IX Kongres Ekonomistów Polskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IX Kongres Ekonomistów Polskich"

Transkrypt

1 IX Kongres Ekonomistów Polskich mgr Aleksandra Szunke Katedra Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach IMPLIKACJE NIESTANDARDOWEJ POLITYKI MONETARNEJ NA ŚWIECIE DLA GOSPODARKI GLOBALNEJ. PERSPEKTYWA POKRYZYSOWA Streszczenie: Polityka pieniężna stanowi ważny filar gospodarki, wpływający bezpośrednio na kondycję sektora bankowego 1. W zależności od przyjętej strategii może zarówno wspomagać funkcjonowanie instytucji bankowych, jak i ograniczać ich nadmiernie ryzykowną działalność. Studium literaturowe wskazuje na istnienie znacznej liczby publikacji, w której wskazuje się przebieg działań, implementowanych przez władze monetarne w okresie globalnego kryzysu finansowego oraz potencjalne skutki zastosowania niestandardowych instrumentów polityki monetarnej. Wciąż jednak dowody empiryczne co do ich następstw i rzeczywistych konsekwencji nie są ostateczne. Jeszcze przed eskalacją niestabilności, Bernanke, Reinhart i Sack (2004) analizowali skuteczność różnych niekonwencjonalnych narzędzi monetarnych w obniżaniu długoterminowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Uzyskane wówczas wyniki badań potwierdzały w dużej mierze skuteczność polityki zerowych stóp procentowych oraz łagodzenia ilościowego (Quantitative Easing, QE) w realizacji celu, jakim było dążenie do obniżenia długookresowych stóp procentowych 2. Badania co do skutków niestandardowych inicjatyw banku centralnego prowadziła także Japonia, uznawana za prekursora polityki QE, podjętej celem przywracania stabilności finansowej tego kraju. Choć literatura traktująca na temat skuteczności poluzowania ilościowego w Japonii jest bogata, nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy przyniosło ono trwałe efekty. Opracowanie ma na celu wskazanie implikacji niestandardowej polityki monetarnej zastosowanej przez wybrane banki centralne na (System Rezerwy Federalnej, Bank Anglii oraz Europejski Bank Centralny), ze zwróceniem szczególnej uwagi na konsekwencje dla stabilizowania sektora bankowego, sfery realnej gospodarki oraz wsparcia ożywienia gospodarczego. Abstract: Monetary policy is an important pillar of the economy, directly affecting on the condition of banking sector 3. Depending on the strategy, it can both support the functioning of the banking institutions and limit their excessively risky activity. The literature study indicates the existence of a large number of publications, which presents a course of action, implemented by the monetary authorities during the global financial crisis and the potential consequences of non-standard monetary policy instruments. However, the empirical evidence about their implications and real causes, are not still definitive. Before the escalation of instability, Bernanke, Reinhart and Sack (2004) have analyzed the effectiveness of various unconventional monetary tools in lowering long-term interest rates in the United States and Japan. Obtained results largely confirmed the effectiveness of the zero interest rate and Quantitative Easing (QE) policies in achieving the objective of reducing long-term interest rates 4. Research, about the effects of non-standard initiatives of central bank, has been carried out also in Japan, which is considered as a precursor of Quantitative Easing policy, implemented to restore financial stability there. Despite the significant literature on the effectiveness of quantitative easing in Japan, it does not allow clearly to state whether it was successful or it was not. The main aim of the study is to identify the implications of non-standard monetary policy used by selected central banks (Federal Reserve System, Bank of England and European Central Bank), paying particular attention to consequences for stabilization of the banking sector, real economy and supporting economic recovery. Słowa kluczowe: niestandardowa polityka monetarna, stabilność finansowa, Quantitative Easing, globalny kryzys finansowy 1 W. Przybylska-Kapuścińska, Istota i cele polityki pieniężnej, w: Współczesna polityka pieniężna, red. nauk. W. Przybylska- Kapuścińska, Difin, Warszawa 2008, s B. S. Bernanke, V. R. Reinhart, B. P. Sack, Monetary Policy Alternative at the Zero Bound: An Empirical Assessment, Brookings Papers on Economic Activity 2, 2004, s W. Przybylska-Kapuścińska, Nature and objectives of monetary policy, in: modern monetary Policy, ed. W. Przybylska- Kapuścińska, Difin, Warsaw 2008, p B. S. Bernanke, V. R. Reinhart, B. P. Sack, Monetary Policy Alternative at the Zero Bound: An Empirical Assessment, Brookings Papers on Economic Activity 2, 2004, p

2 1. Główne założenia niestandardowej polityki monetarnej Niestabilność sektora bankowego oraz problemy z płynnością instytucji bankowych, po upadku amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku, stały się podstawą ogólnoświatowego dyskursu na temat roli i znaczenia banku centralnego w przywracaniu i utrzymaniu globalnej stabilności finansowej. Zwrócono wówczas szczególną uwagę na pozycję banku centralnego na współczesnym rynku finansowym oraz dostępne mu instrumentarium, służące realizacji celów polityki monetarnej. W okresie zidentyfikowanej niestabilności sektora bankowego oraz ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego, banki centralne, poza wiązką instrumentów standardowych, zastosowały narzędzia niestandardowe, które wynikały z bieżących uwarunkowań rynku bankowego. Ich celem było wspieranie instytucji bankowych, będących głównym źródłem finansowania podmiotów gospodarczych oraz minimalizowanie negatywnych skutków destabilizacji. Niestandardowe instrumenty z definicji mają charakter wyjątkowy i tymczasowy. Ich nadzwyczajność wynika ze specyfiki sytuacji, w której zostały wykorzystane, sposobu i skali zastosowania oraz skutków jakie rodzą dla sektora bankowego, jak również całej gospodarki. Instrumenty te określane są także jako niestandardowe, gdyż gdyby nie eskalacja niestabilności, nie miałyby zastosowania 5. Instrumenty niestandardowe przez część ekonomistów określane są jako swoistego rodzaju novum nowe instrumentarium banków centralnych. Z kolei przez innych jedynie jako nowe zastosowanie dotychczas wykorzystywanych już narzędzi. W zależności od skali niestabilności krajowego sektora bankowego oraz poziomu rozwoju rynków finansowych, zestaw instrumentów niestandardowych był różnorodny. Niestandardowe instrumenty współczesnej polityki pieniężnej, obserwowane po 2008 roku były działaniami niemal kanonicznymi banków centralnych w latach 60. oraz 70. XX wieku 6. Niestandardowa polityka pieniężna wobec globalnej niestabilności rynku bankowego XXI wieku koncentrowała się na trzech obszarach: obniżania podstawowych stóp procentowych, minimalizowania skutków niestabilności sektora bankowego oraz zwiększenia dostępności do źródeł finansowania dla przedsiębiorstw. Niestandardowe działania miały więc dwutorowy charakter. Po pierwsze, umożliwiały realizację celów polityki pieniężnej, poprzez dostosowanie rynkowych stóp procentowych do wysokości stopy depozytowej banku centralnego. Po drugie, minimalizowały koszty i skutki ewentualnej utraty płynności banków komercyjnych, w oparciu o politykę skupioną na nadzwyczajnych programach zakupu aktywów. Studium literaturowe wskazuje na znaczną liczbę klasyfikacji niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej. Bernanke, Reinhart i Sack (2004) dokonali ich podziału wyodrębniając trzy grupy narzędzi odnoszących się do 7 : 1) strategii zarządzania oczekiwaniami banki centralne oddziałują na oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, 2) wzrostu bazy monetarnej, 3) zmian w strukturze bilansów banków centralnych. Stosowane często określenia niestandardowa i nadzwyczajna (unconventional) polityka monetarna nie są pojęciami tożsamymi, co w wielu pozycjach naukowych traktowane jest synonimicznie. Według C. Borio i P. Disyatat, niestandardową politykę pieniężną można podzielić się na: politykę stopy procentowej (Interest Rate Policy) oraz politykę bilansu banku centralnego (Balance Sheet Policy) 8. Choć zarówno polityka stopy procentowej jak i polityka bilansu realizowane są za pośrednictwem odmiennego instrumentarium, to cele nadrzędne są tożsame. W kontekście globalnej niestabilności sektora bankowego XXI wieku, celem głównym implementowanych działań stała się stabilność finansowa. Niestandardowa polityka stopy procentowej to powszechnienie znane działania centralnych instytucji monetarnych, jednakże polegające na szybkim i znaczącym obniżaniu stopy procentowej, w wielu przypadkach do historycznie niskich poziomów bliskich zeru. Działania te przybierają zwykle postać prowadzenia operacji otwartego rynku z niższą rentownością. Z kolei polityka bilansu banku centralnego do niedawna nieobecna w instrumentarium banków centralnych, wykorzystuje narzędzia, które zmieniają strukturę oraz wielkość bilansu. Są to: interwencje walutowe, polityka kredytowa, polityka rezerw bankowych. Działania w ramach polityki bilansu koncentrują się na innych segmentach rynku finansowego niż rynek krótkoterminowych stóp procentowych. Polityka ta ma więc w założeniu osiąganie odmiennych celów operacyjnych, aniżeli regulowanie poziomu stóp procentowych. Z kolei instrumenty nadzwyczajne są specyficzną formą instrumentów niestandardowych. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Bini Smaghi 9, nadzwyczajne instrumenty polityki pieniężnej dzielą się na: politykę Quantitative 5 I. Pyka, Nadzwyczajne instrument banków centralnych w regulowaniu stabilności sektora bankowego w Unii Europejskiej, w: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. Nauk. A. Janc, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, s C. Borio, P. Disyatat, Unconventional monetary policies: an appraisal, BIS Working Papers nr 292, BIS, listopad 2009, s B. S. Bernanke, V. R. Reinhart, B. P. Sack, Monetary Policy Alternative at the Zero Bound: An Empirical Assessment, op. cit., s C. Borio, P. Disyatat, Unconventional monetary policies: an appraisal, op. cit., s L. Bini Smaghi, Conventional and unconventional monetary policy, Keynote lecture at the International Center for 2

3 Easing (direct oraz indirect) oraz Credit Easing 10. Specyfika poszczególnych typów tych narzędzi została przedstawiona w tabeli 1. Tabela 1 Istota nadzwyczajnych instrumentów polityki pieniężnej. Instrument Istota instrumentu Polega na zwiększaniu rozmiarów sumy bilansowej banków centralnych za pomocą operacji skupu przez władze monetarne różnego rodzaju aktywów od dowolnych uczestników rynku, jednak w praktyce ogranicza się do kupowania przez banki centralne długoterminowych papierów rządowych znajdujących się w posiadaniu Direct Quantitative banków komercyjnych. Easing Celem tych instrumentów jest dostarczenie dodatkowych środków pieniężnych do sektora prywatnego, jednak to od decyzji samych banków komercyjnych zależy czy ta dodatkowa płynność (uzyskana dzięki sprzedaży bankowi centralnemu papierów rządowych) zostanie przeznaczona na działalność kredytową czy też zostanie zatrzymana w rezerwach jako bufor płynności. Bank centralny rozpoznaje niedobory płynności w określonych segmentach rynków hurtowych (także prywatnych) i likwiduje je poprzez skup papierów komercyjnych (Commercial Papers, CP), obligacji przedsiębiorstw (corporate bonds) i papierów Direct Credit Easing wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami (Asset-Backed Securities, ABS). Powoduje wzrost sumy bilansowej banków centralnych. Celem tych instrumentów jest zwiększenie płynności rynków. Polega na udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym na dłuższe okresy i na niestandardowych warunkach, pod zastaw szerokiego wachlarza zabezpieczeń, w tym Indirect aktywów, których rynki są czasowo niepłynne. Quantitative/Credit Bank centralny unika wówczas ryzyka utrzymywania w swym portfelu aktywów do Easing czasu ich wykupu lub odsprzedaży. Powoduje wzrost sumy bilansowej banków centralnych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Przybylska-Kapuścińska, M. Szyszko, Quantitative easing niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej w architekturze rynków finansowych, w: Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 144, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 210, s Instrumenty nadzwyczajne mają na celu dostarczenie płynności do sektora bankowego, a tym samym zwiększanie podaży pieniądza w gospodarce oraz obniżenie rynkowych stóp procentowych. Polityka Quantitative Easing (QE) oznacza tzw. poluzowanie lub luzowanie ilościowe, tj. powiększenie bazy monetarnej (tzw. dodruk pustego pieniądza money printing), poprzez wpompowanie wytworzonego, w ramach bilansów banków centralnych, pieniądza rezerwowego do systemu bankowego (rysunek 1) 11. W rzeczywistości bank centralny nie wprowadza do obiegu dodatkowej emisji pieniądza w formie zmaterializowanej, lecz dokonuje jego kreacji za pośrednictwem zapisów elektronicznych na rachunkach podmiotów bankowych, dokonujących transakcji z władzą monetarną. Monetary and Banking Studies (ICMB), Genewa, 28 kwietnia Por. I. Pyka, Konsekwencje polityki monetarnej EBC na rynkach finansowych z perspektywy Exit Strategy, w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, red. nauk. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s L. Bini Smaghi, Conventional and unconventional monetary policy, op. cit. 3

4 Rysunek 1 Istota polityki poluzowania ilościowego - Quantitative Easing zmiana wielkości oraz struktury aktywów i pasywów banków centralnych. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Lenza, H. Pill, L. Reichlin, Monetary Policy In Exceptional Times, Economic Policy, 15. spotkanie, organizowane przez Uniwersytet w Tylburgu, Tilburg, października 2009, s. 22. Po raz pierwszy pojęcia Quantitative Easing użył ekonomista R. Werner (profesor International Banking School of Management, University of Southampton) w roku Oznaczało ono nową odsłonę (nowy konsensus) w polityce pieniężnej. Podejście inne od dotychczasowego, gdyż zakładało podejmowanie inicjatyw przy zerowych stopach procentowych. W sytuacji, gdy dalsze obniżki stóp procentowych były niemożliwe, a tradycyjne koncepcje monetarystów, zakładające zwiększenie podaży pieniądza, nierealne do zastosowania. Zamiast tego, konieczne i wystarczające do ożywienia gospodarczego było zwiększenie akcji kredytowej banków. Credit Easing jest z kolei działaniem, które ma na celu ułatwienie dostępu do źródeł finansowania podmiotom sfery realnej. Efektem tej polityki jest zmniejszenie premii za ryzyko, jaką płacą podmioty sfery realnej. Jest to więc połączenie polityki kredytowej z quasi-zarządzaniem długiem publicznym 12. Cechą charakterystyczną nadzwyczajnej polityki monetarnej jest oddziaływanie banków centralnych na rynki finansowe z pominięciem kanału krótkookresowej stopy procentowej (decoupling priciple) oraz w warunkach niesprawności mechanizmów transmisyjnych 13. Jednakże nie oznacza to całkowitej rezygnacji z polityki stopy procentowej, która w dalszym ciągu wpływa na wysokość rynkowych stóp procentowych, choć ich poziom determinowany jest dodatkową podażą pieniądza pojawiającą się na skutek realizacji luzowania ilościowego 14. Interwencje banków centralnych w postaci Quantitative Easing w krajach anglosaskich w okresie globalnego kryzysu finansowego XXI wieku skierowane były bezpośrednio na rynki kredytowe, bez pośrednictwa banków. Wynikało to z tradycji, funkcjonującego do niedawna w tych krajach w formie czystej - modelu systemu bankowego. W systemach zorientowanych rynkowo (market based system) znacznie większa jest rola rynków finansowych, aniżeli sektora bankowego. Z kolei tam, gdzie dominuje sektor bankowy (bank based system) np. w strefie euro, interwencje banku centralnego były przeprowadzane przede wszystkim w ramach transakcji z bankami. Jednakże warunkiem skutecznych interwencji poprzez sektor bankowy był prawidłowo funkcjonujący mechanizm transmisji impulsów monetarnych. Nie oznaczało to, że papiery emitowane przez podmioty pozabankowe nie mogły być kupowane od banków. Co więcej, w wielu przypadkach były nabywane właśnie od sektora bankowego. Nadzwyczajne instrumenty polityki monetarnej, skutkujące zmianami w bilansie banku centralnego, mogą przybierać poza luzowaniem ilościowym (Quantitative Easing) także formę rozluźnienia jakościowego (Qualitative Easing). Polityka Quantitative Easing skutkuje znacznym przyrostem wielkości sumy bilansowej władz monetarnych. Po stronie aktywów wzrost ten wynika ze zwiększonej ilości papierów wartościowych, nabytych w specjalnych programach zakupów zwiększających płynność. Natomiast po stronie pasywów odnotowywany jest przyrost pieniądza rezerwowego. Z kolei Qualitative Easing polega na poszerzeniu akceptowanych zabezpieczeń oraz dopuszczeniu nowych podmiotów do 12 D. Tymoczko, Działania banków centralnych w czasie kryzysu, w: Bank centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym strategie wyjścia, Zeszyty BRE Bank-CASE, nr 111, Warszawa 2010, s J. Janus, Kontrowersje wokół niekonwencjonalnych instrumentów polityki monetarnej, [ ]. 14 J. Benford, S. Berry, K. Nikolov, Ch. Young, M. Robson, Quantitative Easing. Quarterly Bulletin 2/2009, s. 91; [ ]. 4

5 transakcji z bankiem centralnym (co m.in. zastosował Bank Anglii). Polityka ta również powoduje zmiany w strukturze jego bilansu, poprzez zwiększenie udziału mniej płynnych i bardziej ryzykownych aktywów 15. W okresie globalnej niestabilności sektora bankowego wartości operacji otwartego rynku, przeprowadzane w ramach programów zakupu papierów wartościowych, w wielu krajach osiągały ponadprzeciętne rozmiary. Wobec rosnących potrzeb pożyczkowych, rządy zwiększały emisje skarbowych papierów wartościowych, które w pierwszej kolejności były przedmiotem nabycia na rynku wtórnym przez banki centralne. Tym samym, dzięki zakupom obligacji dokonywanym przez centralne instytucje monetarne, sektor prywatny głównie sektor bankowy mógł nabywać kolejne obligacje skarbowe. Rządy z kolei mogły plasować nowe emisje przy niewielkim wpływie na bilanse instytucji bankowych. Skutkiem tego były jednakże szybko rosnące sumy bilansowe banków centralnych. Mimo, iż operacje prowadzone w ramach polityki poluzowania ilościowego nie są dosłownym dodrukiem pieniądza, gdyż rozliczenie ma charakter elektroniczny, to uznaje się, iż cel w postaci wzrostu bazy monetarnej oraz rezultaty zwiększenie płynności instytucji bankowych, są zbieżne. Polityka Quantitative Easing oddziałuje na rynek za pośrednictwem dwóch kanałów. Z jednej strony, wzrost płynnych środków na rachunkach banków komercyjnych w bankach centralnych powoduje, iż mogą one zwiększać swoją akcję kredytową, skierowaną do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a jednocześnie oddziaływać na poziom aktywności gospodarczej. Z drugiej strony, poluzowanie ilościowe wpływa na koszt kredytu. Kiedy bank centralny skupuje aktywa (obligacje, bony), zmniejsza się podaż tych instrumentów w gospodarce. Powoduje to zwiększenie popytu na nowe obligacje i sprawia, że obniża się koszt ich finansowania. Teoretycznie, jeżeli działa QE, następuje wzmocnienie akcji kredytowej, a co za tym idzie zwiększa się dostępność do źródeł finansowania głównie przedsiębiorstw. To z kolei przyczynia się do pobudzenia aktywności gospodarczej. 2. Implikacje niestandardowych instrumentów polityki monetarnej dla sfery realnej gospodarki Zastosowanie niestandardowych instrumentów polityki monetarnej wobec globalnej niestabilności sektora bankowego spowodowało implikacje dla poszczególnych gospodarek narodowych oraz gospodarki globalnej. Analizę wpływu banków centralnych na sferę realną należy jednak rozpocząć od aspektu, czy bank centralny może wpływać na zmienne realne. Z drugiej strony, jeżeli nawet ma taki wpływ, pojawia się pytanie - na ile i w jakich okolicznościach powinien oddziaływać na sferę realną. W opracowaniu dokonano analizy zachowań oraz postaw władz monetarnych wobec sfery realnej. Nabiera ona szczególnej wagi wobec rozwoju sytuacji gospodarczej ostatnich lat, kiedy to eskalacja niestabilności sektora bankowego spowodowała daleko idące reperkusje dla sytuacji ogólnogospodarczej, co uruchomiło fale dyskusji na temat celów banków centralnych i charakteru polityki monetarnej. Od momentu wprowadzenia przez monetarystów do analizy krzywej Philipsa oczekiwań podmiotów gospodarczych, dominuje koncepcja neutralności pieniądza w długim okresie. Oznacza to, że bank centralny nie ma możliwości długookresowego wpływu na wzrost gospodarczy czy stopę bezrobocia. Z kolei obowiązująca współcześnie nowa synteza neoklasyczna (NSN) wskazuje, iż ze względu na istniejące w gospodarce sztywności nominalne i realne, bank centralny mógłby wywierać wpływ na zmienne realne w krótkim okresie. Zgodnie z powyższym, bank centralny został obarczony celem pieniężnym celem inflacyjnym, jako celem priorytetowym. Jednakże część nowoczesnych systemów prawnych uwzględnia realizację celów ogólnogospodarczych przez bank centralny, w sytuacji gdy cel priorytetowy jest osiągnięty. Po najgłębszej recesji od 1930 r., na skutek implementacji niestandardowych inicjatyw banków centralnych powróciło dodatnie tempo wzrostu gospodarczego czołowych gospodarek na świecie (II połowa 2009 r.) wykres 1 oraz wykres 2. Jednakże ożywienie to było powolne i znacznie słabsze niż po normalnym spowolnieniu gospodarczym w cyklu koniunkturalnym. Jednocześnie bardzo znikomy był wzrost akcji kredytowej banków (wykres 3). Wynikało to z faktu, iż załamanie oraz utrzymująca się niestabilność była bardzo silna i spowodowała wiele dysfunkcji systemu finansowego, w tym także znaczący spadek akcji kredytowej podmiotów bankowych na skutek wzajemnej utraty zaufania pomiędzy bankami (wykres 4). 15 Por. J. Murray, When the Unconventional Becomes Conventional Monetary Policy in Extraordinary Times, Bank of International Settlements Review 61/2009, s. 1; [ ]. 5

6 Wykres 1 Roczny wzrost realnego PKB. Bankructwo Lehman Brothers UK USA Euro strefa Źródło: Kalkulacje ONS, Thomson Reuters Datastream oraz Banku Anglii. Wykres 2 Poziom realnego PKB - rok do roku (2007=100). Bankructwo Lehman Brothers UK USA Euro strefa Źródło: Kalkulacje ONS, Thomson Reuters Datastream oraz Banku Anglii. Wykres 3 Wskaźnik inflacji CPI. Bankructwo Lehman Brothers % UK USA Euro strefa Źródło: Kalkulacje ONS, Thomson Reuters Datastream oraz Banku Anglii. 6

7 Wykres 4 Roczny wzrost akcji kredytowej. Bankructwo Lehman Brothers % UK USA Euro strefa Źródło: Kalkulacje Thomson Reuters Datastream, FED, EBC oraz Banku Anglii. Trudność w dokonaniu oceny implikacji instrumentów polityki pieniężnej, zastosowanych wobec globalnej niestabilności sektora bankowego dla sfery realnej, wynika z występujących w gospodarce opóźnień w oddziaływaniu polityki monetarnej na poziom produkcji czy inflacji 16. Wymaga to również zastosowania zaawansowanych metod pomiaru ryzyka VAR (Value at Risk). Badania przeprowadzone przez Baumeister a i Beneti ego w 2010 r. dla gospodarek Stanów Zjednoczonych, strefy euro, Japonii i Wielkiej Brytanii wskazują, że zmiany w długoterminowej rentowności instrumentów wywierają silny wpływ zarówno na wzrost produkcji jak i poziom inflacji. Co więcej, nadzwyczajne instrumenty polityki monetarnej pozwoliły uniknąć ryzyka zarówno deflacji jak i całkowitego załamania produkcji 17. Chung i in. (2012), w oparciu o wyniki kalibracji prostego modelu efektów bilansowych prezentują, że połączenie pierwszej i drugiej fazy QE w Stanach Zjednoczonych spowodowało wzrost realnego PKB o 3%. Z kolei stopa inflacji wzrosła o 1% powyżej poziomu, jaki USA uzyskałyby, gdyby Rezerwa Federalna nie przeprowadziła programów zakupów. Ponadto uważają, że zakupy FED-u miały skutki równoważne obniżce stopy funduszy federalny o ok. 300 punktów bazowych 18. Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii przez Kapetanios a i in. (2012), na podstawie trzech różnych modeli VAR, obrazują, iż programy zakupu aktywów Bank of England spowodowały wzrost realnego PKB tego kraju o 1,5% i jednocześnie wzrost stopy inflacji mierzonej wskaźnikiem CPI o 1,25% 19. Wyniki te są zbieżne z rezultatami uzyskanymi przez Bridges i Thomas (2012), którzy szacowali wpływ QE na podaż pieniądza za pośrednictwem dwóch modeli ekonometrycznych 20. Z punktu widzenia oceny skuteczności instrumentów EBC wobec niestabilności sektora bankowego, należy nadmienić, iż inicjatywy te znacząco wspierały gospodarkę strefy euro, gdzie produkcja wzrosła o 2%, a stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,6% 21. Obrazuje to wysoką skuteczność tych działań wobec stabilizowania warunków panujących w sektorze bankowym oraz oddziaływania na sferę realnej gospodarki. Podczas gdy szeroko dyskutowany jest temat oddziaływania współczesnej polityki pieniężnej zastosowanej wobec globalnej niestabilności na długoterminowe stopy procentowe oraz poziom inflacji 22, wciąż nie ma jednoznacznego stanowiska co do jej wpływu na długoterminowe oczekiwania inflacyjne. Niektóre z niestandardowych narzędzi 16 W. Przybylska-Kapuścińska, Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej, w: Współczesna polityka pieniężna, red. nauk. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2008, s C. Baumeister, L. Beneti, Unconventional monetary policy and the great recession Estimating the impact of a compression in the yield spread at the zero lower bound, Working Paper Series, nr 1258, Europejski Bank Centralny H. Chung, J. P. Laforte, D. Reifschneider, J. C. Williams, Have we underestimated the likelihood and severity of zero lower bound events?, Journal of Money, Credit and Banking, vol. 44, 2012, s G. Kapetanios, H. Mumtaz, I. Stevens, K. Theodoridis, Assessing the economy-wide effects of quantitative easing, Economics Journal, vol. 122 (564), 2012, s. F J. Bridges, R. Thomas, The impact of QE on the UK economy some supportive monetarist arithmetic, Bank of England Working Paper nr 442, S. Fahr, R. Motto, M. Rostagno, F. Smets, O. Tristani, Lessons for monetary policy strategies from the recent past, ECB Working Paper Series nr 1336, Zobacz: K. Dawsey, Costs of QE Look Minor So Far, Goldman Sachs, U.S. Economics Analyst, nr 13/4, 25 stycznia

8 postrzegane były jako inflacjogenne. Mimo to, część z nich miała stricte krótkoterminowy charakter. Rynki finansowe obawiały się bowiem, że ogromne zastrzyki płynności nie będą mogły być łatwo zaabsorbowane przez rynek, gdy powróci stan stabilności. W literaturze przyjmuje się jednak stanowisko, iż kolejne fazy polityki luzowania ilościowego mają nieznaczny wpływ na długoterminowe oczekiwania inflacyjne (ok. 5-6 punktów bazowych) 23. Polityka poluzowania ilościowego nie musi bowiem oznaczać wzrostu ogólnego poziomu cen. Z wcześniejszych doświadczeń z implementacji QE w 2001 r. wynika, że instrument ten nie tylko nie prowadził do wysokiej inflacji, a nawet groził deflacją spadkiem średniego poziomu cen. W latach Japonia doświadczyła zjawiska deflacji, pomimo, iż bank centralny (Bank of Japan) obniżył stopy procentowe do niskiego poziomu, a deficyt budżetowy był znaczący (5,6% PKB w ujęciu średnim w latach ). Mimo to, Japonia nie była w stanie wyjść z pułapki deflacyjnej. Część ekonomistów uważa, iż było to skutkiem przedwcześnie implementowanych strategii wyjścia (exit strategies) i wycofywania instrumentów fiskalnych oraz monetarnych przez Bank Japonii. Polityka QE w Japonii została zakończona w 2006 r., kiedy inflacja była wciąż na poziomie poniżej 1%, a wzrost gospodarczy wynosił zaledwie 2%. Ceny zaczęły się ponownie kurczyć w 2008 r., kiedy wybuchł globalny kryzys finansowy 24. Konsensus w literaturze osiągnięty jest również co do tego, że niestandardowa polityka monetarna w postaci luzowania ilościowego pozytywnie wpłynęła na gospodarkę. Dlatego też w czołowych bankach centralnych na świecie rozważa się możliwość kolejnych faz implementacji tych narzędzi 25. Wciąż jednak istnieje wiele aspektów, które nie zostały dotąd zbadane i których skutki nie są wciąż wiadome. Po pierwsze, nawet jeżeli QE jest skuteczne we wspieraniu gospodarki, to ożywienie wciąż pozostaje niepewne. Choć instrument ten przyczyniał się do niwelowania negatywnych skutków niestabilności, to nie ma wciąż rozwiązania jak wspomagać następujący, lecz powolny wzrost gospodarczy. Może to więc rodzi więc skłonność do dalszego zwiększenia skali QE tak, aby wpływ na sferę makroekonomiczną był większy. Negatywnym aspektem instrumentów stabilizacyjnych banków centralnych był ponadprzeciętny wzrost rezerw banków centralnych, co w swoim czasie może zmniejszać poziom pożyczek międzybankowych i prowadzić do dysfunkcji tego rynku. Problemem pozostaje bowiem fakt, jak banki centralne będą redukować poziom rezerw i jednocześnie unikać wysokiego poziomu inflacji. W aspekcie państwa, istotna jest także odpowiedź na pytanie czy zakupy obligacji rządowych, jakie miały miejsce przez banki centralne, nie wspomogły niezrównoważonego wzrostu poziomu długu publicznego, gdy państwa emitowały kolejne serie tych papierów. Są to negatywne konsekwencje decyzji władz monetarnych. Oznacza to więc, że banki centralne poza standardowym i niestandardowym instrumentarium powinny być wyposażone w zestaw narzędzi dyscypliny regulacyjnej o charakterze mikro, jak i makroostrożnościowym, które dodatkowo będą miały charakter regulacji i wymogów, zabezpieczających sektor bankowy przed niestabilnością w długim okresie. 3. Wnioski - perspektywa pokryzysowa Zasadność zastosowania niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej (głównie luzowania ilościowego) jest wysoce dyskusyjna. Z jednej strony, ich implementacja wiązała się ze swego rodzaju omijaniem zakazu finansowania deficytu budżetowego i monetyzacją długu publicznego, gdyż poprzez kupowanie kolejnych emisji papierów skarbowych, banki mogły nabywać w to miejsce następne obligacje. Jeżeli bowiem w sektorze bankowym występowała niestabilność, a banki miały problemy z utrzymaniem poziomu kapitału na poziomie regulacyjnego minimum (co było widoczne w wielu krajach), to środki pozyskane z banku centralnego, mogły przeznaczać wyłącznie na jeden rodzaj aktywów. Aby więc nie zwiększać wymogu kapitałowego, banki komercyjne mogły kupować jedynie aktywa z praktycznie zerową wagą ryzyka, tj. papiery skarbowe. Z drugiej strony, choć z punktu widzenia banków centralnych operacje bezwarunkowego zakupu miały na celu oddziaływanie na długoterminowe stopy procentowe oraz dostarczanie płynności, to w rzeczywistości powodowały pęcznienie ich bilansów o spektakularnej skali. Jednym z podstawowych obecnie problemów jest wybór właściwego momentu implementacja strategii wyjścia (exit strategies), tj. powrotu to tradycyjnej polityki monetarnej banków centralnych. Wyjście z polityki QE powinno odbyć się w ściśle kontrolowanych warunkach, przy jasno określonym schemacie i konkretnych celach wyrażonych ilościowo. Nie może bowiem być sytuacji podobnej do tej, która towarzyszyła implementacji działań niestandardowych, implementowanych ad hoc, bez jasno określonych reguł. Skoro działania banków 23 U. Szczerbowicz, Effectiveness of Unconventional Monetary Policies and their Impact on Long-Term Inflation Expectations, w: Monetary Policy after the Crisis, E. Gnan, R. Kokoszczyński, T. Łyziak, R. McCauley (red.), Wiedeń: SUERF Studies 2011/3 październik 2011, s Zobacz: M. Syed, Lost Decade in Translation: What Japan s Crisis Could Portend About Recovery from the Great Recession, International Monetary Fund, Working Paper 09/282, grudzień 2009; H. Yamaoka, M. Syed, Managing the Exit: Lessons from Japan s Reversal of Unconventional Monetary Policy, International Monetary Fund, maj 2010, Working Paper 10/114, [ ]. 25 V. Klyuev, Ph. De Imus, K. Srinivasan, Unconventional Choices for Unconventional Times: Credit and Quantitative Easing in Advanced Economies, IMF Staff Positionnet, 4 listopada 2009, SPN/09/27, s

9 centralnych w czasie kryzysu koncertowały się wokół obniżania poziomu stóp procentowych oraz zwiększania sum bilansowych to odwrócenie pozycji, na skutek trwałego ożywienia gospodarczego, będzie związane z podwyższaniem stóp oraz zmniejszeniem wartości aktywów i pasywów. Wydaje się, że to pierwsze podwyżka stóp, będzie następowała dopiero wtedy, gdy władze centralne będą pewne, że zagrożenie recesją czy deflacją całkowicie minęło. Jak zauważa Bini- Smaghi, podnoszenie stóp procentowych, w sytuacji gdy rynki jeszcze nie funkcjonują poprawnie w roli pośredników finansowych, byłoby nieskuteczne. Co więcej, podwyżki stóp procentowych powinny towarzyszyć działaniom związanym z wycofywaniem się banków centralnych z niestandardowych działań pośrednich. Jednocześnie tempo ich wycofywania ma również znaczenie, gdyż zbyt szybka ich realizacja może obniżyć ożywienie gospodarcze i hamować akcję kredytową 26. Z drugiej strony, zbyt późne i powolne wycofywanie się z niekonwencjonalnego charakteru polityki monetarnej może prowadzić do presji inflacyjnej lub narastania kolejnej nierównowagi w sektorze finansowym, jak również niepotrzebnie osłabiać zdolność rynków do prawidłowego funkcjonowania 27. Drugi wariant strategii wyjścia - zmniejszanie sum bilansowych związane będzie z kolei albo z odsprzedażą aktywów, będących w posiadaniu banków centralnych, albo z zapadaniem kolejnych papierów. Jednakże w tym drugim przypadku exit strategies może trwać co najmniej kilka lat. Średni rezydualny termin zapadalności papierów znajdujących się w portfelu FED wynosił bowiem na koniec 2009 r. 81,6 miesiąca 28. Wydaje się jednak, że okres, w którym banki centralne zaczną realizować strategie wyjścia i wycofywać się z programów stymulujących monetarnych i fiskalnych zbliża się. 4. Podsumowanie We wrześniu 2013 roku System Rezerwy Federalnej największy bank centralny na świecie, po ponad czterech latach implementacji polityki luzowania ilościowego, podjął decyzję o przyszłości nadzwyczajnych instrumentów polityki pieniężnej. Choć nie zakończył jednoznacznie polityki Quantitative Easing, zdecydował o zastosowaniu dodatkowego instrumentu - tzw. forward guidance. Nastąpi więc zmiana roli QE w kierunku rosnącego znaczenia forward guidance. Jest to narzędzie wykorzystywane przez banki centralnego do realizacji zadań polityki pieniężnej, aby wpływać - poprzez publikację ich własnych prognoz, na oczekiwania rynkowe, dotyczące przede wszystkim przyszłego poziomu stóp procentowych. W ramach forward guidance, banki centralne zobowiązują się utrzymywać stopy procentowe na zakładanym poziomie w dłuższym okresie czasu. W ten sposób starają się wpływać na oczekiwania uczestników rynku. Władza monetarna wskazuje więc, jaka sytuacja makroekonomiczna musi nastąpić, aby zdecydowano o zmianach w polityce monetarnej. Decyzje te mogą być uzależnione od stopy bezrobocia, stopy inflacji czy wzrostu gospodarczego. Jeżeli bowiem w systemie finansowym występuje znaczny poziom niepewności, instrument forward guidance ma ograniczyć strach i niepewność oraz zachęcić uczestników rynku do podejmowania inwestycji, także tych cechujących się podwyższonym ryzykiem. Tym samym, ma to sprzyjać oddziaływaniu na spadek długoterminowych stóp procentowych, a finalnie pobudzaniu aktywności gospodarczej. Forward guidance stosuje dotychczas Bank Anglii, Europejski Bank Centralny, a nawet krótkookresowo - Narodowy Bank Polski. Przykładowo, Bank Anglii ogłosił, iż wzrost stóp procentowych nie nastąpi do czasu, aż stopa bezrobocia nie spadnie poniżej 7%, chyba że poziom inflacji w średnim okresie wzrośnie powyżej 2,5%. Cele obu tych nadzwyczajnych instrumentów są zbieżne zmniejszenie długookresowych kosztów finansowania zewnętrznego. Oznacza to wpływ na długoterminowe stopy procentowe, a pośrednio na sferę realną, w kierunku pobudzania wzrostu gospodarczego. Nie oznacza to jednak całkowitego wycofywania się banków centralnych z niestandardowych inicjatyw i powracania na ścieżkę standardowej polityki monetarnej. W każdej chwili, obok forward guidance, władze monetarne mogą wznowić luzowanie ilościowe. Po ponad 5 latach od wybuchu kryzysu wciąż bowiem nie da się wskazać, kiedy nadejdzie właściwy czas dla exit strategies. Literatura 1) Baumeister C., Beneti L., Unconventional monetary policy and the great recession Estimating the impact of a compression in the yield spread at the zero lower bound, Working Paper Series nr 1258, Europejski Bank Centralny ) Benford J., Berry S., Nikolov K., Young Ch., Robson M., Quantitative Easing, Quarterly Bulletin 2/ L. Bini Smaghi, Conventional and unconventional monetary policy, op. cit. 27 C. Borio, P. Disyatat, Unconventional monetary policies: an appraisal, op. cit., s Domestic Open Market Operations During A Report Prepared for the Federal Open Market Committee by the Markets Group of the Federal Reserve Bank of New York, styczeń 2010, s. 4; [ ]. 9

10 3) Bernanke B. S., Reinhart V. R., Sack B. P., Monetary Policy Alternative at the Zero Bound: An Empirical Assessment, Brookings Papers on Economic Activity 2, ) Bini Smaghi L., Conventional and unconventional monetary policy, Keynote lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Genewa, 28 kwietnia ) Borio C., Disyatat P., Unconventional monetary policies: an appraisal, BIS Working Papers nr 292, BIS, listopad ) Bridges J., Thomas R., The impact of QE on the UK economy some supportive monetarist arithmetic, Bank of England Working Paper nr 442, ) Chung H., Laforte J. P., Reifschneider D., Williams J. C., Have we underestimated the likelihood and severity of zero lower bound events,? Journal of Money, Credit and Banking, vol. 44, ) Dawsey K., Costs of QE Look Minor So Far, Goldman Sachs, U.S. Economics Analyst, nr 13/4, 25 stycznia ) Domestic Open Market Operations During A Report Prepared for the Federal Open Market Committee by the Markets Group of the Federal Reserve Bank of New York, styczeń ) Fahr S., Motto R., Rostagno M., Smets F., Tristani O., Lessons for monetary policy strategies from the recent past, ECB Working Paper Series nr 1336, ) [ ]. 12) [ ]. 13) [ ]. 14) [ ]. 15) Janus J., Kontrowersje wokół niekonwencjonalnych instrumentów polityki monetarnej, [ ]. 16) Kapetanios G.., Mumtaz H., Stevens I., Theodoridis K., Assessing the economy-wide effects of quantitative easing, Economics Journal, vol. 122 (564), ) Klyuev V., De Imus P., Srinivasan K., Unconventional Choices for Unconventional Times: Credit and Quantitative Easing in Advanced Economies, IMF Staff Positionnet, 4 listopada 2009, SPN/09/27. 18) Murray J., When the Unconventional Becomes Conventional Monetary Policy in Extraordinary Times, Bank of International Settlements Review 61/ ) Przybylska-Kapuścińska W., Istota i cele polityki pieniężnej, w: Współczesna polityka pieniężna, red. nauk. Przybylska-Kapuścińska W., Difin, Warszawa ) Przybylska-Kapuścińska W., Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej, w: Współczesna polityka pieniężna, red. nauk. Przybylska-Kapuścińska W., Difin, Warszawa ) Pyka I., Konsekwencje polityki monetarnej EBC na rynkach finansowych z perspektywy Exit Strategy, w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, red. nauk. Opolski K., Górski J., wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa ) Pyka I., Nadzwyczajne instrument banków centralnych w regulowaniu stabilności sektora bankowego w Unii Europejskiej, w: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, red. nauk. Janc A., wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, ) Syed M., Lost Decade in Translation: What Japan s Crisis Could Portend About Recovery from the Great Recession, International Monetary Fund, Working Paper 09/282, grudzień ) Szczerbowicz U., Effectiveness of Unconventional Monetary Policies and their Impact on Long-Term Inflation Expectations, w: Monetary Policy after the Crisis, Gnan E., Kokoszczyński R., Łyziak T., McCauley R. (red.), Wiedeń: SUERF Studies 2011/3 październik ) Tymoczko D., Działania banków centralnych w czasie kryzysu, w: Bank centralne w zarządzaniu kryzysem finansowym strategie wyjścia, Zeszyty BRE Bank-CASE, nr 111, Warszawa ) Yamaoka H., Syed M., Managing the Exit: Lessons from Japan s Reversal of Unconventional Monetary Policy, International Monetary Fund, maj 2010, Working Paper 10/

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Zeszyt nr 278. Piotr J. Szpunar. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 278 Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym Piotr J. Szpunar Warszawa, 2012 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza*

Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012. Milena Kabza* Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 3 (LXXIV) 2012 Milena Kabza* RYZYKO SYSTEMOWE CECHA WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW FINANSOWYCH WPROWADZENIE Integracja rynków finansowych oraz globalizacja jako tendencje

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi

V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi V. Finansowe aspekty zarządzania organizacjami komercyjnymi i niekomercyjnymi Maria Gabryś * RESTRUKTURYZACJA BANKÓW KOMERCYJNYCH W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO RESTRUCTURING OF COMMERCIAL BANKS UNDER

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 14 http://piz.sanedu.pl FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W WARUNKACH NIESTABILNEGO OTOCZENIA Redakcja Mirosław Wypych Łódź 2012 Całkowity koszt wydania Zeszytu 14

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Zaaprobował: Jacek Osiński, Dyrektor Departamentu Stabilności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Monitor Polski Nr 72 4017 Poz. 915 915 UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011 Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Cykl mieszkaniowy a system bankowy przypadek Polski

Cykl mieszkaniowy a system bankowy przypadek Polski Maria Lissowska 1 Jolanta Szulfer 2 Cykl mieszkaniowy a system bankowy przypadek Polski Streszczenie Przedmiotem opracowania jest cykliczność rynku mieszkaniowego w Polsce i wyjaśnienie faktu, że przebieg

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 56, nr 5. Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 56, nr 5. Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2014, t. 56, nr 5 Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek The Poznan School of Banking The Wroclaw Research School Journal of Banking

Bardziej szczegółowo

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku

Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 9 część III www.piz.san.edu.pl Teoria stabilności finansowej. Test praktyki XXI wieku Redakcja Jan Krzysztof Solarz, Elżbieta Klamut Łódź Warszawa 2014 Zeszyt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BEZPOŚREDNIEGO CELU INFLACYJNEGO W POLITYCE PIENIĘŻNEJ BANKÓW CENTRALNYCH

STRATEGIA BEZPOŚREDNIEGO CELU INFLACYJNEGO W POLITYCE PIENIĘŻNEJ BANKÓW CENTRALNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXVIII - zeszyt 4-2006 WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA STRATEGIA BEZPOŚREDNIEGO CELU INFLACYJNEGO W POLITYCE PIENIĘŻNEJ BANKÓW CENTRALNYCH I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

REZERWA OBOWIĄZKOWA JAKO INSTRUMENT POLSKIEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ

REZERWA OBOWIĄZKOWA JAKO INSTRUMENT POLSKIEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIV zeszyt 4 2002 WIESŁAWA PRZYBYLSKA-KAPUŚCIŃSKA REZERWA OBOWIĄZKOWA JAKO INSTRUMENT POLSKIEJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ Rezerwa obowiązkowa jest powszechnie

Bardziej szczegółowo

Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks

Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks 14 Rynki i Instytucje Finansowe Bank i Kredyt lipiec 2008 Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks Grzegorz Hałaj * pierwsza wersja: 16 października 2007

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie

Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie Paweł Dobrzański Uniwersytet Wrocławski Transmisja kryzysu amerykańskiego na gospodarki europejskie Wstęp Upadek jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie Lehman Brothers w 2008 roku wstrząsnął

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wanda Pełka * Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wprowadzenie Jedną z podstawowych barier rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki jest występowanie luki kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012

badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Ramowy program badań ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na lata 2009 2012 Warszawa, lipiec 2008 Projekt graficzny: Oliwka s. c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo