ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZADZENTE RADY MINISTROW"

Transkrypt

1 RZPRZADZT RADY MIISTRW PRKT zdni zm ien ijqe zpzqdzen ie w pwie wpwdzen i,, Kjweg pg m u zwlzni niekt6yh etyp6w Slmnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt pdtwie t. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m hnie zdwi zwiezqt z zwlzniu hb zklnyh zwiezqt (Dz. U. z , pz. 142 zz , p2.278, 60, pz. 72 i 78, pz. 51) zzqdz ig, ntgpuje: S 1.W zpzqdzeniu Rdy Minitw z dni lm 2010 t. w pwie wpwdzeni,,kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw S/mnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt (Dz. U. 68, pz. 46 z z , pz.681) w zlqznku wpwdz iq ntqpujqe zminy: 1) ut. 1. tzymuje bzmienie:,,wedlug ptu upejkieg Uzgdu d Spw Bezpiezentw Zywn6i (FSA) n teytium Rzezypplitej Plkiej zk2enie Slmnell td indykw hdwlnyh i ze2nyh pzedtwi iq ntgpujq: Tbel 1. Rk lizb zbdnyh td*) % td zk2nyh Slmnell pp % td zk2nyh Slmnell nteitidi ,6 0,5 0, ,1 0,5 1, , 0,8 1, ,6 0,4 1,4 % td zk2nyh Slmnell Tvphimuium

2 ,9 0,4 2,2 wzytkie gupy wiekwe"; 2) w ut. 1.6 w ttni kpit tzymuje bzmienie:,,etypwniu pdleg pzynjmniej jeden izlt z k2dq ddtniej pbki, zgdnie ze hemtem Kufmnn-White'-e Min." ) w ut wpwdz ig ntgpujqe zminy: ) w kpiie piewzym p punkie 7 ddje iq zdnie w bzmieniu:,,kzty zynnsi, ktyh mw w pkt 6 i 7 4 pnzne pzez hdwg." b) w kpiie ztym w pkt lw,,lub" ztqpuje ig lwem,,z" z p wylizeniu ddje ig kpit w bzmieniu:,,w pzypdkuzykni ddtnieg wyniku, kzty pbni klejnyh pbek kutezn6i wyknneg zyzzni i dkzni, djzdu d gpdtw z d lbtium, jk wniez bdn lbtyjnyh pbek w lbtium pnzne pzez hdwg." 4) w ut ) ddje iq ntgpujqe kty pwne:,,20) utwq z dni 10 gudni 200. kntli weteynyjnej w hndlu (Dz. U , pz.145 z p2n. zm.)', 21) utwq z dni 25 iepni bezpiezentwie zywn6i izywieni (Dz. U. 171, pz. 1225, z p2n. zm.); 22) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 2 iepni w pwie wunkw i wyk5i wyngdzeni z wyknywnie zynnsi pzez lekzy weteynii i inne by wyznzne pzez pwitweg lekz weteynii (Dz. U. 178 pz. 187 zp2n. zm); 2) zpzqdzenie Minit Rlnitw irzwju Wi z dni 28 zev w pwie minimlnyh wunk6w utzymywni gtunk6w zwiezqt gpdkih innyh ni te, dl ktyh nmy hny ztly kelne w pzepih Unii upejkiej (Dz. U. 116, pz.778); 24) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 16 wzesni w pwie pbu utlni weteynyjneg numeu identyfikyjneg (Dz. U. 17, pz. 1178);

3 25) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 28 wzeni w pwie ejetu zkld6w pdukujyh pdukty phdzeni zwiezqeg lub wpwdzjqyh n ynek te pdukty z wykzw tkih zkldw (Dz. U. 187, pz. 1258); 26) zpzqdzenie Minit Rlnitw irzwju Wi z dni 2 gudni w pwie kjwyh lbtiw efeenyjnyh (Dz. U g, pz. g)" b) uuw iq pkt 16. 5) ut ddje iq kpit w bzmieniu:,,dzkdwnie pzytuguje: 1) gdy hdw nie twl iq d pzepi6w kelnyh w pgmie; 2) SdV hdw nie twl ig d zkzw i nkzw pwitweg lekz weteynii wydnyh w ddze deyzji dminityjnej; ) z indyki, w pzypdku ktyh twiedzn etyp Slmnell bjqty pgmem lub efekt hmujqy wzt bkteii w pbkh pbnyh z inijtywy hdwy d piklqt jedndniwyh, ntgpnie uzykn d tyh indykw ddtni wynik bdn lbtyjnyh w pbkh pbnyh pzez pwitweg lekz weteynii ; 4) w pzypdku twiedzeni w gpdtwie p z tzei i klejny zkeni plezkmi Slmnel/ bjgtymi pgmem lub wykyi efektu hmujqeg wzt bkteii w tdzie indyk6w hdwlnyh."; 6) ut. 2.1 tzymuje bzmienie.,,dne dtyze gpdtw znjdujqyh ig n teytium Rzezypplitej Plkiej, w ktyh byly utzymywne td indykw hdwlnyh lizqe nie mniej ni2 250 ztuk, w 2010.: Tbel 2. p. Wjewdztw izb gpdtw utzymujqyh wiqej niz250 indykw hdwlnyh izb td indykw hdwlny h Sedni lizebns td indykw hdwlnyh

4 -1 ) i 1. ubukie Mzwiekie plkie 2 B Slqkie Wmifikmzukie Wedlug dnyh Inpekji Weteynyjnej n teytium Rzezypplitej Plkiej w znjdwl ig 21 gpdtw, w ktyh utzymywn 120 td hdwlnyh indykw lizqyh pwyzej 250 ztuk. Wedtug dnyh Inpekji Weteynyjnej i zgdnie ze pwzdniem z u zqd weg bd n i zwiezqt ze2ny h, m iq, d b i u, dzizy zny, k l i kw i zwiezqt kwkultuy z (duk RRW-6) uzqdwemu bdniu pubjwemu pddnyh ztl indykw."; 7) ut.2.2 tzymuje bzmienie:,,tuktug pdukji pz w Rzezypplitej Plkiej pzetwij yunki 2-. -f1 mln tn i t, pdukj pz pzemylwyh 6,8 6,7 6, Ryunek. 2. WielkS pdukji pz pzemylwyh w Ple w lth (26dl: GUS, IRiGZ)

5 % 4$ mieznki pelnpjwe w mieznki uzupelnije pemiky Ryunek.. Stuktu pdukji pz pzemylwyh dl dbiu w lth Q9 (w /) (26dt'. U S, I R GZ)"; 8) w ut. 2. kpit piewzy tzymuje bzmienie:,,w dnieieniu d td hdwlnyh, wymgni w zkeie dbej pktyki higieniznej ztty zwie w zdzile 1 zlqznk n 1 d zpzqdzeni Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 16 wze6ni w pwie zzeg6lwyh wymgn weteynyjnyh mjqyh ztwnie d dbiu i jj wylggwyh." 9) w ut. 2.7 ddje ig. ) pkt w bzmieniu:,,) utwq z dni 10 gudni 200. kntli weteynyjnej w hndlu" z; b) kpity zwty-zty w bzmieniu:,,zgdnie z t. 18 zpzqdzeni (W) n Plmentu upejkieg i Rdy z dni 28 tyzni2002. utnwijqeg glne zdy i wymgni pw zywnsiweg, pwlujqeg upejki Uzqd d. Bezpiezentw ZywnSi z utnwijqeg peduy w zkeie bezpiezentw zywnsi (Dz. Uz. W , t. 1, z p2n. zm.; Dz. Uz. U Plkie wydnie pejlne, zdz. 15, t. 6, t. 46), pdmity dziljqe n ynku pwinny zpewni mzliw6 mnitwni 2ywn6i, pz, zwiezqt hdwlnyh z wzelkih ubtnji pzeznznyh d ddni d Zywn6i lub pz. W tym elu pdmity te pwinny utwzy ytemy i peduy umzliwijqe pzekznie tkih infmji n zqdnie wt6iwyh wldz.

6 Zgdnie z t. 7 zpzqdzeni (W) n 85/2004 Plmentu upejkieg i Rdy z dni 29 kwietni utnwijqeg zzeg6lne pzepiy dtyzqe higieny w dnieieniu d zywn6i phdzeni zwiezqeg, pzeylki pduktw phdzeni zwiezgeg zptuje ig w Swidetw zdwi lub inne dkumenty ke6lne w pzepih pw unijneg. Wywz zwiezqt i pduktw phdzeni zwiezqeg d pntw tzeieg dbyw ig zgdnie z wymgnimi uzgdninymi z wldzmi dneg pitw." 10) ut pzyjmuje bzmienie:,,ke twni pgmu: Kntl i zwlznie I Bdni I Mnitwnie lub ndz nd tdmindykw hdwlnyh Pddnie ubjwindykw hdwlnyh, u ktyh uzykn ddtni wynik bdni l Zbiie indykw hdwlnyh, u ktyh uzykn ddtni wynik bdni bbk pduktw phdzqyh d zk2neg dbiu i z tkieg dbiu Uuwnie pduktw phdzqyh d zk2neg dbiu i z tkieg dbiu lnne Sdki: znizzenie lub bbk pzy."; 11) ut ddje iq punkty 1- w bzmieniu:,,1) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 16 wzesni 2004.w p wie zzeglwyh wym g i weteyn yj nyh m jqyh ztw n ie d dbiu i jj wylqgwyh; 2) zpzqdzenie Minit Rlnitw i Rzwju Wi z dni 28 zew w pwie minimlnyh wunkw utzymywni gtunkw zwiezqt gpdkih innyh niz te, dl ktyh nmy hny ztly keslne w pzepih Unii upejkiej; ) ddtkwe infmje, dtyzqe kwetii bezpiezefitw bilgizneg umiezzne n tnie Glwneg Inpekttu Weteynii w zklde,,zdwie i hn zwiezl".',

7 . G ) ( ( <', -- f ( { R. : - Y (5.f, - - Y? (t 6 ' 6 5 f t (u+ l+ ) ti., P (-' g t (! u).b ).5 _ i b g 9 ) - (.X. Y j. q q : ),(). + ) '.[9 ' l - ( 5 6 ' t g ) - R - Y & Hf f! - F n - np ) u,i Q) u).e ' (.Y ( ( _ -.Y!, t i< (! -9-. : f, ^ 8X -exd-0 'ig g \/\ 'p'b; : :. - l: F fi Pi F 8, ( U - } l f! P d # b < 8i : T D i ' F (! ; x x H. ] d - F : g 6 g T 9.8 U ) - H i F H ) v G.) il (!.) (g ) (! S A:* H' _ fi'e.g U q i i 9 i I g' : _ F - > - \. v n!!. - ) f) < f) d ; ( e! g '- ( t6.9 ). g u 8*,t q; il H_d $ g ; : Y :- 0) 6 ) I ; - F \ i i : :. '- -Y u; ;b U>,?- ) b ;.. :- Y X * h 6 b H q R ' d # F F 'g *. u : * F F,; * X-q! eh ; '; '.. H $ fi9 ; g f i P S P X'e F : ; -. - i *.t9 ql g u ) 9. i l l e >, 6 : &!,[ * -? ' A; :8 y, -?.9 8; e Ue #g &; P ; H $; fi ;:;Ffi. ': i 9 gf i gf, $ ii > ii X RRP#; 6--. H 6 n A b 9 U P 2Fi; d; g H,e * A#Sq! (5-, 0 l g

8 (!. -.Y(I - v f) -!z u, (6 (U v I () ( F. - t -. \v t ' ; i 6 -,t'! b n ) ^; _Y i f (U 6t (, - ll _. (It -.Y d - f - d) -.g (! (0 t. ). ) ). IZ.q -Y.g '8 - i > f, 6 t x 0 ) v 9.6 R p d 9 '; - (/) ()(U>\ xlz f!. '- l< _.) b- -Y. -; ^ " (). ). fit f f lz.q ).9,.q ) ' ) -:< ), ; ).q.q -Y lz - Y f. 6 e. X.) -. b _. v - h ll x' ( X 0 - ' h : g )' S?? Y S * F 8! - v > - Y 9 A d ). 6 ; *FP ( l t.h ; xx (, (I -> _ (D F.- Fi; H 8 Fg

9 .9.q - t) n q -j $ 't - G G u)! 5. p. g) j [! S 5 p \ d. : q (',i'. - G.0.)! q ).! 9 ( u - Y G u \,(t v. - - ) t $tt v (\-.D - Y f H t;x ^ g Fi ; - t '' g.l ' R b i :.2- ( U! i $ Pi *, (f Y:t! t i b g '-- i D - ; :: $ F (, i ; ^ - H x - >, l i 6 q :!f1 ( ) H i F.) it (It.) (It ( if t- (It () \t H Sg:*' - ggg U q - g' : _. () > - v. A : l i :!2, ( u. I'i > v 6 *. - P u. + l - ' (! P e. ) t. (t f ) ( _ - (! V U g ---b # ' ' - f :i. - V V g: ;i' n, g Gl- : * ; gf ^(n 6.- iie q R ^: u(d; g -i 8q i b 6 ; --- ) ^1 fi B,i^F iz f! A *; d > 5 X - v F ". *!'9. b_ (DX ' (I) X - : F., q!+l _ g# g v Q ':.6' b. eh _?*- i: Hq HA 9F 6 -? ;..!!! F-^ t 9 i e 6-948,e il; X'.-* fif;g:1 gigh' i *P;1i' +-. tiblge 8:65 ' t.v (! ) + - i ; * # fi*e (t g P - V n.-) :: 6 n " -! ; g 4 F :'Sjj

10 -? - + ( - \F ( t, t - f t- f T t ' - 6 ' d - - H g S q ' F t (u $ + l ; vt (g d 6 b (. P ' f, t u g t ; n ; t- (! + -. q ).i. 4 F ; - f! q ; D i _9- :f h _ f l -! 2 0 t l ( I ' ' $ 5 " e & -B 5 : ; i 8 e 7 *.q k 6 ( i\i 9, ii ) V iz 6 X ) Y Y. ) _v '-i (). >. ( f R U! d.e. : 9, - --x'gu i ' ' ; -gu!. ).. ( u. Y.q (U _ ', ;. b :.g (.;.q *ge V j F q ( l ) ',! ''+ * (9xx6 A gi y (t(!(, A P :. G. z F?i ^ 6! $ h!. u > \ () - -)< _ '9. t x! x6-6 ^-!i tv v.88 > l () - (!lz - - '9.9 F?i(!!.! - t v -u l< ' - :>l! - m Y - '9 _.. ) t - >. ; _> e -Y ; I u'f F 6'. R TP * ; i! t i P (-- * R' -'P F ^X _F.9 'f \ (U -(! _Y. Ud IY -.9, tt 6 - g-'. ) $ Z } A. - Y ( W 5 -tt >.. 'F'- x..:.v,. G ' >,(U. -ll x S l ),- d ) i : 'q, -9. :- (g? F g F 5 '.8!I.,: F I n' ii'9 ; - +, - 5 : -t? i n >. i i! v '*9 6f;g I BqF, * B Y d : : D G'6'6 A i

11 t.e I F;A 1 ; l< (t l< (5 j G - -. ;.Y!t. G!t (.9 ; 5 ( (\.Y (u ). ' : ', - ( - - () x.:.q x I G -.G :!! _e5 9 ' i : " X b >\., I -.Y t l F (\ (g t' t- ; A 0.P i ; X *.Y.Y '6. > (!. ( 1 ) ( < u ' t ( 1 5 qy } ) 5 u, Y i (! 6- ul ) "i i i t g 9)' F } t v :t q F 6 ; gg d 6 (! T 5. t u: $ g ; b ; i T 8.xu.x (g i.# : $e,9.9. t).9 f d-9 t -.g t (!, G f- - f- _ f) t ( ",. _. f). 1l _ A - ( ) -b v U) : f) f)!t^!.9 _, ).(I' (5! (It _ f) -q f- g I R f; A. - -9, - fif 9,9 g. _ ( I ' g) (5 ) t-., ( ).g G _ ).g G 'If, G _ ). (f ', t 9!.? ( -.). 9 l < l < h - ( U ' F l ).q ' ' ni.)

12 v (t (It I.9.q.q.).q f) l) ( f) _ t), (l' t_ t (0 ') { (\ - (f) _ f),) ') g) t f.- )! ( f..- f.- f) ( 1 (f) t) ( {- _ t- I.9 (5 t- (.() (5 ( t-.q (I' f) t f.-^ ) ( (! h ) l) (. (I' - (5 _.g (5 _. (! ) ) lf) lz -Y U' f) ) ) 5 q (t (t. X Y - 0) -.g G'. i g - (! 0).e t g e fi:. : 9 8 fi - -:<. - -.q ( _ ( { l z n 8 5 * f u ) _d 8. 'If f $ < t -. ' 9 6 d_6.dr B 6 I.!< ) _. _ (50' d ) f 9. Y _.P _ j 0) ([ ; t F '-.e '.1' : A.eg *F. ) 9 < U 9 v 8 g g ' il'- i$,f - qt'9 -Y )?

13 f). ( t- (! '! 5 : q H 6 K 6' 9 -Y I. q F p.<g t _ U) ) 'f ).9 ) g 0-. q P K f -Y ) 9. g ( 5 8 P # + < } U 6 U eb! F$ -$ eh Re*; xfi.9 ( I ' g :q ' _9F. 4.!. ) (

14 .) 0).q.).q.g.0).q. v I I ( _ ( _ ( f- f) ( \ t\ v $ t) ) (f) ) (- I I ([ f) $ x. i -! (') 6 < g S x t l). t) t(5 *f; xi 9:e Ṇ' 5it ( x (') -Y (_ ') Y ( ( ') -Y X G ( U' G' f.- (f) X + j (I' D ( G -f x A (f) X _? ; Y x S Y g ( x ( I t ) ; ' ( I l ( F - ; x l z x $ ) lz ( '' f! f.p ( _ $.) -Y n F * ( t ' 9... F8g 6 Y ' 6g (u ( t (') -Y (! G ( (') _ l, (! t--. l< i..q.9 '. tz. (I'.. (5. f :q (!.. (t. l _.q.9...! (I' _ (5 'd (t. :) i F*F i e &? ; b ' - u * :? ( f ) f ( '

15 n, q l l! ), ) _)< ) A e x ^ i ^. ; i Y g 6 ) (/)\l x - X ^ F P X - Y P V ( ' ) $ l x 'd f ( g f P d i5- + Y) - U' (5 (U (D - -:< - -) - : - Y Y - l q. ^ 7 I m ^ n. z :l G ( d - i ; ) ) ( D Y 5 U) Y. g ; t' $ i F$ d5g : x 9 ': (u.>r ( R Y ';.; - ( l! n\ _. F (. q ) l F : - ( [ 6 - ' d g F t i :. - Y (!.Y (! II

16 >\'-!X 9. v dt V6 ".; ; n ; k 9 + >!. q X g H :: g :i & - t : B q t H! ; 9 d e?, $ i{ F 9 gd B i:i ei fl ; l i ii "i ;*: H$.fi i : ii Ht ::; i g:,gii!ft ip! e R* g R + *Hgul I ;fiihi i! ;i!: $i Ht! *: gg ;$!;flii q," i : S-5 * ;;:;'el i g F F: ii;e * '- 5.v ei;ti -Hxil;ti iq I * it;lhg! jggs!ivfp

17 UZASADII P j ekt zpzqdzeni z m i e n i j qeg zp zqdze nie w p wie p wd ze n i,,kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw lmnetti w tdh indykw hdwlnyh" n lt wpwdz,,kjwy pgm zwlzni niektyh etypw Slmnelli w tdh indykw hdwlnyh" n 2012., zwny dlej,,pgmem" i tnwi wyknnie upwznieni zwteg w t. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m hnie zdwi zwiezqt z zwlzniu hb zk2nyh zwiezqt (Dz. U. z , pz. 142, z , p2.278, 60, pz.72 i78, pz.51). Stwnie d t. 57 ut. 6 ww. utwy, Pgm ztl uzgdniny, pd wzglgdem finnwym z minitem wl6iwym d pw finn6w publiznyh z pd wzglgdem meytyznym z minitem wl6iwym d. lnitw ntgpnie pgm ztl pzelny pzez Glwneg ekz Weteynii d Kmiji upejkiqwz z wnikiem jeg ztwiedzenie. Zgdnie z l. 57 ut. 7 utwy z dni 11 m hnie zdwi zwiezqt z zwlzniu hb zk2nyh zwiezqt, p ztwiedzeniu pgmu ptzez Kmijq upejk jet n wpwdzny n teytium Rzezpplitej Plkiej w ddze zpzqdzeni Rdy Minitw. Relizj pgmu jet n dz w n pzez Glwn e g ek z Wete yn i i. Pgm tnwi uzzegtwienie,,kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw Slmnelliw tdh indykw hdwlnyh" n lt w zkeie finn4m i nie zmieni jeg zl2ei meytyznyh.,,kjwy pgm zwlzni niektyh etypw Slmnelli w tdh indykw hdwlnyh" n lt , tnwiqy zlqznik d zpzqdzeni Rdy Minitw z dni 1 m w pwie wpwdzeni "Kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw Slmnelli w tdh indykw hdwlnyh" n lt (Dz. U. 68, pz. 46, z p2n. zm.), pwny ztl n pdtwie zqsi A, B i zlqznik ll d zpzqdzeni (W) n Plmentu upejkieg i Rdy z dni 17 litpd 200. w pwie zwlzni Slmnell i innyh keslnyh dzwiezqyh zynnikw hbtw6zyh pzenznyh pzez 2ywn$ (Dz. Uz. U 25 z , t. 1, z p2n. zm.; Dz. Uz. U Plkie wydnie pejlne, zdz., t. 41, t. 28) l7

18 nz zpzqdzeni Kmiji (W) n z dni 20 zew wyknujqeg zpzqdzenie (W) n Plmentu upejkieg i Rdy w dnieieniu d wplntweg elu gnizeni zqtsi wytqpwni Slmnell nteitidi i Slmnell Typhimuium u indykw (Dz. Uz. U , t. ). Zgdnie z zptz4dzeniem Kmiji (W) n z dni 20 zew wyknujym zpzqdzenie (W) n Plmentu upejkieg i Rdy w dnieieniu d wplntweg elu gnizeni zqt6i wytqpwni Slmnell nteitidi i Slmnell Typhimuium u indykw, elem wplntwym w pzypdku td hdwlnyh indykw jet gnizenie, n teytium Rzezypplitej Plkiej d dni 1 gudni 2012., mkymlnej wt6i pentwej td hdwlnyh z ddtnim wynikiem bdni w kieunku Slmnell bjqtyh pgmem d wtsi 1 % lub mniej pnizej tej wti. Zgdnie z dtq wkznq w lit. ut. 1 zlqznik ll d zpzqdzeni n 2160/200, wieze miq pzykne z dbiu (kuy i indyki) nie mze by wpwdzne d btu w elu pzyi pzez ludzi, je6li nie ztnie pelnine kyteium,,hndl. nie twiedzn bensi w 259". znzl,2e miq nie petnijqe pwyzzyh kyteiw nie bqdzie mgl by wpwdzne n ynek kjwy z n ynek wplntwy. Pjektwne zpzqdzenie, kte tnwi uktulnienie,,kjweg pgmu zwlzni niektyh etypw Slmnell w tdh indykw hdwlnyh" n lt , wpwdz zzeg6twe zminy d ww. pgmu n w zkeie. 1) uzupelnieni infmji w zkeie: ) Sdkw i pwdwtw w zkeie bezpiezentw bilgizneg bwiqzujeg w gpdtwh, b) dnyh dtyzqyh ytuji epiztyznej dnsnie wytgpwni plezek Slmnell w tdh indykw hdwlnyh; 1) uktulnini: ) ytuji w pzemyle pzwym w Ple; b) zd pzyznwni pmy finnwej gpdtwm; ) tbel zwiejyh zl2eni d pgmu w 2012., d) tbeli zwiejqej zzeg6lw4 nlizg kzt6w elizqi pgmu w l8

19 Zgdnie z l. 5 utwy z dni 7 lip dzillnsi lbbingwej w peie tnwieni pw (Dz. U. 16g, pz zz200g. 42, pz. 7) pjekt zpzdzeni ztl zmiezzny n tnie Biuletynu Infmji Publiznej Minitetw Rlnitw i Rzwju Wi tz n tnie Biuletynu Infmji Publiznej Rzqdweg entum egilji. Pjekt zpzqdzeni nie pdleg peduze ntyfikji w zumieniu pzepiw zpzqdzeni Rdy Minitw z dni 2 gudni w pwie pbu funkjnwni kjweg ytemu ntyfikji nm i ktw pwnyh (Dz. U. 29, p2.209 zz , pz. 597), pniewz wd pzepiy Unii upejkiej. Pjekt zpzqdzeni ztl zglzny d pjektu wykzu p legilyjnyh Rdy Minitw. P jekt zpzqdzeni jet zgd n y z pwem U n i i u pejkiej. A SKUTKW RGUAI 1. Pdmity, n kt6e ddziluje pjektwne zpzqdzenie Wpwdzenie pgmu d elizji n teytium Rzezypplitej Plkiej bqdzie mil wptyw n: 1) pidzyindykwhdwlnyh; 2) gny Inpekji Weteynyjnej, zwn bezpsedni zng2wne w elizjg pgmu - pwitwyh i wjewdzkih lekzy weteynii, jk wniez gn ndzujqy elizjq pgmu Glwneg ekz Weteynii; ) lekzy weteynii wyznznyh pzez pwitwyh lekzy weteynii d pbieni pbek d uzgdwyh bdn lbtyjnyh. Kzty elizji pgmu bgdq zgiw pnzn e pzez pidzy td indykw hdwlnyh. D kztw pnznyh pzez pidzy dbiu nlezq w zzeglnsi: 1) kzty pbieni, tnptu i nlizy w lbtium pbek, d ktyh pbni hdw jet zbwiqzny zgdnie z pgmem; l9

20 2) kzty wyknni nkzw pwitweg lekz weteynli, nlhnyh w ddze deyzji dminityjnej. 2. Wplyw pjektwneg zpz4dzeni n ekt finn6w publiznyh, w tym n budiet pitw i budiety jedntek mz4du teytilneg Mjq n uwdze mzliws tzymni efundji z Unii upejkiej zq6i Sdkw finnwyh wydtkwnyh z bud2etu pitw n elizjq Pgmu, ztl n pwny zgdnie z dey4q Kmiji M z dni 25 kwietni utnwijqq tnddwe wymgni w zkeie pzedkldni pzez pfitw zlnkwkie kjwyh pgmw zwlzni, kntli i mnitwni niektyh hb zwiezqt i hb dzwiezqyh w elu uzykni finnwni wplntweg (Dz. Uz. U 159 z , t. 1). iezleznie d pwyzzyh wymgn Pgm pelni kytei ke6lne w deyzji Kmiji M z dni 25 kwietni utnwijqej wpfntwe kytei dl kjwyh pgmw zwlzni, kntli mnitwni niektyh hb zwiezqt i h6b dzwiezgyh (Dz. Uz. U , t. 44). Szunkwe kzty elizji pgmw w wyzne w zl ztly pzelizne n eu wedlug pgnzwneg kuu eu zwteg w,,wytyznyh dtyzqyh twni jednlityh wkznikw mkeknmiznyh bqdqyh pdtwq zwni kutk6w finnwyh pjektwnyh utw" z dni 19 mj publikwnyh pzez Minitetw Finnw. Pgm ztl pzelny d Kmiji upejkiej z tbel4 zwiejqq wylizeni finnwe kzt6w pgmu. Zgdnie z t. 1 ut. zpzqdzeni Plmentu upejkieg i Rdy (W) n z dni 17 litpd 200. w pwie zwlzni lmnelli i innyh keslnyh dzwiezqyh zynnikw hbtwzyh pzenznyh pzez zywns6 Pgm nie m ztwni d pdukji piewtnej n wlny uzytek dmwy lub mjqej n elu dknnie pzez pduent bezpsedniej dtwy mtyh ilsi uw6w d knument knweg lub lklnyh pzedigbitw hndlu detlizneg, dtzjqyh uwe bezpsednid knument kfiweg. 20

21 Finnwnie wpwdzneg pjektwnym zpzqdzeniem pgmu byw6 iq bqdzie ze Sdkw budzetwyh pzewidzinyh m.in. n zwlznie h b zk2ny h zwiezqt. Zgdnie z pkt 6 lit. b deyzji Kmiji /W z dni 25 kwietni utnwijqej wplntwe kytei dl kjwyh pgm6w zwlzni, kntli i mnitwni niektyh hb zwiezqt i hb dzwiezgyh, pntw zlnkwkie zpewni wytzjqe Sdki (finnwe, kdwe, dtyzqe wypzeni) n ly z tnvni pgmu. Finnwnie pjektwneg pgmu bgdzie dbyw6 ig ze Sdkw ke6lnyh w utwie budzetwej n k 2012 w: 1) zqsi 8 - ezewy elwe, dzile ilne zlizeni, zdzile ezeuy g6lne ielwe, pz. 12 pzeznznej n zwlznie h6b zk2nyh zwiezqt (w tym finnwnie pgmw zwlzni), bdni mnitingwe pztlsi hemiznyh i bilgiznyh w tknkh zwiezqt, pdukth phdzeni zwiezgeg i pzh, finnwnie zdn zlenyh ptzez Kmijg upejkq z dfinnwnie kztw elizqi zdn Inpekji Weteynyjnej; 2) zg6i 85 - budzety wjewdw, dzile lnitw ilwietw, zdzile zwlznie hb zk2nyh zwiezqt z bdni mnitingwe pztlsi hemiznyh i bilgiznyh w tknkh zwiezqt i pd ukth phdzen i zwiezeeg. Mjq n uwdze fkt, ze pjektwn egulj nie pwduje kutkw finnwyh w zkeie zwiqkzeni wydtkw lub zmniejzeni dhdw jedntek ekt finnw publiznyh w tunku d wielk6i wynikjqyh z bwiqzujqyh pzepiw, nie pdleg wymgm, ktyh mw w t. 50 ut. 1 pkt utwy z dni 27 iepni finnh publiznyh (Dz. U. 157, pz. 1240, z p2n. zm.). n Sdki n elizjq pgmu ztnq pzewidzine w bud2eie Szwne kzty Pgmu wyniq ,76 zl. Kzty te ztn dtwne d wielk5i wydtkw n zwlznie hb zk2nyh zwiezqt keslnyh w utwie budzetwej n 2012, Pndt ze wzglgdu n t, 2e mig dbiwe, phdz4e ze td zk2nyh mze by 26dlem ztu pkmwyh u ludzi, elizq pgmu 21

22 gnizy lizbq ztue, z tym idzie, zedukuje kzty lezeni wydtkwne z budzetu pitw z tty wywlne benjq hbwq. Pjektwne zpzqdzenie nie bqdzie mil wptywu n budzety jedntek mzqd u teytilneg.. Wplyw pjektwneg zpzqdzeni n ynek py Relizj Pgmu, p wpwdzeniu g w 2yie pjektwnym zpzqdzeniem Rdy Minitw, nie bgdzie wymg ztudnieni ddtkwyh pwnikw w pwitwyh i wjew6dzkih inpektth weteynli z w Glwnym Inpektie Weteynii. Pbienie pbek d bdn lbtyjnyh w kieunku plezek Slmnel/ bqd4 wyknyw lekze uzgdwi lub lekze wlnej pktyki, ktzy dt4d pwwli piekq lekk-weteynyjn nd gpdtwmi utzymujqymi db. 4. Wplyw pjektwneg zpzqdzeni n knkuenyjn6 gpdki i pzediqbizs6, w tym n funkjnwnie pzediqbitw Pjektwne zpzqdzenie bgdzie mil kzytny wplyw n zpewnienie bezpiezeitw epiztyzneg ppulji dbiu n teytium Rzezypplitej Plkiej. elem pgmu jet bwiem edukj, d kfi pzimu zkilen td indykw hdwlnyh plezkmi Slmnell nteitidi i Slmnell Typhimuium d pzimu 1 %. Redukj pzimu zklen pzytywnie wplynie n mzliwsi hndlu miqem phdzqym ze td indykw hdwlnyh, z tym idzie zwigkzy knkuenyjns plkihdww n ynku Unii upejkiej i n Swieie. Pndt mjq n wzglgdzie, i2 mig dbiwe phdzqe ze td zkhnyh mze by6, 2dlem ztu6 pkmwyh u ludzi, elizil pgmu gnizy lizbg ztu, z tym idzie, zedukuje kzty lezeni wydtkwne z budzetu pntw. 5. Wpyw pjektwneg zpzqdzeni n ytujg i zw6j eginlny WejSie w Zyie pjektwneg zpzqdzeni nie bqdzie mil bezpsednieg wptywu n ytujg i zwj eginlny. Wpwdzenie w zyie pgmu bqdzie mil psedni pzytywny wptyw n ytujg i zwj egin6w, gdyz utzym mzliw6d pdukji w tyh eginh z zmbilizuje pdmity gpdze d wiqkzej dbtsi tn zdwi utzymywneg dbiu.

23 6. Knultje plezne W zkeie knultji pleznyh pjekt zpzqdzeni ztl pzelny d zpiniwni ptzez Fedejg Zwiqzkw Pdw6w-Dziezw6w i Wl5iieli Rlnyh, Rdg Gpdki Zywn5iwej, Buine ente lub, Zwiqzek Rzemif Plkieg, Fum Zwiqzkw Zwdwyh, Pdw6w Rzezypplitej Plkiej, Kjwy Zwiqzek Rewizyjny Rlnizyh Spldzielni Pdukyjnyh, Zzqd Glwny Zwiqzku Zwdweg Pwnikw Rlnitw w Rp, Kjwq lzbq ekk - weteynyjnq, Kjwq Rdq lzb Rlnizyh, plkq Knfedejg Pdw6w Pywtnyh WIATA, glnplki Zwiqzek Zwdwy ekzy Weteynii Inpekji Weteynyjnej, Rdq Kjwq Seketitu Rlnitw SZZ,,SlidnS", Zwiqzek Zwdwy Wi i Rlnitw,,SlidnS Wiejk", Zwiqzek Zwdwy Rlnitw i bzw Wiejkih,,Reginy", glnplkie Stwzyzenie ekzy Weteynii Wlnej Pktyki,,Mediu Veteiniu" z iedzibq w mylwie, glnplkie Pzumienie Zwiqzkw Zwdwyh, SZZ Rl,,Slidn", zwiqzek Zwdwy entum dwe Mtdyh Rlnik6w, Zwiqzek Zwdwy Rlnikw Rzezpplitej,,SIDARI", glnplkie Pzumienie Zwiqzkw Zwdwyh Rlnikw i gnizji Rlnizyh, Kjw Rdq Sp6ldzielzq, Fedejg Bnzwyh Zwiqzkw Pduentw Rlnyh, zwiqzek Zwdwy Rlnikw,,jzyzn", Kjwy zwiqzek Rlnikw Klek i gnizji Rlnizyh, Zwiqzek Zwdwy Rlnitw,,Smbn", Kjw lzb Pduentw Dbiu i Pz, Plki Zwizek Zzezen Hdw6w i Pduent6w Dbiu, Kjw Rd Dbitw - lzb Gpdz w Wzwie, Plki Zwiqzek Hdww i Pduentw Gqi, g6lnplki Zwiq.zek Zzezen Hdw6w i Pduent6w Pzepiek, Plki Zwiqzek Hdww Stui, Plki Zwiqzek t-wieki, Zwiqzek Pwitw Plkih, Zwiqzek Gmin Wiejkih Rzezypplitej Plkiej, Fedej Zwiqzkw Pdww hny Zdwi,,Pzumienie Zielngkie", Klub,,Gj" Stwzyzenie klgizn Kultulne. Ww. gnizqe plezne nie zgily uwg d pjektu. ^ )

24 pwn w Det Bezpiezentw t2' ZywnSi iweteyn ii: '/i..,;..7 i. l, i1,:' i.,/ ' t,,/t A )\1, l\, Z zgdns pd d,t /zglqdem pwnym i edkyj K) nym: /,,'h..,y',l' {,;, i',li / /,'/ t /--/ / \.., / " t,, t i ' Akeptwl: DDSFKR'FTARZ STAU An.dt'ze.j Bttt. SP g.ia IS TA,,.. / Gzz Kqf'n ltl t/ I / - t* # ;f:'it :Ii tep it :l l :"f : ''1t ' ' 1 ' 1''t'' i AYi'' 'l;t tt "i 24

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Fundacja,,Fabryka Tlenu"

Fundacja,,Fabryka Tlenu undj,,bryk Tlnu" P 5252492809 Rgn 14258152 S prwzdn i fi nnw z kr d 08 litpd 2010 rku d 1 grudni 2011 rku. Biln. Rhunkzykwitrt : rinnw HiJ:il:ffi'n;"ffinx',i:li l Q : tl:) Q rt ; t 9 + r (.) ()_ --^ 8

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11

BURMISTR.Z GMINY i MIASTA Crerwionka-Leszczyny Zarzqdzenie Nr 503/11 BURMISTR.Z GMIY i MIASTA Crerwinka-Leszzyny Zarzqdzenie r 503/11 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrinka-Leszzyny z dnia 30 grudnia 20'11 w sprawte ustalenia zasad prawywania bilansu sknslidwaneg Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY i MIASTA Czerwlonka-Leszczyrry Zarzqdzenie Nr 323 I 11 B u rm istrza Gm i ny i M iasta Gzetwion ka-leszczy ny

BURMISTRZ GMINY i MIASTA Czerwlonka-Leszczyrry Zarzqdzenie Nr 323 I 11 B u rm istrza Gm i ny i M iasta Gzetwion ka-leszczy ny BURMSTRZ GM i MASTA Czerwlnk-Lezzyrry Zrzzenie r 2 11 B u rm irz Gm i ny i M i Gzewin k-lezzy ny z ni wrze5ni 211 rku. w prwie zminy Wieeniej Prnzy Finnwej Gminy i Mi Czerwink-Lezzyny pwie: - r. u. 2 pk

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr38/8/2008 Prezyd i um Zarzqdu Gl6wnego Zwiqzku Ochotniczych Straiy Poiarnych Rzeczypos pol itej Pols kiej z dnia 12 wze6nia 2008 r.

Uchwala nr38/8/2008 Prezyd i um Zarzqdu Gl6wnego Zwiqzku Ochotniczych Straiy Poiarnych Rzeczypos pol itej Pols kiej z dnia 12 wze6nia 2008 r. Uhwl nr38/8/2008 Prezyd i um Zrzqdu Gl6wneg Zwiqzku Ohtnizyh Striy Pirnyh Rzezyps pl itej Pls kiej z dni 12 wze6ni 2008 r. w sprwie wzr6w druk6w :legitymji zlnk OSP, wnisku przyjqie d OSP, wnisku wystqpienie

Bardziej szczegółowo

3) sprawowa( pieczg nad Magazynem i skladowanymi w nim obiektami, 4) dba6 o porz4dek w Magazynie oraz zabezpieczal go przed dostgpem os6b trzecich,

3) sprawowa( pieczg nad Magazynem i skladowanymi w nim obiektami, 4) dba6 o porz4dek w Magazynie oraz zabezpieczal go przed dostgpem os6b trzecich, Regumin w sprwie zsd skdwni biektow usuniptyh z ps drgweg s Regumin niniejszy kres zsdy skdwni biekt6w usuniqtyh przez prwnik6w Pgtwi Drgweg, Wydzitu Kntri Ps Drgweg rz innyh stuzb drgwyh dzijqyh n zeenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Ruciski i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców Dokument informacyjny ComPress Spółka Akcyjna Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełd

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

PnrzynENT Mr^,tsm Goyt'lt

PnrzynENT Mr^,tsm Goyt'lt PnrzynET Mr^,tm Gyt'lt &-j8z Cdlni, L Mrmlk Piludkieg z/4 telejn (centrl): -88-;J: 2-09-798; e-mil: umg$nig$ni.pl; www.gdyni.pl EZP nr M.271.2.20ll Gdvni. dni 18. 10.201]r. Wzycy uczetnicy ptgpwni W zwi4zku

Bardziej szczegółowo

U-!t' ,t6l. ) t^*cor. 2011 r. ZARZADZENIE NR...'! f...t201 1. z dnia

U-!t' ,t6l. ) t^*cor. 2011 r. ZARZADZENIE NR...'! f...t201 1. z dnia ,t ZARZADZEIE R...'! f...t201 1 DyrektrGenerlneg Sluiby Wiqziennej z dni ) t^*r. 2011 r.,t6l w sprwie rdzjw dkumentji pdstwwyh jednstek sluiby medyyny pry Stuiby Wigziennej, spsbu jej prwdzeni, udstqpnini

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 29.08.2012 r.

KOŚCIERZYNA, 29.08.2012 r. XXV SSJA RADY POWIATU KOŚCIRSKIGO KOŚCIRZYA, 29.08.2012 r. Rd Pwitu Kśierkieg Przewdniząy Rdy Pwitu Kzimierz Mzk Kśierzyn, dni 21 ierpni 2012 r. RZP-R.0004.6.1.2012 Pni/Pn Zwłuję XXV Seję Rdy Pwitu Kśierkieg,

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce

Lekcja 7. Chodzenie przy nodze mijanie innych psów. Nauka wchodzenia na kocyk polecenie Na miejsce Lcj 7 Chdzni rzy ndz mijni innych ó Smycz rj ręc, i rzy Tjj j ndz Wydj mndę CHODŹ i rzjdź i ró Su ugę Tjg n bi trzymjąc j ręc iłczę ub znur d rzciągni n yści mt (mżz użyć ygnłu nutrng trz Lcj 2) Wydj mndę

Bardziej szczegółowo

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan

Ulice świata. Azja Ameryka Płn. Europa. Afryka. Ameryka Płd. Australia. ulica w Port Sudan w Cdd d M x (M ) U św N łm św m m mj gd w ę ż. Pj h dż h hł. Są p bm, pęm m, wm wwm. Mż wść b, ć ż, ć łg wwj. N b ż jdm. Pjjm ę m óżh ąów Aj, Am Af. Aj Am Pł. Ep Af Am Płd. A C w Nj d v A ś w B w 9 d J

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr X/59/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata2012 _2015.

Uchwala Nr X/59/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata2012 _2015. Uhw r X/59/2011 Ry miny w Brku ni 29 runi 2011 r. w prwi winij Prny Finnwj miny Brk n 2012 _2015. pwi.22, r.227, i.228, r.20 u. i r.24 uwy ni27 irpni 2009 r. innh pubinyh (D.. r 157, p. 1240 p2n. m.) w

Bardziej szczegółowo

'!)*!+,%! -#!. / !" #!$%& ' #!$%& ' (!!

'!)*!+,%! -#!. / ! #!$%& ' #!$%& ' (!! '!)*!+,%! -#!. / '!*'+0!" #!$%& ' #!$%& ' (!! !"#$$%& "#'!#( ) ( #*+,-.*!/ #*!$. & ( 0#) 1 3 8 9 2!#- 4#55#67 (*+,*#7 #!#%! "## # # " $ :#6; *7 = =*; ( < =;; ## $% # "##&##%.+##*&/.#= &.&& ( 2# #**+#&7

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki?

I N F O R M A TO R. są dopalacze nowe narkotyki? Co to. cze nowe narkotyki? Co to są dopalacze tyki? Co to są dopalacze nowe narkotyki? ą l l?? C? C l C l? C? C l? C l? l? C? C l l? C I N F O R M A TO R l ó ul ggó? C l? C l? l? C? C l l? C ? ą C? C l? C ą l ą? C l? ą l C l? l ą l? C? l ą C? ą C? l? C l C? l ą C? l C l? l l? C ą? C? ą C?

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

ffi + AGIilAR faillg. i*,r- Zapytanie ofertowe - Przenosniki ta6mowe wqzfa betoniarskiego ffi lx.x:#y*;y;*asospo'a*ka -----=*-*--

ffi + AGIilAR faillg. i*,r- Zapytanie ofertowe - Przenosniki ta6mowe wqzfa betoniarskiego ffi lx.x:#y*;y;*asospo'a*ka -----=*-*-- ffi lx.x:#y*;y;*assp'a*ka -----=*-*-- + AGIilAR ffi UNIA TUROFE'SHA EUROPTJSKI FUNDUSZ ROZWOJU RSGIONATNEGO Agma Agnieszka MySlinska Ul" Samzqdwa 3 87-I52tubianka tubianka 73-02-20L4 Zapytanie fetwe -

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna do grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków

Dokumentacja techniczna do grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych wewnątrz budynków p p - j p- Dj j j j ą p ś Dj j j j ą jj j j pą jżj pj E ż Ij ją j pją ś p j ą j ęąć ż pp j p ś p ś Rj j E p p jś j ęż p ś p p p j D-U=DU ęż p ś jś j jś j jś j j Ij j R ś p j ęść pp p p j pę j ś ś p j j

Bardziej szczegółowo

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %-

%&'' ( $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- !"# $% 2 3!"#$ %&'' ( )'*+',*-'&& -. /+.0- *'1 $%%#& '()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %- 23*- */4 %%. / #.)0,,,,,,,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %1 %$%2',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

sprawie prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. 22013

sprawie prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. 22013 B URMSTRZ GM.Y MST Czerwnk-ezzYnY Zrzzene r g1g 1 Burmtrz Gmny Mt zelwn k-ezzyny z n wrzen 201 rku. - w prwe zmny werretnej prgnzy nnwej Gmny Mt Czenrnk-ezzyny ptwe: - rt. 0 ut. 2 pkt 4 utwy z n g mr 1990

Bardziej szczegółowo

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny)

y zamieszkanie (adres placówki, jeśli wnioskodawcą jest nauczyciel lub pracownik socjalny) z kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny) Dyrekr Szkły Pdwwej nr 11 z Oddzł Inegrcyjny w Suwłkch nek rzyznne cy w rch Rządweg rgru cy uczn w 2012 rku yrwk zkln, n dfnnwne zkuu dręcznków dl dzec rzczynjących nukę w rku zklny 2012/2013 w klch I

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE PRO JEKT Nr UCHWALA NR XIV /15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dhia 28 pazdziernika 2015 r. w sprawic zmiany Wielletniej Prgnzy Finanswej Gminy Grdkw na lata 2015-2020 Na pdstawie art. 230 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/

!*,!- !#$% ##, %*., )*#.!)+-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,) &,)*#% *# +#.% *-# *% %!)*#%%-/ !"!#$%&'( &)*#%%))*#) +!*,!- "!#$% ##, %*., )*#.!)+-/.*),!*,%,!-"!#$%##%,,!)/!,-,- 0 &,)#,.*),$ 1 -)*#.) +*!$.,2-/ 1 ), 1 )'),, 10,+))*#.) +*!$.,2-/ 3 &. )*#.) +*!$.,2-/,. *, 4!$. ),5 03, ),5 *!,+), *!%,).6%!,!*//.%6

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta Przewodnik dla klienta Zawartość 1) Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet, 2) Dokumentacja użytkownika systemu ecorponet, 3) Dokumentacja użytkownika systemu TeleSaldo, 4) Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow

wotomtn 'PRZEDSIEB lorstwowodoclacow et6,wuv unzao srewsrvcztw, at.nepodtggtosb 28,-925 waf$zwa *ce*t,:, 1728233 F-1/t-1 l Sprawozdaneo przychodach, kosztach,wynku fnansowym arazo nakladachna Srodk tnrvale 36 kwartal 5-2 wotomtn PRZEDSIEB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 IM. JACKA KURONIA W ŻORACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 IM. JACKA KURONIA W ŻORACH SZKOLNY PROGRAM PROFLAKTYK GMNAZJUM NR 3 M. JACKA KURONA W ŻORACH. Zżeni pgmu W esie zgżeń bezpiezeństw żi i zdwi zwie, wnijąeg z szbieg zwju wilizji wżnm zdniem sz jest wpsżenie dziei i mdzież w wiedzę

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA MIASTO GRAJEWO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA GRAJEWO NA LATA 2004-2015 Czerwiec 2004 r. Wykonawca: Instytut Zrównowaonego Rozwoju Sp. z o.o. Biuro: Białystok, ul. E. Orzeszkowej 32 lok. 417 Telefon

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

*&#&+&",(. -./01.23/ !"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& $3"6% ".

*&#&+&,(. -./01.23/ !#$%&'( )$*+,-%.+-./ 0$1$%-23./ 3.-4$%$-5&& $36% . !""#$%&'()!$ *&#&+&",(. -./01.23/4 5674364.!"#$%&"'( )$*+,-"%.+-./ 0$1$%"-23./ 3.-4$%$-5&& 11-12 +$3"6%7 2006 1.+".!&-23 89: «;%&2#&"-23"7 &-&5&"#&.'.3.2#",?'.6"'@-.$

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Ś ż ż Ś ż ć Ś Ś Ę Ź Ś Ż Ż ć Ż Ś Ś Ż Ż ż Ć ż Ś Ź Ć Ś ć Ć Ś Ę ć Ż ć ź ź Ę ż ć Ś ź Ź Ź Ą ż ź Ż Ć ż ź ż ż ż Ś Ć ź ć ć Ś Ż Ż Ć ź ż ć ż Ż Ś Ż ż ż Ż ż ż Ź Ą Ą ż Ę ż Ż Ę Ą ż Ż Ą Ś ż Ć Ś Ś r-"1 \i 1,- --a ir "r--*/

Bardziej szczegółowo

UCHWAtr-A NrIV/23l15 Rady Gminy Wr6blew z dtia 2'7 marca 20 15 roku

UCHWAtr-A NrIV/23l15 Rady Gminy Wr6blew z dtia 2'7 marca 20 15 roku UCHWAtA V/215 Ry miny Wbew z ti 2'7 m 20 15 ku w pwie: 4 ptwie t. 18 ut. 2 pkt. ' utwy z ni 8 m 1990 ku mz4zie minnym (Dz. U. 2201.p2.594,p2.45,p2.118,22014.p2.79,p2.1072) zt.22,t.22j,t.zz,t,20 ut. i t.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu

UCHWALA Nr Zzrrzqdu Powiatu w z dma 3 grudni. 104t2013 wku Slaskim 13 roku. sprawie zmtiany bud2etu i burclzetu Powiatu UCHWALA r Zrrqdu Pwiu w dm grudni prwie miny bud2eu i burclzeu Pwiu pdwie *. 2 u" 2 prk. 4 uwy dni 5 cerwc D. U. 21 y., p. 595) r f. 212 u. 1 w w finnch publicnych (ek.jednliy D.J. 21r., p. g ). 1421 wku

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu

2870 KonigStahl_RURY OKRAGLE:2048 KonigStahl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/10 4:45 PM Page 1. Partner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 1 Prtner Twojego sukcesu KonigStl_RURY OKRAGLE:48 KonigStl_RURY OKRAGLE_v15 3/2/1 4:45 PM Pge 3 Nsz rynek Wilno Kliningrd Gdyni Minsk

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Mysłowice z dnia... 2014r. Id: 6C07650B-F062-48EA-BACD-FBE0A98EFD5B. Projekt Strona 2 z 71 !!"#$%&#! '()&*)+$$#"*&$%&#,# $%&#! -!&%&*&$%&#,. /"#*&#$%&#!0 /"#$$*&$$#"0"

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł*

Przy zakupie kompletu opon Goodyear UltraGrip 8 ciepły koc w prezencie. Gratis! ** www.premio.pl. Nowość! UltraGrip 8 155/70 R13 75T 209 zł* Gt! ** **c c gc, ść! UltG 8 209 ł*.m.l P mlt Gd UltG 8 cł c c Zm mc Dl śc Zmę Gd UltG 8 SP t St 4D 195/65 R15 91T SP t St 4D. dchd m mch. lc tó mtch cą c gd. tc fl tchę d d g t mch gdżtó Dl. 319,-* 209,-*

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Wyniki CPUbenchmark.net na dzień 11.05.2012

Arkusz1. Wyniki CPUbenchmark.net na dzień 11.05.2012 Wyniki CPUbenchmark.net na dzień 11.05.2012 AMD A4-3300 APU 1731 AMD A4-3300M APU 1643 AMD A4-3305M APU 1414 AMD A4-3310MX APU 1378 AMD A4-3320M APU 1477 AMD A4-3400 APU 1704 AMD A4-3420 APU 1823 AMD A6-3400M

Bardziej szczegółowo

Wyszczeg6lnienie. Wyszczeg6lnienie

Wyszczeg6lnienie. Wyszczeg6lnienie zl4znik n 7 Pln hw wlnyh n 2014 n wyqbninym hunku pzy Gm.Szkle ptwwej w Skbimiezu Dhy Dzillzz" Wyzzeglnienie Pln n 201 4. zl 801 Swit i wyhwnie 80101 Szkly ptwwe - \\/ply!u/ z nlnu l i, p iezzei t z pt-zqlll

Bardziej szczegółowo

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań Zł Nr 2 o Uhwły Nr XXX/161/2012 Ry Gminy Jktorów z ni 23 lip 2012r. Progrmy, projekty lu zni związne z progrmmi relizownymi z uziłem śroków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (rzem) Wykz przesięwzięć

Bardziej szczegółowo

OŒWIADCZENIE MAJ TKOWE

OŒWIADCZENIE MAJ TKOWE OŒWIADCZENIE MAJ TKOWE cz³onka zarz¹du powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarz¹dzaj¹cej i cz³onka organu zarz¹dzaj¹cego powiatow¹ osob¹ prawn¹

Bardziej szczegółowo

uclrwar,a NR xvi. 129.201 1 RADY C M]NY ZIELONA GORA

uclrwar,a NR xvi. 129.201 1 RADY C M]NY ZIELONA GORA uclrwar,a NR xvi. 129.201 1 RADY C M]NY ZIELONA GORA z dnia 30 listopada 2011 r. ry sprawie okreglenia wzor6w formularzy informacji i deklaracji podatkorych rv celu ustalenia podatku od nieruchomosci,

Bardziej szczegółowo

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@"1-"A'

>'1&07'?2/&3,'#$,&,(@1-A' >'107'?2/3,'#$,,(@"1-"A'! >'@07B'-")'/3"5"'C)5"/'*/#*$(*D13*60'! >'@07'6'-")3'%#*%E?'/3"5"-.'63$C%0''''''''''''''''' 3'?")@,$3,'! >')*(%,)6,(1-"1

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo