ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW"

Transkrypt

1 RZPRZADZT RADY MIISTRW PRKT zdni zm ien ijqe zpzqdzen ie w pwie wpwdzen i,, Kjweg pg m u zwlzni niekt6yh etyp6w Slmnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt pdtwie t. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m hnie zdwi zwiezqt z zwlzniu hb zklnyh zwiezqt (Dz. U. z , pz. 142 zz , p2.278, 60, pz. 72 i 78, pz. 51) zzqdz ig, ntgpuje: S 1.W zpzqdzeniu Rdy Minitw z dni lm 2010 t. w pwie wpwdzeni,,kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw S/mnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt (Dz. U. 68, pz. 46 z z , pz.681) w zlqznku wpwdz iq ntqpujqe zminy: 1) ut. 1. tzymuje bzmienie:,,wedlug ptu upejkieg Uzgdu d Spw Bezpiezentw Zywn6i (FSA) n teytium Rzezypplitej Plkiej zk2enie Slmnell td indykw hdwlnyh i ze2nyh pzedtwi iq ntgpujq: Tbel 1. Rk lizb zbdnyh td*) % td zk2nyh Slmnell pp % td zk2nyh Slmnell nteitidi ,6 0,5 0, ,1 0,5 1, , 0,8 1, ,6 0,4 1,4 % td zk2nyh Slmnell Tvphimuium

2 ,9 0,4 2,2 wzytkie gupy wiekwe"; 2) w ut. 1.6 w ttni kpit tzymuje bzmienie:,,etypwniu pdleg pzynjmniej jeden izlt z k2dq ddtniej pbki, zgdnie ze hemtem Kufmnn-White'-e Min." ) w ut wpwdz ig ntgpujqe zminy: ) w kpiie piewzym p punkie 7 ddje iq zdnie w bzmieniu:,,kzty zynnsi, ktyh mw w pkt 6 i 7 4 pnzne pzez hdwg." b) w kpiie ztym w pkt lw,,lub" ztqpuje ig lwem,,z" z p wylizeniu ddje ig kpit w bzmieniu:,,w pzypdkuzykni ddtnieg wyniku, kzty pbni klejnyh pbek kutezn6i wyknneg zyzzni i dkzni, djzdu d gpdtw z d lbtium, jk wniez bdn lbtyjnyh pbek w lbtium pnzne pzez hdwg." 4) w ut ) ddje iq ntgpujqe kty pwne:,,20) utwq z dni 10 gudni 200. kntli weteynyjnej w hndlu (Dz. U , pz.145 z p2n. zm.)', 21) utwq z dni 25 iepni bezpiezentwie zywn6i izywieni (Dz. U. 171, pz. 1225, z p2n. zm.); 22) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 2 iepni w pwie wunkw i wyk5i wyngdzeni z wyknywnie zynnsi pzez lekzy weteynii i inne by wyznzne pzez pwitweg lekz weteynii (Dz. U. 178 pz. 187 zp2n. zm); 2) zpzqdzenie Minit Rlnitw irzwju Wi z dni 28 zev w pwie minimlnyh wunk6w utzymywni gtunk6w zwiezqt gpdkih innyh ni te, dl ktyh nmy hny ztly kelne w pzepih Unii upejkiej (Dz. U. 116, pz.778); 24) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 16 wzesni w pwie pbu utlni weteynyjneg numeu identyfikyjneg (Dz. U. 17, pz. 1178);

3 25) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 28 wzeni w pwie ejetu zkld6w pdukujyh pdukty phdzeni zwiezqeg lub wpwdzjqyh n ynek te pdukty z wykzw tkih zkldw (Dz. U. 187, pz. 1258); 26) zpzqdzenie Minit Rlnitw irzwju Wi z dni 2 gudni w pwie kjwyh lbtiw efeenyjnyh (Dz. U g, pz. g)" b) uuw iq pkt 16. 5) ut ddje iq kpit w bzmieniu:,,dzkdwnie pzytuguje: 1) gdy hdw nie twl iq d pzepi6w kelnyh w pgmie; 2) SdV hdw nie twl ig d zkzw i nkzw pwitweg lekz weteynii wydnyh w ddze deyzji dminityjnej; ) z indyki, w pzypdku ktyh twiedzn etyp Slmnell bjqty pgmem lub efekt hmujqy wzt bkteii w pbkh pbnyh z inijtywy hdwy d piklqt jedndniwyh, ntgpnie uzykn d tyh indykw ddtni wynik bdn lbtyjnyh w pbkh pbnyh pzez pwitweg lekz weteynii ; 4) w pzypdku twiedzeni w gpdtwie p z tzei i klejny zkeni plezkmi Slmnel/ bjgtymi pgmem lub wykyi efektu hmujqeg wzt bkteii w tdzie indyk6w hdwlnyh."; 6) ut. 2.1 tzymuje bzmienie.,,dne dtyze gpdtw znjdujqyh ig n teytium Rzezypplitej Plkiej, w ktyh byly utzymywne td indykw hdwlnyh lizqe nie mniej ni2 250 ztuk, w 2010.: Tbel 2. p. Wjewdztw izb gpdtw utzymujqyh wiqej niz250 indykw hdwlnyh izb td indykw hdwlny h Sedni lizebns td indykw hdwlnyh

4 -1 ) i 1. ubukie Mzwiekie plkie 2 B Slqkie Wmifikmzukie Wedlug dnyh Inpekji Weteynyjnej n teytium Rzezypplitej Plkiej w znjdwl ig 21 gpdtw, w ktyh utzymywn 120 td hdwlnyh indykw lizqyh pwyzej 250 ztuk. Wedtug dnyh Inpekji Weteynyjnej i zgdnie ze pwzdniem z u zqd weg bd n i zwiezqt ze2ny h, m iq, d b i u, dzizy zny, k l i kw i zwiezqt kwkultuy z (duk RRW-6) uzqdwemu bdniu pubjwemu pddnyh ztl indykw."; 7) ut.2.2 tzymuje bzmienie:,,tuktug pdukji pz w Rzezypplitej Plkiej pzetwij yunki 2-. -f1 mln tn i t, pdukj pz pzemylwyh 6,8 6,7 6, Ryunek. 2. WielkS pdukji pz pzemylwyh w Ple w lth (26dl: GUS, IRiGZ)

5 % 4$ mieznki pelnpjwe w mieznki uzupelnije pemiky Ryunek.. Stuktu pdukji pz pzemylwyh dl dbiu w lth Q9 (w /) (26dt'. U S, I R GZ)"; 8) w ut. 2. kpit piewzy tzymuje bzmienie:,,w dnieieniu d td hdwlnyh, wymgni w zkeie dbej pktyki higieniznej ztty zwie w zdzile 1 zlqznk n 1 d zpzqdzeni Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 16 wze6ni w pwie zzeg6lwyh wymgn weteynyjnyh mjqyh ztwnie d dbiu i jj wylggwyh." 9) w ut. 2.7 ddje ig. ) pkt w bzmieniu:,,) utwq z dni 10 gudni 200. kntli weteynyjnej w hndlu" z; b) kpity zwty-zty w bzmieniu:,,zgdnie z t. 18 zpzqdzeni (W) n Plmentu upejkieg i Rdy z dni 28 tyzni2002. utnwijqeg glne zdy i wymgni pw zywnsiweg, pwlujqeg upejki Uzqd d. Bezpiezentw ZywnSi z utnwijqeg peduy w zkeie bezpiezentw zywnsi (Dz. Uz. W , t. 1, z p2n. zm.; Dz. Uz. U Plkie wydnie pejlne, zdz. 15, t. 6, t. 46), pdmity dziljqe n ynku pwinny zpewni mzliw6 mnitwni 2ywn6i, pz, zwiezqt hdwlnyh z wzelkih ubtnji pzeznznyh d ddni d Zywn6i lub pz. W tym elu pdmity te pwinny utwzy ytemy i peduy umzliwijqe pzekznie tkih infmji n zqdnie wt6iwyh wldz.

6 Zgdnie z t. 7 zpzqdzeni (W) n 85/2004 Plmentu upejkieg i Rdy z dni 29 kwietni utnwijqeg zzeg6lne pzepiy dtyzqe higieny w dnieieniu d zywn6i phdzeni zwiezqeg, pzeylki pduktw phdzeni zwiezgeg zptuje ig w Swidetw zdwi lub inne dkumenty ke6lne w pzepih pw unijneg. Wywz zwiezqt i pduktw phdzeni zwiezqeg d pntw tzeieg dbyw ig zgdnie z wymgnimi uzgdninymi z wldzmi dneg pitw." 10) ut pzyjmuje bzmienie:,,ke twni pgmu: Kntl i zwlznie I Bdni I Mnitwnie lub ndz nd tdmindykw hdwlnyh Pddnie ubjwindykw hdwlnyh, u ktyh uzykn ddtni wynik bdni l Zbiie indykw hdwlnyh, u ktyh uzykn ddtni wynik bdni bbk pduktw phdzqyh d zk2neg dbiu i z tkieg dbiu Uuwnie pduktw phdzqyh d zk2neg dbiu i z tkieg dbiu lnne Sdki: znizzenie lub bbk pzy."; 11) ut ddje iq punkty 1- w bzmieniu:,,1) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 16 wzesni 2004.w p wie zzeglwyh wym g i weteyn yj nyh m jqyh ztw n ie d dbiu i jj wylqgwyh; 2) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 28 zew w pwie minimlnyh wunkw utzymywni gtunkw zwiezqt gpdkih innyh niz te, dl ktyh nmy hny ztly keslne w pzepih Unii upejkiej; ) ddtkwe infmje, dtyzqe kwetii bezpiezefitw bilgizneg umiezzne n tnie Glwneg Inpekttu Weteynii w zklde,,zdwie i hn zwiezl".',

7 . G ) ( ( <', -- f ( { R. : - Y (5.f, - - Y? (t 6 ' 6 5 f t (u+ l+ ) ti., P (-' g t (! u).b ).5 _ i b g 9 ) - (.X. Y j. q q : ),(). + ) '.[9 ' l - ( 5 6 ' t g ) - R - Y & Hf f! - F n - np ) u,i Q) u).e ' (.Y ( ( _ -.Y!, t i< (! -9-. : f, ^ 8X -exd-0 'ig g \/\ 'p'b; : :. - l: F fi Pi F 8, ( U - } l f! P d # b < 8i : T D i ' F (! ; x x H. ] d - F : g 6 g T 9.8 U ) - H i F H ) v G.) il (!.) (g ) (! S A:* H' _ fi'e.g U q i i 9 i I g' : _ F - > - \. v n!!. - ) f) < f) d ; ( e! g '- ( t6.9 ). g u 8*,t q; il H_d $ g ; : Y :- 0) 6 ) I ; - F \ i i : :. '- -Y u; ;b U>,?- ) b ;.. :- Y X * h 6 b H q R ' d # F F 'g *. u : * F F,; * X-q! eh ; '; '.. H $ fi9 ; g f i P S P X'e F : ; -. - i *.t9 ql g u ) 9. i l l e >, 6 : &!,[ * -? ' A; :8 y, -?.9 8; e Ue #g &; P ; H $; fi ;:;Ffi. ': i 9 gf i gf, $ ii > ii X RRP#; 6--. H 6 n A b 9 U P 2Fi; d; g H,e * A#Sq! (5-, 0 l g

8 (!. -.Y(I - v f) -!z u, (6 (U v I () ( F. - t -. \v t ' ; i 6 -,t'! b n ) ^; _Y i f (U 6t (, - ll _. (It -.Y d - f - d) -.g (! (0 t. ). ) ). IZ.q -Y.g '8 - i > f, 6 t x 0 ) v 9.6 R p d 9 '; - (/) ()(U>\ xlz f!. '- l< _.) b- -Y. -; ^ " (). ). fit f f lz.q ).9,.q ) ' ) -:< ), ; ).q.q -Y lz - Y f. 6 e. X.) -. b _. v - h ll x' ( X 0 - ' h : g )' S?? Y S * F 8! - v > - Y 9 A d ). 6 ; *FP ( l t.h ; xx (, (I -> _ (D F.- Fi; H 8 Fg

9 .9.q - t) n q -j $ 't - G G u)! 5. p. g) j [! S 5 p \ d. : q (',i'. - G.0.)! q ).! 9 ( u - Y G u \,(t v. - - ) t $tt v (\-.D - Y f H t;x ^ g Fi ; - t '' g.l ' R b i :.2- ( U! i $ Pi *, (f Y:t! t i b g '-- i D - ; :: $ F (, i ; ^ - H x - >, l i 6 q :!f1 ( ) H i F.) it (It.) (It ( if t- (It () \t H Sg:*' - ggg U q - g' : _. () > - v. A : l i :!2, ( u. I'i > v 6 *. - P u. + l - ' (! P e. ) t. (t f ) ( _ - (! V U g ---b # ' ' - f :i. - V V g: ;i' n, g Gl- : * ; gf ^(n 6.- iie q R ^: u(d; g -i 8q i b 6 ; --- ) ^1 fi B,i^F iz f! A *; d > 5 X - v F ". *!'9. b_ (DX ' (I) X - : F., q!+l _ g# g v Q ':.6' b. eh _?*- i: Hq HA 9F 6 -? ;..!!! F-^ t 9 i e 6-948,e il; X'.-* fif;g:1 gigh' i *P;1i' +-. tiblge 8:65 ' t.v (! ) + - i ; * # fi*e (t g P - V n.-) :: 6 n " -! ; g 4 F :'Sjj

10 -? - + ( - \F ( t, t - f t- f T t ' - 6 ' d - - H g S q ' F t (u $ + l ; vt (g d 6 b (. P ' f, t u g t ; n ; t- (! + -. q ).i. 4 F ; - f! q ; D i _9- :f h _ f l -! 2 0 t l ( I ' ' $ 5 " e & -B 5 : ; i 8 e 7 *.q k 6 ( i\i 9, ii ) V iz 6 X ) Y Y. ) _v '-i (). >. ( f R U! d.e. : 9, - --x'gu i ' ' ; -gu!. ).. ( u. Y.q (U _ ', ;. b :.g (.;.q *ge V j F q ( l ) ',! ''+ * (9xx6 A gi y (t(!(, A P :. G. z F?i ^ 6! $ h!. u > \ () - -)< _ '9. t x! x6-6 ^-!i tv v.88 > l () - (!lz - - '9.9 F?i(!!.! - t v -u l< ' - :>l! - m Y - '9 _.. ) t - >. ; _> e -Y ; I u'f F 6'. R TP * ; i! t i P (-- * R' -'P F ^X _F.9 'f \ (U -(! _Y. Ud IY -.9, tt 6 - g-'. ) $ Z } A. - Y ( W 5 -tt >.. 'F'- x..:.v,. G ' >,(U. -ll x S l ),- d ) i : 'q, -9. :- (g? F g F 5 '.8!I.,: F I n' ii'9 ; - +, - 5 : -t? i n >. i i! v '*9 6f;g I BqF, * B Y d : : D G'6'6 A i

11 t.e I F;A 1 ; l< (t l< (5 j G - -. ;.Y!t. G!t (.9 ; 5 ( (\.Y (u ). ' : ', - ( - - () x.:.q x I G -.G :!! _e5 9 ' i : " X b >\., I -.Y t l F (\ (g t' t- ; A 0.P i ; X *.Y.Y '6. > (!. ( 1 ) ( < u ' t ( 1 5 qy } ) 5 u, Y i (! 6- ul ) "i i i t g 9)' F } t v :t q F 6 ; gg d 6 (! T 5. t u: $ g ; b ; i T 8.xu.x (g i.# : $e,9.9. t).9 f d-9 t -.g t (!, G f- - f- _ f) t ( ",. _. f). 1l _ A - ( ) -b v U) : f) f)!t^!.9 _, ).(I' (5! (It _ f) -q f- g I R f; A. - -9, - fif 9,9 g. _ ( I ' g) (5 ) t-., ( ).g G _ ).g G 'If, G _ ). (f ', t 9!.? ( -.). 9 l < l < h - ( U ' F l ).q ' ' ni.)

12 v (t (It I.9.q.q.).q f) l) ( f) _ t), (l' t_ t (0 ') { (\ - (f) _ f),) ') g) t f.- )! ( f..- f.- f) ( 1 (f) t) ( {- _ t- I.9 (5 t- (.() (5 ( t-.q (I' f) t f.-^ ) ( (! h ) l) (. (I' - (5 _.g (5 _. (! ) ) lf) lz -Y U' f) ) ) 5 q (t (t. X Y - 0) -.g G'. i g - (! 0).e t g e fi:. : 9 8 fi - -:<. - -.q ( _ ( { l z n 8 5 * f u ) _d 8. 'If f $ < t -. ' 9 6 d_6.dr B 6 I.!< ) _. _ (50' d ) f 9. Y _.P _ j 0) ([ ; t F '-.e '.1' : A.eg *F. ) 9 < U 9 v 8 g g ' il'- i$,f - qt'9 -Y )?

13 f). ( t- (! '! 5 : q H 6 K 6' 9 -Y I. q F p.<g t _ U) ) 'f ).9 ) g 0-. q P K f -Y ) 9. g ( 5 8 P # + < } U 6 U eb! F$ -$ eh Re*; xfi.9 ( I ' g :q ' _9F. 4.!. ) (

14 .) 0).q.).q.g.0).q. v I I ( _ ( _ ( f- f) ( \ t\ v $ t) ) (f) ) (- I I ([ f) $ x. i -! (') 6 < g S x t l). t) t(5 *f; xi 9:e Ṇ' 5it ( x (') -Y (_ ') Y ( ( ') -Y X G ( U' G' f.- (f) X + j (I' D ( G -f x A (f) X _? ; Y x S Y g ( x ( I t ) ; ' ( I l ( F - ; x l z x $ ) lz ( '' f! f.p ( _ $.) -Y n F * ( t ' 9... F8g 6 Y ' 6g (u ( t (') -Y (! G ( (') _ l, (! t--. l< i..q.9 '. tz. (I'.. (5. f :q (!.. (t. l _.q.9...! (I' _ (5 'd (t. :) i F*F i e &? ; b ' - u * :? ( f ) f ( '

15 n, q l l! ), ) _)< ) A e x ^ i ^. ; i Y g 6 ) (/)\l x - X ^ F P X - Y P V ( ' ) $ l x 'd f ( g f P d i5- + Y) - U' (5 (U (D - -:< - -) - : - Y Y - l q. ^ 7 I m ^ n. z :l G ( d - i ; ) ) ( D Y 5 U) Y. g ; t' $ i F$ d5g : x 9 ': (u.>r ( R Y ';.; - ( l! n\ _. F (. q ) l F : - ( [ 6 - ' d g F t i :. - Y (!.Y (! II

16 >\'-!X 9. v dt V6 ".; ; n ; k 9 + >!. q X g H :: g :i & - t : B q t H! ; 9 d e?, $ i{ F 9 gd B i:i ei fl ; l i ii "i ;*: H$.fi i : ii Ht ::; i g:,gii!ft ip! e R* g R + *Hgul I ;fiihi i! ;i!: $i Ht! *: gg ;$!;flii q," i : S-5 * ;;:;'el i g F F: ii;e * '- 5.v ei;ti -Hxil;ti iq I * it;lhg! jggs!ivfp

17 UZASADII P j ekt zpzqdzeni z m i e n i j qeg zp zqdze nie w p wie p wd ze n i,,kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw lmnetti w tdh indykw hdwlnyh" n lt wpwdz,,kjwy pgm zwlzni niektyh etypw Slmnelli w tdh indykw hdwlnyh" n 2012., zwny dlej,,pgmem" i tnwi wyknnie upwznieni zwteg w t. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m hnie zdwi zwiezqt z zwlzniu hb zk2nyh zwiezqt (Dz. U. z , pz. 142, z , p2.278, 60, pz.72 i78, pz.51). Stwnie d t. 57 ut. 6 ww. utwy, Pgm ztl uzgdniny, pd wzglgdem finnwym z minitem wl6iwym d pw finn6w publiznyh z pd wzglgdem meytyznym z minitem wl6iwym d. lnitw ntgpnie pgm ztl pzelny pzez Glwneg ekz Weteynii d Kmiji upejkiqwz z wnikiem jeg ztwiedzenie. Zgdnie z l. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m hnie zdwi zwiezqt z zwlzniu hb zk2nyh zwiezqt, p ztwiedzeniu pgmu ptzez Kmijq upejk jet n wpwdzny n teytium Rzezpplitej Plkiej w ddze zpzqdzeni Rdy Minitw. Relizj pgmu jet n dz w n pzez Glwn e g ek z Wete yn i i. Pgm tnwi uzzegtwienie,,kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw Slmnelliw tdh indykw hdwlnyh" n lt w zkeie finn4m i nie zmieni jeg zl2ei meytyznyh.,,kjwy pgm zwlzni niektyh etypw Slmnelli w tdh indykw hdwlnyh" n lt , tnwiqy zlqznik d zpzqdzeni Rdy Minitw z dni 1 m w pwie wpwdzeni "Kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw Slmnelli w tdh indykw hdwlnyh" n lt (Dz. U. 68, pz. 46, z p2n. zm.), pwny ztl n pdtwie zqsi A, B i zlqznik ll d zpzqdzeni (W) n Plmentu upejkieg i Rdy z dni 17 litpd 200. w pwie zwlzni Slmnell i innyh keslnyh dzwiezqyh zynnikw hbtw6zyh pzenznyh pzez 2ywn$ (Dz. Uz. U 25 z , t. 1, z p2n. zm.; Dz. Uz. U Plkie wydnie pejlne, zdz., t. 41, t. 28) l7

18 nz zpzqdzeni Kmiji (W) n z dni 20 zew wyknujqeg zpzqdzenie (W) n Plmentu upejkieg i Rdy w dnieieniu d wplntweg elu gnizeni zqtsi wytqpwni Slmnell nteitidi i Slmnell Typhimuium u indykw (Dz. Uz. U , t. ). Zgdnie z zptz4dzeniem Kmiji (W) n z dni 20 zew wyknujym zpzqdzenie (W) n Plmentu upejkieg i Rdy w dnieieniu d wplntweg elu gnizeni zqt6i wytqpwni Slmnell nteitidi i Slmnell Typhimuium u indykw, elem wplntwym w pzypdku td hdwlnyh indykw jet gnizenie, n teytium Rzezypplitej Plkiej d dni 1 gudni 2012., mkymlnej wt6i pentwej td hdwlnyh z ddtnim wynikiem bdni w kieunku Slmnell bjqtyh pgmem d wtsi 1 % lub mniej pnizej tej wti. Zgdnie z dtq wkznq w lit. ut. 1 zlqznik ll d zpzqdzeni n 2160/200, wieze miq pzykne z dbiu (kuy i indyki) nie mze by wpwdzne d btu w elu pzyi pzez ludzi, je6li nie ztnie pelnine kyteium,,hndl. nie twiedzn bensi w 259". znzl,2e miq nie petnijqe pwyzzyh kyteiw nie bqdzie mgl by wpwdzne n ynek kjwy z n ynek wplntwy. Pjektwne zpzqdzenie, kte tnwi uktulnienie,,kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw Slmnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt , wpwdz zzeg6twe zminy d ww. pgmu n w zkeie. 1) uzupelnieni infmji w zkeie: ) Sdkw i pwdwtw w zkeie bezpiezentw bilgizneg bwiqzujeg w gpdtwh, b) dnyh dtyzqyh ytuji epiztyznej dnsnie wytgpwni plezek Slmnell w tdh indykw hdwlnyh; 1) uktulnini: ) ytuji w pzemyle pzwym w Ple; b) zd pzyznwni pmy finnwej gpdtwm; ) tbel zwiejyh zl2eni d pgmu w 2012., d) tbeli zwiejqej zzeg6lw4 nlizg kzt6w elizqi pgmu w l8

19 Zgdnie z l. 5 utwy z dni 7 lip dzillnsi lbbingwej w peie tnwieni pw (Dz. U. 16g, pz zz200g. 42, pz. 7) pjekt zpzdzeni ztl zmiezzny n tnie Biuletynu Infmji Publiznej Minitetw Rlnitw i Rzwju Wi tz n tnie Biuletynu Infmji Publiznej Rzqdweg entum egilji. Pjekt zpzqdzeni nie pdleg peduze ntyfikji w zumieniu pzepiw zpzqdzeni Rdy Minitw z dni 2 gudni w pwie pbu funkjnwni kjweg ytemu ntyfikji nm i ktw pwnyh (Dz. U. 29, p2.209 zz , pz. 597), pniewz wd pzepiy Unii upejkiej. Pjekt zpzqdzeni ztl zglzny d pjektu wykzu p legilyjnyh Rdy Minitw. P jekt zpzqdzeni jet zgd n y z pwem U n i i u pejkiej. A SKUTKW RGUAI 1. Pdmity, n kt6e ddziluje pjektwne zpzqdzenie Wpwdzenie pgmu d elizji n teytium Rzezypplitej Plkiej bqdzie mil wptyw n: 1) pidzyindykwhdwlnyh; 2) gny Inpekji Weteynyjnej, zwn bezpsedni zng2wne w elizjg pgmu - pwitwyh i wjewdzkih lekzy weteynii, jk wniez gn ndzujqy elizjq pgmu Glwneg ekz Weteynii; ) lekzy weteynii wyznznyh pzez pwitwyh lekzy weteynii d pbieni pbek d uzgdwyh bdn lbtyjnyh. Kzty elizji pgmu bgdq zgiw pnzn e pzez pidzy td indykw hdwlnyh. D kztw pnznyh pzez pidzy dbiu nlezq w zzeglnsi: 1) kzty pbieni, tnptu i nlizy w lbtium pbek, d ktyh pbni hdw jet zbwiqzny zgdnie z pgmem; l9

20 2) kzty wyknni nkzw pwitweg lekz weteynli, nlhnyh w ddze deyzji dminityjnej. 2. Wplyw pjektwneg zpz4dzeni n ekt finn6w publiznyh, w tym n budiet pitw i budiety jedntek mz4du teytilneg Mjq n uwdze mzliws tzymni efundji z Unii upejkiej zq6i Sdkw finnwyh wydtkwnyh z bud2etu pitw n elizjq Pgmu, ztl n pwny zgdnie z dey4q Kmiji M z dni 25 kwietni utnwijqq tnddwe wymgni w zkeie pzedkldni pzez pfitw zlnkwkie kjwyh pgmw zwlzni, kntli i mnitwni niektyh hb zwiezqt i hb dzwiezqyh w elu uzykni finnwni wplntweg (Dz. Uz. U 159 z , t. 1). iezleznie d pwyzzyh wymgn Pgm pelni kytei ke6lne w deyzji Kmiji M z dni 25 kwietni utnwijqej wpfntwe kytei dl kjwyh pgmw zwlzni, kntli mnitwni niektyh hb zwiezqt i h6b dzwiezgyh (Dz. Uz. U , t. 44). Szunkwe kzty elizji pgmw w wyzne w zl ztly pzelizne n eu wedlug pgnzwneg kuu eu zwteg w,,wytyznyh dtyzqyh twni jednlityh wkznikw mkeknmiznyh bqdqyh pdtwq zwni kutk6w finnwyh pjektwnyh utw" z dni 19 mj publikwnyh pzez Minitetw Finnw. Pgm ztl pzelny d Kmiji upejkiej z tbel4 zwiejqq wylizeni finnwe kzt6w pgmu. Zgdnie z t. 1 ut. zpzqdzeni Plmentu upejkieg i Rdy (W) n z dni 17 litpd 200. w pwie zwlzni lmnelli i innyh keslnyh dzwiezqyh zynnikw hbtwzyh pzenznyh pzez zywns6 Pgm nie m ztwni d pdukji piewtnej n wlny uzytek dmwy lub mjqej n elu dknnie pzez pduent bezpsedniej dtwy mtyh ilsi uw6w d knument knweg lub lklnyh pzedigbitw hndlu detlizneg, dtzjqyh uwe bezpsednid knument kfiweg. 20

21 Finnwnie wpwdzneg pjektwnym zpzqdzeniem pgmu byw6 iq bqdzie ze Sdkw budzetwyh pzewidzinyh m.in. n zwlznie h b zk2ny h zwiezqt. Zgdnie z pkt 6 lit. b deyzji Kmiji /W z dni 25 kwietni utnwijqej wplntwe kytei dl kjwyh pgm6w zwlzni, kntli i mnitwni niektyh hb zwiezqt i hb dzwiezgyh, pntw zlnkwkie zpewni wytzjqe Sdki (finnwe, kdwe, dtyzqe wypzeni) n ly z tnvni pgmu. Finnwnie pjektwneg pgmu bgdzie dbyw6 ig ze Sdkw ke6lnyh w utwie budzetwej n k 2012 w: 1) zqsi 8 - ezewy elwe, dzile ilne zlizeni, zdzile ezeuy g6lne ielwe, pz. 12 pzeznznej n zwlznie h6b zk2nyh zwiezqt (w tym finnwnie pgmw zwlzni), bdni mnitingwe pztlsi hemiznyh i bilgiznyh w tknkh zwiezqt, pdukth phdzeni zwiezgeg i pzh, finnwnie zdn zlenyh ptzez Kmijg upejkq z dfinnwnie kztw elizqi zdn Inpekji Weteynyjnej; 2) zg6i 85 - budzety wjewdw, dzile lnitw ilwietw, zdzile zwlznie hb zk2nyh zwiezqt z bdni mnitingwe pztlsi hemiznyh i bilgiznyh w tknkh zwiezqt i pd ukth phdzen i zwiezeeg. Mjq n uwdze fkt, ze pjektwn egulj nie pwduje kutkw finnwyh w zkeie zwiqkzeni wydtkw lub zmniejzeni dhdw jedntek ekt finnw publiznyh w tunku d wielk6i wynikjqyh z bwiqzujqyh pzepiw, nie pdleg wymgm, ktyh mw w t. 50 ut. 1 pkt utwy z dni 27 iepni finnh publiznyh (Dz. U. 157, pz. 1240, z p2n. zm.). n Sdki n elizjq pgmu ztnq pzewidzine w bud2eie Szwne kzty Pgmu wyniq ,76 zl. Kzty te ztn dtwne d wielk5i wydtkw n zwlznie hb zk2nyh zwiezqt keslnyh w utwie budzetwej n 2012, Pndt ze wzglgdu n t, 2e mig dbiwe, phdz4e ze td zk2nyh mze by 26dlem ztu pkmwyh u ludzi, elizq pgmu 21

22 gnizy lizbq ztue, z tym idzie, zedukuje kzty lezeni wydtkwne z budzetu pitw z tty wywlne benjq hbwq. Pjektwne zpzqdzenie nie bqdzie mil wptywu n budzety jedntek mzqd u teytilneg.. Wplyw pjektwneg zpzqdzeni n ynek py Relizj Pgmu, p wpwdzeniu g w 2yie pjektwnym zpzqdzeniem Rdy Minitw, nie bgdzie wymg ztudnieni ddtkwyh pwnikw w pwitwyh i wjew6dzkih inpektth weteynli z w Glwnym Inpektie Weteynii. Pbienie pbek d bdn lbtyjnyh w kieunku plezek Slmnel/ bqd4 wyknyw lekze uzgdwi lub lekze wlnej pktyki, ktzy dt4d pwwli piekq lekk-weteynyjn nd gpdtwmi utzymujqymi db. 4. Wplyw pjektwneg zpzqdzeni n knkuenyjn6 gpdki i pzediqbizs6, w tym n funkjnwnie pzediqbitw Pjektwne zpzqdzenie bgdzie mil kzytny wplyw n zpewnienie bezpiezeitw epiztyzneg ppulji dbiu n teytium Rzezypplitej Plkiej. elem pgmu jet bwiem edukj, d kfi pzimu zkilen td indykw hdwlnyh plezkmi Slmnell nteitidi i Slmnell Typhimuium d pzimu 1 %. Redukj pzimu zklen pzytywnie wplynie n mzliwsi hndlu miqem phdzqym ze td indykw hdwlnyh, z tym idzie zwigkzy knkuenyjns plkihdww n ynku Unii upejkiej i n Swieie. Pndt mjq n wzglgdzie, i2 mig dbiwe phdzqe ze td zkhnyh mze by6, 2dlem ztu6 pkmwyh u ludzi, elizil pgmu gnizy lizbg ztu, z tym idzie, zedukuje kzty lezeni wydtkwne z budzetu pntw. 5. Wpyw pjektwneg zpzqdzeni n ytujg i zw6j eginlny WejSie w Zyie pjektwneg zpzqdzeni nie bqdzie mil bezpsednieg wptywu n ytujg i zwj eginlny. Wpwdzenie w zyie pgmu bqdzie mil psedni pzytywny wptyw n ytujg i zwj egin6w, gdyz utzym mzliw6d pdukji w tyh eginh z zmbilizuje pdmity gpdze d wiqkzej dbtsi tn zdwi utzymywneg dbiu.

23 6. Knultje plezne W zkeie knultji pleznyh pjekt zpzqdzeni ztl pzelny d zpiniwni ptzez Fedejg Zwiqzkw Pdw6w-Dziezw6w i Wl5iieli Rlnyh, Rdg Gpdki Zywn5iwej, Buine ente lub, Zwiqzek Rzemif Plkieg, Fum Zwiqzkw Zwdwyh, Pdw6w Rzezypplitej Plkiej, Kjwy Zwiqzek Rewizyjny Rlnizyh Spldzielni Pdukyjnyh, Zzqd Glwny Zwiqzku Zwdweg Pwnikw Rlnitw w Rp, Kjwq lzbq ekk - weteynyjnq, Kjwq Rdq lzb Rlnizyh, plkq Knfedejg Pdw6w Pywtnyh WIATA, glnplki Zwiqzek Zwdwy ekzy Weteynii Inpekji Weteynyjnej, Rdq Kjwq Seketitu Rlnitw SZZ,,SlidnS", Zwiqzek Zwdwy Wi i Rlnitw,,SlidnS Wiejk", Zwiqzek Zwdwy Rlnitw i bzw Wiejkih,,Reginy", glnplkie Stwzyzenie ekzy Weteynii Wlnej Pktyki,,Mediu Veteiniu" z iedzibq w mylwie, glnplkie Pzumienie Zwiqzkw Zwdwyh, SZZ Rl,,Slidn", zwiqzek Zwdwy entum dwe Mtdyh Rlnik6w, Zwiqzek Zwdwy Rlnikw Rzezpplitej,,SIDARI", glnplkie Pzumienie Zwiqzkw Zwdwyh Rlnikw i gnizji Rlnizyh, Kjw Rdq Sp6ldzielzq, Fedejg Bnzwyh Zwiqzkw Pduentw Rlnyh, zwiqzek Zwdwy Rlnikw,,jzyzn", Kjwy zwiqzek Rlnikw Klek i gnizji Rlnizyh, Zwiqzek Zwdwy Rlnitw,,Smbn", Kjw lzb Pduentw Dbiu i Pz, Plki Zwizek Zzezen Hdw6w i Pduent6w Dbiu, Kjw Rd Dbitw - lzb Gpdz w Wzwie, Plki Zwiqzek Hdww i Pduentw Gqi, g6lnplki Zwiq.zek Zzezen Hdw6w i Pduent6w Pzepiek, Plki Zwiqzek Hdww Stui, Plki Zwiqzek t-wieki, Zwiqzek Pwitw Plkih, Zwiqzek Gmin Wiejkih Rzezypplitej Plkiej, Fedej Zwiqzkw Pdww hny Zdwi,,Pzumienie Zielngkie", Klub,,Gj" Stwzyzenie klgizn Kultulne. Ww. gnizqe plezne nie zgily uwg d pjektu. ^ )

24 pwn w Det Bezpiezentw t2' ZywnSi iweteyn ii: '/i..,;..7 i. l, i1,:' i.,/ ' t,,/t A )\1, l\, Z zgdns pd d,t /zglqdem pwnym i edkyj K) nym: /,,'h..,y',l' {,;, i',li / /,'/ t /--/ / \.., / " t,, t i ' Akeptwl: DDSFKR'FTARZ STAU An.dt'ze.j Bttt. SP g.ia IS TA,,.. / Gzz Kqf'n ltl t/ I / - t* # ;f:'it :Ii tep it :l l :"f : ''1t ' ' 1 ' 1''t'' i AYi'' 'l;t tt "i 24

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w." stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly'

s1. $2. $3. przyjmuj e siq,,program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-20 5. Gmina Jqdrzej6w. stanowi4cy zalqcznik do niniejszej uchwaly' UCHWAI-A N r XXY ll 257 I 12 RadY Miejskiej w JPdrzejwie z dnia 29.ll.20l2r. w sprawie: przyjgcia,prgramu Ochrny Zdrwia Psychiczneg nalata2ol2-201s.gmina JPdrzej6w." Na pdstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art'

Bardziej szczegółowo

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów

Etyka procesów sieci Petriego w wietle teorii ladów U n i w e r s y t e t W r s z w s k i Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mehniki Etyk proesów siei Petriego w wietle teorii ldów rozprw doktorsk Jonn Jółkowsk Uniwersytet Mikołj Kopernik w Toruniu Wydził Mtemtyki

Bardziej szczegółowo

XI Edycja AROUND THE ROCK

XI Edycja AROUND THE ROCK nr 12 lipiec 2013! Lato z Radiem w Czerwionce! Nie wszystkie łby są "zakute"...! Spotkanie z Antonim Macierewiczem Nagrobex ze Stanowic podbija Europę Firma Nagrobex prowadzi swoją działalność od 2000

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015

Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego numer 18 wiosna, lato 2015 Gzet nforjn Bbrzńgo Pru Nrodowego nuer 18 won lto 2015 Fot Dre Krp 2015 Ro Su w Bbrzń Pru Nrodow J Dutz Su popolt Pn dś to bł rb terz to nwet płotę ężo złpć! tego tpu oentrze orz zęśj pojwją ę prz wędh

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską.

W. Jaruzelski. przyjął E. Łętowską. 9 bm..p rezydent Wojciech J aru zelski przyj ął r:r.ec:zm ika pr.aw obywali!lskich prof. EwQ Łętowską. Prjekty ustay Zasady trenia rynku Odbył si ę &ptkaniie pr edsta icieli iąkó a dych (OPZZ NZZ li dairnść") predstaicielami ministerst : Pracy i Plitytki cjalnej F insó Edukacji Nairdel ra Głóneg Ur::ędu

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

sp.z o.o. w ROKU 2009

sp.z o.o. w ROKU 2009 SPRAWOZDANIE ZARZADU ZDT,IuJLILLNOSCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO sp.z.. w ROKU 2009 Krak6w, kwieciefi 2010 r. 1. Dane wstqpne 1.1 Infrmacje g6lne sp6lce Rk 2009 byl dwunastym rkiem dzialalnsci

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie?

Dziedzictwo. Przyszłość. p ow ie d z. ś o. Zero Harm Culture @ Siemens. Co daje Ci praca w Siemensie? C dje Ci pr Siemesie? Dsk ł Przyszł Dziedzit I C dje Ci pr Siemesie? Sukes i mżlii rzju t kluze spekty pry Siemesie. Dlteg zleży m, by przekz Ci szystk temt pry szej firmie i krzyi, które mżesz z iej zerp,

Bardziej szczegółowo

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a

Atom jednoelektronowy ( atom wodoru) energia potencjalna. -operator Laplace a Ato noktonowy to woou ngi potncn W pzypku tou woou Z ąo tnowi poton o łunku D Z> to zonizowny Z- kotni Opto Hiton V p H gzi z y x p p p p z y x z y x -opto pc z y x Z-iczb toow piwitk iczb potonów w ąz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ...

DZIENNIK -.,_ ~ \ r' ' ... ŁODZ WydntF tork 30 ktn śr mj 985 roku 00 0897 J Rok X Nr ndku 35004 _P N 02087707 DZENNK Kl _ J W 0 ROCZNCĘ f/ f \ Echo b l rónż n oś śc pr Goś l tym prypk u n ujmnym bo budąc n rn: dumn obunru Ch o mr

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12

LINIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDANIE. zdzrat ALNoScr W ROKU AKADEMICKIM. 20ru2012. B ialvstok. vnzesien 20 12 LIIWERS YTET W BIAI-YMSTOKU SPRAWOZDAIE zdzrat ALScr W ROKU AKADEMICKIM 20ru2012 B ialvstk. vnzesien 20 12 Uniwersytet w Bialymstku - Sprawzdanie z dzialalnici w rku akademickim 201 1/201 2 wstsp ::l::::::1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Superfund SFIO Płynnościowy

Superfund SFIO Płynnościowy f FIO Płśi Otl tfl itj t ięj iż j i lij tfl t i ę i żliść iii tji Pf H M Mit Ptfli lti ZZ NUU EFFUUN IERRZZE YYIE O FF ii tt jj t tll t t ii iii i 99//6 ll 6// ii C C li f f li t t t:/: / OOlili / f 7744

Bardziej szczegółowo

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s.

Wydame. ŁóDZ poniedziałek. 13 lipca 1911 roku. Rok XXXVII. nr 138 (9311) DZIENNIK. ści. Chara ktet'yzując inne nurty. że nie wystąpiło. s. ydm Dlgcj KP Kuby ną X Zjd PZPR r A gośc potł cłonk cngo KC PZPR \ 2 P gnn potkn ł OTATNE PRZYGOTOANA DO X ZJAZDU PRAOZDANE KOMJ GRABKEGO" kubńkch Bur 3 PoltyMo Mcył A nr 38 (93) Rok XXXV ŁÓDZK Jko pr

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT

ZMIANY W ZAWARTOŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KROWIM NA PRZESTRZENI ROKU ANNUAL CHANGES IN COW'S MILK FAT CONTENT Jlanta Sikiewicz*, Mnika Góralka ** ZMIAY W ZAWARTŚCI TŁUSZCZY W MLEKU KRWIM A PRZESTRZEI RKU AUAL CHAGES I CW'S MILK FAT CTET Wprwadzie Celem niniejzeg pracwania jet analiza zmian zawartści tłuzczu w

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo