... Wniosek o udzielenie kredytu wspólnocie mieszkaniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... Wniosek o udzielenie kredytu wspólnocie mieszkaniowej"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów dla wspólnot mieszkaniowych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie Koźlu Data wpływu... wpisano do rejestru wniosków pod numerem... (wypełnia Bank) (nazwa, siedziba, NIP, REGON Wnioskodawcy)... (miejscowość, data) Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu Oddział w Wniosek o udzielenie kredytu wspólnocie mieszkaniowej 1. Zwracamy się o udzielenie kredytu w kwocie... (słownie złotych:...), na okres od... do..., tj.. miesięcy, w tym okres wykorzystania i karencji w spłacie kapitału kredytu:. miesięcy. 2. Przeznaczeniem Kredytu będzie pokrycie kosztów realizacji remontu/modernizacji*/ zwanego dalej przedsięwzięciem Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi...zł (słownie złotych:...). 4. Deklaruje/my udział własny w finansowaniu przedsięwzięcia w kwocie. zł., co pokrywa % jego całkowitego przewidywanego kosztu, w formie:. czego udokumentowanie stanowią: 5. Prosimy o postawienie do naszej dyspozycji kwoty kredytu: a) jednorazowo, w dniu... w kwocie...*/ lub b) w następujących transzach: 1

2 w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie... w dniu... w kwocie Zobowiązuję/my się spłacić wykorzystany kredyt: a) jednorazowo, w dniu...*/ b) w ratach miesięcznych, począwszy od do. tj. w ciągu miesięcy. */ 7. Odsetki płatne będą miesięcznie począwszy od Proponuję/my następujące prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: -...; -...; -...; Oświadczamy, Ŝe proponowany przedmiot zabezpieczenia kredytu nie jest obciąŝony prawami osób trzecich, jest obciąŝony prawami osób trzecich*/...*/ 10. Aktualnie posiadamy */ nie posiadamy */ zadłuŝenia z tytułu kredytów, poŝyczek, gwarancji (kwota, wierzyciel, termin zapadalności, zabezpieczenie): Oświadczamy, Ŝe posiadamy otwarte rachunki bankowe w następujących bankach : 12. Oświadczamy, Ŝe posiadamy otwarte rachunki lokat terminowych (nazwa banku, kwota, waluta, termin zapadalności) Posiadamy */ nie posiadamy */ zaległości w zobowiązaniach wobec ZUS i/lub budŝetowych (jeśli tak, podać jakie) Udzieliliśmy następujących poręczeń: Nie jest/ jest*/ prowadzone przeciwko nam postępowanie sądowe, arbitraŝowe lub administracyjne*/ Informacje dodatkowe : 2

3 a) telefon kontaktowy, adres Oświadczamy, Ŝe jesteśmy / nie jesteśmy* członkiem Banku. i posiadamy... udziałów Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu. 18. Ponadto następujące podmioty lub osoby są powiązane z nami kapitałowo / majątkowo / organizacyjnie* są / nie* są członkami Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie - Koźlu. 19. UpowaŜniamy Bank do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach. 20. Oświadczamy pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art Kodeksu karnego, Ŝe informacje podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmujemy do wiadomości i wyraŝamy zgodę na to, aby dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku Bank przetwarzał wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz działań marketingowych i nie będzie udostępniać ich innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie - Koźlu informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania, zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity -Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) (miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpis Wnioskodawcy lub osób go reprezentujących). (Podpis pracownika Banku przyjmującego wniosek) */ niepotrzebne skreślić 3

4 Wraz z wnioskiem kredytowym Wnioskodawca załącza następujące dokumenty i informacje: 1) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON, 2) zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego NIP, 3) uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze lub zmianie zarządu 1, 4) pełnomocnictwo udzielone przez członków wspólnoty mieszkaniowej do zaciągania przez zarząd zobowiązań, 1 5) statut wspólnoty (jeśli go posiada), 6) uchwała wspólnoty mieszkaniowej, upowaŝniająca zarząd do zaciągnięcia kredytu w Banku w określonej kwocie i przyjęciu zabezpieczenia spłaty kredytu w określonej formie oraz umocowująca zarząd do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w czynnościach związanych z udzieleniem i zabezpieczeniem kredytu 1 / uchwała członków wspólnoty o zaciągnięciu kredytu w Banku w określonej kwocie i przyjęciu zabezpieczenia spłaty kredytu w określonej formie 2, 7) uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia przez zarząd ewidencji pozaksięgowej 1 / uchwała członków wspólnoty w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej 4, 8) uchwały zebrania właścicieli w sprawie ustalenia sposobu zarządzania nieruchomością wspólną 3, ustalenia wysokości zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ( ewentualne zaliczki na pokrycie kosztów powstałych w lokalach ), 9) kopie umów najmu lokali stanowiących część wspólna nieruchomości, 10) informacje Zarządu wspólnoty mieszkaniowej o przybliŝonej wartości rynkowej nieruchomości, w tym o wartości części wspólnej zarządzanej przez wspólnotę mieszkaniową, 11) informacje dotyczące naleŝności i zobowiązań współwłaścicieli nieruchomości z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych, 12) budŝet operacyjny ( plan gospodarczy ) na rok bieŝący i za ostatnie dwa lata kalendarzowe, sprawozdanie finansowe za rok bieŝący i 2 lata poprzednie, 13) zaświadczenie z US o terminowości regulowania zobowiązań podatkowych 4, 14) zaświadczenie z ZUS o terminowości regulowania zobowiązań, z tytułu odprowadzenia składek ubezpieczeniowych., 15) deklaracja podatkowa CIT-2 i CIT-8 5, 16) uchwała wspólnoty mieszkaniowej, dotycząca stawek zaliczek na poczet funduszu remontowego (bez wcześniejszej zgody Banku wspólnota mieszkaniowa nie moŝe obniŝyć wysokości stawki zaliczki na poczet funduszu remontowego w całym okresie kredytowania), 17) umowa cywilno-prawną z firmą administrującą na okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy w przypadku gdy wspólnota jest administrowana przez firmę zewnętrzną, 18) informacja wspólnoty mieszkaniowej dotycząca naleŝności i zobowiązań wobec wspólnoty mieszkaniowej podmiotów, z którymi wspólnota pozostaje w stosunkach umownych, 19) uchwała ustanawiająca roczny plan gospodarczy zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu za rok poprzedni i bieŝący, sporządzona w formie aktu notarialnego. Ponadto dokumenty niezbędne do oceny przedmiotu kredytowania, a tym: 1) aktualny odpis (z datą wydania nie wcześniejszą niŝ 3 miesiące przed złoŝeniem wniosku o kredyt) czterech działów księgi wieczystej; w przypadku braku księgi wieczystej 1 nie dotyczy małej wspólnoty mieszkaniowej (do 7 lokali), która nie ma obowiązku powoływania zarządu; 2 dotyczy małych wspólnot mieszkaniowych 3 Zarząd lub zarządca mają obowiązek prowadzenia dla kaŝdej nieruchomości wspólnej pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu i zaliczek uiszczanych przez właścicieli na pokrycie kosztów. Ewidencji takiej podlegają równieŝ rozliczenia z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. ; Zgodnie z art.22 ust.3. pkt.10) ustawy o własności lokali określenie sposobu i zakresu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę ewidencji pozaksięgowej naleŝy do czynności przekraczających zwykły zarząd, dlatego decydują o tym właściciele w drodze uchwały. Zarząd lub zarządca prowadzi ewidencję zgodnie z wolą właścicieli wspólnoty. 4 podstawa prawna: Ustawa z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. r 106, poz. 482 z późn. Zm. Urzędy skarbowe powinny wydawać zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oparciu o deklaracje podatkowe. 5 zgodnie z zapisami art.25 u.p.d., wspólnoty są zobowiązane do składania deklaracji podatkowych CIT-2 w terminie do 20 kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym terminie wpłacić naleŝny podatek; jednakŝe zgodnie z art.25 ust.5 u.p.d., zarząd wspólnoty moŝe wystąpić do US o zwolnienie z obowiązku składania deklaracji o wysokości osiąganych dochodów, względnie poniesionych strat. Uzyskanie zwolnienia z obowiązku składania deklaracji CIT-2 nie zwalnia wspólnoty z obowiązku (nałoŝonego zapisem art.27 u.p.d.) do złoŝenia na druku CIT-8 zeznania o wysokości dochodów (lub straty) osiągniętego w roku podatkowym 4

5 zaświadczenie sądu o zbiorze dokumentów, 2) dokumenty dotyczące propozycji zabezpieczenia kredytu ( w przypadku poręczenie według prawa cywilnego właścicieli wspólnoty, będą to zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach na wzorach wydanych przez bank ), 3) pozwolenie na remont lub modernizację wraz z załącznikami, o ile są wymagane przez organy administracyjne lub kopia zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania remontu, 4) zestawienie całkowitych kosztów realizacji remontu, kosztów poniesionych i do poniesienia wraz z opisem zakresu rzeczowego, 5) ewentualne umowy zawarte z wykonawcami, 6) zgoda gminy na partycypowanie w spłacie, w przypadku budynków, w których część lokali jest własnością komunalną. Zaświadczenia dołączane do wniosku kredytowego waŝne są w okresie 30 dni od daty ich wystawienia, chyba Ŝe z treści wynika inny termin ich waŝności. 5

6 INFORMACJE NIEZBĘDNE DO DOKONANIA OCENY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Zarządzanie nieruchomością wspólną: Licencjonowany Zarządca:. Zarząd:.. Doświadczenie w kierowaniu nieruchomością wspólną: Członek Zarządu ( imię i nazwisko ):. StaŜ ( w latach ):.. Członek Zarządu ( imię i nazwisko ):. StaŜ ( w latach ):.. Członek Zarządu ( imię i nazwisko ):. StaŜ ( w latach ):.. Członek Zarządu ( imię i nazwisko ):. StaŜ ( w latach ):.. Informacje z zakresu historii działania wspólnoty mieszkaniowej: okres funkcjonowania.. waŝniejsze dokonania. zakłócenia w funkcjonowaniu (postępowanie ugodowe lub układowe )... oszustwa podatkowe, procesy sądowe Zasoby mieszkaniowe: liczba członków lokalizacja zasobów.... treść Budynki mieszkalne Budynki uŝytkowe Lokale mieszkalne Lokale uŝytkowe liczba w sztukach ubezpieczone w sztukach obciąŝone zabezpieczeniami w sztukach 6

7 Wymagane dane do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej wspólnoty mieszkaniowej Treść Rynkowa wartość nieruchomości lokalowych wspólnoty mieszkaniowej Fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej Przychody wspólnoty osiągnięte ogółem, w tym: Z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów związanych z zarządem nieruchomością Z tytułu zaliczek na pokrycie funduszu remontowego Z innych tytułów Przychód planowany ogółem, w tym: Z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów związanych z zarządem nieruchomością Z tytułu zaliczek na pokrycie funduszu remontowego Z innych tytułów Spłata kredytu, poŝyczek przypadająca na dany rok (rata przypadająca na miesiąc x ilość miesięcy, w których przypada spłata w danym roku ) Koszty obsługi zadłuŝenia (prowizje, odsetki ) Koszty bieŝącego utrzymania nieruchomości (wynagrodzenie zarządu, koszty administracji i zarządzania, koszty utrzymania porządku i czystości, koszty wspólne mediów, koszty konserwacji technicznej, pozostałe koszty ) NaleŜności z tytułu opłat eksploatacyjnych na koniec roku Wymiar roczny opłat eksploatacyjnych Kwota zaległości z tytułu wpłat zaliczek na pokrycie kosztów związanych z zarządem nieruchomością i funduszu remontowego Kwota ściągniętych zaległości z tytułu nie uiszczenia opłat na pokrycie kosztów związanych z zarządem nieruchomością i fundusz remontowy Okresy poprzednie Okres bieŝący Prognoza Rok: Rok: Rok: Rok: Rok: Rok: Rok: Rok: Rok: 7

8 PRZEPŁYWY PIENIĘśNE DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW Z KREDYTU BANKOWEGO Lp. Treść Rok: Rok: Rok: Rok: WPŁYWY 1. FUNDUSZ REMONTOWY 2. Stan na początek okresu 3. Wpłaty na fundusz remontowy 4. RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY W OKRESIE (2+ 3) 5. KREDYT BANKOWY 6. DOTACJE I SUBWENCJE 7. ODSETKI OD LOKAT TERMINOWYCH 8. OPŁATY SPÓŹNIONE 9. INNE 10. WPŁYWY RAZEM ( ) WYDATKI 11. WYDATKI REMONTOWE w tym: 12. Remont dachu 13. Remont klatek schodowych 14. Wymiana instalacji zimnej wody 15. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 16. Wymiana instalacji gazowej 17. Remont elewacji lub ocieplenie 18. Inne wydatki 19. WYDATKI REMONTOWE RAZEM ( ) OBSŁUGA KREDYTU 20. Rata kapitałowa 21. Odsetki i inne koszty związane z kredytem 22. KOSZTY OBSŁUGI KREDYTU RAZEM ( ) 23. WYDATKI RAZEM ( ) 24. PRZYCHODY RAZEM ( 10 ) 25. SALDO ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU ( ) (miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpis Wnioskodawcy lub osób go reprezentujących) 8

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/ Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Załącznik nr. 1 do Instrukcji udzielania kredytów i poŝyczek zabezpieczonych hipotecznie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Prosimy o czytelne wypełnianie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŻUCHOWIE WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY A. Imię i nazwisko Adres Numer i seria dowodu osobistego Numer PESEL B. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... I. DANE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z CEIDG/KRS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POśYCZKĘ DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

WNIOSEK O POśYCZKĘ DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH TYP PDW 2 Data wpływu:., dnia.. WNIOSEK O POśYCZKĘ DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nr /../../.. A1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 1. Nazwa wspólnoty 2. Adres - ulica 3. Numer domu 4. Miejscowość 5. Kod

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Wniosek o udzielenie kredytu gotówkowego na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu rok zał. 1903 47-200 Kędzierzyn Koźle, ul. Rynek 61 tel. 77 406 11 88, fax 77 406 11 89 NIP 749-00-07-940 - Oddział w Kędzierzynie Koźlu: tel. 77 472 23

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 21 stycznia 2013 roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze...

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Zatorze... BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUG FAKTORINGOWYCH Nazwa / imię i nazwisko Wnioskodawcy: Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Siedziba / adres: Rodzaj prowadzonej działalności: Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo