Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009"

Transkrypt

1 GRAJEWO skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł data przekazania: PFLEIDERER GRAJEWO SA (pełna nazwa emitenta) GRAJEWO Drzewny (drz) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Grajewo (kod pocztowy) (miejscowość) Wiórowa 1 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do I. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk na działalności operacyjnej III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej VI. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej IX. Przepływy pienięŝne netto, razem X. Aktywa, razem XI. Zobowiązania XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał akcyjny XVI. Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) XVII. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji (w szt.) Zysk netto zanualizowany przypadający akcjonariuszom jednostki XVIII. dominującej XIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,75 2,17-0,16 0,61 XX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,75 2,17-0,16 0,61 XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 11,99 14,08 2,55 3,99 XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 11,99 14,08 2,55 3,99 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XXIII. zł/eur) dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 XXIV. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 GRAJEWO WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 1/ kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. zł 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do XXV. Zysk na działalności operacyjnej XXVI. Zysk przed opodatkowaniem XXVII. Zysk netto XXVIII. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej XXIX. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej XXX. Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej XXXI. Przepływy pienięŝne netto, razem XXXII. Aktywa, razem XXXIII. Zobowiązania XXXIV. Zobowiązania długoterminowe XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe XXXVI. Kapitał własny XXXVII. Kapitał akcyjny XXXVIII. Średnia waŝona liczba akcji (w szt.) XXXIX. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji (w szt.) XL. Zysk netto zanualizowany XLI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,97 2,51 0,21 0,71 XLII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,97 2,51 0,21 0,71 XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 9,04 11,29 1,92 3,20 XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 9,04 11,29 1,92 3,20 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XLV. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Opis QSR_Pfleiderer_Grajewo_GK_1Q2009_final.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za I kw QSR_Pfleiderer_Grajewo_GK_1Q2009_final_eng_full.pdf Extended Consolidated Report for Q PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Agnieszka Kabus Prokurent / Główny Księgowy Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33, poz Zarząd Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie podaje do wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2009 roku Strona 1 z 30

4 WSTĘP PREZESA ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2009 r. W I kwartale 2009 roku wartość sprzedaŝy Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 spadła o ok. 21%, co było efektem spadku popytu na meble oraz produkty drewnopochodne na rynkach europejskich. Zmniejszeniu uległ eksport wyrobów do Rosji i pozostałych krajów regionu Europy Wschodniej, których gospodarki znajdują się w fazie recesji. Jednocześnie nierównowaga podaŝowo-popytowa na rynku płyt drewnopochodnych jest przyczyną utrzymującej się presji cenowej. Pomimo istotnego spadku sprzedaŝy EBITDA wzrosła o ok. 1%, zaś rentowność na poziomie EBITDA wzrosła znacząco z 12,4% w I kwartale 2008 do 15,9% w I kwartale Jest to efektem głównie spadku cen surowców oraz restrykcyjnej polityki redukcji innych kosztów, jak równieŝ pochodną wysokiego kursu EUR/PLN. Grupa Kapitałowa w I kwartale 2009 roku zanotowała stratę netto przyporządkowana akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 13,2 mln PLN. Strata w znacznym stopniu wynikała z istotnej dewaluacji rubla rosyjskiego wobec euro w I kwartale 2009 i wygenerowaniu ujemnych niezrealizowanych róŝnic kursowych na kwotę 20,7 mln PLN z przeszacowania zobowiązań w EUR rosyjskich spółek-córek. W pierwszej części roku Grupa kapitałowa dokonała zmian warunków finansowania swojej działalności zapewniając stabilność i bezpieczeństwo finansowe, poprzez wydłuŝenie kilku kredytów bankowych lub zmianę ich harmonogramów spłaty na bardziej progresywną, z istotnie pozytywnym wpływem na płynność finansową i cash flow Grupy na lata 2009 i Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. naraŝona jest nadal na ryzyko kursowe związane z moŝliwością znaczących wahań kursów złotego i rubla wobec euro, co moŝe mieć wpływ na przyszłe wyniki firmy poprzez głównie niezrealizowane róŝnice kursowe, generowane na długoterminowych zobowiązaniach finansowych. W I kwartale 2009 spółka Pfleiderer MDF w Rosji wypowiedziała umowę z generalnym wykonawcą budującej się fabryki płyt MDF/HDF na terenie Rosji. Przyczyną wypowiedzenia umowy były znaczące opóźnienia w budowie zakładu ze strony wykonawcy. Negatywne skutki rozwiązania kontraktu zostały pokryte z posiadanych gwarancji bankowych. Sytuacja ta znacząco przedłuŝy harmonogram zakończenia inwestycji, jak równieŝ spowoduje przesunięcie w czasie nakładów inwestycyjnych zaplanowanych pierwotnie na 2009 rok. Zarząd spółki podejmuje wysiłki zmierzające do wprowadzenia produktów do nowych segmentów rynkowych jak równieŝ na nowe rynki geograficzne. Niemniej jednak działania te prowadzone są w sytuacji wzmoŝonej konkurencji rynkowej. Ze względu na nieustannie zmieniającą się w ostatnim czasie sytuację gospodarczą i rynkową w Europie i duŝą dynamikę zmiany kursów walutowych Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. powstrzymuje się z publikacją prognoz wyniku skonsolidowanego do czasu ustabilizowania się sytuacji gospodarczej oraz rynkowej Polsce i regionie Europy Wschodniej. Z wyrazami szacunku Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu Strona 2 z 30

5 II. INFORMACJE OGÓLNE 1. Ogólna charakterystyka Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Pfleiderer Grajewo S.A. Spółka dominująca pod poprzednią nazwą Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w ŁomŜy, Rejestr Handlowy dział B nr 270 dnia 1 lipca 1994 roku, a następnie w dniu 9 maja 2001 roku zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest Grajewo, ul. Wiórowa 1. W dniu 18 września 2002 roku Zarząd Spółki dominującej otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyŝszym w dniu 18 września 2002 roku została zmieniona nazwa Spółki dominującej z Zakłady Płyt Wiórowych S.A na Pfleiderer Grajewo S.A. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) spółka zarejestrowana jest pod numerem 2020 E. 2. Informacja dotycząca składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej oraz ewentualnych zmian w okresie sprawozdawczym. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie na koniec okresu sprawozdawczego działał w składzie: 1. Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu 2. Rafał Karcz Członek Zarządu 3. Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu r. uchwałę w sprawie powołania z dniem r. pana Wojciecha Gątkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Pan Wojciech Gątkiewicz został ponadto powołany z dniem r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, spółki zaleŝnej od Pfleiderer Grajewo S.A. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2009 roku: 1. Paweł Wyrzkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Robert Hopperdietzel 3. Rafał Bogusławski 4. Hans H. Overdiek 5. Michael Wolff W dniu r. Pan Michael Ernst złoŝył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ze skutkiem na dzień W dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Wyrzykowskiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. W dniu Pan Paweł Wyrzykowski został powołany na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, spółki zaleŝnej od Pfleiderer Grajewo S.A.. Strona 3 z 30

6 3. Informacja dotycząca okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze. Pełną konsolidacją objęte są sprawozdania finansowe Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A i spółek zaleŝnych: Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o.. Okres porównawczy I kwartału 2008 r. zawiera sprawozdanie jednostkowe spółki Pfleiderer Grajewo S.A. sporządzone wg zasad MSSF oraz spółek zaleŝnych Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO,Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. III. ZMIANA ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości (a) Oświadczenie zgodności Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości, oraz z interpretacjami wydanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy Międzynarodowym Komitecie Standardów Rachunkowości. Spółka stosowała przy sporządzeniu sprawozdania finansowego te same zasady rachunkowości, co stosowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. (b) Podstawa przygotowania sprawozdań finansowych Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer MDF Sp. z o.o. oraz Silekol Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami MSSF. Spółka Pfleiderer OOO i Pfleiderer MDF OOO stosują zasady księgowe oparte na standardach rosyjskich, które dla potrzeb konsolidacji zostały przekształcone, aby spełniały standardy MSSF. Natomiast spółki Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z zasadami i praktyką powszechnie stosowanymi przez polskie przedsiębiorstwa, które dla potrzeb konsolidacji równieŝ zostały przekształcone. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przygotowane w oparciu o księgi rachunkowe spółek Grupy, zawiera korekty w celu pokazania jej skonsolidowanej pozycji finansowej, wyniku oraz przepływu środków pienięŝnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Stały Komitet ds. Interpretacji. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe jednostki dominującej na dzień 31 marca 2009 r. nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki dominującej na dzień 31marca 2009 r. zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), wydanymi przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości, oraz z interpretacjami wydanymi przez Stały Komitet ds. Interpretacji przy Międzynarodowym Komitecie Standardów Rachunkowości. Strona 4 z 30

7 IV. NAJWAśNIEJSZE INFORMACJE 1. Przychody skonsolidowane Grupy oraz dynamika przychodów ze sprzedaŝy PoniŜej zaprezentowano porównanie I kwartału 2009 i I kwartału 2008 roku. 1 kwartał/2009 okres od do kwartał/2008 okres od do Pozycje rachunku wyników (w tysiącach (w tysiącach % % złotych) złotych) /A/ /B/ /C/ /D/ Przychody ze sprzedaŝy ,0% ,0% Koszt własny sprzedaŝy ( ) -83,0% ( ) -81,8% Zysk na sprzedaŝy ,0% ,2% Pozostałe przychody ,4% ,1% Koszty sprzedaŝy (16 617) -5,6% (17 506) -4,7% Koszty ogólnego zarządu (31 567) -10,7% (30 162) -8,0% Pozostałe koszty (3 286) -1,1% (5 624) -1,5% Zysk operacyjny ,9% ,1% Przychody finansowe ,9% ,2% Koszty finansowe (48 655) -16,5% (18 014) -4,8% Przychody/(Koszty) finansowe netto (34 133) -11,6% (13 391) -3,6% Zysk/strata przed opodatkowaniem (16 608) -5,6% ,5% Podatek dochodowy ,7% (3 586) -1,0% Zysk/strata netto (14 641) -5,0% ,6% Zysk/strata netto akcjonariuszy mniejszościowych (1 458) -0,5% (5 757) -1,5% Zysk/strata netto akcjonariuszy większościowych (13 183) -4,5% ,1% EBITDA ,9% ,4% Komentarz do rachunku wyników Przychody ze sprzedaŝy w pierwszym kwartale 2009 roku spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o ok. 21%. Zmniejszenie obrotów handlowych jest wynikiem spadku zamówień na produkty Grupy, głównie ze strony klientów eksportowych. Pomimo istotnego spadku sprzedaŝy EBITDA wzrosła o ok. 1%, zaś rentowność na poziomie EBITDA wzrosła znacząco z 12,4% w I kwartale 2008 do 15,9% w I kwartale Jest to efektem głównie spadku cen surowców oraz restrykcyjnej polityki redukcji innych kosztów, jak równieŝ pochodną wysokiego kursu EUR/PLN. Wzrost przychodów finansowych w porównaniu do analogicznego roku poprzedniego wynika z pozytywnych róŝnic kursowych. Znaczny wzrost kosztów finansowych wynika z ujęcia kosztów realizacji instrumentów finansowych typu forward oraz negatywnych niezrealizowanych róŝnic kursowych z rosyjskich spółek grupy w wysokości 20,7 mln PLN. Strona 5 z 30

8 2. Poziom gotówkowy netto ZadłuŜenie netto Grupy Kapitałowej z tytułu kredytów i poŝyczek wzrosło w przeciągu I kwartału 2009 o kwotę tys. złotych., głównie w wyniku wydatków inwestycyjnych i zmiany kapitału obrotowego. Na dzień zadłuŝenie bankowe netto wraz z poŝyczkami wynosiło tys. złotych. 3. Kapitał własny Kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej na koniec pierwszego kwartału 2009 wyniósł ponad 595 milionów złotych i spadł w porównaniu do poprzedniego okresu o 24 miliony. Spadek ten wynika głownie z poniesionej straty netto oraz ujęcia w kapitale ujemnej wyceny instrumentów finansowych wynikających z zastosowania rachunkowości zabezpieczeń w wysokości ponad 17 milionów złotych przy jednoczesnym zmniejszeniu róŝnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych o ponad 6 milionów złotych. 4. Informacja o sprzedaŝy udziałów, majątku W okresie I kwartału 2009 r. Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. uzyskała ze sprzedaŝy składników majątku trwałego kwotę w wysokości tys. zł.. złotych. V. CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAśY GRUPY 1. SprzedaŜ krajowa i eksportowa Grupy Długoletnia strategia sprzedaŝy Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest oparta na trzech kluczowych kanałach dystrybucji: - sprzedaŝy bezpośrednia do przemysłu meblarskiego - sprzedaŝ do sieci hurtowni patronackich Pfleiderer Partner (Sieć PP) - sprzedaŝ eksportowa Analiza sprzedaŝy grupy obejmuje sprzedaŝ spółek Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Analiza sprzedaŝy w 000'PLN dla I kwartału wg lat Eksport Pozostali Pr zemysł Sieć PP Rys. Analiza sprzedaŝy dla I kwartału w latach ( w tys. zł). NajwaŜniejszymi kanałami dystrybucji na rynku polskim pozostają nadal: bezpośrednia sprzedaŝ do duŝej i średniej wielkości firm meblarskich oraz sieć sprzedaŝy Pfleiderer Partner. Spadek wartości sprzedaŝy do krajowych kanałów dystrybucji w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze znacznego pogorszenia koniunktury na rynku mebli w Strona 6 z 30

9 Polsce i na świecie. Jeszcze bardziej, o około 30 procent zmniejszyła się sprzedaŝ eksportowa, co wynika głównie ze znacznego spadku popytu na rynkach wschodnich. Udziały poszczególnych kanałów dystrybucji w I kwartale 2009 roku, prezentowały się w następujący sposób: Udział k anałów dys trybucji w obrocie za I kw artał 2009r. Pozostali ( 3,95 % ) Eks port ( 22,70 % ) Przemysł ( 38,95 % ) Rys. Kanały dystrybucji w I kwartale 2009 (w %). Sieć PP ( 34,39 % ) W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmieniła się struktura sprzedaŝy i udziały poszczególnych kanałów dystrybucji. Zmniejszył się udział sprzedaŝy eksportowej z 27% do 23%. Natomiast zwiększył się udział sprzedaŝy bezpośredniej do duŝej i średniej wielkości firm meblarskich z 37% do 39%. Udział sprzedaŝy do sieci Pfleiderer Partner zwiększył się z 33% do 34%. Na rynku materiałów do produkcji mebli występuje silna konkurencja cenowa, produktowa oraz logistyczna ze strony producentów krajowych i zagranicznych mająca na celu wypracowanie przewag w poszczególnych, istotnych dla odbiorców, aspektach współpracy. Podejmowane działania sprzedaŝowo-marketingowe mają na celu dalsze zwiększenie sprzedaŝy oraz przede wszystkim, pozwalają na umacnianie pozycji Grupy Pfleiderer Grajewo na rynku materiałów do produkcji mebli. Strona 7 z 30

10 VI. WYNIKI W I KWARTALE 2009 ROKU 1. Skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. a. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer OOO oraz Pfleiderer MDF OOO z siedzibami w Novgorodzie w Rosji, Silekol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Jura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Unifloor Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie oraz Pfleiderer Services Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 31 marca 2009 roku przedstawia się następująco: Unifloor Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna Pfleiderer MDF OOO z siedzibą w Novogrodzie Jednostka zaleŝna 100% 50% Pleiderer Prospan S.A. Jednostka zaleŝna Jura Polska Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna 100% 100% Pfleiderer Grajewo S.A. Jednostka dominująca 50% 84,19%* Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna 100% 50% Pfleiderer OOO z siedziba w Novgorodzie Jednostka zaleŝna Pfleiderer Services Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna Silekol Sp. z o.o. Jednostka zaleŝna *Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. posiada opcję Call, która pozwala w kaŝdym czasie na wcześniejszy odkup posiadanych przez EBOiR udziałów. Bank posiada opcję Put, pozwalającą na wcześniejszą sprzedaŝ udziałów Spółce w przypadku naruszenia umów finansowych. W związku z powyŝszym z punktu widzenia jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer OOO jest traktowana jako jednostka zaleŝna w której Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 100 % udziałów. Ponadto z punktu widzenia Grupy Kapitałowej zyski Pfleiderer OOO są konsolidowane w 100%. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. zawiera dane Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Pfleiderer MDF OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. Strona 8 z 30

11 b. Opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. w okresie sprawozdawczym W I kwartale 2009 nie nastąpiły Ŝadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej. c. Przedmiot działalności Przedmiot działalności Spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.: produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą. Przedmiot działalności pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej: Pfleiderer Prospan S.A. produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą, produkcja i dystrybucja ciepła. Pfleiderer OOO produkcja płyt wiórowych, laminowanych i innych materiałów, produktów przerobu drzewa, produkcja materiałów z odpadów z przerobu drewna, handel hurtowy wyrobami własnej produkcji i towarami innych dostawców. Pfleiderer MDF OOO Jest podmiotem, poprzez który jest realizowana inwestycja w budowę zakładu produkującego płyty MDF/HDF w Novgorodzie. Silekol Sp. z o.o. Jednostka zapewnia Spółce dominującej oraz spółkom zaleŝnym stabilne dostawy wysokiej jakości klejów do produkcji płyt wiórowych. produkcja barwników i pigmentów, produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych pozostałych, produkcja farb i lakierów, produkcja klejów i Ŝelatyn. Pfleiderer MDF Sp. z o.o. produkcja płyt MDF i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, działalność handlowa w kraju i za granicą, produkcja i dystrybucja ciepła. Jura Polska Sp. z o.o. działalność transportowa, Strona 9 z 30

12 towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, wynajem samochodów cięŝarowych, sprzedaŝ hurtowa materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego. Unifloor Sp. z o.o. Obecnie przedmiotem działalności Unifloor Sp. z o.o. jest: sprzedaŝ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego, Pfleiderer Services Sp. z o.o. Spółka zawiesiła działalność. d. Jednostki nie podlegające konsolidacji Ze względu na fakt, Ŝe Spółka Pfleiderer Services Sp. z o.o. zawiesiła działalność oraz dane finansowe Spółki są nieistotne dla jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe tej spółki nie podlegały konsolidacji e. Wykaz jednostek zaleŝnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Prospan S.A. - spółka akcyjna została wpisana do polskiego rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu pod nr RHB 1754 w dniu 23 września 1997 r. jako Zakłady Płyt Wiórowych Prospan S.A., a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 września 2001 r. pod nr KRS: Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Bolesławiecka 10, Wieruszów Pfleiderer OOO - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 15 stycznia 2003 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Pfleiderer MDF OOO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 11 września 2007 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Silekol Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu pod numerem KRS w dniu 6 stycznia 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Mostowa nr 30 K, Kędzierzyn-Koźle Strona 10 z 30

13 Pfleiderer MDF Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS w dniu 9 października 2003 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Wiórowa nr 1, Grajewo Jura Polska Sp. z o.o.- spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 24 listopada 1999 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Unifloor Sp. z o.o. - spółka została wpisana w do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 29 czerwca 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer Services Sp. z o.o. w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu 20 grudnia 2005 r. Regon Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Strona 11 z 30

14 2. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. Skonsolidowany bilans na dzień 31 marca 2009 r. (w tys. zł) Aktywa nota Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość Firmy Inwestycje w jednostkach powiązanych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności długoterminowe- zaliczki na środki trwałe NaleŜności z tytułu pomocy publicznej Aktywa długoterminowe Zapasy NaleŜności z tytułu podatku dochodowego NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe Inne krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Walutowe kontrakty terminowe typu forward Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy NaleŜność z tytułu pomocy publicznej Aktywa krótkoterminowe Suma aktywów Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Wycena transakcji forward (17 645) 0 0 RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (1 987) (8 434) (19 879) RóŜnice kursowe z inwestycji netto w jednostkach zaleŝnych (2 519) Zyski zatrzymane Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Udział mniejszościowy Kapitał własny ogółem Zobowiązania Kredyt w rachunku bieŝącym Długoterminowa część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej Zobowiązania długoterminowe Kredyt w rachunku bieŝącym Krótkoterminowa część oprocentowanych kredytów bankowych i poŝyczek Strona 12 z 30

15 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Przychody przyszłych okresów z tytułu pomocy publicznej Zobowiązania krótkoterminowe Suma zobowiązań Suma pasywów stan na koniec 1 kwartału / 2009 (w tys. zł) stan na koniec 4 kwartału / 2008 (w tys. zł) stan na koniec 1 kwartału / 2008 (w tys. zł) POZYCJE POZABILANSOWE Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Pozycje pozabilansowe razem Komentarz wyjaśniający zmiany waŝniejszych pozycji bilansowych Zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych o 9,6 miliona złotych wynika głównie z zakupów inwestycyjnych na terenie Rosji pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne w pierwszym kwartale. Dodatkowo o ponad 52 miliony złotych wzrosły zaliczki na środki trwałe wynikające z inwestycji w fabrykę płyt MDF/HDF na terenie Rosji. Wartość firmy na koniec pierwszego kwartału nie uległa zmianie, naleŝność z tytułu pomocy publicznej pozostała na tym samym poziomie, spadek wartości niematerialnych i prawnych wynika z okresowej amortyzacji. Stan zapasów na koniec pierwszego kwartału wyniósł 168 milionów złotych i zmniejszył się w porównaniu do salda na koniec roku 2008 o 10 milionów złotych. Spadek ten wynika z dalszej optymalizacji poziomu kapitału obrotowego. Saldo naleŝności z tytułu dostaw i usług i pozostałych na dzień 31 marca 2009 roku w porównaniu do poziomu na koniec grudnia 2008 spadło o prawie 21 milionów złotych. Zmiana ta jest spowodowana zmniejszeniem salda naleŝności handlowych wynikającym z niŝszej sprzedaŝy. Środki pienięŝne na koniec 31 marca 2009 roku wyniosły ponad 23 miliony złotych, wzrastając o ponad 7 milionów złotych. Wzrost wynikał z zapewnienia optymalnego poziomu gotówki we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej na koniec pierwszego kwartału 2009 wyniósł ponad 595 milionów złotych i spadł w porównaniu do poprzedniego okresu o 24 miliony. Spadek ten wynika głownie z poniesionej straty netto oraz ujęcia w kapitale ujemnej wyceny instrumentów finansowych wynikających z zastosowania rachunkowości zabezpieczeń w wysokości ponad 17 milionów złotych przy jednoczesnym zmniejszeniu róŝnic kursowych z przeliczenia jednostek podporządkowanych o ponad 6 milionów złotych. Poziom zobowiązań na koniec okresu w porównaniu do końca czwartego kwartału wzrósł o 65 milionów złotych. Zmianie uległa struktura zobowiązania krótkoterminowe spadły o prawie 119 milionów przy jednoczesnym wzroście zobowiązań długoterminowych o 184 miliony złotych. Zmiana struktury wynika głównie z uzgodnienia warunków finansowania Grupy Kapitałowej na rok 2009 i ZadłuŜenie netto grupy kapitałowej z tytułu kredytów i poŝyczek wzrosło w przeciągu pierwszego kwartału o prawie 139 milionów złotych. Strona 13 z 30

16 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r. (w tys. zł) Działalność kontynuowana Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy ( ) ( ) Zysk ze sprzedaŝy Pozostałe przychody Koszty sprzedaŝy (16 617) (17 506) Koszty ogólnego zarządu (31 567) (30 162) Pozostałe koszty (3 286) (5 624) Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (48 655) (18 014) Przychody/(Koszty) finansowe netto (34 133) (13 391) Zysk/strata przed opodatkowaniem (16 608) Podatek dochodowy (3 586) Zysk/strata netto (14 641) Przypisany Udziałowcom mniejszościowym (1 458) (5 757) Akcjonariuszom jednostki dominującej (13 183) EBITDA Podstawowy zysk/strata na jedną akcję (w złotych) -0,27 0,16 Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję (w złotych) -0,27 0,16 * W odróŝnieniu od wybranych danych finansowych, gdzie zastosowano zysk zanualizowany tutaj posłuŝono się zyskiem przypisanym akcjonariuszom jednostki dominującej odpowiednio za 3 miesięcy 2009 r. oraz 3 miesięcy 2008 r. Strona 14 z 30

17 Objaśnienia do skonsolidowanego rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody finansowe Przychody z tytułu odsetek Zysk netto z tytułu róŝnic kursowych Przychody z kontraktów forward Pozostałe przychody finansowe Koszty finansowe Koszty z tyt. Odsetek Strata netto z tyt. róŝnic kursowych Strata z kontraktów forward Pozostałe koszty finansowe Koszty finansowe netto (34 133) (13 391) RóŜnice kursowe i forwardy(netto) Zrealizowane Niezrealizowane (21 044) (2 170) Razem (20 187) 456 Strona 15 z 30

18 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2009 r. (w tys. zł) Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji pow. wart. nomin. RóŜnice kurs. z przeliczenia jedn. podporządk. RóŜnice kursowe z inwestycji netto w jednostkach zaleŝnych Wycena transakcji forward Nie podzielony wynik finansowy Razem Udział mniejszościowy Razem Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Stan na 1 stycznia 2008 r (14 624) RóŜnice kursowe (5 255) 0 (5 255) 0 (5 255) Inwestycja netto w jednostkach zaleŝnych (2 519) (2 519) (2 519) Przychody i koszty netto ujęte w kapitale własnym (5 255) (2 519) 0 0 (7 774) 0 (7 774) Zysk netto (5 757) Suma przychodów i kosztów za okres (5 255) (2 519) (5 757) (5 659) Stan na 31 marca 2008 r (19 879) (2 519) Strona 16 z 30

19 Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji pow. wart. nomin. RóŜnice kurs. z przeliczenia jedn. podporządk. RóŜnice kursowe z inwestycji netto w jednostkach zaleŝnych Wycena transakcji forward Nie podzielony wynik finansowy Razem Udział mniejszościowy Razem Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Stan na 1 stycznia 2008 r (14 624) RóŜnice kursowe Inwestycja netto w jednostkach zaleŝnych Przychody i koszty netto ujęte w kapitale własnym Zysk netto (14 441) (14 441) (25 857) (40 298) Suma przychodów i kosztów za okres (14 441) (7 615) (21 395) (29 010) 0 Wydanie udziałów w Silekol Sp. z o.o NadwyŜka z wydania udziałów w Silekol Sp. z o.o. przypadająca na udziały mniejszościowe Wydanie udziałów w Pfleiderer MDF OOO Przeniesienie części zysku netto za 2007 r. na kapitał zapasowy (431) Przeznaczenie zysku na dywidendę ( ) ( ) 0 ( ) Stan na 31 grudnia 2008 r (8 434) Strona 17 z 30

20 Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji pow. wart. nomin. RóŜnice kurs. z przeliczenia jedn. podporządk. RóŜnice kursowe z inwestycji netto w jednostkach zaleŝnych Wycena transakcji Forward Nie podzielony wynik finansowy Razem Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Udziały mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2009 r (8 434) RóŜnice kursowe RóŜnice kursowe z inwestycji netto w jednostkach zaleŝnych (97) (97) (97) RóŜnice kursowe z wyceny transakcji forward (17 645) (17 645) (17 645) Przychody i koszty netto ujęte w kapitale własnym (97) (17 645) 0 (11 295) (9 124) Zysk netto (13 183) (13 183) (1 458) (14 641) Suma przychodów i kosztów za okres (97) (17 645) (13 183) (24 478) 713 (23 765) Stan na 31 marca 2009 r (1 987) 539 (17 645) Strona 18 z 30

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

4 kwartał(y) 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31. 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, QSr: Data: 2010-03-01 Firma: Hyperion Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Spis załączników:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 GRAJEWO skorygowany QSr 4/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 5 6 7 SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 8 9 10 11 12 Zestawienie stanu rezerw na 31.12.2004 i ruchu rezerw za IV kw. 2004. Stan rezerw na 31.12.2004r dla Pfleiderer Grajewo S.A. w tys.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007 GRAJEWO skorygowany QSr 3/2007 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r.

Grupa Kapitałowa Pfleiderer Grajewo S.A. rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny QSr III / 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Raport półroczny SA-P 2016 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za półrocze bieżącego roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 1 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Podstawowy przedmiot działalności: Hardex Spółka

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT PÓŁROCZNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 30 CZERWCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 2 z 83 Spis treści 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku,

Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06.

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 15 lutego 2010 r. Skonsolidowany raport kwartalny,

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo