URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU"

Transkrypt

1 URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/ , fax 74/ REGON: , NIP: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup i dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu Przetarg nieograniczony nr OG/2511-1/10 o wartości szacunkowej poniżej euro ZATWIERDZAM Wałbrzych, Marzec 2010 r.

2 Rozdział I Informacje ogólne 1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, zwany dalej zamawiającym, tel , faks , Regon: , NIP: Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu: Adres 2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej euro, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami), zwanej dalej ustawą. 3. W procedurze przetargowej zamawiający jednakowo traktuje wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dot. jawności postępowania i dokumentowania czynności. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa na potrzeby Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu samochodu osobowego o parametrach zgodnie z poniższym zestawieniem. Zamówienie obejmuje również bezpośrednie dostarczenie pojazdu do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu oraz ubezpieczenie samochodu. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakup i dostawa 1 sztuki samochodu osobowego klasy SEDAN na potrzeby Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu: fabrycznie nowego, który nie był poddawany jakimkolwiek naprawom, pochodzącego z produkcji roku bieżącego lub ubiegłego, spełniającego polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, posiadających homologację (z wyłączeniem ciężarowej) - na przewóz pięciu osób umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski, 2. Bezpośrednie dostarczenie pojazdu do siedziby Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, 1

3 3. Ubezpieczenie samochodu - samochód musi być objęty ubezpieczeniem komunikacyjnym ze zniesieniem udziału własnego ubezpieczenie minimum roczne (pakiet ubezpieczeniowy obejmujący OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24 h), OFEROWANY SAMOCHÓD OSOBOWY MUSI SPEŁNIAĆ NIŻEJ OKREŚLONE PARAMETRY FUNKCJONALNO-TECHNICZNE ORAZ POSIADAĆ WYMAGANE WYPOSAŻENIE: I. Wymagania w zakresie parametrów funkcjonalno-technicznych: 1. Nadwozie - czterodrzwiowe przeszklone w wersji SEDAN. Pojazd wyposażony w czworo drzwi otwieranych na boki. Podłoga w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną łatwą w utrzymaniu czystości. W części bagażowej podłoga wyłożona wyjmowaną matą olejoodporną z właściwościami antypoślizgowymi, z możliwością zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem (zaczepy, siatki itp.). 2. Długość pojazdu nie mniej niż 4600 mm, 3. Rozstaw osi - nie mniej niż 2700 mm, 4. Silnik samochodu o pojemności w klasie min 2,0 [l], 5. Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym, 6. Moc silnika - nie mniejsza niż 100 KM, 7. Przedni napęd, 8. Manualna skrzynia biegów - minimum pięć biegów plus wsteczny, 9. Układ kierowniczy ze wspomaganiem, 10. Regulacja wysokości fotela kierowcy, 11. Poduszki powietrzne minimum 6: przednie kierowcy i pasażera, boczne z przodu i tyłu, 12. Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla pięciu miejsc (samochód rejestrowany w dowodzie rejestracyjnym na pięć miejsc): przednie fotele - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami, tylna kanapa - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. 13. Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy (minimum): ABS - zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, BAS - wspomagający awaryjne hamowanie (asystent awaryjnego hamowania), EBD - rozdzielający siły hamowania poszczególnych osi i stron, ESP stabilizujący tor jazdy (elektroniczny program stabilizacji). 14. Klimatyzacja, 2

4 15. Gniazdo zasilające zapalniczki (12 V, AC) umieszczone w przedniej części samochodu, 16. Sterowanie elektryczne przednich i tylnych szyb bocznych, 17. Ogrzewana tylna szyba, 18. Fotele oraz tylna kanapa pokryte ciemną tkaniną tapicerską, wyposażone w zagłówki z regulacją wysokości oraz regulowane przednie fotele, 19. Składana oraz dzielona tylna kanapa, 20. Dwa boczne lusterka zewnętrzne sterowne elektrycznie, 21. Światła przeciwmgielne przednie, 22. Trzecie światło STOP, 23. Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe, 24. Nadwozie musi być pokryte - fabrycznie - metalizowanym lakierem samochodowym. Zamawiający preferuje następującą gamę kolorów: ciemny granat, ciemna zieleń, czarny, szary, bordo. Wykonawca w ramach preferowanej przez Zamawiającego gamy kolorów jest obowiązany do wskazania w ofercie kolorów nadwozi oferowanych pojazdów samochodowych (nazwy handlowe kolorów). Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania nie mniej niż trzech różnych kolorów lakieru samochodowego w ramach wyżej wskazanej gamy. Kolor lakieru oraz jego odcienie zostanie uzgodniony z Wykonawcą, którego oferta zostanie przyjęta do realizacji. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed zawarciem umowy wzory kolorów lakierów nadwozi oferowanych pojazdów samochodowych (wzory lakieru samochodowego ze wskazaniem nazwy handlowej koloru). II. Wymagania dotyczące wyposażenia pojazdu. Oferowany samochód musi być wyposażony w: 1. Dodatkowy komplet fabrycznie nowych opon zimowych na felgach stalowych (cztery sztuki - jednego producenta). Rozmiary opon zimowych oraz ich pozostałe parametry muszą być zgodne z zaleceniami producenta samochodów, tak, aby nie zmieniały warunków trakcyjnych pojazdu. Opony zimowe muszą być dostosowane do panujących warunków w okresie zimowym w strefie klimatycznej naszego kraju. 2. Centralny zamek z pilotem oraz urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, min: immobilizer i autoalarm, 3

5 3. Zintegrowany radioodtwarzacz CD wraz z minimum dwoma głośnikami, anteną samochodową i instalacją elektryczną. Oferowany samochód może być wyposażony w fabrycznie zainstalowany zintegrowany radioodtwarzacz CD lub montowany w autoryzowanym serwisie przez Wykonawcę, 4. Zestaw podstawowych kluczy, trójkąt odblaskowy, apteczkę, gaśnicę oraz komplet dywaników gumowych (przód i tył). III. Wymagania dotyczące dokumentacji pojazdu Oferowany samochód musi posiadać: 1. Homologację (z wyłączeniem ciężarowej) umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski (stosowny dokument w tym zakresie wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed zawarciem umowy), 2. Instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu. Samochód musi być dostarczony wraz z fakturą ze wskazaniem jako właściciela pojazdu Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, polisą ubezpieczenia pojazdu oraz kartą (książką) gwarancyjną samochodu. Pojazd rejestrowany będzie bezpośrednio przez Urząd Skarbowy w Wałbrzychu. Faktura może być wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obydwie strony protokołu zdawczo - odbiorczego samochodu. IV. Wymagania dotyczące dostawy, gwarancji, serwisu i ubezpieczenia 1. Termin dostawy: do 21 dni od daty zawarcia umowy, 2. Miejsce dostawy: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, 3. Gwarancja minimum: 36 miesięcy lub przebieg minimum 100 tysięcy km (w zależności, co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń - obejmującą prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, 36 miesięcy na wygląd lakieru, 72 miesiące na perforację karoserii. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obydwie strony protokołu zdawczo - odbiorczego samochodu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. 4. Serwis gwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przed zawarciem umowy wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi na terenie województwa dolnośląskiego. 5. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 6. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawcę wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, część (części) zamówienia, które powierza podwykonawcy (podwykonawcom). 4

6 Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: samochody osobowe, opony do pojazdów silnikowych, usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych, usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej. Rozdział III Termin wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. Rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy spełniają warunki dotyczące: 1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1 winien spełniać jeden wykonawca lub wykonawcy wspólnie. 3. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale V SIWZ, zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Rozdział V Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu I. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty należy załączyć następujące oświadczenie: 5

7 1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ (złożony w formie oryginału). II W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (złożony w formie oryginału); 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (złożony w formie oryginału); 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej ( II pkt 2-4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit. a) i c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit. b), powinien być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6

8 8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie wymienione w pkt 2 i dokumenty określone w pkt 2 mają potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w stosunku do wszystkich wykonawców. Oświadczenie określone w pkt I ma potwierdzić spełnienie warunków określonych w rozdz. IV pkt 1 SIWZ przez jednego wykonawcę lub przez wykonawców wspólnie. 9. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 10. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnianiu, w okolicznościach wskazanych w ustawie, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione. Rozdział VI Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Zgodnie z art.27 ust.1 ustawy wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wszelkie informacje, zawiadomienia zamawiającego będą przekazywane wszystkim wykonawcom, w okolicznościach wskazanych w ustawie oraz będą umieszczane na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. 4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 7. Osobą ze strony zamawiającego, upoważnioną do komunikowania się z wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Elżbieta Żmuda kierownik referatu, nr tel , pokój nr 313, fax , Urząd pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.30 do

9 8. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21, Wałbrzych. Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział VIII Termin związania ofertą Składający ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w jednym egzemplarzu na formularzu ofertowym (lub wg tego wzoru), stanowiącym załącznik nr 1 i 1A do SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału lub kopii sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Załączniki do oferty o numerach: 1, 1A, 2, 3 winny być wypełnione na oryginalnych drukach (lub wg tych wzorów) załączonych do SIWZ przez zamawiającego. 7. Udostępnianie ofert odbywać się będzie na poniższych zasadach: a) wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty, b) zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione, c) po przeprowadzeniu powyższych czynności zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia ofert, o czym niezwłocznie poinformuje wykonawcę. 8. Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego, oznaczonej napisem: Przetarg nieograniczony dostawa samochodu osobowego dla Urzędu 8

10 Skarbowego w Wałbrzychu. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy składającego ofertę. Rozdział X Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego Wałbrzych ul. Uczniowska 21, pokój nr 318 (sekretariat III piętro) lub pocztą nie później niż do r. do godz Oferty złożone po terminie wyżej wymienionym zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert jest jawne. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie, w pokoju nr 313 (III piętro) w dniu r. o godz Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział XI Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty musi być wyrażona w walucie polskiej (PLN) cyfrowo i słownie oraz zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 2. Kwota ogółem brutto posłuży do porównania ofert i będzie maksymalnym możliwym wynagrodzeniem wykonawcy wynikającym z umowy. 3. Cena oferty może być tylko jedna. 4. Ostateczna cena oferty ustalona i podana w ofercie przez wykonawcę powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz uwzględniać ewentualne upusty i rabaty. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ceny w trakcie trwania umowy. 6. Cena powinna być podana na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich. 8. Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy. 9

11 Rozdział XII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Oferty spełniające wszystkie wymogi formalne będą oceniane wg następującego kryterium: - cena brutto całego zamówienia - 100% 2. Zasady oceny w/w kryterium: Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzoru (wyliczenie matematyczne): C m Pi = x 100 x R (%) C b gdzie: i numer ocenianej oferty P liczba punktów przyznanych wykonawcy w tym kryterium, C m - cena minimalna brutto całego zamówienia (wg złożonych ofert), C b - cena brutto całego zamówienia badanej oferty, R ranga procentowa kryterium ( 100%). Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów. Punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy niewykluczonemu z postępowania, którego oferta w toku badania i oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska najwyższą sumę punktów. Rozdział XIII Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem, chyba, że zaistnieją przypadki określone w ustawie, w: a) art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a), b) art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a). 10

12 2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 3. Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 4. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie ( o ile występują). Rozdział XIV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XV Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 szt. samochodu osobowego, spełniającego określone przez zamawiającego parametry techniczne. 2. Wykonawca udokumentuje, że dostarczony samochód posiada homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 3. Wykaz parametrów technicznych wraz z opisem oferowanego samochodu osobowego będzie zawierał załącznik nr 1 i 1A do umowy. 4. Dostawa zamawianego towaru odbędzie się na koszt dostawcy w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. 5. Za termin dostawy samochodu osobowego przyjmuje się datę podpisania przez Użytkowników protokołu zdawczo odbiorczego bez zastrzeżeń. 6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do zamawiającego, jego załadunek i rozładunek oraz ubezpieczenie od ryzyka w szczególności utraty lub uszkodzenia samochodów. 7. Miejscem dostawy będzie siedziba Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu. 11

13 8. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony samochód osobowy jest fabrycznie nowy (rok produkcji.), wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny (zgodnie ze specyfikacją techniczną), posiada zestaw wymaganych prawem dokumentów, w tym niezbędnych do rejestracji oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Przedmiot umowy w okresie od daty produkcji do daty dostawy nie będzie podlegać jakimkolwiek naprawom. 9. Na dostarczony samochód wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji: 2). miesięcy lub przebieg tysięcy km (w zależności, co pierwsze nastąpi) na wszystkie zespoły i podzespoły samochodu bez wyłączeń obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne, 3).. miesiące na wygląd lakieru, 4).. miesiące na perforację karoserii. 10. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez obydwie strony protokołu zdawczo odbiorczego samochodu. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych. 11. Na samochód zostanie wystawiona karta (książka) gwarancyjna, z datą rozpoczęcia gwarancji liczoną od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 12. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto.. zł (słownie złotych:.) w tym % podatku VAT - %. 13. Wynagrodzenie należne wykonawcy płatne będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, po wcześniejszym bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia. 14. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 15. Do zawarcia przez wykonawcę umowy na roboty z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego na piśmie. 16. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w pkt 4, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający potrąci z tego tytułu należną karę umowną w pierwszej kolejności z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, które wynika ze złożonej faktury. 17. W przypadku odstąpienia od wykonania umowy przez wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie zamawiającego, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 18. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 19. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji dostawy przekroczy dwa tygodnie. W powyższym przypadku zamawiający ma prawo obciążyć wykonawcę karą umowną, w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 20. W przypadku kwestii nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Wszelkie spory wynikające z umowy i z nią związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. 12

14 Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy przysługuje odwołanie. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały wysłane w inny sposób. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 3. Rozdział XVII Postanowienia końcowe 1. Oferta powinna dotyczyć całości zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 2. Nie przewiduje się: udzielania zamówień uzupełniających, zawarcia umowy ramowej oraz prowadzenia aukcji elektronicznej. 13

15 3. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. Załączniki: 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1; 2. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu załącznik nr 1A; 3. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 oraz art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 2; 4. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 3. 14

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: +48 895229500, fax. +48 895229505, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ

Numer sprawy: UR.GDG.DGZ.2141.19.2012.SC SIWZ URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH UL. ZĄBKOWSKA 41 03-736 WARSZAWA NIP 521-32-14-182 REGON 015249601 Z A M A W I A J Ą C Y W Biuletynie Zamówień Publicznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo