Liczby zespolone. 1. Ciekawostki historyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczby zespolone. 1. Ciekawostki historyczne"

Transkrypt

1 Lcby esplne Cekwstk hstrycne Pcątk lcb esplnych sęgją juŝ XVI weku W csch dsejsych ne mŝn precenć ch ncen wkłdu w rwój nuk C cekwse jk perwsy cął je uŝywć Rfel Bmbell, który ne był mtemtykem Był n nŝynerem kerującym prcm pry susnu bgen terenów błtnych w Tskn C węcej, welu słwnych mtemtyków ne chcł pgdć sę ch stnenem precł ch stnenu Obecne lcby esplne są cdennym nrędem ne tylk mtemtyk cy fyk, le nŝyner, któremu ddją grmne kryśc w elektrnce, erdynmce td Pjwene sę lcb esplnych wąŝe sę ścśle prblemem rwąn równn kwdrtweg wyróŝnku (delce) ujemnym W scególnśc prblem sprwd sę d blcen perwstk kwdrtweg lcby ujemnej JeŜel grncymy sę d lcb recywstych, t jk wdm blcne perwstk lcby ujemnej jest newyknlne Ne kłpcąc sę tym bytn Bmbell łŝył jeg stnene nywł g lcbą urjną (wymgnwną), ppredn nne lcby lcbm recywstym Zwlenncy stnen tych lcb wyknywl n nch dłn tk, jk n lcbch recywstych ddjąc, dejmując, mnŝąc deląc Oncl perwstek lcby - lterą pryjmując, Ŝe - Swbdne ddjąc mnŝąc lcby recywste urjne twryl nwe lcby pstc +b, które dś nywmy lcbm esplnym Pcątek XIX weku drł wselką mstykę tych lcb, gdyŝ prynósł ch ścsłe kreślene Perwse nch Guss - wykł, Ŝe lcby esplne są t włścwe punkty płscyny eukldeswej, w której wprwdn pewne dłn wne ddwnem mnŝenem punktów cyl lcb esplnych Druge ujęce - Hmltn - wprwd lcby esplne jk pry lcb recywstych, e specyfcnym (specjlnym) spsbem ch ddwn mnŝen Defncj lcby esplnej, nterpretcj gemetrycn Lcbą esplną nywmy prę uprądkwną lcb recywstych (,b) Cęst tką prę psuje sę w pstc sumy + b, gde -

2 Tą pstć lcby esplnej nywmy pstcą knncną Lcbę nywmy cęścą recywstą, ś lcbę b cęścą urjną lcby esplnej Cęść recywst ncmy Re, cęść urjną symblem Im, mmy węc: Re Im b Lcb espln jest równ er wtedy tylk wtedy, gdy Re 0 Im 0 Dwe lcby esplne są równe wtedy tylk wtedy, gdy są równe dpwedn ch cęśc recywste urjne Lcbę esplną pstc -b nywmy lcbą spręŝną d lcby +b ncmy ją reguły symblem Lcbe tej dpwd n płscyźne punkt, który jest płŝny symetrycne d punktu (,b) wględem s Ox Lcby esplne pstc + 0 psujemy jk utŝsmmy lcbm recywstym Lcbm recywstym + 0 dpwdją punkty n płscyźne rędnej równej eru, tn punkty s dcętych (s Ox ) Dlteg ś dcętych nywmy są recywstą JeŜel cęść recywst lcby esplnej jest równ er, t lcb m pstć b nywmy ją lcbą urjną Lcbm urjnym b 0 +b dpwdją punkty dcętej równej eru, tn punkty s rędnych (s Oy) Dlteg ś rędnych nywmy są urjną Płscynę, której punktm pryprądkwn w pwyŝsy spsób lcby esplne, nywmy płscyną Guss Lcbe esplnej + b dpwd punkt płscyny współrędnych (,b) y (0,b) M + b O (,0) x

3 TkŜe wektre OM r łącącym pcątek ukłdu współrędnych punktem M(, b) dpwdjącym lcbe esplnej + b mówmy, Ŝe predstw gemetrycne lcbę esplną Pstć trygnmetrycn lcby esplnej Zmst kreślć lcbę esplną + b róŝną d er ppre pdne jej cęśc recywstej urjnej mŝemy ją kreślć ncej - współrędnym begunwym - pdjąc dległść r punktu M(, b) d pcątku ukłdu współrędnych r kąt φ jk twry wektr OM r ddtnm kerunkem s Ox y M(, b) r b 0 φ x Wówcs chdą wąk stąd r dl r 0 r csϕ b r snϕ r + csϕ snϕ + b b b + b Lcbę r, któr jest długścą wektr esplnej +b, c psujemy r + b + OM r jest mdułem lcby Wdć stąd, Ŝe lcb espln jest równ eru wtedy tylk wtedy, gdy mduł jej jest równy eru Kąt φ nywmy rgumentem lcby esplnej, c psujemy b

4 φ rg Dl lcby esplnej mdule równym er, rgument ne jest kreślny Argument kreślmy dkłdnścą d welkrtnśc skłdnk π, gdyŝ brót kąt π stnw brót kąt pełny Wtrść rgumentu φ spełnjącą wrunek 0 ϕ < π nywmy wrtścą główną rgumentu, lub p prstu rgumentem głównym N pdstwe wąków kreśljących mduł rgument lcby esplnej (wymennych wyŝej) lcbę esplną mŝn wyrć ppre jej mduł rgument w pstc + b (csϕ + snϕ) Pstć tę nywmy pstcą (predstwenem) trygnmetrycną lcby esplnej Prykłd Predstwmy w pstc trygnmetrycnej lcbę -+ W tym celu blcmy mduł rgument dnej lcby + ( ) + 8, cs ϕ sn ϕ 8 8 ϕ π 4 Ztem lcb -+ psn w pstc trygnmetrycnej, t 8 cs π + sn π 4 4 Pstć trygnmetrycn ułtw w scególnśc mnŝene delene lcb esplnych JeŜel lcby esplne dne są w pstc trygnmetrycnej (cs ϕ + sn ϕ) (cs ϕ + sn ) ϕ

5 t ϕ (cs( ϕ + ϕ) + sn( ϕ + )) (cs( ϕ ϕ) + sn( ϕ ϕ)) Wdć węc, Ŝe by pmnŝyć (pdelć) dwe lcby esplne wystrcy pmnŝyć (pdelć) ch mduły ddć ch rgumenty (djąć d rgumentu lcnk rgument mnwnk) Zdn Predstw w pstc trygnmetrycnej nstępujące lcby esplne 7, 4, -, 4 +, 5 4 Pstć wykłdnc lcby esplnej Opróc wymennych wceśnej pstc knncnej r trygnmetrycnej stneją tkŝe nne predstwen lcb esplnych W scególnśc lcby esplne mŝn psć w tw pstc wykłdncej ϕ e, pry cym symble, ϕ ncją dpwedn mduł rgument główny dnej lcby esplnej Dl lcb esplnych psnych w tej pstc łtw mŝn węc pdć mduł rgument Pstć t w brd dbry spsób bruje mnŝene delene lcb esplnych Od ru wdć, Ŝe w wynku mnŝen trymmy lcbę, której mduł będe równy lcynw mdułów tych lcb, rgument równy sume rgumentów 5 Dłn n lcbch esplnych

6 N lcbch esplnych mŝemy wyknywć pdbne jk n lcbch recywstych pdstwwe dłn Pryjmjmy ncen: + b, c + d Lcby esplne ddjemy, dejmujemy mnŝymy tk, jk wyrŝen lgebrcne pmętjąc, Ŝe - Tk węc: + (+c) + (b+d), ) Ddwne lcb esplnych - (-c) + (b-d), (c-bd) + (d+bc) Lcby esplne mŝn ddwć, jeŝel są predstwne w pstc lgebrcnej + + jb + + jb ( + ) + j(b + b) NleŜy ddć d sebe cęśc recywste r cęśc urjne Prykłd 5 + j8 + j j8 + ( + j6) 7 + j4 b) Odejmwne lcb esplnych Odejmwne lcb esplnych mŝn wyknć jedyne n lcbch predstwnych w pstc lgebrcnej + jb ( + jb) ( ) + j(b b) NleŜy djąć cęśc recywste lcb esplnych r ch cęśc urjne Prykłd 5 j4 0 + j 5 j4 (0 + j) 5 j4 0 j 5 j6 c) MnŜene lcb esplnych

7 MnŜene lcb esplnych jest mŝlwe równ n lcbch w pstc lgebrcnej jk n lcbch esplnych predstwnych w pstc wykłdncej -- pstć lgebrcn + ( + jb) ( + jb) + jb + jb j bb Wedąc, Ŝe j - (prypmnm, Ŝe j ) trymujemy: Prykłd + j 4 j8 ( bb ) + j( b + b ) ( + j) (4 j8) 8 j6 + j + 4 j4 -- pstć wykłdnc r jϕ j j( ) ϕ e ϕ +ϕ e re r r Prykłd 0e 5e j60 j45 j60 j45 j05 0e 5e 50e W wynku pmnŝen dwóch lcb esplnych spręŝnych trymujemy lcbę recywstą ( + jb)( jb) jb + jb + b + b d) Delene lcb esplnych Delene lcb esplnych pdbne jk ch mnŝene mŝe być wyknne n lcbch predstwnych w pstc lgebrcnej jk wykłdncej -- pstć lgebrcn + jb + jb Aby pbyć sę lcby esplnej mnwnk musmy pmnŝyć lcnk mnwnk pre lcbę spręŝną mnwnkem + jb + jb ( ( + jb)( + jb )( jb) jb ) jb + jb + b + b b + b b + b b + j b + b

8 Prykłd 5 + j0 (5 + j0)( + j4) 5 + j0 + j j50,4 + j j4 ( j4)( + j4) pstć wykłdnc Prykłd r e jϕ j( ϕ ϕ ) e jϕ re r j60 00e 00 j(60 0 ) e 4e 5e j0 5 r j50 e) Perwstkwne lcb esplnych n + jb NleŜy lcbę esplną pd perwstkem menć w pstć wykłdncą n re jϕ Ter lcymy perwstek mdułu lcby esplnej jej rgument delmy pre stpeń perwstk Prykłd n re ϕ j n 5, j j5, 0 + j40 50e 50e 7,07e 6,57 j f) Lgrytmwne lcb esplnych ln( + jb) Lgrytm lcby esplnej mŝemy wylcyć, jeśl lcb espln będe predstwn w pstc wykłdncej ln( + jb) ln(re MŜemy ter lgrytm lcynu stąpć sumą lgrytmów cyl Prykłd 50 + j80 ln(re jϕ ln r + jϕ jϕ ) ) ln r + ln e jϕ

9 ln ln(50 + j80) ln(94,4e j58 ) ln 94,4 + ln e j58 4,54 + j58 Perwstkwne lgrytmwne lcb esplnych t dłn, które są sptykne pry blcnu cwórnków fltrów elektrycnych Mdułem lcby + b nywmy lcbę + b Delene lcb esplnych jest trchę trudnejse Łtw mŝn wykć, Ŝe Oblcjąc lr (kłdjąc cywśce, Ŝe 0 ) mnŝymy lcnk mnwnk teg ułmk pre spręŝene mnwnk (lcby ) Otrymujemy wtedy nstępujący wór Dłn rytmetycne n lcbch esplnych są rserenem dłń n lcbch recywstych, tn w prypdku lcb recywstych jest bjętne cy np mnŝymy je jk lcby recywste cy esplne cęścą urjną równą er Z pdnych defncj dłń n lcbch esplnych wynk, Ŝe dłn ddwn mnŝen lcb esplnych są łącne premenne r mnŝene jest rdelne wględem ddwn Zchwne są równeŝ nne włsnśc dejmwn delen PwyŜse stwerden pwdują, Ŝe dl lcb esplnych prwdwe są wry skrócneg mnŝen, wór dwumnwy Newtn, twerdene Beut td Ne kreślmy ntmst nerównśc lcb esplnych nnych nŝ recywste Prykłd Znjdź cęść recywstą urjną lcby (5+)+(--) Aby nleźć cęść recywstą urjną nleŝy ddć pdne lcby esplne Otrymujemy wówcs

10 (5+) + (--) (5-) + (-) + Ztem cęść recywst równ jest, urjn Prykłd Wyknj dłn (-+7) (4+0) Dłn nleŝy cywśce wyknć w dpwednej klejnśc (njperw mnŝene, ptem ddwne dejmwne) pmętjąc, Ŝe - (-+7) (4+0) (-) Prykłd Jk lcb espln pwstne w wynku pdelen lcby pre lcbę + W wynku delen trymujemy cywśce ułmek + Wystrcy ter pmnŝyć lcnk mnwnk teg ułmk pre lcbę spręŝną d lcby + ( mnwnk), cyl pre -, nstępne uprścć trymne wyrŝene ( ) + ( + )( ) + + Pry delenu lcby pre lcbę + trymujemy tem lcbę + Zdn Wyknj dłn (-)(+)-5, (5-(6+4))-(+)(-), (+), 4 (-), 5,

11 5 Pdnsene d ptęg wycągne perwstk lcby esplnej Pstć trygnmetrycn lcby esplnej jest scególne prydtn pry pdnsenu d ptęg blcnu perwstk tej lcby Gdy weźmemy wór n mnŝene lcb esplnych w tej pstc dl rserymy n dwlną lść lcb esplnych, t trymmy wór n n-tą (n lcb nturln) ptęgę lcby esplnej wny wrem Mvre n n (cs( nϕ) + sn( nϕ)) Dęk temu wrw w brd prsty spsób mŝemy pdnsć lcby esplne d ptęg t dwlne duŝej Prykłd Oblcmy (+) Łtw sę preknć Ŝe lcb + m nstępujące predstwene trygnmetrycne π π + cs + sn 4 4 Ztem stsując wór de Mvre' n ptęgwne lcb esplnych trymujemy (+) 64 (- + 0 ) -64 Perwstkem n-teg stpn lcby esplnej nywmy kŝdą lcbę esplną w, któr pdnesn d n-tej ptęg dje lcbę, t ncy w n Spróbujmy nleźć spsób n blcne perwstk n-teg stpn lcby esplnej ZłóŜmy, Ŝe lcb espln psn jest w pstc trygnmetrycnej r (csφ + snφ ) Chcemy nleźć tką lcbę esplną w w pstc trygnmetrycnej by w R (csβ + snβ), w n

12 Wylcjąc w n e wru de Mvre', nstępne prównując mduły rgumenty p bu strnch równśc w n dstjemy R n r r nβ φ+kπ Ddne skłdnk kπ wynk nejednncnśc rgumentu (mŝe sę n róŝnć welkrtnść π) Ztem n ϕ + kπ R r, β n Wynk stąd, Ŝe perwstek n-teg stpn lcby esplnej stneje, le ne jest wyncny jednncne Wsystke perwstk dstnemy brąc k 0,,, Wśród rgumentów ϕ + kπ n stneje dkłdne n tkch, których róŝnce ne są welkrtnścm lcby π Są t np lcby k 0,,, n- Ztem stneje wse dkłdne n róŝnych perwstków stpn n lcby esplnej róŝnej d er Dne są ne wrm ϕ + kπ ϕ + kπ w n k cs + sn, gde k 0,,, n n n Prykłd RwąŜmy równne Rwąne równn sprwd sę d nleen wsystkch perwstków seścennych (stneją cywśce dkłdne try róŝne) PnewŜ mduł lcby jest równy, rgument 0, t krystjąc e wru n perwstk n-teg stpn lcby esplnej mmy w cs 0 + sn 0, π π w cs + sn w 0 4π cs 4π + sn +,

13 JeŜel sę pryglądnemy wrtścm perwstków lcby esplnej, t uwŝymy, Ŝe ch mduły są tke sme rgumenty róŝną sę welkrtnść n π Z tej bserwcj wnskujemy, Ŝe perwstk leŝą n jednym kręgu śrdku w punkce 0 prmenu równym perwstkw n-teg stpn mdułu r, Ŝe perwstk delą kręg n n równych cęśc Jest t brd uŝytecny wnsek pry ncnu perwstków n płscyźne Guss, pnewŝ wystrcy nryswć kręg prmenu n, plcyć ncyć jeden perwstek dnej lcby r pdelć krąg n n równych cęśc tk, by plcny perwstek był jednym punktów pdłu W ten spsób trymujemy wsystke perwstk lcby Zdn Oblc,,,, ) (, ) (

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia

REGULATORY W UKŁADACH REGULACJI AUTOMATYCZNEJ. T I - czas zdwojenia (całkowania) T D - czas wyprzedzenia (różniczkowania) K p współczynnik wzmocnienia REGULAORY W UKŁADACH REGULACJ AUOMAYCZNEJ Y - E B / K U Z G Y - cza zdwjenia całkwania D - cza wyrzedzenia różniczkwania K wółczynnik wzmcnienia D N Regulatr PD idealny = = Regulatr PD rzeczywity = = α

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2

ZADANIA Układy nieliniowe. s 2 Przykłd Okrślić punky równowgi podngo ukłdu ZDNI Ukłdy niliniow u f(,5 y Ry. Część niliniow j okrślon z poocą funkcji: f ( Zkłdy, ż wyuzni j zrow: u. Punky równowgi odpowidją yucji, gdy pochodn części

Bardziej szczegółowo

Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d

Stan wojenny. opracował: Wojtek Fleischer kl. III d pracwał: Wjtek Fleischer kl. III d Stan wjenny zstał wprwadzny 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Plskiej Rzeczypsplitej Ludwej na mcy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. pdjętej niejedngłśnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

+a t. dt (i - 1, 2,..., 3n), V=I

+a t. dt (i - 1, 2,..., 3n), V=I MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 1, 19 (1981) O WARIACYJNYM CHARAKTERZE ZASADY JOURDAINA I JEJ ZWIĄ ZKU Z OGÓLNYMI TWIERDZENIAMI DYNAMIKI N. CYGANOWA (MOSKWA) Zasada Jourdaina jest róż niczkową zasadą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna . Statyka Statyka płynó ajuje się agadnieniai rónoagi i statecności płynó, nierucoyc ględe pryjętego układu odniesienia, a także siłai yieranyi pre płyny na ścianki biornikó lub ścianki ciał stałyc anuronyc

Bardziej szczegółowo

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233

TOK FM oraz portal internetowy Racjonalista.pl. RECENZJE 233 232 RECENZJE dobór metod silnie ci y w stron do osobliwego podzbioru metod socjologicznych. Wzi wszy pod uwag fakt, e Pickering tak kluczow rol przypisuje kategorii Lebenswelt, omawianej w rozdziale pierwszym,

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 21 (1983) TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY KRZYSZTOF WILMAŃ SKI JPPT PAN 1. Wstę p 1.1. Cci artykułu. Opis problemów, wchodzą cych w skł ad termodynamiki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

SCRABBLE - zasady gry

SCRABBLE - zasady gry SCRABBLE - zasady gry 1. Wprowadzenie SCRABBLE to gra słowna dla 2, 3 lub 4 graczy. Polega na układaniu na planszy powiazanych ze soba słów, przy uŝyciu płytek z literami o róŝnej wartosci - przypomina

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo