INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,"

Transkrypt

1

2

3 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie przedstawiamy w nim œwietnie rozwijaj¹cej siê firmy informatycznej, operatora telekomunikacyjnego ani dostawcy Internetu. Nie bêdziemy pokazywaæ nowych rozwi¹zañ w sieciach telewizji kablowej czy Internecie szerokopasmowym. Chcemy Pañstwu zaprezentowaæ rzeczy bli sze ka demu przeciêtnemu u ytkownikowi. Us³ugi, z których ka dy wczeœniej czy póÿniej bêdzie chcia³, a nawet musia³ korzystaæ. Mowa o us³ugach na rynku œwiadczeñ zdrowotnych przygotowanych i realizowanych przez Instytut Kardiologii w Aninie. Instytut Kardiologii jest wiod¹cym oœrodkiem naukowym w Polsce wspó³pracuj¹cym z czo³owymi oœrodkami krajowymi i zagranicznymi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. G³ówne kierunki dzia³alnoœci naukowej koncentruj¹ siê na: epidemiologii, promocji zdrowia, rehabilitacji i zdrowiu publicznym, molekularnych mechanizmach chorób uk³adu kr¹ enia. Rozwijaj¹c zagadnienia typowo medyczne Instytut rozwija tak e czêœæ informatyczn¹ wspieraj¹c¹ mo liwoœci udzielania e-us³ug w zakresie jednej z najm³odszych i dynamicznie rozwijaj¹cych siê dziedzin telemedycyny kardiologicznej. Tworzymy now¹ jakoœæ w komunikacji st¹d w artykule opisuj¹cym nasze dzia³ania i osi¹gniêcia w tym zakresie pojawia siê pojêcie Medycyna 2.0. Kreujemy nowe, bardziej efektywne ekonomicznie us³ugi medyczne, skracamy dystans pomiêdzy lekarzem a pacjentem, dyskretnie wplatamy w to najnowoczeœniejsze rozwi¹zania telekomunikacyjne i informatyczne, a wszystko po to, eby podnieœæ jakoœæ œwiadczonych us³ug. I oczywiœcie po to, eby mieæ satysfakcjê z robienia czegoœ nowego, niekonwencjonalnego, a jednoczeœnie bardzo potrzebnego. Bez zbêdnej skromnoœci mo emy stwierdziæ, e pojêcia takie, jak konwergencja ró nych technologii, ucyfrowienie czy zarz¹dzanie procesami nabieraj¹ u nas konkretnego znaczenia, przechodz¹c z teoretycznych rozwa añ dotycz¹cych ehealth na szerokie wody praktycznych rozwi¹zañ s³u ¹cych docelowo pacjentowi i lekarzowi. Ka dy mo e, ale nie musi byæ klientem telewizji kablowej czy telefonii komórkowej. Ka dy wczeœniej czy póÿniej zostanie klientem jakiegoœ szpitala, wiêc nasz nie potencjalny, a faktyczny rynek to ka dy obywatel. To, czy bêdzie on chcia³ korzystaæ z telemedycyny czy nie, bêdzie jego wyborem. My ju wybraliœmy.

4 2 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Tomasz Berdyga Medycyna 2.0 nowe oblicze profilaktyki, diagnostyki i leczenia 4 6 ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Jaros³aw Król, Ma³gorzata Ga³ecka-Nowak, Miros³aw D³u niewski Telemedyczne interwencje terapeutyczne 8 Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Chwytowo Bydgoszcz tel. (52) fax (52) W³adys³aw Wêglarz Telemedyczna Platforma Integracyjna IntegraTP zastosowana w Centrum Telekonsultacji 9 12 Dostêp do sieci Internet Internet a fundusze unijne stan na maj 2010 roku Pasywna sieæ optyczna Szerokopasmowy dostêp do Internetu przez satelitê 31 Partner: Bartosz Wróbel Ostatnia mila œwiat³owodowa VoiceLink kliknij i rozmawiaj Redakcja Marek Kantowicz Janusz Fornalik DTP Czes³aw Winiecki Marketing Janusz Fornalik Innowacyjne technologie budowy sieci szerokopasmowych Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji Podstawowe informacje o us³ugach i infrastrukturze szerokopasmowej Druk MULTIGRAF R. Ellert, J. Tomczuk ul. Bielicka 76C Bydgoszcz tel./fax: (052)

5

6 4 D zia³aj¹cy od 30 lat Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysi¹clecia Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie jest jednym z najwiêkszych w Polsce klinicznym oœrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwy - szym stopniu referencyjnoœci, którego statutowym celem dzia³ania jest organizowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdra- anie wyników tych prac w systemie ochrony zdrowia. INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE Medycyna 2.0 nowe oblicze profilaktyki, diagnostyki i leczenia Telemedyczne e-us³ugi kardiologiczne w Instytucie Kardiologii w Aninie To, e technologia jest wszêdzie, ³atwo zauwa yæ. W pracy, w domu, na ulicy, w komputerze, telefonie, na ekranie telewizora. Elektroniczny postêp wkrada siê do wszystkich dziedzin ycia obiecuj¹c pomoc w codziennych czynnoœciach i lepsz¹ jakoœæ ycia. Nie wystarcza ju pisanie i, liczenie na ekranie, zabawa grami czy poprawianie rzeczywistoœci wymyœlnymi programami graficznymi. Niektórzy otwieraj¹c lodówkê i wyjmuj¹c z niej golonkê informuj¹ zdalnie sklep o nowym zamówieniu. Technologia jest wszêdzie. Nie dziwi wiêc bardzo fakt, e szeroko obecna jest tak e w szpitalach. W zasadzie jest w nich od dawna coraz wiêcej sprzêtu przesta³o byæ tylko pojedyncz¹ maszynka do leczenia. Coraz czêœciej obok urz¹dzenia medycznego staje komputer lub ca³kowicie je zastêpuje. Widaæ to choæby w nazwach tomografy komputerowe, cyfrowa radiologia, rekord pacjenta itd. coraz czêœciej urz¹dzenia s¹ ³¹czone w sieci, dane zaczynaj¹ kr¹ yæ pomiêdzy urz¹dzeniami a systemami informatycznymi i pomiêdzy samymi systemami. Medycyna idzie rêka w rêkê z informatyk¹, bêd¹c jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê i najbardziej technologicznym przemys³em szeroko korzystaj¹cym z nowoczesnych rozwi¹zañ w ka dym mo liwym momencie. Jedn¹ z najm³odszych, prê nie rozwijaj¹cych siê dziedzin medycyny i œciœle zwi¹zan¹ z nowoczesn¹ technologi¹ jest telemedycyna. I nie chodzi tylko o to, e istniej¹ przes³anki ekonomiczne, techniczne oraz etyczne sk³aniaj¹ce œrodowisko medyczne do podejmowania dzia³añ na rzecz jej rozwoju. Telemedycyna jest odpowiedzi¹ medycyny na nowe zmieniaj¹ce siê paradygmaty interakcji miêdzy lekarzami a leczonymi oraz miêdzy lekarzami a lekarzami. Techniczne mo liwoœci pozwalaj¹ tworzyæ nowe po³¹czenia spo³eczne, wrêcz ca³e spo³ecznoœci wykorzystuj¹ce kolektywn¹ inteligencjê w procesie leczenia. W sieci szukamy najlepszych lekarzy, potwierdzamy skutecznoœæ diagnostyki, konsultujemy terapiê z innymi pacjentami, narzekamy na kiepskie leczenie. Samo s³owo telemedycyna jest po³¹czeniem dwóch s³ów greckiego tele (na odleg³oœæ) i ³aciñskiego mederi (leczenie) najprostsza definicja to wiêc leczenie na odleg³oœæ. Bardziej naukow¹ definicjê podaje np. angielski NHS (National Health Service). Telemedycyna to aktywnoœci zwi¹zane z ochron¹ zdrowia (w tym diagnostyka, porady, leczenie i monitorowanie), w których uczestniczy pracownik opieki zdrowotnej i pacjent lub dwóch pracowników ochrony zdrowia, oddzielonych od siebie w przestrzeni (a niekiedy tak e w czasie). Aktywnoœci te s¹ mo liwe poprzez zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Osobiœcie rozszerzy³bym tê teoriê o uczestnictwo dwóch pacjentów w koñcu mog¹ wymieniaæ oni informacje dotycz¹ce zdrowia, leczenia czy postawionych diagnoz.

7 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 5 W Polsce technologia dodatkowo trafia na bardzo podatny grunt. Polacy lubi¹ a mo e to wynika z historycznych uwarunkowañ robiæ wszystko sami. Obejmuje to tak e leczenie praktycznie w ka dym zakresie. Chyba najlepszym przyk³adem s¹ tu leki, w konsumpcji których nie mamy sobie równych w Europie. Nie wystarcza te wizyta u jednego lekarza bardzo czêsto wielokrotnie konsultujemy pojedynczy przypadek poszukuj¹c odpowiadaj¹cej nam informacji. Dot¹d oko³o 40 proc. diagnoz by³o stawianych na bazie bezpoœredniej wymiany informacji pomiêdzy lekarzem a pacjentem, co by³o równoznaczne z wizyt¹ w gabinecie lekarskim. Wizyta taka szczególnie u specjalisty jest zdarzeniem kosztownym i czêsto utrudnionym ze wzglêdu na odleg³oœæ i dostêpnoœæ danego specjalisty. Tu wkracza telemedycyna jej rol¹ jest skracanie dystansu pomiêdzy pacjentem a lekarzem oraz zmiana zasad dostêpnoœci. Nie musimy byæ w tym samym miejscu, eby siê s³yszeæ i widzieæ to oczywiste dla ka dej osoby posiadaj¹cej komórkê. Nie musimy staæ w kolejce, eby lekarz obejrza³ nasze wyniki, czy udzieli³ porady to ju nie jest a tak oczywiste. W Instytucie od samego pocz¹tku dzia³ania, czyli ju od ponad 30 lat, obserwujemy, jak dynamiczny rozwój technologii wp³ywa na wysok¹ specjalizacjê opieki zdrowotnej. Jesteœmy tego najlepszym przyk³adem. Ale taki rozwój tworzy tak e ograniczenia. Z jednej strony stale zwiêksza³a siê liczba skomplikowanej aparatury medycznej, co wprawdzie pozwala³o na wykonywanie coraz wiêkszej liczby badañ diagnostycznych, ale z drugiej strony wzrasta³o zapotrzebowanie na specjalistyczne badania ze strony pacjentów. W¹skim gard³em ci¹gle pozostawa³a i pozostaje do dziœ ma³a liczba specjalistów, którzy mogli wykorzystaæ w pe³ni mo liwoœci sprzêtu. Projekty prowadzone w Instytucie Kardiologii wpisuj¹ siê w nurt inicjatyw tworzenia nowych us³ug medycznych, niewymagaj¹cych bezpoœredniego kontaktu z lekarzem. Jednym z takich projektów, maj¹cych ju swoj¹ kilkuletni¹ historiê, jest utworzenie Centrum Telekonsultacji TeleInterMed. To nasza odpowiedÿ na pytanie, jak rozwi¹zaæ wspó³czesne problemy z rzadkim dobrem, jakim jest specjalista. Centrum Telekonsultacji TeleInterMed wyrasta z telemedycznych doœwiadczeñ Instytutu Kardiologii, które histori¹ siêgaj¹ pocz¹tku nowego stulecia. Równolegle prowadzonych by³o kilka projektów obejmuj¹cych zagadnienia z tego zakresu, jak np. pilota owy projekt monitorowania i rehabilitacji pacjentów przy pomocy mobilnych aparatów EKG, pilota owy projekt po³¹czenia programu leczenia zawa³u pierwotn¹ angioplastyk¹ z koordynacj¹ pogotowia ratunkowego, przygotowanie autorskiego oprogramowania na potrzeby zdalnych konsultacji czy prace eksperckie w ramach narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób uk³adu sercowo-naczyniowego POLKARD prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. TeleInterMed nie tylko korzysta z doœwiadczeñ powy szych projektów, ale ³¹czy je w jedn¹ spójn¹ platformê informatyczn¹. W 2005 r. Instytut przygotowa³ projekt utworzenia Centrum Telekonsultacji i z³o y³ aplikacjê maj¹c¹ na celu pozyskanie finansowania na ten projekt ze Ÿróde³ zewnêtrznych. Nawi¹zano wspó³pracê z partnerami norweskimi. Ostatecznie w po³owie 2007 roku po zaakceptowaniu aplikacji przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) zosta³a podpisana umowa umo liwiaj¹ca rozpoczêcie bardziej konkretnych dzia³añ. ¹czna zaakceptowana wysokoœæ bud etu projektu wynios³a ponad 2,6 mln euro, przy czym 85 proc. tej kwoty pozyskano z MF EOG, a pozosta³¹ czêœæ wnios³o Ministerstwo Zdrowia. Harmonogram prac zosta³ podzielony na 3 g³ówne etapy. Korzystaj¹c z doœwiadczenia norweskich kolegów w pierwszym etapie, skupiliœmy siê na sprawdzeniu, na ile merytoryczne, a zw³aszcza technologiczne za³o enia do projektu zd¹ y³y siê zdezaktualizowaæ. Zweryfikowaliœmy docelow¹ architekturê i funkcjonalnoœæ systemu, organizacjê us³ug, niezbêdne zasoby ludzkie, dostêpny sprzêt medyczny, bezpieczeñstwo, wsparcie techniczne i wiele innych zagadnieñ niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania. Kolejnym krokiem by³y dzia³ania pozwalaj¹ce na uruchomienie centrum, czyli zakupy sprzêtu, oprogramowania, wdro enie i szkolenia. Ostatnim, najtrudniejszym etapem by³o praktyczne uruchamianie poszczególnych procedur medycznych, przekonanie do nich lekarzy i pacjentów. Przy tworzeniu koncepcji technicznej Centrum zdecydowaliœmy siê oprzeæ architekturê systemu na znanej z innych dziedzin gospodarki koncepcji zarz¹dzania workflow procedur medycznych w postaci procesów biznesowych (ang. Business Process Management BPM) oraz na koncepcji oprogramowania zorientowanego na us³ugê (ang. Service Oriented Architecture SOA). Pod¹ aj¹c za aktualnymi trendami w zarz¹dzaniu wyszliœmy z za³o enia, e innowacja procesów biznesowych jest kluczowym czynnikiem sukcesu. Tej innowacyjnej infrastruktury dla realizacji procesów biznesowych dostarczy³ w³aœnie BPM. Z informatycznego punktu widzenia, Centrum ma strukturê warstwow¹, a poszczególne komponenty odpowiadaj¹ za realizacjê zadañ w warstwach. Silnik BPM odpowiada za obs³ugê procesów biznesowych implementuj¹cych workflow procedur medycznych w systemie Centrum umo liwia zarz¹dzanie nie tylko procesami ludzkimi, ale tak e procesami systemowymi steruj¹cymi urz¹dzeniami medycznymi. Silnik Web Serwisów jest komponentem odpowiedzialnym za integracjê wewnêtrzn¹ miêdzy modu³ami Centrum oraz za integracjê Centrum z systemami zewnêtrznymi. Silnik Prezentacji jest komponentem odpowiedzialnym za realizacjê funkcji interfejsu u ytkowników z systemem Centrum. Obs³uga warstwy prezentacji oparta jest na technologii XForms. Zaprojektowany zosta³ portal internetowy, poprzez który u ytkownicy maj¹ do-

8 6 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE stêp nie tylko do us³ug medycznych, ale tak e do dedykowanego systemu obs³uguj¹cego zdalne nauczanie (Learning Management System LMS) docelowo wykorzystywanego m.in. do doszkalania u ytkowników. W ramach portalu pracownicy Biura Projektu maj¹ dostêp do wewnêtrznego elektronicznego systemu zarz¹dzania projektem. Mo e to siê wydawaæ sprzecznoœci¹, ale ta skomplikowana struktura informatyczna realizuje proste zadania. Stworzyliœmy osiem procedur telemedycznych jedne od zupe³nego pocz¹tku, inne korzystaj¹c z wczeœniejszych rozwi¹zañ funkcjonuj¹cych czy to w Instytucie, czy to wczeœniej na rynku. Wa ne jest, e nie pracujemy sami. Z natury rzeczy Centrum nie pracuje dla siebie. Jesteœmy brokerem informacji medycznej i ³¹czymy potrzebuj¹cych. Z jednej strony pacjent potrzebuj¹cy konsultacji, z drugiej lekarz specjalista, z jednej strony lekarz, który ma w¹tpliwoœci diagnostyczne, z drugiej doœwiadczony lekarz mog¹cy wesprzeæ diagnozê, z jednej strony szpital, któremu brakuje np. radiologa, z drugiej radiolog, który mo e w domu opisywaæ badania itd. Pomagamy pacjentom w zdalnej rehabilitacji bez wychodzenia z domu mog¹ oni æwiczyæ pod nadzorem specjalisty. Rozwijamy z Pogotowiem Ratunkowym system wspomagaj¹cy koordynacjê karetek wioz¹cych pacjentów z zawa³em, dziêki czemu najbardziej zagro ony pacjent mo e dotrzeæ do odpowiedniego szpitala w najkrótszym mo liwym czasie. Monitorujemy zdalnie pacjentów zagro onych kardiologicznie (w tym grupê pacjentów z zaburzeniami rytmu), daj¹c pacjentom szybsz¹ od tradycyjnej ocenê stanu ich zdrowia bez koniecznoœci odwiedzania lekarza. Wspomagamy mniejsze oœrodki medyczne umo liwiaj¹c zdaln¹ ocenê badañ EKG czy badañ radiologicznych nie tylko klasyczna radiologia, ale i badania tomograficzne, angiograficzne czy z rezonansu magnetycznego. Poprzez zdalne konsultacje miêdzy specjalistami dajemy pacjentowi lepsz¹ informacjê o jego stanie zdrowia i dalszej drodze leczenia. Przyspieszamy diagnozê w przypadku pacjentów wymagaj¹cych zabiegów kardiochirurgicznych. Nie ograniczamy siê tylko do medycyny wykorzystujemy technologiê tak e do edukacji, np. weryfikujemy, czy specjaliœci poprawnie wykonuj¹ badania echokardiograficzne zarówno technicznie (czy dobrze wykonuj¹ badanie), jak i merytorycznie (czy dobrze opisuj¹ badanie). Paradoksalnie, mimo zwiêkszania odleg³oœci zbli amy do siebie lekarzy i pacjentów. Zbli amy tak e instytucje. Jak wczeœniej wspomnia³em, nie pracujemy sami do wspó³uczestniczenia w realizacji projektu zaprosiliœmy ponad 20 jednostek medycznych g³ównie z terenu Mazowsza, ale nie tylko. Wœród nich s¹ du e placówki, takie jak: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, Wojskowy Instytut Medyczny, szpitale wojewódzkie w Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie i P³ocku, Wojewódzki Szpital Bródnowski (Warszawa), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Meditrans (WSPRiT Warszawa) i jednostki zdecydowanie mniejsze, jak niepubliczne ZOZ-y prowadz¹ce praktyki POZ i ambulatoria. Nasze Centrum Telekonsultacji intensywnie siê rozwija. Mamy doœwiadczenia wynikaj¹ce z przeprowadzenia ju ponad 80 tys. telekonsultacji dla ponad 10 tys. pacjentów. Ci¹gle przy³¹czamy kolejne partnerskie jednostki, ulepszamy oprogramowanie, weryfikujemy procesy i rozwijamy wsparcie. Rozszerzamy dzia³alnoœæ tak e na obszary poza szpitalami. W warszawskich szko³ach prowadzimy unikatowy program badañ przesiewowych badaj¹c dzieci i m³odzie pod k¹tem chorób uk³adu kr¹ enia oczywiœcie wykorzystuj¹c wypracowane zdalne mo liwoœci diagnostyki. Staramy siê dzieliæ doœwiadczeniami nie tylko medycznymi, ale tak e zarz¹dczymi czy organizacyjnymi. Z naszych rozwi¹zañ korzysta Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych prowadz¹c telerehabilitacjê. Korzystaj¹c z naszych doœwiadczeñ Agencja Oceny Technologii Medycznych wyda³a pozytywn¹ opiniê dotycz¹c¹ czêœci stosowanych przez nas procedur. Czêœæ z nich, niestety, jest ci¹gle zbyt nowoczesna i za krótko istnieje na rynku, eby analogiczna ocena by³a w ogóle mo liwa. Stosowane przez nas rozwi¹zania, ich zakres oraz kompleksowoœæ znalaz³y ju uznanie w œrodowisku IT. Instytut Kardiologii zosta³ zwyciêzc¹ w konkursie organizowanym przez Computerworld i otrzyma³ tytu³ Lider Informatyki 2010 w kategorii opieka zdrowotna. Ale przecie nie nagrody s¹ naszym g³ównym celem. To wszystko pozwala mieæ nadziejê, e w koñcu zostanie osi¹gniêta odpowiednia masa krytyczna tak du a, e telemedycyna zostanie nie tylko dostrze ona przez kreatorów systemu zdrowotnego w Polsce Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, ale e zostan¹ dokonane konkretne zmiany. Bez podstaw prawnych i finansowych adna organizacja nie ma racji bytu. Czekamy wiêc na moment, kiedy decydenci dojrzej¹, wyjm¹ telemedycynê z negatywnego koszyka œwiadczeñ i wspólnie bêdziemy mogli stwierdziæ, e uda³o siê nam w tym zakresie decyzjami administracyjnymi przynajmniej dogoniæ technologiê. O Autorze: Tomasz Berdyga od ponad 10 lat zwi¹zany z ekonomi¹ w s³u bie zdrowia. Rozpoczyna³ jako Dyrektor Finansowy w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, nastêpnie przez ponad 7 lat pe³ni³ w Instytucie Kardiologii funkcjê Dyrektora ds. Ekonomicznych nadzoruj¹cego m.in. Dzia³ Systemów Informatycznych oraz zamówienia publiczne. Aktualnie pracuje jako Pe³nomocnik Dyrektora Instytutu Kardiologii ds. Centrum Telekonsultacji, jako Kierownik Projektu prowadzi Projekt Utworzenie Centrum Telekonsultacji TeleInter- Med. Autor jest tak e jednym z niewielu absolwentów-polaków The European Healthcare Leadership Programme prowadzonego w INSEAD (Fontainebleau, Francja) oraz certyfikowanym Project Managerem (PRINCE2 Registered Practitioner nr NBUQ i PRINCE2 Foundation nr LX96).

9

10 8 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE Telemedyczne interwencje terapeutyczne T elemedycyna rozumiana jako stosowanie narzêdzi informacyjnych i telekomunikacyjnych w opiece nad chorym, bez koniecznoœci bezpoœredniego kontaktu lekarza i pacjenta gdy nie jest on bezwzglêdnie konieczny, mo e byæ przydatna na ka dym poziomie i etapie procesu leczniczego: od lekarza pierwszego kontaktu po konsultacje specjalistyczne, od badañ diagnostycznych po zabiegi operacyjne i rehabilitacjê, w ka dej specjalnoœci, tak e w kardiologii. Wraz z postêpem medycyny, a w szczególnoœci kardiologii inwazyjnej, roœnie populacja przewlekle chorych pacjentów czêsto w podesz³ym wieku wymagaj¹cych intensywnych kontaktów z personelem medycznym w domu, w gabinecie lekarskim, a co gorsza tak e w szpitalu. Z kolei obserwowane w ostatnich latach zmiany stylu ycia zwi¹zane z postêpem cywilizacyjnym powoduj¹, e systematycznej opieki medycznej wymagaj¹ ludzie aktywni zawodowo, pracuj¹cy na w³asny rachunek, wykonuj¹cy swoje obowi¹zki bez limitu czasu pracy, mobilni, dla których uzyskanie porady medycznej bywa trudne ze wzglêdu na intensywnoœæ zajêæ zawodowych. Niepokoj¹ce objawy choroby pojawiaj¹ siê u tych pacjentów czêsto niespodziewanie powoduj¹c poczucie zagro enia i zmuszaj¹ ich do poszukiwania pomocy lekarza. Koniecznoœæ przewlek³ego leczenia, œwiadomoœæ utraty zdrowia i uzale nienie od opieki medycznej ujemnie wp³ywaj¹ na jakoœæ ycia niezale nie od stopnia zaawansowania choroby. Tradycyjna organizacja opieki zdrowotnej staje siê niewydolna wobec wzrostu liczby przewlekle chorych, a pomimo wzrostu nak³adów dostêpnoœæ do specjalistycznych us³ug medycznych nie poprawia siê. Stan rzeczy na œwiecie Rozwój telemedycyny, w tym telekardiologii warunkuj¹ dwa podstawowe czynniki: postêp technologiczny i popyt na us³ugi telemedyczne. Postêp technologii jest faktem, a zrêczna reklama wymusza popyt na kolejne urz¹dzenia nie zawsze niezbêdne w yciu codziennym. Co kilka miesiêcy pojawiaj¹ siê notebooki, netbooki, tablety, telefony komórkowe, nawigatory, ipody, iphony czy ipady nowej generacji. Dorasta ju pokolenie m³odych ludzi wychowanych od dzieciñstwa na grach komputerowych, a wiadomoœæ o poœlubieniu bohaterki gry komputerowej przez m³odego cz³owieka niedawno obieg³a œwiat i nikogo to nie dziwi. Nie tak chyba wyobra ano sobie spo³eczeñstwo informatyczne. Na drugim biegunie znajduj¹ siê powa ne zastosowania nowych rozwi¹zañ technicznych. Telemedycyna jest przyk³adem wykorzystania mo liwoœci niesionych przez nowe technologie w ochronie zdrowia, ale brakuje argumentów przemawiaj¹cych do œwiadomoœci decydentów o korzyœciach p³yn¹cych z jej rozwoju. Koniecznoœæ wprowadzenia na szersz¹ skalê us³ug telemedycznych najbardziej uœwiadomiona jest w krajach, gdzie obok powszechnego dostêpu do nowinek technologicznych wystêpuj¹ szczególne warunki, np. demograficzne starzej¹ca siê populacja i niedobór personelu medycznego, co ma miejsce w Japonii i w pañstwach tzw. starej Unii Europejskiej lub geograficzne rozleg³e obszary o niskiej gêstoœci zaludnienia (USA, Australia). W Izraelu ju w latach 90. ubieg³ego wieku stosowano teleekg do rozpoznawania ostrych zespo³ów wieñcowych i próbowano podawaæ leki trombolityczne w domu pacjenta, z dobrym efektem. Konsultacje na odleg³oœæ i interwencje terapeutyczne stosowane s¹ w instytucjach zamkniêtych, takich jak domy opieki czy zak³ady karne, gdzie najczêœciej z przyczyn ekonomicznych nie zatrudnia siê na sta³e lekarzy, a œredni personel medyczny jest odpowiednio przeszkolony. Jak dot¹d, nigdzie nie rozpowszechni³ siê system leczenia na odleg³oœæ. Bariery technologiczne s¹ prze³amane, ale ci¹gle jeszcze niedostateczna informacja o mo liwoœciach, jakie niesie telemedycyna, nie pozwala na szersze jej zastosowanie. Jaros³aw Król, Magdalena Ga³ecka-Nowak, Miros³aw D³u niewski Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciœnienia Têtniczego i Chorób Wewnêtrznych, II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11 C INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE Telemedyczna Platforma Integracyjna IntegraTP zastosowana w Centrum Telekonsultacji entrum Telekonsultacji TeleInterMed Instytutu Kardiologii w Aninie jest jednostk¹ us³ugow¹ obs³ugiwan¹ przez personel techniczny i medyczny wspierany przez telemedyczny system informatyczny TeleMedyczne Centrum (TMC), który œwiadczy e-us³ugi w zakresie konsultacji, diagnostyki oraz monitoringu pacjentów poza oœrodkiem zdrowia przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. G³ównym celem utworzenia systemu telemedycznego TMC jest poprawa jakoœci us³ug medycznych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwi¹zañ telemedycznych, umo liwiaj¹cych wykrywanie stanów zagro eñ ycia pacjentów i przeciwdzia³anie nawrotom chorób. Rozwi¹zania telemedyczne poprawiaj¹ jakoœæ us³ug medycznych i optymalizuj¹ czas poœwiêcony na diagnostykê i leczenie pacjenta. Dodatkowym argumentem na rzecz wykorzystania projektów z rozwi¹zaniami telemedycznymi jest argument finansowy, oznaczaj¹cy redukcjê kosztów zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug medycznych. Niezwykle wa nym elementem wykorzystania rozwi¹zañ telemedycyny jest mo liwoœæ zbierania i archiwizacji danych w formie elektronicznej dokumentacji medycznej. Wraz z unowoczeœnianiem systemów telemedycznych i rosn¹cymi mo liwoœciami gromadzenia i przesy³ania du ej iloœci danych, multimedialny zapis medyczny staje siê standardem zapisu informacji medycznej. Ocenia siê, e obraz i dÿwiêk, po³¹czony z opisow¹ informacj¹ medyczn¹ stanowi¹ przynajmniej 75 proc. danych koniecznych do dok³adnej i precyzyjnej diagnostyki medycznej. Funkcjonowanie TMC oparte jest na informatycznej platformie integracyjnej IntegraTP, umo liwiaj¹cym efektywn¹ i bezpieczn¹ komunikacjê pomiêdzy uczestnikami us³ug telemedycznych, tj. jednostkami medycznymi, lekarzami i pacjentami w procesach realizacji us³ug telemedycznych. Zaproponowane w TMC rozwi¹zania telemedyczne u³atwiaj¹ kontakt pacjenta z wysokiej klasy specjalist¹, zwiêkszaj¹ dostêp do zabiegów ratuj¹cych ycie, skracaj¹ czas pomiêdzy wyst¹pieniem incydentu sercowego a rozpoczêciem leczenia. Architektura systemu TMC Wspó³czesne rozwi¹zania aplikacji o charakterze workflow wspierane s¹ przez pakiety narzêdziowe typu BPM (Bussines Process Manager). BPM dostarcza u ytkownikowi œrodowisko systemowe automatyzacji procesów biznesowych w ro nych dziedzinach zastosowañ: bankowoœci, ubezpieczeniach, logistyce oraz w s³u bie zdrowia. Procedury telemedyczne udostêpniane przez TMC maj¹ charakter pracy grupowej u ytkowników zaanga owanych w ich obs³ugê. Praca grupowa polega na wykonywaniu precyzyjnie okreœlonych zadañ, sk³adaj¹cych siê na realizacjê wyodrêbnionych procesów telemedycznych. Architektura TMC przedstawiona na rysunku 1 odpowiada paradygmatowi projektowemu SOA/BPM. Rysunek 1. Architektura TMC 9 Obs³uga poszczególnych zadañ w procesie nadzoruj¹cym dan¹ procedurê telemedyczn¹ wymaga komunikacji u ytkowników z systemem poprzez ergonomiczny interfejs ekranowy komputera. Procesy obs³ugiwane przez BPM (Bussines Process Manager) to zapis logiki organizacji pracy, a reali-

12 10 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE Rysunek 2. Schemat definicji procesu w notacji BPMN dla procedury Elektrokardiografia zacja poszczególnych jej zadañ zlecana jest w postaci wyspecjalizowanej us³ugi innemu komponentowi, odpowiedzialnemu za obs³ugê komunikacji u ytkownika z systemem. W zaawansowanych rozwi¹zaniach typu workflow do obs³ugi dokumentów formularzowych, pe³ni¹cych funkcjê inteligentnego interfejsu u ytkownika z systemem, u ywane s¹ wyspecjalizowane pakiety zarz¹dzania dokumentami elektronicznymi typu DMS (Document Managment Systems). Implementacja procedur telemedycznych w postaci procesów organizuj¹cych przep³yw pracy i dokumentów pomiêdzy personelem medycznym jest powszechnie zalecanym rozwi¹zaniem przez ró - ne organizacje, w tym tak e przez IHE, która m.in. standaryzuje scenariusze workflow dla ró nych zastosowañ medycznych. Systemy zarz¹dzania procesami biznesowymi dostarczaj¹ narzêdzi, metodologii i technik umo liwiaj¹cych kontrolê ca³ego cyklu zarz¹dzania procesami biznesowymi. Pozwalaj¹ na oddzielenie logiki biznesowej od infrastruktury informatycznej, tworz¹c warunki do szybkiego tworzenia u ytecznych biznesowo aplikacji. Systemy BPM pozwalaj¹ na optymalizacjê wydajnoœci biznesowej poprzez zmianê logiki w definicjach procesów. Rysunek 2 przedstawia przyk³adow¹ definicjê procesu z TMC w notacji BPMN. System IntegraBPMS zbudowany jest z nastêpuj¹cych komponentów: BPEL Designer - wizualny edytor procesów biznesowych w jêzyku BPEL Eclipse Public License (EPL); IntegraBPM silnik koordynacji procesów biznesowych sk³adaj¹cy siê z komponentów: ODE engine silnik koordynacji systemowych procesów biznesowych zaprogramowanych w jêzyku BPEL 2.0 Apache Software License; IntegraB4P silnik koordynacji ludzkich procesów biznesowych licencja Nerosoft; IntegraXFORMS silnik obs³ugi dokumentów elektronicznych w technologii XForms licencja Nerosoft. Schemat definiowania procesów biznesowych w jêzyku BPEL przedstawia rysunek 3. Wizualne projektowanie procedur medycznych typu workflow w postaci procesów biznesowych Telemedyczny pakiet aplikacyjny IntegraTP zosta³ zbudowany z wykorzystaniem pakietu IntegraBPMS, który nale y do klasy systemów zarz¹dzania procesami biznesowymi BPMS. Pakiet IntegraTP oraz IntegraBPMS s¹ budowane w œrodowisku rozwojowym Eclipse wspieraj¹cym programowanie w jêzyku Java. Rysunek 3. Schemat definiowania procesów w jêzyku BPEL W koncepcji projektowania systemów informatycznych w architekturze SOA (Service Oriented Architecture), g³ówny nacisk stawia siê na definiowanie

13 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 11 us³ug, które spe³niaj¹ wymagania u ytkownika. Koncepcja ta obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych maj¹cy na celu lepsze powi¹zanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Mianem us³ugi okreœla siê tu ka dy element oprogramowania, mog¹cy dzia³aæ niezale nie od innych oraz posiadaj¹cy wyspecyfikowany interfejs, za pomoc¹ którego udostêpnia realizowane funkcje. Sposób dzia³ania ka dej us³ugi jest w ca³oœci zdefiniowany przez interfejs ukrywaj¹cy szczegó³y implementacyjne niewidoczne i nieistotne z punktu widzenia u ytkowników. Interfejsy us³ug s¹ zazwyczaj definiowane w sposób abstrakcyjny i niezale - ny od platformy programistycznej. Równie same us³ugi s¹ czêsto implementowane na bazie ró - nych technologii i udostêpniane za pomoc¹ niezale nego protoko³u komunikacyjnego. Rozwi¹zania formularzowe bazuj¹ce na technologii XForms wymagaj¹ integracji z innymi jêzykami bazowymi (najczêœciej stosowanymi jêzykami bazowymi s¹: XHTML, OASIS OpenDocument, SVG, WML lub XFDL) w celu wykorzystania ich mo liwoœci w zakresie implementacji formularza. Pakiet IntegraTP wspiera proces obs³ugi dokumentów formularzowych za pomoc¹ specjalistycznego rozwi¹zania Integra XFORMS, sk³adaj¹cego siê z dwóch podstawowych programów: INTEGRA CAD (Composite Application Designer), który jest graficznym edytorem projektowania komponentów XForms; INTEGRA XFS, który jest serwerow¹ implementacj¹ technologii XForms. Schemat definiowania dokumentów formularzowych w notacji XForms przedstawia rysunek 4. W IntegraBPMS za implementacjê us³ug w postaci Web Serwisów jest odpowiedzialny komponent IntegraXFORM, który wykonuje zadania zlecane przez silnik IntegraBPM. Zadania te s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z realizacj¹ przep³ywu pracy i dokumentów pomiêdzy u ytkownikami obs³uguj¹cymi dan¹ procedurê medyczn¹. Zadania te oprócz interfejsu, poprzez który komunikuje siê u ytkownik odwo³uj¹ siê do us³ug udostêpnianych przez zewnêtrzne systemy. Komponent IntegraXFORM posiada wyspecjalizowane konektory do wspó³pracy z zewnêtrznymi systemami w technologii Web Serwisów. Oprócz konektorów do Web Serwisów IntegraXFORM obs³uguje komunikacjê z repozytoriami danych typu SQL lub XML poprzez ujednolicony mechanizm dostêpu w oparciu na specyfikacji w jêzyku XML. Wizualne projektowania dokumentów formularzowych w technologii Xforms Reprezentacja oraz udostêpnianie informacji w systemach medycznych jest utrudniona ze wzglêdu na zró nicowanie wykorzystywanych formatów danych, bêd¹ce m.in. konsekwencj¹ du ego zró nicowania Ÿróde³ informacji medycznych. Uwzglêdniaj¹c omawian¹ specyfikê informatycznych systemów medycznych wydaje siê, e rozwi¹zaniem daj¹cym najwiêksze mo liwoœci jest wykorzystanie technologii XML, w tym technologii w szczególnoœci dialektu XForms. Technologia XForms pozwala na szybkie prototypowanie modeli informacyjnych dokumentów oraz interfejsów u ytkownika. Elastycznoœæ technologii XForms pozwala na szybki rozwój i ³atwe modyfikowanie modelu informacyjnego oraz interfejsu u ytkownika. Rysunek 4. Schemat definiowania dokumentów formularzowych w notacji XForms IntegraXFS przekszta³ca instancje ekranów z postaci XForms na ekranowe formanty w postaci HTML oraz inne przyciski (wykonane w technologii Ajax) bez wiedzy i udzia³u u ytkownika. Podstawowym obiektem w œrodowisku IntegraX- FORMS jest dokument typu formularzowego, który jednak mo e mieæ ró ne zastosowanie w zale - noœci od funkcji, jak¹ pe³ni w budowanej aplikacji. IntegraXFORMS wyró nia dwa typy dokumentów w budowanej aplikacji: Dokument typu formularzowego, bêd¹cy odpowiednikiem papierowego dokumentu biznesowego. Dostêpne w IntegraCAD podstawowe komponenty pozwalaj¹ na wierne odwzorowanie

14 12 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE Rysunek 5. Edytor wizualnego projektowania dokumentów formularzowych w notacji XForms widoku graficznego dokumentu papierowego na dokument elektroniczny typu formularzowego. Dokument typu WEB-GUI bêd¹cy komponentem graficznego interfejsu u ytkownika z aplikacj¹ w technologii WEB. Dostêpne podstawowe komponenty w IntegraCAD pozwalaj¹ na ergonomiczn¹ budowê tzw. kontrolek interfejsu graficznego aplikacji w technologii WEB 2.0. IntegraCAD praktycznie w 100 proc. zwalnia u ytkownika z koniecznoœci zaznajamiania siê z wewnêtrznym formatem zapisu warstwy prezentacji, poniewa wspiera on graficzne projektowanie dokumentu metod¹ przeci¹gania i uk³adania komponentów w warstwie prezentacji dokumentu. Warstwa prezentacji dokumentów elektronicznych IntegraXFORMS sk³ada siê z dwóch kompnentów elementów XHTML2 oraz arkuszy stylów CSS. Elementy XHTML2 wraz ze swoimi atrybutami definiuj¹ obiekty warstwy prezentacji, natomiast arkusze stylów okreœlaj¹ ich rozmieszczenie oraz szczegó³y wygl¹du. Uwzglêdniaj¹c przedstawion¹ charakterystykê pakietu IntegraTP w zakresie oceny mo liwoœci wizualnego projektowania dokumentów formularzowych w technologii XForms mo na stwierdziæ, e pakiet ten oferuje nowoczesne dokumenty elektroniczne typu formularzowego i w pe³ni spe³nia wymagania systemu TMC w tym zakresie. Mo liwoœci technologiczne pakietu IntegraTP pozwalaj¹ na implementacjê procesów medycznych w postaci WebSerwisów. Umo liwia to komponent IntegraXFORM, który obs³uguje us³ugi (zadania) zlecane przez silnik BPM. Zadania te s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z realizacj¹ przep³ywu pracy i dokumentów pomiêdzy u ytkownikami obs³uguj¹cymi dan¹ procedurê medyczn¹. Zadania te oprócz interfejsu, poprzez który komunikuje siê u ytkownik mog¹ odwo³ywaæ siê do us³ug udostêpnianych przez pozosta³e modu³y systemu TMC lub systemy zewnêtrzne. Podsumowanie Z perspektywy 3 lat realizacji projektu informatycznego tworz¹cego i wykorzystuj¹cego procesowe podejœcie w zakresie medycyny mo na stwierdziæ, e nowe podejœcie zmieni³o sposób pracy jednostki, przynajmniej w zakresie zdalnych konsultacji. Powsta³ jednolity opis dzia³ania Centrum Telekonsultacji jako odrêbnej struktury organizacyjnej. Poszczególni uczestnicy procesów znaj¹ swoj¹ rolê oraz miejsce w procedurze. Ustalane s¹ najlepsze mo liwe, g³ównie pod wzglêdem technicznym, sposoby realizacji dzia³añ medycznych, a wdro ony mechanizm platformy informatycznej sprzyja szybszemu adaptowaniu siê do warunków zewnêtrznych. Stworzyliœmy now¹ kulturê tej ma³ej organizacji, a zespó³ p³ynnie wspó³pracuje ze sob¹. Zmieni³o siê zarz¹dzanie zadania niejako wyznaczaj¹ siê same pod dyktando zlecaj¹cych partnerów, a dzia³ania koordynatorów przesunê³y siê z tradycyjnego wyznaczania osób realizuj¹cych dane zadania, w stronê faktycznego nadzoru nad realizacj¹ zleceñ. Mamy i wykorzystujemy mo liwoœæ identyfikacji obszarów do usprawnieñ przez co mo emy permanentnie doskonaliæ funkcjonowanie Centrum. W³adys³aw Wêglarz Nerosoft S. J.

15 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE Dostêp do sieci Internet 13 Charakterystyka rynku dostêpu do sieci Internet Zgodnie z oczekiwaniami rok 2009 by³ kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby abonentów korzystaj¹cych z us³ug szerokopasmowego dostêpu do sieci Internet. Dostêp poprzez sieci stacjonarne Tabela 1. Dostêp do sieci Internet w Polsce w latach (dostêp stacjonarny i mobilny) Na koniec 2009 roku liczba stacjonarnych ³¹czy szerokopasmowych wynios³a oko³o 5,16 milionów. Wzglêdem 2008 roku przyby³o 720 tysiêcy ³¹czy, co stanowi³o przyrost w wysokoœci 16,3 proc. wzglêdem 2008 roku. Dostêpnoœæ stacjonarnych us³ug szerokopasmowych w przeliczeniu na 100 mieszkañców wzros³a o 1,9 punktu procentowego w stosunku do 2008 roku i osi¹gnê³a poziom 13,6 proc. Liczba gospodarstw domowych z dostêpem szerokopasmowym, wzros³a ród³o: UKE o oko³o 5,3 punktów procentowych w 2009 roku ju prawie 39 proc. gospodarstw domowych korzysta³o z takiego rodzaju dostêpu. Przyrost pomiêdzy 2007 i 2008 wynosi³ oko³o 2 punktów procentowych - dostrzegalna jest wyraÿna tendencja wzrostowa w tym zakresie. Dostêp poprzez sieci ruchome Tabela 2. Stacjonarny dostêp do sieci Internet w Polsce w latach ród³o: UKE Tabela 3. Dostêp do Internetu poprzez sieci ruchome w Polsce w latach W 2008 roku z dostêpu do Internetu za poœrednictwem sieci komórkowych korzysta³o 1,06 milionów u ytkowników. Z kolei na koniec roku 2009 liczba takich u ytkowników wynios³a ju 2,1 milionów, a wiêc w ci¹gu jednego roku liczba ta wzros³a o oko³o 1,04 milionów co stanowi³o przyrost o 98 proc. Na koniec 2009 roku znacz¹co wzros³a równie wartoœæ poziomu penetracji dostêpem mobilnym do Internetu w przeliczeniu na 100 mieszkañców wzglêdem koñca 2008 roku. W stosunku do ubieg³ego roku odnotowano przyrost w wysokoœci 2,7 punktu procentowego co w stosunku do 2008 roku oznacza³o przyrost na poziomie równym 96 proc. Podobnie wygl¹da³a sytuacja w przypadku us³ug dostêpu do Internetu poprzez sieci ruchome w przeliczeniu na liczbê gospodarstw domowych. W ci¹gu roku odnotowano wzrost wykorzystania tego rodzaju dostêpu o oko³o 97 proc. Rozk³ad liczby u ytkowników posiadaj¹cych dostêp do Internetu przez ³¹cza stacjonarne ró ni siê znacz¹co pomiêdzy ród³o: UKE województwami. Najwiêksza liczba u ytkowników korzysta³a z Internetu na terenie województwa mazowieckiego oraz wielkopolskiego. Do województw posiadaj¹cych najmniejsz¹ liczbê aktywnych u ytkowników ³¹czy szerokopasmowych zalicza³y siê województwa podlaskie i lubelskie oraz opolskie i œwiêtokrzyskie. 1 GD gospodarstwo domowe.

16 14 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE Tereny du ych miast charakteryzuj¹ siê wy szym poziomem konkurencyjnoœci infrastrukturalnej ni ma to miejsce w przypadku mniejszych miast lub terenów podmiejskich. W du ych miastach oprócz operatorów sieci PSTN 2 prê nie dzia³ali operatorzy sieci telewizji kablowych TVK, którzy oprócz retransmisji sygna³u audiowizualnego œwiadczyli równie us³ugi szerokopasmowego dostêpu do Internetu dostarczanego za pomoc¹ modemów kablowych TVK. Konsumenci zamieszkuj¹cy tereny dutych miast mieli równie mo - liwoœæ uzyskania sta³ego dostêpu do Internetu za poœrednictwem sieci dostêpowych bêd¹cych w³asnoœci¹ lokalnych dostawców ISP œwiadcz¹cych Wykres 1. Udzia³ procentowy liczby u ytkowników koñcowych korzystaj¹cych z dostêpu szerokopasmowego w podziale na województwa w 2009 roku ród³o: UKE swoje us³ugi na przyk³ad z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej transmisji danych WLAN 3. Zazwyczaj sieci takich operatorów pokrywa³y niewielki obszar, czêsto obejmuj¹cy teren osiedla a nawet kilku domów wielorodzinnych. Liczba zakoñczeñ sieciowych bêd¹cych w³asnoœci¹ ma³ych dostawców ISP waha³a siê w przedziale od kilkunastu do kilku tysiêcy ³¹czy i by³a najczêœciej uzale niona od skutecznoœci dzia³añ operatora w pozyskiwaniu abonentów lub ograniczeñ wynikaj¹cych z zasiêgu sieci dostêpowej. Podobnie do lat ubieg³ych, w 2009 roku najczêœciej wykorzystywan¹ technologi¹ dostêpu do Internetu by³a technologia xdsl 4. Najwiêkszym dostawc¹ us³ug szerokopasmowych dostarczanych przez modemy xdsl by³a TP SA. Ogó³em na koniec 2009 roku technologia xdsl by³a Ÿród³em sta³ego dostêpu do Internetu dla blisko 2,84 miliona konsumentów, z czego 2,07 miliona by³o klientami TP SA. Drug¹ technologi¹ pod wzglêdem liczby stacjonarnych zakoñczeñ, wykorzystywan¹ przez operatorów do œwiadczenia us³ug szerokopasmowej transmisji danych by³a technologia w standardzie DOCSIS 5. Jest ona powszechnie stosowana przez operatorów sieci telewizji kablowych. Na koniec 2009 roku dostêp do Internetu za pomoc¹ sieci kablowych posiada³o 1,58 miliona abonentów. W porównaniu do roku 2008 operatorzy telewizji kablowych zwiêkszyli swoj¹ bazê klientów o 300 tysiêcy, na co wp³yw mia³a przede wszystkim atrakcyjniejsza oferta przy porównywalnej cenie detalicznej ni w przypadku operatorów sieci PSTN. Alternatywn¹ form¹ dostêpu do Internetu wzglêdem stacjonarnych ³¹czy szerokopasmowych by³a technika bezprzewodowej transmisji danych w sieciach ruchomych operatorów GSM. Szeroko zakrojone kampanie reklamowe zachêcaj¹ce konsumentów do korzystania z takiej formy us³ug szerokopasmowych poparte atrakcyjnymi cenowo ofertami detalicznymi spowodowa³y, e na koniec 2009 roku z dostêpu do Internetu za pomoc¹ modemów 2G/3G korzysta³o oko³o 2 milionów konsumentów. W ci¹gu jednego roku przyby³o oko³o 1 miliona konsumentów us³ug szerokopasmowych realizowanych przez urz¹dzenia umo - liwiaj¹ce uzyskanie dostêpu do Internetu mobilnego jakimi s¹ modemy 2G/3G. Odnotowany przyrost doskonale oddaje skalê i trend w zainteresowaniu konsumentów tak¹ form¹ dostêpu do Internetu. Warto jednak dodaæ, e wed³ug danych na koniec 2009 rok, w przypadku operatorów sieci komórkowych powszechn¹ praktyk¹ by³o stosowanie limitów danych w ramach abonamentu wnoszonego za dostêp do Internetu. Zazwyczaj przekroczenie przez konsumenta limitu okreœlonego przez operatora mobilnego skutkowa³o drastycznym ograniczeniem transferu danych w kierunku od sieci do abonenta, a w nielicznych przypadkach potrzeb¹ wnoszenia dodatkowych op³at za ka d¹ rozpoczêt¹ jednostkê przes³anych danych. Konsumenci w Polsce zaczynaj¹ postrzegaæ dostêp do Internetu przez sieæ GSM jako substytut stacjonarnego dostêpu do Internetu. Prawdopodobny jest wiêc dalszy, równie dynamiczny, wzrost liczby U ytkowników tej formy dostêpu do Internetu. Brak przywi¹zania do miejsca, do którego doprowadzana jest us³uga oraz brak innej alternatywy uzyskania dostêpu z powodu braku sieci dostêpowej operatorów stacjonarnych spowodowa³y, e na koniec 2009 roku oko³o 27 proc. u ytkowników Internetu by³o klientami 2 PSTN (ang. Public Switch Telephone Network Publiczna Komutowana Sieæ Telefoniczna). 3 WLAN (ang. Wireless Local Area Network bezprzewodowa sieæ lokalna). 4 xdsl (ang Digital Subsriber Line cyfrowa linia abonencka). 5 DOCSIS (ang. Data Over Cable Service Interface Specification standard transmisji danych w sieciach kablowych).

17 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 15 operatorów sieci ruchomych. Odpowiednio na koniec 2008 roku wartoœæ ta wynosi³a 18 proc., co w skali roku da³o przyrost na poziomie dziewiêciu punktów procentowych. Wartoœæ rynku Ca³kowita wartoœæ rynku us³ug dostêpu do sieci Internet za pomoc¹ sieci mobilnych i stacjonarnych w 2009 roku liczona przychodami ze sprzeda y us³ug klientom koñcowym wzros³a w stosunku do roku ubieg³ego o oko³o 7,9 proc. i osi¹gnê³a wartoœæ 4,07 miliardów z³. Choæ wartoœæ rynku stale roœnie, to dynamika tego przyrostu rok do roku maleje. Co roku wzrasta jednak liczba u ytkowników z dostêpem do Internetu. Sugerowaæ to mo e prze³om w polityce ustalania przez operatorów telekomunikacyjnych cen detalicznych za us³ugi dostêpu do Internetu. Dla konsumentów oznaczaæ to mo e w najbli szym czasie ni sze op³aty abonamentowe jak równie pocz¹tek wzrostu konkurencji us³ugowej, w szczególnoœci w zakresie przep³ywnoœci bitowych dostarczanych w ramach podobnej do dotychczasowej op³aty detalicznej. Struktura rynku Wykres 2. Wartoœæ rynku us³ug dostêpu do sieci Internet w Polsce w latach w mld z³ (bez VAT ) ród³o: UKE W Polsce us³ugi szerokopasmowego dostêpu do sieci Internet dostarcza kilkunastu znacz¹cych operatorów telekomunikacyjnych. Oprócz najwiêkszych dostawców Internetu, istnia³a tak e du a grupa mniejszych operatorów telekomunikacyjnych ISP posiadaj¹cych w sumie 15,8 proc. udzia³u w detalicznym rynku us³ug szerokopasmowych w Polsce. Wiêkszoœæ z nich wykorzystuje technologiê sieci lokalnych Ethernet lub WLAN Ethernet i œwiadczy us³ugi przede wszystkim na terenach mniejszych miast i terenów podmiejskich. Postêpuj¹ca konwergencja us³ug sprawi³a, e operatorzy telekomunikacyjni du y nacisk po³o yli na us³ugi ³¹czone w pakiety po dwie, trzy a nawet cztery us³ugi jeœli uwzglêdniæ telefoniê GSM. Oferty te przesta³y byæ ju tylko domen¹ operatorów telewizji kablowych i staj¹ siê powszechne wœród operatorów telefonii stacjonarnej i ruchomej œwiadcz¹cych te us³ugi we w³asnej sieci i dziêki umowom ramowym podpisywanym z operatorem zasiedzia³ym. Na uwagê zas³uguje znaczny wzrost liczby u ytkowników modemów 2G/3G odnotowany przez operatorów sieci mobilnych. Nale y przypuszczaæ, e w czêœci s¹ to nowi u ytkownicy, którzy w wyniku coraz Wykres 3. Udzia³ operatorów sieci stacjonarnych i mobilnych w rynku dostêpu do sieci Internet pod wzglêdem liczby u ytkowników w latach bardziej atrakcyjnych ofert detalicznych przedstawianych przez operatorów GSM zdecydowali siê na zakup modemów 2G/3G, jak równie w czêœci byli to u ytkownicy, którzy zrezygnowali z posiadania stacjonarnego ³¹cza szerokopasmowego i nawet pomimo ograniczeñ wynikaj¹cych z limitów w transferze danych narzuconych przez operatorów sieci GSM, zdecydowali siê ca³kowicie uniezale niæ od Internetu z gniazdka w swoim lokalu. ród³o: UKE Komentarz: W przypadku operatorów sieci mobilnych w zestawieniu ujêto ca³kowit¹ liczbê u ytkowników korzystaj¹cych z dostêpu do Internetu przez sieæ GSM i przez sieæ stacjonarn¹ danego operatora (BSA, technologia CDMA). Technologie szerokopasmowego dostêpu do Internetu w Polsce W Polsce wystêpuj¹ obecnie praktycznie wszystkie mo liwe technologie wykorzystywane do œwiadczenia us³ug dostêpu szerokopasmowego. G³ównymi technologiami sta³ego dostêpu do Internetu s¹ nadal: xdsl, modem kablowy TVK, oraz LAN/WLAN Ethernet.

18 16 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE Od 2006 do 2008 roku obserwowaliœmy na rynku tendencjê wzrostow¹ udzia³u us³ug na bazie ³¹czy xdsl. W 2009 roku tendencja ta uleg³a zmianie na spadkow¹ i udzia³ ³¹czy xdsl w rynku ³¹czy stacjonarnych osi¹gn¹³ poziom oko³o 50% (wartoœæ nie zamieszczona na wykresie). Tak du y spadek udzia³ów ³¹czy z technologi¹ xdsl by³ skutkiem wzrostu liczby u ytkowników Internetu, którzy zdecydowali siê na uzyskanie dostêpu do sieci za poœrednictwem sieci mobilnych operatorów GSM oraz sieci bezprzewodowych WLAN. Du y przyrost w skali roku liczby u ytkowników korzystaj¹cych z dostêpu do Internetu za pomoc¹ sieci operatorów mobilnych spowodowa³, e w ujêciu ogólnym zmala³o znaczenie ³¹czy wykorzystuj¹cych technologiê xdsl w œwiadczeniu us³ug szerokopasmowych nawet pomimo tego, e ich liczba w stosunku do zesz³ego roku wzros³a. Modemy 2G/3G okaza³y siê najczêœciej wybieran¹ przez konsumentów form¹ dostêpu Internetu w 2009 roku. Na koniec 2009 roku ju prawie co trzeci u ytkownik sieci Internet korzysta³ z dostêpu do Internetu przez sieci operatorów GSM. Odpowiednio w 2008 roku dostêp do Internetu przez sieci GSM posiada³ prawie co pi¹ty konsument. ¹cza xdsl (wraz z ³¹czami na bazie us³ugi BSA) Wykres 4. Udzia³ procentowy poszczególnych rodzajów technologii stacjonarnych w latach ród³o: UKE Komentarz: 1. W latach 2006 i 2007 nie zbierano danych o liczbie modemów 2G/3G. 2. Kategoria Inne technologie obejmuje technologie CDMA, FWA, Wimax, ³¹cza dzier awione Dynamika przyrostu liczby nowych klientów korzystaj¹cych z Internetu za pomoc¹ modemów xdsl wynios³a w 2009 roku oko³o 5,4 proc. (wzrost z 2,72 miliona w 2008 do 2,84 miliona w 2009 roku). W ci¹gu jednego roku przyby³o 120 tysiêcy nowych u ytkowników modemów xdsl. Ca³kowita liczba u ytkowników przy³¹czonych do sieci Internet przez operatorów alternatywnych na bazie us³ugi hurtowego dostêpu do sieci BSA wynios³a na koniec 2009 roku oko³o 440 tysiêcy, co stanowi³o 15,5 proc. wszystkich ³¹czy szerokopasmowych w technologii xdsl. Modem kablowy TVK Liczba U ytkowników korzystaj¹cych z technologii TVK na koniec 2009 roku wzros³a do poziomu oko³o 1,58 mln. W ci¹gu roku operatorzy telewizji kablowych zwiêkszyli swoj¹ bazê klienck¹ o 300 tysiêcy zakoñczeñ sieciowych. Wykres 5. Zestawienie przyrostów liczby u ytkowników u operatorów telewizji kablowych œwiadcz¹cych us³ugê dostêpu do Internetu w 2009 r. Najwiêksze przyrosty w skali roku odnotowa³y spó³ki Vectra (przyrost o 22 proc.) oraz UPC Sp. z o.o. (przyrost o 19 proc.) Zbli one przyrosty odnotowa³y równie Multimedia Polska i poznañska spó³ka INEA (przyrost o oko³o 14 proc.). Wymienione spó³ki wraz z Aster Sp. z o. o. by³y dostawc¹ us³ug ród³o: UKE internetowych dla 1,2 mln u ytkowników. Ten dobry wynik jest efektem oferowania konsumentom znacznie wy szych przep³ywnoœci ni inni operatorzy stacjonarnych sieci dostêpowych dzia³aj¹cy na terenie, na którym spó³ki posiada³y swoj¹ sieæ dostêpow¹. Modem bezprzewodowy w sieciach operatorów telefonii ruchomej Na koniec roku 2009 wskaÿnik penetracji dla us³ug dostêpu do sieci Internet poprzez modemy bezprzewodowe wynosi³ 5,5 proc. i wzrós³ wzglêdem 2008 roku o oko³o 2,7 punktu procentowego. Stopieñ pokrycia sieci¹ 3G w przeliczeniu na populacjê co roku zwiêksza siê. Stopniowe zwiêkszenie zasiêgu sieci 3G spowodowa³o, e wzglêdem 2008 roku odnotowano znacz¹cy przyrost liczby u ytkowni-

19 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 17 Wykres 6. Porównanie udzia³ów najwiêkszych operatorów sieci mobilnych pod wzglêdem liczby aktywnych modemów 2G/3G w latach ród³o: UKE Komentarz: W zestawieniu zosta³y wykorzystane tylko dane MNO ków korzystaj¹cych z dostêpu do Internetu przez modemy 2G/3G. Na koniec 2009 roku z mobilnego dostêpu do Internetu korzysta³o ogó³em 2,1 mln u ytkowników. Operatorzy oferowali us³ugi dostêpu do Internetu g³ównie w technice transmisji danych EDGE 6 i HSDPA 7. Ta ostatnia w najkorzystniejszych warunkach tzn. przy bardzo dobrej komunikacji pomiêdzy modemem 2G/3G a stacj¹ nadawcz¹ i braku innych abonentów pozostaj¹cych w zasiêgu stacji nadawczo-odbiorczej pozwala³a osi¹gn¹æ przep³ywnoœæ do 7,2 Mbit/s. Niektórzy operatorzy zdecydowali siê równie na rozwój infrastruktury dostêpowej wykorzystuj¹cej do transmisji danych technikê HSPA, dziêki której abonenci mogli uzyskaæ dostêp do Internetu nawet z przep³ywnoœci¹ do 21 Mbit/s. Sieæ nadajników HSPA 8 jest rozwijana w pierwszej kolejnoœci w du ych miastach, gdzie stosunkowo niewielka liczba nadajników pozwala³a dostarczyæ us³ugi szerokopasmowe o wysokiej przep³ywnoœci du ej liczby konsumentów. W 2009 roku liderem na rynku œwiadczenia us³ug dostêpu do Internetu w sieciach ruchomych za pomoc¹ modemów by³ Polkomtel. Spó³ka zwiêkszy³a swoje udzia³y o prawie cztery punkty procentowe wzglêdem ubieg³ego roku i na koniec roku 2009 posiada³a oko³o 40 proc. udzia³ów pod wzglêdem aktywnych modemów 2G/3G. Wykres 7. Zestawienie liczby u ytkowników us³ug wydzwanianego dostêpu do Internetu w latach ród³o: UKE Wdzwaniany dostêp do Internetu (dial-up) W 2009 roku z technologii dial-up korzysta³o 309 tysiêcy u ytkowników, co oznacza³o spadek o 22 proc. w stosunku do roku Porównuj¹c dane z lat 2007 i 2008 kiedy to nast¹pi³ spadek zaledwie o 4 proc. rok po roku mo- na stwierdziæ, i z up³ywem czasu ta forma dostêpu do Internetu stanie siê ca³kowicie niszow¹ us³ug¹ i bêdzie utrzymywana przez operatorów telekomunikacyjnych tylko dla niewielkiej grupy. W 2009 roku wartoœæ rynku dial-up spad³a prawie o po³owê do poziomu oko³o 21,5 milionów z³, podczas gdy w 2008 wynosi³a ponad 43 milionów z³. Odnotowano wiêc kolejny spadek o blisko po³owê wartoœci rynku, poniewa w 2007 r. jego wielkoœæ wynosi³a oko³o 90 milionów z³otych. Porównanie rynków europejskich Dostêpnoœæ us³ug szerokopasmowych na bazie sieci stacjonarnych Na koniec 2009 roku Polska zajmowa³a 25 miejsce pod wzglêdem dostêpnoœci us³ug szerokopasmowych dostarczanych konsumentom za poœrednictwem sieci stacjonarnych. WskaŸnik ten osi¹gn¹³ poziom 13,5 6 EDGE (ang. Enhanced Data rates for GSM Evolution). 7 HSDPA (ang. High Speed Downlink Packet Access). 8 HSPA (ang. High-Speed Packet Access).

20 18 INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE proc. W tym samym czasie œrednia dla 27 krajów cz³onkowskich wynosi³a 24,8 proc., natomiast w krajach o najwy- szym poziomie penetracji stacjonarnymi us³ugami szerokopasmowymi, z us³ugi dostêpu do Internetu korzysta³o oko³o 37 proc. populacji danego kraju. Poziom penetracji us³ug szerokopasmowych realizowanych w oparciu o sieæ mobiln¹ 2G/3G W przypadku dostêpu do Internetu realizowanego za pomoc¹ sieci operatorów mobilnych sytuacja przedstawia³a siê bardziej korzystnie dla Polski. Polska zajmowa³a dziewi¹te miejsce na 25 krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej uwzglêdnionych w zestawieniu, plasuj¹c siê tu za Angli¹ i W³ochami. W tym samym czasie œrednia europejska wynosi³a oko³o 6 proc. Wykres 8. Porównanie poziomów penetracji us³ugami szerokopasmowymi dostarczanymi przez sieci stacjonarne w 2009 r. ród³o: 15 Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej Wykres 9. Dostêp do us³ug szerokopasmowych poprzez modemy w sieciach ruchomych w 2009 r. Zestawienie udzia³ów przep³ywnoœci w sieciach stacjonarnych W 2009 roku nadal najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê stacjonarne ³¹cza szerokopasmowe o przep³ywnoœci do 2 Mbit/s. Ich udzia³ w rynku wynosi³ 66,4 ród³o: UKE na podstawie 15 Raportu Implementacyjnego proc. Oko³o 30 proc. ³¹czy stanowi³y Komisji Europejskiej ³¹cza o przep³ywnoœci z przedzia³u od 2 do 10 Mbit/s. Niewiele ponad cztery procent ³¹czy dostarcza³o us³ugi szerokopasmowe z prêdkoœci¹ wy sz¹ ni w sieciach stacjonarnych w 2009 r. Wykres 10. Zestawienie udzia³ów przep³ywnoœci 10 Mbit/s. Jednak e porównuj¹c dane z ubieg³ym rokiem warto podkreœliæ, e udzia³ ³¹czy o przep³ywnoœci do 2 Mbit/s wynosi³ w 2008 roku oko³o 80 proc. rynku. W 2009 roku znacz¹co wzrós³ udzia³ ³¹czy o wy szej przep³ywnoœci na wzglêdem ³¹czy wolniejszych. To zas³uga przede wszystkim du ych operatorów sieci kablowych, którzy w ci¹gu ostatniego roku Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku. zaofe- ród³o: 15 Raport Implementacyjny Komisji Europejskiej rowali korzystne i zarazem porównywalne wzglêdem ofert operatorów sieci PSTN ceny detaliczne za us³ugi dostêpu do Internetu dla przep³ywnoœci wy szych ni 2 Mbit/s. Rynek ISP us³ugi dodatkowe Lokalni dostawcy us³ug dostêpu do sieci Internet równie rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê poprzez œwiadczenie us³ug dodatkowych. W 2009 roku zosta³o przeprowadzone badanie polskich ISP, miêdzy innymi pod k¹tem us³ug dodatkowych, jakie œwiadcz¹ poza dostêpem do Internetu i obszarów na jakich œwiadcz¹ te us³ugi. Tabela 4. Us³ugi œwiadczone klientom indywidualnym ród³o: UKE na podstawie badania NASK

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo