ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu lub w przypadku braku adnotacji w dowodzie osobistym o adresie zameldowania lub adresie czasowego zameldowania. Umowa lub orzeczenie ustroju rozdzielności majątkowej, o ile dotyczy. Zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania w przypadku ustawowej wspólności małżeńskiej, o ile dotyczy. Orzeczenie sądowe o wysokości przyznanych alimentów/decyzja o przyznaniu renty rodzinnej na dziecko oraz wyciąg lub historia rachunku ROR lub przekazy pocztowe potwierdzająca wpływy z tytułu alimentów/renty rodzinnej z ostatnich 12 miesięcy (o ile klient wyraża chęć uznania alimentów/renty rodzinnej w ocenie zdolności kredytowej). Jeżeli Klient uzyskuje dochody na terenie Polski i jest cudzoziemcem o statusie: Ø rezydenta to dodatkowo zobowiązany jest przedłożyć: Zezwolenie na pracę w Polsce (o ile jest wymagane). Ø nierezydenta to dodatkowo zobowiązany jest przedłożyć: Zezwolenie na pracę w Polsce (o ile jest wymagane). 2. Zezwolenie na pobyt w Polsce (karta stałego/czasowego pobytu). W przypadku obywatela polskiego uzyskującego dochody za granicą na podstawie umowy o pracę, do oceny zdolności kredytowej Bank wymaga: Przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego umowy o pracę. 2. Zezwolenia na pracę (o ile jest wymagane). Zezwolenia na pobyt za granicą, o ile prawo danego państwa tego wymaga. 4. Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów - formularz Bankowy lub inny formularz niż Bankowy ( przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego), ale zawierający wszystkie dane zawarte w formularzu Bankowym. 5. Historia rachunku ROR z innego banku za ostatnie 3 miesiące potwierdzająca wpływy wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub deklaracja podatkowa za rok ubiegły (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego). 6. Odpowiednik raportu BIK z innego kraju.

2 Lp. II. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ KLIENTA Klient uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów (formularz Bankowy) lub innym formularzu niż bankowy, ale zawierającym wszystkie wymagane dane zawarte w formularzu bankowym (dotyczy metody po dokumentach). 2. PIT-11 w celu udokumentowania ciągłości zatrudnienia jeżeli okres zatrudnienia w nowym miejscu pracy jest krótszy niż 3 miesiące lub umowy zlecenia/o dzieło jeżeli zatrudnienie w danym miejscu pracy na umowę o pracę jest krótsze niż 3 miesiące ale poprzedzone było świadczeniem usług w ramach umowy zlecenia/o dzieło. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów w bieżącym i/lub ubiegłym roku lub świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy w przypadku braku PIT-1 4. Historia rachunku ROR z innego banku za ostatnie 6 miesięcy lub wyciągi z innego banku za ostanie 6 miesięcy potwierdzające wpływy wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę + Oświadczenie wnioskodawcy/poręczyciela o miejscu pracy i wysokości dochodów (dotyczy metody uproszczonej: oświadczenie i wpływy). 5. PIT-11 za zeszły rok + Oświadczenie wnioskodawcy/poręczyciela o miejscu pracy i wysokości dochodów (dotyczy metody uproszczonej: oświadczenie i PIT- 11). 6. Historia rachunku ROR z innego banku za ostatnie 6 miesięcy lub wyciągi z innego banku za ostanie 6 miesięcy potwierdzające wpływ wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Wpływy na rachunek ROR muszą być zrealizowane w formie przelewu z rachunku firmowego pracodawcy (dotyczy Klientów zatrudnionych w firmie rodzinnej). Klient uzyskujący dochody z tytułu kontraktu menadżerskiego / mianowania / powołania / nominacji Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów (formularz Bankowy) lub innym formularzu niż bankowy, ale zawierającym wszystkie wymagane dane zawarte w formularzu bankowym (dotyczy metody po dokumentach). Historia rachunku ROR z innego banku za ostatnie 6 miesięcy lub wyciągi z innego banku za ostanie 6 miesięcy potwierdzające wpływy wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę + Oświadczenie wnioskodawcy/poręczyciela o miejscu pracy i wysokości dochodów (dotyczy metody uproszczonej: oświadczenie i wpływy). PIT-11 za zeszły rok + Oświadczenie wnioskodawcy/poręczyciela o miejscu pracy i wysokości dochodów (dotyczy metody uproszczonej: oświadczenie i PIT- 11). Historia rachunku ROR z innego banku za ostatnie 6 miesięcy lub wyciągi z innego banku za ostanie 6 miesięcy potwierdzające wpływ wynagrodzenia z tytułu umowy o zatrudnieniu. Wpływy na rachunek ROR muszą być zrealizowane w formie przelewu z rachunku firmowego pracodawcy (dotyczy Klientów zatrudnionych w firmie rodzinnej). Klient uzyskujący dochody z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło Umowy zlecenia / o dzieło wraz z rachunkami potwierdzającymi wykonanie zlecenia/dzieła za ostatnie 6 miesięcy lub

3 2. Zaświadczenie od zleceniodawcy /zamawiającego potwierdzające: rodzaj umowy, wysokość przychodów, kosztów i dochodu, czas obowiązywania umowy wraz z oświadczeniem Klienta: czy są naliczane składki emerytalne i rentowe, chorobowe, zdrowotne. Klient uzyskujący dochody z tytułu emerytury/zasiłku przedemerytalnego/renty/ renty strukturalnej Dokument potwierdzający przyznanie i wysokość świadczenia (w przypadku emerytury dopuszcza się przedłożenie decyzji o waloryzacji emerytury w miejsce decyzji o jej przyznaniu). 2. Ostatni odcinek renty/emerytury lub Historia rachunku lub wyciąg z rachunku potwierdzający wpływ świadczenia za ostatni miesiąc. Klient uzyskujący dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna/wykonywania wolnego zawodu Zaświadczenie REGON. 2. Zaświadczenie NIP. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku braku aktualnego wypisu z KRS dopuszcza się przedłożenie aktu założycielskiego / umowy spółki / statutu) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument uprawniający do wykonywania zawodu w przypadku wolnych zawodów. 4. Zezwolenie /koncesja, jeśli jest wymagana do prowadzenia działalności. 5. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (w przypadku przedłożenia niniejszego dokumentu nie ma obowiązku składania kopii dowodu wpłaty podatku za rok ubiegły). 6. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS. pozostałe w zależności od rodzaju prowadzonej sprawozdawczości: Pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów Metoda wg dochodów 7. Rachunek zysków i strat za ostatni rok (pełna księgowość)/kopia podsumowania książki przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące ostatniego roku (w przypadku braku zeznania podatkowego za ostatni rok) oraz rachunek zysków i strat/kopia podsumowania książki przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące roku bieżącego podpisany/a przez Klienta. 8. Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok oraz kopia dowodu wpłaty podatku (o ile dotyczy). 9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej (formularz Banku).

4 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Metoda wg dochodów 10. Zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych przychodów, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ostatni rok. 1 Kopia podsumowania ewidencji przychodów za poszczególne miesiące ostatniego roku lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu i zapłaconym podatku w ostatnim roku podatkowym (w przypadku braku zeznania podatkowego za ostatni rok) oraz kopia podsumowania ewidencji przychodów za poszczególne miesiące roku bieżącego. 12. Miesięczne deklaracje podatkowe z roku bieżącego dla płatników podatku VAT, o ile dotyczy. 1 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej (formularz Banku) Karta podatkowa Metoda wg dochodów Kopia ostatniej decyzji Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość podatku. Kopia dowodu wpłaty podatku za ostatni miesiąc. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej (formularz Banku). Wynajem nieruchomości 17. Dokumenty właściwe dla rodzaju prowadzonej sprawozdawczości (jedna z wyżej wymienionych form rozliczania się) 18. Odpis z księgi wieczystej wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument potwierdzający prawo do wynajmowanej nieruchomości (np. akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.). 19. Aktualne umowy najmu. Klient uzyskujący dochody z tytułu działalności rolniczej Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach/hektarach przeliczeniowych i nie zaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi (dochody/hektary przeliczeniowe). 2. Faktury za okres ostatnich 6 miesięcy potwierdzające dochody w poszczególnych miesiącach ze sprzedaży ciągłej produktów rolnych (sprzedaż ciągła produktów rolnych). Umowy/kontrakty na sprzedaż ciągłą produktów rolnych (sprzedaż ciągła produktów rolnych). 4. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o nie zaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi (sprzedaż ciągła produktów rolnych) 5. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami KRUS (sprzedaż ciągła produktów rolnych i dochody/hektary przeliczeniowe). Klient uzyskujący dochody z tytułu wynajmu nieruchomości (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej)

5 Książka przychodów i rozchodów Zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu za ostatni rok 2. W przypadku uproszczonej formy opłacania zaliczek kopia podsumowania książki przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące ostatniego roku (w przypadku braku zeznania podatkowego za ostatni rok) oraz kopia podsumowania książki przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące roku bieżącego podpisana przez Klienta. Uwaga: dokumenty dostarczane przez Klienta, który ma obowiązek prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu i zapłaconym podatku w ostatnim roku podatkowym (w przypadku braku zeznania podatkowego za ostatni rok) oraz wyciągi z rachunku ROR z roku bieżącego potwierdzające wpływ dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości (o ile wpływ dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości dokonywane są na ROR). Uwaga: dokumenty dostarczane przez Klienta, który nie ma obowiązku prowadzenia książki przychodów i rozchodów. 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. 5. Odpis z księgi wieczystej wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument potwierdzający prawo do wynajmowanej nieruchomości (np. akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.). 6. Aktualne umowy najmu. 7. Informacja o dochodach uzyskiwanych z tytułu wynajmu nieruchomości (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej niemająca obowiązku prowadzenia książki przychodów i rozchodów) formularz Bankowy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanych przychodów, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ostatni rok. 2. Kopia podsumowania ewidencji przychodów za poszczególne miesiące ostatniego roku lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu i zapłaconym podatku w ostatnim roku podatkowym (w przypadku braku zeznania podatkowego za ostatni rok) oraz kopia podsumowania ewidencji przychodów za poszczególne miesiące roku bieżącego Uwaga: dokumenty dostarczane przez Klienta, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu i zapłaconym podatku w ostatnim roku podatkowym (w przypadku braku zeznania podatkowego za ostatni rok) oraz wyciągi z rachunku ROR z roku bieżącego potwierdzające wpływ dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości (o ile wpływ dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości dokonywane są na ROR). Uwaga: dokumenty dostarczane przez Klienta, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów. 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami. 5. Odpis z księgi wieczystej wynajmowanej nieruchomości lub inny dokument potwierdzający prawo do wynajmowanej nieruchomości (np. akt notarialny, orzeczenie o nabyciu spadku itp.). 6. Aktualne umowy najmu.

6 7. Informacja o dochodach uzyskiwanych z tytułu wynajmu nieruchomości (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej niemająca obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów) formularz Bankowy. Klient uzyskujący dochody z tytułu kontraktu marynarskiego Książeczka marynarska. 2. Umowy o pracę/kontrakty zawarte z armatorem krajowym z obecnego i poprzedniego roku. W przypadku marynarzy pracujących dla armatora zagranicznego umowy/kontrakty z obecnego i poprzedniego roku przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami gdy z przedłożonej dokumentacji wynika, że zatrudniony jest zobowiązany do samodzielnego rozliczania się z US (w przypadku zatrudnienia u armatora krajowego). 5. Historia rachunku za ostatnie 12 miesięcy, potwierdzająca co najmniej 6 wpływów z tytułu wynagrodzenia wykonanych przez armatora. Osoba duchowna Dokumenty właściwe dla akceptowanego przez Bank źródła dochodu. 2. Oświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich 6 miesięcy, potwierdzone przez kurię dla wyznania rzymsko-katolickiego lub zwierzchnią władzę kościelną właściwą dla innych wyznań (w przypadku braku dokumentu właściwego dla akceptowanego przez Bank źródła dochodu). Deklaracja podatkowa za ostatni rok podatkowy. Klient uzyskujący dochody z tytułu umowy agencyjnej Dokument potwierdzający prowadzenie działalności agencyjnej oraz dokument potwierdzający wysokość uzyskiwanych dochodów w poszczególnych miesiącach w okresie ostatnich 12 miesięcy (właściwej dla danej formy rozliczania się z Urzędem Skarbowym). 2. Umowa agencyjna.

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Data złożenia kompletu dokumentów: LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYTMIESZKANIOWY KREDYT KOSNOLIDACYJNY POŻYCZKĘ HIPOTECZNĄ PLUS BANK S.A. dziękuje za

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH PRZY SKŁADANIU WNIOSKU KREDYTOWEGO DOKUMENTY DOTYCZĄCE TWOJEJ OSOBY ORAZ WSPÓŁKREDYTOBIORCÓW - Dowód osobisty - Książeczka wojskowa (jeśli jesteś mężczyzną i nie skończyłeś

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A.

Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. Zestawienie dokumentów wymaganych w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w Euro Bank S.A. W zestawieniu występuje określenie albo, które oznacza, że możliwe jest dostarczenie jednego z dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. L.p. Dokumenty do analizy wniosku przed podpisaniem umowy DOKUMENTY APLIKACYJNE Wniosek o udzielenie Pożyczki JESSICA DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych

Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Przedsiębiorcą Być! warsztaty dla przedsiębiorczych Rozpoczęcie działalności gospodarczej procedury związane z zakładaniem firmy, obowiązki przedsiębiorcy, podstawowe przepisy prawa czyli od czego zacząć

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

http://www.stat.gov.pl/regon/

http://www.stat.gov.pl/regon/ Załącznik 2110 do Wniosku o kredyt LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH I DOSTARCZONYCH W 1) W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O PRODUKT KREDYTOWY 1 Dokumenty rejestrowe osoby fizyczne i spółki cywilne, spółki osobowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

KREDYTY MIESZKANIOWE TRAINING. Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych

KREDYTY MIESZKANIOWE TRAINING. Kredyty hipoteczne dla Klientów indywidualnych KREDYTY MIESZKANIOWE W razie pytań: Małgorzata Zimnicka Fortis Bank Polska SA Ul. Wesoła 33 25-353 Kielce Tel. (41) 343-30-06 0609-511-820 mailto:malgorzata.zimnicka@fortisbank.com.pl 1 Mocne strony Kredytów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI WNIOSEK O PRZYSTĄPIE DO PROMOCJI PIT za 1 zł Wnioskodawca Imię i nazwisko Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień) Kraj Województwo Powiat Aktualny adres zamieszkania Gmina Ulica Nr domu / lokalu Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo