Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia r. Ogłoszono w BZP pod Nr w dniu r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia 12.11. 2008 r. Ogłoszono w BZP pod Nr 309493-2008 w dniu 12.11.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU"

Transkrypt

1 Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia r. Ogłoszono w BZP pod Nr w dniu r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz z późń. zm.). PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WOŁOWIE SP. Z O.O., WOŁÓW, UL. POZNAŃSKA 1 adres: Przetarg nieograniczony DOSTAWA ŚMIECIARKI ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalizowanego do wywozu odpadów typu śmieciarka szufladowa, na podwoziu trzyosiowym, ro produkcji 1999 lub młodszy z opcją wykupu spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 2. Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać podwozie i zabudowa samochodu do zbierania odpadów śmieciarki szufladowej na podwoziu trzyosiowym z przebiegiem nie większym niż kilometrów. 2.1 Podwozie musi spełniać następujące warunki: Podwozie trzyosiowe z przebiegiem nie większym jak km (udokumentowany) Oś tylna podnoszona i skrętna Pierwsza rejestracja pojazdu w 1999 roku lub młodszy Dopuszczalna masa całkowita kg Ładowność pojazdu min kg Pojemność silnika cm 3, Stan opon: zużycie 0 % Silnik wysokoprężny o mocy min KM, o normie spalin min. EURO2 Skrzynia biegów manualna z półbiegami Nowa powłoka lakiernicza, kabina RAL 700 biały, zabudowa RAL 2008 pomarańcz w dniu odbioru pojazdu Pojazd zarejestrowany i ubezpieczony Zawieszenie przód resor, tył - poduszka Centralne smarowanie Długość pojazdu max cm

2 Kamera tylna do podglądu pracy ładowaczy z monitorem w kabinie Układ kierowniczy ze wspomaganiem, ABS Pojazd wyposażony w tachograf z aktualną legalizacją Elektroniczny ogranicznik prędkości do 85 km/h Tempomat, podgrzewane lusterka, 2.2. Kabina musi spełniać następujące warunki: 1. kabina krótka trzymiejscowa, 2. siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z regulacją ustawienia, 3. lusterka wsteczne mechaniczne regulowane, 4. lusterko krawężnikowe prawe, 5. lusterka szerokokątne prawe i lewe mechaniczne, 6. radio wraz z instalacja radiową, 7. sygnalizator dzwiękowy dla włączonego biegu wstecznego, 8. światło alarmowe z przodu pojazdu, 9. kamera z tyłu pojazdu oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu, 10. wycieraczki przedniej szyby. 11. Monitor wspólpracujący z kamerą do podglądu tyłu pojazdu, 12. Tachograf z aktualną legalizacją Wyposażenie dodatkowe: 1 koło zapasowe, 2 gaśnica, 3 apteczka, 4 trójkąt ostrzegawczy lub lampy, 5 klin pod koła szt. 1, 6 fartuchy przeciwbłotne przednie i tylne 7 błotniki z tworzywa sztucznego 2-częściowe lub 3-częściowe, 8 klucz do kół, 9 podnośnik min 10 ton Zabudowa Zgniot liniowy min. 1:4 Pojemność min m 3 Rok produkcji zabudowy potwierdzony tabliczką znamionową Zabudowa musi posiadać znak CE Fabrycznie zamontowane stopki dla obsługi pojazdu (2 szt) Urządzenie załadowcze do pojemników od 80 litrów do 1100 litrów Autoryzowany serwis pogwarancyjny winien znajdować się na terenie RP Pojazd wyposażony w lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego (na tyle i przodzie) Reflektor roboczy z tyłu pojazdu Zabudowa wyposażona w system sygnalizacji błędów i usterek z wyświetlaczem zamontowanym w kabinie kierowcy 2.5 Kolorystyka Kabina RAL 700 biały; zabudowa RAL 2008 pomarańcz soczysty, podwozie szare lub czarne, 2.6. Stan formalno - prawny: 1. w pełni udokumentowane legalne pochodzenie, 2. pojazd zarejestrowany na terenie RP w dniu odbioru pojazdu od wykonawcy, 3. pojazd wraz z zabudową w 100% przygotowany do pracy, kompletny, sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu drogowego i zarejestrowany w Polsce zgodnie z przeznaczeniem użytkowania, 2

3 4. stan techniczny wypełni przygotowany do użytkowania (do pracy), 5. gwarancja, bez wyłączeń, na cały pojazd wraz z zabudową minimum 6 miesięcy, 6. przedmiot zamówienia musi posiadać ocenę i wycenę Rzeczoznawcy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do PGK w Wołowie, gdzie dokona rozruchu oraz przeszkoli pracowników z obsługi urządzenia. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wołowie ul. Poznańska 1. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji. Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. Pojazd powinien pochodzić z produkcji seryjnej. Nie dopuszcza się oferowania pojazdów z produkcji jednostkowej i takich pojazdów z produkcji seryjnej, których parametry zostały specjalnie zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego przetargu. Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez wykonawcę pojazdu. W związku z powyższym zaoferowany pojazd przez wykonawcę musi się znajdować na terenie RP. 3. Podstawowe warunki leasingu : 1. czas trwania umowy (okres leasingu) 36 miesięcy, 2. rata wstępna (czynsz inicjalny) 0 %, 3. pierwsza rata leasingowa 45%, 4. pozostałe 35 rat równe, z oprocentowaniem zmiennym kalkulowanym w oparciu o stałą marżę wykonawcy i WIBOR 1M ( jeden miesiąc ) z dnia ogłoszenia przetargu 5. wartość wykupu 1 %, 6. leasing w walucie: PLN, 7. ubezpieczenie samochodu przez okres leasingowania łącznie z kosztami dodatkowych ubezpieczeń pojazdu wymaganych przez ubezpieczyciela (dopuszcza się we własnym zakresie przez Zamawiającego), 8. ubezpieczenie w pełnym pakiecie tzn. OC, AC, NNW ze zniesioną konsumpcją sumy oraz ze zniesionym udziałem własnym w szkodzie i kradzieży (dopuszcza się ubezpieczenie we własnym zakresie przez Zamawiającego), 9. opłata rejestracyjna samochodu, 10. końcowa umowa na dostawę będzie zawierała postanowienia zawarte w SIWZ, a w szczególności wymienione w punktach XIV i XV do której Wykonawca dołączy szczegółową specyfikację i protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 11. Wykonawca może realizować zamówienie korzystając z usług podwykonawcy w zakresie dostawy przedmiotu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wspólny słownik zamówień (CPV) pojazdy do zbierania odpadów 4. Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3

4 W WOŁOWIE SP. Z O.O., UL. POZNAŃSKA 1, WOŁÓW 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: Udział w postępowaniu publicznym mogą wziąć Wykonawcy (dotyczy także podwykonawcy), którzy: 1.1. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych; 1.2. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Spełnienie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z niniejszego postępowania. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest dostarczyć: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 3. Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne zał. Nr W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne załącznik nr Sposób uzyskania SIWZ: 7.1. SIWZ można uzyskać pod adresem: lub bezpośrednio u Zamawiającego w siedzibie przedsiębiorstwa. 8. Termin i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie do godz. 11:00 ( jedenastej ) dnia 20 listopada 2008 r. 9. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. Data i miejsce otwarcia ofert: 4

5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2008 r. o godz. 12:00 ( dwunastej ) w siedzibie zamawiającego. 11. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 11.1 Kryterium cena samochodu rozpatrywana będzie na podstawie podanej przez Wykonawcę ceny na formularzu OFERTA". Wykonawca, który przedstawi w ofercie najniższą cenę brutto za samochód smieciarka otrzyma max 100 pkt. wg wzoru: Cn C = -----x 100pkt x90% Cb Cn - cena najnizsza Cb-cena oferty badanej C - ilosc punktów Kryterium okres gwarancyjny rozpatrywany będzie na podstawie podanej przez Wykonawcę czasu w miesiajsach wg wzoru: Gb G = x100pktx10% Gn Gb- badany okres gwarancji Gn- najdhizszy okres gwarancji G - ilosc punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów za w/w kryteria. 12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 14. Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 15. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający rezygnuje z zastosowania aukcji elektronicznej. 16. Dodatkowych informacji, z upoważnienia Zamawiającego udzielają w godzinach od 8.00 do 14.00: - Pan Aleksander Dunal - Pan Jerzy Sulikowski. Nr tel. 071/ lub Prezes Zarządu Adam Nowak 5

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka.

Dostawa w formie leasingu finansowego 1 sztuki używanego samochodu ciężarowego wywrotka. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę w formie leasingu finansowego używanego samochodu ciężarowego wywrotka. I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; siedziba: 18-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, 26.08.2011r. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Pojazd specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych. Znak: GGiOŚ.271.1.2015.IL Czeremcha, dn. 04 03-2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) dla postępowania udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów.

Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nowym urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Piekary Śl., dnia 31.03.2015r ul. F. Kotuchy 3 41-946 Piekary Śl. (Pieczęć Zamawiającego) Nr ZP-1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zakup wraz z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu dwóch sztuk pojazdów do zbierania odpadów

Zakup wraz z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu dwóch sztuk pojazdów do zbierania odpadów Zakup wraz z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu dwóch sztuk pojazdów do zbierania odpadów Milicz: Zakup wraz z dostawą do Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu dwóch sztuk pojazdów do zbierania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym Znak sprawy: 3/2011/ZP OGŁOSZENIE o przetargu ograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mjszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NIP 635-000-10-61 REGON 271097498 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel./Fax. 32 226 25 51 Fax. 32 324 26 47 Bank: MBS Mikołów Nr konta: 84 8436 0003 0000 0009 8805 0002 ZAKŁAD USŁUG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo