DOSTĘP DO MIESZKALNICTWA I BEZDOMNOŚĆ MIGRANTÓW W ANGLII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTĘP DO MIESZKALNICTWA I BEZDOMNOŚĆ MIGRANTÓW W ANGLII"

Transkrypt

1 BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE BOGUMIŁA JABŁECKA DOSTĘP DO MIESZKALNICTWA I BEZDOMNOŚĆ MIGRANTÓW W ANGLII

2 Bogumiła Jabłecka Dostęp do mieszkalnictwa i bezdomność migrantów w Anglii Wstęp W najbliższym czasie w Wielkiej Brytanii są planowane ostre cięcia budżetowe na wydatki socjalne. Zaproponowana przez rząd największa od ponad sześćdziesięciu lat reforma systemu pomocy społecznej Welfare Reform Act 2012 (WRA) uzyskała ostatecznie sankcję królewską 8 marca 2012 roku. Jej wprowadzenie jest motywowane koniecznością uproszczenia dotychczasowego systemu i bardziej sprawiedliwego rozdziału funduszy socjalnych przy jednoczesnym ograniczeniu świadczeń i większym ich uzależnieniu od statusu pracy 1. W 2011 roku zjawisko Wejście w życie powyższych zmian zbiega się w czasie z bezdomności w Wielkiej Brytanii wzrosło o 14% odnotowanym nasileniem się zjawiska bezdomności na w stosunku do 2010 roku terenie Wielkiej Brytanii, które według oficjalnych statystyk w 2011 roku zwiększyło się o 14%, co uważa się za największy wzrost w ciągu ostatnich dziewięciu lat 2. Osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością to w Anglii zróżnicowana grupa, w której wraz z postępującym wzrostem migracji coraz większą część stanowią obcokrajowcy. Łączy się to z charakterem zjawiska migracji, które, z jednej strony, przyczynia się do zwiększenia zapotrzebowania na mieszkanie, z drugiej zaś strony stawia cudzoziemców w sytuacji szczególnego zagrożenia utraty dachu nad głową w wypadku trudności ze znalezieniem pracy, zwolnienia lub otrzymywania bardzo niskiego wynagrodzenia. Ma to związek z mniejszym kapitałem społecznymi i z ograniczonymi środkami finansowymi poszczególnych grup migrantów, a także z regulacjami w dostępie do pomocy społecznej i mieszkaniowej w kraju goszczącym 3. Niniejszy artykuł przedstawia zjawisko bezdomności w wymiarze dostępu do mieszkalnictwa socjalnego migrantów w Anglii, uwzględniając jednocześnie najnowsze zmiany legislacyjne w tym zakresie 4. 1 C. Feikert-Ahalt, Great Britain Welfare Reform Act 2012, Law Library of Congress, s. 1 [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 2 S. Rogers, Homelessness jumps by 14% in a year, The Guardian, 8 marca 2012 roku [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 3 S. Fitzpatrick, H. Pawson, G. Bramley, S. Wilcox, The homelessness monitor: England 2012, Crisis, grudzień 2012 roku, s. 30 [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 4 Zasady związane z prawnym definiowaniem kategorii bezdomności oraz przywileje socjalne różnią się w Wielkiej Brytanii między Anglią i Walią a Szkocją i Irlandią Północną.

3 Definicja bezdomności Bezdomność to problem społeczny, który ze względu na znaczenie pojęcia dom, wiążącego się z posiadaniem poświadczonego prawa do zamieszkiwania (domena prawna), odpowiedniej przestrzeni chroniącej przed warunkami atmosferycznymi (domena fizyczna) i zabezpieczenia prywatności umożliwiającej czerpanie satysfakcji z życia społecznego (domena społeczna) występuje w czterech wymiarach: bezdachowość, bezmieszkaniowość, niezabezpieczone mieszkanie, nieodpowiednie mieszkanie 5. Bezdachowość (rough sleeping) to sytuacja, która dotyczy najbardziej widocznego i ostrego przejawu bezdomności, jakim jest przebywanie i zamieszkiwanie w publicznych miejscach niemieszkalnych (przystanki autobusowe, parki, zsypy, kanały). Sytuacja ta jest również określana jako bezdomność pozainstytucjonalna, ponieważ inaczej niż w wypadku bezmieszkaniowości podlegające jej osoby nie korzystają regularnie i cyklicznie z pomocy instytucjonalnej niesionej bezdomnym w formie zapewnienia schronienia. Z kolei główną cechą bezmieszkaniowości (bezdomności instytucjonalnej) jest brak własnego domu. Osoby, które mogą być zakwalifikowane do tej kategorii, nie mają lokalu mieszkaniowego, prawa do niego lub meldunku, chociaż przebywając w placówkach pobytu dla ludzi bezdomnych, szpitalach czy ośrodkach penitencjarnych mają zapewnione zakwaterowanie 6. Niezabezpieczone mieszkanie to termin dotyczący braku prawa do zamieszkiwania w danej przestrzeni, z kolei nieodpowiednie mieszkanie nieodpowiednich warunków lokalowych 7. W Anglii ważne jest także rozróżnienie na bezdomność ustawową (statutory) i bezdomność pozaustawową (non-statutory). Określenia te dotyczą sytuacji oficjalnego zakwalifikowania (lub jego braku) rodziny Otrzymywanie (gospodarstwa domowego) jako bezdomnej na podstawie świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii wiąże warunków zawartych w następujących ustawach: się z uzyskaniem Housing Act z 1996 roku, Homelessness Act z 2002 roku i statusu bezdomności Homelessness (Priority Need For Accomodation) ustawowej (England) Order z 2002 roku. Osoba doświadczająca bezdomności ustawowej jest uprawniona do otrzymywania zasiłku społecznego, najpierw jednak musi udowodnić priorytetowe zapotrzebowanie na pomoc w zakresie mieszkalnictwa ( priorytetowe zapotrzebowanie to termin dotyczący w 5 Europejska typologia bezdomności i wykluczenia ETHOS, FEANTSA [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 6 P. Olech, Bezdomność bezdachowość i bezmieszkaniowość, E-przewodnik streetworkingu, s [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 7 Posługiwanie się w dalszej części niniejszego opracowania terminem bezdomność będzie zgodnie z definicją dotyczyło wszystkich wymiarów tego zjawiska.

4 Anglii sytuacji następujących grup: kobiet w ciąży, dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców lub opiekunów, osób starszych, osób chorych psychicznie, osób niepełnosprawnych, osób, które utraciły mieszkanie na skutek nagłego wypadku, jak powódź, młodzieży w wieku szesnastu i siedemnastu lat, osób poniżej dwudziestego pierwszego roku życia, które pozostawały w lokalnym ośrodku opiekuńczym między szesnastym a osiemnastym rokiem życia, osób w wieku dwudziestu jeden lat, które opuszczają ośrodek opiekuńczy, osób po wyjściu z więzienia, osób, które doświadczyły bezpośrednio przemocy domowej lub są nią zagrożone) 8, związek ze społecznością lokalną i to, że doświadcza bezdomności nie ze swojej winy 9. Na podstawie powyższego rozróżnienia do kategorii osób w sytuacji bezdomności nieustawowej będą należeć pary i osoby samotne niemające dzieci lub których dzieci się usamodzielniły i które nie należą do grup podatnych na wykluczenie, a także część imigrantów w zależności od ich statusu prawnego i charakteru pobytu w kraju. Osoby te nie mogą być zakwalifikowane jako bezdomni ustawowo, ponieważ nie spełniają jednego z warunków przy uznaniu priorytetowego zapotrzebowania nie doświadczają bezdomności nie ze swojej winy lub nie wystąpiły o zakwaterowanie socjalne. Należy zauważyć, że termin bezdomności pozaustawowej nie jest tożsamy z bezdomnością pojedynczą (single homelessness), która, jak wynika z nazwy, dotyczy jedynie osób samotnych. Reasumując, osoby bezdomne doświadczają najczęściej jednego z dwóch głównych typów bezdomności, jakimi są bezdachowość i bezmieszkaniowość. W zależności od ich sytuacji życiowej, w Wielkiej Brytanii osoby te mogą być zakwalifikowane do grupy bezdomnych ustawowo, z czym łączy się przywilej otrzymywania świadczeń (na zasadach wynikających z reformy z 2012 roku), lub do grupy bezdomnych pozaustawowo, niemających uprawnień do korzystania z mieszkalnictwa socjalnego i zasiłków 10. Przy czym przynależność do prawnie definiowanej kategorii bezdomności zależy od określonych aktów prawnych. Jednocześnie, mówiąc o bezdomności, należy zwrócić uwagę na stosunkowo powszechne zjawisko bezdomności ukrytej (hidden homeless, concealed households, sofa surfers), dotyczące sytuacji osób bezmieszkaniowych, ale nieodnotowanych w oficjalnych statystykach bezdomności na skutek korzystania z czasowego rozwiązania. Skala bezdomności ukrytej jest trudna do określenia, ponieważ osoby nią dotknięte, nie informując władz lokalnych o swojej sytuacji (nie 8 Priority Need definitions, Crisis [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 9 Statutory homelessness, Crisis [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 10 Ibidem.

5 występując o przyznanie im statusu bezdomnych ustawowych lub nie korzystając z pomocy służb socjalnych), zwykle nie figurują w oficjalnych statystykach, radząc sobie w inny sposób (nocowanie u znajomych lub u rodziny albo w squatach opuszczonych pomieszczeniach lub budynkach) 11. Zjawisko bezdomności w Anglii Dokładna liczba osób w sytuacji bezdachowości i bezmieszkaniowości w Anglii nie jest znana. Wynika to z trudności w zbieraniu danych ze względu na charakter zjawiska bezdachowości i bezdomności ukrytej. Co kwartał rządowy Departament Społeczności i Samorządów (Department for Communities and Local Government) publikuje jednak statystyki dotyczące bezdomności ustawowej, czyli gospodarstw domowych, które wystąpiły o pomoc w zakresie mieszkalnictwa w związku z zagrożeniem lub bezpośrednim doświadczeniem braku zakwaterowania. Według najnowszych danych, pochodzących z okresu między lipcem a sierpniem 2012 roku, gospodarstw domowych zostało uznanych za bezdomne ustawowo 12. Dla porównania takich gospodarstw było w trzecim W trzecim kwartale 2012 kwartale 2011 roku , w 2010 roku , a w 2009 roku gospodarstw roku Przyglądając się rządowym statystykom domowych w Wielkiej dotyczącym bezdomności ustawowej od 1998 roku, Brytanii zostało należy zauważyć, że największa liczba gospodarstw uznanych za bezdomne ustawowo dotkniętych omawianą sytuacją wystąpiła o pomoc w 2003 roku ( ) i od tego czasu liczba ta regularnie spadała aż do 2009 roku (41 780), kiedy nastąpiła kolejna fala wzrostu skali tego zjawiska. Na podstawie dostępnych danych z pierwszego (13 130), drugiego (12 860) i trzeciego (13 890) kwartału 2012 roku można przypuszczać, że tendencja ta obecnie się utrzymuje 14. Wspomniany spadek liczby gospodarstw domowych ubiegających się o zakwalifikowanie jako bezdomnych ustawowo po 2003 roku był związany z przeprowadzoną w szerokim zakresie inicjatywą samorządów, mającą na celu zapobieganie zjawisku przez pomoc w zabezpieczeniu dotychczasowego zakwaterowania i w poszukiwaniu nowych kwater 15. Co interesujące, wzrost skali 11 About homelessness, Homeless Link [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 12 Statutory Homelessness: July to September quarter 2012 England, Department for Communities and Local Government, 6 grudnia 2013 roku, s Tabel 772: Homeless households accepted by local authorities, by region, Department for Communities and Local Government, 6 grudnia 2012 roku. 14 Ibidem. 15 S. Fitzpatrick, H. Pawson, G. Bramley, S. Wilcox, The homelessness monitor: England 2012, op. cit., s. 69.

6 bezdomności ustawowej od 2009 roku nastąpił mimo kontynuacji zaangażowania samorządów we wsparcie osób zagrożonych bezmieszkaniowością. Kolejną kwestią, jaką należy poruszyć w wymiarze bezdomności w Anglii, jest zróżnicowanie regionalne tego zjawiska. Biorąc pod uwagę statystyki bezdomności ustawowej, największa liczba gospodarstw domowych w omawianej sytuacji znajduje się w Londynie ( w 2011 roku) oraz w obejmującym aglomerację miasta Birmingham hrabstwie West Midlands (8730 w 2011 roku). Z kolei w znajdującym się na granicy ze Szkocją hrabstwie North East odnotowuje się najniższą liczbę bezdomności ustawowej (1820 w 2011 roku, 1810 w 2010 roku) 16. Zróżnicowanie to odpowiada tendencjom bezdechowości i innym danym dotyczącym bezdomności na terenie kraju 17. Pierwsze oficjalne statystyki dotyczące bezdachowości pojawiły się w Anglii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Wraz ze zmianą rządu w 2010 roku dotychczasowa metodologia gromadzenia danych dotyczących bezdomności została szeroko skrytykowana i opracowano w tym zakresie nowy system. Przede wszystkim rozbudowano rozumienie pojęcia bezdachowości, w W sytuacji którego zakres włączono zarówno osoby mające zamiar bezdachowości było w spać w miejscach publicznych, jak i samych śpiących. Anglii w 2011 roku 2181 bezdomnych, przy czym Ponadto rozbudowano współpracę z organizacjami problem ten był pomocowymi zajmującymi się osobami bezdachowymi 18. najbardziej wyraźny w Londynie Biorąc pod uwagę dane z jesieni 2011 roku, pozyskane na podstawie zliczenia osób bezdachowych między 1 października a 30 listopada 2011 roku, w Anglii w tej sytuacji było 2181 bezdomnych 19. Najwięcej przypadków odnotowano w Londynie (20% 446 osób) i w południowej Anglii (South East 430 osób, South West 337 osób), a najmniej w hrabstwie North East (1,5% 32 osoby). Podobnie jak osób w sytuacji bezdomności ustawowej, osób w sytuacji bezdachowości w ostatnim czasie przybywa. W porównaniu z jesienią 2010 roku (1768) w 2011 roku (2181) ich liczba wzrosły o 23%. Osobnym, choć zbliżonym do bezdachowości jest zjawisko bezdomności samotnej (single homelessness). Do tej kategorii zaliczają się samotne osoby, które ze względu na wyjątkowe potrzeby (na przykład choroba psychiczna) zostały ujęte w kategorii bezdomności ustawowej, pozaustawowej lub bezdachowej. Grupę tę wyróżniono z punktu widzenia szczególnego rodzaju odczuwanej bezdomności, ale 16 Tabel 772: Homeless households accepted by local authorities, by region, op. cit. 17 Rough Sleeping Statistics England Autumn Experimental Statistics, Department for Communities and Local Government, 23 lutego 2012 roku, s S. Fitzpatrick, H. Pawson, G. Bramley, S. Wilcox, The homelessness monitor: England 2012, op. cit., s Rough Sleeping Statistics England Autumn Experimental Statistics, op. cit., s 3.

7 w statystykach publicznych liczba omawianych przypadków jest podzielona między wyżej wspomniane rodzaje bezdomności 20. Badania Kesii Reeve i Elanie Batty, przeprowadzone między lipcem 2010 a styczniem 2011 roku, wykazały, że większość sytuacji bezdomności samotnej jest związana z bezdomnością ukrytą (62% respondentów było w sytuacji bezdomności ukrytej w momencie przeprowadzania badania, podczas gdy 92% respondentów oświadczyło, że doświadczyło w swoim życiu sytuacji bezdomności ukrytej) 21. Na podstawie zaprezentowanej przez autorki analizy wykazano ponadto, że samotna bezdomność ukryta dotyczy przeważnie mężczyzn (84%) do czterdziestego roku życia (59%), przy czym 36% z nich nie pracowało przez większość dorosłego życia 22. Zmiany w systemie opieki społecznej oraz sytuacji społecznoekonomicznej dotykające problemu bezdomności i mieszkalnictwa Ważną datą w pracach nad zredukowaniem zjawiska bezdomności (we wszystkich jego wymiarach) w Anglii jest 1990 rok, kiedy zainicjowano program Rough Sleepers Initiative (RSI), który miał na celu zapewnienie sieci schronisk osobom bez dachu nad głową. Kontynuacją przedsięwzięcia były prace rządowej jednostki Rough Sleepers Unit (RSU) na przełomie lat dziewięćdziesiątych XX wieku i XXI stulecia. Mimo podjętych działań problem bezdachowości nie zniknął jednak z ulic dużych miast, w związku z czym w 2008 roku przyjęto nową strategię walki z tą sytuacją, która zakładała całkowite wyeliminowanie zjawiska do 2012 roku 23. Chociaż ostateczny cel nie został osiągnięty, należy docenić prace, które zostały podjęte w ramach tego przedsięwzięcia. Tymczasem wśród najbardziej efektywnych działań z przedsięwzięć podjętych w ramach inicjatywy rządowej znajdują się akcje skierowane na zapobieganie bezdomności wśród młodych ludzi. Przeciwdziałanie tak zwanej bezdomności młodych jest związane między innymi z ustaleniem podlegania przez szesnasto- i siedemnastolatków oraz przez młodzież opuszczającą ośrodki opiekuńcze aż do dwudziestego pierwszego roku życia pod ścieżkę priorytetowego zapotrzebowania przy ubieganiu się o świadczenia w ramach kategorii bezdomności ustawowej 24. Mieszkalnictwo w Anglii opiera się na zasadzie własności przez osoby prywatne lub instytucje społeczne, tak zwanych zarejestrowanych usługodawców (registered 20 K. Reeve, E. Batty, The hidden truth about homelessness. Experiences of single homelessness in England, Crisis, maj 2011 roku, s Ibidem, s Ibidem, s S. Fitzpatrick, H. Pawson, G. Bramley, S. Wilcox, The homelessness monitor: England 2012, op. cit., s Ibidem, s. 6.

8 providers). Do tych drugich zaliczają się samorządy lokalne i działające non profit spółdzielnie mieszkaniowe. Samorządy lokalne mają obowiązek udzielenia pomocy osobom potrzebującym w zakresie mieszkalnictwa w charakterze poradnictwa, mediacji lub zakwaterowania, przy czym instytucja sama określa wymiar świadczonego wsparcia. Oznacza to między innymi, że dla osób zakwalifikowanych jako bezdomne, ale nieponoszące winy za własną bezmieszkaniowość, i będące w sytuacji określanej jako potrzeba priorytetowa (bezdomność ustawowa), samorządy lokalne są zobowiązane zapewnić lokal. Z kolei osobom, które na przykład borykają się z problemem wnoszenia opłat za czynsz, samorządy powinny udzielić porady, jak wystąpić o pomoc finansową w tym zakresie (housing benefit lub local housing allowance, czyli housing benefit dla osób, które wynajmują mieszkanie u właścicieli prywatnych). Ponadto samorządy lokalne, niekiedy razem ze spółdzielniami mieszkaniowymi, ustalają listę osób oczekujących na mieszkania socjalne, na których pozycja jest ustalana według przysługującej jednostce skali potrzeby priorytetowej 25. Wyjątkowość Anglii w wymiarze podejścia do zjawiska bezdomności polega na stosowaniu metody egzekwowalności przez sądy praw jednostek w tym zakresie. Są to mechanizmy wzmacniające gospodarstwa domowe w sytuacji zaistnienia bezdomności lub zagrożenia bezdomnością i gwarantujące realizację ich potrzeb mieszkaniowych (w zakresie bezdomności ustawowej) 26. Innymi słowy, w Wielkiej Brytanii, w tym w Anglii, istnieje nie tylko prawo do zakwaterowania dla osób bezdomnych ustawowo, ale także system skoncentrowany na zapewnieniu jednostkom mechanizmów realizacji tego prawa. Z drugiej strony, ze względu na zasadę priorytetowego zapotrzebowania, osoby w sytuacji bezdachowości, które nie kwalifikują się do tej kategorii, nie mają żadnych praw do zakwaterowania awaryjnego (emergency housing) 27. Jednocześnie między poszczególnymi członkami Anglia wyróżnia się Zjednoczonego Królestwa istnieją różnice w spośród wszystkich państw Zjednoczonego prowadzonej polityce zwalczania bezdomności i w Królestwa najbardziej metodach udzielania pomocy osobom nią dotkniętych. skomplikowanym ujęciem zasad kwalifikacji Anglia wyróżnia się najbardziej skomplikowanym bezdomności ustawowej ujęciem zasad kwalifikacji bezdomności ustawowej, której status umożliwia dostęp do świadczeń socjalnych. Inne jest podejście Szkocji, gdzie od 2001 roku są wprowadzane zmiany, mające na celu objęcie zabezpieczeniem 25 Por.: C. Feikert-Ahalt, Law Library of Congress. Great Britain Welfare Reform Act 2012, op. cit.; Finding a place to live, Shelter [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 26 S. Fitzpatrick, H. Pawson, G. Bramley, S. Wilcox, The homelessness monitor: England 2012, op. cit., s Ibidem, s. 14.

9 przed bezdomnością jak najszerszej grupy osób. Przejawem prac podejmowanych w tej dziedzinie jest wykluczenie kategorii priorytetowego zapotrzebowania przy ubieganiu się o status bezdomności ustawowej i rozbudowanie odpowiedzialności samorządów w zwalczaniu zjawiska bezdomności 28. Są to bardzo ważne działania, otwierające drogę do przyznawania omawianego statusu większej grupie osób, co przekłada się na ich zabezpieczenie również w wymiarze możliwości korzystania ze schronisk i noclegowni dla bezdomnych, których część świadczy usługi jedynie osobom bezdomnym ustawowo 29. Wspomniana na wstępie reforma systemu społecznego Welfare Reform Act z 2012 roku bezpośrednio wpłynie na cięcia w zakresie zasiłku mieszkaniowego (housing benefit), co budzi podejrzenie, że odbije się to na Welfare Reform Act rodzinach najbardziej potrzebujących 30. Widoczne bezpośrednio wpłynie na zmiany nastąpią w zakresie niżej omawianych kwestii. cięcia w zakresie zasiłku mieszkaniowego, co może Po pierwsze, od października 2013 roku poszczególne najmocniej dotknąć świadczenia socjalne (working tax credit, child tax najbardziej potrzebujące rodziny credit, housing benefis, income suport, job seekers allowance, employment and suport allowance) zostaną połączone w jeden rodzaj świadczeń, nazwany Universal Credit. Jednocześnie świadczenia będą wypłacane bezpośrednio beneficjentom (direct payment), nie zaś jak dotychczas właścicielom wynajmowanych przez nich mieszkań. Od kwietnia 2013 roku zmniejszy się także wysokość zasiłków na opłatę czynszu i będzie wprowadzona zasada jednej sypialni dla jednej osoby (pary), przy uznaniu, że dzieciom tej samej płci poniżej szesnastego roku życia oraz dzieciom różnej płci poniżej dziesiątego roku życia przysługuje jeden pokój. Wyjątkiem są tutaj osoby niepełnosprawne, które wymagają pomocy i którym przysługuje dodatkowy pokój dla opiekuna. Rodziny, w których mieszkaniach liczba pokoi przewyższa wspomniany limit, będą miały zmniejszony zasiłek 31. Założeniem wprowadzenia zasady Universal Credit jest zwiększenie motywacji do podjęcia pracy przez zapewnienie, że praca zarobkowa będzie się wiązała z wyższą gratyfikacją w zakresie świadczeń. Objawia się to między innymi przez zwiększenie limitu wysokości wynagrodzenia skutkującym wycofaniem świadczeń i silniejszym uwarunkowaniem otrzymywania świadczeń (zdolni do pracy będą mieli wyższe 28 Ibidem, s Profiling London s Rough Sleepers. A longtitude analysis of CHAIN data, NatCen, Broadway 2009, s. 14 donsroughsleepersfullreport.pdf [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 30 Crisis Policy Briefing. Housing Benefit cuts, Crisis, lipiec 2012 roku, s Briefing. Universal Credit Q&A, National Housing Federation, luty 2012 roku, s. 2.

10 wymagania w kwestii otrzymania świadczeń, co ma na celu zapobieganiu sytuacji, w której zdolni do pracy nie podejmują jej, korzystając jedynie z zasiłku). Wprowadzenie reform systemu świadczeń oznacza dla imigrantów z państw członkowskich Unii Europejskiej, że nie będą mieli prawa do pomocy społecznej, jeśli nie pracują i nie są w trakcie poszukiwania pracy (dotyczy to również studentów). Ponadto kontrowersje wzbudziło opublikowane w czerwcu 2012 roku oświadczenie, że w dalszym ciągu się rozważa, czy migranci z państw Unii Europejskiej będą uprawnieni do wszystkich świadczeń i dodatków, czy tylko do standardowego zasiłku 32. W wymiarze problematyki podejmowanej w niniejszym opracowaniu istotne wydają się także przewidywane skutki reformy na zjawisko bezdomności. Zagadnienie to było poruszane wielokrotnie, zwłaszcza przez organizacje dobroczynne zaangażowane w walkę z bezdomnością. I tak, w raporcie organizacji Crisis z lipca 2012 roku pojawiła się informacja, że w wyniku reformy ucierpi gospodarstw domowych, a przewidywane cięcia będą miały dalekosiężne konsekwencje, w tym wzrost skali zjawiska bezdomności. Bezdomność z kolei, ze względu na negatywny wymiar dla zdrowia i poczucia własnej wartości, wpływ na elastyczność na rynku pracy oraz utratę umiejętności zawodowych, może w perspektywie kosztować państwo więcej niż oszczędności przewidywane w wyniku wprowadzenia Welfare Reform Act 33. Zjawisko imigracji do Wielkiej Brytanii Wielka Brytania od wielu lat pozostaje krajem W Anglii w latach imigracji. Według rządowych statystyk, liczba rezydentów współczynnik salda migracji w Wielkiej Brytanii od urodzonych poza granicami lat osiemdziesiątych XX wieku utrzymuje się na kraju wzrosła o 62 poziomie dodatnim, co oznacza, że więcej osób przybywa niż wyjeżdża z kraju. Przyrost wędrówkowy okazał się wyjątkowo wysoki w 2005 roku (260 tysięcy osób), co miało związek z rozszerzeniem Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw członkowskich (Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia, Malta, Cypr) 34. Co interesujące, chociaż w 2012 roku wskaźnik migracji netto okazał się mniejszy niż przed rokiem aż o 59 tysięcy osób 32 Explanatory Memorandum for the Social Security Advisory Committee. Universal Credit Regulations 2012, Department for Work and Pensions, s. 5 [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 33 Crisis Policy Briefing. Housing Benefit cuts, op. cit., s C. Vargas-Silva, Briefing. Long-Term International Migration Flows to and from the UK, The Migration Observatory, 8 stycznia 2013 roku, s. 3 %20Long%20Term%20Migration%20Flows%20to%20and%20from%20the%20UK_0.pdf [dostęp: 20 stycznia 2013 roku].

11 (242 tysiące osób w 2011 roku wobec 183 tysięcy osób w 2012 roku), co było związane ze zwiększoną emigracją na ustalone stanowiska pracy i zmniejszoną liczbą studentów zagranicznych, imigracja wciąż pozostaje ważnym czynnikiem w kształtowaniu struktury demograficznej państwa 35. Omawiane zjawisko dobrze ilustruje przekrój populacji Anglii i Walii na przełomie ostatniego dziesięciolecia. Podczas gdy między 2001 a 2011 roku ludność Anglii i Walii zwiększyła się z 52,1 miliona do 56,1 miliona osób (o 4 miliony osób 7,8%), to liczba rezydentów urodzonych poza granicami kraju wzrosła w tym czasie o 2,9 miliona osób (62%). Liczby te oznaczają, że wzrost populacji jest w 71% połączony ze wzrostem liczby rezydentów urodzonych poza krajem 36. Jednocześnie, według danych z 2009 roku, Wielka Brytania była krajem o największej populacji imigrantów wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej 37. Po okresie stabilnego wzrostu od 1993 roku, imigracja długoterminowa do Wielkiej Brytanii od 2004 roku utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Szacuje się, że w 2011 roku 566 tysięcy osób wyemigrowało długoterminowo do Wielkiej Brytanii 38. Od 2008 roku najczęstszym powodem przybycia do kraju wśród migrantów długoterminowych jest podjęcie studiów (w pierwszym kwartale 2012 roku liczba ta wynosiła 213 tysięcy osób), a następnie pracy (w pierwszym kwartale 2012 roku liczba ta wynosiła 177 tysięcy osób). Przed tym okresem proporcje przyjeżdżających w celu podjęcia studiów i pracy były odwrotne 39. Z oficjalnych statystyk wynika, że zwiększa się odsetek osób zainteresowanych jednorocznym lub dwuletnim pobytem w Wielkiej Brytanii (z 33% w 1991 roku do 52% w 2011 roku), a zmniejsza się odsetek migrantów deklarujących chęć pobytu na ponad cztery lata (z 39% w 1991 roku do 25% w 2011 roku) 40. Według najnowszych danych, największą grupą migrantów w Anglii i Walii są Hindusi (694 tysiące w 2011 roku wobec 456 tysięcy w 2001 roku), następnie Polacy (579 tysięcy w 2011 roku wobec 58 tysięcy w 2001 roku) i Pakistańczycy (482 tysiące w 2011 roku wobec 308 tysięcy w 2001 roku) News release. Net migration falls significantly, Office for National Statistics, 29 listopada 2012 roku, s. 1 [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 36 International migrants in England and Wales 2011, Office for National Statistics, 11 grudnia 2012 roku, s. 5 [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 37 Migration and migrant population statistics, Eurostat, 2011 rok [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 38 Statistical Bulletin. Migration statistics quarterly report. November 2012, Office for National Statistics, listopad 2012 roku, s. 7 [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 39 Ibidem, s C. Vargas-Silva, Briefing. Long-Term International Migration Flows to and from the UK, op. cit., s Pole position New Census data shows ten-fold growth of England and Wales Polish population, The Migration Observatory, 11 grudnia 2012 roku [dostęp: 20 stycznia 2013 roku].

12 Z perspektywy zróżnicowania regionalnego, największa liczba imigrantów mieszka w Londynie (37% w 2011 roku) i na południu kraju (South East 12,9% w 2011 roku) 42. Wielka Brytania była siódmym krajem na świecie pod względem liczby osób występujących o ochronę międzynarodową w 2011 roku ( osób) 43. Najwięcej ubiegających się o azyl odnotowano w 2002 roku (powyżej 80 tysięcy osób), przy czym od tego czasu liczba ta spadła i od 2005 do 2011 roku utrzymywała się z wahaniami w przedziale od 18 do 27 tysięcy osób 44. Pod względem narodowościowym najwięcej aplikacji w 2011 roku pochodziło z Iranu (2477), Pakistanu (2418), Sri Lanki (1756) i Afganistanu (1271), przy czym z danych za maj 2012 roku 37% aplikujących otrzymało którąś z form ochrony międzynarodowej, a 50% zgłoszeń została odrzucona 45. Problem bezdomności wśród imigrantów w Anglii Postępujący proces globalizacji niesie za sobą wysoką skalę mobilności ludzkiej, która wyjątkowo wyraźnie objawia się w krajach rozwiniętych w zjawisku migracji docelowej. Jednym ze społecznych wymiarów migracji jest problem bezdomności, który ze względu na wiele czynników: status i długość pobytu w kraju docelowym, kraj pochodzenia, podjęcie pracy i forma wykonywanego zajęcia może stać się bezpośrednim zagrożeniem dla wielu przemieszczających się osób. Należy zaznaczyć, że w Anglii nie istnieje ogólne prawo do W Anglii nie istnieje ogólne mieszkań socjalnych, nawet dla obywateli, można prawo do mieszkań się jednak ubiegać o pomoc mieszkaniową. Warunki socjalnych, można się jednak wpisania na listę ubiegających się o pomoc ubiegać o pomoc mieszkaniową mieszkaniową są bardzo skomplikowane, po kwalifikacji obowiązuje zaś kolejka zgłoszeń zarówno dla obywateli, jak i dla obcokrajowców 46 (przy czym kategoryzacja jednostki jako doświadczającej bezdomności ustawowej skutkuje wystąpieniem obowiązku pomocy) 47. Osoba, która nie posiada obywatelstwa brytyjskiego i nie ma prawa do zamieszkania na terenie 42 C. Rienzo, C. Vargas-Silva, Briefing. Migrants in the EU: An Overview, The Migration Observatory, 15 maja 2012 roku, s. 4 [dostęp: 20 stycznia 2012 roku]. 43 A. Rininsland, Asylum seekers around the world: where idd they come from and anere are they going?, The Guardian Datablog, 5 kwietnia 2012 roku [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 44 Asylum Part 1: application, initial decisions and outcome ( ), National Statistics [dostęp: 20 stycznia 2013 roku]. 45 Ibidem. 46 W. Wilson, EU migrants: entitlement to housing assistance (England), Library House of Commons, 27 lipca 2012 roku, s Por. Wstęp.

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI

WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI WPŁYW EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA GOSPODARKĘ POLSKI DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, luty 2007 r. 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymiar ekonomiczny migracji 6 2. Skala i trendy migracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski. Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców

Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski. Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Kamila Fiałkowska Jakub Wiśniewski Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Warszawa 2009 Polityka integracyjna Wielkiej Brytanii wobec uchodźców Kamila Fiałkowska, Jakub Wiśniewski WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich

Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Agata Witkowska Zagraniczne modele świadczenia porad prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało w ramach projektu Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne

Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Polacy przebywający czasowo w Królestwie Niderlandów stan wiedzy, wyzwania i możliwe działania publiczne Opracowanie: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami Autorzy: Paweł Kaczmarczyk Magdalena Lesińska

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA analiza problemu i rekomendacje Wy daw ca: Fundacja In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju ul. Na bie la ka 15, lok.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie

bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie bezrobocie w polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Michał Polakowski Dorota Szelewa #8 Michał Polakowski Dorota Szelewa Bezrobocie w Polsce: polityka państwa a indywidualne strategie Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY ANALIZY Nr 5/2011 RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W DOSTĘPIE DO USŁUG MIESZKANIOWYCH W POLSCE. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ Dyskryminacja cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2018 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W JAŚLE JASŁO 2012 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12

Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych. UNICEF Innocenti Report Card 12 UNICEF Innocenti Report Card 12 Dzieci w krajach wysokorozwiniętych Dzieci recesji Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych Innocenti Report Card 12 został

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY DOM? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców. pod redakcją Witolda Klausa

BEZPIECZNY DOM? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców. pod redakcją Witolda Klausa BEZPIECZNY DOM? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców pod redakcją Witolda Klausa Warszawa 2014 01_Katarzyna Slubik.indd 1 2014-11-18 07:16:50 Redakcja naukowa: dr Witold Klaus Recenzja:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie jako zjawisko społeczne

Bezrobocie jako zjawisko społeczne Bezrobocie jako zjawisko społeczne 1. Wprowadzenie Praca to świadomy proces aktywności, pod wpływem którego człowiek kształtuje cele, potrzeby materialne oraz modyfikuje otoczenie w celu zapewnienia egzystencji

Bardziej szczegółowo

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06.

01.03.2004 Renty rodzinne, przeciętna wysokość 968,95 zł 1 011,32 zł 1 047,11 zł. 01.03.2004 Renta socjalna 464,21 zł od 472,57 zł - od 01.06. ARTYKUŁ 12, USTĘP 1 System zabezpieczenia społecznego. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w stosunku do stanu przedstawionego w poprzednich sprawozdaniach jeżeli chodzi o organizację

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie mieszkaniowe zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej

Wykluczenie mieszkaniowe zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej Piotr Olech Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Wykluczenie mieszkaniowe zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo