ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku i danych porównywalnych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 roku i 31 grudnia 2002 roku. Przedstawiono również dane finansowe Emitenta za 2005 r. Jednakże ocena zarządzania zasobami finansowymi w oparciu o 2005 r. zawiera ograniczoną wartość poznawczą z uwagi na fakt, iż okres ten nie jest porównywalnych do pozostałych wskazanych okresów (lata ). Ocenę sytuacji finansowej Emitenta przeprowadzono, dokonując analizy trzech obszarów charakteryzujących kondycję finansową: rentowności, struktury finansowania majątku, płynności. 1.2 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena rentowności Tabela 32: Podstawowe wielkości służące ocenie rentowności Decora (tys. złotych) rok obrotowy zakończony 31 grudnia Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Zysk brutto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej EBITDA* Zysk z działalności gospodarczej Zysk brutto Zysk netto Suma bilansowa Aktywa trwałe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Kredyty i pożyczki *EBITDA: zysk z działalności operacyjnej wraz z amortyzacją Podstawowe wskaźniki charakteryzujące rentowność działalności prezentuje poniższa tabela. Tabela 33: Podstawowe wskaźniki charakteryzujące rentowność rok obrotowy zakończony 31 grudnia Rentowność brutto na sprzedaży 42,99% 41,77% 37,94% 38,47% Rentowność sprzedaży 15,63% 16,77% 13,47% 18,74% Rentowność EBITDA 21,03% 21,16% 17,60% 22,23% Rentowność operacyjna 16,05% 16,58% 12,59% 18,81% Rentowność netto 12,25% 12,18% 9,34% 13,25% Rentowność ROA 5,19% 22,46% 18,33% 29,23% Rentowność ROE 1 6,95% 39,14% 27,91% 59,51% Rentowność ROE 2 6,80% 29,41% 23,20% 36,94% 114

2 Oceniając rentowność Decora, posłużono się następującymi wskaźnikami: rentowność brutto na sprzedaży stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; rentowność sprzedaży stosunek zysku ze sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; rentowność EBITDA stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność operacyjna stosunek zysku z działalności operacyjnej do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; rentowność netto stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; stopa zwrotu z aktywów (ROA) procentowy udział zysku netto w łącznej wartości aktywów; stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) 1 zysk netto za dany rok obrotowy / kapitały własne w poprzednim roku obrotowym; stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) 2 zysk netto za dany rok obrotowy / kapitały własne w danym roku obrotowym. Zdaniem Zarządu powyższe wskaźniki wskazują na stabilną sytuację finansową Emitenta. Przychody netto ze sprzedaży w analizowanym okresie charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu. Przychody te w 2004 roku wzrosły do poziomu tys. złotych, czyli o 29,30% w porównaniu do 2003 roku. W 2004 roku ok. 55% całości przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży artykułów wykończenia i dekoracji podłogi. W 2004 roku przychody te wzrosły w porównaniu do przychodów uzyskanych za 2003 rok o 82,73%, tj. do poziomu tys. złotych. Tak wysoki wzrost przychodów netto ze sprzedaży wynikał z uruchomienia przez Spółkę produkcji listew przypodłogowych z PCW oraz podkładów pod panele. Produkty te, w zakresie listew przypodłogowych z PCW, zastąpiły w ofercie Spółki towary zakupywane od zewnętrznych producentów. Ponadto Spółka odbudowała przejściowo utraconą w 2003 roku pozycję rynkową w Europie Wschodniej. W 2003 roku przychody ze sprzedaży Decora osiągnęły wartość tys. złotych, tj. o 7,24% wyższą niż w 2002 roku. Niższa niż w 2004 roku dynamika wzrostu przychodów spowodowana była opisywaną powyżej utratą części odbiorców na rynkach Europy Wschodniej. W pierwszym kwartale 2005 r. przychody ze sprzedaży netto były o 12,70% wyższe niż w analogicznym okresie 2004 r. i stanowiły tys. zł, pomimo że sezonowość w ubiegłym roku została zachwiana przez zmianę stawki VAT. Zysk brutto ze sprzedaży w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wzrósł o 42,34% do poziomu tys. złotych, przy wzroście o 21,32% kosztów sprzedanych towarów, materiałów i wyrobów. Wysoki poziom wzrostu zysku brutto ze sprzedaży wynikał głównie z faktu wprowadzenia do oferty w miejsce towarów własnych wyrobów, co zostało już opisane powyżej. Wprowadzenie do oferty Spółki większej liczby własnych produktów umożliwiło Spółce generowanie większych marż na sprzedaży. Dodatkowo dzięki pracy Działu Badań i Rozwoju oraz Działu Technologicznego możliwe było uzyskanie mniejszej materiałochłonności w procesach produkcyjnych. Ponadto utrzymujący się w 2004 roku wysoki kurs euro względem złotówki dodatkowo wpłynął na wzrost zysku realizowanego ze sprzedaży zagranicznej. W 2003 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł tys. złotych i był o 5,76% wyższy niż w roku poprzednim. Natomiast koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w wysokości tys. złotych były wyższe o 8,15% od kosztów poniesionych w 2002 roku, które wyniosły tys. złotych. W pierwszym kwartale 2005 r. zysk brutto ze sprzedaży był o 15,74% wyższy niż w pierwszym kwartale 2004 r. i stanowił tys. zł. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w latach 2003 i 2004 Spółka istotnie zmieniła profil funkcjonowania. Zostały uruchomione trzy nowe linie produkcyjne, z czego dwie obejmowały technologie dotąd nie stosowane u Emitenta technologię przetwórstwa polichlorku winylu i produkcji karniszy, a trzecia obejmowała produkcję podkładów izolacyjnych pod panele podłogowe na bazie istniejącej technologii przetwórstwa polistyrenu. Jednocześnie Spółka pozyskiwała nowych kontrahentów na poszczególnych rynkach geograficznych. W wyniku tych działań istotnie wzrosły przychody Spółki, tj. w 2004 r. o 29,30%, a w 2003 r. o 7,24%, odpowiednio względem poprzedniego roku obrotowego. Rozwój zaplecza produkcyjnego, a także pozyskanie nowych odbiorców skutkowały inwestycjami Spółki w rozwój bazy administracyjnej. Nastąpił rozwój działów eksportowych. W ramach Działu Handlowego na rynki Europy Środkowej i Zachodniej powstały nowe sekcje eksportowe Francja i Anglia, Niemcy i Austria, Europa Środkowa, Hiszpania i Portugalia. Ponadto w ramach struktur organizacyjnych Spółki w 2003 r. został powołany Dział Jakości. Mimo wzrostu w badanym okresie kosztów sprzedaży i kosztów zarządu, ich udział w przychodach ze sprzedaży kształtował się na zbliżonym poziomie i wyniósł odpowiednio w 2004 r. 25,00%, a w 2003 r. 24,5%. W pierwszym kwartale 2005 r. koszty sprzedaży i ogólnego zarządu stanowiły tys. zł. Zysk ze sprzedaży w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wzrósł o 60,94%, wynosząc tys. złotych. W 2002 roku zysk ze sprzedaży był wyższy niż w 2003 roku, osiągając poziom tys. złotych. Spadek zysku w 2003 roku był spowodowany zmianą profilu funkcjonowania ze spółki handlowo-produkcyjnej na produkcyjną i przejściowymi problemami z tym związanymi. W pierwszym kwartale 2005 r. zysk ze sprzedaży wyniósł tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej w 2004 roku wzrósł o 70,26% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł tys. zł. Osiągnięty w 2003 r. zysk z działalności operacyjnej wynoszący tys. złotych był jednak niższy o 28,25% niż zysk osiągnięty w 2002 roku. Przyczyny zmniejszenia wartości zysku zostały przedstawione powyżej. 115

3 W pierwszym kwartale 2005 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł tys. zł. W 2004 roku zysk z działalności gospodarczej wzrósł o 50,71% względem roku 2003 i osiągnął poziom tys. złotych. W 2003 roku zysk na działalności gospodarczej wyniósł tys. złotych. We wskazanych latach Spółka nie notowała zysków nadzwyczajnych ani też strat nadzwyczajnych, przez co zysk brutto był równy zyskowi z działalności gospodarczej. W 2002 r. zysk z działalności gospodarczej wyniósł tys. złotych i był niższy od zysku brutto o ponad 3 tys. złotych. W pierwszym kwartale 2005 r. zysk z działalności gospodarczej wyniósł tys. zł. Obciążenia Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w prezentowanym okresie zmalały o 22,57% z tys. złotych w 2002 roku do tys. złotych w 2004 roku. W 2003 r. obciążenia te osiągnęły wartość tys. zł. W pierwszym kwartale 2005 r. obciążenia Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 651 tys. zł. W 2004 roku zysk netto Spółki osiągnął poziom tys. złotych i był wyższy od zysku netto osiągniętego w 2003 roku o tys. złotych, czyli o 68,66%. W 2002 roku zysk netto Decora był wyższy o tys. złotych od zysku osiągniętego przez Spółkę w 2003 r. Zmniejszenie poziomu zysku w 2003 r. względem 2002 r. spowodowane było czynnikami opisanymi powyżej. W pierwszym kwartale 2005 r. zysk netto wyniósł tys. zł. Kapitał własny na koniec 2004 roku osiągnął wartość tys. złotych, tj. 76,37% sumy bilansowej. Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki składa się z 10 mln Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,05 złotego (5 groszy). Na dzień 31 marca 2005 r. kapitał własny Spółki był o 24,34% wyższy niż na dzień 31 marca 2004 r. i stanowił tys. zł. Stopa zwrotu z kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto za dany rok obrotowy do wartości kapitałów własnych osiągniętej w poprzednim roku obrotowym, w 2004 roku osiągnęła poziom 39,14%, w porównaniu do 27,91% w 2003 roku (odpowiednio na dzień 31 marca 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 6,95%). Natomiast stopa zwrotu z kapitału własnego liczona jako zysk netto za dany rok obrotowy do wartości kapitałów własnych w danym roku obrotowym w 2004 roku osiągnęła poziom 29,41%, a w 2003 roku 23,20% (odpowiednio na dzień 31 marca 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 6,80%). Rentowność aktywów wyniosła w 2004 roku 22,46%, a w 2003 roku 18,33% (odpowiednio na dzień 31 marca 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 5,19%) Ocena struktury finansowania majątku Wielkość, strukturę kapitału obrotowego oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zawiera poniższa tabela. Tabela 34: Struktura kapitału obrotowego (dane w tys. zł) rok obrotowy zakończony 31 grudnia Aktywa obrotowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Skorygowane aktywa obrotowe Skorygowane zobowiązania bieżące Kapitał obrotowy netto Udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego 114,54% 113,08% 135,00% 138,11% Udział zapasów w aktywach obrotowych 34,96% 32,68% 39,75% 38,56% Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych 53,97% 49,58% 58,00% 53,55% Udział środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w aktywach obrotowych 9,67% 14,73% 1,78% 7,43% Do oceny struktury finansowania majątku zastosowano następujące wskaźniki: pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym stosunek kapitału własnego do aktywów trwałych; wskaźnik zadłużenia ogólnego stosunek zobowiązań ogółem do łącznej wartości aktywów; wskaźnik zadłużenia długoterminowego stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego; wskaźnik zadłużenia kapitału własnego stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego. 116

4 Tabela 35: Wskaźniki oceny struktury finansowania majątku rok obrotowy zakończony 31 grudnia Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 2,29 2,35 1,90 1,85 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,24 0,24 0,21 0,21 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,01 0,01 0,00 0,01 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,31 0,31 0,27 0,26 Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym uległo zwiększeniu w 2004 roku w porównaniu do 2003 roku (na dzień 31 marca 2005 r. wskaźnik ten uległ niewielkiemu zmniejszeniu). Zadłużenie Spółki w prezentowanym okresie wzrosło z poziomu tys. złotych w 2002 roku do tys. złotych w 2004 roku, tj. o 86,79%. Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem zobowiązań Spółki z tytułu dostaw i usług (na dzień 31 marca 2005 r. zadłużenie Spółki wyniosło tys. zł). Znacznemu zmniejszeniu uległo natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tys. złotych w 2002 r. do 620 tys. złotych w 2004 r. (odpowiednio 745 tys. zł w na dzień 31 marca 2005 r.). Uwzględniając ogólny wzrost wartości zadłużenia przy jednoczesnym wzroście kapitału własnego, skala zadłużenia Spółki w prezentowanym okresie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Wskaźniki zadłużenia świadczą o dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Spółki Ocena płynności finansowej Oceny płynności finansowej dokonano, analizując wielkość i strukturę kapitału obrotowego netto. Przeprowadzono również analizę rotacji podstawowych składników kapitału obrotowego i płynności finansowej. Obliczając wskaźniki rotacji głównych składników majątku obrotowego oraz zobowiązań w dniach posłużono się następującymi formułami: cykl rotacji zapasów w dniach stosunek wartości zapasów na koniec okresu do wartości kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, wyrażony w dniach; cykl rotacji należności w dniach stosunek należności krótkoterminowych na koniec okresu do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyrażony w dniach; cykl operacyjny suma cyklu rotacji zapasów oraz cyklu rotacji należności, cykl konwersji gotówkowej różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług, cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług stosunek zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyrażony w dniach; cykl rotacji aktywów stosunek aktywów na koniec okresu do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; cykl rotacji kapitału własnego stosunek kapitału własnego na koniec okresu do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; Tabela 36 Wskaźniki rotacji rok obrotowy zakończony 31 grudnia Cykl rotacji zapasów w dniach Cykl rotacji należności w dniach Cykl operacyjny w dniach Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach Cykl konwersji gotówkowej w dniach Cykl rotacji aktywów 2,36 0,54 0,51 0,45 Cykl rotacji kapitału własnego 1,80 0,41 0,40 0,36 Cykl rotacji zapasów obejmuje okres magazynowania zapasów w magazynach Emitenta. Uzyskany w latach 2004 i 2003 cykl rotacji zapasów był nieco dłuższy niż w 2002 roku, co jest skutkiem rozszerzenia oferty sprzedażowej i wprowadzenia nowych produktów oraz zmiany profilu firmy z handlowo-produkcyjnej na produkcyjną. Również nieznacznie wydłużył się cykl rotacji należności, który w 2004 r. wyniósł 66 dni, 63 dni w roku 2003 i 51 dni w roku Wymienione cykle rotacji uległy wydłużeniu przy ocenie na koniec pierwszego kwartału 2005 r. Okres ten charakteryzuje się obniżonym popytem na produkty oferowane przez Spółkę (por. Rozdział V Prospektu pkt Sezonowość produkcji). Wydłużenie wskazanych cyklów jest m.in. efektem wydłużenia przez Spółkę terminów płatności, co jest działaniem typowym we wskazanym okresie roku obrotowego. 117

5 Analizując płynność finansową, posłużono się następującymi formułami: wskaźnik bieżący, obrazujący zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących stosunek stanu aktywów obrotowych do stanu zobowiązań bieżących na koniec danego okresu, wskaźnik szybki, obrazujący zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności stosunek stanu aktywów obrotowych pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań bieżących na koniec okresu, wskaźnik natychmiastowy, mierzący zdolność do pokrycia zobowiązań o natychmiastowej wymagalności stosunek stanu środków pieniężnych do stanu zobowiązań bieżących na koniec okresu. Tabela 37: Wskaźniki płynności finansowej rok obrotowy zakończony 31 grudnia Wskaźnik bieżący 3,12 3,26 2,94 3,11 Wskaźnik szybki 2,03 2,20 1,77 1,91 Wskaźnik natychmiastowy 0,30 0,48 0,05 0,23 Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2004 roku kształtował się na poziomie 3,26. Wskaźnik ten w okresie ostatnich trzech lat utrzymywał się na zbliżonym poziomie, tj. w 2003 r. 2,94, a w 2002 r. 3,11 (odpowiednio 3,12 na dzień 31 marca 2005 r.). Wskazuje to na utrzymanie podobnej dynamiki wzrostu zobowiązań względem dynamiki wzrostu majątku obrotowego. Wskaźnik płynności szybkiej w 2004 r. uzyskał wartość 2,20 i był najwyższy w badanym okresie. Wskaźnik natychmiastowy podobnie jak pozostałe wskaźniki uzyskał najwyższą wartość w 2004 r. (odpowiednio 0,30 na koniec pierwszego kwartalu 2005 r.). Wzrost wartości tego wskaźnika wskazuje na poprawę zdolność Spółki do pokrycia środkami pieniężnymi zobowiązań o natychmiastowej wymagalności. 2 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta Na uzyskiwane wyniki finansowe w latach oraz na przyszłe wyniki Spółki wpływała i będzie wpływać duża liczba różnego rodzaju i o różnym poziomie oddziaływania czynników. Czynniki posiadające charakter typowy zostały przedstawione w pkt 4 niniejszego Rozdziału. Natomiast poniżej zostały przedstawione czynniki, które w opinii Zarządu miały charakter nietypowy bądź jednorazowy wpływ na wyniki finansowe Spółki. Zmian stawki VAT na materiały budowlane Dnia 1 maja 2004 r. nastąpiła zmiana stawki VAT na artykuły budowlane z 7% na 22%. Znaczna część oferowanych przez Spółkę produktów i towarów jest kwalifikowana jako materiały budowlane. W pierwszych miesiącach 2004 r., a szczególnie w marcu i kwietniu 2004 r. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży, który był znacząco wyższy, niż wynikałoby to z charakterystycznego w tym okresie sezonowego wzrostu bazującego na długoletnich obserwacjach rynku. W opinii Zarządu, we wskazanym okresie konsumenci dokonywali zwiększonych zakupów celem uniknięcia spodziewanego wzrostu cen wynikającego ze wskazanej zmiany stawki VAT. Konsekwencją tego było zahamowanie dynamiki wzrostu sprzedaży na rynku polskim jesienią 2004 roku. Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności Z powodu ponoszonych przez Decora Nova strat Spółka w latach 2002 i 2003 utworzyła odpisy aktualizujące wartość należności. Wartość tych odpisów wyniosła odpowiednio: w 2002 r. 277 tys. zł, w 2003 r. 127 tys. zł. W 2004 r. Spółka nie utworzyła odpisu aktualizującego z tytułu strat w spółce zależnej Decora Nova, gdyż spółka ta osiągnęła we wskazanym okresie zysk brutto na poziomie równowartości blisko 85 tys. zł. Również z tytułu straty poniesionej przez Decora Rus w 2003 r. Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość należności w kwocie tys. zł. Z powodu zmiany koncepcji funkcjonowania na rynku rosyjskim w 2004 r. Zarząd podjął decyzję o sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Decora Rus. 3 Opis kierunków zmian w działalności gospodarczej, w okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do daty aktualizacji danych zawartych w Prospekcie, z uwzględnieniem istotnych zmian w poziomie produkcji, sprzedaży, zapasów i zamówień, kosztów i cen sprzedaży W okresie od dnia sporządzenia sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do daty aktualizacji Prospektu Emitent nie podjął zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, które w istotny sposób wpłynęłyby na poziom produkcji, sprzedaży, zapasów i zamówień lub kosztów i cen sprzedaży. 118

6 4 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Emitenta Zamiarem Emitenta jest kontynuowanie dotychczasowej strategii rozwoju działalności w Polsce i poza jej granicami. Czynniki, jakie według Zarządu posiadać będą największy wpływ na kształtowanie zdolności Spółki do realizacji jej strategii, przedstawiono poniżej. Wskazane czynniki zaprezentowane zostały w podziale na zewnętrzne, na które Emitent posiada ograniczony lub nie posiada w ogóle wpływu oraz na czynniki wewnętrzne, bezpośrednio związane z działalnością operacyjną Spółki. 4.1 Czynniki zewnętrzne Tempo wzrostu gospodarczego Tempo wzrostu gospodarczego w krajach stanowiących rynki zbytu dla Spółki, w tym w szczególności w krajach, gdzie wielkość sprzedaży jest istotna z punktu widzenia działalności Emitenta, tj. w Polsce, Rosji, Ukrainie, na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz w Czechach, poprzez wielkość dochodów pozostających do dyspozycji tych społeczeństw, w dużym stopniu decyduje zarówno o wynikach działających na tych rynkach przedsiębiorstw, jak i ich zamierzeniach gospodarczych. Gospodarki wskazanych krajów w 2003 r. odnotowały istotny wzrost gospodarczy (wzrost PKB), tj.: Polska 3,8% (w 2004 r. 5,4%), Rosja 7,3%, Ukraina w okresie styczeń-październik 2004 r. 12,7%, Litwa 9,7%, Łotwa 7,5%, Estonia 5,1% (w okresie styczeń-wrzesień 2004 r. 6,3%) oraz Czechy 3,7%. W ocenie Zarządu, we wskazanych krajach kontynuowane będą pozytywne tendencje rozwoju, a ich utrzymanie w dłuższym okresie czasu, przyczyni się do poprawy kondycji finansowej gospodarstw domowych, które są finalnymi odbiorcami produktów Spółki, a w konsekwencji będzie miało wpływ na wzrost pozycji Spółki na tych rynkach. Jednocześnie spadek koniunktury we wszystkich bądź w wybranych krajach wpłynie negatywnie na pozycję Spółki, w tym przede wszystkim na wysokość generowanych przychodów ze sprzedaży oraz zysków. Rozwój budownictwa i rynku kredytów hipotecznych Wysokość popytu na produkty Emitenta zależy m.in. od tempa rozwoju budownictwa oraz rozwoju gospodarki remontowej. Znaczącą część rynków zbytu Spółki stanowią kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W krajach tych skutkiem niskich nakładów inwestycyjnych w gospodarce budowlanej i niskiego postępu technologicznego w zakresie budownictwa, wiele budynków i mieszkań wymaga remontu. Ponadto w krajach tych występuje wysokie zapotrzebowanie na nowe mieszkania. W Europie Środkowej i Wschodniej nadal znacznie wyższy jest wskaźnik liczby osób przypadających na jedno mieszkanie niż w Europie Zachodniej. Rozwój rynku budowlanego i remontowego w Europie Środkowej i Wschodniej w dużej części zależy od rozwoju rynku kredytów hipotecznych. Niska siła nabywcza społeczeństw w państwach Europy Środkowej i Wschodniej powoduje, iż zwiększenie popytu na zakup nowych mieszkań oraz zwiększenie rynku remontowego uzależnione jest od dostępności długoterminowych i relatywnie tanich kredytów hipotecznych, które zwłaszcza w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie. Rozwój rynków wschodnich Spółka dostrzega znaczny potencjał gospodarczy rynków Europy Środkowej i Wschodniej, które ze względu na rosnące zapotrzebowania na dobra inwestycyjne oraz konsumpcyjne mogą potencjalnie stać się jeszcze bardziej atrakcyjnymi rynkami zbytu. Rozwój tych rynków uzależniony jest jednak od stabilności politycznej i społecznej poszczególnych państw, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zachodzących w tych krajach przemian społecznych, gospodarczych oraz politycznych. W opinii Zarządu w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej istnieje potencjalne ryzyko, iż państwa nie należące do Unii Europejskiej mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia w handlu z Unią Europejską lub też dodatkowe obciążenia podatkowe dla działających na ich rynkach importerów. Ponadto rynki Europy Wschodniej charakteryzują się dość dużym udziałem tzw. szarej strefy, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach wolnorynkowych. W związku z powyższym, pomimo znaczącego potencjału wybranych rynków Europy Środkowej i Wschodniej istnieje zagrożenie, iż Spółka osiągnie niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży oraz zyski. Konkurencja Udział Spółki w poszczególnych rynkach sprzedaży jest zróżnicowany. Ponadto na wybranych rynkach Spółka posiada zróżnicowaną pozycję w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów wchodzących w skład jej oferty. Znaczny obszar dystrybucji (kilkanaście krajów europejskich) i szeroki asortyment powodują, iż Spółka narażona jest na konkurencję ze strony podmiotów o różnym profilu działalności. Działalność tych podmiotów obejmuje obszar zwykle jednego kraju, jednakże część z nich prowadzi działalność na obszarze kilku państw lub też w ramach całego rynku europejskiego. Zróżnicowany jest także potencjał gospodarczy tych podmiotów. Są to podmioty mniejsze, jak również większe od Spółki. Do największych konkurentów Emitenta należy zaliczyć: Doellken z siedzibą w Nohra (Niemcy), Bolta Werke z siedzibą w Norymberdze (Niemcy), Newell Windows Fashion z siedzibą w Isny (Niemcy), Saarpor z siedzibą w Neunkirchen/Saar (Niemcy), Selit Dammtechnik z siedzibą w Erbes- -Büdesheim (Niemcy), Bovellaci z siedzibą w Forli (Włochy), NMC z siedzibą w Raeren/Eynatten (Belgia). Działalność konkurencji wywiera wpływ na funkcjonowanie i rozwój Emitenta i w określonych przypadkach może prowadzić do ograniczenia pozycji Spółki, w tym do zmniejszenia realizowanych przez nią przychodów i zysków. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podejmuje zintensyfikowane działania celem uzyskania jak najlepszej pozycji rynkowej przez Spółkę i przewagi konkurencyjnej wobec jej obecnych i potencjalnych konkurentów. 119

7 Powiększenie Unii Europejskiej Powiększenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych krajów członkowskich, które miało miejsce w maju 2004 r., zainicjowało szereg zmian prawnych, których część dotyczy działalności Decory oraz Decory Novej. Trwający proces integracji polegający m.in. na wdrażaniu unijnych regulacji prawnych w nowych krajach członkowskich wymaga od Spółki bieżącej weryfikacji otoczenia prawnego, w jakim prowadzi ona działalność gospodarczą, a w szczególności w zakresie norm ochrony środowiska i wymogów jakościowych stawianych produktom Spółki. Rozszerzenie Unii Europejskiej obok wpływu na działalność produkcyjną miało również istotne znaczenie dla jej działalność dystrybucyjnej. W efekcie rozszerzenia Unii Europejskiej i zniesienia barier w handlu z krajami członkowskimi kraje te zaczęły odgrywać większą niż do tej pory rolę w zakresie sprzedaży zagranicznej Emitenta. Relacje kursów walut Część zobowiązań Emitenta, w tym wynikające z zaopatrzenia w surowce do produkcji oraz nabywanych składników majątku trwałego, jak również należności wynikających z faktu, iż istotna część sprzedaży realizowana jest na rynkach zagranicznych, wyrażona jest w walutach obcych. Struktura tego obrotu wskazuje na przewagę wpływów walutowych nad wypływami. Silne wahania kursu złotego w stosunku do walut, w których wyrażone są zobowiązania i należności Emitenta, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta i jego przyszły rozwój, a w szczególności mogą wpłynąć na zmniejszenie realizowanych przez Spółkę przychodów i zysków. W celu zmniejszenia ewentualnego ryzyka związanego z niekorzystnym wpływem kursu walutowego na działalność, Emitent zawiera kontrakty terminowe (forward z dostawą lub bez dostawy waluty, FX Swapy). Dodatkowo Emitent zamierza zwiększyć naturalne zabezpieczenie ryzyka walutowego poprzez zwiększanie udziału zagranicznych dostawców, wobec których Emitent będzie realizował płatności w obcej walucie. Polityka UE w zakresie ceł, ochrona rynku wewnętrznego UE Blisko 70% (łącznie z Polską) przychodów ze sprzedaży Spółka uzyskuje na rynkach państw należących obecnie do Unii Europejskiej. Unia Europejska prowadzi politykę ochrony rynku wewnętrznego. Kształt tej ochrony w zakresie np. polityki celnej, w szczególności wobec tak dużych gospodarek, jak gospodarka Chin, może w przyszłości mieć istotne znaczenie dla działalności Spółki. Regulacje w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych Wpływ na wielkość popytu na materiały i usługi remontowe, a tym samym wysokość przychodów realizowanych przez Spółkę, mają w określonym zakresie przepisy prawa podatkowego, na podstawie których część wydatków osób fizycznych poniesionych na usługi remontowe oraz materiały budowlane wykorzystywane do remontu może pomniejszyć wymiar podatku, tzw. ulga remontowa. Ulga ta obowiązywać będzie do końca 2005 r. Spółce trudno jest ocenić faktyczny wpływ tych przepisów na popyt na oferowane przez nią produkty oraz jaki wpływ na jej przyszłe przychody i zyski będzie miał koniec ich obowiązywania. Zmiana stawki VAT za usługi związane z dostawą, budową, remontem lub przebudową budynków mieszkalnych Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do usług związanych z dostawą, budową, remontem lub przebudową budynków mieszkalnych stosuje się 7% stawkę VAT. Od 1 stycznia 2008 r. ma obowiązywać zmiana ustawy, wg której ww. usługi będą objęte 22% stawką VAT (z wyjątkiem usług wykonywanych w ramach budownictwa społecznego). W ocenie Zarządu wzrostu stawki VAT za ww. usługi, może wpłynąć na wzrost cen przedmiotowych usług, co jednocześnie może ograniczyć popyt na artykuły wykończenia i dekoracji wnętrz. Przystąpienie Polski do strefy euro Polska stara się o przystąpienie do strefy euro. Przed planowanym terminem wprowadzania w Polsce waluty euro będzie obowiązywał regulowany parytet wymiany złotówki w stosunku do euro. Usztywnienie kursu wymiany może wpłynąć na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe. 4.2 Czynniki wewnętrzne Wybór odpowiedniej strategii rozwoju Rynek, na którym Spółka prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Osiągane przez Spółkę wyniki oraz pozyskanie nowych znaczących rynków zbytu w istotny sposób uzależnione są od wyboru i realizacji odpowiedniej strategii rozwoju. Dotychczasowy, dynamiczny rozwój Spółki, w warunkach wysokiej rynkowej konkurencji i przy zmieniającym się otoczeniu prawnym (m.in. w związku z rozszerzeniem na początku 2004 r. UE o dziesięć nowych państw członkowskich) potwierdza słuszność dotychczas realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju. Nie ma jednak pewności, iż sytuacja taka będzie miała miejsce w przyszłości. Efektywna dystrybucja Dystrybucja produktów Spółki oparta jest m.in. na: sieci biur handlowych w Polsce oraz grupie handlowców odpowiedzialnych za dystrybucję produktów Spółki na rynkach zagranicznych, bezpośrednich kontaktach handlowych z odbiorcami z Polski i z zagranicy, szerokim asortymencie oferowanych produktów, restrykcyjnej polityce windykacji należności. 120

8 W opinii Zarządu przyjęte przez Spółkę zasady dystrybucji produktów do poszczególnych odbiorców stanowią jeden z elementów wpływających w istotny sposób na wyniki finansowe Spółki. W ocenie Zarządu wykorzystywany sposób dystrybucji produktów daje Spółce również przewagę konkurencyjną, o czym świadczy fakt, iż Decora w krótkim okresie czasu potrafiła znacznie rozszerzyć rynek zbytu na swoje produkty o kolejne rynki zagraniczne. Jednocześnie Emitent nie może zapewnić, iż przyjęta przez niego strategia dystrybucji będzie przynosiła pozytywne efekty w przyszłości, bądź będzie właściwa na rynkach, na których Emitent nie jest jeszcze obecny. Konkurencyjność oferty produktowej Wyroby oferowane przez Spółkę charakteryzują się wysoką jakością i funkcjonalnością, nowoczesnym kształtem, a także różnorodną fakturą i kolorystyką. Spółka prowadzi kompleksowy rozwój grup asortymentowych, tak aby nabywca, prowadząc określone prace wykończeniowe lub dekoracyjne, mógł korzystać wyłącznie z produktów oferowanych przez Spółkę. Na dzień aktualizacji Prospektu oferta Spółki zawiera ok pozycji asortymentowych (wraz z ze spółkami zależnymi oferta zawiera pozycji). Realizowana przez Spółkę strategia rozwoju produktów zakłada systematyczny rozwój oferty poprzez wprowadzanie nowych produktów i udoskonalanie już istniejących. Zarząd Spółki nie może jednak zagwarantować, iż prowadzona przez niego polityka w zakresie rozwoju produktu będzie przynosiła zamierzone efekty w przyszłości. Pozycja Spółki na rynku W oferowanym asortymencie produktów Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim, jest także liczącym się dostawcą na rynkach zagranicznych, w szczególności rynku rosyjskim, ukraińskim, litewskim, łotewskim, estońskim i czeskim. Systematycznie rozwijane kontakty handlowe z polskimi, jak i zagranicznymi odbiorcami umożliwiły Spółce pozyskanie stabilnych i chłonnych rynków zbytu, co bezpośrednio wpływa na pewność i stabilność generowanych przez Spółkę przychodów. Marketing i promocja Rynek, na którym działa Spółka, jest bardzo konkurencyjny. Dlatego też istotne znaczenie dla Emitenta ma skuteczność prowadzonych przez niego kampanii promocyjnych. Prowadzone przez Spółkę dotychczasowe działania promocyjne przyniosły wymagane efekty i przyczyniły się do uzyskania przez Spółkę szerokiego rynku zbytu i dobrej rozpoznawalności marki Spółki. Jednocześnie nie ma pewności, czy podejmowane przez Emitenta w przyszłości działania promocyjne przyniosą zakładane efekty oraz czy w przypadku podjęcia przez podmioty konkurencyjne wzmożonych akcji promocyjnych Emitentowi uda się utrzymać lub wzmocnić dotychczasową rozpoznawalność rynkową. Pozyskanie kapitału w ramach publicznej oferty Dzięki przeprowadzeniu publicznej oferty Spółka pozyska środki finansowe, które umożliwią jej realizację przyjętej strategii rozwoju, której elementy zostały opisane w Rozdziale I pkt 6 Cele Emisji oraz w Rozdziale VI pkt 6 Prospektu. Efektywne zarządzanie należnościami Spółka realizuje bardzo restrykcyjną politykę w zakresie terminowej spłaty należności przez odbiorców. Dzięki konsekwentnie realizowanej przez Spółkę polityce w zakresie regulowania należności Spółka uzyskuje bardzo dobre wyniki w zakresie ich rotacji i ściągalności. Ewentualne wydłużenie terminu ściągalności należności lub utrata części należności mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe lub przepływy pieniężne Emitenta. Na rynkach zagranicznych Spółka, tam gdzie jest to możliwe, ubezpiecza udzielany odbiorcom kredyt kupiecki. W tym przypadku ewentualna strata Spółki na skutek nieściągalnej należności ograniczona jest do 15 % udziału własnego w szkodzie ubezpieczeniowej. 4.3 Opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Emitenta do końca 2005 roku Rozwój działalności gospodarczej Spółki realizowany jest zgodnie z przyjętymi przez strategię założeniami. Do końca 2005 r. Spółka zamierza rozpocząć realizację lub też osiągnąć niżej wskazane cele krótkoterminowe: wprowadzenie nowych produktów do oferty: rolet okiennych, listew z MDF, metalowych listew progowych oraz nowych rodzajów listew przypodłogowych z tworzyw sztucznych, a także nowych wzorów karniszy, rozbudowa zaplecza produkcyjnego: nowe maszyny i oprzyrządowanie, wynajęcie dodatkowych powierzchni produkcyjnych i magazynowych, przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwami, które ze względu na rodzaj produkcji lub zakres dystrybucji prowadziłyby do istotnego wzrostu wartości Spółki, uzyskanie wysokiego stopnia rozpoznawalności nowych marek handlowych wprowadzonych dla podstawowych grup asortymentowych, promocja marki korporacyjnej Decora działania skierowane głównie do dystrybutorów współpracujących w Emitentem, tj. sklepów i sieci handlowych, pozyskiwanie nowych odbiorców w Polsce i na rynkach zagranicznych, zatrudnienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej nowych przedstawicieli handlowych pochodzących z tych krajów, którzy posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i znajomość rynku, co powinno skutkować wzrostem sprzedaży Spółki na tych rynkach, rozbudowa sieci dystrybucyjnej Spółki w oparciu o powołanie co najmniej jednej spółki zależnej (zagranicznej) z aktywnie działającym zespołem przedstawicieli handlowych, funkcjonującej w sposób zbliżony do krajowych biur handlowych podmioty te skorzystają z doświadczeń w funkcjonowaniu Decora Nova w aktualnym kształcie. 121

9 Wskazane powyżej plany rozwoju działalności Spółki oraz oczekiwane pozytywne efekty realizacji i wdrożenia tych planów w znaczącym stopniu uzależnione są od otoczenia zewnętrznego, w jakim Emitent prowadzi swoją działalność gospodarczą, w tym w szczególności od zgłaszanego przez rynek popytu na oferowane przez Spółkę artykuły. Zdaniem Zarządu obecnie notowany wysoki wzrost gospodarek państw Europy Środkowej i Wschodniej, na rynki których trafia zdecydowana większość oferty Spółki, wskazuje dobre perspektyw rozwoju branży budowlanej i wzrost popytu na oferowane przez Emitenta artykuły. Nadal najbardziej istotnym rynkiem zbytu dla Spółki jest rynek polski, gdzie realizowana jest blisko połowa ogólnej wartości sprzedaży Spółki. W opinii Zarządu popyt na materiały wykończenia i dekoracji wnętrz będzie w coraz większym stopniu kreowany przez szybko rosnący w ostatnim czasie rynek kredytów hipotecznych. W Polsce spodziewane jest stopniowe zbliżanie struktur finansowania inwestycji mieszkaniowych do struktur obecnych w krajach Europy Zachodniej. Konsekwentnie realizowane inwestycje w rozwój technologii, zaplecze produkcyjne, logistykę dystrybucji, a także promocję oferty Spółki umożliwiły Spółce osiągnięcie silnej pozycji na rynku krajowym, a także pozyskanie wielu stabilnych odbiorców na rynkach zagranicznych. Umacniając pozycję na rynku polskim poprzez m.in. wprowadzanie do oferty nowych produktów, Spółka oczekuje, iż w najbliższych latach uzyska również znaczne zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych. W opinii Zarządu Spółka posiada korzystne perspektywy rozwoju prowadzonej działalności zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. 5 Przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe wyniki Czynniki wpływające na przyszłe wyniki Spółki wraz ze wskazaniem istotnych założeń strategii rozwoju zostały przedstawione w pkt 4 i 6 niniejszego Rozdziału Prospektu. Ponadto w ocenie Zarządu na wyniki Spółki mogą wpłynąć również: Zakończenie restrukturyzacji spółki zależnej Decora Nova W spółce Decora Nova od 2003 r. prowadzona jest kompleksowa restrukturyzacja. W latach 2002 oraz 2003 spółka ta wykazywała straty, natomiast w 2004 r. spółka ta osiągnęła zysk. W opinii Zarządu przeprowadzona restrukturyzacja przyniosła trwałe pozytywne efekty, co również wpłynie na wyniki uzyskiwane przez Emitenta. Rozbudowa Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez przejęcia Zgodnie z realizowaną strategią Spółka zakłada możliwość przejmowania kontroli nad przedsiębiorstwami, których włączenie do Grupy Kapitałowej Emitenta prowadziłoby do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży oraz zysku. Sprawne przeprowadzenie tego procesu i pełne wykorzystanie zwiększonych mocy produkcyjnych Emitenta są elementami wyznaczającymi osiągnięcie pozytywnych efektów przejęcia ww. podmiotów. Rozbudowa sieci dystrybucyjnej W 2005 r. Spółka zamierza założyć co najmniej jedną spółkę zależną z siedzibą poza granicami Polski działającą operacyjnie, jak biuro handlowe. Jeżeli we wskazanym okresie zostanie uruchomiona działalności takiej jednostki, powinno to znacznie usprawnić sprzedaż na danym rynku. Umocnienie złotego wobec Euro Przewidywane na rok 2005 dalsze umocnienie złotego wobec euro (waluta, w jakiej Emitent prowadzi sprzedaż zagraniczną) wpłynie na wartościowe zmniejszenie przychodów ze sprzedaży i spadek marży oraz zysku netto. 6 Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne Decora oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 6.1 Strategia rozwoju Podstawowym celem realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wyznaczony cel Spółka osiąga poprzez podejmowanie działań zarówno w obszarze produkcji, jak i działalności handlowej. Jednocześnie przyjęta strategia zakłada możliwość przejmowania dalszej kontroli nad przedsiębiorstwami, których włączenie do struktur Emitenta prowadziłoby do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży oraz realizowanego zysku. W ramach realizowanej przez Emitenta strategii zostały określone cele krótkoterminowe, do których należą: Rozwój asortymentu oferowanych produktów przy wykorzystaniu posiadanych kanałów dystrybucji. W ramach wyodrębnionych w ofercie trzech podstawowych grup asortymentowych, tj. artykułów wykończenia i dekoracji podłogi, artykułów wykończenia i dekoracji okien oraz artykułów wykończenia i dekoracji sufitów i ścian, Spółka zamierza systematycznie wprowadzać do sprzedaży nowe produkty. Zamiarem Zarządu jest, aby w 2005 r. oferta Spółki została powiększona o nowe wzornictwo karniszy oraz nowe rodzaje listew przypodłogowych. Ponadto Spółka wprowadziła już w 2005 roku do oferty rolety okienne, listwy przypodłogowe z MDF wraz z akcesoriami, a w przeciągu najbliższych dni wprowadzi metalowe listwy progowe. Spółka wprowadzając nowe produkty wykorzystuje już posiadane kanały i formy dystrybucji. Przyjęte rozwiązanie umożliwia Spółce szybkie dotarcie z nową ofertą i jej wprowadzenie do dużej liczby odbiorców oraz efektywne zarządzanie kosztami i danym kanałem dystrybucji. 122

10 Promocja marek. Zamiarem Zarządu jest promowanie indywidualnych marek handlowych. Emitent planuje, iż wprowadzenie marek nastąpi do połowy 2005 r. i będzie połączone z realizowanym rozszerzeniem oferty asortymentowej Spółki. Zgodnie z realizowaną strategią, wskazane rozszerzenie oferty, oprócz zwiększenia wartości sprzedaży, ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do promocji wprowadzanych przez Spółkę marek. Przypisanie poszczególnym produktom określonych marek ma w konsekwencji prowadzić do budowania wśród konsumentów silnego wizerunku oferty Emitenta przy dużej liczbie innych konkurencyjnych produktów wykończenia i dekoracji wnętrz dostępnych obecnie na rynku. Uzyskanie wysokiej rozpoznawalności marek w konsekwencji pozwoli na generowanie wyższych marż na sprzedaży. Promocja wizerunku Emitenta. Oprócz działań promocyjnych związanych z promocją indywidualnych handlowych marek produktowych, które będą skierowane bezpośrednio do konsumentów, Spółka podejmuje działania mające na celu promocję marki korporacyjnej Decora. Działania te skierowane są przede wszystkim do dystrybutorów współpracujących z Emitentem, tj. sklepów i sieci handlowych. Według założeń strategii, rozwój oferty oraz wzrost rozpoznawalności marki korporacyjnej oraz marek poszczególnych grup produktowych wzmocni pozycję rynkową Emitenta. Uzyskanie wysokiego poziomu rozpoznawania marki korporacyjnej na rynku ma umożliwić Spółce pozyskiwanie nowych odbiorców przede wszystkim wśród sklepów specjalistycznych. W sprzedaży realizowanej do tego typu odbiorców możliwe jest uzyskiwanie wyższych marż. Narzędziem służącym promocji marki korporacyjnej Decora jest aktualnie m.in. program lojalnościowy Decormania. Kształtowanie oferty wg preferencji konsumenckich oraz specyfiki rynków zbytu. Konstruując swoją ofertę, Spółka szczegółowo analizuje preferencje konsumentów w zakresie ceny, jakości, a także obwiązujących na danym rynku trendów we wzornictwie i kolorystyce wyrobów. Strategia Spółki zakłada, iż jej oferta powinna być w jak największym stopniu dostosowana do oczekiwań konsumentów. Dlatego też w ofercie Spółki poszczególne pozycje dostępne są w kilku lub nawet kilkudziesięciu różnych wzorach. Uwzględniając także różny poziom zamożności konsumentów, Spółka oferuje znaczną część produktów w co najmniej dwóch wersjach cenowych. Realizowana przez Emitenta strategia zakłada również ciągłe dostosowywanie jego oferty do systematycznie zmieniających się oczekiwań konsumentów. Pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Spółka od początku swej działalności systematycznie pozyskuje nowe rynki zbytu dla oferowanych produktów. Działania te realizowane są na dwóch płaszczyznach, tj. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów, co w konsekwencji umożliwia Spółce budowanie jej pozycji w kolejnych segmentach rynku, a także poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych z nowymi odbiorcami, w wyniku czego Spółka rozszerza geograficzny obszar zbytu. Strategia Spółki zakłada kontynuację tych działań. Spółka planuje istotne zwiększenie sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej, w tym w szczególności w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz Włoszech. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, przy wykorzystaniu już istniejących kanałów dystrybucji, planowane jest wprowadzanie do sprzedaży nowych wyrobów, które charakteryzują się wyższą jakością, ceną i wyższą realizowaną przez Spółkę marżą. Rozwój sieci dystrybucyjnej. Z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu związany jest również proces rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Spółka planuje zwiększyć liczbę przedstawicieli handlowych na rynkach zagranicznych, co powinno doprowadzić do wzmocnienia realizowanych na tych rynkach działań handlowo-promocyjnych. Ponadto, w opinii Zarządu, planowane wprowadzenie w II kwartale 2005 nowych marek handlowych powinno wymiernie wpłynąć na rozwój sieci dystrybucyjnej Spółki i wielkość realizowanej przez nią sprzedaży. Efektywne zarządzanie kosztami. Zarząd Emitenta prowadzi bardzo efektywną politykę zarządzania kosztami Spółki i to zarówno w zakresie kosztów wytworzenia, jak i kosztów dystrybucji i promocji oraz kosztów ogólnego zarządu. Analizy rentowności prowadzone są odrębnie dla poszczególnych grup produktów oraz rynków, w tym na poziomie poszczególnych biur handlowych lub poszczególnych handlowców. Przyjęty przez Emitenta system kontroli kosztów obejmuje swym zasięgiem również zarządzanie kosztami utrzymywania zapasów, kosztami zakupu oraz dostaw materiałów i surowców. Zdaniem Zarządu Spółka posiada niezbędną wiedzę, odpowiednie technologie, zaplecze produkcyjne oraz finansowe, a także potencjał organizacyjny niezbędne do efektywnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. W opinii Zarządu, generowana przez Spółkę nadwyżka finansowa, a także środki pozyskane w wyniku planowanej emisji powinny umożliwić realizację przyjętej strategii rozwoju i realizowanych w ramach niej zamierzeń inwestycyjnych Spółki. Spółka planuje, iż jej inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w 2005 r. będą co najmniej na podobnym poziomie jak w 2004 r. Inwestycje te będą prowadzone w celach odtworzeniowych i zwiększających moce produkcyjne Spółki. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wykorzystania maszyn będą realizowane inwestycje w środki trwałe. 7 Prognoza wyników finansowych Emitenta Prognoza wyników finansowych Spółki została sporządzona na rok Prognozowane na koniec 2005 roku przychody ze sprzedaży wynoszą 125 mln złotych, natomiast zysk netto 16,00 mln złotych. Na dzień Spółka zrealizowała 19% planowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 18% planowanego zysku netto. 123

11 Prognoza wyników finansowych Decora na koniec 2005 roku Wybrane pozycje prognozy tys. zł Przychody ze sprzedaży ogółem EBITDA Zysk netto Dokonując prognozy wyników na 2005 rok Zarząd przyjął następujące założenia: A. Kurs euro/pln 4,14 zł, B. Poziom inflacji 3,50%, C. Wzrost sprzedaży w stosunku do ,90%. Planowany wzrost przychodów i zysku spółka zamierza osiągnąć m.in. dzięki: wprowadzeniu nowych produktów: listwy MDF z akcesoriami (są w ofercie od ); rolety (są w ofercie od ); listwy progowe (będą w ofercie od ); nowe listwy przypodłogowe (część jest już wprowadzona na dzień aktualizacji Prospektu, część jeszcze zostanie wprowadzona w okresie późniejszym), nowe wzory karniszy, rozszerzeniu sieci sprzedaży zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, powołaniu spółki zależnej w Europie Środkowej, która będzie obsługiwać dystrybucję na tym obszarze, dalszemu rozwojowi sieci sprzedaży w Czechach poprzez spółkę zależną Decora Nova, uzyskanie efektu synergii w wyniku przejęcia Trans Sp. z o.o. oraz Optimal Sp. z o.o., tj. wprowadzenie do sprzedaży produktów Decora w kanały dystrybucji spółek przejętych i odwrotnie. Zamieszczona w Prospekcie prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółowy budżet działania Spółki. Budżety Spółki przygotowywane są na okresy roczne, natomiast monitorowanie ich wykonania odbywa się po zakończeniu każdego miesiąca i kwartału. Przedstawiona w Prospekcie prognoza nie uwzględnia wyników finansowych nowo przejętych przedsiębiorstw (Trans Sp. z o.o. oraz Optimal Sp. z o.o.), a także wpływów z emisji Akcji Serii C. Prognoza finansowa zamieszczona w Prospekcie nie została poddana w żadnym stopniu ocenie biegłego rewidenta. 124

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 2014 roku. Kwiecień 2015 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w 214 roku Kwiecień 215 Komentarz do sytuacji w 214 roku Czynniki rynkowe w 214 roku Działania w Spółce Rosnący import stali z krajów spoza UE

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą :

1. Informacje ogólne. W skład Zarządu Spółki wchodzą : RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA III KWARTAŁ 2010 R. LISTOPAD 2010r 1. Informacje ogólne WASPOL Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Usługowego WASPOL

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19. Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. GRUPA KAPITAŁOWA VEDIA S.A. 1 R A P O R T R O C Z N Y GRUPY KAPITAŁOWEJ VEDIA S.A. z siedzibą 02-927 WARSZAWA ul. Zdrojowa 19 Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 1. Pismo Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Informacje ogólne o Emitencie 1.1 Specyfika Emitenta Działalność podstawowa Emitenta polega na produkcji i dystrybucji artykułów wykorzystywanych do wykończenia

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści:

Na początku punktu 13 Dokumentu Rejestracyjnego dopisuje się akapit o następującej treści: Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego Akcji serii D Pozbud T&R S.A. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy aneks został przygotowany w związku z podwyższeniem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. GRUPA KAPITAŁOWA INVICO S.A. RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Tarnowskie Góry, 14 maja 2015r. 1 Spis treści I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES ROKU PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA OKRES 1.01.2016 30.06.2016 ROKU Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna przedstawia Sprawozdanie z działalności Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku, sporządzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2)

www.decora.pl Cena emisyjna jednej akcji (zł) Prowizje subemitentów i inne koszty (zł) Rzeczywiste wpływy Emitenta (zł) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (2) Prospekt emisyjny akcji zwykłych na okaziciela Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, www.decora.pl Wprowadzający: Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny, Saniku Holding S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010

RAPORT KWARTALNY. I-II kwartały 2010 narastająco okres. II kwartał 2010 okres. od 01-04-2010 do 30-06-2010. od 01-01-2010 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe: Jednostkowe II kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2013 roku zakończony 31 grudnia 2013 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 15 października

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK

GRUPA KAPITAŁOWA ABAK GRUPA KAPITAŁOWA ABAK Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej Abak S.A. z działalności Grupy kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne ZCh Police S.A. - analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011-31.12.2011 Wprowadzenie: Informacje o spółce (http://money.pl): Zakłady Chemiczne Police SA to jedna z największych

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 UZASADNIENIE przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 W związku z 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu strona 1/ 5 Przyjmując stanowisko rekomendujące

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014

Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 2014 roku. Sierpień 2014 Wyniki finansowe grupy kapitałowej Drozapol-Profil S.A. w I półroczu 214 roku Sierpień 214 Komentarz do sytuacji w I półroczu 214 Czynniki rynkowe w I półroczu Działania w Spółce I półrocze tego roku charakteryzowało

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo