Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy,"

Transkrypt

1 Liczby zespolone Definicja liczb zespolonych Liczbami zespolonymi nazywamy liczby postaci a + bi, gdzie i oznacza jednostke urojona, przyjmujemy, że i = 1 zaś a i b sa liczbami rzeczywistymi. Suma liczb zespolonych z 1 = a + bi i z = c + di to z 1 + z = (a + c) + (b + d)i. Iloczyn liczb zespolonych z 1 = a + bi i z = c + di to z 1 z = (ac bd) + (ad + bc)i. Zbiór wszystkich liczb zespolonych oznaczany jest (na ca lym świecie z wyja tkiem polskich szkó l średnich) przez. Stwierdzenie 1. (przemienność dzia lań) Dla dowolnych liczb zespolonych z 1, z zachodza równości z 1 + z = z + z 1 oraz z 1 z = z z 1, czyli dodawanie i mnożenie sa dzia laniami przemiennymi. Dowód. Uzasadniamy to w naste puja cy sposób: z 1 + z = (a + c) + (b + d)i = (c + a) + (d + b)i = z + z 1, bo wynik dodawania liczb rzeczywistych nie zależy od kolejności sk ladników. Teraz mnożenie: z 1 z = (a + bi)(c + di) = (ac bd) + (ad + bc)i = (ca db) + (cb + da)i = (c + di)(a + bi) = z z 1, bo dodawanie i mnożenie liczb rzeczywistych sa przemienne. Zamiast pisać a + 0i be dziemy pisać a, zamiast pisać 0 + bi be dziemy pisać bi. Liczby postaci bi, b nazywać be dziemy urojonymi. Dzie ki tej umowie liczby rzeczywiste to szczególne liczby zespolone te w których nie ma i. Liczbe a nazywamy cze ścia rzeczywista liczby z = a + bi, piszemy Re z = a ; liczbe b cze ścia urojona liczby z = a + bi, piszemy Im z = b W taki sam sposób sprawdzić można, że zachodzi Stwierdzenie. ( la czność, rozdzielność, istnienie różnicy i ilorazu) Dla dowolnych liczb zespolonych z 1, z, z (z 1 + z ) + z = z 1 + (z + z ) dodawanie jest la czne, (z 1 z )z = z 1 (z z ) mnożenie jest la czne, z 1 (z + z ) = z 1 z + z 1 z Dla dowolnych liczb zespolonych z 1, z zachodza równosci mnożenie jest rozdzielne wzgle dem dodawania. istnieje dok ladnie jedna liczba zespolona z taka, że z 1 + z = z, liczba ta zwana jest różnica liczb z i z 1 i oznaczana symbolem z z 1. Dla dowolnych liczb zespolonych z 1 0 i z istnieje dok ladnie jedna liczba zespolona z taka, że z 1 z = z, liczba ta zwana jest ilorazem liczb z i z 1 i oznaczana symbolem z z 1 lub z /z 1. Dowód. Jedynie dowód istnienia ilorazu różni sie nieco od dowodu przemienności dzia lań. Przyjmijmy, że z 1 = a + bi, z = c + di. Szukamy liczby zespolonej z = x + yi, dla której z = zz 1, czyli c + di = (a + bi)(x + yi) = (ax by) + (ay + bx)i. Ma wie c być c = ax by i jednocześnie d = ay + bx. Otrzymaliśmy wie c uk lad równań z niewiadomymi x, y. Mnoża c pierwsze z nich przez a, drugie przez b i dodaja c stronami otrzymujemy ac+bd = (a +b )x, zatem x = ac+bd a +b, dzielenie 18

2 jest wykonalne, bo 0 a+bi, wie c co najmniej jedna z liczb a, b jest 0. Analogicznie otrzymujemy wzór y = ad bc a +b. Wykazaliśmy wszystkie podstawowe w lasności dzia lań. Jest oczywiste, że w zbiorze liczb zespolonych zachodza równości 1 z = z, 0 z = 0 i 0 + z = z dla dowolnego z. Na liczbach zespolonych możemy wie c wykonywać na nich dzia lania tak, jak na liczbach rzeczywistych. Na przyk lad: c+di a+bi = (c+di)(a bi) (a+bi)(a bi) = (c+di)(a bi) a (bi) = (ac+bd)+(ad bc)i a b i = (ac+bd)+(ad bc)i a b ( 1) = ac+bd a +b + ad bc a +b i. Niestety, nie wszystko jest tak jak w przypadku liczb rzeczywistych. W zbiorze nie można w sensowny sposób wprowadzić nierówności. Nadamy temu zdaniu postać twierdzenia, a naste pnie udowodnimy je. Twierdzenie o nieistnieniu nierówności w zbiorze liczb zespolonych W zbiorze nie istnieje relacja taka, że 1. Jeśli z 1, z, to zachodzi dok ladnie jedna z trzech możliwości: z 1 = z albo z 1 z albo z z 1 (każde dwie liczby można porównać);. jeśli z 1 z i z z, to z 1 z (nierówność ma być przechodnia);. jeśli z 1 z i z, to z 1 + z z + z (do obu stron nierówności wolno dodać dowolna liczbe z ); 4. jeśli z 1 z i 0 z, to zz 1 zz (nierówność wolno pomnożyć obustronnie przez dowolna liczbe z wie ksza od 0 ). Dowód. Za lóżmy bowiem, że uda lo nam sie w jakiś sposób zdefiniować nierówność w taki sposób, że spe lnione sa warunki 1 4. Jeśli 0 z, to 0 = 0 z z z = z, czyli kwadraty liczb dodatnich sa dodatnie. Mamy oczywiście z = ( z). Jeśli z 0, to 0 = z + ( z) 0 + ( z) = z, zatem 0 ( z) = z, wie c również w tym przypadku 0 z. Wobec tego kwadraty liczb różnych od zera musza być dodatnie. Mamy 1 1 = 1 i i = 1, zatem 0 1 i jednocześnie 0 1. Dodaja c do obu stron pierwszej z tych nierówności liczbe 1 otrzymujemy 1 ( 1) + 1 = 0, co przeczy temu, że 0 1. Dowód zosta l zakończony. Okaza lo sie wie c, że liczb zespolonych porównywać sie nie da. Można oczywiście definiować jakieś nierówności mie dzy liczbami zespolonymi rezygnuja c z cze ści warunków 1 4, ale takie nierówności nie sa użyteczne, wie c na ogó l nikt tego nie robi. Liczby zespolone można traktować jako punkty p laszczyzny. Przyjmujemy, że cze ść rzeczywista liczby zespolonej to pierwsza wspó lrze dna (czyli pozioma), a cze ść urojona to druga wspó lrze dna (pionowa) punktu p laszczyzny. Przy takiej interpretacji suma z 1 + z liczb zespolonych może być potraktowana jako koniec wektora, który jest suma wektorów 0z 1 i 0z. Definicja Wartościa bezwzgle dna z liczby zespolonej z = a + bi nazywamy liczbe 19 a + b, argumentem

3 Argz liczby z = a + bi 0 dowolna liczbe ϕ taka, że cos ϕ = a oraz sin ϕ = b. a +b a +b Z definicji tej wynika, że z to odleg lość punktu z od punktu 0 a argument liczby z, to ka t mie dzy wektorami 01 i 0z mierzony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Arg = 0 lub Arg = 004π, Argi = π lub Argi = π, Arg( 1 + i) = π π 4 = 4 π itp. = = = i = i, 1 + i = 1 + i+ = 1 i = 1 i =. Nierówność trójka ta Dla dowolnych liczb zespolonych z 1, z zachodzi nierówność z 1 +z z 1 + z, jest ona równościa jedynie wtedy, gdy punkty p laszczyzny odpowiadaja ce liczbom 0, z 1, z leża na jednej prostej, przy czym 0 nie leży mie dzy* z 1 i z. Dowodu nie podajemy, bo wynika on ze znanych w lasności figur geometrycznych (np. trójka ta), a ci którzy ich nie pamie taja, moga bez k lopotu wykazać, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a 1, b 1, a, b zachodzi nierówność (a 1 + a ) + (b 1 + b ) a 1 + b 1 + a + b, staje sie ona równościa wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje liczba rzeczywista t 0 taka, że z 1 = tz lub z = tz 1. Z równości z = a + bi, r = z, cos ϕ = a a +b i sin ϕ = b a +b z = r(cos ϕ + i sin ϕ). Zapisaliśmy liczbe z w postaci trygonometrycznej. wynika, że Za lóżmy, że z 1 = r 1 (cos ϕ 1 + i sin ϕ 1 ) i z = r (cos ϕ + i sin ϕ ). Wtedy z 1 z = r 1 r ( cos ϕ1 cos ϕ sin ϕ 1 sin ϕ + i(cos ϕ 1 sin ϕ + cos ϕ sin ϕ 1 ) ) = skorzystaliśmy tu z wzorów = r 1 r ( cos(ϕ1 + ϕ ) + i sin(ϕ 1 + ϕ ) ) cos(ϕ 1 + ϕ ) = cos ϕ 1 cos ϕ sin ϕ 1 sin ϕ oraz sin(ϕ 1 + ϕ ) = cos ϕ 1 sin ϕ + cos ϕ sin ϕ 1, z którymi studenci spotykali sie czasem w szko lach. Wykazaliśmy w ten sposób, że wartość bezwzgle dna iloczynu dwu liczb zespolonych równa jest iloczynowi ich wartości bezwzgle dnych, a argument iloczynu dwu liczb zespolonych równa jest sumie ich argumentów. Stosuja c otrzymany wzór wielokrotnie otrzymujemy Wzór de Moivre a ( r(cos ϕ + i sin ϕ) ) n = r n ( cos(nϕ) + i sin(nϕ) ). Z tego wzoru wynika, że dla każdej liczby zespolonej w 0 i każdej liczby naturalnej n istnieje dok ladnie n różnych liczb zespolonych z 1, z,..., z n takich, że z n j = w dla j = 1,,..., n. Za lóżmy bowiem, że w = ϱ(cos ψ + i sin ψ). Jeśli z = r(cos ϕ + i sin ϕ) i w = z n, to musza być spe lnione równości ϱ = r n oraz nϕ = ψ + kπ dla pewnej liczby ca lkowitej k. Wynika sta d, że r = n ϱ, r jest wie c wyznaczone jednoznacznie. Musi też być ϕ = ψ n + kπ n. Zaste puja c liczbe k liczba k + n zwie kszamy ka t ϕ o π, co nie zmienia liczby z. Różne liczby z otrzymujemy przyjmuja c kolejno k = 0, k = 1,..., k = n 1. Otrzymujemy wie c dok ladnie n różnych wartości. Latwo zauważyć, * nieostro, jedna z liczb z 1,z może być zerem 0

4 że odpowiadaja ce im punkty p laszczyzny sa wierzcho lkami n ka ta foremnego wpisanego w okra g o promieniu r = n ϱ. Jeśli w = 1, to wśród tych liczb jest liczba 1. Definicja pierwiastka algebraicznego z liczby zespolonej Algebraicznym pierwiastkiem n tego stopnia z liczby zespolonej w nazywamy każda liczbe zespolona z, dla której w = z n. Przyk lady 1. Pierwiastkami algebraicznymi stopnia z liczby 1 = cos 0 + i sin 0 sa z 1 = cos 0π + i sin 0π = cos 0 + i sin 0 = 1 oraz z = cos π + i sin π = cos π + i sin π = 1.. Pierwiastkami algebraicznymi stopnia z liczby 1 = cos 0+i sin 0 sa z 1 = cos 0π +i sin 0π = 1, z = cos π + i sin π = 1 + i oraz z = cos 4π + i sin 4π = 1 i.. Pierwiastkami algebraicznymi stopnia z liczby 1 = cos π + i sin π sa z 1 = cos π + i sin π = 1 + i, z = cos π+π + i sin π+π = 1 oraz z = cos π+4π + i sin π+4π = 1 i. 4. Ponieważ cos α + i sin α = (cos α + i sin α) = cos α + i cos α sin α + i sin α = = cos α sin α + i cos α sin α, cze ści rzeczywiste sa równe i cze ści urojone sa równe, wie c cos α = cos α sin α i sin α = sin α cos α. 5. Ponieważ cos α + i sin α = (cos α + i sin α) = cos α + i cos α sin α + i cos α sin α + +i sin α = cos α cos α sin α + i ( cos α sin α sin α ), i wobec tego cos α = cos α cos α sin α = 4 cos α cos α, sin α = cos α sin α sin α = sin α 4 sin α. Widzimy wie c, że za pomoca liczb zespolonych można powia zać wzory na cos nα i sin nα z dwumianem Newtona, można przestać poszukiwać tych wzorów w tablicach. Definicja sprze żenia Jeśli z = a + bi, a, b, to liczbe z = a bi nazywamy sprze żona do liczby z. i = + i, 1 = 1, i = i. Liczba z jest rzeczywista wtedy i tylko wtedy, gdy, z = z. Jeśli z /, to z jest jedyna liczba taka, że z + z i jednocześnie z z. Prosty dowód tego stwierdzenia pozostawiam czytelnikom w charakterze ćwiczenia. Mamy też z z = (a + bi)(a bi) = a + b = z, z + z = Rez oraz z z = iimz. Możemy wie c napisać Rez = 1 (z + z) i Imz = 1 i (z z). Punkty p laszczyzny odpowiadaja ce liczbom z i z sa symetryczne wzgle dem osi rzeczywistej. Przypomnijmy, że argument iloczynu dwu liczb zespolonych równy jest sumie argumentów sk ladników. Jest to w lasność przypominaja ce nieco logarytm (logarytm iloczynu to suma logarytmów czynników). Logarytm to wyk ladnik pote gi. Zdefiniujemy teraz pote ge o podstawie e. Definicja pote gi o wyk ladniku zespolonym e z = e = e x( cos y + i sin y) dla dowolnej liczby zespolonej z = x + iy, x, y. Czytelnik może uznać te definicje za dziwna. Zauważmy jednak, że rozszerza ona definicje pote gi 1

5 o wyk ladniku rzeczywistym. e πi = e 0( cos π + i sin π ) = 1, e ln +πi = e ln ( cos π + i sin π ) =. Przyk lady można mnożyć.zauważmy jeszcze, że jeśli z = x + iy, w = u + iv ( x, y, u, v ), to e z+w = e (x+u)+i(y+v) = e x+u( cos(y + v) + i sin(y + v) ) = e x e u( cos y + i sin y )( cos v + i sin v ) = = e x( cos y + i sin y ) e u( cos v + i sin v ) = e z e w. Widzimy wie c, że w laśnie zdefiniowanej pote dze liczby e przys luguje podstawowa w lasność pote g. Definicja pote gi by la stopniowo rozszerzana: najpierw uczniowie poznaja pote gi o wyk ladnikach naturalnych, potem o ca lkowitych ujemnych, potem o dowolnych wymiernych. Pote ga o wyk ladniku rzeczywistym jest określana tak, by zachować monotoniczność i równość e a+b = e a e b. Ponieważ zajmujemy sie liczbami zespolonymi, wie c nie można mówić o monotoniczności w zbiorze liczb zespolonych nie ma nierówności. Zamiast monotoniczności można zaża dać istnienia pochodnej w punkcie 0. Twierdzenie charakteryzuja ce funkcje e z Funkcja e z jest jedyna funkcja f: taka, że spe lnione sa warunki lim z z f(z + w) = f(z)f(w) dla dowolnych liczb zespolonych z, w oraz lim z 0 f(z) f(0) z = 1. Drugi warunek wymaga wyjaśnienia. Mówimy, że lim h(z) = G z z 0 wtedy i tylko wtedy, gdy h(z) G = 0, w ostatnim wyrażeniu liczby zespolone wyste puja tylko pozornie, wie c to ostatnie poje cie nie jest nam obce. Ta definicja jest prostym uogólnieniem poje cia granicy znanego z przypadku rzeczywistego chodzi o to, że jeśli odleg lość mie dzy z i z 0 jest dostatecznie ma la, to odleg lość mie dzy wartościa funkcji h w punkcie z i granica G też jest ma la. Rozpatrywana granica f(z) f(0) lim ma być pochodna funkcji f w punkcie 0. Nasza funkcja ma być rozszerzeniem funkcji wyk ladniczej o podstawie e i wyk ladniku rzeczywistym, wie c jej pochodna w punkcie 0, powinna być równa pochodnej funkcji e x w punkcie 0, czyli powinna być równa 1. Tego, że warunki 1 i definiuja funkcje wyk ladnicza nie be dziemy dowodzić. Wcześniej wykazaliśmy, że warunek 1 jest spe lniony. Naszkicujemy dowód tego, że funkcji e z przys luguje w lasność e. Można dowieść, np. za pomoca regu ly de l Hospitala*, że lim x 1 x cos y 1 x 0 x = 0, lim y 0 y = 0 sin y y i lim y 0 y = 0. Niech r(x) = ex 1 x x oraz r(y) = sin y y y sin y = y[1 + r(y)]. Wobec tego e z 1 z = e 1 dla x 0 i r(0) = 0, ˆr(y) = cos y 1 y dla y 0 i ˆr(0) = 0 dla y 0 i r(0) = 0. Mamy wie c e x 1 = x[1 + r(x)], cos y 1 = yˆr(y) oraz = ex e iy 1 = (ex 1)(e iy 1)+(e x 1)+(e iy 1) = = x[1+r(x)] y[ˆr(y)+i+i r(y)]+x[1+r(x)]+y[ˆr(y)+i+i r(y)] = = 1 + xy [1 + r(x)][i + ˆr(y) + i r(y)] + x r(x) + y (ˆr(y) + i r(y) ). Zachodza równości lim x 0 r(x) = 0, lim y 0ˆr(y) = 0 oraz lim y 0 r(y) = 0. Prawdziwe sa również wzory * W laściwie z definicji pochodnej i wzorów (e x ) =e x, (cos y) = sin y, (sin y) =cos y.

6 x = x x +y 1, y = y x +y 1 i xy x +y x +y x +y = x + y = z z 0 0. e Sta d wynika, że lim z e 0 = 1. Dowód zosta l zakończony. e Z tego, że lim z 1 e = 1 wynika, że lim w+z e w = e w dla każdej liczby zespolonej w. Zwykle te ostatnia równość z oczywistych przyczyn zapisujemy jako (e w ) = e w. Rozszerzaja c wie c dziedzine funkcji wyk ladniczej otrzymaliśmy funkcje, która z formalnego punktu widzenia ma w lasności podobne do funkcji wyk ladniczej w dziedzinie rzeczywistej. Sa jednak istotne różnice. Wg le biać sie w nie nie możemy z braku miejsca i czasu, ale o jednej coś powiemy. Funkcja wyk ladnicza o podstawie e i wyk ladniku rzeczywistym jest ściśle rosna ca: jeśli x 1 < x, to e x1 < e x. Z funkcja wyk ladnicza e z jest inaczej. Mamy e πi = cos π + i sin π = 1, zatem dla każdego z zachodzi równość e z+πi = e z e πi = e z. Funkcja wyk ladnicza w dziedzinie zespolonej jest wie c okresowa, jej okresem jest πi liczba czysto urojona. Wartościami tej funkcji sa wszystkie liczby zespolone (w tym rzeczywiste) z jednym wyja tkiem: 0 e z dla z. Wynika to natychmiast z tego, że każda liczbe dodatnia r = w można zapisać w postaci e x, x. Wystarczy przyja ć x = ln r (jest to oczywiście jedyny wybór). Naste pnie przyjmujemy y = Argw i otrzymujemy równość w = e z, gdzie z = x + iy = ln w + iargw. Piszemy wtedy z = ln w jednak trzeba pamie tać o tym, że w dziedzinie zespolonej symbol ln w może oznaczać która kolwiek z nieskończenie wielu liczb z, dla których zachodzi równość w = e z. Można wie c napisać ln( 1) = πi albo ln( 1) = 5πi itp. Logarytmów zespolonych używać nie be dziemy, natomiast w niektórych przypadkach be dziemy stosować pote gi o podstawie e i wyk ladniku nierzeczywistym. Informacja: Liczby zespolone sa używane, bo w niektórych sytuacjach nie sposób sie bez nich obejść. Historycznie pierwszym przypadkiem tego rodzaju by l wzór na pierwiastki równania trzeciego stopnia: jeżeli x + px + q = 0, to x = q + p 7 + q 4 + q p 7 + q 4. Wyprowadzenie tego wzoru nie jest d lugie, ale opuścimy je. Można przecież po prostu sprawdzić, że zdefiniowana za jego pomoca liczba jest pierwiastkiem równania x + px + q = 0 wstawiaja c ja w miejsce x do tego równania. Pokażemy natomiast, że stosowanie tego wzoru może być k lopotliwe. Niech p = 6, q = 16, zajmujemy sie wie c równaniem x 6x 16 = 0. Mamy p 7 + q 4 = ( p ) + ( q ) = ( 1) + 81 = = 700 < 0. Teraz z tej liczby należy wycia gna ć pierwiastek kwadratowy. Ten pierwiastek nie jest liczba rzeczywista! Można pomyśleć, że to dlatego, że nasze równanie nie ma rozwia zań rzeczywistych. Tak jednak nie jest. Mamy bowiem ( ) 6 ( ) 16 = 0, ( 6) 6 ( 6) 16 = 0 oraz = 0, wie c nasze równanie ma trzy pierwiastki rzeczywiste. Otrzymujemy wie c wzory = , 6 = , 9 = Wygla da to nieco podejrzanie: prawe strony sa równe, a lewe różne. To jednak tylko pozór. Sa dwie wartości pierwiastka kwadratowego z danej liczby zespo-

7 lonej 0 i trzy wartości pierwiastka trzeciego stopnia. Przy tej interpretacji można sie spodziewać do trzydziestu sześciu pierwiastków tego równania. To jednak nie jest możliwe. Równanie stopnia trzeciego ma najwyżej trzy pierwiastki (po prostu nie można wybierać wartości tych pierwiastków w sposób dowolny). Udowodniono, że nie jest możliwe napisanie wzorów na pierwiastki równania stopnia trzeciego z użyciem dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i pierwiastkowania, które nie prowadzi lyby do wycia gania pierwiastków kwadratowych z liczb ujemnych w przypadku rzeczywistych wspó lczynników i trzech rzeczywistych pierwiastków! Oznacza to, że w tym przypadku bez liczb zespolonych obyć sie nie można. Zacze to ich wie c używać w XVI wieku, choć ich nie by lo. Zosta ly ostatecznie zaakceptowane na pocza tku XIX wieku, gdy C.F.Gauss pokaza l, że można je potraktować jako punkty p laszczyzny i że wtedy dzia lania na liczbach zespolonych zaczynaja mieć sens geometryczny. Dziś trudno sobie wyobrazić matematyke bez ich użycia. Kilka zadań 1. Rozwia zać równanie w zbiorze liczb zespolonych a. z + 4z + 5 = 0 ; b. z + 1 z = 0 ; c. z z = 0 ; d. z = z ; e. z 004 = z ; f. e z = 1 ; g. e z = 1 ; h. e z = i ; i. z ( + i)z + 8 i = 0 ; j. z ( + 7i)z i = 0 ; k. z 4 + 5z + 9 = 0 ; l. z 4 + 8z + 16z + 9 = 0 ; l. z + i + z i = ; m. z + i + z i = 5.. Znaleźć liczby rzeczywiste x, y, dla których a. (5 8i)x + (7 + i)y = i b. (7 + i)x (5 4i)y = 1 i. Przedstawić w postaci trygonometrycznej liczby zespolone a. 1 i, b. 1 i, c. 1 i 4. Ze znanego wzoru na sume pierwszych n wyrazów cia gu geometrycznego wyprowadzić wzór na sumy: sin ϕ + sin(ϕ) + + sin nϕ oraz cos ϕ + cos(ϕ) + + cos(nϕ). 5. z to punkt symetryczny do punktu z wzgle dem osi rzeczywistej. Znaleźć punkty symetryczne do punktu z wzgle dem a. osi urojonej, b. prostej o równaniu y = x, c. prostej o równaniu y = x, d. prostej o równaniu y = x. 4

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów.

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. 1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. Teoria mnogości inaczej nazywana teorią zbiorów jest to teoria matematyczna badająca własności zbiorów (mnogość dawna

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator

1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator 1.1 Poznaj swój czterodziałaniowy kalkulator Chodzi na początek o ten najprostszy czterodziałaniowy, jaki na pewno macie. Taki kalkulator kosztuje mniej więcej 4 lub 5zł. Bardzo jest ważne, aby zgrabnie

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego

Alina Kalinowska. Pozwólmy dzieciom działać. mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Alina Kalinowska Pozwólmy dzieciom działać mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego Warszawa 2010 Publikacja współfinansowana przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 21 (1983) TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY KRZYSZTOF WILMAŃ SKI JPPT PAN 1. Wstę p 1.1. Cci artykułu. Opis problemów, wchodzą cych w skł ad termodynamiki

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania

Copyright 2010-2011. http://www.informacja.pl/lotto. Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Jak wygrać w LOTTO Copyright 200-20 http://www.informacja.pl/lotto Zgoda na bezpłatne powielanie i rozpowszechnianie całości opracowania Książka ta może być powielana i rozpowszechniana za pomocą dowolnych

Bardziej szczegółowo

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS

WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS FILOZOFIA I NAUKA Studia filozoficzne i interdyscyplinarne Tom 2, 2014 Marek Łagosz 1 Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego WSZECHŚWIAT: NIESKOŃCZONOŚĆ I CZAS STRESZCZENIE Rozważania podjęte w

Bardziej szczegółowo

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe

LICZBY I ZBIORY. Wymagania podstawowe I LICZY I ZIORY LICZY I ZIORY Wymagania podstawowe Konieczne (na ocenê dopuszczaj¹c¹) Uczeñ: 1. wyznaczy czêœæ wspóln¹ i sumê dwóch zbiorów skoñczonych, 2. dokona przybli enia liczby rzeczywistej z zadan¹

Bardziej szczegółowo

maturalna Ka dy ma swój Everest Zakuwanie przez granie Z nami zdasz maturę! str.11 www.matura.operon.pl str.5 dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009

maturalna Ka dy ma swój Everest Zakuwanie przez granie Z nami zdasz maturę! str.11 www.matura.operon.pl str.5 dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009 Z nami zdasz maturę! www.matura.operon.pl maturalna Nieobowiązkowa lektura dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009 str.11 Ka dy ma swój Everest str.5 Zakuwanie przez granie Gang Wąsaczy scen. i rys.: Marek

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry:

Warto wspomnieć jeszcze o typach gier. Wg kryterium końca gry wyróżniamy gry: 1 Wstęp Teoria gier to niezwykle ciekawa dziedzina matematyki. Znając prawa rządzące niekórymi grami logicznymi możemy znacząco szybciej lub łatwiej osiągnąć wygraną. Zachęcam więc do lektury! 1.1 Teoria

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER?

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? KRZYSZTOF WOJTUSZKIEWICZ URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ CZĘŚĆ 1 JAK DZIAŁA KOMPUTER? Projekt okładki: Michał Rosiński Redakcja: Matylda Pawłowska Skład komputerowy: Krzysztof Świstak Książka przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY

CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY ARTYKUŁY ZAGADNIENIA FILOZOFICZNE W NAUCE XVII / 1995, s. 49 61 Jerzy GOŁOSZ CZAS I PRZESTRZEŃ A ŚWIAT FIZYCZNY WSTĘP Celem niniejszej pracy jest próba analizy związku, jaki łączy między sobą czas i przestrzeń

Bardziej szczegółowo