Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009"

Transkrypt

1 GRAJEWO skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł data przekazania: PFLEIDERER GRAJEWO SA (pełna nazwa emitenta) GRAJEWO Drzewny (drz) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Grajewo (kod pocztowy) (miejscowość) Wiórowa 1 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do I. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk na działalności operacyjnej III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej VI. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej IX. Przepływy pienięŝne netto, razem X. Aktywa, razem XI. Zobowiązania XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał akcyjny XVI. Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) XVII. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji (w szt.) Zysk netto zanualizowany przypadający akcjonariuszom jednostki XVIII. dominującej XIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,75 2,17-0,16 0,61 XX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,75 2,17-0,16 0,61 XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 11,99 14,08 2,55 3,99 XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 11,99 14,08 2,55 3,99 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XXIII. zł/eur) dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 XXIV. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 GRAJEWO WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 1/ kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do XXV. Zysk na działalności operacyjnej XXVI. Zysk przed opodatkowaniem XXVII. Zysk netto XXVIII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej XXIX. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej XXX. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej XXXI. Przepływy pienięŝne netto, razem XXXII. Aktywa, razem XXXIII. Zobowiązania XXXIV. Zobowiązania długoterminowe XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe XXXVI. Kapitał własny XXXVII. Kapitał akcyjny XXXVIII. Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) XXXIX. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji (w szt.) XL. Zysk netto zanualizowany XLI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,97 2,51 0,21 0,71 XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,97 2,51 0,21 0,71 XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 9,04 11,29 1,92 3,20 XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 9,04 11,29 1,92 3,20 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XLV. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Opis QSR_Pfleiderer_Grajewo_GK_1Q2009_final.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za I kw QSR_Pfleiderer_Grajewo_GK_1Q2009_final_eng_full.pdf Extended Consolidated Report for Q PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Agnieszka Kabus Prokurent / Główny Księgowy Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33, poz Zarząd Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2009 roku Strona 1 z 30

4 WSTĘP PREZESA ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2009 r. W I kwartale 2009 roku wartość sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 spadła o ok. 21%, co było efektem spadku popytu na meble oraz produkty drewnopochodne na rynkach europejskich. Zmniejszeniu uległ eksport wyrobów do Rosji i pozostałych krajów regionu Europy Wschodniej, których gospodarki znajdują się w fazie recesji. Jednocześnie nierównowaga podaŝowo-popytowa na rynku płyt drewnopochodnych jest przyczyną utrzymującej się presji cenowej. Pomimo istotnego spadku sprzedaŝy EBITDA wzrosła o ok. 1%, zaś rentowność na poziomie EBITDA wzrosła znacząco z 12,4% w I kwartale 2008 do 15,9% w I kwartale Jest to efektem głównie spadku cen surowców oraz restrykcyjnej polityki redukcji innych kosztów, jak równieŝ pochodną wysokiego kursu EUR/PLN. Grupa Kapitałowa w I kwartale 2009 roku zanotowała stratę netto przyporządkowana akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 13,2 mln PLN. Strata w znacznym stopniu wynikała z istotnej dewaluacji rubla rosyjskiego wobec euro w I kwartale 2009 i wygenerowaniu ujemnych niezrealizowanych róŝnic kursowych na kwotę 20,7 mln PLN z przeszacowania zobowiązań w EUR rosyjskich spółek-córek. W pierwszej części roku Grupa kapitałowa dokonała zmian warunków finansowania swojej działalności zapewniając stabilność i bezpieczeństwo finansowe, poprzez wydłuŝenie kilku kredytów bankowych lub zmianę ich harmonogramów spłaty na bardziej progresywną, z istotnie pozytywnym wpływem na płynność finansową i cash flow Grupy na lata 2009 i Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. naraŝona jest nadal na ryzyko kursowe związane z moŝliwością znaczących wahań kursów złotego i rubla wobec euro, co moŝe mieć wpływ na przyszłe wyniki firmy poprzez głównie niezrealizowane róŝnice kursowe, generowane na długoterminowych zobowiązaniach finansowych. W I kwartale 2009 spółka Pfleiderer MDF w Rosji wypowiedziała umowę z generalnym wykonawcą budującej się fabryki płyt MDF/HDF na terenie Rosji. Przyczyną wypowiedzenia umowy były znaczące opóźnienia w budowie zakładu ze strony wykonawcy. Negatywne skutki rozwiązania kontraktu zostały pokryte z posiadanych gwarancji bankowych. Sytuacja ta znacząco przedłuŝy harmonogram zakończenia inwestycji, jak równieŝ spowoduje przesunięcie w czasie nakładów inwestycyjnych zaplanowanych pierwotnie na 2009 rok. Zarząd spółki podejmuje wysiłki zmierzające do wprowadzenia produktów do nowych segmentów rynkowych jak równieŝ na nowe rynki geograficzne. Niemniej jednak działania te prowadzone są w sytuacji wzmoŝonej konkurencji rynkowej. Ze względu na nieustannie zmieniającą się w ostatnim czasie sytuację gospodarczą i rynkową w Europie i duŝą dynamikę zmiany kursów walutowych Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. powstrzymuje się z publikacją prognoz wyniku skonsolidowanego do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej oraz rynkowej Polsce i regionie Europy Wschodniej. Z wyrazami szacunku Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu Strona 2 z 30

5 II. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ogólna charakterystyka Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Pfleiderer Grajewo S.A. Spółka dominująca pod poprzednią nazwą Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w ŁomŜy, Rejestr Handlowy dział B nr 270 dnia 1 lipca 1994 roku, a następnie w dniu 9 maja 2001 roku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest Grajewo, ul. Wiórowa 1. W dniu 18 września 2002 roku Zarząd Spółki dominującej otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyŝszym w dniu 18 września 2002 roku została zmieniona nazwa Spółki dominującej z Zakłady Płyt Wiórowych S.A na Pfleiderer Grajewo S.A. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) spółka zarejestrowana jest pod numerem 2020 E. 2. Informacja dotycząca składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej oraz ewentualnych zmian w okresie sprawozdawczym. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie na koniec okresu sprawozdawczego działał w składzie: 1. Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu 2. Rafał Karcz Członek Zarządu 3. Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu r. uchwałę w sprawie powołania z dniem r. pana Wojciecha Gątkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pan Wojciech Gątkiewicz został ponadto powołany z dniem r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, spółki zaleŝnej od Pfleiderer Grajewo S.A. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2009 roku: 1. Paweł Wyrzkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Robert Hopperdietzel 3. Rafał Bogusławski 4. Hans H. Overdiek 5. Michael Wolff W dniu r. Pan Michael Ernst złoŝył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ze skutkiem na dzień W dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Wyrzykowskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. W dniu Pan Paweł Wyrzykowski został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, spółki zaleŝnej od Pfleiderer Grajewo S.A.. Strona 3 z 30

6 3. Informacja dotycząca okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze. Pełną konsolidacją objęte są sprawozdania finansowe Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A i spółek zaleŝnych: Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o.. Okres porównawczy I kwartału 2008 r. zawiera sprawozdanie jednostkowe spółki Pfleiderer Grajewo S.A. sporządzone wg zasad MSSF oraz spółek zaleŝnych Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO,Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. III. ZMIANA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości (a) Oświadczenie zgodności Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości, oraz z interpretacjami wydanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy Międzynarodowym Komitecie Standardów Rachunkowości. Spółka stosowała przy sporządzeniu sprawozdania finansowego te same zasady rachunkowości, co stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. (b) Podstawa przygotowania sprawozdań finansowych Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer MDF Sp. z o.o. oraz Silekol Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami MSSF. Spółka Pfleiderer OOO i Pfleiderer MDF OOO stosują zasady księgowe oparte na standardach rosyjskich, które dla potrzeb konsolidacji zostały przekształcone, aby spełniały standardy MSSF. Natomiast spółki Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami i praktyką powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa, które dla potrzeb konsolidacji równieŝ zostały przekształcone. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowane w oparciu o księgi rachunkowe spółek Grupy, zawiera korekty w celu pokazania jej skonsolidowanej pozycji finansowej, wyniku oraz przepływu środków pienięŝnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Stały Komitet ds. Interpretacji. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej na dzień 31 marca 2009 r. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki dominującej na dzień 31marca 2009 r. zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości, oraz z interpretacjami wydanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy Międzynarodowym Komitecie Standardów Rachunkowości. Strona 4 z 30

7 IV. NAJWAśNIEJSZE INFORMACJE 1. Przychody skonsolidowane Grupy oraz dynamika przychodów ze sprzedaŝy PoniŜej zaprezentowano porównanie I kwartału 2009 i I kwartału 2008 roku. 1 kwartał/2009 okres od do kwartał/2008 okres od do Pozycje rachunku wyników (w tysiącach (w tysiącach % % złotych) złotych) /A/ /B/ /C/ /D/ Przychody ze sprzedaŝy ,0% ,0% Koszt własny sprzedaŝy ( ) -83,0% ( ) -81,8% Zysk na sprzedaŝy ,0% ,2% Pozostałe przychody ,4% ,1% Koszty sprzedaŝy (16 617) -5,6% (17 506) -4,7% Koszty ogólnego zarządu (31 567) -10,7% (30 162) -8,0% Pozostałe koszty (3 286) -1,1% (5 624) -1,5% Zysk operacyjny ,9% ,1% Przychody finansowe ,9% ,2% Koszty finansowe (48 655) -16,5% (18 014) -4,8% Przychody/(Koszty) finansowe netto (34 133) -11,6% (13 391) -3,6% Zysk/strata przed opodatkowaniem (16 608) -5,6% ,5% Podatek dochodowy ,7% (3 586) -1,0% Zysk/strata netto (14 641) -5,0% ,6% Zysk/strata netto akcjonariuszy mniejszościowych (1 458) -0,5% (5 757) -1,5% Zysk/strata netto akcjonariuszy większościowych (13 183) -4,5% ,1% EBITDA ,9% ,4% Komentarz do rachunku wyników Przychody ze sprzedaŝy w pierwszym kwartale 2009 roku spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o ok. 21%. Zmniejszenie obrotów handlowych jest wynikiem spadku zamówień na produkty Grupy, głównie ze strony klientów eksportowych. Pomimo istotnego spadku sprzedaŝy EBITDA wzrosła o ok. 1%, zaś rentowność na poziomie EBITDA wzrosła znacząco z 12,4% w I kwartale 2008 do 15,9% w I kwartale Jest to efektem głównie spadku cen surowców oraz restrykcyjnej polityki redukcji innych kosztów, jak równieŝ pochodną wysokiego kursu EUR/PLN. Wzrost przychodów finansowych w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego wynika z pozytywnych róŝnic kursowych. Znaczny wzrost kosztów finansowych wynika z ujęcia kosztów realizacji instrumentów finansowych typu forward oraz negatywnych niezrealizowanych róŝnic kursowych z rosyjskich spółek grupy w wysokości 20,7 mln PLN. Strona 5 z 30

8 2. Poziom gotówkowy netto ZadłuŜenie netto Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów i poŝyczek wzrosło w przeciągu I kwartału 2009 o kwotę tys. złotych., głównie w wyniku wydatków inwestycyjnych i zmiany kapitału obrotowego. Na dzień zadłuŝenie bankowe netto wraz z poŝyczkami wynosiło tys. złotych. 3. Kapitał własny Kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej na koniec pierwszego kwartału 2009 wyniósł ponad 595 milionów złotych i spadł w porównaniu do poprzedniego okresu o 24 miliony. Spadek ten wynika głownie z poniesionej straty netto oraz ujęcia w kapitale ujemnej wyceny instrumentów finansowych wynikających z zastosowania rachunkowości zabezpieczeń w wysokości ponad 17 milionów złotych przy jednoczesnym zmniejszeniu róŝnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych o ponad 6 milionów złotych. 4. Informacja o sprzedaŝy udziałów, majątku W okresie I kwartału 2009 r. Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. uzyskała ze sprzedaŝy składników majątku trwałego kwotę w wysokości tys. zł.. złotych. V. CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAśY GRUPY 1. SprzedaŜ krajowa i eksportowa Grupy Długoletnia strategia sprzedaŝy Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest oparta na trzech kluczowych kanałach dystrybucji: - sprzedaŝy bezpośrednia do przemysłu meblarskiego - sprzedaŝ do sieci hurtowni patronackich Pfleiderer Partner (Sieć PP) - sprzedaŝ eksportowa Analiza sprzedaŝy grupy obejmuje sprzedaŝ spółek Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Analiza sprzedaŝy w 000'PLN dla I kwartału wg lat Eksport Pozostali Pr zemysł Sieć PP Rys. Analiza sprzedaŝy dla I kwartału w latach ( w tys. zł). NajwaŜniejszymi kanałami dystrybucji na rynku polskim pozostają nadal: bezpośrednia sprzedaŝ do duŝej i średniej wielkości firm meblarskich oraz sieć sprzedaŝy Pfleiderer Partner. Spadek wartości sprzedaŝy do krajowych kanałów dystrybucji w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze znacznego pogorszenia koniunktury na rynku mebli w Strona 6 z 30

9 Polsce i na świecie. Jeszcze bardziej, o około 30 procent zmniejszyła się sprzedaŝ eksportowa, co wynika głównie ze znacznego spadku popytu na rynkach wschodnich. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w I kwartale 2009 roku, prezentowały się w następujący sposób: Udział k anałów dys trybucji w obrocie za I kw artał 2009r. Pozostali ( 3,95 % ) Eks port ( 22,70 % ) Przemysł ( 38,95 % ) Rys. Kanały dystrybucji w I kwartale 2009 (w %). Sieć PP ( 34,39 % ) W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmieniła się struktura sprzedaŝy i udziały poszczególnych kanałów dystrybucji. Zmniejszył się udział sprzedaŝy eksportowej z 27% do 23%. Natomiast zwiększył się udział sprzedaŝy bezpośredniej do duŝej i średniej wielkości firm meblarskich z 37% do 39%. Udział sprzedaŝy do sieci Pfleiderer Partner zwiększył się z 33% do 34%. Na rynku materiałów do produkcji mebli występuje silna konkurencja cenowa, produktowa oraz logistyczna ze strony producentów krajowych i zagranicznych mająca na celu wypracowanie przewag w poszczególnych, istotnych dla odbiorców, aspektach współpracy. Podejmowane działania sprzedaŝowo-marketingowe mają na celu dalsze zwiększenie sprzedaŝy oraz przede wszystkim, pozwalają na umacnianie pozycji Grupy Pfleiderer Grajewo na rynku materiałów do produkcji mebli. Strona 7 z 30

10 VI. WYNIKI W I KWARTALE 2009 ROKU 1. Skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. a. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer OOO oraz Pfleiderer MDF OOO z siedzibami w Novgorodzie w Rosji, Silekol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Jura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Unifloor Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie oraz Pfleiderer Services Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 31 marca 2009 roku przedstawia się następująco: Unifloor Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna Pfleiderer MDF OOO z siedzibą w Novogrodzie Jednostka zaleŝna 100% 50% Pleiderer Prospan S.A. Jednostka zaleŝna Jura Polska Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna 100% 100% Pfleiderer Grajewo S.A. Jednostka dominująca 50% 84,19%* Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna 100% 50% Pfleiderer OOO z siedziba w Novgorodzie Jednostka zaleŝna Pfleiderer Services Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna Silekol Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna *Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. posiada opcję Call, która pozwala w kaŝdym czasie na wcześniejszy odkup posiadanych przez EBOiR udziałów. Bank posiada opcję Put, pozwalającą na wcześniejszą sprzedaŝ udziałów Spółce w przypadku naruszenia umów finansowych. W związku z powyŝszym z punktu widzenia jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer OOO jest traktowana jako jednostka zaleŝna w której Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 100 % udziałów. Ponadto z punktu widzenia Grupy Kapitałowej zyski Pfleiderer OOO są konsolidowane w 100%. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. zawiera dane Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. Strona 8 z 30

11 b. Opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w okresie sprawozdawczym W I kwartale 2009 nie nastąpiły Ŝadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej. c. Przedmiot działalności Przedmiot działalności Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.: produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą. Przedmiot działalności pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej: Pfleiderer Prospan S.A. produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą, produkcja i dystrybucja ciepła. Pfleiderer OOO produkcja płyt wiórowych, laminowanych i innych materiałów, produktów przerobu drzewa, produkcja materiałów z odpadów z przerobu drewna, handel hurtowy wyrobami własnej produkcji i towarami innych dostawców. Pfleiderer MDF OOO Jest podmiotem, poprzez który jest realizowana inwestycja w budowę zakładu produkującego płyty MDF/HDF w Novgorodzie. Silekol Sp. z o.o. Jednostka zapewnia Spółce dominującej oraz spółkom zaleŝnym stabilne dostawy wysokiej jakości klejów do produkcji płyt wiórowych. produkcja barwników i pigmentów, produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych pozostałych, produkcja farb i lakierów, produkcja klejów i Ŝelatyn. Pfleiderer MDF Sp. z o.o. produkcja płyt MDF i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, działalność handlowa w kraju i za granicą, produkcja i dystrybucja ciepła. Jura Polska Sp. z o.o. działalność transportowa, Strona 9 z 30

12 towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, wynajem samochodów cięŝarowych, sprzedaŝ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego. Unifloor Sp. z o.o. Obecnie przedmiotem działalności Unifloor Sp. z o.o. jest: sprzedaŝ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego, Pfleiderer Services Sp. z o.o. Spółka zawiesiła działalność. d. Jednostki nie podlegające konsolidacji Ze względu na fakt, Ŝe Spółka Pfleiderer Services Sp. z o.o. zawiesiła działalność oraz dane finansowe Spółki są nieistotne dla jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe tej spółki nie podlegały konsolidacji e. Wykaz jednostek zaleŝnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Prospan S.A. - spółka akcyjna została wpisana do polskiego rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu pod nr RHB 1754 w dniu 23 września 1997 r. jako Zakłady Płyt Wiórowych Prospan S.A., a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2001 r. pod nr KRS: Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Bolesławiecka 10, Wieruszów Pfleiderer OOO - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 15 stycznia 2003 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Pfleiderer MDF OOO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 11 września 2007 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Silekol Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu pod numerem KRS w dniu 6 stycznia 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Mostowa nr 30 K, Kędzierzyn-Koźle Strona 10 z 30

13 Pfleiderer MDF Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS w dniu 9 października 2003 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Wiórowa nr 1, Grajewo Jura Polska Sp. z o.o.- spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 24 listopada 1999 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Unifloor Sp. z o.o. - spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 29 czerwca 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer Services Sp. z o.o. w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu 20 grudnia 2005 r. Regon Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Strona 11 z 30

14 2. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. Skonsolidowany bilans na dzień 31 marca 2009 r. (w tys. zł) Aktywa nota Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość Firmy Inwestycje w jednostkach powiązanych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności długoterminowe- zaliczki na środki trwałe NaleŜności z tytułu pomocy publicznej Aktywa długoterminowe Zapasy NaleŜności z tytułu podatku dochodowego NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Walutowe kontrakty terminowe typu forward Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy NaleŜność z tytułu pomocy publicznej Aktywa krótkoterminowe Suma aktywów Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Wycena transakcji forward (17 645) 0 0 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (1 987) (8 434) (19 879) RóŜnice kursowe z inwestycji netto w jednostkach zaleŝnych (2 519) Zyski zatrzymane Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Udział mniejszościowy Kapitał własny ogółem Zobowiązania Kredyt w rachunku bieŝącym Długoterminowa część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej Zobowiązania długoterminowe Kredyt w rachunku bieŝącym Krótkoterminowa część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Strona 12 z 30

15 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej Zobowiązania krótkoterminowe Suma zobowiązań Suma pasywów stan na koniec 1 kwartału / 2009 (w tys. zł) stan na koniec 4 kwartału / 2008 (w tys. zł) stan na koniec 1 kwartału / 2008 (w tys. zł) POZYCJE POZABILANSOWE Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe razem Komentarz wyjaśniający zmiany waŝniejszych pozycji bilansowych Zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych o 9,6 miliona złotych wynika głównie z zakupów inwestycyjnych na terenie Rosji pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne w pierwszym kwartale. Dodatkowo o ponad 52 miliony złotych wzrosły zaliczki na środki trwałe wynikające z inwestycji w fabrykę płyt MDF/HDF na terenie Rosji. Wartość firmy na koniec pierwszego kwartału nie uległa zmianie, naleŝność z tytułu pomocy publicznej pozostała na tym samym poziomie, spadek wartości niematerialnych i prawnych wynika z okresowej amortyzacji. Stan zapasów na koniec pierwszego kwartału wyniósł 168 milionów złotych i zmniejszył się w porównaniu do salda na koniec roku 2008 o 10 milionów złotych. Spadek ten wynika z dalszej optymalizacji poziomu kapitału obrotowego. Saldo naleŝności z tytułu dostaw i usług i pozostałych na dzień 31 marca 2009 roku w porównaniu do poziomu na koniec grudnia 2008 spadło o prawie 21 milionów złotych. Zmiana ta jest spowodowana zmniejszeniem salda naleŝności handlowych wynikającym z niŝszej sprzedaŝy. Środki pienięŝne na koniec 31 marca 2009 roku wyniosły ponad 23 miliony złotych, wzrastając o ponad 7 milionów złotych. Wzrost wynikał z zapewnienia optymalnego poziomu gotówki we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej na koniec pierwszego kwartału 2009 wyniósł ponad 595 milionów złotych i spadł w porównaniu do poprzedniego okresu o 24 miliony. Spadek ten wynika głownie z poniesionej straty netto oraz ujęcia w kapitale ujemnej wyceny instrumentów finansowych wynikających z zastosowania rachunkowości zabezpieczeń w wysokości ponad 17 milionów złotych przy jednoczesnym zmniejszeniu róŝnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych o ponad 6 milionów złotych. Poziom zobowiązań na koniec okresu w porównaniu do końca czwartego kwartału wzrósł o 65 milionów złotych. Zmianie uległa struktura zobowiązania krótkoterminowe spadły o prawie 119 milionów przy jednoczesnym wzroście zobowiązań długoterminowych o 184 miliony złotych. Zmiana struktury wynika głównie z uzgodnienia warunków finansowania Grupy Kapitałowej na rok 2009 i ZadłuŜenie netto grupy kapitałowej z tytułu kredytów i poŝyczek wzrosło w przeciągu pierwszego kwartału o prawie 139 milionów złotych. Strona 13 z 30

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr I / 2014 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS GRUPA KAPITAŁOWA ARCUS www.arcus.pl ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE S P R AW O Z D AN I E FINAN S O W E GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCUS Z A OKRES OD 01 S T Y CZ NI A DO 30 CZERWCA 2013 ORAZ ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2013 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA.

Raport roczny R 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU SANOK. Komisja Nadzoru Finansowego SZPG STOMIL SANOK SA. SANOK skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2008 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DECORA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA w okresie 01.01.-30.06.2013 r. I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Decora 1. Podstawowe informacje Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za IV kwartał 2012 roku Spis treści Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego. 1 I.. 3 Śródroczny skrócony skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A.

Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Grupa Kapitałowa Marvipol S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2008 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 Spis treści Strona Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo