OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2134(INI) Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2134(INI) Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia /2134(INI). OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2013 (2013/2134 (INI)) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marije Cornelissen AD\ doc PE v02-00 Zjednoczona w różnorodności

2 PA_NonLeg PE v /5 AD\ doc

3 WSKAZÓWKI Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: uwzględniając badanie danych dotyczących oceny procesu europejskiego semestru z perspektywy równouprawnienia płci w 2012 r. 1, uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn , COM(2010)0491, A. mając na uwadze, że nowe technologie oferują nowe możliwości organizacji pracy pracownikom i przedsiębiorcom w taki sposób, aby sprzyjać lepszej równowadze między pracą a życiem rodzinnym, a tym samym lepszemu włączeniu kobiet w rynek pracy, 1. wzywa Komisję do oceny wpływu, jaki na równouprawnienie płci wywierają działania na rzecz konsolidacji budżetowej; wzywa państwa członkowskie do zwrócenia szczególnej uwagi na równouprawnienie płci w programach stabilności i konwergencji oraz w krajowych programach reform (KPR) między innymi przez zagwarantowanie włączenia do wspomnianych programów przejrzystych opisów skutków, jakie w kwestii płci pociągają za sobą proponowane dochody i wydatki; 2. wzywa państwa członkowskie, by na potrzeby strategii Europa 2020 sformułowały krajowe cele uszeregowane według kryterium płci; wzywa Komisję do segregowania danych według kryterium płci, by umożliwić monitorowanie postępu strategii Europa 2020 w zakresie głównych celów i odpowiadających im celów krajowych, a także do określenia tam gdzie jest to niezbędne dodatkowych wskaźników dotyczących płci; 3. wyraża zaniepokojenie faktem, że KPR nie zawierają wszechstronnych i systematycznych strategii na rzecz szerzenia równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, badań naukowych i innowacyjności; wzywa Komisję, by wskazała państwom członkowskim kierunek, w jakim powinny zmierzać, by temu zaradzić w ramach przyszłych cykli europejskiego semestru; 4. podkreśla znaczenie inwestycji publicznych na poziomie UE oraz na szczeblu krajowym w celu sprzyjania spójności gospodarczej i społecznej, a w szczególności inwestycji w słabiej rozwiniętych regionach; podkreśla, że wydatki na edukację, usługi socjalne, badania i rozwój oraz infrastrukturę, w tym energię ze źródeł odnawialnych, transport i komunikację, stanowią inwestycję w przyszłość poszczególnych państw; 5. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia dla poszczególnych krajów mające na celu poprawę stanu placówek opieki nad dziećmi, usunięcie regulacji podatkowych zniechęcających do uzyskiwania drugiego źródła dochodu, zharmonizowanie ustawowego wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet, uwzględnienie potrzeb godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym, zwłaszcza poprzez propagowanie dostępu do nowych technologii i 1 Departament Tematyczny, Parlament Europejski. AD\ doc 3/5 PE v02-00

4 szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi technologicznych, i wyeliminowanie różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz różnic w wysokości świadczeń emerytalnych dla kobiet i mężczyzn; wyraża zaniepokojenie faktem, że wiele z tych zaleceń zostało już opracowanych w 2012 r., wskazując na brak ich wdrożenia w państwach członkowskich; 6. podkreśla, że państwa członkowskie powinny podnieść odsetek dzieci i dorosłej młodzieży korzystający z systemów edukacji i zwrócić większą uwagę na problem wczesnego kończenia nauki, przede wszystkim poprzez gromadzenie informacji na temat najważniejszych powodów wczesnego kończenia nauki, by zapobiegać temu zjawisku poprzez dostosowanie i wdrażanie działań politycznych; 7. pochwala stworzenie powiązania między europejskim semestrem a europejskim procesem integracji Romów, w ramach którego kładzie się nacisk na zalecenia dla poszczególnych krajów służące dalszemu usprawnieniu procesu integracji Romów; 8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia w krajowych programach pracy celów dotyczących płci, z poświęceniem szczególnej uwagi kobietom opiekującym się członkami rodziny w podeszłym wieku, samotnym matkom i matkom dzieci niepełnosprawnych; wzywa ponadto to zwrócenia właściwej uwagi na problem przedwczesnego kończenia nauki, biorąc pod uwagę wyraźny wzrost liczby dzieci, które porzucają system szkolny w wieku od 10 do 16 lat, co stanowi stratę w kontekście zasobów ludzkich dla całej Unii Europejskiej; 9. wzywa Komisję, by w zbliżającej się rocznej analizie wzrostu gospodarczego podniosła kwestię określonych wytycznych polityki gospodarczej dotyczących zmniejszania różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn, obejmujących w szczególności wytyczne związane z przeciwdziałaniem zróżnicowanemu wynagrodzeniu ze względu na płeć i różnicom w wysokości świadczeń emerytalnych dla kobiet i mężczyzn które często prowadzą do tego, że kobiety żyją poniżej granicy ubóstwa w późniejszym okresie życia zwiększaniem udziału kobiet w rynku pracy oraz zwalczaniem segregacji płciowej na rynku pracy, zważywszy że przyszły dobrobyt gospodarczy UE zależy w dużej mierze od jej zdolności do pełnego wykorzystania dostępnych zasobów pracy; 10. wzywa Komisję do położenia większego nacisku na powiązania europejskiego semestru i strategii Europa 2020 w celu zwalczania bezrobocia i ubóstwa wśród ludzi młodych; 11. wzywa Komisję do opracowania wytycznych dotyczących zaangażowania zainteresowanych stron, do wspierania finansowania systematycznego zaangażowania krajowych zainteresowanych stron w europejski semestr, co wymaga załączenia informacji zainteresowanych stron do krajowego programu reform, oraz do odbycia dorocznego posiedzenia wspólnie z Parlamentem i przy udziale partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego w celu oceny postępów w realizacji celów i przedstawienia propozycji zaleceń dla poszczególnych krajów. 12. podkreśla znaczenie wprowadzenia zasady sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w celu zbadania wszystkich programów i polityk rządowych, ich skutków dla przydziału środków i ich wpływu na równość kobiet i mężczyzn. PE v /5 AD\ doc

5 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI Data przyjęcia Wynik głosowania końcowego +: : 0: Posłowie obecni podczas głosowania końcowego Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Sophia in t Veld, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ulrike Lunacek, Elisabeth Morin-Chartier, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Inês Cristina Zuber Izaskun Bilbao Barandica, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Christa Klaß, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou, Michèle Striffler AD\ doc 5/5 PE v02-00

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 17.12.2013 2013/2008(INI) OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie 7. i 8. sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2010/2273(INI) OPINIA

2010/2273(INI) OPINIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 31.5.2011 2010/2273(INI) OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie promowania

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2002(BUD) Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. dla Komisji Budżetowej

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2002(BUD) Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. dla Komisji Budżetowej PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2009/2002(BUD) 3.9.2009 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii

Bardziej szczegółowo

2010/2272(INI) OPINIA

2010/2272(INI) OPINIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 30.5.2011 2010/2272(INI) OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie mobilności

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/2293(INI) 5.4.2013. Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2012/2293(INI) 5.4.2013. Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2012/2293(INI) 5.4.2013 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie mieszkalnictwa

Bardziej szczegółowo

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. w sprawie sprawozdania UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (2012/2063(INI))

Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. w sprawie sprawozdania UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (2012/2063(INI)) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2012/2063(INI) 5.9.2012 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Rozwoju w sprawie sprawozdania UE za rok 2011 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 WERSJA OSTATECZNA A6-0401/2005 20.12.2005 SPRAWOZDANIE w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej (2004/2159(INI)) Komisja Praw Kobiet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A7-0317/ w sprawie sytuacji matek samotnie wychowujących dzieci (2011/2049(INI))

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A7-0317/ w sprawie sytuacji matek samotnie wychowujących dzieci (2011/2049(INI)) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.9.2011 A7-0317/2011 SPRAWOZDANIE w sprawie sytuacji matek samotnie wychowujących dzieci (2011/2049(INI)) Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0197/1. Poprawka. Thomas Händel w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0197/1. Poprawka. Thomas Händel w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 6.6.2017 A8-0197/1 1 Motyw H H. mając na uwadze, że coraz większa indywidualna odpowiedzialność za decyzje dotyczące oszczędzania wiążąca się z różnymi zagrożeniami oznacza również, że poszczególne osoby

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/2012(INI) Komisji Prawnej. dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2016/2012(INI) Komisji Prawnej. dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 2016/2012(INI) 30.11.2016 OPINIA Komisji Prawnej dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w sprawie sprawozdania w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2004/113/WE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY

PROJEKT ZALECENIA DLA RADY Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-1365/2016 9.12.2016 PROJEKT ZALECENIA DLA RADY zgodnie z art. 134 ust. 1 Regulaminu w sprawie priorytetów UE na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 ««««««««««««2009 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia WERSJA TYMCZASOWA 2004/0165(COD) 28.02.2005 r. PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2043(INI) Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 26.11.2013 2013/2043(INI) OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 255 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Danii na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 276 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Szwecji na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r.

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2016 r. 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6255/16 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM

Bardziej szczegółowo

13498/15 ap/mi/bb 1 DG G 3 C

13498/15 ap/mi/bb 1 DG G 3 C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 października 2015 r. (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Delegacje Projekt konkluzji Rady w sprawie wzmacniania równości

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/2025(INI) 4.5.2017 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2018/0196(COD) Komisji Gospodarczej i Monetarnej

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2018/0196(COD) Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2018/0196(COD) 18.9.2018 PROJEKT OPINII Komisji Gospodarczej i Monetarnej dla Komisji Rozwoju Regionalnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

9291/17 ama/mw/mg 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 ama/mw/mg 1 DG B 1C - DG G 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2017 r. (OR. en) 9291/17 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada ECOFIN 397 UEM 146 SOC 377 EM 291 COMPET 394 ENV 493

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 5.9.2013 2013/2061(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie planu działania w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2007/0116(COD) 18.12.2007 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0197/19. Poprawka

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0197/19. Poprawka 7.6.2017 A8-0197/19 19 Motyw AG AG. mając na uwadze, że opieka nieformalna i wolontariat to podstawowe filary naszego społeczeństwa, w dużej mierze wykonywane przez kobiety, przy czym ten brak równowagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2015/0000(INI) 13.7.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B7-000/2013 i B7-000/2013

Dokument z posiedzenia B7-000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B7-000/2013 i B7-000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 10.4.2013 B7-000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytań wymagających odpowiedzi ustnej B7-000/2013 i B7-000/2013 zgodnie z art. 115 ust.

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/2228(INI) Komisji Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/2228(INI) Komisji Rozwoju. dla Komisji Handlu Międzynarodowego PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rozwoju 24.2.2015 2014/2228(INI) OPINIA Komisji Rozwoju dla Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2019-2024 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 0000/0000(INI) 25.7.2019 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie polityki zatrudnienia i polityki społecznej w strefie euro (0000/0000(INI))

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 18.7.2012 2012/2150(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiego okresu oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej: realizacja

Bardziej szczegółowo

15571/17 pas/mak 1 DG C 1

15571/17 pas/mak 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2017 r. (OR. en) 15571/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 11 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 14446/17 Dotyczy: DEVGEN 290 ACP 144

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 15.2.2017 r. JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska,

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2156(INI) Projekt sprawozdania Inês Cristina Zuber (PE522.

POPRAWKI PL Zjednoczona w różnorodności PL 2013/2156(INI) Projekt sprawozdania Inês Cristina Zuber (PE522. PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 19.12.2013 2013/2156(INI) POPRAWKI 151-315 Projekt sprawozdania Inês Cristina Zuber (PE522.972v01-00) w sprawie równości kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 20.1.2015 2014/2228(INI) PROJEKT OPINII Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Handlu Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2015/2011(BUD) Komisji Transportu i Turystyki. dla Komisji Budżetowej

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2015/2011(BUD) Komisji Transportu i Turystyki. dla Komisji Budżetowej PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Transportu i Turystyki 1232015 2015/2011(BUD) PROJEKT OPINII Komisji Transportu i Turystyki dla Komisji Budżetowej w sprawie projektu budżetu 1 do budżetu ogólnego

Bardziej szczegółowo

1. Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego omówiła i uzgodniła treść projektu konkluzji Rady.

1. Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego omówiła i uzgodniła treść projektu konkluzji Rady. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 2 grudnia 2015 r. (OR. en) 14391/1/15 REV 1 SAN 389 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Rada Posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Litwy na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Litwy na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 264 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Litwy na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0124(COD) dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

PROJEKT OPINII. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2014/0124(COD) dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 12.11.2014 2014/0124(COD) PROJEKT OPINII Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie

Bardziej szczegółowo

Prezydencja przedłożyła projekt konkluzji Rady pt.: Odpowiedź na dokument Komisji na temat strategicznego zaangażowania na rzecz równości płci.

Prezydencja przedłożyła projekt konkluzji Rady pt.: Odpowiedź na dokument Komisji na temat strategicznego zaangażowania na rzecz równości płci. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2016 r. (04.03) (OR. en) 6254/16 SOC 80 GENDER 12 ANTIDISCRIM 12 FREMP 33 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6229/16 SOC 76 GENDER

Bardziej szczegółowo

9252/15 mi/pas/sw 1 DG B 3A - DG G 1A

9252/15 mi/pas/sw 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2015 r. (OR. en) 9252/15 UEM 189 ECOFIN 394 SOC 357 COMPET 269 ENV 351 EDUC 175 RECH 166 ENER 208 JAI 371 EM 230 NOTA Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A8-0043/4. Poprawka. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL A8-0043/4. Poprawka. Laura Agea, Rolandas Paksas, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD 9.3.2015 A8-0043/4 4 Ustęp 78 78. z zadowoleniem przyjmuje apel przewodniczącego Komisji do państw członkowskich o wprowadzenie dochodu minimalnego w celu zmniejszenia ubóstwa w UE; wzywa Komisję do zaproponowania

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Austrii z 2013 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Austrii z 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 370 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Austrii z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Łotwy na 2015 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Łotwy na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.5.2015 r. COM(2015) 263 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Łotwy na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

7051/17 1 DG B. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 marca 2017 r. (OR. en) 7051/17 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: PV/CONS 11 SOC 173 EM 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (ds. Zatrudnienia, Polityki

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

7495/17 mo/mf 1 DGG 1A

7495/17 mo/mf 1 DGG 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7495/17 ECOFIN 223 ENV 276 CLIMA 67 FIN 205 WYNIK PRAC Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Sprawozdanie specjalne nr 31 Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ŚRODA, 5 GRUDNIA 2007 R. (GODZ ): ZATRUDNIENIE I POLITYKA SPOŁECZNA

ŚRODA, 5 GRUDNIA 2007 R. (GODZ ): ZATRUDNIENIE I POLITYKA SPOŁECZNA RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 listopada 2007 r. (03.12) (OR. en) 15757/07 OJ/CONS 64 SOC 499 SAN 235 CONSOM 143 WSTĘPNY PORZĄDEK OBRAD Na: 2837. POSIEDZENIE RADY UNII EUROPEJSKIEJ (DS. ZATRUDNIENIA,

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0037/1. Poprawka

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0037/1. Poprawka 13.2.2017 A8-0037/1 1 Ustęp 6 a (nowy) 6a. ostrzega przed malejącym udziałem wynagrodzeń w UE, powiększającą się skalą nierówności wynagrodzeń i dochodów oraz przybierającym na sile zjawiskiem ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 2008/2207(INI) 30.1.2009 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie zarządzania finansami i kontroli agencji UE (2008/2207(INI)) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 25.5.2011 2011/2052(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/0309(COD) 4.4.2018 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 15.4.2015 2014/2236(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2015/2222(INI) 22.4.2016 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/2258(INI) Komisji Prawnej. dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

OPINIA. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski 2015/2258(INI) Komisji Prawnej. dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 2015/2258(INI) 24.5.2016 OPINIA Komisji Prawnej dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2009/2103(INI) 3.2.2010 POPRAWKI 1-33 Britta Thomsen (PE431.010v01-00) w sprawie sprawozdania dotyczącego komunikatu Komisji pt. Walka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2017/2226(INI) 7.12.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza

Bardziej szczegółowo

Tekst proponowany przez Komisję

Tekst proponowany przez Komisję 7.2.2019 A8-0043/437 437 Motyw 5 (5) Przy wdrażaniu funduszy należy przestrzegać zasad horyzontalnych, o których mowa w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 10 TFUE, w tym zasad pomocniczości

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 2008/2135(INI) 11.11.2008 POPRAWKI 1-16 Filip Kaczmarek (PE414.227v01-00) w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami (2008/2135(INI)) AM\752443.doc

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL B8-0441/3. Poprawka. Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE

PL Zjednoczona w różnorodności PL B8-0441/3. Poprawka. Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE 11.4.2016 B8-0441/3 3 Ustęp 3 3. odnotowuje fakt, że w dniu 26 stycznia 2016 r. Rada Ministrów Bośni i Hercegowiny przyjęła decyzję o ustanowieniu mechanizmu koordynacji w sprawach UE, a w dniu 9 lutego

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 333/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.12.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA Zaproszenie do składania wniosków EAC/57/10 Program Młodzież w działaniu na lata 2007

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju

TEKSTY PRZYJĘTE. Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0224 Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

A8-0268/2. José Blanco López Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a zarządzanie gospodarcze 2015/2052(INI)

A8-0268/2. José Blanco López Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a zarządzanie gospodarcze 2015/2052(INI) 21.10.2015 A8-0268/2 Poprawka 2 Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL Sprawozdanie José Blanco López Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a zarządzanie gospodarcze 2015/2052(INI) A8-0268/2015

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne. Unii Europejskiej w perspektywie na lata

Polityki horyzontalne. Unii Europejskiej w perspektywie na lata Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020. Konieczność realizacji zasad horyzontalnych została unormowana w podstawowych dokumentach i aktach prawnych obowiązujących w ramach

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Niderlandów z 2013 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Niderlandów z 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 369 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Niderlandów z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

15573/17 lo/kt/kkm 1 DG C 1

15573/17 lo/kt/kkm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2017 r. (OR. en) 15573/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 11 grudnia 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15498/17 Dotyczy: DEVGEN 291 ACP 145

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Finlandii z 2013 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Finlandii z 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 376 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Finlandii z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.5.2012 r. COM(2012) 323 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

12352/15 nj/dh/mm 1 DG B 3A

12352/15 nj/dh/mm 1 DG B 3A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 września 2015 r. (OR. en) 12352/15 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) Do: Rada (EPSCO) SOC 538 EM 353 PENS 11 ECOFIN 728 Nr poprz. dok.: 12086/15 SOC

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0033/

SPRAWOZDANIE. PL Zjednoczona w różnorodności PL. Parlament Europejski A8-0033/ Parlament Europejski 2014 2019 Dokument z posiedzenia A8-0033/2017 8.2.2017 SPRAWOZDANIE w sprawie funduszy unijnych na rzecz równouprawnienia płci (2016/2144(INI)) Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Gospodarcza i Monetarna 2013/0000(INI) 5.2.2013 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego podatków: jak uwolnić potencjał UE w zakresie tworzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 18.12.2012 2012/2255(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie praw kobiet w krajach bałkańskich starających się o przystąpienie do UE (2012/2255(INI))

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 12.12.2014 2014/2217(INI) POPRAWKI 109-249 Projekt sprawozdania Marc Tarabella (PE541.538v02-00) Postępy w dążeniu do równości kobiet

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 4.1. EKES przyjmuje z zadowoleniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 2.10.2013 2013/2117(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA na temat unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI PORZĄDEK DZIENNY

PARLAMENT EUROPEJSKI PORZĄDEK DZIENNY PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 2014 Dokument z sesji PORZĄDEK DZIENNY Wtorek 13 marca 2012 r. 13/03/12 483.918 PL Zjednoczona w różnorodności PL Procedury - Legenda O ile Parlament nie zdecyduje inaczej, teksty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 9.11.2010 2010/2162(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie oblicza ubóstwa kobiet w Unii Europejskiej (2010/2162(INI)) Komisja Praw Kobiet

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Niderlandów na 2014 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Niderlandów na 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2014 r. COM(2014) 420 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Niderlandów na 2014 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA

PODSTAWA PRAWNA CELE OSIĄGNIĘCIA POLITYKA ZATRUDNIENIA Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020. Europejska strategia zatrudnienia wraz z wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. Tablica wyników zawierająca wskaźniki społeczne. Towarzyszący dokumentowi:

DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI. Tablica wyników zawierająca wskaźniki społeczne. Towarzyszący dokumentowi: KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.4.2017 r. SWD(2017) 200 final DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Tablica wyników zawierająca wskaźniki społeczne Towarzyszący dokumentowi: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 maja 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 maja 2017 r. (OR. en) 9236/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 22 maja 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: ECOFIN 369 UEM 118 SOC 347 EMPL 262 COMPET 364 ENV 464

Bardziej szczegółowo

NOTA Sekretariat Generalny Rady Delegacje Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego Oświadczenie Rady

NOTA Sekretariat Generalny Rady Delegacje Europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego Oświadczenie Rady RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 18 października 2013 r. (21.10) (OR. en) 14986/13 SOC 821 ECOFIN 906 EDUC 393 JEUN 93 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Europejski sojusz na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 lutego 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 lutego 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 lutego 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0043 (NLE) 6159/1/16 REV 1 SOC 70 EM 45 ECOFIN 109 EDUC 32 NOTA Od: Do: Dotyczy: Grupa Robocza

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Plus wsparcie ekonomii społecznej po roku Warszawa, 5 marca 2019 r.

Europejski Fundusz Społeczny Plus wsparcie ekonomii społecznej po roku Warszawa, 5 marca 2019 r. Europejski Fundusz Społeczny Plus wsparcie ekonomii społecznej po roku 2020 Warszawa, 5 marca 2019 r. Dotychczasowe prace maj 2018 r. publikacja przez KE pakietu projektów rozporządzeń 2021+, w tym rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu 1 www.power.gov.pl 2 www.power.gov.pl 3 Generator

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez SŁOWENIĘ

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez SŁOWENIĘ KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez SŁOWENIĘ PL PL 2013/0396 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Estonii z 2013 r.

Zalecenie ZALECENIE RADY. w sprawie krajowego programu reform Estonii z 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 356 final Zalecenie ZALECENIE RADY w sprawie krajowego programu reform Estonii z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo