Modelowanie ryzyka portfela kredytowego Cz Êç II*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie ryzyka portfela kredytowego Cz Êç II*"

Transkrypt

1 72 BankowoÊç Komercyna BANK I KREDYT czerwec 2003 Modelowane ryzyka porfela kredyowego Cz Êç II* Wocech Kury ek W pon sze cz Êc aryku u zosanà szczegó owo zaprezenowane podsawowe podeêca do zarzàdzana ryzykem porfela kredyowego zarówno e o charakerze czyso naukowym ak e kóre przybra y form powszechne znanych produków komercynych. PodeÊca opare na wykorzysanu klasyczne eor Markowza Ten yp modelowana ryzyka porfela kredyowego znalaz odbce w pracach Almana [4] [5] [6] Gollngera Morgana [3] oraz Sevansona Fadla [24]. Ró nà s one przede wszyskm meodà szacowana sóp zwrou z poszczególnych klas kredyów esymowana ch macerzy kowaranc a ak e wykorzysywanà marà ryzyka. Pon e zosanà zaprezenowane meody opracowane przez Almana oraz Gollngera Morgana. Praca Sevansona Fadla ma charaker racze nucyny. Ponewa zby ma o es w ne konkreów zosane pomn a. * Prace nad powy szà publkacà zosa y cz Êcowo sfnansowane z granu KBN PBZ-06/P03/99. Perwszà e cz Êç opublkowalêmy w nr. 5/2003 Banku Kredyu. Prace na kórych bazuà e modele sà nesey z regu y wysoce neprecyzyne ma o sformalzowane. PodeÊce Almana Praca Almana opera s na klasyfkowanu kredyów ze wzgl du na pozom ryzyka podobne ak w przypadku oblgac (. Aaa Aa A Bbb Bb B Ccc... B dzemy zak adaç e snee K akch klas a K-a klasa oznacza newyp acalnoêç. Do klasyfkac mo na wykorzysywaç analz dyskrymnacynà model logowy lub probowy. Auor sugerue ednak wykorzysane w ym celu opracowanego przez sebe modelu ZETA. Alman zak ada ponado e dla ka de klasy kredyów mo emy oblczyç na podsawe danych hsorycznych Êrednà sop zwrou w sosunku rocznym w podokrese (gdze = T kórà oznacza przez YTM. Oczekwanà rocznà sop zwrou skorygowanà o sray na okres dla -e klasy defnuemy ako EAR gdze EAL = YTM EAL oznacza oczekwanà rocznà sra oblczonà dla rozparywane próby. Przymuàc e YTM T = T YTM = oraz T EAL Êrednà hsorycznà sop zwrou = T EAL = skorygowanà o oczekwane sray dla okresu z o onego z podokresów a do T w àczne orzymuemy EAR = YTM EAL. Aby oblczyç oczekwanà sra dla -e klasy. EAL musmy naperw oszacowaç macerz przeêca m dzy poszczególnym klasam P = ( p. Prawdopodobeƒswo przeêca z -e do -e klasy =... esymuemy K za pomocà cz soêc przeêç m dzyokresowych m dzy ym klasam w rozparywane

2 BANK I KREDYT czerwec 2003 BankowoÊç Komercyna 73 próbe. Dodakowo zak adamy e umemy oszacowaç dla -e klasy przec ny czas rwana umowy d sop odzyskana nale noêc w przypadku mgrac do klasy neêcàgalnoêc rec oraz zman ró ncy m dzy sopà zysku a sopà bez ryzyka (zw. spread w wynku mgrac do dowolne z klas m dzy okresam a kórà oznaczamy przez s. Maàc powy sze dane oczekwanà rocznà sra oblczamy ako K EAL = d s p rec s p. Kolenym ( + ( ( K = K krokem es przy ce mary ryzyka oraz oszacowane macerzy kowaranc. Alman proponue ua dwa podeêca. Perwsze z nch polega na uwzgl dnenu ako mary ryzyka porfela kredyowego odchylena sandardowego okreêlonych w powy szy sposób sóp zwrou porfela kredyowego. W ym celu za pomocà danych hsorycznych nale y oszacowaç macerz kowaranc C = ( σ. Jako esymaory kowaranc =... K przymuemy wówczas kowarance próbkowe T ˆσ = T ( EAR EAR EAR EAR. = ( Druge podeêce es neco bardze zaw e zak ada e ryzyko porfela pownno byç merzone ako waranca zw. neoczekwanych sra. Zak adaàc e 2 σ EAL waranca oczekwanych sra es nezmenncza ze wzgl du na okres oraz e oczekwane sray EAL ka de klasy podokresu pochodzà z rozk adu normalnego o paramerach N( EAL σ EAL neoczekwanà sra w podokrese dla -e klasy u defnue- my ako waroêç kryycznà P( EAL 2 u = σ. Jak awo zauwa yç gdze Φ u = EAL + Φ ( ασ EAL ( oznacza odwronoêç dysrybuany wysandaryzowanego rozk adu normalnego. Alman proponue w celu uzyskana oszacowana u podsawç za σ EAL wyesymowane odchylena sandardowe próby T 2 2 T σ EAL = T ( EAL EAL. Przymuàc u = T u ( = = kowarance sóp zwrou mo na esymowaç przy u ycu T kowaranc próbkowych ˆσ = T ( u u ( u u =. Maàc oszacowane w powy szy sposób paramery modelu Markowza mo na przysàpç do wyznaczana opymalnego porfela kredyowego. PodeÊce Gollngera Morgana Gollnger Morgan [3] rozparuà naomas podza kredyów ze wzgl du na bran z kóre pochodz kredyoborca. Zak adaà e oczekwane sopy zwrou dla bran mo na oblczyç przy u ycu Loan Prcng Marx produku dosarczanego przez frm Loan Prcng Corporaon. Za mar ryzyka posuluà przy ce waranc sóp zwrou. Ponewa brakue powszechne dos pnych szeregów czasowych zrealzowanych w przesz oêc sóp zwrou dla poszczególnych ypów kredyów ne mo na przy ch u ycu oszacowaç macerzy kowaranc. Auorzy proponuà w c aby przybl yç à 2 Powy sza koncepca bezpoêredno nawàzue do sposobu merzena ryzyka za pomocà Value a Rsk. macerzà kowaranc wskaênków ocenaàcych akoêç kredyoborcy (np. wskaênk ZETA Almana lub zmenna y* w modelu logowym oraz probowym. Zak adaàc bowem e dysponuemy danym hsorycznym o akch wskaênkach. próbà w gdze oznacza yp kredyu a rozparywany okres - kowarance próbkowe wynoszà odpowedno ˆσ T = T ( w w w w. = ( Ten sam pomys zawary es ak e w pracy Sevensona Fadla [24]. Scenaruszowe podeêce Bennea Na poczàku pragn podkreêlç e model przedsawony w pracy Bennea [] ma charaker bardzo neformalny. Jes o racze ego szkc n precyzyne sformu owany model. Posaram s ednak na le o mo lwe przedsawç go w neco bardze formalny sposób. Za ó my e porfel kredyowy banku sk ada s z kredyów 3 dla ka dego z nch mo emy okreêlç pewen rang Ra {... n }. Wy sza waroêç odpowada gorsze akoêc kredyowe czyl w kszemu ry- Ra zyku. Dla ka de z rozparywanych umów kredyowych eseêmy ak e w sane okreêlç wyra onà nomnalne poencalnà sra banku (zw. pozyc ryzyka kredyowego banku lub cred exposure kórà oznaczymy przez CE. Auor zak ada e w przysz oêc mogà zaêç pewne zdarzena ze zboru mo lwych zdarzeƒ S = { s... s k } (np. s wzros nflac o 5% a s 2 spadek wzrosu PKB o 3%. Podzbór zboru zdarzeƒ S S z o ony ze wzaemne newykluczaàcych s zdarzeƒ opsue pewen scenarusz rozwou przysz o- Êc. Dyskreny rozk ad rangów kredyowych ze wzgl du na poencalnà sra mo emy zdefnowaç ako pr = CE I CE { : Ra. Zak adamy ponado e = r} ( = zrealzowane s w przysz oêc scenarusza S mo e zmenç rang -ego kredyu na Ra( S {... n}. W podobny sposób w ak roblêmy o poprzedno mo na wyznaczyç rozk ad rangów kredyowych ca- ego porfela ze wzgl du na poencalnà sra pod warunkem poawena s scenarusza S ako pr ( S= CE I CE { : Ra S r. W en sposób dla ( = } ( = dowolnego mo lwego scenarusza S mo emy polczyç zman rozk adu w wynku ego wydarzena s czyl pr( S= pr( S pr. Do pomaru ryzyka porfela kredyowego pod warunkem poawena s scenarusza S auor n u ywa nas puàcego ndeksu: Index( S= α ( S r = r p r gdze α r sà arbralne przy ym wagam akm e α r > α r-. Na podsawe ak skonsruowanego ndeksu mo na porównywaç wp yw poszczególnych scenaruszy na ryzyko kredyowe. Nech w c S oznacza nagorszy z mo lwych scenaruszy czyl ak kóry maksymalzue powy szy ndeks. Dla ka de umowy kredyowe mo emy zaem oblczyç wskaênk wp ywu poa- 3 Ne kaegor kredyów lecz samych kredyów.

3 74 BankowoÊç Komercyna BANK I KREDYT czerwec 2003 wena s nagorszego scenarusza dla e rangu czyl Z = Ra( S Ra. Zak ada s ponado e z ka dà ' umowà mo na zwàzaç e sop zwrou R (np. oprocenowane roczne kredyu. Maàc powy sze dane mo na sworzyç dagram {( Z R } =... r. Benne sugerue e preference banku wzgl dem ego le es on sk onny zap acç za zw kszene sopy zwrou (R w ermnach ryzyka (Z mo na zdefnowaç przez par dodano nachylonych prosych l: R = a + bz oraz l. Wyznaczaà one obszar pom dzy nm : R = a + bz ak e znaduàce s w Êrodku nego kombnace ryzyka a ak e sopy zwrou sà akcepowalne przez bank. Wspólne nachylene ln wyznacza preference banku w ermnach ryzyko zysk a ods p m dzy nm pewnoêç banku co do prawd owego pomaru ryzyka sopy zwrou. Kombnace znaduàce s pon e dolne ln charakeryzuà s ym e dodaà sonà porc ryzyka dlaego pownny przynosç w kszà sop zwrou. Z kole kombnace znaduàce s powy- e wyznaczonego przez lne obszaru sà bardzo arakcyne z punku wdzena banku gdy nawe po znacznym obn enu ch renownoêc by yby nadal akcepowane przez bank. Podza ak pozwala wskazaç kóre z umów kredyowych sà ma o arakcyne pownny byç usun e z porfela albo renegocowane w kerunku podwy szena sopy ch renownoêc a e kóre sà dla banku lukraywne. Ekonomeryczny model Chrnko Gulla Model Chrnko Gulla [6] es ekonomerycznà próbà uchwycena zwàzków m dzy zmennym makroekonomcznym a sraam z yu u kredyów udzelanych w ró nych sekorach gospodark. W zamerzenu auorów model en pownen byç pomocny w okreêlenu ryzyka porfela kredyowego dla nsyuc gwaranuàce depozyy by na ego podsawe usanawaç lmy zaanga owana kredyowego oraz usalaç op a ubezpeczenowà proporconalnà do rzeczywsego pozomu ryzyka danego banku. Auorzy rozparuà podza kredyów ze wzgl du na bran z kóre pochodz kredyoborca przymuà e snee I akch bran. Zak adaà ponado e egzogenczne nezale ne zmenne losowe 4 Z... Z J opsuà san gospodark gdze z z prawd. p Z = M zm z prawd. pn 4 Auorzy przymuà ako zmenne: nflac pozom sóp procenowych defcy bud eowy oraz wa ony obroam w handlu zagrancznym kurs koszyka waluowego. Mo na by s naomas speraç czy ake zmenne wolno rakowaç ako nezale ne. Zrealzowane s wszyskch ych zmennych opsue san w akm znalaz a s gospodarka. Mo e s zaem znaleêç w S sanach gdze S = M J. W sane ( z z J k... km gospodarka mo e s znaleêç z prawdopodobeƒswem π = p J = k. Dla ka dego ze sanów gospodark s =... S mo emy zaem okreêlç prawdopodobeƒswo ego poawena s ako π s. Oznaczaàc z przez wekor ( z... z M oraz przez y s wekor zmennych endogencznych wp ywaàcych na syuac e bran y w sane s akch ak np. procenowy wzros sprzeda y wzros koszów czy zw kszene s lczby podmoów dza aàcych w dane bran y auorzy zak adaà e snee deermnsyczny zwàzek pom dzy wekoram z... z J a wekorem y s opsywany przez J funkc Ψ. ys = Ψs [ z []... z ]. Posuluà by posaç powy sze funkc esymowaç za pomocà modelu przep ywów m dzyga zowych Leonefa 5. Zak ada s ponado e sraa z yu u udzelonych kredyów w -e bran y gdy gospodarka znalaz a s w sane s opsywana es przez nas puàce równane regres l s = Λ [ y s ]+ ε s gdze ε s es szokem specyfcznym dla bran y. Auorzy przymuà e funkca Λ [] es funkcà lnowà mo e byç esymowana przy u ycu meody namneszych kwadraów. Maàc w c oszacowane obe funkce oraz znaàc prognozy zmennych makroekonomcznych Z... Z J mo emy okre- Êlç przysz y rozk ad sra -e bran y czyl zmennà l l = M l W awy sposób mo emy eraz oblczyç oczekwanà sra dla ca ego porfela x = ( x... xj. Do pomaru ryzyka auorzy sugeruà u yce odchylena sandardowego sray porfela kórà oznaczamy przez l(x lub prawdopodobeƒswa ego e sraa przekroczy usalonà waroêç l* czyl η = Pl ( ( x l. Jak awo zauwa- yç zmenne l... lj ne muszà byç nezale ne czyl model uwzgl dna pewne zale noêc wys puàce m dzy sraam z yu u udzelonych kredyów w ró nych sekorach gospodark. PodeÊce Wlsona z prawd. π S z prawd. Model Wlsona [58] [59] [60] es wykorzysywany przez frm McKnsey Co. w CredPorfoloVew produkce do oceny ryzyka porfel kredyowych. Jes on modelem ekonomerycznym wykorzysuàcym meody Mone Carlo. Model zak ada e dla ka dego ypu kredyów snee pewen rodza ryzyka okreêlany ako ryzyko sysemayczne kóre ne mo e byç dywersyfkowane ÊcÊle wà e s z czynnkam makroekonomcz- 5 Model przep ywów m dzyga zowych ma posaç uk adu równaƒ lnowych Ax = d gdze wekor x przedsawa loêc poszczególnych dóbr produkowanych w gospodarce elemeny macerzy oznaczaà lczb ednosek -ego nak adu porzebnà do wyprodukowana ednosk -ego produku a wekor d oznacza egzogenczny dodakowy popy na produky (Chang [5] s π S

4 BANK I KREDYT czerwec 2003 BankowoÊç Komercyna 75 nym. Przymuàc e snee I ypów kredyów zak ada s e dla ka dego z nch prawdopodobeƒswo nesp acena przez kredyoborc kredyu opsywane es przez model logowy: oraz y = (newywàzane s ze zobowàzaƒ e el y * 0 y = 0 (wywàzane s z umowy e el * y > 0. Wskaênk oznacza yp kredyu =...T opsue podokres z kórego pochodz obserwaca a =...J o numer obserwac w rozparywanym podokrese 6. Przymue s ponado e zmenne obaênaàce z z sà zmennym makroekonomcznym akm ak bezroboce defcy bud eowy nflaca wzros... n gospodarczy. Mo emy zaem nerpreowaç zmennà * y y 0 n n ako wskaênk syuac gospodarcze. Oznaczaàc yˆ = β + β z β z prawdopodobeƒswo newywàzana s -ego kredyoborcy z umowy kredyowe w syuac gdy gospodarka opsywana es przez zmenne z... zn okreêlane es ako Py ( = =. + exp( ŷ D ugookresowe prawdopodobeƒswo nesp acena kredyu dla -ego ypu okreêlone es ako Êredna T J LDR = JT P y. Âredne prawdopodobeƒswo newywàzana s ze zobowàzaƒ dla -- = = ( = ego ypu w podokrese defnue s ako J DR = J P y. = ( = Auor zak ada dale e ka dy yp kredyu opsywany es przez eden wspólny dla wszyskch ypów sysem rangowy. Dla ka dego z ypów mo e nas powaç mgraca czyl zmana w czase rangu przyporzàdkowanego danemu ypow. Proces en uzale nony es ednak od syuac gospodark. W czase reces obn- ene rangu sae s w c bardze prawdopodobne. Auor modelue proces mgrac za pomocà neednorodnego aƒcucha Markowa. aƒcuch en zawera ponado eden san absorbuàcy 7 a manowce san newywàzana s z umowy kredyowe. Przymue s e wskaênk DR LDR merzy czy bardze prawdopodobna es zmana rangu w gór czy w dó. Zak ada s e macerz przeêca aƒcucha Markowa opsuàcego ewoluc rangów -ego ypu kredyów w podokrese zale y od powy szego wskaênka. Mo e ona przyàç rzy waroêc w zale noêc od ego czy bardze prawdopodobne es podwy szene bàdê obn ene rangu czyl e el: M 2 M ( DR LDR= M 3 M = β + β z β z + ν * 0 n n e el DR LDR + c e el DR LDR < c e el DR LDR c gdze c es pewnà arbralne przy à sa à okreêlaàcà pozom oleranc. Przymue s e zachowane makroekonomcznych zmennych opsywane es za pomocà procesu auoregres AR(q czyl równanem: 6 Implce zak ada s e powy sza funkca ne zmena s w czase. 7 T. ak san e aƒcuch w nm pozosae pod warunkem e uprzedno s w nm znalaz. q z = a + a z + ε 0 n n n= gdze a0... an sà wspó czynnkam procesu ε a dla = nezale nym zmennym losowym o rozk adze normalnym N (0. Rozk ad sra porfela kredyowego esymowany es przy u ycu meody Mone Carlo. Oznaczmy przez (υε wekor ( υ. B dzemy zak adaç e ( υε... υi ε... εn ~ N( 0 gdze: = υ εv ευ ε Macerz mo emy wyesymowaç na podsawe danych hsorycznych. Procedura esymac sra zawera nas puàce krok:. Generowane realzac wekorów X... X T gdze X ~ N( 0 Id a macerz denycznoêc Id ma wymar równy N Wykorzysuàc rozk ad Choleskego 8 macerzy = AA w awy sposób mo emy wygenerowaç Y... Y T zmenne o rozk adze Y ~ N( 0 Id przymuàc Y. Maàc e a ak e oszacowana wspó czynnków równaƒ ( (2 nale y oblczyç waroêc = AX * zmennych y oraz z dla =...T oraz =...T. Za ch pomocà mo na wyznaczyç càg prawdopodobeƒsw Py ( = newywàzana s z umowy kredyowe. 3. Powarzaàc powy sze krok ys cy razy mo emy orzymaç rozk ad prawdopodobeƒsw nesp acena kredyów dla ka dego ypu kredyu oraz dowolnego podokresu. Sàd mo na orzymaç rozk ad prawdopodobeƒsw sray ca ego porfela. 4. Maàc wyznaczony càg prawdopodobeƒsw nesp acena kredyu mo emy okreêlç wskaênk DRT LDR na ch podsawe dla ka dego ypu kredyu okreêlç càg macerzy przeêca M ( DR LDR... M ( DRT LDR. W en sposób dla ka dego rangu kredyowego (np. Aaa awo mo emy znaleêç prawdopodobeƒswo przeêca do dowolnego rangu (np. Bb oraz prawdopodobeƒswo newywàzana s z umowy (czyl przeêca do sanu odpowadaàcego emu wydarzenu w nabl szych podokresach. Jako mar ryzyka dla ka dego ypu kredyu Wlson proponue namneszy α kwanyl z wylosowane meodam Mone Carlo próby opsuàce rozk ad prawdopodobeƒsw nesp acena kredyu dla ego ypu. Jak mo na zauwa yç model en es dosyç skomplkowany gdy wymaga ume noêc esymac na podsawe danych hsorycznych paramerów modelu logowego procesu auoregres macerzy kowaranc oraz zasosowana meod Mone Carlo. 8 Rozk adem Choleskego neuemne okreêlone oraz symeryczne macerzy Σ nazywamy rozk ad macerzy Σ = Α ' Α gdze A es macerzà rókànà górnà (. macerzà o zerowych elemenach pon e przekàne.

5 76 BankowoÊç Komercyna BANK I KREDYT czerwec 2003 Model Cred Mercs Model Cred Mercs es produkem komercynym frmy J.P. Morgan. Zosa opracowany przez G.M. Gupona Ch.C. Fngera M. Bhaa [2] w 997 r. Jes o model ednookresowy zn. zmany syuac kredyoborców mogà nas powaç ylko eden raz w usalonym okrese za kóry nacz Êce przymue s eden rok. Urzymue s e kredyoborcy sà podmoam gospodarczym a ka dà umow kredyowà mo na zakwalfkowaç do edne z klas rangowych nale àcych do {...K}. Im wy szy numer rangowy ym w ksze prawdopodobeƒswo newywàzana s z umowy a nawy sza K-a klasa oznacza newyp acalnoêç kredyoborcy. Znana es ponado macerz przeêca =( p m dzy powy szym klasam oraz ermnowa srukura =... K sóp procenowych dla ka de z ych klas. Model zak ada e ka da umowa kredyowa mo e w càgu roku zmenç swoà klas rangowà zgodne z prawdopodobeƒswam zawarym w macerzy prze- Êca. Mgraca a zmena ermnowà srukur sóp procenowych dla danego kredyu gdy za o ylêmy e srukura a zale y od klasy ryzyka wyznaczone przez rang. Ka da po yczka dla -ego kredyoborcy gdze =...N rakowana es ako càg p anoêc CF... CFn zapadalnych w chwlach... n gdze oznacza laa od chwl obecne 9. Zak adaàc e w càgu roku nasàp zmana klasy rangowe z m {... K } na klas n {... K }. ne zdarzy s w càgu roku newywàzane kredyoborcy z umowy waroêç obecna akego srumena wynese: y m ( + ( + n < PVmn = CF + y m CF y y n gdze oraz oznaczaà odpowedno sopy zwrou dla m-e oraz n-e klasy rangowe od chwl 0 do usalone na podsawe ermnowe srukury sóp procenowych. W przypadku mgrac z klasy m do klasy K. w syuac gdy kredyoborca w càgu roku sane s newyp acalny przymuemy e waroêç obecna wyra a s ako PVmK = CF ( + y m + rec CF < 9 Auorzy przewduà mo lwoêç zasosowana Cred Mercs ak e w odnesenu do ln kredyowych. Wymaga o ednak oszacowana Êrednch ermnów wp a wyp a oraz ch wysokoêc. gdze rec oznacza sop odzyskana nale noêc. Auorzy w zale noêc od ego czy sà zaneresowan oblczenem ako mary ryzyka odchylena sandardowego waroêc porfela za rok czy e przybl enem na podsawe symulac Mone Carlo rozk adu waroêc porfela na konec roku w celu oblczena Value a Rsk przymuà dwa za o ena co do powy sze sopy. W przypadku oblczana odchylena sandardowego przymue s e es ona sa à równà Êredne hsoryczne sope odzyskana sraconych nale noêc zale nà od ego czy dana umowa es po yczkà podporzàdkowanà oraz czy es ob a gwarancam lub ubezpeczenem. Próbuàc wyznaczyç na podsawe meod Mone Carlo rozk ad waroêc porfela przymue s e dla ka de umowy kredyowe sopa a es zmennà losowà o rozk adze Bea B(α β kórego paramery zale à z kole wy àczne od ego czy dana umowa es po- yczkà podporzàdkowanà oraz czy es ob a gwarancam lub ubezpeczenem 0. Sopy e sà àczne nezale ne dla ró nych umów kredyowych oraz sà nezale ne od przysz ych rangów kredyoborców. Mo emy w c waroêç obecnà -ego kredyu kórego poczàkowy rang wynos m rakowaç ako nas puàcà zmennà losowà: PV gdze prawdopodobeƒswa p m sà elemenam macerzy przeêca Π. W omawanym opracowanu zaproponowano sposób wyznaczana àcznych rozk adów przeêç dla dwóch dowolnych kredyoborców =...N oraz kórych rang wynoszà obecne odpowedno m oraz m 2. Oznaczmy przez p k k 2 m àczne prawdopodobeƒswo zdarzena polegaàcego na ym e rang -ego m oraz -ego kredyoborcy wynese za rok odpowedno k oraz k 2. Podsawà ego oszacowana es za o ene e zmany w rangu -ego kredyoborcy zale à wy- àczne od zman waroêc akywów kredyoborcy maàcych rozk ad normalny waroêcach paramerach N ( µ m. Znaàc prawdopodobeƒswa przeêca pm p... mk b dàce elemenam macerzy Π mo emy wyznaczyç waroêc progowe lm l >... > mk ake e e- el X o PX> l p P X < lmk p ~ N( µ m ( m m ( = = mk oraz P( lm< X < lm = pm. Auorzy zak adaà ponado e wekor zmennych ( X... X N ma àczny rozk ad normalny o wekorze oczekwanych sóp zwrou µ m... µ m N macerzy kowaranc ( m PVm z prawd. p = M PVmK z prawd. p = ρ m O ρ =... N gdze r es korelacà m dzy zmanam waroêc akywów -ego oraz -ego kredyoborcy. WaroÊç a oblczana es na baze hsorycznych korelac m dzy zwrou skonsruowanym dla frm ndeksam sóp zwrou na podsawe danych na ema udza u sprzeda y w poszczególnych bran ach ró nych kraów oraz charakerysycznych dla nch ndeksów bran owych. 0 Rozk ad bea B(α β okreêlony es przez funkc g soêc: Γ( α + β α β fx ( = x ( x I[ x 0 ]( Γ( α Γ( β gdze α > β > 0. Procedura a es dosyç d uga neco skomplkowana dlaego ne zosane szczegó owo omówona. mk

6 BANK I KREDYT czerwec 2003 BankowoÊç Komercyna 77 Mo emy w c zapsaç: ( p = P l < X < l l < X < l k k2 m m mk mk mk 2 mk 2 Na e podsawe eseêmy w sane oblczyç kowarance m dzy waroêcam obecnym kredyów udzelonych -emu oraz -emu kredyoborcy cov( PVm PVm PVmkPVmkp = 2 k k m m k k2 {.. K} PVmkp PV p mk mk 2 mk 2 k... K... { } k2 { K} Znaàc kowarance m dzy waroêcam obecnym kredyów dla dowolnych dwóch kredyoborców mo- emy wyznaczyç macerz kowaranc waroêc obecnych umów kredyowych na e podsawe waranc ca ego porfela równà: σ 2 = ( =... Ncov PVm PV m. Oprócz brana pod uwag odchylena sandardowego ako mary ryzyka rozwa ane es ak e wykorzysane Value a Rsk kórà defnuemy ako Zα = nf { z: P( ( V EV α} z gdze V es zmennà losowà opsuàcà obecnà waroêç porfela α zaê arbralne przy ym pozomem oleranc. W ym celu auorzy zalecaà przybl ene meodà Mone Carlo rozk adu zmenne V. Polega ona na wygenerowanu próby oko o ys cy wekorów zmennych X ( ( ( = ( X... XN ~ N( µ. oraz zmennych rec. Na e podsawe mo ~ B( αk βk emy nas pne dla ka dego wygenerowanego wekora X ( oraz zmenne rec wyznaczyç àczne zmany rangów dla wszyskch N sk adnków porfela a zaem ak e waroêc obecne poszczególnych sk adnków porfela pod warunkem zrealzowana zman ch rangów. Sumuàc waroêc obecne wszyskch sk adowych porfela orzymuemy waroêç ca ego porfela kórà oznaczymy przez V (. W en sposób mo emy orzymaç rozk ad waroêc ca ego porfela. Oznaczaàc N ( ( V = V oraz Y = ( V V ako esymaor Value = a Rsk przymuemy Zˆ Y 2 α = [( α 20000]+ : Auorzy argumenuà e model mo e znaleêç zasosowane w usanawanu regu pos powana ogranczaàcych ryzyko kredyowe w ocene efekywnoêc pracy zarzàdu okreêlanu lmów kredyowych oraz adekwanoêc kapa owe (na podsawe Value a Rsk porzebne by bank móg s wywàzaç ze swoch zobowàzaƒ w przypadku gdy wydarzy s nekorzysny lecz ma o prawdopodobny scenarusz rozwou przysz oêc. zasosowanu pewnych rozwàzaƒ znanych w maemayce akuaralne. Kredyoborcy sà dzelen na roz àczne zbory ( pasma z kórych ka dy charakeryzowany es przez pewnà sa à waroêç poencalne sray. Jednosk rozrachunkowà dobera s w en sposób aby poencalna sraa by a lczbà ca kowà. Dla ka dego z pasm przeprowadza s nas puàce rozumowane. Przymue s e snee K sekorów gospodark oraz e dane pasmo sk ada s z N kredyoborców z kórych ka dy mo e meç udza w wybranych sekorach. Zak ada s e kredyoborców es bardzo du o a prawdopodobeƒswo newyp acalnoêc poedynczego kredyoborcy es newelke 3. Udza n-ego kredyoborcy w -ym sekorze oznaczmy przez θ k n dla ka dego n =...N zachodz K k θ n = k =. Zak ada s równe e na podsawe rangu przypsanego ka demu kredyoborcy mo na odpowedno okreêlç Êrednà cz soêç newywàzana s przez nego z warunków umowy P n oraz odchylene sandardowe e cz soêc σ n. Nech zmenne losowe X...X K oznaczaà Êrednà lczb przypadków newyp acalnoêc w càgu roku w odpowednch sekorach. Zak ada s e zmenne e sà nezale ne a rozk ad prawdopodobeƒswa ka de z nch es rozk adem Gamma 4 Γ( αk βk. Oznaczmy µ k przez σ k oraz odpowedno waroêç oczekwanà waranc zmenne X k. Wadomo e α βk = σ 2 µ k = µ 2 σ 2 k k k k. Przymue s N k N k µ k = p θ oraz σk = σ θ n= n n. Zak adaàc e Êredna lczba przypadków newyp acalnoêc w k-ym sek- n= n n orze wynos a x k. Xk = xk fakyczna lczba przypadków newyp acalnoêc w ym sekorze ma rozk ad Possona 5 π( x x. Twórcy produku wykorzysuàc narz dza sosowane w maemayce akuaralne uzyskuà formu y na àczny rozk ad lczby przypadków newyp acalnoêc dla danego pasma. Ponewa przy lêmy e poencalna welkoêç sray dla wszyskch kredyoborców z danego pasma es aka sama w awy sposób maàc rozk ad lczby przypadków newyp acalnoêc mo emy orzymaç dla danego pasma rozk ad welkoêc sra. Znaàc mechanzm powsawana sra dla poszczególnych pasm mo na okreêlç rozk ad sra ca ego porfela kredyowego banku. Jako mar ryzyka porfela kredyowego przymue s α kwanyl rozk adu sra porfela. Jak awo mo na zauwa yç rzy z omówonych powy e model bazuà na zwàzanu ryzyka kredyowego ze zmennym makroekonomcznym. Nale à do nch: PodeÊce akuaralne - CredRsk+ CredRsk+ es powsa ym w 996 r. produkem frmy Cred Susse s u àcym do zarzàdzana ryzykem porfela kredyowego [9]. Jego konsrukca opera s na 2 Przez Y k:n oznaczamy k-à saysyk pozycynà z próby n-elemenowe. 3 PodeÊce ake es cz so spoykane w modelach ubezpeczenowych. Przymue s wówczas e frma ubezpeczenowa ma do czynena z du à lczbà szkód z kórych ka da mo e s poawç z bardzo ma ym prawdopodobeƒswem. 4 Rozk ad Gamma Γ( αβ. es okreêlony przez funkc g soêc fx e x β α ( = x ( gdze Γ( α α β Γ α = e x x α dx es funkcà Gamma. Jego waroêç oczekwana waranca wyra a s odpowedno ako µ = αβ σ = αβ. 5 Rozk ad Possona π( x es rozk adem dyskrenym okreêlonym w nas puàcy sposób: Pn ( = n! dla n = Jego waroêç oczekwana waranca sà x n e x sobe równe wynoszà x.

7 78 BankowoÊç Komercyna BANK I KREDYT czerwec 2003 model Bennea model Chrnko Gulla oraz model Wlsona. Waro równe zauwa yç e podeêce Almana Wlsona oraz Cred Mercs zak adaà snene rangów dzelàcych kredyy na poszczególne klasy ryzyka oraz mo lwoêç oszacowana macerzy prawdopodobeƒsw przeêca m dzy nm. Nale y dodaç e spoêród powy szych model w sposób komercyny wykorzysue s edyne rzy: model Wlsona wykorzysywany w opracowanym przez McKnsey Company CredPorfoloVew produk Cred Mercs oferowany przez J.P. Morgan oraz CredRsk+ sworzony przez Cred Susse. Wynka o zapewne z faku e modele e zosa y sworzone w odpowedz na fakyczne porzeby powy szych frm. Jednak nawe e modele znaduà s eszcze w faze ws pne b dà w przysz oêc sysemayczne wzbogacane (Kome Bazylesk [0] s. 6. Ponado w kszoêç z zaprezenowanych model ne s u y do opymalzac porfela kredyowego banku lecz do wyznaczana rozk adu ego przysz ych waroêc lub Value a Rsk. Isneàce rozwàzana eêl chodz o pomar ryzyka kredyowego oraz problemy z ym zwàzane sà w ogólny sposób przedsawone w ednym z dokumenów opracowanych przez Kome Bazylesk [0]. Zawera on analz meod sosowanych w 20 bankach pochodzàcych z 0 kraów. Inny neresuàcy przeglàd prakyczne wykorzysywanych model zawary es w ksà ce Saundersa [53]. Na konec waro podkreêlç e ne sà znane porównana waroêc prognosycznych powy szych model an ne zosa a eszcze opracowana powszechne akcepowana meoda weryfkac dawanych przez ne prognoz (Kome Bazylesk [0] s. 6. Wynka o m.n. z ma e dos pnoêc d ugookresowych danych na ema zrealzowanych umów kredyowych oraz przypadków newyp acalnoêc d u nków. Ponado bank pos uguà s ró nym defncam pewnych welkoêc (np. sra oraz ró nym wewn rznym rangam kredyoborców. Równe dane porzebne do esymac model sà zberane nekoneczne w en sam sposób. W koƒcu bank u ywaà z regu y ylko ednego modelu kórego paramery esymuà na podsawe edyne sobe znanych danych. Ne es równe asne czy proponowane podeêca daà lepsze wynk od prosego podeêca bayesowskego w kórym zmana prawdopodobeƒsw przeêca opera s na eksperyze deparamenu ryzyka kredyowego m.n. na podsawe obserwowane fazy cyklu konunkuralnego. W e syuac mo lwoêc porównywana poszczególnych model sà nezwykle ogranczone. Powol poawaà s ednak perwsze próby analzy porównawcze model na podsawe ych samych zborów danych hsorycznych (Crouhy [8] Saunders [5] s Sà one eszcze bardzo nedoskona e s abo rozwn e. Nale y przypuszczaç e kolenym krokem w konsrukc model s u àcych do zarzàdzana ryzykem b dze próba negrac ryzyka kredyowego oraz rynkowego. Bblografa. E.I. Alman A. Saunders (998: Cred rsk measuremen: Developmen over he las 20 years. Journal of Bankng and Fnance 2 s E.I. Alman J.B. Caouee P. Narayanan (998: Managng Cred Rsk. John Wley. 3. E.I. Alman J.B. Caouee P. Narayanan (998: Cred-rsk measuremen and managemen: The ronc challenge n he nex decade. Fnancal Analyss Journal January-February s E.I. Alman (997: Corporae Bond and Commercal Loan porfolo Analyss. New York Unversy Salomon Brohers Cener S E.I. Alman (997: Rang Mgraon of Corporae Bonds: Comparave Resuls and Invesor/Lender Implcaons. New York Unversy Salomon Brohers Cener S E.I. Alman (997: Defaul Raes n The Syndcaed Loan Marke: A Moraly Analyss S G.F. Angel J.M. Dez-Canedo E.P. Gorbea (998: A dscree Markov chan model for valung loan porfolos. The case of Mexcan loan sales. Journal of Bankng and Fnance 22 s T.R. Beleck M. Rukowsk (2002: Cred Rsk: Modellng Valuaon and Hedgng. Sprnger Verlag. 9. Basle Commee on Bankng Supervson (200: The sandarsed approach o cred rsk consulave documen. 0. Basle Commee on Bankng Supervson (999: Cred rsk modellng: curren pracces and applcaons.. P. Benne (984: Applyng porfolo heory o global bank lendng. Journal of Bankng and Fnance 8 s M. Bhaa Ch.C. Fnger G.M. Gupon (997: Cred Mercs Techncal Documen. Morgan Guarany Trus Co. New York. 3. G. Borys (996: Zarzàdzane ryzykem kredyowym w banku. PWN.

8 BANK I KREDYT czerwec 2003 BankowoÊç Komercyna S.A. Buser E.J. Kane (979: Porfolo dversfcaon a commercal banks. Journal of Fnance 34 s A.C. Chang (994: Podsawy ekonom maemayczne. PWN. 6. R.S. Chrnko D.G. Gull (99: A framework for assessng cred rsk n deposory nsuon: Toward regulaory reform. Journal of Bankng and Fnance 5 s T.E. Copeland J.F. Weson (992: Fnancal Theory and Corporae Polcy. Addson-Wesley Publshng Company. 8. M. Crouhy D. Gala R. Mark (2000: Comperave analyss of curren cred rsk models. Journal of Bankng & Fnance 24 s Cred Susse (996: CredRsk+ hp://www.csfp.co.uk K. Cuhberson (996: Quanave Fnancal Economcs: Socks Bonds and Foregn Exchange. John Wley. 2. The Economs (998: Model behavour. February Euromoney (996: The launch of a new marke: Cred Dervaves. March s M.W. Fadl (997: Problems wh weghed-average rsk rangs: a porfolo managemen vew. Commercal Lendng Revew 2 s M.W. Fadl B.G. Sevenson (995: Modern porfolo heory: can work for commercal loans? Commercal Lendng Revew 0 s Federal Depos Insurance Corporaon (983: Depos Insurance n a Changng Envromen Washngon. 26. E.R. Fedler M.R. Pech (97: Measures of Cred Rsk and Experence. Columba Unversy Press. 27. J.K. Ford (997/98: How o benchmark porfolo rsk. Commercal Lendng Rewev Wner s J.K. Ford (997: How o assess he concenraon profle of your loan porfolo. Commercal Lendng Rewev Sprng s J.K. Ford (995: Cred analyss usng a concenraon rao o measure cred rsk. Commercal Lendng Rewev Summer s X. Frexas J.C. Roche (998: Mcroeconomcs of Bankng. MIT Press. 3. T.L. Gollnger J.B. Morgan (993: Calculaon of an Effcen Froner for a Commercal Loan Porfolo. The Journal of Porfolo Managemen Wner. 32. R. Jage o J. Nowakowsk (997: Zysk ryzyko nwesyc kredyowe. Bank Kredy nr 7-8 s R. Jage o J. Nowakowsk (998: Opymalny porfel kredyowy ako czynnk gwaranuàcy bezpeczeƒswo banku komercynego. Bank Kredy nr 5 s K. Jauga (998: Ryzyko kredyowe w fnansach - pomar zarzàdzane za pomocà nsrumenów pochodnych. W: Modelowane preferenc nsrumenów ryzyko 98. Praca zborowa pod red. T. Trzaskalka. Wydawncwo Akadem Ekonomczne w Kaowcach s R. Jarrow S. Turnbull (996: Cred Rsk The Handbook of Rsk Managemen and Analyss. Eded by Carol Alexander John Wley. 36. E.J. Kane S.A. Buser (979: Porfolo dversfcaon a commercal banks. Journal of Fnance 34 s J.G. Kemeny J.L. Snell (960: Fne Markov Chans. D Van Nosrand Company Prnceon. 38. KMV Corporaon (995: Inroducng Cred Monor. San Francsco KMV Corporaon. 39. W. Kury ek (2000: Cred scorng podeêce saysyczne. Bank Kredy nr 6 s W. Kury ek (2000: Modele mgrac kredyów. Bank Kredy nr 0 s E.C. Lawrence L.D. Smh (995: Forecasng losses on a lqudang long-erm loan porfolo. Journal of Bankng and Fnance 9 s H.M. Markowz (952: Porfolo selecon. Journal of Fnance 7 s H.M. Markowz (959: Porfolo Selecon: Effcen Dversfcaon of Invesmen. New York John Wley & Sons. 44. H.M. Markowz A.F. Perold (98: Porfolo analyss wh scenaros and facors. Journal of Fnance 36 s H.M. Markowz A.F. Perold (98: Sparsy and pecewse lneary n large porfolo opmzaon problems Sparse Marces and Ther Uses. Eded by I.S. Du. Academc Press. 46. H.M. Markowz (990: Mean-Varance Analyss n Porfolo Choce and Capal Markes. Blackwell. 47. M. Maczak J. Nowakowsk (998: Opymalzaca porfela kredyowego du ego banku w relac: srukura - zysk ryzyko. Suda Prace Kolegum Zarzàdzana Fnansów Szko y G ówne Handlowe zeszy 9 s R.C. Meron (974: On he prcng of corporae deb: The rsk srucure of neres raes. Journal o Fnance 29 s W. Ogryczak A. Ruszczyƒsk (999: From sochasc domnance o mean-rsk models: semdevaons as rsk measures. European Journal of Operaonal Research 6 s Prawo bankowe. Usawa z dna 29 serpna 997 r. po nowelzac z dna 23 serpna 200 r. Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665.

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych

Substytucja między kredytem kupieckim i bankowym w polskich przedsiębiorstwach wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych Bank Kredy 43 6, 01, 9 56 www.bankkredy.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Subsyucja mędzy kredyem kupeckm bankowym w polskch przedsęborswach wynk empryczne na podsawe danych panelowych Jerzy Marzec*, Małgorzaa

Bardziej szczegółowo

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO *

MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk, Jerzy Marzec, Kaedra Ekonomer Badań Operacyjnych, Unwersye Ekonomczny w Krakowe MODEL DWUMIANOWY II RZĘDU I SKOŚNY ROZKŁAD STUDENTA W ANALIZIE RYZYKA KREDYTOWEGO * Jacek Osewalsk e-mal:

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE

MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Danel Iskra Unwersye Ekonomczny w Kaowcach MAKSYMALNY OCZEKIWANY CZAS PRZEBYWANIA PORTFELA INWESTYCYJNEGO W ZADANYM OBSZARZE BADANIA EMPIRYCZNE Wprowadzene Wraz z rozwojem eor nwesycj fnansowych, nwesorzy

Bardziej szczegółowo

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ.

HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Jacek Wallusch Akadema Ekonomczna w Poznanu HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ. MIĘDZY EKONOMETRIĄ A HISTORIĄ MYŚLI EKONOMICZNEJ. Dazu brauche ch ene Besazung de mmach dam alles klapp. Wenn se mmachen soll dann

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE

MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYBRANYM REGIONIE Marcn Zawada Kaedra Ekonomer Saysyk, Wydzał Zarządzana, Polechnka Częsochowska, Częsochowa 1 WSTĘP Proces ransformacj

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIE Z FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XV/3, 214, sr. 86 98 PROPOZYCJA MODYFIKACJI KŁADKI NEO W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Z FUNDUZEM KAPIAŁOWYM UWZLĘDNIAJĄCA DODAKOWE RYZYKO FINANOWE Magdalena Homa

Bardziej szczegółowo

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA

POMIAR WARTOŚCI KLIENTA Tymoeusz Dolgalsk Zakład Warośc Klena Kaedra Zarządzana Waroścą Szkoła Główna Handlowa Blog: dolgalsk.ne Fragmeny eksu opublkowanego jako: T. Dolgalsk, Warość a renowność klena; w: Zarządzane waroścą klena,

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO

Rada programowa. NUMER PRZYGOTOWANY POD NADZOREM RADY PROGRAMOWEJ KONFERENCJI POD PRZEWODNICTWEM prof. dr. hab. Bogdana Ó TOWSKIEGO prof. dr hab. n. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowe dr n. Roman BARCZEWSKI Polechnka Poznaska prof. dr hab. n. Waler BARTELMUS Polechnka Wrocawska prof. dr hab. n. Wojcech BATKO AGH w Krakowe prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym

Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmytym szeregu czasowym WIT URBAN Analiza zbie noœci funkcji przynale noœci w rozmyym szeregu czasowym 1. Wsêp Wa nym aspekem badania zjawisk ekonomicznych jes modelowanie ich dynamiki. Zarówno w saysyce, jak i ekonomerii wykorzysuje

Bardziej szczegółowo

Bank i Kredyt. Czasopismo NBP poświęcone ekonomii i finansom. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance

Bank i Kredyt. Czasopismo NBP poświęcone ekonomii i finansom. National Bank of Poland s Journal on Economics and Finance ROK XXXIX Ban Kredy Ban Kredy Czasopsmo NBP pośwęcone eonom fnansom Naonal Ban of Poland s Journal on Economcs and Fnance lpec 2008 3 Mchał Gradzewcz, Jan Hagemeer, Zbgnew ółews Globalzaon and he Polsh

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód

Analiza rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych w oparciu o trójkąty szkód URZĄD KOMSJ NADZORU UBEZPEZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYH Analza rezerw na newypłacone odszkodowana śwadczena z tytułu ubezpeczeń pozostałych osobowych maątkowych w oparcu o trókąty szkód Departament Systemów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 013 ANNA GÓRSKA MONIKA KRAWIEC Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego w Warszawie BADANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Krzysztof Piontek Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpiecze Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Zasosowanie modeli klasy ARCH do opisu własnoci szeregu sóp zwrou indeksu WIG Wsp Sporód rónych rodzajów ryzyka

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary Anna Górska 1 Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków Gospodarczych Szkoła Główna Gospodarswa Wiejskiego Warszawa Zasosowanie narzędzi analizy echnicznej w bezpośrednim i pośrednim inwesowaniu

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI*

Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI* 4 Zarzàdzanie Ryzykiem BANK I KREDYT czerwiec 2005 Na drodze do zaawansowanych metod iloêciowego pomiaru ryzyka operacyjnego KRI* Jacek Orze Wprowadzenie W zwiàzku ze znacznym wzrostem zainteresowania

Bardziej szczegółowo