STUDIA I PRACE I FINANSOW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA I PRACE I FINANSOW"

Transkrypt

1 ISSN STUDIA I PRACE KO LEGIUM ZARZ1\DZANIA..- I FINANSOW ZESZYT NAUKOWY 41 Szkola GI6wna Handlowa w Warszawie

2 SPIS TRESCI Od Komitetu Redakcyjnego CZJ;:SC PffiRWSZA ARTYKULY Z ZARRESU FINANSOW I BANKOWOSCI... 7 Oeeoa wynik6w polskich funduszy inwestycyjnych przy wykorzystaniu miar efektywnosci zarzl:\dzania portfelami papierow wartosciowych Tomasz S~dkowski... 9 Neutralno c pieni~dza 8 zadania wsp6lczesnych bank6w centralnycb A.I'Lur Wi ~znowski _ Stan prac nad Now~ Bazylejskq Umowq Kapitalow~ - wyzwania dia polskiego sektora bankowego Jan Kolesnik Metody scoringowe Anna Matuszyk... _ Analiza przyczyn pogorszenia s i~ kondycji finansowej Banku W Malgorzat.a Zaleska, Zhigniew Korzeb... _ _ 68 Aktualnosc propozycji wprowadzenia obowit\zkowej emisji podporzt\dkowanych instrument6w djuznych przez banki Krzysztof Jackowicz. _ _..... _... _ CZJ;:SC ORUGA ARTYKULY Z ZAKRESU ZARZP,DZANIA I EKONOMII Wsp61czesne uj~cie krzywej Phillipsa Radoslaw Sliwerski.; Kapit,al intelektualny w przedsi~biorstwie - istota i melody pomiaru Jacek Grzywacz, Ewa Lorek Wybrane problemy fuzji i przej~c Grazyna Aniszewska _ Analiza i oeena metod ograniczania ryzyka w d'l.iatalnosci handlowej przedsi~biorstwa Anna Maria Olkiewicz.. _.. _.. _... _ _... _... _ 139 Zagadnienia niepoznawalnej przysztosci a strategiczne zarzlldzanie przedsi~biorstwem Krzysztof Popowicz... _... _.. _. _ _... _. 152 Polityka roln. Maciej Mindur..... _.... _ _ Zestawienie artyku16w, kt6re ukazaly si~ w Zeszytach Naukowych "Studia i Prace Kolegium Zarzlldzania i Finans6w" w 2003 roku... _..... _ 185 Zestawienie zawartosci kolejnych numerow Zeszyt6w Naukowych "Studia i Prace Kolegium Zar z~dzania i Finans6w"z 2003 roku... _

3 Anna Matuszyk Szkola Gt6wna Handlowa* Metody scoringowe 1. Wprowadzenie Kluczowym problemem do rozwi'lzania dla bankow prowadz'lcych dzialalnosc kredytowq stanowi mozliwie obiektywne okreslenie poziomu ryzyka zwiqzanego z klientem banku oraz wskazanie analitykom bankowym metody pozwalaj~cej oa podj~cie decyzji 0 akceptowalnym poziomie ryzyka. 1 Do szacowania ryzyka kredy towego sl uzy grupa metod scoringowych, dzi~k.i ktorym mozna ocenic zagrozenia wynikaj'lce z wartosci poszczegolnych cech kredytobiorcy. Metody stosowane w credit scoringu mozna podzielic na dwie glowne grupy: metody statystyczne, metody niestatystyczne. Do lat 80. XX wieku, jedynymi metodamj stosowanymi w credit scoringu, byly metody statystyczne. 2 Metody niestatystyczne sq wi~c nowymi metodami, jednakze rozwijaj'l si~ dynamicznie. One tez b~d'l przedmiotem rozwazaii. Tabela 1. Podzial metod scoringowych Metody stosowane w credit scor;ngu Statystyczne Niestatystyczne analiza dyskryminacyjna, regresja Liniow8, regresja logistyczna, najblizsze sbrsiedztwo, drzewa klasyfikacyjne ZrOdlo: opracowanie wlasne. 2. Programowanie matematyczne programowanie matematyczne (liniowe i calkowitoliczbowe). sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, systemy eksperckie Jednq z metod nalez!lcych do grupy metod niestatystycznych. jest programowanie matematyczne. 3 Szczegolnym przypadkiem modeli programowania matematycznego, Autorlut jest sluchaczkq studi6w doktoranekieh przy KZiP. I Por. P. Mierzejewslti, Metoda scoringowll, Bank, , $ Por. L. C. Thomas, D. B. Edelman, J. N. Crook, Credit Scoring and Its Applications. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 2002 S Por. A. Jane, M. Kraska, Credit-scoring... ap. cit. S. 84.

4 56 / Anna Matuszyk stosowanyeh w credit scoringu przy klasyfikacji kredytobioreow, S'l modele programowania liniowego oraz programowania c3jkowitoliczbowego. 2_1. Programowanie liniowe Zanim zostanie omowione programowanie liniowe, nalezy przyj~c nast~pujqce zaloienia. Nieeh: A - b~dzie grup'l wszystkich moiliwych kombinacji wartogci, ktore zmienne charakteryzuj'lee aplikanta X = (XI'X2''''' X~ mog'l przyj'lc,' (x ii,x i2 '... ' x ip ) - charakterystyki i-tego aplikanta, odpowiadaj'lee zmiennym, X = (Xl'X2''''' X~ nd - proba rzetelnyeh aplikantow ("dobrych"), n, - proba nierzetelnyeh aplikantow ("zlyeh"), n - proba bytych aplikantow; n= nd + n" (wl'w 2,,,.,w ) - p wagi przypisywane zmiennym niezaleznyrn, c - wartoge punktu odei~cia (ang. cut-off point); a i - wektor bl~6w absolutnych (odchylen), rozumianych jako odleglosc i-tej obserwacji od punktu progowego c i reprezentuj'lcych rozmiar zlej klasyfikacji obserwacji. 5 Nast~pnie naleiy znale'c takie wartogei (wl'w 2,,,.,w p )' aby dla "dobrych" klientow wyrazenie w lx 1 + wzx W px p) bylo powyzcj wortosci c, natomiast dia "zlych" klientow poniiej,6 J egli i-ty aplikant w probie jest dobry, to musi bye spelniony nast~puj'ley warunek: Jeglij-ty apjikant w pr6bie jest zly, to musi bye spelniony warunek: W tx j 1 + WzXj W pxj p :S C + aj" Aby znaleic wagi (wl'w 2,,,.,w p ) ' kt6re minimalizuj'l sum~ odchylen, naleiy rozwi'lzac nast~puj'ley program liniowy: 7 minimalizowac: a t + a a n +n J d, pod warunkiem: W 1 X t1 + W~ i wpxip 2: C - a j ; 1 :s i s n d, w1x n + w ri2 +,.. + wpx ip~c + ai;n d + 1 si :sn d + n zl a i ~ 0; 1 si s nd + n z '.j Por. L. C. Thomas, A Survey of Credit and Behavioural Scoring; Forecasting financial risk of lending to consumers, University of Edinburgh, UK, Credit Research Centre Working Papers No. 99/2, s Por. A. Jane, M. Kraska, Credit-scoring... up. cit., s Por. L. C. Thomas, A Survey of Credit and..., op. cit., bidern.

5 Metody scoring owe / 57 Dll,zy si~ do okreslenia xi' aby suma absolutnych odchylen jednostek, lez~cych po nieodpowiedniej stronie wielowymiarowej plaszczyzny, oddzielajll,cej dwie grupy, byla najrnniejsza B Obserwacja z grupy nd jest He zaklasyfikowana, jezeli lezy powyzej wielowymiarowej plaszczyzny, natomiast obserwacja z grupy n,jest :lie zaklasyfikowana, jesli lezy ponizej wielo~arowej plaszczyzny. :llii b~d z ie rowna zero, jesli dwie grupy b~d,! dokladnie oddzielone przez wielowymiarow,! plas zczyzn~ Programowanie calkowitoliczbowe Jesli wiadamo, ze;9 L - zaklasyfikowanie i-ty podmiotu "dobrego" do grupy "zlych" klient6w, D - zaklasyfikowanie i-ty podmiotu "zlego" do grupy "dobrych" klient6w, to zbudowanie karty scoringowej na podstawie tych kryteri6w moze bye dokonane za pomoc,! programowania liniowego. Niekt6re zmienne b~d,! mialy postae liczb calkowitych, dlatego tez technika ta jest nazywana programowaniem calkowitoliczbowym. Tego typu model (minimalizuj,!cy liczb ~ zlych klasyfikacji) zostal przedstawiony przez Koehlera i Erenguca w 1990 roku w nast~puj~cy spos6b: 10 minimalizowae: L(d! d ) + D(d d ), nd fl d' I Tld +z pod warunkiem: W1X i l WpXip ~ C - Md; 1 :s; i!i n d, W 1X il WpX jp.s c + Md;; n d + 1 si s n d + n z, d gdzie: i E {O, I}, d - i zmienna, ktora przyjrnuje wartosci: 1 - jesli i-ty klient jest :lie zaklasyfikowany oraz 0 w przeciwnym przypadku. Programowanie matematyczne, jako metoda klasyfikacji w credit scoring", zasluguje na uwag~ ze wzgl~du na kilka fakt6w: 11 maze wykorzystywac jednoczesnie duz! liczbfi! zmiennych, maze rozwiqzywac kilka zadan jednoczesnie, co pomaga w utworzeniu tabliey scoringowej, pozwalajqcej na przyklad oceniac zarowno zdolnosc kredytow,!, rentownose, jak i wykorzystanie karty kredytowej, pozwala na stawienie pewnych wymagail, co do wlasciwosci wag, programowanie matematyczne moina latwo przystosowac do roinych celow badail i stopnia skomplikowania rozwazanych problemow,12 8 Por. A. J ane, M. Kraska, Credit-scoring..., op. cit., s Por. L. C.Thomas, A Survey of Credit and..., op. cit., s Ibidem. 11 Por, A. Jane, M. Kraska, Credit-scoring... op, cit., s Por. J. Kulawik, Modele..., "Bank. i Kredyt" /1996, s. 75.

6 58 / Anna Matuszyk latwo daje si~ wi'lczye do modelu zmienne zaloienia 0 istotnosci bt~ow klazyfikacj~ mniejszy jest wplyw znieksztalcen spowodowanych wyst~powaniem wartosci skrajnych. 3. Sieci neuronowe Sieci neuronowe s'ljedn'l z metod stosowanych w credit scoringu. Umoiliwiaj'l one, poprzez eksperymenty, odkrycie zwi'lzku mi~dzy cechami kredytobiorcy a prawdopodobienstwem nie sptacania zobowi~zail. PozwalajEl rowniez okreslic, kt6re cechy s'l nl\ibardziej istotne przy przewidywaniu prawdopodobienstwa niewyplacalnosci. Sztuczne neurony SEl logicznymi odpowiednikami oryginalnych neuronow - maj'lcymi podobne wlasciwosci i dzialaj'lcymi takjak ich pierwowzory.13 Najprosciej sztuczny neuron moina okreslie jako przetwornik, ktory pobiera informacje ze w8zystkich, swoich wejsc i na ich podstawie emituje sygnat wyjsciowy. W modelu sztucznego neuronu, kaidemu pol'lczeniu, mi~dzy neuronami przypisuje si~ odpowiedni'l wag~. Waga to pewna stala, przez ktor'l przemnoiony jest kaidy sygnal przechodzf\cy mi~dzy dwoma konkretnymi neuronami. Dzi~ki temu, w zaleznosci od wag, impulsy od jednych neuron6w Bel wainiejsze od innych. Kaidy neuron pobiera sygnaly od wszystkich pol~czonych ze sobfl neuron6w, kazdy przemnaza przez odpowiedni'l wag~ otrzymane wartosci, sumuje i w oparciu 0 t~ sum~ nadaje sygnal wyjsciowy. Funkcja, ktora odpowiada za koncowy sygnal, nazywa si~ f\lnkcj'l aktywacji. Wybor funkcji aktywacji zaleiy od rodzaju problemu, jaki stawia si~ przed sieci.:t do rozwiflzania. DIa sieci wielowarstwowych najczfi!sciej stosowane S'l funkcje nieliniowe, gdyi neurony 0 takich charakterystykach wykazuj'l najwi",ksze zdolnosci do nauki. Rysunek 1 przedstawia prosty sztuczny neuron, ktory jest nazywany Perceptorem Rosenblatta. Skonstruowany w~zel (ang. node) sumuje ze swego Sljsiedztwa dane wejsciowe (sygnaly) 0 przypisanych wagach, porownuje sumfi! do swej progowej wartosci e i przesyta wynik jako argument do funkcji aktywacji. Wartosc typowego w~zla Y jest obliczana za pomoc'l nast~puj'lcego wzoru: l4 " Y, ~ g(a) ~g(2: wj'y j -(J,). j_l gdzie: 0- progowy poziom aktywacji, uwaiany za rownowag~. l3 Ibidem. 14 Por. R. E. Dorsey, R. O. Edmister, J. D. Johnson, Bankruptcy Prediction Using Artificial Neural Systems, The University of Mississippi School of Business, s. 6.

7 Metody scoringowe / 59 Rysunek 1. Typowy sztuczny neuron vo v, V2 Vi - sygnaty wejsciowe dla i= 0... n-1 Y - sygnal wyjsciowy funkcja aktywacji ----~------~~~ QJ~ -. y Y,t-l 2r0010: opracowanie wlasne nn podstawie: R. E. Oorooy, R. 0, Edmister, J. D. Johnaon, Bankrupu.")' Prediction Using Artificial Neural Systems, The University of Mississippi School of Business, s. 7 oraz L. C. Thomas. D. B. Edelman, J. N. Crook, Credit Scoring and Its Applications, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia 2002, s. 70. Jo..k widal: na rysunku I, kaidy w~zel Y maze bye przedstawiony jako funkcja n-sygnalow danych wejsciowych 0 odpowiednich wagach. Perceptrony mog'li'lczyc si~ ze sob::t w zbiory warstw tworzqce tzw. wielowarstwowy perceptron, co zostalo przedstawione na rysunku 2. Rysunek 2. Przyklad trzywarstwowej sieci percepcyjnej warstwa wyjsciowa (ang. output layer) warstwa ukryta (ang. hidden layer) v, 6k warstwa wejsciowa tang. input/ayer) In1 In9 Zr6dlo: R. E. Dorsey, R. O. Edmister, J. D. Joh nson, Ba.nkruptcy Prediction Using Artificial Neural Systems, The University of Mississippi School of Business, s. 6.

8 60 / Anna Matuszyk W tego typu sieciach warstwowych (perceptronach) neurany podzielone s<l na warstwy, gdzie kazdy neuron w warstwie jest polllczony ze wszystkimi neu ronami, z warstwy poprzedniej.15 PierwszEl warstw~ nazywamy warstwel wejsciowel, ostatnill wyjsciowel, a wszystkie pomi~dzy nimi to warstwy ukryte. Do roznych zadad. wykorzystuje si~ sieci 0 roznej liczbie warstw. ls W systemach credit scoringu liczba danych wejsciowych uzalezniona jest od liczby zmiennych poddawanych ocenie. NajpopularniejszEl form==! sztucznej sieci neuronowej jest trzywarstwowa siec, 17 Na rysunku 2 dolna warstwa w~zl6w reprezentuje obserwacje zmiennych wejsciowych. 18 Przy kazdym w~zle warstwy ukrytej jest obliczana zwazona suma impulsow (wejsciowych), a dane wyjsciowe z w~zlow warstwy ukrytej s'l nieliniow'l transformacj'l tej sumy. W tym przypadku zostala zastosowana funkcja logistyczna ze wzoru (l). Zatem, kazda linia i'lcz'lca w~zly, reprezentuje wag~ w jk. Dana wyjsciowa z k-tego w~zla ukrytego jest podana rownaniem (1), gdziej jest liczb'l zmiennych wejsciowych. Wyjscie z siecijest zwazon'l sum'! danych wyjsciowych z w~zlow ukrytych. Tabela 2. Zalety i wady sieci neuronowych Zalety system maze nie osiqgnqc struej minimal- nej konfiguracji (optymalnej redukcji ble- du), okreslajqc jedynie lokalne minima bez zdolnosci zbliienia si Ci! do optimum; siee neuronowa nie wymaga wczesniej sprecyzowanej funkcjonalnej farmy ani przyj~ia restrykcyjnych zalozen. dotyczqcych charakterystyk, statystycznej dystrybucji zmiennych i b1li':d6w modelu; system maze spowodowac oscylacjf; (nie- stabilnosc) zachowail w fazie uczenia sif;; istnieje mozliwosc pracy z nieprecyzyjnymi zmiennymi i z ciwymi zmianami modeli, co pozwala na stopniowe pczystosowywanie sif; do pojawiajqcych sif; nowych przypadk6w, powoduj~cych zmiany sytuacji; metoda ta maze zostac polqczona z istniejelcymi systemamij daje moiliwosc opanowania ukrytych struktur danych. Wady proces uczenia si/il moze trwac bardzo dlugo; analiza procesu przyznawania wag poszczeg6lnym jednostkom jest ztoiona i trudna do zinterpretowaniaj istnieje slaba przejrzystosc sieci, jeieli chodzi 0 analiz~ logiki systemu. Sprawia to trudnosci w identyfikacji przyczyn bl~d6w i wadliwych odpowiedzi. Zr6dlo: opraeowanie wlasne na podstawie: A. Jane, M. Kraska, Credit-scoring. Nowoczesna metoda oceny zdolnosci kredytowej, Biblioteka Menedzera i Bankowea, Warszawa 2001, s. 94 oraz E. Mays, Handbook of credit scoring, The Gienlake Publishing Company Ltd., 2001, s Por. Sieci neuronowe - Eiementarz, 16 Ibidem. 17 Por. A. Jane, M. Kraska, Credit-scoring..., op. eit., s Par. R. E. Dorsey, R. O. Edmister, J. D. Johnson, Bankruptcy Prediction..., op. cit., s. 6.

9 Metody scoringowe / Algorytmy genetyczne Doniesienia 0 prabach zastosowania metody opartej 0 algorytmy genetyczne w obszarze analizy ekonomicznej, pojawily si~ dopiero z pocz1jtkiem lat 90. Przyktadem tego typu aplikacji jest algorytm GAAT, ' 9 stosowany przez banki do oceny kondycji ekonomicznej przedsi~biorstw staraj1jcych si~ 0 kredyt. Algorytmy genetyczne znalazly zastosowanie do rozwi"zywania problemaw optymalizacji. rawniez w credit scoringu. Kolejne procedury, wg ktarych przebiega proces algorytmu genetycznego, S1j nast~puj'lce:2 0 losowanie populacji, ocena osobnik6w, selekcja, krzyzowanie, mutacja, powrat do punktu 2. Procedura od punktu 2 do 6 jest powtarzana do momentu, ai otrzyma si~ stal1j populacj~, czyli wtedy, gdy nie ma juz mozliwosci przeprowadzenia dalszej ewolucji poprzez krzyzowanie, a jedynie rzadkie genetyczne modyfikacje,2l 4.1. Losowanie populacji W tym miejscu ustala si~, jak wielka b~dzie tworzona populacja. J esli populacja b~dzie zawierala zbyt mato osobnikaw, to algorytm moze zatrzymae si~ w jakims minimum lokalnym, taka sytuacja moze zaistniee, gdy jakies nie najlepsze rozwi1jzanie zdominuje cal1j populacj~. Z drugiej strony, zbyt duza liczebnose populacji zmniejsza szybkose dzialania programu. Po ustaleniu wielkosci populacji nalezy stworzye od nowa wszystkie osobniki. Ze wzgl~du na fakt, ze pocz1jtkowa populacja powinna bye jak najbardziej raznorodna, kazdy osobnik powinien bye tworzony calkowicie losowo Ocena osobnik6w W tym kroku badana jest "dobroe" poszczegalnych osobnikaw. W zaleznosci od rodzaju problemu, razne S1j funkcje sprawdzaj1jce przystosowanie osobnikaw. W przypadku ekstremum funkcji, "dobroci'l" jest po prostu wartose funkcji w zadanym punkcie x. 19 Por. L. C. Thomas, D. B. Edelman, Credit Scoring and.. " op. cit., s Por. 0 algorytmach genetycznych, 21 Por. A. Jane, M. Kraska, Credit scoring..., op. cit., s. 100.

10 62 / Anna Matu5zyk Przypusemy. ze eheemy obliezye parametry:22 a p a 2... a p bp b 2 ". bp. e. uzyte w ponizszym r6wnaniu scoringowym, stosowanym do klasyflkowania aplikant6w ubiegajl\cyeh si~ 0 kredyt: gdzie: X ip... x,p - wartosei eeeh charakterystyeznyeh dla i-tego aplikanta. ai' a 2."., ap' bp b 2,,,., bp' c - szukane wartosei populaeji kandydat6w. Jezeli: fl.x,) >0. to aplikant moze bye zaklasyfikowany jako dobry. fix) < O. to aplikant moze bye zaklasyfikowany jako zly. Najpierw Sl\ wybierane wartosei populaeji kandydat6w dla kolejnyeh a. b i e. DIa potrzeb algorytinu, kazda liczba w rozwi~zaniu, jest reprezentowana w binarnej formie. Rozwi,!zaniem problemu jest wi~e zbi6r zer i jedynek, okreslany jako ei,!g znak6w lub ehromosom. Wewn'!trz ehromosomu S,! poszezeg6lne eeehy lub geny. przyjmuj,!ee dane wartosei. W zwi,!zku z tym. rozwi,!zanie funkeji seoringowej b~dzie si~ skladalo z grupy gen6w ulozonych w rz~dzie, a kazdy gen b~dzi e mial wartose 0 lub 1. Caly rz'!d to ehromosom Selekcja N a tym etapie tworzona jest nowa populaeja osobnik6w na podstawie juz istniej,! cej. W zaleznosei od wartosei funkeji oeeny (obliezanej w poprzednim kroku) dany osobnik ma wi~ksze (gdy jest "dobry") lub mniejsze (gdy jest "slaby") szanse na znalezienie sili! w kolejnym pokoleniu. 23 N ast~pnie nowe chromosomy SE! tworzone poprzez zastosowanie operator6w genetyeznyeh. Operator genetyezny jest proeedur,! sluz,!e,! zmianie pewnyeh wartosei w jednym lub w parze ehromosom6w. Tymi operatorami sl\: krzyzowanie lub mutaeja Krzyzowanie Zadaniem kroku krzyzowania (ang. crossover) jest wymiana "materiaju genetycznego" pomi~dzy dwoma rozwi,!zaniami w populaeji. W wyniku krzyzowania dw6eh rozwi'!zan (rodziee), tworzone s,! dwa nowe osobniki (dziee;). Po wykonaniu krzyzowania dzieei zast~pujl\ w populaeji rodzie6w. Oezywiseie w tym kroku nie wszystkie rozwi'lzania musz'! si~ ze sob,! krzyzowae. Liezb~ krzyzowan okresla tzw. wsp61ezynnik krzyzowania. kt6ry wskazuje. jaka liezba osobnik6w powinna 22 Por. L. C. Thomas, D. B. Edelman, Credit Scoring and.. " op. cit... s Por. Algorytmy genetyczne,

11 Metody scoring owe / 63 bye w jednej iteraeji skrzyiowana, b~dz okresla prawdopodobienstwo, z jakim innym osobnikiem kaide rozwi~zanie moie wzi~e udzial w krzyiowaniu. W przypadku binarnej reprezenta~ji chromosomu, najprostsze krzyzowanie polega na podziale dwoch chromosomow (rodzic6w) na dwie cz~sci (niekoniecznie rowne) i z nieh tworzone s~ dzieei: pierwsze dzieeko sklada si~ z poez'ltkowej ez~sei pierwszego rodziea i koneowki drugiego, natomiast drugie dzieeko odwrotnie - poez~tek drugiego rodziea i koniee pierwszego. 24 Rysunek 3_ Przykladowe krzyzowanie chromosom6w Rodzice Dzieci Zr6dJO: opracowanie wlasne Da podstawie: L. C. Thomas, O. B. Edelman, Credit Scoring and Its Application, Society for Industrial and AppUed Mathematics, Philadelphia, 2002, s Mutacja Mutacja (ang. mutatiun), pudobnie jak krzyzowanie, zapewnia dodawanie do populaeji nowyeh osobnik6w. 25 Jednak w odr6inieniu od krzyiowania, w przypadku mutaeji, modyfikowany jest jeden, a nie dwa osobniki. Podobnie jak w przypadku krzyiowania istnieje tzw. wsp61ezynnik mutaeji, kt6ry okresla, ile osobnik6w b~dzie w jednej iteraeji ulegalo mutaeji. Rysunek 4. Przykladowa mutacja chromosom6w Rodzice Dzieci Zr6dlo: opracowanie wlasne na podstuwie: P Bialas. Sieci neuronowe. Przegl",d architektur i algorytmow nauczania, s. 45; W koneowym eta pie zostaje wybrany ehromos"om, kt6ry poehodzi z nowe) populacji i zawiera dzieci powstaie z krzyzowania i po mutacji Par. L. C. Thomas. D. B. Edelman. Credit Scoring and... s Pal'. Algorytmy genetyczne, 26 Par. L. C. Thomas, D. B. Edelman. Credit Scoring and... op. cit

12 64 / Anna Matuszyk Operatory genetyczne modyflkujll tylko jednostki 0 najwyzszej wartosci funkcji dopasowania 2 7 Nalezy podkreslic, ze klasyczne algorytmy genetyczne w zaden sposob nie wykorzystuj'l wiedzy 0 rozwillzywanym problemie. To, ze znajduj'l rozwi'lzanie, wynika z faktu, ze do kazdej nast~pnej generacji przedostajll si~ lepsze jednostki z generacji poprzedniej, a operatory genetyczne wymieniaj~ informacje zawarte w tycb jednostkach tworz'lc nowe, potencjalnie doskonalsze rozwi'lzania. Rysunek 5. Proces tworzenia nowej populacji $I~ba Ijednostka 8' 1 dobra Uednostka a2 ~red"la I reprodukcja I /I V I krzyi:owani~r Ijednostka 83r ~ 1 mu,acja 1 '-.., sredoia 1 jednostka b, 1!iednostka b21 "-!iednostka b31 Ijednostka mutacja 1 jednostka b4i populacja n populacja "+1 ZrOdlo: Algorytmy genetyczne; AJgorytmy genetyczne sll mlodll technikll, dlatego tez trudno jednoznacznie wymienic ich wady i zalety.28 Podobnie jak w przypadku kazdej nowej koncepcji, minusem jest brak doswiadczenia w jej zastosowaniu oraz brak pejnego zrozumienia zasad dzialania. 5. Systemy eksperckie Wspomagany komputerowo system podejmowania decyzji, zwany dalej systemem eksperckim (SE), podobnie jak sie'; neuronowa, zaliczany jest do grupy systemow sztucznej inteligencji.29 Jest to kolejny przyklad metody klasyflkacji wykorzystywanej w credit scoringu. Wczesne systemy eksperckie zakladaly rozumowanie oparte na zasadach. 30 Dla celow kredytowych, mialy pocz'ltkowo zastosowanie poprzez przydzielanie 27 Por. Algorytmy genetyczne; 28 Por. A. Janc, M. Kraska, "Credit-scoring... ", op. cit..., S Ibidem, B Por. A Practical Solution for Doing More With Less;

13 Metody scoring owe / 65 punkt6w w odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku kredytowym i sumowanie tych punktow umozliwialo kierownictwu kredytowemu zdecydowae 0 udzieleniu lub odmowie kredytu. W jaki spo.ob moina zastosowac technologi~ systemu eksperckiego w procesie udzielania kredytow? Bior'lc pod uwag~ przyszl'l sytu acj~ fmansow'l k1ienta, pozycj~ konkurencji, kompetencje kierownicze, jakoseiowe informacje 0 prz edsi~biorstwie i inne istotne czynniki, anajityk kredytowy moze wsp61pracowae z systemem eksperckim,31 w celu rozpoznania i zbadania istotnych kwestu, si! i slabosci. System ekspercki moze pomoc inspektorowi zanajizowae zdolnose kredytow'l klienta poprzez wasenie informacji jakoseiowych w stosunku do wyniku operacyjnego oraz poczynie przypuszczenia w odniesieniu do wynik6w historycznych itp. System ekspercki zbudowany jest z czterech glownych komponentow:32 bazy wiedzy (ang. knowledge base), mechanizmu interfencyjnego wnioskowania (ang. interference engine), modulu nabywania wiedzy (ang. knowledge acquisition module), interfejsu objasniaj'lcego (ang. explanatory interface). Cechy systemu eksperckiego. Coats zidentyfikowal pi~e cech sytemu eksperckiego, kwre S'l szczegalnie pomocne przy ocenie kredytu. S'I to:33 zdolnosc do rozpoznawania wzor6w, rozumienie materialu pisanego prozll, dostarczanie wyjasnien z zastosowanej scieiki rozumowania, uw zgl ~dnianie niepewnosci, zapami~tywanie duzych i!osci informacji. Rozpoznawanie wzorow jest uzyteczne przy ocenie kredytu, w momeneie przeprowadzania anajizy finansowej.34 Jako cz~se procesu oceny, bank moze zamierzae przewidywanie pozyc;ji finansowej firmy w perspektywie kiiku lat, stos\\i'lc dane ekonomiczne, firmy i rynku. Na wszystkich etapach system jest w stanie dostarczye objasnienie takiego procesu oceny, kwre moze bye zachowane w dokumentacji kredytowej. Te szczegalne mozliwosci systemu przyczyniaj'l si.., do osiljglli..,cia pewnych korzysci. Najwi~ksz'l zaje~ w zautomatyzowanych ocenach kredyt6w jest ulepszenie bankowych zapisow kredytowych (ang. records) poprzez jednolite wnioski kredytowe i wskazawki bezpieczeilstwa. System zapewnia swiadomosc i stosowanie istotnej polityki banku. 31 Por. K. Bryant, "The Integration of Qualitative... ", op. cil., Por. Expert Systems or Intelligent Knowledge Based Systems, Introduction to AI, Week 3; as Por. P. K. Coats, Improving Loan Portfolios with Expert Systems, "The Journal of Commercia] Bank Lending", 1998, 71(1), s. 35-4l. 34 Por. K. Bryant, The Integration of Qualitative Factors into Expert Systems for Evaluating Agricultural Loans, Griffith University, Brisbane, Australia,

14 66 I Anna Mat uszyk Rysunek 6. Typowy syst em ekspercki ekspert baza danych modul nabywania wiedzy --c praces nauki (strategie indukcji) i81018 systemu eksperckiego baza wiedzy ----Orzedstawienie wiedzy mechanizm inferencyjny etody prawdopo?obnego rozumowama -E imerfejs objasniaj,!cy ---c element ludzki uiytkownik Zr6dlo: Expert Systems or Intelligent Knowledge Based Systems, Introduction to AI, Week 3; Identyfikowane Sll r6wniez inne korzysci. Po pierwsze, podejrnowanie decyzji jest bardziej spojne, a Deeny s~ bardziej dokladne, co maze przyczynic si~ do zaakceptowania wi~kszej ilosci wniosk6w i mniejszych strat spowodowanych nieregulowanjem zobowi'lzan. System ekspercki moie rowniei wspomoc dalszy rozwoj doswjadczonych i wydajnych inspektorow kredytowych. poprzez popraw~ jch rozumowania 0 niektorych aspektach firm. Do zalet systemow eksperckich zalicza si~ takie moiliwosc tatwej interpretacji pochodzenia otrzymanych rezultat6w. Jest to szczegolnie wa:ine, gdy ustawodawstwo nakazuje kredytodawcom uzasadnienie podj~tej decyzji, na prosb~ kre-

15 Metody scoringowe / 67 dytobiorcy.35 Ponadto budowa systemu eksperckiego pozwala na dodanie do bazy wiedzy nowych regul i procedur dzialania. Jednak willie si~ z tym pewne ograniczenie. W momencie dokonania jakichkolwiek zmian, system musi zostac dostosowany do nowych charakterystyk, a to moie okazac si~ trudne i kosztowne. Trudnosci tkwi" takie w pozniejszej interpretacji wynikow, gdyi wi~kszosc systemow nie roinicuje przedsi~biorstw pod wzgl~dem ich wielkosci, fszy rozwoju, specyficznych potrzeb finansowych czy tei rodzaju sektora, w ktorym dziaiaj". Rozroinierue owych elementow w systemie jest moiliwe, a nawet konieczne. jednak technologia nie jest na tyle wystarczajllca, ahy tego dokonac na odpowiednim poziomie kosztow. 6. Podsumowanie Aby moiliwie obiektywnie oszacowac poziom ryzyka zwillzanego z klientem banku prowadzllcego dzialainosc kredytow,!, wykorzystuje si~ metody scoringowe - statystyczne i niestatystyczne. Do lat 80. XX wieku jedynymi metodami stosowanymi w credit scoringu by Iy metody statystyczne. Metody niestatystyczne Sll nowymi metodami, jednak rozwijajl\ si~ dynamicznie. Wi~kszosc systemow scoringowych wykorzystuje jednl\ wybranq technik~ klasyfikacji kredytobiorcow albo ich kombinacj~. Z dotychczasowych badan nad zachowaniem poszczegolnych metod wynika, ze coraz wi~k szego znaczenia nabieraj,! wlasnie metody odwoluj,!ce si~ do sztucznej intejigencji. 35 Por. A. Jane, M. Kraska, Cred.it-SUlring... op. cit.,

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13

Spis tresci. (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 Spis tresci Ws t ~p (Malgorzata lwanicz-drozdowska)... 9 1. ROLA I ZNACZENlE EDUXAC/I FINANSOWEJ (Malgorzata lwanicz-drozdowska, Agnieszka K Nowak)... 13 1.1. Edukacja finansowa i poj~cia powi~zane (M.lwanicz-Drozdowska,

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie.

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Tomasz Winiarski Rok akademicki 2000/2001 Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ducha Spis treści 1 Wstęp 3 2 Drażenie danych 5 2.1 Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA METOD PROGNOZOWANIA STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW

KLASYFIKACJA METOD PROGNOZOWANIA STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW KLASYFIKACJA METOD PROGNOZOWANIA STANU ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTW Jan Andreasik Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Celem artykułu jest przegląd i klasyfikacja metod prognozowania

Bardziej szczegółowo

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej ze źródeł internetowych Ontologie jako narzędzie budowy modeli WITOLD ABRAMOWICZ PIOTR STOLARSKI KRZYSZTOF WĘCEL Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych ekstrakcja wiedzy ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE

INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH METODY MATEMATYCZNE I INFORMATYCZNE Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH INNOWACJE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Adamowski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem

Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera Texas Hold em ze stałym limitem Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marek Kiszkis Nr albumu: 262948 Znajdowanie strategii w grach z niepełną informacją przez ewolucję sieci neuronowych, na przykładzie pokera

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG

WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG SIECI NEURONOWE WYKORZYSTANIE DO PROGNOZOWANIA WIG Dr Kamila Migdał Najman Dr Krzysztof Najman Katedra Statystyku Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański K.Najman@panda.bg.univ.gda.pl kmn@panda.bg.univ.gda.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA

BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA STUDIA EKONOMICZNE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH BADANIA OPERACYJNE METODY I ZASTOSOWANIA Redaktor naukowy Tadeusz Trzaskalik Katowice

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH

BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH BAZY DANYCH I NARZĘDZIA ANALITYCZNE W BADANIACH SATYSFAKCJI I LOJALNOŚCI Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Bazy danych w strategiach lojalnościowych Podtrzymanie więzi z klientem, traktowanie go

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski prof. dr hab. Andrzej Straszak doc.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek

PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA. Karol Sot, Rafał Pajączek PRZEGLĄD DOSTĘPNYCH APLIKACJI KOMERCYJNYCH WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELA Karol Sot, Rafał Pajączek Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości w Radomiu Abstract: It the article the representing

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO PLANOWANIA I ANALIZY KAMPANII REKLAMOWEJ

ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH DO PLANOWANIA I ANALIZY KAMPANII REKLAMOWEJ Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 1/2013 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d z i e, z a r z ą d z a n i e, g o s p o d a r k a Rafał

Bardziej szczegółowo

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska)

Maciej Kruszyński. Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej AHP. (Dyplomowa praca inżynierska) Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki Wydział Nauk Technicznych Specjalność: Systemy i Sieci Komputerowe Maciej Kruszyński Internetowy serwis informacyjny dotyczący metody wielokryterialnej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA ÓW

SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA ÓW Zam. 25/2009 Nak³ad 180 strona 1 (tytu³owa) POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Koœciuszki EWA PABISEK SYSTEMY HYBRYDOWE INTEGRUJ CE MES I SSN W ANALIZIE WYBRANYCH PROBLEMÓW MECHANIKI KONSTRUKCJI I MATERIA

Bardziej szczegółowo

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa

1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa OCENA SKUTKOW REGULACJI 1) Wskazanie podmiotow, na ktore oddzialuje projektowana ustawa Zakres oddzialywania projektu ustawy obejmuje nast~puj~ce podmioty: ubezpieczonych w powszechnym systemie ubezpieczeil

Bardziej szczegółowo

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE

Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Dariusz Stanko Katedra Ubezpieczenia Spolecznego FUNDUSZE EMERYTALNE - NADZÓR I GWARANCJE Warszawa pazdziernik 1997 2 SPIS TRESCI: ENGLISH SUMMARY 3 1. FUNDUSZE INWESTYCYJNE A EMERYTALNE 5 1.1 Fundusze

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagania decyzji

Systemy wspomagania decyzji Systemy wspomagania decyzji Andrzej PIECZYŃSKI Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Systemy wspomagania decyzji 1 270 Plan wykładów 1. Wprowadzenie. Iloraz inteligencji. Proces podejmowania

Bardziej szczegółowo

Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp

Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp 12) dr inz. Marcin Pyc' Wydziat Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL Jana PawJa II w Stalowej Woli e-mail: marcinpyc@poczta.fm, marcinpyc@kul.lublin.pl Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych

Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca licencjacka Wybrane estymatory parametrów prostej regresji w strumieniowym przetwarzaniu danych Zygmunt Zawadzki Kierunek: Finanse i Rachunkowość Specjalność: Rynki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH KORPORACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BUSINESS INTELLIGENCE I BAZ DANYCH

SYSTEM GROMADZENIA I ANALIZY DANYCH KORPORACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI BUSINESS INTELLIGENCE I BAZ DANYCH STUDIA INFORMATICA 2010 Volume 31 Number 2B (90) Paweł DRZYMAŁA, Łukasz SOBCZAK, Henryk WELFLE, Sławomir WIAK Politechnika Łódzka, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych SYSTEM GROMADZENIA I

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom drugi red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo