ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku i danych porównywalnych za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2003 roku i 31 grudnia 2002 roku. Przedstawiono również dane finansowe Emitenta za 2005 r. Jednakże ocena zarządzania zasobami finansowymi w oparciu o 2005 r. zawiera ograniczoną wartość poznawczą z uwagi na fakt, iż okres ten nie jest porównywalnych do pozostałych wskazanych okresów (lata ). Ocenę sytuacji finansowej Emitenta przeprowadzono, dokonując analizy trzech obszarów charakteryzujących kondycję finansową: rentowności, struktury finansowania majątku, płynności. 1.2 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena rentowności Tabela 32: Podstawowe wielkości służące ocenie rentowności Decora (tys. złotych) rok obrotowy zakończony 31 grudnia Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Zysk brutto ze sprzedaży Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej EBITDA* Zysk z działalności gospodarczej Zysk brutto Zysk netto Suma bilansowa Aktywa trwałe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Kredyty i pożyczki *EBITDA: zysk z działalności operacyjnej wraz z amortyzacją Podstawowe wskaźniki charakteryzujące rentowność działalności prezentuje poniższa tabela. Tabela 33: Podstawowe wskaźniki charakteryzujące rentowność rok obrotowy zakończony 31 grudnia Rentowność brutto na sprzedaży 42,99% 41,77% 37,94% 38,47% Rentowność sprzedaży 15,63% 16,77% 13,47% 18,74% Rentowność EBITDA 21,03% 21,16% 17,60% 22,23% Rentowność operacyjna 16,05% 16,58% 12,59% 18,81% Rentowność netto 12,25% 12,18% 9,34% 13,25% Rentowność ROA 5,19% 22,46% 18,33% 29,23% Rentowność ROE 1 6,95% 39,14% 27,91% 59,51% Rentowność ROE 2 6,80% 29,41% 23,20% 36,94% 114

2 Oceniając rentowność Decora, posłużono się następującymi wskaźnikami: rentowność brutto na sprzedaży stosunek zysku brutto ze sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; rentowność sprzedaży stosunek zysku ze sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; rentowność EBITDA stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, rentowność operacyjna stosunek zysku z działalności operacyjnej do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; rentowność netto stosunek zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; stopa zwrotu z aktywów (ROA) procentowy udział zysku netto w łącznej wartości aktywów; stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) 1 zysk netto za dany rok obrotowy / kapitały własne w poprzednim roku obrotowym; stopa zwrotu kapitału własnego (ROE) 2 zysk netto za dany rok obrotowy / kapitały własne w danym roku obrotowym. Zdaniem Zarządu powyższe wskaźniki wskazują na stabilną sytuację finansową Emitenta. Przychody netto ze sprzedaży w analizowanym okresie charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu. Przychody te w 2004 roku wzrosły do poziomu tys. złotych, czyli o 29,30% w porównaniu do 2003 roku. W 2004 roku ok. 55% całości przychodów stanowiły przychody ze sprzedaży artykułów wykończenia i dekoracji podłogi. W 2004 roku przychody te wzrosły w porównaniu do przychodów uzyskanych za 2003 rok o 82,73%, tj. do poziomu tys. złotych. Tak wysoki wzrost przychodów netto ze sprzedaży wynikał z uruchomienia przez Spółkę produkcji listew przypodłogowych z PCW oraz podkładów pod panele. Produkty te, w zakresie listew przypodłogowych z PCW, zastąpiły w ofercie Spółki towary zakupywane od zewnętrznych producentów. Ponadto Spółka odbudowała przejściowo utraconą w 2003 roku pozycję rynkową w Europie Wschodniej. W 2003 roku przychody ze sprzedaży Decora osiągnęły wartość tys. złotych, tj. o 7,24% wyższą niż w 2002 roku. Niższa niż w 2004 roku dynamika wzrostu przychodów spowodowana była opisywaną powyżej utratą części odbiorców na rynkach Europy Wschodniej. W pierwszym kwartale 2005 r. przychody ze sprzedaży netto były o 12,70% wyższe niż w analogicznym okresie 2004 r. i stanowiły tys. zł, pomimo że sezonowość w ubiegłym roku została zachwiana przez zmianę stawki VAT. Zysk brutto ze sprzedaży w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wzrósł o 42,34% do poziomu tys. złotych, przy wzroście o 21,32% kosztów sprzedanych towarów, materiałów i wyrobów. Wysoki poziom wzrostu zysku brutto ze sprzedaży wynikał głównie z faktu wprowadzenia do oferty w miejsce towarów własnych wyrobów, co zostało już opisane powyżej. Wprowadzenie do oferty Spółki większej liczby własnych produktów umożliwiło Spółce generowanie większych marż na sprzedaży. Dodatkowo dzięki pracy Działu Badań i Rozwoju oraz Działu Technologicznego możliwe było uzyskanie mniejszej materiałochłonności w procesach produkcyjnych. Ponadto utrzymujący się w 2004 roku wysoki kurs euro względem złotówki dodatkowo wpłynął na wzrost zysku realizowanego ze sprzedaży zagranicznej. W 2003 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł tys. złotych i był o 5,76% wyższy niż w roku poprzednim. Natomiast koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w wysokości tys. złotych były wyższe o 8,15% od kosztów poniesionych w 2002 roku, które wyniosły tys. złotych. W pierwszym kwartale 2005 r. zysk brutto ze sprzedaży był o 15,74% wyższy niż w pierwszym kwartale 2004 r. i stanowił tys. zł. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w latach 2003 i 2004 Spółka istotnie zmieniła profil funkcjonowania. Zostały uruchomione trzy nowe linie produkcyjne, z czego dwie obejmowały technologie dotąd nie stosowane u Emitenta technologię przetwórstwa polichlorku winylu i produkcji karniszy, a trzecia obejmowała produkcję podkładów izolacyjnych pod panele podłogowe na bazie istniejącej technologii przetwórstwa polistyrenu. Jednocześnie Spółka pozyskiwała nowych kontrahentów na poszczególnych rynkach geograficznych. W wyniku tych działań istotnie wzrosły przychody Spółki, tj. w 2004 r. o 29,30%, a w 2003 r. o 7,24%, odpowiednio względem poprzedniego roku obrotowego. Rozwój zaplecza produkcyjnego, a także pozyskanie nowych odbiorców skutkowały inwestycjami Spółki w rozwój bazy administracyjnej. Nastąpił rozwój działów eksportowych. W ramach Działu Handlowego na rynki Europy Środkowej i Zachodniej powstały nowe sekcje eksportowe Francja i Anglia, Niemcy i Austria, Europa Środkowa, Hiszpania i Portugalia. Ponadto w ramach struktur organizacyjnych Spółki w 2003 r. został powołany Dział Jakości. Mimo wzrostu w badanym okresie kosztów sprzedaży i kosztów zarządu, ich udział w przychodach ze sprzedaży kształtował się na zbliżonym poziomie i wyniósł odpowiednio w 2004 r. 25,00%, a w 2003 r. 24,5%. W pierwszym kwartale 2005 r. koszty sprzedaży i ogólnego zarządu stanowiły tys. zł. Zysk ze sprzedaży w 2004 roku w stosunku do 2003 roku wzrósł o 60,94%, wynosząc tys. złotych. W 2002 roku zysk ze sprzedaży był wyższy niż w 2003 roku, osiągając poziom tys. złotych. Spadek zysku w 2003 roku był spowodowany zmianą profilu funkcjonowania ze spółki handlowo-produkcyjnej na produkcyjną i przejściowymi problemami z tym związanymi. W pierwszym kwartale 2005 r. zysk ze sprzedaży wyniósł tys. zł. Zysk z działalności operacyjnej w 2004 roku wzrósł o 70,26% w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł tys. zł. Osiągnięty w 2003 r. zysk z działalności operacyjnej wynoszący tys. złotych był jednak niższy o 28,25% niż zysk osiągnięty w 2002 roku. Przyczyny zmniejszenia wartości zysku zostały przedstawione powyżej. 115

3 W pierwszym kwartale 2005 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł tys. zł. W 2004 roku zysk z działalności gospodarczej wzrósł o 50,71% względem roku 2003 i osiągnął poziom tys. złotych. W 2003 roku zysk na działalności gospodarczej wyniósł tys. złotych. We wskazanych latach Spółka nie notowała zysków nadzwyczajnych ani też strat nadzwyczajnych, przez co zysk brutto był równy zyskowi z działalności gospodarczej. W 2002 r. zysk z działalności gospodarczej wyniósł tys. złotych i był niższy od zysku brutto o ponad 3 tys. złotych. W pierwszym kwartale 2005 r. zysk z działalności gospodarczej wyniósł tys. zł. Obciążenia Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w prezentowanym okresie zmalały o 22,57% z tys. złotych w 2002 roku do tys. złotych w 2004 roku. W 2003 r. obciążenia te osiągnęły wartość tys. zł. W pierwszym kwartale 2005 r. obciążenia Spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 651 tys. zł. W 2004 roku zysk netto Spółki osiągnął poziom tys. złotych i był wyższy od zysku netto osiągniętego w 2003 roku o tys. złotych, czyli o 68,66%. W 2002 roku zysk netto Decora był wyższy o tys. złotych od zysku osiągniętego przez Spółkę w 2003 r. Zmniejszenie poziomu zysku w 2003 r. względem 2002 r. spowodowane było czynnikami opisanymi powyżej. W pierwszym kwartale 2005 r. zysk netto wyniósł tys. zł. Kapitał własny na koniec 2004 roku osiągnął wartość tys. złotych, tj. 76,37% sumy bilansowej. Na dzień sporządzenia Prospektu kapitał zakładowy Spółki składa się z 10 mln Akcji Serii A o wartości nominalnej 0,05 złotego (5 groszy). Na dzień 31 marca 2005 r. kapitał własny Spółki był o 24,34% wyższy niż na dzień 31 marca 2004 r. i stanowił tys. zł. Stopa zwrotu z kapitału własnego, liczona jako iloraz zysku netto za dany rok obrotowy do wartości kapitałów własnych osiągniętej w poprzednim roku obrotowym, w 2004 roku osiągnęła poziom 39,14%, w porównaniu do 27,91% w 2003 roku (odpowiednio na dzień 31 marca 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 6,95%). Natomiast stopa zwrotu z kapitału własnego liczona jako zysk netto za dany rok obrotowy do wartości kapitałów własnych w danym roku obrotowym w 2004 roku osiągnęła poziom 29,41%, a w 2003 roku 23,20% (odpowiednio na dzień 31 marca 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 6,80%). Rentowność aktywów wyniosła w 2004 roku 22,46%, a w 2003 roku 18,33% (odpowiednio na dzień 31 marca 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 5,19%) Ocena struktury finansowania majątku Wielkość, strukturę kapitału obrotowego oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zawiera poniższa tabela. Tabela 34: Struktura kapitału obrotowego (dane w tys. zł) rok obrotowy zakończony 31 grudnia Aktywa obrotowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki krótkoterminowe Skorygowane aktywa obrotowe Skorygowane zobowiązania bieżące Kapitał obrotowy netto Udział środków własnych w finansowaniu majątku obrotowego 114,54% 113,08% 135,00% 138,11% Udział zapasów w aktywach obrotowych 34,96% 32,68% 39,75% 38,56% Udział należności krótkoterminowych w aktywach obrotowych 53,97% 49,58% 58,00% 53,55% Udział środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych w aktywach obrotowych 9,67% 14,73% 1,78% 7,43% Do oceny struktury finansowania majątku zastosowano następujące wskaźniki: pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym stosunek kapitału własnego do aktywów trwałych; wskaźnik zadłużenia ogólnego stosunek zobowiązań ogółem do łącznej wartości aktywów; wskaźnik zadłużenia długoterminowego stosunek zobowiązań długoterminowych do kapitału własnego; wskaźnik zadłużenia kapitału własnego stosunek zobowiązań ogółem do kapitału własnego. 116

4 Tabela 35: Wskaźniki oceny struktury finansowania majątku rok obrotowy zakończony 31 grudnia Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym 2,29 2,35 1,90 1,85 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,24 0,24 0,21 0,21 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,01 0,01 0,00 0,01 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,31 0,31 0,27 0,26 Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym uległo zwiększeniu w 2004 roku w porównaniu do 2003 roku (na dzień 31 marca 2005 r. wskaźnik ten uległ niewielkiemu zmniejszeniu). Zadłużenie Spółki w prezentowanym okresie wzrosło z poziomu tys. złotych w 2002 roku do tys. złotych w 2004 roku, tj. o 86,79%. Wzrost ten spowodowany był głównie wzrostem zobowiązań Spółki z tytułu dostaw i usług (na dzień 31 marca 2005 r. zadłużenie Spółki wyniosło tys. zł). Znacznemu zmniejszeniu uległo natomiast zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych z tys. złotych w 2002 r. do 620 tys. złotych w 2004 r. (odpowiednio 745 tys. zł w na dzień 31 marca 2005 r.). Uwzględniając ogólny wzrost wartości zadłużenia przy jednoczesnym wzroście kapitału własnego, skala zadłużenia Spółki w prezentowanym okresie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Wskaźniki zadłużenia świadczą o dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Spółki Ocena płynności finansowej Oceny płynności finansowej dokonano, analizując wielkość i strukturę kapitału obrotowego netto. Przeprowadzono również analizę rotacji podstawowych składników kapitału obrotowego i płynności finansowej. Obliczając wskaźniki rotacji głównych składników majątku obrotowego oraz zobowiązań w dniach posłużono się następującymi formułami: cykl rotacji zapasów w dniach stosunek wartości zapasów na koniec okresu do wartości kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów, wyrażony w dniach; cykl rotacji należności w dniach stosunek należności krótkoterminowych na koniec okresu do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyrażony w dniach; cykl operacyjny suma cyklu rotacji zapasów oraz cyklu rotacji należności, cykl konwersji gotówkowej różnica pomiędzy cyklem operacyjnym a cyklem rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług, cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług stosunek zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec okresu do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wyrażony w dniach; cykl rotacji aktywów stosunek aktywów na koniec okresu do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; cykl rotacji kapitału własnego stosunek kapitału własnego na koniec okresu do przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów; Tabela 36 Wskaźniki rotacji rok obrotowy zakończony 31 grudnia Cykl rotacji zapasów w dniach Cykl rotacji należności w dniach Cykl operacyjny w dniach Cykl rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach Cykl konwersji gotówkowej w dniach Cykl rotacji aktywów 2,36 0,54 0,51 0,45 Cykl rotacji kapitału własnego 1,80 0,41 0,40 0,36 Cykl rotacji zapasów obejmuje okres magazynowania zapasów w magazynach Emitenta. Uzyskany w latach 2004 i 2003 cykl rotacji zapasów był nieco dłuższy niż w 2002 roku, co jest skutkiem rozszerzenia oferty sprzedażowej i wprowadzenia nowych produktów oraz zmiany profilu firmy z handlowo-produkcyjnej na produkcyjną. Również nieznacznie wydłużył się cykl rotacji należności, który w 2004 r. wyniósł 66 dni, 63 dni w roku 2003 i 51 dni w roku Wymienione cykle rotacji uległy wydłużeniu przy ocenie na koniec pierwszego kwartału 2005 r. Okres ten charakteryzuje się obniżonym popytem na produkty oferowane przez Spółkę (por. Rozdział V Prospektu pkt Sezonowość produkcji). Wydłużenie wskazanych cyklów jest m.in. efektem wydłużenia przez Spółkę terminów płatności, co jest działaniem typowym we wskazanym okresie roku obrotowego. 117

5 Analizując płynność finansową, posłużono się następującymi formułami: wskaźnik bieżący, obrazujący zdolność firmy do regulowania bieżących zobowiązań przy wykorzystaniu aktywów bieżących stosunek stanu aktywów obrotowych do stanu zobowiązań bieżących na koniec danego okresu, wskaźnik szybki, obrazujący zdolność zgromadzenia w krótkim czasie środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań o wysokim stopniu wymagalności stosunek stanu aktywów obrotowych pomniejszonego o zapasy do stanu zobowiązań bieżących na koniec okresu, wskaźnik natychmiastowy, mierzący zdolność do pokrycia zobowiązań o natychmiastowej wymagalności stosunek stanu środków pieniężnych do stanu zobowiązań bieżących na koniec okresu. Tabela 37: Wskaźniki płynności finansowej rok obrotowy zakończony 31 grudnia Wskaźnik bieżący 3,12 3,26 2,94 3,11 Wskaźnik szybki 2,03 2,20 1,77 1,91 Wskaźnik natychmiastowy 0,30 0,48 0,05 0,23 Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2004 roku kształtował się na poziomie 3,26. Wskaźnik ten w okresie ostatnich trzech lat utrzymywał się na zbliżonym poziomie, tj. w 2003 r. 2,94, a w 2002 r. 3,11 (odpowiednio 3,12 na dzień 31 marca 2005 r.). Wskazuje to na utrzymanie podobnej dynamiki wzrostu zobowiązań względem dynamiki wzrostu majątku obrotowego. Wskaźnik płynności szybkiej w 2004 r. uzyskał wartość 2,20 i był najwyższy w badanym okresie. Wskaźnik natychmiastowy podobnie jak pozostałe wskaźniki uzyskał najwyższą wartość w 2004 r. (odpowiednio 0,30 na koniec pierwszego kwartalu 2005 r.). Wzrost wartości tego wskaźnika wskazuje na poprawę zdolność Spółki do pokrycia środkami pieniężnymi zobowiązań o natychmiastowej wymagalności. 2 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Emitenta Na uzyskiwane wyniki finansowe w latach oraz na przyszłe wyniki Spółki wpływała i będzie wpływać duża liczba różnego rodzaju i o różnym poziomie oddziaływania czynników. Czynniki posiadające charakter typowy zostały przedstawione w pkt 4 niniejszego Rozdziału. Natomiast poniżej zostały przedstawione czynniki, które w opinii Zarządu miały charakter nietypowy bądź jednorazowy wpływ na wyniki finansowe Spółki. Zmian stawki VAT na materiały budowlane Dnia 1 maja 2004 r. nastąpiła zmiana stawki VAT na artykuły budowlane z 7% na 22%. Znaczna część oferowanych przez Spółkę produktów i towarów jest kwalifikowana jako materiały budowlane. W pierwszych miesiącach 2004 r., a szczególnie w marcu i kwietniu 2004 r. Spółka odnotowała wzrost sprzedaży, który był znacząco wyższy, niż wynikałoby to z charakterystycznego w tym okresie sezonowego wzrostu bazującego na długoletnich obserwacjach rynku. W opinii Zarządu, we wskazanym okresie konsumenci dokonywali zwiększonych zakupów celem uniknięcia spodziewanego wzrostu cen wynikającego ze wskazanej zmiany stawki VAT. Konsekwencją tego było zahamowanie dynamiki wzrostu sprzedaży na rynku polskim jesienią 2004 roku. Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności Z powodu ponoszonych przez Decora Nova strat Spółka w latach 2002 i 2003 utworzyła odpisy aktualizujące wartość należności. Wartość tych odpisów wyniosła odpowiednio: w 2002 r. 277 tys. zł, w 2003 r. 127 tys. zł. W 2004 r. Spółka nie utworzyła odpisu aktualizującego z tytułu strat w spółce zależnej Decora Nova, gdyż spółka ta osiągnęła we wskazanym okresie zysk brutto na poziomie równowartości blisko 85 tys. zł. Również z tytułu straty poniesionej przez Decora Rus w 2003 r. Spółka utworzyła odpis aktualizujący wartość należności w kwocie tys. zł. Z powodu zmiany koncepcji funkcjonowania na rynku rosyjskim w 2004 r. Zarząd podjął decyzję o sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w Decora Rus. 3 Opis kierunków zmian w działalności gospodarczej, w okresie od sporządzenia ostatniego sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do daty aktualizacji danych zawartych w Prospekcie, z uwzględnieniem istotnych zmian w poziomie produkcji, sprzedaży, zapasów i zamówień, kosztów i cen sprzedaży W okresie od dnia sporządzenia sprawozdania finansowego zamieszczonego w Prospekcie do daty aktualizacji Prospektu Emitent nie podjął zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, które w istotny sposób wpłynęłyby na poziom produkcji, sprzedaży, zapasów i zamówień lub kosztów i cen sprzedaży. 118

6 4 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Emitenta Zamiarem Emitenta jest kontynuowanie dotychczasowej strategii rozwoju działalności w Polsce i poza jej granicami. Czynniki, jakie według Zarządu posiadać będą największy wpływ na kształtowanie zdolności Spółki do realizacji jej strategii, przedstawiono poniżej. Wskazane czynniki zaprezentowane zostały w podziale na zewnętrzne, na które Emitent posiada ograniczony lub nie posiada w ogóle wpływu oraz na czynniki wewnętrzne, bezpośrednio związane z działalnością operacyjną Spółki. 4.1 Czynniki zewnętrzne Tempo wzrostu gospodarczego Tempo wzrostu gospodarczego w krajach stanowiących rynki zbytu dla Spółki, w tym w szczególności w krajach, gdzie wielkość sprzedaży jest istotna z punktu widzenia działalności Emitenta, tj. w Polsce, Rosji, Ukrainie, na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz w Czechach, poprzez wielkość dochodów pozostających do dyspozycji tych społeczeństw, w dużym stopniu decyduje zarówno o wynikach działających na tych rynkach przedsiębiorstw, jak i ich zamierzeniach gospodarczych. Gospodarki wskazanych krajów w 2003 r. odnotowały istotny wzrost gospodarczy (wzrost PKB), tj.: Polska 3,8% (w 2004 r. 5,4%), Rosja 7,3%, Ukraina w okresie styczeń-październik 2004 r. 12,7%, Litwa 9,7%, Łotwa 7,5%, Estonia 5,1% (w okresie styczeń-wrzesień 2004 r. 6,3%) oraz Czechy 3,7%. W ocenie Zarządu, we wskazanych krajach kontynuowane będą pozytywne tendencje rozwoju, a ich utrzymanie w dłuższym okresie czasu, przyczyni się do poprawy kondycji finansowej gospodarstw domowych, które są finalnymi odbiorcami produktów Spółki, a w konsekwencji będzie miało wpływ na wzrost pozycji Spółki na tych rynkach. Jednocześnie spadek koniunktury we wszystkich bądź w wybranych krajach wpłynie negatywnie na pozycję Spółki, w tym przede wszystkim na wysokość generowanych przychodów ze sprzedaży oraz zysków. Rozwój budownictwa i rynku kredytów hipotecznych Wysokość popytu na produkty Emitenta zależy m.in. od tempa rozwoju budownictwa oraz rozwoju gospodarki remontowej. Znaczącą część rynków zbytu Spółki stanowią kraje Europy Środkowej i Wschodniej. W krajach tych skutkiem niskich nakładów inwestycyjnych w gospodarce budowlanej i niskiego postępu technologicznego w zakresie budownictwa, wiele budynków i mieszkań wymaga remontu. Ponadto w krajach tych występuje wysokie zapotrzebowanie na nowe mieszkania. W Europie Środkowej i Wschodniej nadal znacznie wyższy jest wskaźnik liczby osób przypadających na jedno mieszkanie niż w Europie Zachodniej. Rozwój rynku budowlanego i remontowego w Europie Środkowej i Wschodniej w dużej części zależy od rozwoju rynku kredytów hipotecznych. Niska siła nabywcza społeczeństw w państwach Europy Środkowej i Wschodniej powoduje, iż zwiększenie popytu na zakup nowych mieszkań oraz zwiększenie rynku remontowego uzależnione jest od dostępności długoterminowych i relatywnie tanich kredytów hipotecznych, które zwłaszcza w Polsce rozwijają się bardzo dynamicznie. Rozwój rynków wschodnich Spółka dostrzega znaczny potencjał gospodarczy rynków Europy Środkowej i Wschodniej, które ze względu na rosnące zapotrzebowania na dobra inwestycyjne oraz konsumpcyjne mogą potencjalnie stać się jeszcze bardziej atrakcyjnymi rynkami zbytu. Rozwój tych rynków uzależniony jest jednak od stabilności politycznej i społecznej poszczególnych państw, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zachodzących w tych krajach przemian społecznych, gospodarczych oraz politycznych. W opinii Zarządu w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej istnieje potencjalne ryzyko, iż państwa nie należące do Unii Europejskiej mogą wprowadzić dodatkowe ograniczenia w handlu z Unią Europejską lub też dodatkowe obciążenia podatkowe dla działających na ich rynkach importerów. Ponadto rynki Europy Wschodniej charakteryzują się dość dużym udziałem tzw. szarej strefy, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach wolnorynkowych. W związku z powyższym, pomimo znaczącego potencjału wybranych rynków Europy Środkowej i Wschodniej istnieje zagrożenie, iż Spółka osiągnie niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży oraz zyski. Konkurencja Udział Spółki w poszczególnych rynkach sprzedaży jest zróżnicowany. Ponadto na wybranych rynkach Spółka posiada zróżnicowaną pozycję w zakresie sprzedaży poszczególnych produktów wchodzących w skład jej oferty. Znaczny obszar dystrybucji (kilkanaście krajów europejskich) i szeroki asortyment powodują, iż Spółka narażona jest na konkurencję ze strony podmiotów o różnym profilu działalności. Działalność tych podmiotów obejmuje obszar zwykle jednego kraju, jednakże część z nich prowadzi działalność na obszarze kilku państw lub też w ramach całego rynku europejskiego. Zróżnicowany jest także potencjał gospodarczy tych podmiotów. Są to podmioty mniejsze, jak również większe od Spółki. Do największych konkurentów Emitenta należy zaliczyć: Doellken z siedzibą w Nohra (Niemcy), Bolta Werke z siedzibą w Norymberdze (Niemcy), Newell Windows Fashion z siedzibą w Isny (Niemcy), Saarpor z siedzibą w Neunkirchen/Saar (Niemcy), Selit Dammtechnik z siedzibą w Erbes- -Büdesheim (Niemcy), Bovellaci z siedzibą w Forli (Włochy), NMC z siedzibą w Raeren/Eynatten (Belgia). Działalność konkurencji wywiera wpływ na funkcjonowanie i rozwój Emitenta i w określonych przypadkach może prowadzić do ograniczenia pozycji Spółki, w tym do zmniejszenia realizowanych przez nią przychodów i zysków. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podejmuje zintensyfikowane działania celem uzyskania jak najlepszej pozycji rynkowej przez Spółkę i przewagi konkurencyjnej wobec jej obecnych i potencjalnych konkurentów. 119

7 Powiększenie Unii Europejskiej Powiększenie Unii Europejskiej o dziesięć nowych krajów członkowskich, które miało miejsce w maju 2004 r., zainicjowało szereg zmian prawnych, których część dotyczy działalności Decory oraz Decory Novej. Trwający proces integracji polegający m.in. na wdrażaniu unijnych regulacji prawnych w nowych krajach członkowskich wymaga od Spółki bieżącej weryfikacji otoczenia prawnego, w jakim prowadzi ona działalność gospodarczą, a w szczególności w zakresie norm ochrony środowiska i wymogów jakościowych stawianych produktom Spółki. Rozszerzenie Unii Europejskiej obok wpływu na działalność produkcyjną miało również istotne znaczenie dla jej działalność dystrybucyjnej. W efekcie rozszerzenia Unii Europejskiej i zniesienia barier w handlu z krajami członkowskimi kraje te zaczęły odgrywać większą niż do tej pory rolę w zakresie sprzedaży zagranicznej Emitenta. Relacje kursów walut Część zobowiązań Emitenta, w tym wynikające z zaopatrzenia w surowce do produkcji oraz nabywanych składników majątku trwałego, jak również należności wynikających z faktu, iż istotna część sprzedaży realizowana jest na rynkach zagranicznych, wyrażona jest w walutach obcych. Struktura tego obrotu wskazuje na przewagę wpływów walutowych nad wypływami. Silne wahania kursu złotego w stosunku do walut, w których wyrażone są zobowiązania i należności Emitenta, mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta i jego przyszły rozwój, a w szczególności mogą wpłynąć na zmniejszenie realizowanych przez Spółkę przychodów i zysków. W celu zmniejszenia ewentualnego ryzyka związanego z niekorzystnym wpływem kursu walutowego na działalność, Emitent zawiera kontrakty terminowe (forward z dostawą lub bez dostawy waluty, FX Swapy). Dodatkowo Emitent zamierza zwiększyć naturalne zabezpieczenie ryzyka walutowego poprzez zwiększanie udziału zagranicznych dostawców, wobec których Emitent będzie realizował płatności w obcej walucie. Polityka UE w zakresie ceł, ochrona rynku wewnętrznego UE Blisko 70% (łącznie z Polską) przychodów ze sprzedaży Spółka uzyskuje na rynkach państw należących obecnie do Unii Europejskiej. Unia Europejska prowadzi politykę ochrony rynku wewnętrznego. Kształt tej ochrony w zakresie np. polityki celnej, w szczególności wobec tak dużych gospodarek, jak gospodarka Chin, może w przyszłości mieć istotne znaczenie dla działalności Spółki. Regulacje w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych Wpływ na wielkość popytu na materiały i usługi remontowe, a tym samym wysokość przychodów realizowanych przez Spółkę, mają w określonym zakresie przepisy prawa podatkowego, na podstawie których część wydatków osób fizycznych poniesionych na usługi remontowe oraz materiały budowlane wykorzystywane do remontu może pomniejszyć wymiar podatku, tzw. ulga remontowa. Ulga ta obowiązywać będzie do końca 2005 r. Spółce trudno jest ocenić faktyczny wpływ tych przepisów na popyt na oferowane przez nią produkty oraz jaki wpływ na jej przyszłe przychody i zyski będzie miał koniec ich obowiązywania. Zmiana stawki VAT za usługi związane z dostawą, budową, remontem lub przebudową budynków mieszkalnych Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do usług związanych z dostawą, budową, remontem lub przebudową budynków mieszkalnych stosuje się 7% stawkę VAT. Od 1 stycznia 2008 r. ma obowiązywać zmiana ustawy, wg której ww. usługi będą objęte 22% stawką VAT (z wyjątkiem usług wykonywanych w ramach budownictwa społecznego). W ocenie Zarządu wzrostu stawki VAT za ww. usługi, może wpłynąć na wzrost cen przedmiotowych usług, co jednocześnie może ograniczyć popyt na artykuły wykończenia i dekoracji wnętrz. Przystąpienie Polski do strefy euro Polska stara się o przystąpienie do strefy euro. Przed planowanym terminem wprowadzania w Polsce waluty euro będzie obowiązywał regulowany parytet wymiany złotówki w stosunku do euro. Usztywnienie kursu wymiany może wpłynąć na uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe. 4.2 Czynniki wewnętrzne Wybór odpowiedniej strategii rozwoju Rynek, na którym Spółka prowadzi działalność, charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Osiągane przez Spółkę wyniki oraz pozyskanie nowych znaczących rynków zbytu w istotny sposób uzależnione są od wyboru i realizacji odpowiedniej strategii rozwoju. Dotychczasowy, dynamiczny rozwój Spółki, w warunkach wysokiej rynkowej konkurencji i przy zmieniającym się otoczeniu prawnym (m.in. w związku z rozszerzeniem na początku 2004 r. UE o dziesięć nowych państw członkowskich) potwierdza słuszność dotychczas realizowanej przez Zarząd strategii rozwoju. Nie ma jednak pewności, iż sytuacja taka będzie miała miejsce w przyszłości. Efektywna dystrybucja Dystrybucja produktów Spółki oparta jest m.in. na: sieci biur handlowych w Polsce oraz grupie handlowców odpowiedzialnych za dystrybucję produktów Spółki na rynkach zagranicznych, bezpośrednich kontaktach handlowych z odbiorcami z Polski i z zagranicy, szerokim asortymencie oferowanych produktów, restrykcyjnej polityce windykacji należności. 120

8 W opinii Zarządu przyjęte przez Spółkę zasady dystrybucji produktów do poszczególnych odbiorców stanowią jeden z elementów wpływających w istotny sposób na wyniki finansowe Spółki. W ocenie Zarządu wykorzystywany sposób dystrybucji produktów daje Spółce również przewagę konkurencyjną, o czym świadczy fakt, iż Decora w krótkim okresie czasu potrafiła znacznie rozszerzyć rynek zbytu na swoje produkty o kolejne rynki zagraniczne. Jednocześnie Emitent nie może zapewnić, iż przyjęta przez niego strategia dystrybucji będzie przynosiła pozytywne efekty w przyszłości, bądź będzie właściwa na rynkach, na których Emitent nie jest jeszcze obecny. Konkurencyjność oferty produktowej Wyroby oferowane przez Spółkę charakteryzują się wysoką jakością i funkcjonalnością, nowoczesnym kształtem, a także różnorodną fakturą i kolorystyką. Spółka prowadzi kompleksowy rozwój grup asortymentowych, tak aby nabywca, prowadząc określone prace wykończeniowe lub dekoracyjne, mógł korzystać wyłącznie z produktów oferowanych przez Spółkę. Na dzień aktualizacji Prospektu oferta Spółki zawiera ok pozycji asortymentowych (wraz z ze spółkami zależnymi oferta zawiera pozycji). Realizowana przez Spółkę strategia rozwoju produktów zakłada systematyczny rozwój oferty poprzez wprowadzanie nowych produktów i udoskonalanie już istniejących. Zarząd Spółki nie może jednak zagwarantować, iż prowadzona przez niego polityka w zakresie rozwoju produktu będzie przynosiła zamierzone efekty w przyszłości. Pozycja Spółki na rynku W oferowanym asortymencie produktów Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim, jest także liczącym się dostawcą na rynkach zagranicznych, w szczególności rynku rosyjskim, ukraińskim, litewskim, łotewskim, estońskim i czeskim. Systematycznie rozwijane kontakty handlowe z polskimi, jak i zagranicznymi odbiorcami umożliwiły Spółce pozyskanie stabilnych i chłonnych rynków zbytu, co bezpośrednio wpływa na pewność i stabilność generowanych przez Spółkę przychodów. Marketing i promocja Rynek, na którym działa Spółka, jest bardzo konkurencyjny. Dlatego też istotne znaczenie dla Emitenta ma skuteczność prowadzonych przez niego kampanii promocyjnych. Prowadzone przez Spółkę dotychczasowe działania promocyjne przyniosły wymagane efekty i przyczyniły się do uzyskania przez Spółkę szerokiego rynku zbytu i dobrej rozpoznawalności marki Spółki. Jednocześnie nie ma pewności, czy podejmowane przez Emitenta w przyszłości działania promocyjne przyniosą zakładane efekty oraz czy w przypadku podjęcia przez podmioty konkurencyjne wzmożonych akcji promocyjnych Emitentowi uda się utrzymać lub wzmocnić dotychczasową rozpoznawalność rynkową. Pozyskanie kapitału w ramach publicznej oferty Dzięki przeprowadzeniu publicznej oferty Spółka pozyska środki finansowe, które umożliwią jej realizację przyjętej strategii rozwoju, której elementy zostały opisane w Rozdziale I pkt 6 Cele Emisji oraz w Rozdziale VI pkt 6 Prospektu. Efektywne zarządzanie należnościami Spółka realizuje bardzo restrykcyjną politykę w zakresie terminowej spłaty należności przez odbiorców. Dzięki konsekwentnie realizowanej przez Spółkę polityce w zakresie regulowania należności Spółka uzyskuje bardzo dobre wyniki w zakresie ich rotacji i ściągalności. Ewentualne wydłużenie terminu ściągalności należności lub utrata części należności mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe lub przepływy pieniężne Emitenta. Na rynkach zagranicznych Spółka, tam gdzie jest to możliwe, ubezpiecza udzielany odbiorcom kredyt kupiecki. W tym przypadku ewentualna strata Spółki na skutek nieściągalnej należności ograniczona jest do 15 % udziału własnego w szkodzie ubezpieczeniowej. 4.3 Opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Emitenta do końca 2005 roku Rozwój działalności gospodarczej Spółki realizowany jest zgodnie z przyjętymi przez strategię założeniami. Do końca 2005 r. Spółka zamierza rozpocząć realizację lub też osiągnąć niżej wskazane cele krótkoterminowe: wprowadzenie nowych produktów do oferty: rolet okiennych, listew z MDF, metalowych listew progowych oraz nowych rodzajów listew przypodłogowych z tworzyw sztucznych, a także nowych wzorów karniszy, rozbudowa zaplecza produkcyjnego: nowe maszyny i oprzyrządowanie, wynajęcie dodatkowych powierzchni produkcyjnych i magazynowych, przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwami, które ze względu na rodzaj produkcji lub zakres dystrybucji prowadziłyby do istotnego wzrostu wartości Spółki, uzyskanie wysokiego stopnia rozpoznawalności nowych marek handlowych wprowadzonych dla podstawowych grup asortymentowych, promocja marki korporacyjnej Decora działania skierowane głównie do dystrybutorów współpracujących w Emitentem, tj. sklepów i sieci handlowych, pozyskiwanie nowych odbiorców w Polsce i na rynkach zagranicznych, zatrudnienie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej nowych przedstawicieli handlowych pochodzących z tych krajów, którzy posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i znajomość rynku, co powinno skutkować wzrostem sprzedaży Spółki na tych rynkach, rozbudowa sieci dystrybucyjnej Spółki w oparciu o powołanie co najmniej jednej spółki zależnej (zagranicznej) z aktywnie działającym zespołem przedstawicieli handlowych, funkcjonującej w sposób zbliżony do krajowych biur handlowych podmioty te skorzystają z doświadczeń w funkcjonowaniu Decora Nova w aktualnym kształcie. 121

9 Wskazane powyżej plany rozwoju działalności Spółki oraz oczekiwane pozytywne efekty realizacji i wdrożenia tych planów w znaczącym stopniu uzależnione są od otoczenia zewnętrznego, w jakim Emitent prowadzi swoją działalność gospodarczą, w tym w szczególności od zgłaszanego przez rynek popytu na oferowane przez Spółkę artykuły. Zdaniem Zarządu obecnie notowany wysoki wzrost gospodarek państw Europy Środkowej i Wschodniej, na rynki których trafia zdecydowana większość oferty Spółki, wskazuje dobre perspektyw rozwoju branży budowlanej i wzrost popytu na oferowane przez Emitenta artykuły. Nadal najbardziej istotnym rynkiem zbytu dla Spółki jest rynek polski, gdzie realizowana jest blisko połowa ogólnej wartości sprzedaży Spółki. W opinii Zarządu popyt na materiały wykończenia i dekoracji wnętrz będzie w coraz większym stopniu kreowany przez szybko rosnący w ostatnim czasie rynek kredytów hipotecznych. W Polsce spodziewane jest stopniowe zbliżanie struktur finansowania inwestycji mieszkaniowych do struktur obecnych w krajach Europy Zachodniej. Konsekwentnie realizowane inwestycje w rozwój technologii, zaplecze produkcyjne, logistykę dystrybucji, a także promocję oferty Spółki umożliwiły Spółce osiągnięcie silnej pozycji na rynku krajowym, a także pozyskanie wielu stabilnych odbiorców na rynkach zagranicznych. Umacniając pozycję na rynku polskim poprzez m.in. wprowadzanie do oferty nowych produktów, Spółka oczekuje, iż w najbliższych latach uzyska również znaczne zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych. W opinii Zarządu Spółka posiada korzystne perspektywy rozwoju prowadzonej działalności zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. 5 Przewidywania dotyczące czynników wpływających na przyszłe wyniki Czynniki wpływające na przyszłe wyniki Spółki wraz ze wskazaniem istotnych założeń strategii rozwoju zostały przedstawione w pkt 4 i 6 niniejszego Rozdziału Prospektu. Ponadto w ocenie Zarządu na wyniki Spółki mogą wpłynąć również: Zakończenie restrukturyzacji spółki zależnej Decora Nova W spółce Decora Nova od 2003 r. prowadzona jest kompleksowa restrukturyzacja. W latach 2002 oraz 2003 spółka ta wykazywała straty, natomiast w 2004 r. spółka ta osiągnęła zysk. W opinii Zarządu przeprowadzona restrukturyzacja przyniosła trwałe pozytywne efekty, co również wpłynie na wyniki uzyskiwane przez Emitenta. Rozbudowa Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez przejęcia Zgodnie z realizowaną strategią Spółka zakłada możliwość przejmowania kontroli nad przedsiębiorstwami, których włączenie do Grupy Kapitałowej Emitenta prowadziłoby do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży oraz zysku. Sprawne przeprowadzenie tego procesu i pełne wykorzystanie zwiększonych mocy produkcyjnych Emitenta są elementami wyznaczającymi osiągnięcie pozytywnych efektów przejęcia ww. podmiotów. Rozbudowa sieci dystrybucyjnej W 2005 r. Spółka zamierza założyć co najmniej jedną spółkę zależną z siedzibą poza granicami Polski działającą operacyjnie, jak biuro handlowe. Jeżeli we wskazanym okresie zostanie uruchomiona działalności takiej jednostki, powinno to znacznie usprawnić sprzedaż na danym rynku. Umocnienie złotego wobec Euro Przewidywane na rok 2005 dalsze umocnienie złotego wobec euro (waluta, w jakiej Emitent prowadzi sprzedaż zagraniczną) wpłynie na wartościowe zmniejszenie przychodów ze sprzedaży i spadek marży oraz zysku netto. 6 Strategia rozwoju i zamierzenia inwestycyjne Decora oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych 6.1 Strategia rozwoju Podstawowym celem realizowanej przez Spółkę strategii rozwoju jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wyznaczony cel Spółka osiąga poprzez podejmowanie działań zarówno w obszarze produkcji, jak i działalności handlowej. Jednocześnie przyjęta strategia zakłada możliwość przejmowania dalszej kontroli nad przedsiębiorstwami, których włączenie do struktur Emitenta prowadziłoby do istotnego wzrostu wartości Spółki poprzez wzrost poziomu sprzedaży oraz realizowanego zysku. W ramach realizowanej przez Emitenta strategii zostały określone cele krótkoterminowe, do których należą: Rozwój asortymentu oferowanych produktów przy wykorzystaniu posiadanych kanałów dystrybucji. W ramach wyodrębnionych w ofercie trzech podstawowych grup asortymentowych, tj. artykułów wykończenia i dekoracji podłogi, artykułów wykończenia i dekoracji okien oraz artykułów wykończenia i dekoracji sufitów i ścian, Spółka zamierza systematycznie wprowadzać do sprzedaży nowe produkty. Zamiarem Zarządu jest, aby w 2005 r. oferta Spółki została powiększona o nowe wzornictwo karniszy oraz nowe rodzaje listew przypodłogowych. Ponadto Spółka wprowadziła już w 2005 roku do oferty rolety okienne, listwy przypodłogowe z MDF wraz z akcesoriami, a w przeciągu najbliższych dni wprowadzi metalowe listwy progowe. Spółka wprowadzając nowe produkty wykorzystuje już posiadane kanały i formy dystrybucji. Przyjęte rozwiązanie umożliwia Spółce szybkie dotarcie z nową ofertą i jej wprowadzenie do dużej liczby odbiorców oraz efektywne zarządzanie kosztami i danym kanałem dystrybucji. 122

10 Promocja marek. Zamiarem Zarządu jest promowanie indywidualnych marek handlowych. Emitent planuje, iż wprowadzenie marek nastąpi do połowy 2005 r. i będzie połączone z realizowanym rozszerzeniem oferty asortymentowej Spółki. Zgodnie z realizowaną strategią, wskazane rozszerzenie oferty, oprócz zwiększenia wartości sprzedaży, ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do promocji wprowadzanych przez Spółkę marek. Przypisanie poszczególnym produktom określonych marek ma w konsekwencji prowadzić do budowania wśród konsumentów silnego wizerunku oferty Emitenta przy dużej liczbie innych konkurencyjnych produktów wykończenia i dekoracji wnętrz dostępnych obecnie na rynku. Uzyskanie wysokiej rozpoznawalności marek w konsekwencji pozwoli na generowanie wyższych marż na sprzedaży. Promocja wizerunku Emitenta. Oprócz działań promocyjnych związanych z promocją indywidualnych handlowych marek produktowych, które będą skierowane bezpośrednio do konsumentów, Spółka podejmuje działania mające na celu promocję marki korporacyjnej Decora. Działania te skierowane są przede wszystkim do dystrybutorów współpracujących z Emitentem, tj. sklepów i sieci handlowych. Według założeń strategii, rozwój oferty oraz wzrost rozpoznawalności marki korporacyjnej oraz marek poszczególnych grup produktowych wzmocni pozycję rynkową Emitenta. Uzyskanie wysokiego poziomu rozpoznawania marki korporacyjnej na rynku ma umożliwić Spółce pozyskiwanie nowych odbiorców przede wszystkim wśród sklepów specjalistycznych. W sprzedaży realizowanej do tego typu odbiorców możliwe jest uzyskiwanie wyższych marż. Narzędziem służącym promocji marki korporacyjnej Decora jest aktualnie m.in. program lojalnościowy Decormania. Kształtowanie oferty wg preferencji konsumenckich oraz specyfiki rynków zbytu. Konstruując swoją ofertę, Spółka szczegółowo analizuje preferencje konsumentów w zakresie ceny, jakości, a także obwiązujących na danym rynku trendów we wzornictwie i kolorystyce wyrobów. Strategia Spółki zakłada, iż jej oferta powinna być w jak największym stopniu dostosowana do oczekiwań konsumentów. Dlatego też w ofercie Spółki poszczególne pozycje dostępne są w kilku lub nawet kilkudziesięciu różnych wzorach. Uwzględniając także różny poziom zamożności konsumentów, Spółka oferuje znaczną część produktów w co najmniej dwóch wersjach cenowych. Realizowana przez Emitenta strategia zakłada również ciągłe dostosowywanie jego oferty do systematycznie zmieniających się oczekiwań konsumentów. Pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Spółka od początku swej działalności systematycznie pozyskuje nowe rynki zbytu dla oferowanych produktów. Działania te realizowane są na dwóch płaszczyznach, tj. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów, co w konsekwencji umożliwia Spółce budowanie jej pozycji w kolejnych segmentach rynku, a także poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych z nowymi odbiorcami, w wyniku czego Spółka rozszerza geograficzny obszar zbytu. Strategia Spółki zakłada kontynuację tych działań. Spółka planuje istotne zwiększenie sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej, w tym w szczególności w Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz Włoszech. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej, przy wykorzystaniu już istniejących kanałów dystrybucji, planowane jest wprowadzanie do sprzedaży nowych wyrobów, które charakteryzują się wyższą jakością, ceną i wyższą realizowaną przez Spółkę marżą. Rozwój sieci dystrybucyjnej. Z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu związany jest również proces rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Spółka planuje zwiększyć liczbę przedstawicieli handlowych na rynkach zagranicznych, co powinno doprowadzić do wzmocnienia realizowanych na tych rynkach działań handlowo-promocyjnych. Ponadto, w opinii Zarządu, planowane wprowadzenie w II kwartale 2005 nowych marek handlowych powinno wymiernie wpłynąć na rozwój sieci dystrybucyjnej Spółki i wielkość realizowanej przez nią sprzedaży. Efektywne zarządzanie kosztami. Zarząd Emitenta prowadzi bardzo efektywną politykę zarządzania kosztami Spółki i to zarówno w zakresie kosztów wytworzenia, jak i kosztów dystrybucji i promocji oraz kosztów ogólnego zarządu. Analizy rentowności prowadzone są odrębnie dla poszczególnych grup produktów oraz rynków, w tym na poziomie poszczególnych biur handlowych lub poszczególnych handlowców. Przyjęty przez Emitenta system kontroli kosztów obejmuje swym zasięgiem również zarządzanie kosztami utrzymywania zapasów, kosztami zakupu oraz dostaw materiałów i surowców. Zdaniem Zarządu Spółka posiada niezbędną wiedzę, odpowiednie technologie, zaplecze produkcyjne oraz finansowe, a także potencjał organizacyjny niezbędne do efektywnej realizacji przyjętej strategii rozwoju. W opinii Zarządu, generowana przez Spółkę nadwyżka finansowa, a także środki pozyskane w wyniku planowanej emisji powinny umożliwić realizację przyjętej strategii rozwoju i realizowanych w ramach niej zamierzeń inwestycyjnych Spółki. Spółka planuje, iż jej inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe w 2005 r. będą co najmniej na podobnym poziomie jak w 2004 r. Inwestycje te będą prowadzone w celach odtworzeniowych i zwiększających moce produkcyjne Spółki. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wykorzystania maszyn będą realizowane inwestycje w środki trwałe. 7 Prognoza wyników finansowych Emitenta Prognoza wyników finansowych Spółki została sporządzona na rok Prognozowane na koniec 2005 roku przychody ze sprzedaży wynoszą 125 mln złotych, natomiast zysk netto 16,00 mln złotych. Na dzień Spółka zrealizowała 19% planowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 18% planowanego zysku netto. 123

11 Prognoza wyników finansowych Decora na koniec 2005 roku Wybrane pozycje prognozy tys. zł Przychody ze sprzedaży ogółem EBITDA Zysk netto Dokonując prognozy wyników na 2005 rok Zarząd przyjął następujące założenia: A. Kurs euro/pln 4,14 zł, B. Poziom inflacji 3,50%, C. Wzrost sprzedaży w stosunku do ,90%. Planowany wzrost przychodów i zysku spółka zamierza osiągnąć m.in. dzięki: wprowadzeniu nowych produktów: listwy MDF z akcesoriami (są w ofercie od ); rolety (są w ofercie od ); listwy progowe (będą w ofercie od ); nowe listwy przypodłogowe (część jest już wprowadzona na dzień aktualizacji Prospektu, część jeszcze zostanie wprowadzona w okresie późniejszym), nowe wzory karniszy, rozszerzeniu sieci sprzedaży zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych, powołaniu spółki zależnej w Europie Środkowej, która będzie obsługiwać dystrybucję na tym obszarze, dalszemu rozwojowi sieci sprzedaży w Czechach poprzez spółkę zależną Decora Nova, uzyskanie efektu synergii w wyniku przejęcia Trans Sp. z o.o. oraz Optimal Sp. z o.o., tj. wprowadzenie do sprzedaży produktów Decora w kanały dystrybucji spółek przejętych i odwrotnie. Zamieszczona w Prospekcie prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółowy budżet działania Spółki. Budżety Spółki przygotowywane są na okresy roczne, natomiast monitorowanie ich wykonania odbywa się po zakończeniu każdego miesiąca i kwartału. Przedstawiona w Prospekcie prognoza nie uwzględnia wyników finansowych nowo przejętych przedsiębiorstw (Trans Sp. z o.o. oraz Optimal Sp. z o.o.), a także wpływów z emisji Akcji Serii C. Prognoza finansowa zamieszczona w Prospekcie nie została poddana w żadnym stopniu ocenie biegłego rewidenta. 124

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1 Podstawowe informacje o działalności Emitenta 1.1 Wprowadzenie Działalność podstawowa Emitenta polega na produkcji i dystrybucji artykułów wykorzystywanych do

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia.

Analizę przeprowadzono w oparciu o wskaźniki rentowności, płynności, poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz zadłużenia. ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi Ocena zarządzania zasobami finansowymi przez Eurocash została przeprowadzona w oparciu o sprawozdania finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. W 2012 ROKU Piechowice, 21 marca 2013 r. Spis Treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Podstawowe informacje o POLCOLORIT S.A.... 5 1.2 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL. w I półroczu 2012 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL w I półroczu 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej... 3 2. Ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r.

Doradca finansowy Oferujący Doradca Prawny KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 15 maja 2015 r. Pamapol S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Ruścu i adresem przy ul. Wieluńskiej 2, 97-438 Rusiec, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 211414) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Kraków dn. 18 marca 2013 r. Pismo Prezesa Zarządu Kraków, 18 marca 2013 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie

Oferującym Akcje Oferowane w publicznym obrocie jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Opoczno S.A., z siedzibą w Opocznie, Polska, ul. Przemysłowa 5. Adres strony internetowej Spółki: www.opoczno.com Podmiotem Dominującym w stosunku do Spółki i Wprowadzającym jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna spółki

Nota Informacyjna spółki Nota Informacyjna- 1 Nota Informacyjna spółki Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa sporządzona na potrzeby wprowadzenia 13.224 obligacji serii I o łącznej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Spis treści I. Charakterystyka działalności, ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny

Bardziej szczegółowo