SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO NA: Udzielenie kredytu w roku 2010 dla budŝetu powiatu strzyŝowskiego w kwocie zł z 10-letnim okresem spłaty lata w równych miesięcznych ratach 1. Zamawiający Powiat StrzyŜowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w StrzyŜowie ul. Przecławczyka StrzyŜów, tel./fax (017) / (017) w Numer postępowania: Postępowanie którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem IP /10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie będą miały przepisy w/w ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości ,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zamówienia: Usługi udzielania kredytu Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym w punkcie 3.5 oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 1M według notowań aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marŝę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na

2 potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający następujące załoŝenia: - kwota kredytu ,00 PLN; - oprocentowanie w skali roku według złoŝonej oferty; - termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w pełnej wysokości (tj ,00PLN) r.; - częstotliwość płatności rat kapitałowych i odsetkowych co 1 miesiąc; - okres karencji w spłacie rat kapitałowych do końca 2010 r.; spłata rat kapitałowych rozpocznie się od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca stycznia 2011 r.; - termin spłaty kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych pierwszy dzień kalendarzowy danego miesiąca; - ilość rat kapitałowych 120; - sposób zaokrąglania kwot do 2 miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą, Ŝe począwszy od 3 miejsca po przecinku wartości od 0 do 4 zaokrągla się w dół, a wartości od 5 do 9 w górę; - metoda wyznaczania rat kapitałowa; - sposób ściągania odsetek według salda kredytu (formuła 365/365, w przypadku roku przestępnego formuła 366/366); - prowizja bankowa za udzielenie kredytu - według złoŝonej oferty pobrana będzie od rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; - prowizja bankowa naliczana będzie kaŝdorazowo od wysokości rzeczywiście wykorzystanej kwoty kredytu; - wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za przedterminową spłatę kredytu; - wykonawca nie będzie pobierał dodatkowej prowizji za niewykorzystaną część kredytu; - wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji za sporządzanie Aneksów do umowy; - wykonawca będzie sporządzał wyciągi bankowe na koniec kaŝdego miesiąca w wersji papierowej nie pobierając opłat i prowizji z tego tytułu. KaŜdorazowa rata kapitałowa (R k ) wyniesie: kwota kredytu ,00 Rk = = ,00 PLN ilosc rat kapitalowych 120 KaŜdorazowa rata odsetek (R o ) wynosi: saldo kredytu oferowana stopa procentowa ilosc dni w miesiacu Ro = ilosc dni w roku ilość dni w miesiącu realna ilość dni w danym okresie obrachunkowym ilość dni w roku 365 (366) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić plan spłaty kredytu (zamieszczony w załączniku nr 2) według poniŝszego schematu: Lp. Data* Rata kapitałowa Rata odsetek Rata kapitałowo odsetkowa Saldo kredytu , , , , , , , ,00

3 , , , ,00 * - termin spłaty raty kapitałowej i odsetkowej powinien przypadać na pierwszy dzień kalendarzowy danego miesiąca 3.6. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny przy załoŝeniu, Ŝe w okresie obrachunkowym (miesięcznym) obowiązuje zasada stałego oprocentowania Oprocentowanie w okresie obrachunkowym będzie równe stawce WIBOR 1M według notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, powiększonej o stałą marŝę w okresie kredytowania. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla 10 dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, naleŝy zastosować poprzednie notowanie, obowiązujące na ten dzień Za całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu przez bank przyjmuje się sumę wartości wszystkich rat odsetek oraz jednorazowych prowizji bankowych za wykorzystane transze kredytu Prowizja bankowa za udzielenie kredytu będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji, zmian prowizji, ani stosowania innych opłat manipulacyjnych, poza wymienionymi w punkcie Formą zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego będzie weksel własny in blanco na rzecz kredytodawcy. 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, stanowiącego nie więcej niŝ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, o którym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: r., postawienie całości kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu r.; okres spłaty kredytu 120 miesięcy, zgodnie z Symulacją kosztu kredytu, stanowiącą załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu 8.1. Wykonawca musi spełniać wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i Wykonawca musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 9. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 9.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

4 postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 9.2. Zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) 9.3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9.6 Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŝeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 10. Dokumenty składające się na ofertę ZłoŜona przez wykonawcę oferta musi składać się z następujących dokumentów: Wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr Wypełniona Symulacja kosztu kredytu załącznik nr Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie Dokument potwierdzający wniesienie wadium Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt Pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeśli nie wynika ono z dokumentów zawartych w ofercie Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 załącznik nr Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych załącznik nr Wzór umowy kredytowej, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe.

5 11. Sposób porozumienia się zamawiającego z wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień i wprowadzania zmian do SIWZ 11.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie oraz za pomocą faksu (na numer: wew. 13) JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert 11.4 JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 11.3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 11.5 PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie Zamawiający moŝe zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, informację o terminie zebrania zamieszcza takŝe na tej stronie; w takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza takŝe na tej stronie W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniania jest na tej stronie. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 12.1 Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest: mgr Urszula Liszka-Bawoł Skarbnik Powiatu StrzyŜowskiego, tel. (17) w. 39; mgr Aneta Szopa Wydział Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych, tel. (17) w Wymagania dotyczące wadium 13.1 Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości ,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.).

6 13.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku Filia w StrzyŜowie Nr konta W przypadku wnoszenia wadium w formie pienięŝnej, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŝeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt jeŝeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 14. Termin związania ofertą 14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. z dniem r Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni Odmowa wyraŝenia zgody, o której mowa w pkt. 14.2, nie powoduje utraty wadium PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 15. Opis sposobu przygotowywania ofert 15.1 Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. ZłoŜenie lub partycypacja wykonawcy w więcej niŝ jednej ofercie spowoduje odrzucenie wszystkich ofert z udziałem tego wykonawcy.

7 15.2 Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub przepisami szczególnymi. Jeśli umocowanie do działania w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentu wskazanego powyŝej, oferta bezwzględnie musi zawierać pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, wszystkie formularze oraz załączniki do oferty wymagają podpisu osób uprawnionych do występowania w imieniu kaŝdego z podmiotów Oferta nie moŝe zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty równieŝ muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy Dla uzyskania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty. Dokumenty, których Ŝąda zamawiający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. W przypadku, gdy złoŝona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, trwale spiętą, naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w taki sposób, aby nie moŝna było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Koperta powinna zawierać identyfikator w postaci pieczęci firmy i być zaadresowana zgodnie z poniŝszym: Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie ul. Przecławczyka StrzyŜów, a takŝe opatrzona oznaczeniem: Przetarg nieograniczony na Udzielenie kredytu w roku 2010 dla budŝetu powiatu strzyŝowskiego w kwocie zł z 10-letnim okresem spłaty lata w równych miesięcznych ratach Nie otwierać przed r., godz. 10: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłoŝeniem oferty. 16. Podwykonawstwo Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 17. Warunki przygotowywania ofert składanych przez konsorcja 17.1 Oferty wspólne przedstawione przez wykonawców-konsorcja składające się z dwóch lub więcej przedsiębiorstw jako partnerów, będą musiały spełniać, poza opisanymi w pkt. 15, następujące wymagania: 17.2 Oferta musi zawierać, informacje wymienione w punkcie 9.2 oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla kaŝdego partnera konsorcjum Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami Jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony, na mocy umowy konsorcjum, jako partner kierujący (lider), upowaŝniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu kaŝdego, jak teŝ dla wszystkich partnerów Zamawiający moŝe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od kaŝdego z osobna, albo teŝ w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.

8 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 18.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej oznaczeniami jak w pkt naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie, ul. Przecławczyka 15, StrzyŜów, pok. nr Kancelaria ogólna do dnia r. do godz. 10: W przypadku przesunięcia terminu składania ofert zgodnie z pkt. 11, wszelkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do nowego terminu składania ofert Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Oferta nie moŝe być zmieniona po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie określonym w pkt Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie, ul. Przecławczyka 15, StrzyŜów, pok. nr 321 mała sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji warunków płatności zawartych w ofertach Informacje, o których mowa w pkt i 18.8, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 19. Opis sposobu obliczenia ceny Cenę ofertową naleŝy obliczyć na podstawie Symulacji kosztu kredytu, stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 20. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości prowadzenia rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. Ceny jednostkowe i cena całkowita w ofercie muszą być przedstawione przez wykonawcę w walucie polskiej. 21. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty 21.1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Oceniając daną ofertę Zamawiający będzie dokonywał w tekście oferty poprawy oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie poniŝszego kryterium oceny ofert: a) cena (całkowity koszt obsługi kredytu) 100 %, stanowiąca sumę następujących elementów: - sumę rat odsetek od udzielonego kredytu, zgodnie z oferowanym przez wykonawcę oprocentowaniem kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M według notowań na dzień r. oraz marŝę banku, - prowizję za udzielenie kredytu. Wartość punktowa ceny ofertowej liczona jest według poniŝszego wzoru: C N P C = CO W Gdzie: P C wartość punktowa ceny C N najniŝsza oferowana cena C O cena oferty ocenianej W C waga ceny (100) C

9 21.4 Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania Wyliczona zgodnie z punktem 21.3 wartość punktowa kryteriów stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert 21.6 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta w wyniku porównania uzyska największą liczbę punktów. 22. Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty 22.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta: a) odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, b) odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejsze oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z pkt lub pkt. 22.6, po którego upływie umowa sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 22.2, równieŝ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy, pod warunkiem uprzedniego wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Umowa będzie zawarta przez zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie krótszym niŝ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w pkt.11.2, albo 15 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób Umowa moŝe być zawarta przed upływem terminu określonego w pkt. 22.5, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŝono tylko jedną ofertę. 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawcy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 24. Warunki umowy Załączony do oferty projekt umowy kredytowej musi zawierać niezmienione postanowienia wynikające z niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i elementy stanowiące podstawę do porównania ofert, zawarte w załączniku nr 2 - Symulacja kosztu kredytu. W szczególności projekt umowy powinien zawierać określenie stron umowy, cel udzielonego kredytu, kwotę oraz walutę, w jakiej udzielony będzie kredyt, zastosowane oprocentowanie, zasady i terminy spłaty kredytu, warunki zmiany oprocentowania, warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy oraz zasady stosowane przy powiadamianiu Zamawiającego (kredytobiorcy) o kaŝdej zmianie stopy procentowej. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminów spłaty kredytu, tj. stosowania jako terminu spłaty kredytu pierwszy dzień kalendarzowy lub roboczy danego miesiąca zgodnie z zasadami stosowanymi przez bank. Dla celu sporządzenia symulacji i porównania ofert przyjęto jeden termin pierwszy dzień kalendarzowy. 25. Wykluczenia wykonawców 25.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta nie została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG pn. Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG pn. Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG pn. Pogotowie awaryjne oraz czyszczenie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Bytomia Postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo