Etha spotkania w Casablance

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etha spotkania w Casablance"

Transkrypt

1 Oczy ciężkiej broni Zdecydowana akcja obronna wojsk sprzymierzonych Z GŁÓW NEJ K W A TERY F0H R E R A, JÖ stycznia. N aczelna Komenda Niemieckich Sił Z brojnych' kom unikuje w dniu 29 stycznia: W nieustępliwie zdecydowanej akcji obronnej armie na froncie wschodnim rozbiły wszystkie masowe ataki bolszewików 1przeprowadziły w walkach planowe ruchy. W Sta ling ra'dile ta n g się zaciekłe ataki ' przyjacielskie na południowy front którym obrońcy w dalszym ciągu przeciw stawiają sie, mimo skrajnych niedostatków I wielokrotnej przewagi nieprzyjaciela. Przed niemieckimi I rumuńskimi pozyęjamń, w tarami# amehaónlaga Kaukazu, załamały alg zmasowane próby przełamania frontu, prow adzana przez nieprzyjaciela. W tajania K ubania I na atapucb, leźgeyab aa paludula ad M aura: a, poaratizymano ataki nieprzyjacielskie wojsk pancernych. Niemieckie form acje pancerne w kontrataku rozproszyły pewną dywizję sowieckiej kaw alerii gw ardii oraz form acją plaskały, śclugnląta pomiędzy Dadaaas a tajauam Iradkawepa Dana razamry w yparły bolszewików aa wschód. Przeciwko zachodniej flance rejonu bojowego Woroneża, nieprzyjaciel ekemaeodal znaczna awy, k tóra w zdacydaw auaj aktuula zmalały krw aam odparta. Na pół- Na południe od Jeziora Ladoga, nieprzyjaciel atakował Jedynie na odcinku pewnej dywizji. Po zaciętej w alce odparto go wśród znacznych s tr a t W Afryce północnej odparto siły nieprzyjacielskie, które zaatakow ały nasze pożycie w zachodniej Trypolltanll. Na terenie Tunisu działalność bojowa jedynie o znaczenia lokalnym. Szybkie niem ieckie sam oloty bojowe zaatakowały pancerne wozy wywiadowcze nieprzyjaciela oraz obiekty kolejowe. Myśliwcy niemieccy I w łoscy oraz arty leria przeciwlotnicza zniszczyli 8 samolotów nierzyjacfelsklch. BERLIN, Sft stycznia. Przy korzystnych w arunkach atm osferycznych niemieckie sam oloty bojow e bom bardowały w nocy z 28 na 29 stycznia linie kolejowe i stacje przeładunkowe w sowieckim rejonie etapowym środkowego odcinka frontu wschodniego. Po gw ałtow nej eksplozji wyleciał w powietrze pociąg z m ateriałem pędnym, powodując olbrzym i pożar, k tóry widoczny był z odległości 70 km. Drugi pociąg, znalazłszy się pod działaniem kilku bomb, zrzuconych przez sam olot bojowy, został poważnie uszkodzony. Celne pociski bombowe wyrządziły znaczne spustoszenia na terenie kilku dworców kolejowych. BERLIN, 80 stycznia. W ykorzystując pomyślne w arunki atmosferyczne, dwusilnikowe samoloty brytyjskie dokonały w godzinach wieczornych dnia 27-go stycznia Ralotu na w yspy duński. P rzelatując nad zachodnią połacią Danii oraz ntfd Kopenhagą, zrzuciły one bomby kruszące, które Przem&nenk hrdk Bwymm SO FIA. i stycznia.... W.. dniu 27 styczne! dele Qia król Borys przyjął na audiencji gację członków Parlam entu, pod przewodnictwem prezesa Sobrania K alkofra. która, jak to ma m iejsce rokrocznie, w uroczysty "posob w ręczyła m onarsze odpowjedź Ro- "fßnia na królew ską mowę tronów # z dnia ^-ąo października 1942 r. P rzy tej okazji m król oświadczył:..obecny dziejowy okres w ym aga od Buł-, tfarów poczuwania się do obowiązkowości w stosunku do narodu i państw a, bowiem Jedynie zw artość, siły twórcze i duchowe, ogą sic przyczynić do uw ieńczenia wiel- "!ti o dzielą zjednoczenia. Jedność ta je st historycznym ideałem, dla któfego Bułgan y i ich sprzym ierzeńcy, m ianow icie mo- Osi, ponieśli niezliczone ofiary. 'Jeśl.i obecnie w ykuwa się przyszłość św ła- ^ naród bułgarski obow iązany jest </tostosować się do w szystkich wymogów i trudności, jakie historyczny okres na nieko nakłada. Zjednoczona i zw arła B ułgaria WfiZrr ie nn swe barki z cal» gotow ością Wszystkie ofiary i ograniczania w imi/iniu wtasnyth interesów narodcfwych. jednakże nie trafiły obiektów wojskowych, lecz tylko w ybitnie duńskie zakłady przemysłowe.: W czasie odlotu brytyjscy lotnicy, znalazłszy się na wysokości placu ratuszowego w Kopenhadze oraz nad północna dzielnicą miasta, oflwarły ogień z broni pokładowej na m ieszkańców miasta. Pociski eksplodowały w zetknięciu z domami i gmacham i publicznym i, raniąc pew ną liczbę osób. Jak w dniti dzisiejszym stw ierdzono, ten terrorystyczny atak samolotów angielskich pociągnął za sobą ofiary wśród ludności duńskiej. Ja k dotychczas stw ierdzono. 7 osób zginęło, a około 100 osób odniosło zranienia. Jeden bombowiec strącono. * Etha spotkania w Casablance MADRYT, 30 stycznia. W kronice, datow anej w Nowego Jorku, agencja E F E informuje, że m iarodajni polityczni komentatorzy, zarów no "w Anglii, ja k i w A raery: oe, nie czynią tańem nicy z tego, lo spotkanie w C asablanca miało wynik negatyw ny. Ponadto znane są już opinie i głosy, nadeszło 2 H iszpanii, T urcji, Portugali! I Czuhgklngu. Chiński dzienmik Takun PaoM «jak donoszą z Szangh/ajii inform uje, źe konferencja w C asablance m iała ch a ra k ter czysto anglo - am erykański. Wprawdzie Roosevelt i C hurchill mieli poinform ować Czang-Kai-Sze&a co do sposobów, m ających się udzielić Cfcungkingowi pomocy, niemniej jednak jjiomoc ta miałaby raczej formy praktyczn/8, niż to dotychczas można nia, źe nie W ygląda na to, aby Oś objaw iała obawy, iprzed zapowiedzianymi przez aliantów druzgocącym i rozstrzygnięciam i. Oś w alczy na/ obcej ziemi, ale daleko jej jeszcze do pokonania jej. Wodzowie ijiemokracyj tym razem wszystko ostatecznie ułożyli i w przyszłości wszystko jpójdzie gładko pisze z dużą dozą ironii w ychodzący w Barcelonie Solidaridad N acionäl, tw ierdząc, że już przed rokiem opublikow ano deklarację C hurchilla i Roosevelta, z, której by w ynikało, że w szystkie spraw y zostały skoordynow ane i ostatecznie puszczone w ruch. Dzienniki angielskie zamieściły Jako pierwsze n astroje z C asablanki w form ie niezwykle wodnistej. Niem niej jednak fakt zatopienia m ów ton alianckiego tonażu okrętowego w tragiczny sposób wpłynął na odświętny nastrój. Ze w szystkich tych zagranicznych kom entarzy przebija zdziwienie z powodu nieobecności Sow ietów w tyra spotkaniu. T asviri B fk iar, dziennik turecki, tym razem znów zupełnie w niedwuznaczny spoęób zapytuje, dlaczego Stalin nie delegował bie dodaje, że w ydaje -się Całkowicie niepraw dopodobnym, jakoby m ocarstw a Osi m iały nałożyć na Związek Sowiecki nowe zadania w obrębie wspólnego prow adzenia w ojny. STAMBUŁ. 80 stycznia. O spraw ie C asablanki pisze T asviri E fkiar" m. in.: Treścią zaw artych umów i decyzyj Jest Obserwator na wysuniętej naprzód placówce przy pomocy specjalnego przyrządu przepatruje zarośla, czy nie kryje sję tam nieprzyjaciel. o Odroczony wniosek Smutsa SZTOKHOLM, 30 stycznia. B iuro R eutera donosi z K apsztadu ó odroczeniu do lutego przez P arlam ent projektu S m utsa w spraw ie uchw ały, co do w ysyłki w ojsk Unii Południowo-Afrykańskiej do akcji poza kontynent afrykański. N astąpiło to po w niosku kierow nictw a p a rtii afrykańskiej, aby Izba w yraziła votum nieufności rządowi. nic innegp, ja k tylko zw ykły frazes, że zam ierza s&ą wziąć w obronę praw a i woliió'śó n arodów. Tw ierdzi się przy tym, że zależne to je st od bezwarunkow ego złam a nia Niemiec. N aród niemiecki, pojm ujący doskonale, jakie straszne cierpienia niewolnicze dla niego obmyślono, będzie tw ardo pracow ał, aby uniknąć tego losu. Już w ojna ostatnio w ykazała naocznie, że naród, który tak pracuje. Jak Niemcy pracują, niełatwo można zwyciężyć. Taktowny generał Hslung-Shln-Fel wreszcie miał dość Drastyczne szczegóły pobytu misji Czang Kai Szeka w USA LIZBONA. 30 stycznia. N owojorski dziennik /F im e" stwierdza, że dla aliantów nadaje siitj więcej określenie narody powaśnione#', aniżeli firm a, którą sobie sami w ybrali marody zjednoczono. Jak o dowód dla tej sw ej tezy publikuje Time szereg okoliczności w prost obrażających, okoliczności, bitóre spowodowały niedawno nagłe odwołali le m isji wojskowej Cżuhgkfogo, k tóra od kw ietnia ub. roku w ycierała poczekajcie różnych dygnitarzy w Stanach ZjedziCHtzunych, aby uzyskać dalszą pomoc w mzateirialo wojennym. Przeciw nicy P aktu Trzf/ch M ocarstw, zaznacza czasopismo, przragrałl znowu w ielką bitwę. Jakkolw iek pow ody odw ołania, zarządzonego przez m arszałka Czang-Kai-Szeka, nie zostały p&cłano w szczegółach, to w edług istotnego st&nn rzeczy je st to zbyteczne, gdyż każdy dobrze wie o tym, jakie one są, kto mógł obserwować zabiegi przedstaw icieli reżimu czungkióskiego i zdaje sobie też spraw ę, że misja ta wszędzie była ignorowana w W a szyngtonie i spotykała się z odmową. Co praw da przyrzeczono przewodniczącemu tej misji, generałowi Hslung-SHIn-Fel miejsce w grem ium, które rzekomo kieruje w ysoką strateg ią Zjednoczonych Narodów", ale jednakow oż w ojaróio nic poza tym. Jedyne zetknięcie się chińskiego generała z m iarodajnym i osobami wojskowym i aliantów polegało na grzecznościowej wizycie I ani razu go nie zaproszono, aby wziął udział w jakichkolwiek obradach. Kiedy f)0-letni szef m isji w czasie swego odjazdu ograniczył się jedynie do w yrażenia taktow nych uwag", dotyczących swego pobytu w W aszyngtonie, tak wywodzi Ti- Bo fo się zwykle lak zaczyna... LIZBONA, 89 stycznia. Nie tylko w A m eryce Południow ej, ale 1 w Stanach je d n o czo n y ch zauważyć się daje stało ro* sinąea ag itacja radykalna tak, źe cały szereg dzienników północno - am erykańskich eguje się w obowiąsku bić na alarm. Tak więc Baltim ore Evening Sun" tw ierdzi, źe nauczycielstw o północno-araerykańskie u- jaw nia coraz to w zrastające tendencje komunistyczne. Nauczyciele w A meryce P ółnocnej udzielają młodzieży Stanów Zjednoczonych lekcyj o kom unistycznych poglądach kolektywistycznych oraz zajm ują się studiam i socjalistycznym i w ilu sulsm s* mim kanztyüw jl Stanów Zjadm aasanyak Dziennik New York W orld Telegram " twierdzi, że stało się to już niepopularne, aby w Stanach Zjednoczonych.mówiprio źle o komunizmie i ażeby zajmować''wobec ko' muniżmu wrogie stanow isko. Baltim ore Newa P ost zwraca Roo»eyeltowi uwagę na w zrastającą agitację partii komndlatycznej, a Raymond Clapper" oświadcza, $a naród północno amcrykmóaki stoi W nrzad# dniu w łam ania który ima zrowć mlajaa# d y k t a t «* aawaj.»%dn dam nkratycz####, śje st to w idowiskiem, w zbudzającym lęk $ dreszcze, jeżeli,się widzi, źe takie rzeczy dzieją się w tak krytycznym dzisiejszym czasie, jeżeli sobie ktoś życzy tego, aby kraj nasz zachować dla dem okracji." Skończcie możliwie szybko... GENEWA, 80 stycznia. W aszyngtoński korespondent dziennika londyńskiegd Daily E xpress ocenia niepom yślnie wewnętrzne -polityczne położenie Rooseyeltą. Z pewnością, przynajmniej ze strony znacznej mniejszości K ongresu, oczekiwać należy btirgy przeciwko polityce prezydenta; Po raz pierwszy od lat 10-ciu mają republikanie silną większość, a to m usi jednak w jakiś sposób okazać się w skutkach, jakkolwiek republikanie nie zechcą się sprzedw W zadaniom e&roay fntfnwai. Mbgą oni jednaki jak też i niejeden demokratyczny poseł,1zaatakow ać R oosevelta pod tym kątem:.a W m z l# m atw w k ##*& * z t# w afn# jl ##z#6m # n#m aawrówć da nannaln### iy c la"t Główna siła ich ataków zwróci się przeciwko ustawie o dzierżawach i pożyczkach, która ma być odnowiona 80 czerwca. me, to ' jednak czołowi przedstaw iciele Chińczyków, osiadłych w Stanach Zjednoczonych, nie starali się ukryć swego oburzenia, z powodu niegodnego obchodzenia się z delegatem Czang-Kai-Szeka. J a k w dalszym ciągu pismo jeszcze dodaje, chiński litera t i filozof Lln-Yu-Tang ośw iadczył, co następuje: N arodow i am erykańskiem u przedłożyć muszę jedno pytanie: Dlaczego generał H siung-shin-fei nie m iałby odjechać! Jak i pożytek mógłby jeszcze był przynieść jego pobyt w W aszyngtonie dla spraw y alian-. tów, jeżeli przyw ódcy N arodów Zjednoczonych" zdają się być dalecy od tego, aby brać udział w Jednolite! strategii z Chinami przeciwko Japonii? Rew elacje now ojorskiego Time" są pouczającym kom entarzem nie tylko o p rak tycznej niemocy Stanów Zjednoczonych zaopatrzenia w pomoc Chin O zungkingu, pro-, wie źe zupełnie osaczonych przez Japończyków, ale i o tym, ja k mało m yśli R oosevelt o swoich przyrzeczeniach udzielenia pomocy. W dobrze poinform ow anych kołach, zagranicy mówi się o tym. że ilu stru ją one poza tym niedojśeie do skutku zabiegów ó utworzenie wspólnej Najwyższej Bady Wojennej Aliantów, ja k to już opinio publiczna całego św iata m iała okazję stw ierdzić, czytając te k st ostatecznego kom unikatu o konferencji w Casablance. TO K IO, 30 stycznia. J a k donosi urzędowa służba inform acyjna z Czungkingu, w ostatnich dniach wzmógł się w dalszym ciągu nacisk japoński, w yw ierany przeciw ko południow ej części południowo-zachodniej chińskiej prow incji Y uennan. K olum na japońska, składająca się z kilku tysięcy tądzi, atak u je M osung i Monso. W ypady japońskie w idocznie iry tu ją Czungking, udarem niają one przecież z góry rozbudowę silniejszych ezungułósko-chińskieh pozycyj w tym terenie granicznym. W dalszym ciągu donoszą z Czungkingu o nowym japońskim w ypadzie w środkowej Mongolii. Pew na silniejsza japońska jednostka maszeruje tara ze Suiyan. w kierunku zachodnim. W iadomość ta daje do zrozum ienia, że dotychczas podejm ow ane próby wojsk Czang Kai Rzeka nie zdołały tego pochodu naprzód dotychczas, zatrzymać.

2 sam W prasie alianckiej K U B IER CZĘSTOCHOWSKI" W ydarzenia, rozgryw ające się a a wszystkich frontach, znalazły oddźwięk we wszystkich dziennikach p rasy alianckiej i neutraln ej. K onferencja R oosevelts z C hurchillem w Casablance, k tó ra je st tem atem dnia, spotkała się z pierw szym i atakam i i z całym szeregiem pytań, które padły pod adresem obu czołowych mężów anglosaskich. O pinia je st w dalszym ciągu zaniepokojóna akcją niem ieckich łodzi podwodnych. W związku z tym dziennik Manches te r G uardian je st zdania, że tak w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych zaniepokojenie będzie panow ać w dalszym ciąga, o ile konferencja w Casablance nie d a pobudki do nowych w spólnych zarządzeń przeciwko wojnie łodziami podwodnymi. W obu kraja c h w zrasta tro sk a i w ysuw a się wciąż to sam o pytanie, czy mimo w szelkich w ysiłków osiągnie się dość dobre wyniki. Dziennik D aily M ail" pisze, że opinia publiczna pow itałaby to ze znacznie w iększą radością, jeżeliby z Casablanci otrzym ano zdecydow ane zapewnienie, źe łodzie podwodne będzie się zwalczało z większą energią. Omaw iając sytuacje w ojskową, dziennik Eve* n in g S tan d a rd " stw ierdza, że nie należy identyfikow ać inicjatyw y wojskowej % inicjaty w ą w grze w piłkę nożną. Koniecznie trzeba zw rócić uw agę n a te różnice, poniew aż w łaśnie w obecnej chw ili po stronie anglo-am erykańskiej mówi się ta k wiele o inicjatyw ie. W w ojnie tego rodzaju, ja k obecna, ta stro n a m a silnie w sw ym ręku inicjatyw ę, k tó ra rozporządza nowoczesną bronią. Pod tym względem Niemcy górują tu bardzo, ponieważ Anglo-A m erykanie nie posiad a ją jeszcze żadnego śro d k a przeciw ko ta kim łodziom podwodnym, ja k ie Niemcy obecnie zastosow ały. W ciąż jeszcze Niemcy b u d u ją prędzej łodzie podwodne, aniżeli je alianci są w stanie zatapiać. Równocześnie punkty oparcia dla floty znajdują się w ręku N iem iec i z nich łodzie podw odne m ogą podejm ow ać swe ataki z bardzo dobrym w ynikiem przeciw ko brytyjsko-am erykańskiej żegludze zaopatrzeniow ej. W yniki zaś, k tó re osiąga przeciw nik w w ojnie m orskiej, są decydujące, czego nie pow inno się przeoczyć, zwłaszcza, że blokada kontynentu europejskiego okazała sie tym czasem iluzoryczną. Także i m iarodajne czynniki w K a nadzie zdają sobie z każdym dniem coraz bardziej sprawę z wzrastającego niebezpieczeństw a łodzi podw odnych. Tak ośw iadczył obecnie, w edług doniesienia..timesa" z M ontreal, szef kanadyjskiego sztabu generalnego m ary n ark i, generał P ercy Nel los. W edług niego istn ieją w szelkie dane do przypuszczenia, że akcje niem ieckich łodzi podw odnych p rzybierają coraz bardziej na sile. N iem cy są nadal najgroźniejszym i n ajniebezpieczniejszym przeciw nikiem oto jedyne niezaw odne oświadczenie, jakie jesteśm y zdolni w ydać pisze D aily H erald". B ój na ziemi tu n etańskiej nie został jeszcze ro zstrzygnięty, a akcja m orska w ydaje się być n ajbardziej decydującym czynnikiem w obecnej wojnie. Jed y n y nasz triu m f w zw iązku z w ydarzeniam i na W schodzie i w A fryce północnej, ja k i nadzieja na now e zw ycięstw a, m ogą szybko przem inąć, jeśli pojm iem y, że dotychczas nie byliśm y w etanie opanow ać groźby łodzi podw odnych. Niebezpieczeństw o łodzi podw odnych pow inno, w ystarczyć dla pozbaw ienia się zadow olenia lub obniżenia w ysiłków wojennych." F ro n t m orski znajduj żyw y rezonans w kołach tureckich. P od nagłów kiem Trzeci fro n t" dziennik Ju n o s N ad ir pisze, że wobec w ydarzeń na froncie w schodnim i w A fryce północnej zapomina się o froncie morskim, istniejący m od początku obecnej w ojny św iatowej. Jest rzeczą niewątpliwą, że wśród wielkich zagadnień, które om aw iali C hurchill i Roosevelt.najważniejszym było niebezpieczeństw o. jakie przedstaw iają siły Obi na froncie morskim. Ameryka przyznaje przecież sam a. że USA i A nglią ponoszą mlesięeznio milion ton s tra t w tonażu okrętow ym. Cały św iat, a w pierw szym rzędzie Niemcy i Anglia, wiedzą doskonale, że wojn a niem ieckim i łodziam i podw odnym i w ubiegłej wojnie światowej omal że nie obaliła przeciw ników. Teraz jeduak je st rzeczą ja sn ą,że położenie Niemiec je st o w iele ko»' rzystniejeze, aniżeli podczas w ojny św iatowej. Łodzie podwodne doznają dzisiaj wydatnego poparcia ze strony lotnictw a. Po stronie N iem iec walczą takie potęgi m orskie, ja k W łochy i Japonia, a Niem com stoi dzisiaj do dyspozycji wybrzeże europejskie od N arw iku do H iszpanii i do M orza Śródj ziemnego. Siły aliantów m uszą przebyw ać tysiące mil m orskich, aby się dostać na teren y bojowe, a rozbity albo w połow ie zatopiony konw ój oznacza tyle, co przegrana bitw a. Albowiem nie tylko przepada ta k cenny tonaż okrętow y, ale także, co m a je szcze większe znaczenie, w artościowy ładunek. Do tego dołączą się s tra ta w ysoko w ykw alifikow anych m arynarzy, których w yszkolenie zabiera więcej czasu, aniżeli wyszkolenie lotników. Z kblei Junos N a d ir zw raca też uw agę na pesym istyczne oświadczenie Tomasza W oodrnffa w londyńskiej agencji prasowej na tem at niebezpieczeństwa łodzi podwodnych i stw ierdza w zakończeniu, że w ysiłki anglo-amerykańskie nie w ystarczają, aby sprostać w zrastającym możliwościom ataku ze strony lo dzi podw odnych państw Osi. Rozm owy w Casablance, kom entow ane na ogół skąpo, zostały zaopiniow ane także przez Tokio. T nnjno przypuścić, ażeby o statnie ta jn e posiedzenie Roosevelts i Churchilla w Casablance wpłynęło wydatnie na ogólną sytuację w ojenna tak stw ierdza rzecznik rządu japońskiego w pierw szym oficjalnym orędziu. K om unikat, wydany po konferencji, je st zbyt ban aln y,aby zasługiw ał na pow ażne kom entarze. Oba państw a, tak A nglia, ja k i A m eryka, s ta ra ją się zapewnić sobie hegem onię na świceie. Podczas, gdy A nglia czyni rozpaczlir-«w ysiłki, ażeby u trzym ać za w szelką cenę swe Im perium i tym samym panow a nie nad św iatem. S*any Zjednoczone u siłują zepchnąć angielskiego ryw ala, aby sam e mogły zająć miejsce władcy świhta. Dlatego dzisiaj Am erykanie prowadza zdecydow aną politykę mocarstwową. S zturm k ry ty k i przeciw ko d y ktaturze Eisenhow era oraz żądanie zw olnienia go. jako też m ianowanie Peyroutona generalnym gubernatorem T nnetanii, są dalszym wyrazem anglo-am erykańskiej niezgodności. Trudno także, aby rzekoma zgodność pom iędzy de Gani lehn a G irand. ja k o też odsunięcie Eisenhowera, wpłynęły na usunięcie m inorow ego nastro ju w obozie anginam erykańskim. Tak też więc zaw arte.w M at roku um ow y m iędzy Rooseveltcm a Cbnrchilem mogą okazać mię również iluzorycznym i, ja k w iara w niezniszczalność okrętu liniow ego, na którym spotkali się po raz pierw szy ci obaj mężowie, a k tó ry dzisiaj spoczyw a na dnie m orskim. Na froncie wschodnim, trw a nieprzerwanie napór bolszewicki. K omunikat niemiecki z 28-go stycznia stw ierdza, że arm ie niem ieckie niew zruszalnie w ytrzym ują nacisk nieprzyjaciela, cofając się, zgodnie z rozkazem. aa now a skróconą linię bojową. Tw ardy opór oddziałów niemieckich, okrążonych pod S talingradem, znalazł uznanie nawet oficerów brytyjskich, którzy podkreś la ją ogrom ne s tra ty czerwonych. D ziennik szwedzki D agspoeten" opublikow ał w dniu 29-ym stycznia spraw ozdanie pew nego b rytyjskiego oficera, który, jako obserw ator na froncie stolingradzkim. był naocznym św iadkiem tych gigantycznych zm agań. O ficer b ry ty jsk i zaznacza, że bart i pogarda śmierci, okazyw ana tam od szeregu tygodni przez żołnierzy niemieckich: przechodzi wszelkie w yobrażenie. J e st to także powodem potw ornych ofiar bolszewi ków, którzy podług oceny pewnego pułków nika sowieckiego, w alczącego pod S talin gradem, stracili jedynie w tym rejonie ponad , ludzi Onłe dyw izje sowieckie nogrążyły się w tym piekle krw i i żelaza. Bolszewicy muszą obecnie czynić ofiarę z n ajbardziej cennych arm ij, których im później zabraknie do operaeyj na innych miejscach. Ciężkie walki obronne nad Donem. Artyleria niemiecka rozbita celnymi strzałami bolszewicki atak pancerny na pewien most na Donie. i w ielu je st w ezw anych, ale ntialo w ybranych. fmm- X X, 1 ). P ójdźm y wszyscy do w innicy P sd sk iej. On, jako ten dobry gospodarz bę<feie hojny sw oją łaską Przecież to bow iem nie sad ziemski, nie w innica a a słokaeb wzgórg, ale w innica duszy naszej, rozzłocsrma cala słońcem B oskiej dobroci' i miłości. M nsiray upraw iać w niej nasz c h a ra k ter: Cykorze* m ać w ady i plew ić chw asty zła, a zasadzać cnoty, które zebrać dadzą obfity plrta-b Sjdś my wszyscy do winnicy sbawoeniąc P anu O- N r 2* raagae nam %y\*v uv u v.,o v ia do <»Iu. Troski ziem skie nie m ogą osłabiać duchowych sil naszych w ogrodzie P ańskim., C hrystus zapłaci w iernym swoim za tn r dy nie tylko tym, których najpierw do wzniosłości powołał, ale i tym bezczynnym, którzy poszli za nim, chociażby, najpóźniej stając sie pożyteczni w w innicy ludzkiego serca, a pitni na równi z pierwszymi O w m B o l w m u P a n a / e z u s a Miłość stw orzenia je st zw odnicza i przem ija razem z czasem, ntiłość zaś Jezu sa je st w ierna I trw ała. BĘogosławioiiy ten, kto rozum... ie, co znaczy ikochać.. B oga, W pro m ien iach tej miłośeii W szystką inne, co Eochasz bracie, n ab iera b arw i świeżości szczerych, a pięknych w zruszeń. K ażdfctw e postanow ienie w inno być ^ s p ie ra n e niiłością do Niego.ePana naszego», który oczg kochać bliźniego swego. w. K to się przyw iązuje płyt o, po ziemsku, do stw orzenia, z u p ad a jący m u p a d n ę, a kto kocha Jezusa i nau k i»jego, na w#k% utw ierdzony będzie. Dlaczegóż sie, bracie, zajstaniass praßd wezwaniem C hrystusa, którjy pokazuje ci świat dobra i praw ości!.. Ojciec Kościoła tak poucza w iernym : tego kochaj i za przyjaciel aobie obierz, który cię.nie odstąpi, chociaż clę wsaysąy odstąpią i który, gdy przyjdzie twój koniec, j.«u : ~,: ł j dopuści, ażebyś m iał zginfąć. Przeto bracie, czy w życiu, cńy prey im ierou bądź blisko Jśz u sa i portttó się w iernej miłości Jego» bo kiedy cię w szystko odstąpi, On jeden cię wesprzeć moi^. P am iętaj też bracie, że wsztystko niem al utracisz, co tylko na Indziac# oprzesz, a nie na Jezusie, nie opieraj się Afięo na trzcinie, chw iejącej się od w iatru, tobo wszelkie ciało, jako traw a więdnieje i węzełka chwała jego upada, jako kw iat pointy. Jakżeż prędko się rozczarujesz i zawiedziesz, jeśli tylko na powierzchowność ludzką zważać będziesz. Szukając pocieszenia i korzyści n drugich, najczęściej» znajdziesz zawód i szkodę. Szukając zaś Jezu sa, niezawodnie odbttjesz ścieżkę, prouęsdząeą do Boga i spokoju. Je śli zaś szubataz eamego siebie, znajdziesz siebie, ale na s w j ą zgubę. Człowiek, k tó ry nie szuka Jezusa, więcej sobie szkodzi, niżli wszyscy przeciwnicy je* g H astem ^KoSnlol/'K atölickiego je st preys kanie wszystkich ludzi dla w iary Cbrystfc sowei przez m iłość i poświęcenie. W myśl tego hasła pracow ał 1 p racu je cały szereg św iątobliw ych mężów, którzy wyrzekają się w szystkiego dla dobra drugich. B. Szczęsny. Św. Piotr z Nolasku Od dziecka mud swe serce p d m e e ijk lia f, Od dziecka płoną! cały m iłością bliiniees, Przeto B i s m u w y r ć łn ll l y d e litościwe, P ojąc co moca cudóto w ybrańca święteoó, I wędrował Piotr rycerz w saraceńme boji Z Lanquedob'u do ziem i słonecznej Riszpm K W ykupując z niewoli chrześcijan ' ' i * # *» Ń W W f B y z d lo iy t sam zakon M aryi Slułełmikdw, Stam tąd pierwszy w yruszył do sh Do W alencji i krajsic p r zy szczęku orda. Lecz nie m ieczem w ojow ał, w im ję swej zasady, *, «*«4 «*«I» MM«', tw ycięu t e dobroci nie straszne tr u d y I przeszkody, O dy idzie dró iką P o ro ku m ffoici W «, A obowiązek duszy nfe łada nagrody,, szczęśliwość buda Po Komunii Święte) Po przystąpienia do Stola Reńskiego idźmy w życie 2 sercom, pełnym sooga, W szystko to, co ciężkie i znojn ą pow inno zostać poza nam i; w obecności Jeztsss m s p$q trudnym, ani złym trie zdaje. K iedy C hrystus nie przem aw ia w ew nątrz -nas, lichą je st wszelka pociecha, lecz gdy śzefknle do nas choćby jm n o swe słowo, o^iyem y zadowolenie duszy, a w iara staje el<? świętą mocą. Czyż M aria M agdalena nie zaraz pt w fltałą z m iejsca, na którym płakała, (biegły M arta pow iedziała je j: Nauczycie! p niy- rwlf i woła clą (Jan 11, 28.) Szczęśliwa to napraw dę godzina, kleiły Jezus wola cię od lez do wesela duszy. Złą ' zony 2 Nim w K om unii św iętej, p am iętaj. W domem jest, w którym Bóg m im ika. Nie jesteś już, jakoś daw niej, był. dm nóstwem bez gospodarza; nie możesz być ost- hły i nieczuły, hczroznrany i pusty. P am iętaj, że <»». k to znajdrie Jezusa» 'naidzie skarb i dobro nad wszelkie dobro. W ielka to rzecz, um ieć obcować a.teani»era; a w ielka m ądrość um ieć zatrzym ać Go w sobie. osojetg (¾ ja k o s p ic ia sw o jeg o,, który w ehoaii w niskie tw e progi, niosąc ci msśg doznania dobroci i m iłości najwyższej.. - N apraw dę, oie dojdziesz -d o -a p o W s -i rów now agi w życiu, jeżeli nie uprzedzi d l i ile pociągnie ku niebu łaska Bożą tak, ilh y ś oderw ał się i uw olnił od wszystkiego, co małe I bezbożne, szarpiące nerwy i dobra imię. 2 łask ą B oską będziesz mógł sil z Bogiem zjednoczyć. K iedy ta łaska naw iedza człowieka, wtedy je st on do w szystkiego zdolny: kiedy Bądz, hrapłe. cichy i skupiony, p oibnins i ' spokojny, dobry a roztropny, wtedy y Bógj bęorię z tobą. Jeśli się zaczniesz skłaniać ku rzeczom fw nętrznym, ważąc na szali sw ej miłości 'rrvw inrnnic do św iata z przyw iązaniem ło Boga. orędkn w ydalisz od siebie Jezusa u (racis?.tegi łaskę. A ieśli go odbiegniesz I utracisz, do kora* fve ocieczesz I gdzieś znajdziesz przyja- ictaf P rzyjaciela tąk w ielkiego ł wszechmocnego. św iętego ponad św iętość i niem icrtelncgol, Spomiędzy w szystkich, drogich sercu wemu, niech sam J e su s będzie sspztgól- ' ym wybranym i ukocbstivm, WHzysthieh dla JezuKŚ. «,łe- *usa dla Niego samego. Nigij* nie pram, unm y. aby nas szczególniej chw alono i kochano. albowiem to uniośy ale tylko sam e mu Bogu, który sobie nie ma równego. Czyste serce wnoś bn Bogn, dopóki nie po- zaś ła sk ą ustępuje, w tedy człowiek W znów, nędzny i ułom ny, bez skrzydeł wyrw plenia od tro sk ł grzechów codziennych, t i r e gdyby naw et łask a Boska orłe*vis od nas, n ie spadajm y I nie rozpaczajmy» znośm y d is chw ały Jezu sa C hrystusa. # bowłeifb gg nocą idzie dzień, no ztmle na* stęphjft- łato, a no hnrzy piękna pogoda, T znów przystąpić bodziemy m ogli do Rłnja P anakieso ł czerpać łaski nieprzebrane. W iara Biogotśtawieni w iarą silni. Jeden promm w iary więcej stanow i, niż cale fajerwerki rozumu todzkiego. K iedy w rozum czyni im& wiel* kie nostę»v, lec? donłcro od chw ili nrzcps* wiadanta E w angelii, nw ażaicic w iaro iß*9 w rarm lpraeóeji. który wnm d aje w=p«o'1.6, ^.¾ 0 * ^,a *re miłować i nie lekajri» f 1 słońce ożyw ia i npfżtrsźn «ain nabite ta k w iara ożywia I u m acnia Indykowi wąnysfko je et szlachetnym i wznios!*» wtinmtlco. o# się poświęceniem. nm?vw& : w am? W er*; nmreatek, - j WW s a W K» mferizy nam i ludzie nohofni. a świece/*? *w *W»d*w W W W B p dobrego bhe V # «S T f oowm sika. to cud iou * W ia ra nie m pie ż y j w duszy, ieśli iej &' eta fite pod»crym niem y nryemseraniom **8 sam ym w sobie, ćwiczeniem duszy w ętef* pliwdści, prowadzeniem rtałej walki ze #lp&

3 W leiifl dzällego szczepu Mao Bill O zwyczajach, obyczajach 1 wyobraźniach prymitywnych ludów go Nowozelandczyka tmd.no było jednak wiele G ł u p i e * I M ą d r z e * p rzekład * LA FONTALNA R as dureń nad durniam i rzucał W fftgdrca kam ieniam i. Kotwienie jakoś tni mb tetfcdy i trafić m ędrca nie chciały. G łupiec ta k się tdrudzur^ręce ubrudziły be m ędrzec litością zdjęty, rzecze: Człowiecze, za tw ó j trud podjęty, m aszt oto zapłata! i daje m u pół dukata, i tak m u doradza: ot w idzisz, tam się przecher dza człek, ja k w idać zasobny, spróbuj ts sposób podobny... Powodzeniem zachęcony głupiec, nic*. strudzony goni tam tego, na pozór za9 m ożnego i w. nadziei nagrody, w edług w y próbow anej:m iidy, w nadziei ta k iej kur* tuazji, zacz?/na nań ciskać rasy. C iska i ciska, z daleka i z bliska (ta k m yślał głupi, że ten się okupi), lecz ten m u nagrodę W ym ierzył, w ściekły ja k zw ie rze, k ij sw ój obrócił i głupca srom otnie wym lócił. W ażac le t głupca w yczyny, w id zim y m orał krótki: nie zaw sze jednakie p r z y czyn y w yw ołują jednakow e skutki.- St. Gl. 160-Iede spadochronu ekspedycyj w sp^praco^cy }ego zebrał, era- sowmcą l ołówkiem wybierali się potem do po- kowie, gdyż im starszy i znaczniejszy Jakiś ród, ny materiał, który posłużył do zbadania prymi wyższych miejsc, odrysowując starannie każdą tym liczniejsza jego trzoda. Woły hodowane są * Pierw sze próby ze spadochronem p o cz y tywnej duszy ludów pierwotnych. linię. Ważne rysunki'skalne, gdzie chodziłło e rówftieź planowo, jednakże wyłącznie w zależ- pili w eneejanin S ebastiano F anstis, p ary ś W ciągu wielu miesięcy mieszka!, uczepi w drobiazgowe odtworzenie, pokrywano kalką ko- noścl od ich cech zewnętrznych, np. krótkiego ki Lorm and, a później 1783 rów nież chatach tubylców w Afryce północnej, w Suda piową, uzyskując w ten sposób ściśle kopie ry- ogona lub też. białej plamy na czole Gdyby za- paryżanin: znany podróżnik balonowy nie, na terytorium Bantu i na pustynnym stepie sumo, brano tubylcom bydło, wypłacając im odszkodo- Blanchard, Kalahari. Byli oni gośćmi kacyków murzyńskich, podpatrywali recepty zmachorów-czaro- ey, rozwinęły u siebie.nawet pismo, którego o- mowy kupna na wzór europejski, zniszczonoby dochr.onero należy- się lekarzow i francuskie Niektóre rasy, jak na przykład Politiazyjczy wanie, a więc gdyby chciano zawrzeć z nimi u- Chluba jednak pierwszego skoku ze spąwników i wtajemniczali się w obrzędy oraz statme ślady znaleziono na samotnej wyspie cały ich pogląd aa życie, ' (h i ), m u Joachim ow i G arnerin. zwyczaje religijne krafotfców. O a t4> 22 paźdżiornika 1797 w zaiós? stę w Niedługo przed wybuchem obecne! wojny powróciła z Australii ostatnia z tych wypraw nau soltość m etrów, w yskakując potem ze balonie z parku M onean w P ary żu na wy* kowych. Miała ona za zadanie zbadać kulturę I spadochronem. Zrazu zanosiło się na katastrofą, gdyż spadochron nie chciał się. zwyczaje 30 do 40 tysięcy pierwotnych mieszkańców tego kontynentu, z powodu swojej czar- Tai, łttjx Uł<łJtWj$ M -i *. 7 -w. r otw orzyć Ale po 1000 m etrów mechanizm PoJ zorzy polarne) lak martwa gisnna północ s nocami trwają- each światła, oraz pozwala wieszczyć o przy- zaczął działać i G arnerin m ógł pel barwy skóry zwanych niewłaściwie Mu- Cyml pól roku rzynaml austrałskrmi. m \ pól roku ma swoisty czar i piękno, - które- sziych wiatrach I pogodzie. W mitach australijskich najwyższą istotą boską jest wąż. On to stworzy! niegdyś ziemię, wedle wierzeń czarnych Australczyków, rzucając bumerang na pramorze, a gdzie broń ta dotknęła swiertiadla wody, rozpryskiwała się ona odsłaniając ląd. Boski wąż zloty! swoje jajka na lądzie i z tych jajek wylęgły się na słońcu dziwne istoty, jakie potrafi sobie wyobrazić tytko Australczyk. Są to węże, mające wygląd ludzi i łączące w sobie właściwości wszystkich zwierząt jak też i roślin. One to wykopały doliny rzek r _ wzniosły góry j skały, a dzisiaj jeszcze przyno- zorza północna. Ma'ona ä% % e "kształt ognistesza małe dzieci. Równ!eż dorośli wierzą święcie g9 pasa, którego oba końce spadają pod widno- W to. iż wąż daje we śnie płodność mężczyźnie, krąg, a różnobarwne promienie rozrzucają się który z kolei przekazuje ją żonie. po niebie jak Oszczepy, Łagodny blask księży. wylądować. = # # # = : # S ä s S E ä B lesl * t Pasowel, a każdy Ich promień dochodzi przez Spadochron G am erina w a M poczatkw SKoriale jasne, księżyc wciąż pogodny, a blask najczystsze powietrze. Potem rozpoczyna swo- wo bagatelkę 45 kg. P o długotrw ałych gwiazd tak przepyszny, że można o nim tylko ją grę zorza północna. Naprzód bucha w zen cie próbach udało mu się zm niejszyć oiężas S?37!, rza.tw<?rzą krainę z bajki, ńa po- blady, potok światła, potem wystrzela z niego ap a ra tu do 4 i pół kg. Żona G arnerina ' a K j r - ^ ^ % wierzchm wad pojawiają się miriady ryb wszel- drgająca smuga ognia, rozbiegając się szybko Anna i córka Eliza były w jego pracy wier kiego rodzaju, z głębi wynurza wieloryb, to znów po niebie, a światło ich odbija się na każdej ga- nvrni pomoeniotimiv konała swego pierwszego skoku spadochro nowego Bv!o to w roku 1807 Dzielna dziew N O W S m e t o d a b a d a n i a c z y r i a m i a ł a W ó w c z a s 16 l a t. W 1820 r. m iad lem. Po uroczystej.hi.e6j.ad4«odtąd zag in ął o niej ( u)- l,t cadziałała go ściana i zza tej ściany dal się s ly niającym się różnobarwnym światłem. Jt h d Z na:,n^ w8zy^h. biologicznych mer pa3ä?y bó "prawda bardzo niepewnie- T)"b* nerin do A m eryki słuch- Nutomal Doszuka d m ęża f - 0!, 1* wyr toie na polach, albowiem 1¾ gn.ste strzały, przebiegają szybko całe sklepie- pierw szy kobiety, w strzykuje się w skórę stręczyciel" m a załączone rów nież wska* bóg Maów. z głębokim bólem muszę płakać nad nie nieba i zapadają się na przeciwległej stronie pacjentki. Po godzinie m am y rezultat. Je* zówki w ykazujące wiek i m ajątek przyszlosem biednych Maów...* Jest to więc bóstwo horyzontu- Od czasu do czasu ukazuje się nagle żeli nie m a ciąży, to na skórze pow staje łych małżonek i małżonków. Jeżeli, k tó ra ś praktyczne, które ujmuje się za swoim pfemłe- w zenicie ogromna masa światła w kształcie m ałe nabrzm ienie jak od nkłnh a kom ara. 2 tych dziewcząt, spodoba mię chętnem u do siem J (Batego z pewnością jest przez Maów wieńca ; strzelając promieniami ku ziemi, znika Jeżeli natom iast kobieta je st brzem ienna, ożenku mężczyźnie wówczas zw raca sie cenione I czczone- w mgnieniu oka. Zorza północna ukazuje się naj skóra nie ulega żadnej zmianie. Nowa mer on do' towarzystwa automatów, które zą 1 religii rozwija sie najwięcej zwyczajów i częściej w czasie ciszy i pogody, a najżywsza loda. prosta, tania i łatw a do w ykonania, pew ną opłatą pośredniczy w spotkaniu, twórczość kultowa. Jeżeli afrykańskie plemiona bywa przy wietrze południowo-wschodnimi Mie m a daw ać w 98 proc. w ypadków niezawod* A utom at oddaje podobno dobre nsługl murzyńskie przekłuwają sobie uszy, nos i war- szkańcom północy zorza użycza w długich no- ne rezultaty. ( u)> ( u)> wrzody, ani czyraki. Nawet bydło i oborę należy solidnie wykadzić dymem % gromnicy, od 1 strasznie grzmiące burze, a jeśli wosk topi się błyskach na powale przyjdą pioronowładne mawiając trzy Ojcze nasz 1 trzy Zdrowaś szybko, płaczliwie, łzami złocistymi łato będzie słotne. tworzące bajora, klęski gnicia na można też krowom wypalić krzyże, bezboleśnie Sak słońce w dzień Gromniczy chociażby osmalajac sierść na grzbiecie lub pod brzuchem, aby zabezpieczyć je od wściekłego psa, Popatrzcie też na sady, bo gdy na Gromnicz gliniastym lub skalnym podłożu gleby. ' chwil kilka. Widocznie różnica w przysłowiach, ma swoje szczurów rozbestwionych, czarownicy i chorób. one śnieżnie w puchy rozwicla pąków i sypną ną szron oblepia drzewa, to wiosna ukwieca się źródło1w topograficznych i klimatycznych warunkach. Tak wiec wieloletnie doświadczenia Gromnica jest przyjaciółka I opiekunką rolnika. Podczas wiosennej orki wosk gromniczny piękna 1 zapachów, ogałacająe maleńkie zaląż roje srebrzystych płateczków majowej zawiei ludowe, przekazywane następnym pokoleniom sa Ściśle lokalne, co nadaje im jeszcze wfecei razem z ziarnem kładzie się pod pierwszą tłusta ki owoców. Pełgający blask załamujący sie w wdzięku i czaru swoistości i bezpośredniości. skibę. Gdy w czasie tej czynności śpiewa zapamiętałe skowronek, wiadomo już, te na pola ży orodzai na marchew. soplach lodowych,, zwisających z okapów, wró Osiänia się je pieczołowicie święto Matki Bożej Gromnicznej obchodzone bywa uroczyście po wsiach całego kraju, be spłynie błogosławieństwo Matki Boskiej Siewnej, razem z uśmiechem św. Agnieszki, która rowanych kręgów wróżb i przepowiedni. Gdy Nawet miłość ma ta swój kącik wśród zacza przecież oprócz pobudek czysto religijnych..gromnica zimy połowica. Dzień ten pozwala wysnuwać przepowiednie wiosennych te skrzydlate dzwoneczki naszych wsi wypuściła ze swojego mieszka. A gdy' w skwarze..w dzień Panny Gromnicznej, bywaj zdrów kawaler nie oświadczy się do czasu Popielca, to mrozów lub wilgoci, co jest ważne dła! ozimin łata ostitłnl, sypiący złotym ziarnem snop żniwny ułoży.się w stodole, trzeba weń wetknąć już czasu na wesele, nie zerżnie kapela, ule pa? mój Śliczny, przed Wielkim Postem nie będzie i roli ogaręk gromniczny, by cbleb ziemi sycił ciała Nazwa gromnic i samego święta jest nigdzie lecą kkrp-ę podkówek nie zaśpiewają druhny, a pokarm duchowy napełniał nas cały słoneczna indziej. w żadnych krajach nieznana. A u nas nie obcapł dzleucnę luby. puszczając sie w wir pogoda. przed obrazkiem Gromnicznej, za którym zatykamy świecone painrv. tlą się.lampki pełne ole weselnego tradvcvlnego- oheriasa. Stracone nadzieje twoje młoda dziewczyno, która ze łza Z gromnicą też wychodzą naprzeciw księdza z Wiatykiem, uważając bacznie, czy płomień nie ju: ten też długo nie pożyje przćd którym zgaśnie postawiona dla wróżb? gromnica. mi tęsknoty uoatmiesz z białych pól królewicza pochyli się w stronę kapłanów, gdyż wtedy nie SWniego serca... wyzdrowieje już chory, któremu w godzinę konania, trzeba dać do ręki zapaloną gromniczną kle w mgławicowym płaszcza zimowych odde './Matka Boska Gromniczna malowana jest zwy Tego rodzaju wierzenia prześladowane t.tępione już przez kaznodziejów XV wieku, sięgała zamierzchłych czasów I kwżtng dalej wśród Genezy powstania wszystkich tych wróżb sność księżycową.. świecę. chów. przez które przeświecają gwiazdy i ja indu. I zabobonów należy szukąć w dowolnej, a myl Nad. główka Jej. aureola bije niebiesfcswo-zie- Oromnłfce posiadała w wierzeniach Indowych moc czarodziejska,1- apsfrdpeiezną!.,; Bdwrsesla zle duchy. hlpnnfyrów mjro-pazurże # # 1 Głęboko w duszę ludu wkorzenił się kult dla Matki Boskiej Gromnicznej. Poświęcone gromnice żegnają ostatnie chwile naszej ziemskiej wędrówki, podczas burz i zawiei, jarzą się w okienkach chałup, prosząc niejako o Boską opiekę wśród rozpętania żywiołów. Wynoszone po poświęceniu z kościoła, ustawiają się w pełgający korowód zmierzający ku domostwom. dłonią od wiatrów łub śnieżynek lecących z nieba, a potem wypala'nlmi znak krzyża na drzwiach domów mieszkalnych, Spichrzów,, lub obór. Nie bedzlę już tam miała dostępu choroba czy pomór, nie nawiedzi ich pożar, nie pobije plonów grad. nie zauważy straszny grom. Gasną tony muzyki tanecznej, milknie odgłos wesołej wrzawy, mnlei bedzie uśmiechów, bo eto razem 2 pokazaniem się gromnic' zamiera okres kolęd 1 zbliża sie Popielec oraz Wielki Post. czas rozmyślań i pokuty. Zaczynają się przepowiednie gromniczne «Gdy słońce jasne w dzień Oromniczriy będzie, więcej niż przedtem śniegu spadnie Wszędzie -A edv słońce świeci jasno na Gromnicę większych tak przedtem mrozów czyni lice. Lud wiejski kocha Matkę Boska Gromniczną. Panią śnieżnych zamieci, Wedrowczynie szla ne I nieco łntemretacit słów kapłana, głoszącego lonkawa. małe stopk1 stąpa ta no.granatach nocy. G<tySf-ś W głębi łflri-ą ęfę OVti{M eyt hęjf świece#». nt* Mmmde*# ków mur-znvch która zapała lasność gwiazd czuwających po chalópach ludzi, lub ślepia w:l śwkl. %* trzymają w d m d ft kamy f ###%*. D**- bv przyświecały pięknie ziemi groźpel w swym * er* -Mp/yja -lęliurr- matczynej rzułośći rachąm ogarnia śniące w ramionach Pzłe- strzvmala k i dnnwąaaw md B9k#*y rietnrnzle i b-eli Onnwiada Maryi Pannie t. dołu _ Uroczystość: Matki Boskie! Ornmmcżnet czyli ee. dvm ich roznróżs chmury, a blask wlewa hen... od horyzontów pól i lasów, wsi i zasinł- Oczyszczenia, feshrm^ T ppr#'eäbw $ Märläe, i płynie w powietrza, iak lekka smużka dymku u ",mn»ć?rnegfl -7da ślę. źe w czar tego dr?wnę do duszv otuchę lutra. w p r o w a d z o n a na W s c h o d z ie W f o W S4? ' m i t z sów. nlkty pfomvk świeczki zapakmef na Jej Swąd gromnicy ntävwspanlala moc. M podczas świecenia śwlfcc wdvchaja go. albo kręcąc C2cś? by nie Wadziła wśród smug mgławic t O* * w keścwatrzymśkńn przez pa- go ziaw i-.! -< zi'.tely się śiiieżycuwu! Jonia i roje kięm łassawym uśmiechała się do wiernych. Mefk" wł# płatków spc.'ii'r/.r^h... szvią ndczvniaia ch#ebv gardła, uszu ł - nosa ebrzędewru nw&w»a#ś#tpwłda. Wokół zanahnel świecy siedzą gospodarz i Artyści etrzvmafa obrazy w kolorystyce W drodze do domu dobrze iest okopcić sobie D o «* święta om arm r #r«alo#nr ^ e treprzy płomykach. * chłodnych barw i prześwietlenia selenitowecp czoło i włosy przeciw bólowi głowy, nie zaszkodzi też opalić *o!e czubki czupryn, które swe W hkaś adorbmuk * : i j#k w, ścia ellgijną. kryiynrów. akreed-ł pwrebrzró. Poatoć «Gdy dr Gromniczna pieki.łs wszędzie Tedy dobra wiosna bęuzie". dobrze "ość heda 1 nigdy nie zanoznsja sie więcej *z klęska knlhmu Tam, gdzie na datn padno gdv końca - chmurne hed? * tafn tężeli zaś króregn migne# przed -» g g ta.ax ojen k od ekd wczemvch zmlergęmw Amewydi. pmdnk- Bpms Bożym n#*&ley 'VÄ-Wlwy. rowfew, od lub; «Owczarz w owczarni woti widzieć tybkm, nie jej święty blask, # #, utpouąjfotw lęeejl trzaskają głośno I światło ich *aiam&e się w m m y k ó w g r o m n ic z n y c h, p. a.

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu

Medan KONTROLA NAD OBROTEM DEWIZ I ZŁOTA. Handel złotem lakże zabroniony się jednakże do Banku Polskiego, któremu Medan DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIE Af. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI. Wydanie L CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL 8 GROSZY r I A B i ROK V. WTOREK, 28 KWIETNIA 1936 NR. 116 KONTROLA

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h

Z d ro w y ch i radosn ych Ś w ią t W ie lk a n o c n y c h 97702392942044 9 770239"2942 > Tylko u nas! Biskup Jan Kopiec o swoich związkach z Bytomiem Z Y C I E B Y T O M S K I E R E K L A MA studio florystyczne stokrotka u l. m a t e jk i 8 b, b y t o m t e l.

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Internetowych

Tworzenie aplikacji Internetowych Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście 98 Tworzenie aplikacji Internetowych Organizowana przez POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE Świnoujście 11-15 muja 199S Wiosenna Św inoujście'98 Szkoła PTI Tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI

POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI POŻEGNANIE Z SIOSTRĄ I KAPŁANAMI 2 GŁOS BRATA NR 3(37)2008 S³owo od ksiêdza Proboszcza Przełom września i października to od kilku lat w naszej parafii okazja, aby sięgnąć po lekturę nowego numeru naszego

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

SŁOWA PRZESTROGI DLA PO LSKI

SŁOWA PRZESTROGI DLA PO LSKI jjw T' < ' 3 2 A \ J T f r x T K? '7 7 J :^

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU

NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU NATURA TŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU O k r e s p o t r y d e n c k i P io t r U r b a ń s k i NATURA 1 ŁASKA W POEZJI POLSKIEGO BAROKU O k r e s p o t r y d e n c k i S t u d i a o t e k s t a c h

Bardziej szczegółowo

POŁ WIEKU DYPLOMACJI AMERYKAŃSKIEJ 1898-1945

POŁ WIEKU DYPLOMACJI AMERYKAŃSKIEJ 1898-1945 1*0 2, 223/ Q3 LONGIN PASTUSIAK POŁ WIEKU DYPLOMACJI AMERYKAŃSKIEJ 1898-1945 WARSZAWA 1974 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE 3 ł («)

Bardziej szczegółowo

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n

A B Y N A S Z E M I A S T 0 B Y Ł 0 L E P S Z E y C o T y d ;z ie n Mysłowiczanie na placu św. Piotra WIĘCEJ Hi STB. 3 Obchody 90. rocznicy wybuchu iii Powstania śląskiego Więcej na str. 14 UCZCiliŚMY 3 MAJA Po m szy w in te n c ji O jczyzn y i w ła d z m iasta w k o ś

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo