Assisted Prison Visits Scheme Customer Service Guide 2009/10. Program dofinansowania wizyt w więzieniu Przewodnik obsługi klientów 2009/10.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Assisted Prison Visits Scheme Customer Service Guide 2009/10. Program dofinansowania wizyt w więzieniu Przewodnik obsługi klientów 2009/10."

Transkrypt

1 Assisted Prison Visits Scheme Customer Service Guide 2009/10 Program dofinansowania wizyt w więzieniu Przewodnik obsługi klientów 2009/10 Polish

2 INFORMACJE OGÓLNE O naszej instytucji Jednostka ds. Dofinansowania Wizyt w Więzieniach (Assisted Prison Visits Unit, APVU) wchodzi w skład Krajowych Służb Zarządzania Sprawcami Przestępstw (National Offender Management Service) przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Dane kontaktowe naszej instytucji: Adres: Telefon: Telefon tekstowy: Faks: Strona internetowa: APVU, PO Box 2152, Birmingham B15 1SD w godz. 10:15-11:45 oraz 14:15-15:45 (od pon. do pt.) (dla osób niedosłyszących) (całodobowy) oraz Pomoc i informacje Osoby potrzebujące pomocy w wypełnieniu formularza wniosku lub informacji na temat programu w języku walijskim lub innym języku obcym, alfabetem Braille a lub na kasecie audio, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z odwiedzanym więzieniem. Dostępne są również porady ze strony podmiotów niezależnych. Patrz Rozdział 7.1. Stawki Stawki podano na wewnętrznej stronie tylnej okładki (stawki mogą ulec zmianie bez powiadomienia). Standard usług Prosimy o powiadomienie nas w razie niezadowolenia klienta ze sposobu rozpatrywania danej sprawy przez naszą instytucję. Uczynimy wszystko, aby rozwiązać ewentualne problemy. Patrz Rozdział 8.2. Poprawa jakości naszych usług Oczekujemy na wszelkie propozycje i uwagi dotyczące możliwej poprawy jakości naszych usług. Uwagi na piśmie należy kierować do Dyrektora APVU pod adres wskazany powyżej lub można zgłaszać je telefonicznie korzystając z infolinii i kontaktując się z biurem obsługi klienta. Ochrona danych osobowych Informacje podane w formularzu wniosku oraz wszelkie rachunki lub inne dokumenty towarzyszące traktowane będą w sposób poufny i zostaną wykorzystane wyłącznie w celu oceny kwalifikowania się wnioskodawcy do uzyskania pomocy lub sprawdzenia prawidłowości ewentualnych płatności. Deklaracja o równouprawnieniu Jednostka ds. Dofinansowania Wizyt w Więzieniach deklaruje, że będzie traktować pracowników i klientów w sposób otwarty, uprzejmy i z szacunkiem oraz że wszystkie osoby kontaktujące się z naszą instytucją będą traktowane bez uprzedzeń.

3 Spis treści Strona wewnętrzna okładki przedniej Informacje ogólne Strona wewnętrzna okładki tylnej Stawki/pułap dochodów dla celów ulgi podatkowej 1. Wstęp 1 2. Osoby uprawnione do złożenia wniosku 3. Dochody Bliscy krewni 2.1 Partner 2.2 Jedyna osoba odwiedzająca 2.3 Opiekun towarzyszący dziecku lub osobie młodocianej uprawnionej do wizyty 2.4 Osoba towarzysząca osobie dorosłej uprawnionej do wizyty 2.5 Dochód uprawniający do uzyskania pomocy 3.1 Zasiłek dla osób o niskich dochodach/ Dodatek dla osób poszukujących pracy określany na podstawie dochodu/ Dodatek zatrudnieniowy i zapomoga na podstawie dochodu 3.2 Ulga podatkowa dla osób pracujących o niskich dochodach lub dla osób wychowujących dzieci 3.3 Dodatek emerytalny 3.4 Zaświadczenie o stanie zdrowia kategorii 2 lub Zakłady penitencjarne Więzienia w Anglii, Walii i Szkocji 4.1 Więzienia w Irlandii Północnej 4.2 Więzienie na wyspie Guernsey 4.3 Więzienie na wyspie Jersey Pomoc na wizyty w więzieniu Uprawnienia 5.1 Wizyty dodatkowe 5.2 Spóźnienie na wizytę w więzieniu 5.3 Odwołane wizyty Dostępne formy pomocy finansowej Ogólne informacje 6.1 Termin złożenia wniosku o pomoc na wizyty w więzieniu a) Dokumenty potwierdzające wydatki b) Zaliczka c) Specjalne potrzeby d) Potwierdzenie wizyty e) Transport 6.2 Kolej / Metro a) Autobus b) Samochód / motocykl c) Odwiedziny w więzieniu na Isle of Wight d)

4 Wynajem samochodu e) Taksówka f) Autobus społeczny lub podobne środki transportu g) Przelot samolotem h) Dodatek na posiłek 6.3 Nocleg 6.4 Opieka nad dzieckiem Zgłaszanie wniosku o pomoc na wizyty w więzieniu Informacje i pomoc 7.1 Wypełnienie formularza wniosku 7.2 Płatność na pomoc w odwiedzinach w więzieniu 7.3 Utrata lub kradzież czeku przelewowego Standard usług Nasze standardy 8.1 Procedura zgłaszania skarg 8.2

5 Rozdział 1. WSTĘP Niniejsza broszura zawiera ogólne wskazówki dotyczące programu dofinansowania wizyt w więzieniach. Nie obejmuje ona wszystkich zasad obowiązujących we wszystkich okolicznościach i nie udziela pełnej interpretacji zasad. Nie powinna być więc traktowana jako dokument wyczerpujący i autorytatywny. Dołożono wszelkich starań, aby informacje były prawidłowe w momencie opublikowania. Ze względu jednak na możliwe zmiany procedur, stawek, przepisów wydziałowych oraz przepisów prawa, broszura niniejsza może się zdezaktualizować lub informacje w niej zawarte mogą nie być dokładne. Jednostka ds. Dofinansowania Wizyt w Więzieniach, w ramach Krajowych Służb Zarządzania Sprawcami Przestępstw, zarządza programem udzielającym pomocy w dojazdach w celu odwiedzenia w więzieniu bliskiego krewnego lub partnera oraz, w odpowiednich przypadkach, osoby zaprzyjaźnionej (obejmuje również Zakłady dla Młodocianych Przestępców). Osoby odwiedzające uprawnione do pomocy w ramach dofinansowania wizyt w więzieniach muszą mieszkać na stałe w Anglii, Walii lub Szkocji oraz spełniać określone warunki. Patrz Rozdział 2 i 3. Taki sam program prowadzony jest również z ramienia Służb Więziennictwa w Szkocji. APVU rozpatruje więc wnioski dotyczące odwiedzin w więzieniach w Irlandii Północnej, na wyspach Guernsey i Jersey. Kwiecień 2009 r.

6 Rozdział 2. OSOBY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU 2.1 Bliscy krewni Określenie bliscy krewni oznacza żonę, męża, partnera w związku cywilnym, matkę, ojca, siostrę, brata, syna, córkę, dziadków lub rodziców z adopcji, ojczyma lub macochę, lub inną osobę, która spełniała obowiązki rodzica przez znaczny okres w dzieciństwie więźnia. Minimalny wiek wnioskodawcy o dofinansowanie wizyty w więzieniu wynosi 18 lat (16 lat dla osób odwiedzających więzienie w Szkocji), ale ograniczenie to może zostać zniesione za pozwoleniem naczelnika więzienia lub dyrektora dla kwalifikujących się bliskich krewnych, partnera lub jedynej osoby odwiedzającej w wieku 16 lub 17 w celu odbycia wizyty bez towarzyszącej osoby dorosłej. 2.2 Partner Partner to osoba, z którą więzień zamieszkiwał w stałym związku bezpośrednio przed pozbawieniem wolności. Obowiązuje ograniczenie wieku. Patrz Rozdział 2.1. Wszystkie dzieci mieszkające z tą rodziną są również uprawnione do uzyskania pomocy. 2.3 Jedyna osoba odwiedzająca Jedyna osoba odwiedzająca to osoba niebędąca bliskim krewnym lub partnerem więźnia, lecz która jako jedyna odwiedziła więźnia w ciągu czterech tygodni bezpośrednio przed datą pierwszej wizyty objętej pomocą. Obowiązuje ograniczenie wieku. Patrz Rozdział Opiekun towarzyszący dziecku lub osobie młodocianej uprawnionej do wizyty Opiekunem towarzyszącym dziecku lub dzieciom więźnia może być: Współmałżonek lub partner więźnia Opiekun dziecka więźnia Osoba upoważniona przez osoby wyżej wymienione do opieki nad dziećmi podczas wizyty w więzieniu w ich imieniu. Współmałżonek lub partner więźnia Dzieci uprawnione do wizyty należy wymienić we wniosku, ale możliwa jest wizyta dzieci w więzieniu pod opieką innej osoby upoważnionej przez rodzica. Osoba ta składa wniosek jako osoba towarzysząca. Wnioskodawca musi jednak poprosić APVU na piśmie o upoważnienie opiekuna towarzyszącego oraz dostarczyć informacje wymienione poniżej w celu udowodnienia, że dany więzień jest matką lub ojcem dziecka, któremu osoba ta ma towarzyszyć. Patrz poniżej* nazwisko i imię, adres i numer ubezpieczenia społecznego osoby towarzyszącej imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka, któremu towarzyszyć będzie dana osoba oraz pokrewieństwo dziecka względem więźnia. Patrz poniżej* szczegółowe informacje o dochodach wnioskodawcy. Patrz Rozdział 3. W przypadku osób otrzymujących zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support) lub dodatek dla osób o niskich dochodach poszukujących pracy (Income based Job Seeker s Allowance), lub dodatek zatrudnieniowy i zapomogę na podstawie dochodu (Employment lub Support Allowance), konieczne może być skontaktowanie się

7 z instytucją przyznającą świadczenie. W celu wyrażenia zgody, należy podać nazwę i adres biura lokalnego. imię i nazwisko, numer więźnia oraz zakład, w którym przebywa matka lub ojciec dziecka nazwisko i imię oraz adres osoby towarzyszącej dziecku O ile pozwolenie nie zostanie cofnięte przez rodzica na piśmie przesłanym do APVU, uznamy, że wymieniona osoba towarzysząca została upoważniona do towarzyszenia dziecku podczas wszystkich wizyt objętych programem wsparcia. *Jeden z dokumentów wymienionych poniżej stanowi wystarczający dowód świadczący o tym, że więzień jest rodzicem dziecka, jeżeli nazwisko dziecka jest takie samo jak nazwisko więźnia: skrócony odpis świadectwa urodzenia; lub oryginał świadectwa urodzenia; lub oryginał karty zdrowia; lub powiadomienie o przyznaniu zasiłku rodzinnego (Child Benefit); lub zaświadczenie wydane przez szkołę, ośrodek zdrowia itp. W razie niemożności dostarczenia dowodu potwierdzającego, że więzień jest ojcem dziecka, należy skontaktować się z lokalnym urzędem stanu cywilnego w celu uzyskania porady dotyczącej wpisania danych osobowych ojca do świadectwa urodzenia. Oryginały dokumentów z urzędu stanu cywilnego potwierdzające dokonanie zmiany świadectwa urodzenia muszą zostać przesłane do APVU. Opiekun Osoby niekwalifikujące się jako współmałżonek lub partner opiekujące się dzieckiem więźnia mogą być uprawnione do pomocy jako osoby towarzyszące. Osoby te muszą spełnić warunki związane z pułapem dochodów. Patrz Rozdział 3. Wraz z wnioskiem należy przesłać dokumenty potwierdzające, że więzień jest rodzicem dziecka, któremu ma towarzyszyć wnioskodawca. Patrz powyżej. Jeżeli dziecku ma towarzyszyć inna osoba, opiekun składający wniosek musi spełnić wszystkie wymogi dotyczące współmałżonka lub partnera więźnia. O ile pozwolenie nie zostanie cofnięte na piśmie przesłanym do APVU, uznamy, że wymieniona osoba towarzysząca została upoważniona do towarzyszenia dziecku podczas wszystkich wizyt objętych programem dofinansowania. Osoba towarzysząca musi wypełnić formularz wniosku. Osoba upoważniona Przed rozpatrzeniem wniosku wymagane jest dostarczenie przez rodzica, partnera lub opiekuna pisma upoważniającego oraz określonych informacji wymienionych powyżej. Nie jest wymagane spełnienie warunków dotyczących wysokości dochodów.

8 2.5 Osoba towarzysząca osobie dorosłej uprawnionej do wizyty Dorosłe osoby odwiedzające mogą być uprawnione do pomocy dla osoby towarzyszącej. Patrz Rozdział 6.1d. Osoba towarzysząca musi wypełnić formularz wniosku i powinna przesłać go w miarę możności jednocześnie z formularzem osoby odwiedzającej. Pomoc obejmuje koszty podróży powrotnej z miejsca zamieszkania osoby towarzyszącej do miejsca zamieszkania uprawnionej osoby odwiedzającej. Obowiązuje stawka maksymalna. Jeżeli wniosek dotyczy kosztów przejazdu samochodem prywatnym, uprawniona osoba odwiedzająca otrzymuje zazwyczaj zwrot kosztów za całkowitą długość podróży w milach, o ile nie zgłoszono innego wniosku. Obowiązują podane stawki.

9 Rozdział 3. DOCHODY 3.1 Dochód uprawniający do uzyskania pomocy Do uzyskania pomocy uprawnieni są wnioskodawcy spełniający kryteria podane w Rozdziale 2 oraz otrzymujący jedno ze świadczeń wymienionych poniżej lub posiadający zaświadczenie o stanie zdrowia kategorii 2 lub 3 (Patrz Rozdział poniżej): Zasiłek dla osób o niskich dochodach (Income Support); lub Dodatek dla osób poszukujących pracy określany na podstawie dochodu (Income Based Job Seeker s Allowance); lub Dodatek zatrudnieniowy lub zapomoga na podstawie dochodu (Employment i Support Allowance (Income Related)); lub Ulga podatkowa (Tax Credit); lub Dodatek emerytalny (Pension Credit). Jeżeli wymienione świadczenia otrzymuje inna osoba, należy podać dane tej osoby w Części 2 wniosku Wnioskodawca ma obowiązek powiadamiać nas natychmiast o wszelkich zmianach w dochodach. 3.2 Zasiłek dla osób o niskich dochodach / Dodatek dla osób poszukujących pracy określany na podstawie dochodu / Dodatek zatrudnieniowy lub zapomoga na podstawie dochodu Otrzymujemy potwierdzenie od Ministerstwa Pracy i Emerytur dotyczące świadczeń przyznawanych wnioskodawcy oraz prowadzimy regularne kontrole. 3.3 Ulga podatkowa dla osób pracujących o niskich dochodach lub dla osób wychowujących dzieci Do pomocy uprawnieni są wnioskodawcy otrzymujący jedno z poniższych świadczeń: Ulga podatkowa dla osób wychowujących dzieci (Child Tax Credit); lub Komponent niepełnosprawności w ramach ulgi podatkowej dla osób pracujących o niskich dochodach; lub Ulga podatkowa dla osób pracujących o niskich dochodach z ulgą podatkową dla osób wychowujących dzieci (Working Tax Credit with Child Tax Credit). W każdym przypadku dochód w gospodarstwie domowym brutto określony na dokumencie przyznania ulgi podatkowej nie może przekraczać podanego pułapu. Do APVU należy przesłać oryginał dokumentu przyznania ulgi podatkowej składając wniosek po raz pierwszy, a następnie należy dostarczać nowe lub poprawione dokumenty przyznania świadczeń.

10 3.4 Dodatek emerytalny Osoby otrzymujące dodatek emerytalny są uprawnione do pomocy na wizyty w więzieniu, jeżeli spełniają kryteria wymienione w Rozdziale 2. Do APVU należy przesłać oryginał dokumentu przyznania świadczenia składając wniosek po raz pierwszy, a następnie należy dostarczać nowe lub poprawione dokumenty przyznania świadczeń. 3.5 Zaświadczenie o stanie zdrowia kategorii 2 lub 3 Do APVU należy przesłać oryginał zaświadczenia składając wniosek po raz pierwszy, a następnie należy dostarczać nowe lub poprawione zaświadczenia. Pomoc na wizyty w więzieniu może zostać przyznana na trzy miesiące wstecz przed rozpoczęciem ważności zaświadczenia o stanie zdrowia, jeżeli spełnione zostaną inne warunki. Uwaga świadczenie określone w zaświadczeniu HC3 na przejazdy w celu leczenia specjalistycznego w ramach NHS zostaje odjęte od każdej płatności na dofinansowane wizyty w więzieniu. Formularz wniosku o zaświadczenie o stanie zdrowia (HC1) można otrzymać od APVU.

11 Rozdział 4. ZAKŁADY PENITENCJARNE 4.1 Więzienia w Anglii, Walii i Szkocji Program pomocy obejmuje wszystkie zakłady penitencjarne (w tym zakłady dla młodocianych przestępców) w Anglii, Walii i Szkocji. 4.2 Więzienia w Irlandii Północnej Osoby uprawnione zamieszkujące w Anglii, Walii lub Szkocji mogą się ubiegać o pomoc na odwiedziny więźnia przebywającego w więzieniu w Irlandii Północnej. 4.3 Więzienie na wyspie Guernsey Osoby uprawnione zamieszkujące w Anglii, Walii lub Szkocji mogą się ubiegać o pomoc na odwiedziny więźnia przebywającego w więzieniu na wyspie Guernsey. Spełnione muszą zostać dwa warunki: pomoc przyznawana jest na jedną wizytę co 6 miesięcy dla nie więcej niż trzech uprawnionych osób dorosłych i uprawnionych dzieci na jedną wizytę jeżeli więzień odbywa karę 6 miesięcy lub krótszą, dofinansowanie można uzyskać tylko na jedną wizytę. Obywatel Wielkiej Brytanii może, po uzyskaniu wyroku, zgłosić prośbę o przeniesienie do więzienia w Wielkiej Brytanii. Więzienie Guernsey prowadzi politykę repatriacji wszystkich więźniów skazanych na 5 lat lub dłużej. Urzędnik do spraw dozoru sądowego zatrudniony w więzieniu Guernsey udziela pomocy i informacji w tej sprawie (numer telefonu ). 4.4 Więzienie na wyspie Jersey Osoby uprawnione zamieszkujące w Anglii, Walii lub Szkocji mogą się ubiegać o dofinansowanie na odwiedziny więźnia przebywającego w więzieniu na wyspie Jersey. Obowiązują dwa warunki takie same jak dla wizyt w więzieniu na wyspie Guernsey. Pomocy i informacji w tej sprawie udzielamy bezpośrednio.

12 Rozdział 5. POMOC NA WIZYTY W WIĘZIENIU 5.1 Uprawnienia Pomoc przyznawana jest zazwyczaj na wizyty co dwa tygodnie do 26 wizyt dofinansowanych w okresie 12 miesięcy. Okres ten rozpoczyna się z datą pierwszej dofinansowanej wizyty. Wizyty, na które przyznawane jest dofinansowanie można zgromadzić odbywając dwie lub więcej kolejnych wizyt podczas jednej podróży tam i z powrotem. Rozpatrzone może być świadczenie na nocleg. Każdy dzień wizyty wliczany jest do rocznego limitu. Pomoc może zostać przyznana na zgromadzone wizyty. W celu uzyskania informacji na ten temat należy się skontaktować z APVU. Z pomocy na wizytę można skorzystać w celu spotkania w zakładzie karnym z więźniem zwolnionym tymczasowo. Formularz potwierdzenia wizyty musi zostać datowany w więzieniu. Patrz Rozdział 6.1e. Każda podróż tam i z powrotem wliczona zostanie do rocznego limitu, zaś zwrot kosztów ograniczony zostanie do kosztów normalnej wizyty. Pod koniec okresu 12 miesięcy wolno przenieść na następny okres nie więcej niż 13 niewykorzystanych wizyt objętych dofinansowaniem. W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z naszą instytucją. 5.2 Wizyty dodatkowe Naczelnik więzienia może zezwolić na dodatkowe wizyty, jeżeli zostaną one uznane za konieczne w celu resocjalizacji lub dla dobra więźnia bądź osoby odwiedzającej. Płatność nie będzie wliczana do rocznego limitu. Patrz Rozdział Spóźnienie na wizytę w więzieniu Niektóre więzienia odmawiają wstępu na wizytę w razie spóźnienia osoby odwiedzającej. W tych przypadkach osoba odwiedzająca nie jest zazwyczaj uprawniona do pomocy na wizytę w więzieniu. 5.4 Odwołane wizyty Pomoc zostaje zazwyczaj przyznana, jeżeli osoba odwiedzająca uda się do więzienia na wizytę, która została odwołana ze względów operacyjnych lub więzień został przeniesiony do innego więzienia. Formularz potwierdzenia wizyty musi zostać datowany w więzieniu i w razie możliwości powinien określać powód odwołania wizyty. Płatność nie będzie wliczana do rocznego limitu. Patrz Rozdział 5.1.

13 Rozdział 6. DOSTĘPNE FORMY POMOCY FINANSOWEJ 6.1 Ogólne informacje a. Termin złożenia wniosku o pomoc na wizyty w więzieniu Każda uprawniona osoba odwiedzająca i, w odpowiednich przypadkach, uprawniona osoba towarzysząca (patrz Rozdział 2.4 i 2.5) powinna wypełnić osobny formularz, który musi zostać wysłany do APVU w ciągu 28 dni po terminie najwcześniejszej wizyty, której dotyczy wniosek o pomoc. W celu uzyskania pomocy przy wypełnianiu formularza wniosku, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Patrz Rozdział 7.1. b. Dokumenty potwierdzające wydatki Koszty przejazdów publicznymi środkami transportu, wynajmu samochodu, parkingu, przejazdów mostem lub tunelem, noclegów i opieki nad dziećmi zostaną zrefundowane wyłącznie pod warunkiem dołączenia do formularza wniosku rachunków, paragonów lub wykorzystanych biletów. c. Zaliczka Można starać się o zaliczkę na jedną lub dwie wizyty. W przypadku podróży pociągiem zazwyczaj wystawiany jest kwit uprawniający do przejazdu. Przed podróżą kwit ten należy wymienić na bilety. Zawsze należy prosić o pokwitowanie. Jeżeli osoba odwiedzająca chce złożyć wniosek o dwie zaliczki w tym samym czasie i zamierza odwiedzać więzienie co 14 dni, wniosek o kolejne zaliczki najlepiej jest zgłosić natychmiast po pierwszej z dwóch wizyt. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz potwierdzenia wizyty oraz odpowiednie paragony, pokwitowania lub bilety za podróż i nocleg dotyczące wizyty, która się już odbyła. Wnioski można zgłaszać co 14 dni, a data zazwyczaj ustalana jest za około 4 tygodnie. Nie zezwalamy na posiadanie więcej niż dwóch zaliczek jednocześnie. Należy zachować wszystkie bilety i paragony, a następnie przesłać do APVU wraz z wypełnionym formularzem potwierdzenia wizyty (patrz Rozdział 6.1e) w ciągu 28 dni po terminie wizyty lub wizyt, bądź należy je dołączyć do kolejnego wniosku, jeżeli jest on składany wcześniej. Jeżeli wizyta zostanie odwołana lub nie nastąpi w ciągu 7 dni od daty podanej w formularzu wniosku, wszystkie środki finansowe i kwity kolejowe, jeżeli zostały wystawione, muszą zostać zwrócone do APVU lub należy przesłać czek płatny na APVU. W celu uzyskania informacji lub pomocy dotyczącej zaliczek należy skontaktować się z biurem obsługi klienta. d. Specjalne potrzeby Osoby otrzymujące dodatek na utrzymanie dla niepełnosprawnych (Disability Living Allowance) bądź w wieku 75 lat lub starsze mogą się starać o: pomoc osoby towarzyszącej (krewny lub znajomy) podczas podróży. W razie podróży samochodem należna jest wyższa stawka za długość trasy w milach. Patrz Rozdział 2.5.

14 Nie obowiązuje ograniczenie dotyczące wynajmu samochodu oraz ograniczenie kosztów do poziomu kosztów przejazdu środkami transportu publicznego. Patrz Rozdział 6.2e. korzystanie z taksówki do odbycia krótkich przejazdów np. z/do przystanku autobusowego lub stacji kolejowej. Patrz Rozdział 6.2f. transport samochodu promem na Isle of Wight w razie odwiedzania więźnia w HMP Albany, Camp Hill lub Parkhurst. Patrz Rozdział 6.2d. Osoby, które nie otrzymują dodatku na utrzymanie dla niepełnosprawnych, lecz mają specjalne potrzeby związane ze złym stanem zdrowia, powinny poprosić swego lekarza o pismo do naszej instytucji. Jeżeli dany problem zdrowotny nie zostanie określony jako przewlekły, pismo od lekarza konieczne będzie co cztery miesiące. e. Potwierdzenie wizyty Do formularza wniosku o pomoc dotyczącego każdej osoby odwiedzającej i osoby towarzyszącej, jeżeli była obecna, należy dołączyć formularz potwierdzenia wizyty. W razie prośby o wypłacenie zaliczki, należy zapoznać się z Rozdziałem 6.1c. Dwa formularze potwierdzenia wizyty zostały dołączone do zestawu dokumentacji dla wnioskodawcy. Należy wypełnić Część A i zabrać ze sobą jeden formularz do więzienia, ponieważ musi on zostać datowany w celu udowodnienia, że wizyta się odbyła. Po przybyciu do recepcji w więzieniu (nie wszystkie więzienia mają recepcję dla osób odwiedzających), należy się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za wypełnienie części B. Formularz ze stemplem datownika zostanie oddany osobie odwiedzającej. Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi, ponieważ obowiązywać mogą określone ograniczenia dotyczące Rozdziału 6.1 a-e. 6.2 Transport Program pomocy obejmuje koszty przejazdów koleją (drugą klasą lub jej odpowiednikiem), autobusem (włącznie z autobusami społecznymi), przejazdów samochodem prywatnym lub motocyklem, promem, wynajmu samochodu, taksówki oraz przelotu samolotem. Składając wniosek należy dostarczyć rachunki oraz wykorzystane bilety. a. Kolej / Metro Osoby podróżujące często koleją mogą złożyć wniosek o refundację biletu okresowego ze zniżką. Musimy jednak mieć pewność, że koszt biletu okresowego zostanie wykorzystany na przejazdy ze zniżką w celu odwiedzenia więzienia. Informacje o dostępnych lokalnie biletach można uzyskać na stacji kolejowej. b. Autobus Osoby często podróżujące autobusem mogą złożyć wniosek o refundację biletu okresowego ze zniżką. Musimy jednak mieć pewność, że koszt biletu okresowego zostanie wykorzystany na przejazdy ze zniżką w celu odwiedzenia więzienia. Informacje o dostępnych lokalnie biletach można uzyskać od firmy autobusowej.

15 c. Samochód / motocykl Wypłacana jest stała stawka za milę. Odległość przejazdu tam i z powrotem (zazwyczaj najkrótsza trasa) obliczana jest przy pomocy komputerowego oprogramowania do planowania podróży. Jeżeli dwie osoby odwiedzające uprawnione do pomocy podróżują jednym samochodem, ich wnioski o wsparcie powinny zostać złożone razem. Jeden z formularzy musi określać, która osoba jest zatwierdzona jako kierowca. Paragony za parkowanie zostaną zrefundowane w przypadkach, gdy więzienie nie posiada parkingu lub ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Refundowane są również opłaty za przejazdy mostami i tunelami. Koszty dojazdu autobusem z parkingu poza miastem (tzw. park and ride ) zostaną zrefundowane na podstawie wykorzystanych biletów lub paragonu. Konieczne może być dostosowanie długości podróży w milach. Jeżeli konieczne jest korzystanie z pomocy osoby towarzyszącej lub kierowcy udzielającego pomocy ze względu na stan zdrowia osoby odwiedzającej, płatna jest stawka za przejazd w milach wyższa niż opublikowana. Patrz Rozdział 2.5. Kierowcy samochodów udostępnianych w ramach umowy Motability Finance mogą być uprawnieni do pomocy finansowej za dodatkowe opłaty za długość podróży w milach. W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z naszą instytucją. d. Odwiedziny w więzieniu na Isle of Wight Refundowane są opłaty za parkowanie w porcie na lądzie stałym. Koszt przeprawy samochodu promem refundowany jest jedynie, gdy osoba odwiedzająca nie może skorzystać z autobusu na Isle of Wight ze względu na zły stan zdrowia. Pasażerowie piesi ograniczeni są do najtańszego biletu na prom w celu odbycia wizyty. Refundowany jest koszt przejazdu autobusem z portu do więzienia. e. Wynajem samochodu Możliwe jest wynajęcie samochodu od firmy prywatnej. Obowiązuje stawka maksymalna, ale płatna jest również stawka za odległość w milach. Refundacja za wynajem samochodu plus dodatek na paliwo nie może przekroczyć kosztu takiego samego przejazdu środkami transportu publicznego. Bierzemy jednak pod uwagę ilość osób odwiedzających uprawnionych do pomocy podróżujących razem i uwzględniamy ewentualne oszczędności w kosztach podróży, posiłków itp. f. Taksówka Refundacja opłat za przejazdy taksówką do/z przystanku autobusowego lub do/ze stacji kolejowej będzie uwzględniana jedynie w przypadkach, jeżeli dotyczy osoby w wieku 75 lub starszej bądź gdy przejście pieszo zajęłoby więcej niż 20 minut. W miarę możliwości przejazdy taksówką należy rezerwować przez biuro taksówek. Przeprowadzamy regularne kontrole w firmach taksówkowych w celu sprawdzenia kosztów przejazdów taksówką podawanych we wnioskach.

16 Paragon za przejazd taksówką powinien zawierać następujące dane: data przejazdu nazwisko, adres i numer telefonu firmy taksówkowej nazwisko i/lub podpis kierowcy szczegółowe informacje o przejeździe dokonana opłata za przejazd. g. Autobus społeczny lub podobne środki transportu Płatność ograniczona zostanie do wysokości faktycznej opłaty za przejazd lub do kosztu takiego samego przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli byłby on tańszy. h. Przelot samolotem Koszty przelotu samolotem zostaną opłacone wyłącznie w przypadku, gdy jest on tańszy niż inne środki transportu publicznego. Przed poniesieniem jakichkolwiek wydatków zalecane jest skontaktowanie się z naszą instytucją. 6.3 Dodatek na posiłek W razie pobytu poza domem przez 5 godzin lub dłużej osoba odwiedzająca uprawniona jest do dodatku na lekki posiłek. Stawka jest podwajana, jeżeli pobyt poza domem wynosi 10 godzin lub dłużej. Nie jest wymagane dostarczanie paragonu. Płatność dokonywana jest również na dzieci uprawnione do pomocy w wieku 1 roku lub starsze przebywające z osobą odwiedzającą podczas wizyty. 6.4 Nocleg Przy rozpatrywaniu wniosków o refundację kosztów noclegu brane są pod uwagę następujące czynniki: czas trwania pobytu poza domem trudność dojazdu ilość i wiek dzieci uprawnionych do pomocy wiek wnioskodawcy dostępność publicznych środków transportu wymogi związane ze stanem zdrowia. Patrz Rozdział 6.1d. Koszt przejazdu z miejsca zakwaterowania do więzienia jest refundowany, ale tylko do wysokości maksymalnej podanej stawki.

17 Możliwe jest uzyskanie refundacji kosztów lekkiego posiłku lub kolacji, lub obydwu tych posiłków. Przeprowadzamy regularne kontrole w celu sprawdzenia kosztów noclegu podawanych we wnioskach. 6.5 Opieka nad dzieckiem Koszty opieki nad dzieckiem przez zarejestrowanego opiekuna lub pobytu dziecka w świetlicy będą brane pod uwagę, jeżeli osoba odwiedzająca nie chce zabierać dziecka w wieku do 16 lat uprawnionego do pomocy na wizytę w więzieniu. Wraz z formularzem wniosku należy przesłać następujące informacje: nazwisko i imię oraz adres szkoły lub opiekuna numer rejestracji opiekuna oraz nazwę i adres odpowiednich władz lokalnych (jeżeli ma zastosowanie) koszt za godzinę. Należy uzyskać rachunek i dołączyć go do wniosku. Nasza instytucja w normalnych okolicznościach nie kontaktuje się bezpośrednio z opiekunem lub szkołą.

18 Rozdział 7. ZGŁASZANIE WNIOSKU O POMOC NA WIZYTY W WIĘZIENIU 7.1 Informacje i pomoc Informacje na temat programu pomocy oraz o zakładach penitencjarnych włącznie z godzinami odwiedzin dostępne są na stronie internetowej Służb Więziennictwa: Prosimy o bezpośredni kontakt z APVU w celu : uzyskania pomocy w wypełnieniu formularza uzyskania informacji w języku walijskim, innym języku obcym, zapisanej alfabetem Braille a, na kasecie audio lub na CD zgłoszenia zapytania dotyczącego programu pomocy lub wniosku o zaliczkę zgłoszenia zapytania dotyczącego aktualnego wniosku lub niedawnej płatności zgłoszenia utraty lub kradzieży czeku przelewowego. Nasz adres: Telefon: Telefon tekstowy: Faks: APVU, PO Box 2152, Birmingham B15 1SD w godz. 10:15-11:45 oraz 14:15-15:45 (od pon. do pt.) (dla osób niedosłyszących) (całodobowy) Niezależne porady, informacje i wsparcie dla osób, których bliscy znajdują się w więzieniu (z wyjątkiem zapytań dotyczących przypadków indywidualnych pomocy w odwiedzaniu więzień) można uzyskać od: Infolinia pomocy dla rodzin więźniów (Prisoners Families Helpline) (dotycząca więzień w Anglii i Walii) Telefon: (połączenia są bezpłatne) Strona internetowa: Infolinia pomocy dla rodzin więźniów w Szkocji (Scottish Prisoners Families Helpline ) (dotycząca więzień w Szkocji) Telefon: (połączenia są bezpłatne) Strona internetowa: Lokalnie można uzyskać informacje i pomoc ze strony następujących instytucji: Krajowe Służby Dozoru Sądowego (National Probation Service), Zespół ds. Młodocianych Przestępców (Youth Offending Team), służby pomocy socjalnej oraz Biuro Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). 7.2 Wypełnienie formularza wniosku Przed wysłaniem wniosku należy sprawdzić, czy: wszystkie części zostały wypełnione oświadczenie jest podpisane

19 dołączone zostały bilety/paragony oraz formularz potwierdzenia wizyty w odniesieniu do wizyt, które się już odbyły dołączone zostały dokumenty uzasadniające (jeżeli są wymagane). 7.3 Płatność na pomoc w odwiedzinach w więzieniu Po rozpatrzeniu i zaakceptowaniu wniosku, wnioskodawca otrzyma: czek przelewowy i/lub kwit kolejowy pismo wyjaśniające metodę obliczenia płatności formularz wniosku wtórnego dwa formularze potwierdzenia wizyty. Czek przelewowy należy zrealizować w podanym urzędzie pocztowym w ciągu 3 miesięcy od daty wydania. Konieczne może być okazanie dowodu tożsamości. 7.4 Utrata lub kradzież czeku przelewowego Utratę lub kradzież czeku przelewowego lub kwitu kolejowego należy zgłosić na policję, po czym zawiadomić APVU na piśmie podając następujące informacje: okoliczności utraty lub kradzieży, datę zgłoszenia na policję, numer zgłoszenia przestępstwa, nazwisko funkcjonariusza policji przyjmującego zgłoszenie oraz adres posterunku policji. Po zawiadomieniu o utracie lub kradzieży czeku nowy czek zostaje zazwyczaj wystawiony w ciągu 8 dni roboczych.

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik

Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Maksymalizacja dochodów Gospodarowanie pieniędzmi - podręcznik Planowanie budżetu Pożyczanie pieniędzy Radzenie sobie Z zadłużeniem Oszczędzanie pieniędzy Spis treści Rachunki bankowe 2 Maksymalizacja

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej?

Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Prof. Irena Rzeplińska Jacek Białas Bogusława Domańska Ewa Ostaszewska - Żuk Karolina Rusiłowicz Marta Szczepanik Maja Tobiasz Status uchodźcy ochrona uzupełniająca w Polsce co dalej? Warszawa 2012 Face

Bardziej szczegółowo

Codzienne Życie w Irlandii

Codzienne Życie w Irlandii Przewodnik dla nowoprzybyłych Emigrant Advice jest programem Crosscare Przewodnik dla nowoprzybyłych W czasie powstawania tej broszury (lipiec 2006) informacje w niej zawarte były aktualne. Uaktualniona

Bardziej szczegółowo

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców

Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla wnioskodawców Pomoc prawna w sprawach cywilnych informacje dla Niniejsza ulotka dotyczy zarówno pomocy prawnej w sprawach cywilnych, jak i porady i wsparcia Do prawników należy przekazać niniejszą ulotkę klientowi,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni...

SPIS TREŚCI WITAMY W SHEFFIELD... 1 SPIS TREŚCI... 2 Miasto Sheffield...3 OGÓLNE INFORMACJE O ŻYCIU W WIELKIEJ BRYTANII... 4 Tłumacze ustni... WITAMY W SHEFFIELD Witamy w Sheffield! Niniejszy informator powstał we współpracy Rady Miasta Sheffield i partnerów. Zawiera pożyteczne informacje o życiu w Sheffield dla Ciebie i Twojej rodziny. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Informator o opłatach za wjazd do centrum Londynu

Informator o opłatach za wjazd do centrum Londynu Informator o opłatach za wjazd do centrum Londynu Wydrukowano na papierze makulaturowym tfl.gov.uk/cc Informacje aktualne w momencie oddania tekstu do druku. CC GEN 07/13 Spis treści Wstęp Niniejsza ulotka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Illinois nadal jest krajowym liderem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatniej dekady, liczba ofiar śmiertelnych na drogach w naszym kraju znacznie

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów i odwiedzających

Informacje dla pacjentów i odwiedzających Informacje dla pacjentów i odwiedzających Spis treści Mapki terenu szpitala oraz dojazd do szpitala 13 Alergie 29 Automaty telefoniczne/skrzynki pocztowe 27 Bankomaty 26 Bereavement - Wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W LONDYNIE ZJEDNOCZENIE POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII

AMBASADA RP W LONDYNIE ZJEDNOCZENIE POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII AMBASADA RP W LONDYNIE ZJEDNOCZENIE POLSKIE W WIELKIEJ BRYTANII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM WIELKIEJ BRYTANII Londyn, czerwiec 2011 Zjednoczenie Polskie

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny FINLANDIA

Poradnik praktyczny FINLANDIA Poradnik praktyczny FINLANDIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii 1.1. Informacje geograficzne 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy 1.4.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika

Oddajemy w Państwa ręce drugie, poszerzone wydanie poradnika Publikacja poradnika Żyć i pracować w Wielkiej Brytanii nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Polonia Aid Fundation Trust oraz Centrali Brytyjskich Związków Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Wniosek o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach cywilnych Przysługiwanie dofinansowania w zależności od możliwości finansowych Formularz nr 2 July 2013 CIV/FIN/2 Przed

Bardziej szczegółowo