Etha spotkania w Casablance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etha spotkania w Casablance"

Transkrypt

1 Oczy ciężkiej broni Zdecydowana akcja obronna wojsk sprzymierzonych Z GŁÓW NEJ K W A TERY F0H R E R A, JÖ stycznia. N aczelna Komenda Niemieckich Sił Z brojnych' kom unikuje w dniu 29 stycznia: W nieustępliwie zdecydowanej akcji obronnej armie na froncie wschodnim rozbiły wszystkie masowe ataki bolszewików 1przeprowadziły w walkach planowe ruchy. W Sta ling ra'dile ta n g się zaciekłe ataki ' przyjacielskie na południowy front którym obrońcy w dalszym ciągu przeciw stawiają sie, mimo skrajnych niedostatków I wielokrotnej przewagi nieprzyjaciela. Przed niemieckimi I rumuńskimi pozyęjamń, w tarami# amehaónlaga Kaukazu, załamały alg zmasowane próby przełamania frontu, prow adzana przez nieprzyjaciela. W tajania K ubania I na atapucb, leźgeyab aa paludula ad M aura: a, poaratizymano ataki nieprzyjacielskie wojsk pancernych. Niemieckie form acje pancerne w kontrataku rozproszyły pewną dywizję sowieckiej kaw alerii gw ardii oraz form acją plaskały, śclugnląta pomiędzy Dadaaas a tajauam Iradkawepa Dana razamry w yparły bolszewików aa wschód. Przeciwko zachodniej flance rejonu bojowego Woroneża, nieprzyjaciel ekemaeodal znaczna awy, k tóra w zdacydaw auaj aktuula zmalały krw aam odparta. Na pół- Na południe od Jeziora Ladoga, nieprzyjaciel atakował Jedynie na odcinku pewnej dywizji. Po zaciętej w alce odparto go wśród znacznych s tr a t W Afryce północnej odparto siły nieprzyjacielskie, które zaatakow ały nasze pożycie w zachodniej Trypolltanll. Na terenie Tunisu działalność bojowa jedynie o znaczenia lokalnym. Szybkie niem ieckie sam oloty bojowe zaatakowały pancerne wozy wywiadowcze nieprzyjaciela oraz obiekty kolejowe. Myśliwcy niemieccy I w łoscy oraz arty leria przeciwlotnicza zniszczyli 8 samolotów nierzyjacfelsklch. BERLIN, Sft stycznia. Przy korzystnych w arunkach atm osferycznych niemieckie sam oloty bojow e bom bardowały w nocy z 28 na 29 stycznia linie kolejowe i stacje przeładunkowe w sowieckim rejonie etapowym środkowego odcinka frontu wschodniego. Po gw ałtow nej eksplozji wyleciał w powietrze pociąg z m ateriałem pędnym, powodując olbrzym i pożar, k tóry widoczny był z odległości 70 km. Drugi pociąg, znalazłszy się pod działaniem kilku bomb, zrzuconych przez sam olot bojowy, został poważnie uszkodzony. Celne pociski bombowe wyrządziły znaczne spustoszenia na terenie kilku dworców kolejowych. BERLIN, 80 stycznia. W ykorzystując pomyślne w arunki atmosferyczne, dwusilnikowe samoloty brytyjskie dokonały w godzinach wieczornych dnia 27-go stycznia Ralotu na w yspy duński. P rzelatując nad zachodnią połacią Danii oraz ntfd Kopenhagą, zrzuciły one bomby kruszące, które Przem&nenk hrdk Bwymm SO FIA. i stycznia.... W.. dniu 27 styczne! dele Qia król Borys przyjął na audiencji gację członków Parlam entu, pod przewodnictwem prezesa Sobrania K alkofra. która, jak to ma m iejsce rokrocznie, w uroczysty "posob w ręczyła m onarsze odpowjedź Ro- "fßnia na królew ską mowę tronów # z dnia ^-ąo października 1942 r. P rzy tej okazji m król oświadczył:..obecny dziejowy okres w ym aga od Buł-, tfarów poczuwania się do obowiązkowości w stosunku do narodu i państw a, bowiem Jedynie zw artość, siły twórcze i duchowe, ogą sic przyczynić do uw ieńczenia wiel- "!ti o dzielą zjednoczenia. Jedność ta je st historycznym ideałem, dla któfego Bułgan y i ich sprzym ierzeńcy, m ianow icie mo- Osi, ponieśli niezliczone ofiary. 'Jeśl.i obecnie w ykuwa się przyszłość św ła- ^ naród bułgarski obow iązany jest </tostosować się do w szystkich wymogów i trudności, jakie historyczny okres na nieko nakłada. Zjednoczona i zw arła B ułgaria WfiZrr ie nn swe barki z cal» gotow ością Wszystkie ofiary i ograniczania w imi/iniu wtasnyth interesów narodcfwych. jednakże nie trafiły obiektów wojskowych, lecz tylko w ybitnie duńskie zakłady przemysłowe.: W czasie odlotu brytyjscy lotnicy, znalazłszy się na wysokości placu ratuszowego w Kopenhadze oraz nad północna dzielnicą miasta, oflwarły ogień z broni pokładowej na m ieszkańców miasta. Pociski eksplodowały w zetknięciu z domami i gmacham i publicznym i, raniąc pew ną liczbę osób. Jak w dniti dzisiejszym stw ierdzono, ten terrorystyczny atak samolotów angielskich pociągnął za sobą ofiary wśród ludności duńskiej. Ja k dotychczas stw ierdzono. 7 osób zginęło, a około 100 osób odniosło zranienia. Jeden bombowiec strącono. * Etha spotkania w Casablance MADRYT, 30 stycznia. W kronice, datow anej w Nowego Jorku, agencja E F E informuje, że m iarodajni polityczni komentatorzy, zarów no "w Anglii, ja k i w A raery: oe, nie czynią tańem nicy z tego, lo spotkanie w C asablanca miało wynik negatyw ny. Ponadto znane są już opinie i głosy, nadeszło 2 H iszpanii, T urcji, Portugali! I Czuhgklngu. Chiński dzienmik Takun PaoM «jak donoszą z Szangh/ajii inform uje, źe konferencja w C asablance m iała ch a ra k ter czysto anglo - am erykański. Wprawdzie Roosevelt i C hurchill mieli poinform ować Czang-Kai-Sze&a co do sposobów, m ających się udzielić Cfcungkingowi pomocy, niemniej jednak jjiomoc ta miałaby raczej formy praktyczn/8, niż to dotychczas można nia, źe nie W ygląda na to, aby Oś objaw iała obawy, iprzed zapowiedzianymi przez aliantów druzgocącym i rozstrzygnięciam i. Oś w alczy na/ obcej ziemi, ale daleko jej jeszcze do pokonania jej. Wodzowie ijiemokracyj tym razem wszystko ostatecznie ułożyli i w przyszłości wszystko jpójdzie gładko pisze z dużą dozą ironii w ychodzący w Barcelonie Solidaridad N acionäl, tw ierdząc, że już przed rokiem opublikow ano deklarację C hurchilla i Roosevelta, z, której by w ynikało, że w szystkie spraw y zostały skoordynow ane i ostatecznie puszczone w ruch. Dzienniki angielskie zamieściły Jako pierwsze n astroje z C asablanki w form ie niezwykle wodnistej. Niem niej jednak fakt zatopienia m ów ton alianckiego tonażu okrętowego w tragiczny sposób wpłynął na odświętny nastrój. Ze w szystkich tych zagranicznych kom entarzy przebija zdziwienie z powodu nieobecności Sow ietów w tyra spotkaniu. T asviri B fk iar, dziennik turecki, tym razem znów zupełnie w niedwuznaczny spoęób zapytuje, dlaczego Stalin nie delegował bie dodaje, że w ydaje -się Całkowicie niepraw dopodobnym, jakoby m ocarstw a Osi m iały nałożyć na Związek Sowiecki nowe zadania w obrębie wspólnego prow adzenia w ojny. STAMBUŁ. 80 stycznia. O spraw ie C asablanki pisze T asviri E fkiar" m. in.: Treścią zaw artych umów i decyzyj Jest Obserwator na wysuniętej naprzód placówce przy pomocy specjalnego przyrządu przepatruje zarośla, czy nie kryje sję tam nieprzyjaciel. o Odroczony wniosek Smutsa SZTOKHOLM, 30 stycznia. B iuro R eutera donosi z K apsztadu ó odroczeniu do lutego przez P arlam ent projektu S m utsa w spraw ie uchw ały, co do w ysyłki w ojsk Unii Południowo-Afrykańskiej do akcji poza kontynent afrykański. N astąpiło to po w niosku kierow nictw a p a rtii afrykańskiej, aby Izba w yraziła votum nieufności rządowi. nic innegp, ja k tylko zw ykły frazes, że zam ierza s&ą wziąć w obronę praw a i woliió'śó n arodów. Tw ierdzi się przy tym, że zależne to je st od bezwarunkow ego złam a nia Niemiec. N aród niemiecki, pojm ujący doskonale, jakie straszne cierpienia niewolnicze dla niego obmyślono, będzie tw ardo pracow ał, aby uniknąć tego losu. Już w ojna ostatnio w ykazała naocznie, że naród, który tak pracuje. Jak Niemcy pracują, niełatwo można zwyciężyć. Taktowny generał Hslung-Shln-Fel wreszcie miał dość Drastyczne szczegóły pobytu misji Czang Kai Szeka w USA LIZBONA. 30 stycznia. N owojorski dziennik /F im e" stwierdza, że dla aliantów nadaje siitj więcej określenie narody powaśnione#', aniżeli firm a, którą sobie sami w ybrali marody zjednoczono. Jak o dowód dla tej sw ej tezy publikuje Time szereg okoliczności w prost obrażających, okoliczności, bitóre spowodowały niedawno nagłe odwołali le m isji wojskowej Cżuhgkfogo, k tóra od kw ietnia ub. roku w ycierała poczekajcie różnych dygnitarzy w Stanach ZjedziCHtzunych, aby uzyskać dalszą pomoc w mzateirialo wojennym. Przeciw nicy P aktu Trzf/ch M ocarstw, zaznacza czasopismo, przragrałl znowu w ielką bitwę. Jakkolw iek pow ody odw ołania, zarządzonego przez m arszałka Czang-Kai-Szeka, nie zostały p&cłano w szczegółach, to w edług istotnego st&nn rzeczy je st to zbyteczne, gdyż każdy dobrze wie o tym, jakie one są, kto mógł obserwować zabiegi przedstaw icieli reżimu czungkióskiego i zdaje sobie też spraw ę, że misja ta wszędzie była ignorowana w W a szyngtonie i spotykała się z odmową. Co praw da przyrzeczono przewodniczącemu tej misji, generałowi Hslung-SHIn-Fel miejsce w grem ium, które rzekomo kieruje w ysoką strateg ią Zjednoczonych Narodów", ale jednakow oż w ojaróio nic poza tym. Jedyne zetknięcie się chińskiego generała z m iarodajnym i osobami wojskowym i aliantów polegało na grzecznościowej wizycie I ani razu go nie zaproszono, aby wziął udział w jakichkolwiek obradach. Kiedy f)0-letni szef m isji w czasie swego odjazdu ograniczył się jedynie do w yrażenia taktow nych uwag", dotyczących swego pobytu w W aszyngtonie, tak wywodzi Ti- Bo fo się zwykle lak zaczyna... LIZBONA, 89 stycznia. Nie tylko w A m eryce Południow ej, ale 1 w Stanach je d n o czo n y ch zauważyć się daje stało ro* sinąea ag itacja radykalna tak, źe cały szereg dzienników północno - am erykańskich eguje się w obowiąsku bić na alarm. Tak więc Baltim ore Evening Sun" tw ierdzi, źe nauczycielstw o północno-araerykańskie u- jaw nia coraz to w zrastające tendencje komunistyczne. Nauczyciele w A meryce P ółnocnej udzielają młodzieży Stanów Zjednoczonych lekcyj o kom unistycznych poglądach kolektywistycznych oraz zajm ują się studiam i socjalistycznym i w ilu sulsm s* mim kanztyüw jl Stanów Zjadm aasanyak Dziennik New York W orld Telegram " twierdzi, że stało się to już niepopularne, aby w Stanach Zjednoczonych.mówiprio źle o komunizmie i ażeby zajmować''wobec ko' muniżmu wrogie stanow isko. Baltim ore Newa P ost zwraca Roo»eyeltowi uwagę na w zrastającą agitację partii komndlatycznej, a Raymond Clapper" oświadcza, $a naród północno amcrykmóaki stoi W nrzad# dniu w łam ania który ima zrowć mlajaa# d y k t a t «* aawaj.»%dn dam nkratycz####, śje st to w idowiskiem, w zbudzającym lęk $ dreszcze, jeżeli,się widzi, źe takie rzeczy dzieją się w tak krytycznym dzisiejszym czasie, jeżeli sobie ktoś życzy tego, aby kraj nasz zachować dla dem okracji." Skończcie możliwie szybko... GENEWA, 80 stycznia. W aszyngtoński korespondent dziennika londyńskiegd Daily E xpress ocenia niepom yślnie wewnętrzne -polityczne położenie Rooseyeltą. Z pewnością, przynajmniej ze strony znacznej mniejszości K ongresu, oczekiwać należy btirgy przeciwko polityce prezydenta; Po raz pierwszy od lat 10-ciu mają republikanie silną większość, a to m usi jednak w jakiś sposób okazać się w skutkach, jakkolwiek republikanie nie zechcą się sprzedw W zadaniom e&roay fntfnwai. Mbgą oni jednaki jak też i niejeden demokratyczny poseł,1zaatakow ać R oosevelta pod tym kątem:.a W m z l# m atw w k ##*& * z t# w afn# jl ##z#6m # n#m aawrówć da nannaln### iy c la"t Główna siła ich ataków zwróci się przeciwko ustawie o dzierżawach i pożyczkach, która ma być odnowiona 80 czerwca. me, to ' jednak czołowi przedstaw iciele Chińczyków, osiadłych w Stanach Zjednoczonych, nie starali się ukryć swego oburzenia, z powodu niegodnego obchodzenia się z delegatem Czang-Kai-Szeka. J a k w dalszym ciągu pismo jeszcze dodaje, chiński litera t i filozof Lln-Yu-Tang ośw iadczył, co następuje: N arodow i am erykańskiem u przedłożyć muszę jedno pytanie: Dlaczego generał H siung-shin-fei nie m iałby odjechać! Jak i pożytek mógłby jeszcze był przynieść jego pobyt w W aszyngtonie dla spraw y alian-. tów, jeżeli przyw ódcy N arodów Zjednoczonych" zdają się być dalecy od tego, aby brać udział w Jednolite! strategii z Chinami przeciwko Japonii? Rew elacje now ojorskiego Time" są pouczającym kom entarzem nie tylko o p rak tycznej niemocy Stanów Zjednoczonych zaopatrzenia w pomoc Chin O zungkingu, pro-, wie źe zupełnie osaczonych przez Japończyków, ale i o tym, ja k mało m yśli R oosevelt o swoich przyrzeczeniach udzielenia pomocy. W dobrze poinform ow anych kołach, zagranicy mówi się o tym. że ilu stru ją one poza tym niedojśeie do skutku zabiegów ó utworzenie wspólnej Najwyższej Bady Wojennej Aliantów, ja k to już opinio publiczna całego św iata m iała okazję stw ierdzić, czytając te k st ostatecznego kom unikatu o konferencji w Casablance. TO K IO, 30 stycznia. J a k donosi urzędowa służba inform acyjna z Czungkingu, w ostatnich dniach wzmógł się w dalszym ciągu nacisk japoński, w yw ierany przeciw ko południow ej części południowo-zachodniej chińskiej prow incji Y uennan. K olum na japońska, składająca się z kilku tysięcy tądzi, atak u je M osung i Monso. W ypady japońskie w idocznie iry tu ją Czungking, udarem niają one przecież z góry rozbudowę silniejszych ezungułósko-chińskieh pozycyj w tym terenie granicznym. W dalszym ciągu donoszą z Czungkingu o nowym japońskim w ypadzie w środkowej Mongolii. Pew na silniejsza japońska jednostka maszeruje tara ze Suiyan. w kierunku zachodnim. W iadomość ta daje do zrozum ienia, że dotychczas podejm ow ane próby wojsk Czang Kai Rzeka nie zdołały tego pochodu naprzód dotychczas, zatrzymać.

2 sam W prasie alianckiej K U B IER CZĘSTOCHOWSKI" W ydarzenia, rozgryw ające się a a wszystkich frontach, znalazły oddźwięk we wszystkich dziennikach p rasy alianckiej i neutraln ej. K onferencja R oosevelts z C hurchillem w Casablance, k tó ra je st tem atem dnia, spotkała się z pierw szym i atakam i i z całym szeregiem pytań, które padły pod adresem obu czołowych mężów anglosaskich. O pinia je st w dalszym ciągu zaniepokojóna akcją niem ieckich łodzi podwodnych. W związku z tym dziennik Manches te r G uardian je st zdania, że tak w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych zaniepokojenie będzie panow ać w dalszym ciąga, o ile konferencja w Casablance nie d a pobudki do nowych w spólnych zarządzeń przeciwko wojnie łodziami podwodnymi. W obu kraja c h w zrasta tro sk a i w ysuw a się wciąż to sam o pytanie, czy mimo w szelkich w ysiłków osiągnie się dość dobre wyniki. Dziennik D aily M ail" pisze, że opinia publiczna pow itałaby to ze znacznie w iększą radością, jeżeliby z Casablanci otrzym ano zdecydow ane zapewnienie, źe łodzie podwodne będzie się zwalczało z większą energią. Omaw iając sytuacje w ojskową, dziennik Eve* n in g S tan d a rd " stw ierdza, że nie należy identyfikow ać inicjatyw y wojskowej % inicjaty w ą w grze w piłkę nożną. Koniecznie trzeba zw rócić uw agę n a te różnice, poniew aż w łaśnie w obecnej chw ili po stronie anglo-am erykańskiej mówi się ta k wiele o inicjatyw ie. W w ojnie tego rodzaju, ja k obecna, ta stro n a m a silnie w sw ym ręku inicjatyw ę, k tó ra rozporządza nowoczesną bronią. Pod tym względem Niemcy górują tu bardzo, ponieważ Anglo-A m erykanie nie posiad a ją jeszcze żadnego śro d k a przeciw ko ta kim łodziom podwodnym, ja k ie Niemcy obecnie zastosow ały. W ciąż jeszcze Niemcy b u d u ją prędzej łodzie podwodne, aniżeli je alianci są w stanie zatapiać. Równocześnie punkty oparcia dla floty znajdują się w ręku N iem iec i z nich łodzie podw odne m ogą podejm ow ać swe ataki z bardzo dobrym w ynikiem przeciw ko brytyjsko-am erykańskiej żegludze zaopatrzeniow ej. W yniki zaś, k tó re osiąga przeciw nik w w ojnie m orskiej, są decydujące, czego nie pow inno się przeoczyć, zwłaszcza, że blokada kontynentu europejskiego okazała sie tym czasem iluzoryczną. Także i m iarodajne czynniki w K a nadzie zdają sobie z każdym dniem coraz bardziej sprawę z wzrastającego niebezpieczeństw a łodzi podw odnych. Tak ośw iadczył obecnie, w edług doniesienia..timesa" z M ontreal, szef kanadyjskiego sztabu generalnego m ary n ark i, generał P ercy Nel los. W edług niego istn ieją w szelkie dane do przypuszczenia, że akcje niem ieckich łodzi podw odnych p rzybierają coraz bardziej na sile. N iem cy są nadal najgroźniejszym i n ajniebezpieczniejszym przeciw nikiem oto jedyne niezaw odne oświadczenie, jakie jesteśm y zdolni w ydać pisze D aily H erald". B ój na ziemi tu n etańskiej nie został jeszcze ro zstrzygnięty, a akcja m orska w ydaje się być n ajbardziej decydującym czynnikiem w obecnej wojnie. Jed y n y nasz triu m f w zw iązku z w ydarzeniam i na W schodzie i w A fryce północnej, ja k i nadzieja na now e zw ycięstw a, m ogą szybko przem inąć, jeśli pojm iem y, że dotychczas nie byliśm y w etanie opanow ać groźby łodzi podw odnych. Niebezpieczeństw o łodzi podw odnych pow inno, w ystarczyć dla pozbaw ienia się zadow olenia lub obniżenia w ysiłków wojennych." F ro n t m orski znajduj żyw y rezonans w kołach tureckich. P od nagłów kiem Trzeci fro n t" dziennik Ju n o s N ad ir pisze, że wobec w ydarzeń na froncie w schodnim i w A fryce północnej zapomina się o froncie morskim, istniejący m od początku obecnej w ojny św iatowej. Jest rzeczą niewątpliwą, że wśród wielkich zagadnień, które om aw iali C hurchill i Roosevelt.najważniejszym było niebezpieczeństw o. jakie przedstaw iają siły Obi na froncie morskim. Ameryka przyznaje przecież sam a. że USA i A nglią ponoszą mlesięeznio milion ton s tra t w tonażu okrętow ym. Cały św iat, a w pierw szym rzędzie Niemcy i Anglia, wiedzą doskonale, że wojn a niem ieckim i łodziam i podw odnym i w ubiegłej wojnie światowej omal że nie obaliła przeciw ników. Teraz jeduak je st rzeczą ja sn ą,że położenie Niemiec je st o w iele ko»' rzystniejeze, aniżeli podczas w ojny św iatowej. Łodzie podwodne doznają dzisiaj wydatnego poparcia ze strony lotnictw a. Po stronie N iem iec walczą takie potęgi m orskie, ja k W łochy i Japonia, a Niem com stoi dzisiaj do dyspozycji wybrzeże europejskie od N arw iku do H iszpanii i do M orza Śródj ziemnego. Siły aliantów m uszą przebyw ać tysiące mil m orskich, aby się dostać na teren y bojowe, a rozbity albo w połow ie zatopiony konw ój oznacza tyle, co przegrana bitw a. Albowiem nie tylko przepada ta k cenny tonaż okrętow y, ale także, co m a je szcze większe znaczenie, w artościowy ładunek. Do tego dołączą się s tra ta w ysoko w ykw alifikow anych m arynarzy, których w yszkolenie zabiera więcej czasu, aniżeli wyszkolenie lotników. Z kblei Junos N a d ir zw raca też uw agę na pesym istyczne oświadczenie Tomasza W oodrnffa w londyńskiej agencji prasowej na tem at niebezpieczeństwa łodzi podwodnych i stw ierdza w zakończeniu, że w ysiłki anglo-amerykańskie nie w ystarczają, aby sprostać w zrastającym możliwościom ataku ze strony lo dzi podw odnych państw Osi. Rozm owy w Casablance, kom entow ane na ogół skąpo, zostały zaopiniow ane także przez Tokio. T nnjno przypuścić, ażeby o statnie ta jn e posiedzenie Roosevelts i Churchilla w Casablance wpłynęło wydatnie na ogólną sytuację w ojenna tak stw ierdza rzecznik rządu japońskiego w pierw szym oficjalnym orędziu. K om unikat, wydany po konferencji, je st zbyt ban aln y,aby zasługiw ał na pow ażne kom entarze. Oba państw a, tak A nglia, ja k i A m eryka, s ta ra ją się zapewnić sobie hegem onię na świceie. Podczas, gdy A nglia czyni rozpaczlir-«w ysiłki, ażeby u trzym ać za w szelką cenę swe Im perium i tym samym panow a nie nad św iatem. S*any Zjednoczone u siłują zepchnąć angielskiego ryw ala, aby sam e mogły zająć miejsce władcy świhta. Dlatego dzisiaj Am erykanie prowadza zdecydow aną politykę mocarstwową. S zturm k ry ty k i przeciw ko d y ktaturze Eisenhow era oraz żądanie zw olnienia go. jako też m ianowanie Peyroutona generalnym gubernatorem T nnetanii, są dalszym wyrazem anglo-am erykańskiej niezgodności. Trudno także, aby rzekoma zgodność pom iędzy de Gani lehn a G irand. ja k o też odsunięcie Eisenhowera, wpłynęły na usunięcie m inorow ego nastro ju w obozie anginam erykańskim. Tak też więc zaw arte.w M at roku um ow y m iędzy Rooseveltcm a Cbnrchilem mogą okazać mię również iluzorycznym i, ja k w iara w niezniszczalność okrętu liniow ego, na którym spotkali się po raz pierw szy ci obaj mężowie, a k tó ry dzisiaj spoczyw a na dnie m orskim. Na froncie wschodnim, trw a nieprzerwanie napór bolszewicki. K omunikat niemiecki z 28-go stycznia stw ierdza, że arm ie niem ieckie niew zruszalnie w ytrzym ują nacisk nieprzyjaciela, cofając się, zgodnie z rozkazem. aa now a skróconą linię bojową. Tw ardy opór oddziałów niemieckich, okrążonych pod S talingradem, znalazł uznanie nawet oficerów brytyjskich, którzy podkreś la ją ogrom ne s tra ty czerwonych. D ziennik szwedzki D agspoeten" opublikow ał w dniu 29-ym stycznia spraw ozdanie pew nego b rytyjskiego oficera, który, jako obserw ator na froncie stolingradzkim. był naocznym św iadkiem tych gigantycznych zm agań. O ficer b ry ty jsk i zaznacza, że bart i pogarda śmierci, okazyw ana tam od szeregu tygodni przez żołnierzy niemieckich: przechodzi wszelkie w yobrażenie. J e st to także powodem potw ornych ofiar bolszewi ków, którzy podług oceny pewnego pułków nika sowieckiego, w alczącego pod S talin gradem, stracili jedynie w tym rejonie ponad , ludzi Onłe dyw izje sowieckie nogrążyły się w tym piekle krw i i żelaza. Bolszewicy muszą obecnie czynić ofiarę z n ajbardziej cennych arm ij, których im później zabraknie do operaeyj na innych miejscach. Ciężkie walki obronne nad Donem. Artyleria niemiecka rozbita celnymi strzałami bolszewicki atak pancerny na pewien most na Donie. i w ielu je st w ezw anych, ale ntialo w ybranych. fmm- X X, 1 ). P ójdźm y wszyscy do w innicy P sd sk iej. On, jako ten dobry gospodarz bę<feie hojny sw oją łaską Przecież to bow iem nie sad ziemski, nie w innica a a słokaeb wzgórg, ale w innica duszy naszej, rozzłocsrma cala słońcem B oskiej dobroci' i miłości. M nsiray upraw iać w niej nasz c h a ra k ter: Cykorze* m ać w ady i plew ić chw asty zła, a zasadzać cnoty, które zebrać dadzą obfity plrta-b Sjdś my wszyscy do winnicy sbawoeniąc P anu O- N r 2* raagae nam %y\*v uv u v.,o v ia do <»Iu. Troski ziem skie nie m ogą osłabiać duchowych sil naszych w ogrodzie P ańskim., C hrystus zapłaci w iernym swoim za tn r dy nie tylko tym, których najpierw do wzniosłości powołał, ale i tym bezczynnym, którzy poszli za nim, chociażby, najpóźniej stając sie pożyteczni w w innicy ludzkiego serca, a pitni na równi z pierwszymi O w m B o l w m u P a n a / e z u s a Miłość stw orzenia je st zw odnicza i przem ija razem z czasem, ntiłość zaś Jezu sa je st w ierna I trw ała. BĘogosławioiiy ten, kto rozum... ie, co znaczy ikochać.. B oga, W pro m ien iach tej miłośeii W szystką inne, co Eochasz bracie, n ab iera b arw i świeżości szczerych, a pięknych w zruszeń. K ażdfctw e postanow ienie w inno być ^ s p ie ra n e niiłością do Niego.ePana naszego», który oczg kochać bliźniego swego. w. K to się przyw iązuje płyt o, po ziemsku, do stw orzenia, z u p ad a jący m u p a d n ę, a kto kocha Jezusa i nau k i»jego, na w#k% utw ierdzony będzie. Dlaczegóż sie, bracie, zajstaniass praßd wezwaniem C hrystusa, którjy pokazuje ci świat dobra i praw ości!.. Ojciec Kościoła tak poucza w iernym : tego kochaj i za przyjaciel aobie obierz, który cię.nie odstąpi, chociaż clę wsaysąy odstąpią i który, gdy przyjdzie twój koniec, j.«u : ~,: ł j dopuści, ażebyś m iał zginfąć. Przeto bracie, czy w życiu, cńy prey im ierou bądź blisko Jśz u sa i portttó się w iernej miłości Jego» bo kiedy cię w szystko odstąpi, On jeden cię wesprzeć moi^. P am iętaj też bracie, że wsztystko niem al utracisz, co tylko na Indziac# oprzesz, a nie na Jezusie, nie opieraj się Afięo na trzcinie, chw iejącej się od w iatru, tobo wszelkie ciało, jako traw a więdnieje i węzełka chwała jego upada, jako kw iat pointy. Jakżeż prędko się rozczarujesz i zawiedziesz, jeśli tylko na powierzchowność ludzką zważać będziesz. Szukając pocieszenia i korzyści n drugich, najczęściej» znajdziesz zawód i szkodę. Szukając zaś Jezu sa, niezawodnie odbttjesz ścieżkę, prouęsdząeą do Boga i spokoju. Je śli zaś szubataz eamego siebie, znajdziesz siebie, ale na s w j ą zgubę. Człowiek, k tó ry nie szuka Jezusa, więcej sobie szkodzi, niżli wszyscy przeciwnicy je* g H astem ^KoSnlol/'K atölickiego je st preys kanie wszystkich ludzi dla w iary Cbrystfc sowei przez m iłość i poświęcenie. W myśl tego hasła pracow ał 1 p racu je cały szereg św iątobliw ych mężów, którzy wyrzekają się w szystkiego dla dobra drugich. B. Szczęsny. Św. Piotr z Nolasku Od dziecka mud swe serce p d m e e ijk lia f, Od dziecka płoną! cały m iłością bliiniees, Przeto B i s m u w y r ć łn ll l y d e litościwe, P ojąc co moca cudóto w ybrańca święteoó, I wędrował Piotr rycerz w saraceńme boji Z Lanquedob'u do ziem i słonecznej Riszpm K W ykupując z niewoli chrześcijan ' ' i * # *» Ń W W f B y z d lo iy t sam zakon M aryi Slułełmikdw, Stam tąd pierwszy w yruszył do sh Do W alencji i krajsic p r zy szczęku orda. Lecz nie m ieczem w ojow ał, w im ję swej zasady, *, «*«4 «*«I» MM«', tw ycięu t e dobroci nie straszne tr u d y I przeszkody, O dy idzie dró iką P o ro ku m ffoici W «, A obowiązek duszy nfe łada nagrody,, szczęśliwość buda Po Komunii Święte) Po przystąpienia do Stola Reńskiego idźmy w życie 2 sercom, pełnym sooga, W szystko to, co ciężkie i znojn ą pow inno zostać poza nam i; w obecności Jeztsss m s p$q trudnym, ani złym trie zdaje. K iedy C hrystus nie przem aw ia w ew nątrz -nas, lichą je st wszelka pociecha, lecz gdy śzefknle do nas choćby jm n o swe słowo, o^iyem y zadowolenie duszy, a w iara staje el<? świętą mocą. Czyż M aria M agdalena nie zaraz pt w fltałą z m iejsca, na którym płakała, (biegły M arta pow iedziała je j: Nauczycie! p niy- rwlf i woła clą (Jan 11, 28.) Szczęśliwa to napraw dę godzina, kleiły Jezus wola cię od lez do wesela duszy. Złą ' zony 2 Nim w K om unii św iętej, p am iętaj. W domem jest, w którym Bóg m im ika. Nie jesteś już, jakoś daw niej, był. dm nóstwem bez gospodarza; nie możesz być ost- hły i nieczuły, hczroznrany i pusty. P am iętaj, że <»». k to znajdrie Jezusa» 'naidzie skarb i dobro nad wszelkie dobro. W ielka to rzecz, um ieć obcować a.teani»era; a w ielka m ądrość um ieć zatrzym ać Go w sobie. osojetg (¾ ja k o s p ic ia sw o jeg o,, który w ehoaii w niskie tw e progi, niosąc ci msśg doznania dobroci i m iłości najwyższej.. - N apraw dę, oie dojdziesz -d o -a p o W s -i rów now agi w życiu, jeżeli nie uprzedzi d l i ile pociągnie ku niebu łaska Bożą tak, ilh y ś oderw ał się i uw olnił od wszystkiego, co małe I bezbożne, szarpiące nerwy i dobra imię. 2 łask ą B oską będziesz mógł sil z Bogiem zjednoczyć. K iedy ta łaska naw iedza człowieka, wtedy je st on do w szystkiego zdolny: kiedy Bądz, hrapłe. cichy i skupiony, p oibnins i ' spokojny, dobry a roztropny, wtedy y Bógj bęorię z tobą. Jeśli się zaczniesz skłaniać ku rzeczom fw nętrznym, ważąc na szali sw ej miłości 'rrvw inrnnic do św iata z przyw iązaniem ło Boga. orędkn w ydalisz od siebie Jezusa u (racis?.tegi łaskę. A ieśli go odbiegniesz I utracisz, do kora* fve ocieczesz I gdzieś znajdziesz przyja- ictaf P rzyjaciela tąk w ielkiego ł wszechmocnego. św iętego ponad św iętość i niem icrtelncgol, Spomiędzy w szystkich, drogich sercu wemu, niech sam J e su s będzie sspztgól- ' ym wybranym i ukocbstivm, WHzysthieh dla JezuKŚ. «,łe- *usa dla Niego samego. Nigij* nie pram, unm y. aby nas szczególniej chw alono i kochano. albowiem to uniośy ale tylko sam e mu Bogu, który sobie nie ma równego. Czyste serce wnoś bn Bogn, dopóki nie po- zaś ła sk ą ustępuje, w tedy człowiek W znów, nędzny i ułom ny, bez skrzydeł wyrw plenia od tro sk ł grzechów codziennych, t i r e gdyby naw et łask a Boska orłe*vis od nas, n ie spadajm y I nie rozpaczajmy» znośm y d is chw ały Jezu sa C hrystusa. # bowłeifb gg nocą idzie dzień, no ztmle na* stęphjft- łato, a no hnrzy piękna pogoda, T znów przystąpić bodziemy m ogli do Rłnja P anakieso ł czerpać łaski nieprzebrane. W iara Biogotśtawieni w iarą silni. Jeden promm w iary więcej stanow i, niż cale fajerwerki rozumu todzkiego. K iedy w rozum czyni im& wiel* kie nostę»v, lec? donłcro od chw ili nrzcps* wiadanta E w angelii, nw ażaicic w iaro iß*9 w rarm lpraeóeji. który wnm d aje w=p«o'1.6, ^.¾ 0 * ^,a *re miłować i nie lekajri» f 1 słońce ożyw ia i npfżtrsźn «ain nabite ta k w iara ożywia I u m acnia Indykowi wąnysfko je et szlachetnym i wznios!*» wtinmtlco. o# się poświęceniem. nm?vw& : w am? W er*; nmreatek, - j WW s a W K» mferizy nam i ludzie nohofni. a świece/*? *w *W»d*w W W W B p dobrego bhe V # «S T f oowm sika. to cud iou * W ia ra nie m pie ż y j w duszy, ieśli iej &' eta fite pod»crym niem y nryemseraniom **8 sam ym w sobie, ćwiczeniem duszy w ętef* pliwdści, prowadzeniem rtałej walki ze #lp&

3 W leiifl dzällego szczepu Mao Bill O zwyczajach, obyczajach 1 wyobraźniach prymitywnych ludów go Nowozelandczyka tmd.no było jednak wiele G ł u p i e * I M ą d r z e * p rzekład * LA FONTALNA R as dureń nad durniam i rzucał W fftgdrca kam ieniam i. Kotwienie jakoś tni mb tetfcdy i trafić m ędrca nie chciały. G łupiec ta k się tdrudzur^ręce ubrudziły be m ędrzec litością zdjęty, rzecze: Człowiecze, za tw ó j trud podjęty, m aszt oto zapłata! i daje m u pół dukata, i tak m u doradza: ot w idzisz, tam się przecher dza człek, ja k w idać zasobny, spróbuj ts sposób podobny... Powodzeniem zachęcony głupiec, nic*. strudzony goni tam tego, na pozór za9 m ożnego i w. nadziei nagrody, w edług w y próbow anej:m iidy, w nadziei ta k iej kur* tuazji, zacz?/na nań ciskać rasy. C iska i ciska, z daleka i z bliska (ta k m yślał głupi, że ten się okupi), lecz ten m u nagrodę W ym ierzył, w ściekły ja k zw ie rze, k ij sw ój obrócił i głupca srom otnie wym lócił. W ażac le t głupca w yczyny, w id zim y m orał krótki: nie zaw sze jednakie p r z y czyn y w yw ołują jednakow e skutki.- St. Gl. 160-Iede spadochronu ekspedycyj w sp^praco^cy }ego zebrał, era- sowmcą l ołówkiem wybierali się potem do po- kowie, gdyż im starszy i znaczniejszy Jakiś ród, ny materiał, który posłużył do zbadania prymi wyższych miejsc, odrysowując starannie każdą tym liczniejsza jego trzoda. Woły hodowane są * Pierw sze próby ze spadochronem p o cz y tywnej duszy ludów pierwotnych. linię. Ważne rysunki'skalne, gdzie chodziłło e rówftieź planowo, jednakże wyłącznie w zależ- pili w eneejanin S ebastiano F anstis, p ary ś W ciągu wielu miesięcy mieszka!, uczepi w drobiazgowe odtworzenie, pokrywano kalką ko- noścl od ich cech zewnętrznych, np. krótkiego ki Lorm and, a później 1783 rów nież chatach tubylców w Afryce północnej, w Suda piową, uzyskując w ten sposób ściśle kopie ry- ogona lub też. białej plamy na czole Gdyby za- paryżanin: znany podróżnik balonowy nie, na terytorium Bantu i na pustynnym stepie sumo, brano tubylcom bydło, wypłacając im odszkodo- Blanchard, Kalahari. Byli oni gośćmi kacyków murzyńskich, podpatrywali recepty zmachorów-czaro- ey, rozwinęły u siebie.nawet pismo, którego o- mowy kupna na wzór europejski, zniszczonoby dochr.onero należy- się lekarzow i francuskie Niektóre rasy, jak na przykład Politiazyjczy wanie, a więc gdyby chciano zawrzeć z nimi u- Chluba jednak pierwszego skoku ze spąwników i wtajemniczali się w obrzędy oraz statme ślady znaleziono na samotnej wyspie cały ich pogląd aa życie, ' (h i ), m u Joachim ow i G arnerin. zwyczaje religijne krafotfców. O a t4> 22 paźdżiornika 1797 w zaiós? stę w Niedługo przed wybuchem obecne! wojny powróciła z Australii ostatnia z tych wypraw nau soltość m etrów, w yskakując potem ze balonie z parku M onean w P ary żu na wy* kowych. Miała ona za zadanie zbadać kulturę I spadochronem. Zrazu zanosiło się na katastrofą, gdyż spadochron nie chciał się. zwyczaje 30 do 40 tysięcy pierwotnych mieszkańców tego kontynentu, z powodu swojej czar- Tai, łttjx Uł<łJtWj$ M -i *. 7 -w. r otw orzyć Ale po 1000 m etrów mechanizm PoJ zorzy polarne) lak martwa gisnna północ s nocami trwają- each światła, oraz pozwala wieszczyć o przy- zaczął działać i G arnerin m ógł pel barwy skóry zwanych niewłaściwie Mu- Cyml pól roku rzynaml austrałskrmi. m \ pól roku ma swoisty czar i piękno, - które- sziych wiatrach I pogodzie. W mitach australijskich najwyższą istotą boską jest wąż. On to stworzy! niegdyś ziemię, wedle wierzeń czarnych Australczyków, rzucając bumerang na pramorze, a gdzie broń ta dotknęła swiertiadla wody, rozpryskiwała się ona odsłaniając ląd. Boski wąż zloty! swoje jajka na lądzie i z tych jajek wylęgły się na słońcu dziwne istoty, jakie potrafi sobie wyobrazić tytko Australczyk. Są to węże, mające wygląd ludzi i łączące w sobie właściwości wszystkich zwierząt jak też i roślin. One to wykopały doliny rzek r _ wzniosły góry j skały, a dzisiaj jeszcze przyno- zorza północna. Ma'ona ä% % e "kształt ognistesza małe dzieci. Równ!eż dorośli wierzą święcie g9 pasa, którego oba końce spadają pod widno- W to. iż wąż daje we śnie płodność mężczyźnie, krąg, a różnobarwne promienie rozrzucają się który z kolei przekazuje ją żonie. po niebie jak Oszczepy, Łagodny blask księży. wylądować. = # # # = : # S ä s S E ä B lesl * t Pasowel, a każdy Ich promień dochodzi przez Spadochron G am erina w a M poczatkw SKoriale jasne, księżyc wciąż pogodny, a blask najczystsze powietrze. Potem rozpoczyna swo- wo bagatelkę 45 kg. P o długotrw ałych gwiazd tak przepyszny, że można o nim tylko ją grę zorza północna. Naprzód bucha w zen cie próbach udało mu się zm niejszyć oiężas S?37!, rza.tw<?rzą krainę z bajki, ńa po- blady, potok światła, potem wystrzela z niego ap a ra tu do 4 i pół kg. Żona G arnerina ' a K j r - ^ ^ % wierzchm wad pojawiają się miriady ryb wszel- drgająca smuga ognia, rozbiegając się szybko Anna i córka Eliza były w jego pracy wier kiego rodzaju, z głębi wynurza wieloryb, to znów po niebie, a światło ich odbija się na każdej ga- nvrni pomoeniotimiv konała swego pierwszego skoku spadochro nowego Bv!o to w roku 1807 Dzielna dziew N O W S m e t o d a b a d a n i a c z y r i a m i a ł a W ó w c z a s 16 l a t. W 1820 r. m iad lem. Po uroczystej.hi.e6j.ad4«odtąd zag in ął o niej ( u)- l,t cadziałała go ściana i zza tej ściany dal się s ly niającym się różnobarwnym światłem. Jt h d Z na:,n^ w8zy^h. biologicznych mer pa3ä?y bó "prawda bardzo niepewnie- T)"b* nerin do A m eryki słuch- Nutomal Doszuka d m ęża f - 0!, 1* wyr toie na polach, albowiem 1¾ gn.ste strzały, przebiegają szybko całe sklepie- pierw szy kobiety, w strzykuje się w skórę stręczyciel" m a załączone rów nież wska* bóg Maów. z głębokim bólem muszę płakać nad nie nieba i zapadają się na przeciwległej stronie pacjentki. Po godzinie m am y rezultat. Je* zówki w ykazujące wiek i m ajątek przyszlosem biednych Maów...* Jest to więc bóstwo horyzontu- Od czasu do czasu ukazuje się nagle żeli nie m a ciąży, to na skórze pow staje łych małżonek i małżonków. Jeżeli, k tó ra ś praktyczne, które ujmuje się za swoim pfemłe- w zenicie ogromna masa światła w kształcie m ałe nabrzm ienie jak od nkłnh a kom ara. 2 tych dziewcząt, spodoba mię chętnem u do siem J (Batego z pewnością jest przez Maów wieńca ; strzelając promieniami ku ziemi, znika Jeżeli natom iast kobieta je st brzem ienna, ożenku mężczyźnie wówczas zw raca sie cenione I czczone- w mgnieniu oka. Zorza północna ukazuje się naj skóra nie ulega żadnej zmianie. Nowa mer on do' towarzystwa automatów, które zą 1 religii rozwija sie najwięcej zwyczajów i częściej w czasie ciszy i pogody, a najżywsza loda. prosta, tania i łatw a do w ykonania, pew ną opłatą pośredniczy w spotkaniu, twórczość kultowa. Jeżeli afrykańskie plemiona bywa przy wietrze południowo-wschodnimi Mie m a daw ać w 98 proc. w ypadków niezawod* A utom at oddaje podobno dobre nsługl murzyńskie przekłuwają sobie uszy, nos i war- szkańcom północy zorza użycza w długich no- ne rezultaty. ( u)> ( u)> wrzody, ani czyraki. Nawet bydło i oborę należy solidnie wykadzić dymem % gromnicy, od 1 strasznie grzmiące burze, a jeśli wosk topi się błyskach na powale przyjdą pioronowładne mawiając trzy Ojcze nasz 1 trzy Zdrowaś szybko, płaczliwie, łzami złocistymi łato będzie słotne. tworzące bajora, klęski gnicia na można też krowom wypalić krzyże, bezboleśnie Sak słońce w dzień Gromniczy chociażby osmalajac sierść na grzbiecie lub pod brzuchem, aby zabezpieczyć je od wściekłego psa, Popatrzcie też na sady, bo gdy na Gromnicz gliniastym lub skalnym podłożu gleby. ' chwil kilka. Widocznie różnica w przysłowiach, ma swoje szczurów rozbestwionych, czarownicy i chorób. one śnieżnie w puchy rozwicla pąków i sypną ną szron oblepia drzewa, to wiosna ukwieca się źródło1w topograficznych i klimatycznych warunkach. Tak wiec wieloletnie doświadczenia Gromnica jest przyjaciółka I opiekunką rolnika. Podczas wiosennej orki wosk gromniczny piękna 1 zapachów, ogałacająe maleńkie zaląż roje srebrzystych płateczków majowej zawiei ludowe, przekazywane następnym pokoleniom sa Ściśle lokalne, co nadaje im jeszcze wfecei razem z ziarnem kładzie się pod pierwszą tłusta ki owoców. Pełgający blask załamujący sie w wdzięku i czaru swoistości i bezpośredniości. skibę. Gdy w czasie tej czynności śpiewa zapamiętałe skowronek, wiadomo już, te na pola ży orodzai na marchew. soplach lodowych,, zwisających z okapów, wró Osiänia się je pieczołowicie święto Matki Bożej Gromnicznej obchodzone bywa uroczyście po wsiach całego kraju, be spłynie błogosławieństwo Matki Boskiej Siewnej, razem z uśmiechem św. Agnieszki, która rowanych kręgów wróżb i przepowiedni. Gdy Nawet miłość ma ta swój kącik wśród zacza przecież oprócz pobudek czysto religijnych..gromnica zimy połowica. Dzień ten pozwala wysnuwać przepowiednie wiosennych te skrzydlate dzwoneczki naszych wsi wypuściła ze swojego mieszka. A gdy' w skwarze..w dzień Panny Gromnicznej, bywaj zdrów kawaler nie oświadczy się do czasu Popielca, to mrozów lub wilgoci, co jest ważne dła! ozimin łata ostitłnl, sypiący złotym ziarnem snop żniwny ułoży.się w stodole, trzeba weń wetknąć już czasu na wesele, nie zerżnie kapela, ule pa? mój Śliczny, przed Wielkim Postem nie będzie i roli ogaręk gromniczny, by cbleb ziemi sycił ciała Nazwa gromnic i samego święta jest nigdzie lecą kkrp-ę podkówek nie zaśpiewają druhny, a pokarm duchowy napełniał nas cały słoneczna indziej. w żadnych krajach nieznana. A u nas nie obcapł dzleucnę luby. puszczając sie w wir pogoda. przed obrazkiem Gromnicznej, za którym zatykamy świecone painrv. tlą się.lampki pełne ole weselnego tradvcvlnego- oheriasa. Stracone nadzieje twoje młoda dziewczyno, która ze łza Z gromnicą też wychodzą naprzeciw księdza z Wiatykiem, uważając bacznie, czy płomień nie ju: ten też długo nie pożyje przćd którym zgaśnie postawiona dla wróżb? gromnica. mi tęsknoty uoatmiesz z białych pól królewicza pochyli się w stronę kapłanów, gdyż wtedy nie SWniego serca... wyzdrowieje już chory, któremu w godzinę konania, trzeba dać do ręki zapaloną gromniczną kle w mgławicowym płaszcza zimowych odde './Matka Boska Gromniczna malowana jest zwy Tego rodzaju wierzenia prześladowane t.tępione już przez kaznodziejów XV wieku, sięgała zamierzchłych czasów I kwżtng dalej wśród Genezy powstania wszystkich tych wróżb sność księżycową.. świecę. chów. przez które przeświecają gwiazdy i ja indu. I zabobonów należy szukąć w dowolnej, a myl Nad. główka Jej. aureola bije niebiesfcswo-zie- Oromnłfce posiadała w wierzeniach Indowych moc czarodziejska,1- apsfrdpeiezną!.,; Bdwrsesla zle duchy. hlpnnfyrów mjro-pazurże # # 1 Głęboko w duszę ludu wkorzenił się kult dla Matki Boskiej Gromnicznej. Poświęcone gromnice żegnają ostatnie chwile naszej ziemskiej wędrówki, podczas burz i zawiei, jarzą się w okienkach chałup, prosząc niejako o Boską opiekę wśród rozpętania żywiołów. Wynoszone po poświęceniu z kościoła, ustawiają się w pełgający korowód zmierzający ku domostwom. dłonią od wiatrów łub śnieżynek lecących z nieba, a potem wypala'nlmi znak krzyża na drzwiach domów mieszkalnych, Spichrzów,, lub obór. Nie bedzlę już tam miała dostępu choroba czy pomór, nie nawiedzi ich pożar, nie pobije plonów grad. nie zauważy straszny grom. Gasną tony muzyki tanecznej, milknie odgłos wesołej wrzawy, mnlei bedzie uśmiechów, bo eto razem 2 pokazaniem się gromnic' zamiera okres kolęd 1 zbliża sie Popielec oraz Wielki Post. czas rozmyślań i pokuty. Zaczynają się przepowiednie gromniczne «Gdy słońce jasne w dzień Oromniczriy będzie, więcej niż przedtem śniegu spadnie Wszędzie -A edv słońce świeci jasno na Gromnicę większych tak przedtem mrozów czyni lice. Lud wiejski kocha Matkę Boska Gromniczną. Panią śnieżnych zamieci, Wedrowczynie szla ne I nieco łntemretacit słów kapłana, głoszącego lonkawa. małe stopk1 stąpa ta no.granatach nocy. G<tySf-ś W głębi łflri-ą ęfę OVti{M eyt hęjf świece#». nt* Mmmde*# ków mur-znvch która zapała lasność gwiazd czuwających po chalópach ludzi, lub ślepia w:l śwkl. %* trzymają w d m d ft kamy f ###%*. D**- bv przyświecały pięknie ziemi groźpel w swym * er* -Mp/yja -lęliurr- matczynej rzułośći rachąm ogarnia śniące w ramionach Pzłe- strzvmala k i dnnwąaaw md B9k#*y rietnrnzle i b-eli Onnwiada Maryi Pannie t. dołu _ Uroczystość: Matki Boskie! Ornmmcżnet czyli ee. dvm ich roznróżs chmury, a blask wlewa hen... od horyzontów pól i lasów, wsi i zasinł- Oczyszczenia, feshrm^ T ppr#'eäbw $ Märläe, i płynie w powietrza, iak lekka smużka dymku u ",mn»ć?rnegfl -7da ślę. źe w czar tego dr?wnę do duszv otuchę lutra. w p r o w a d z o n a na W s c h o d z ie W f o W S4? ' m i t z sów. nlkty pfomvk świeczki zapakmef na Jej Swąd gromnicy ntävwspanlala moc. M podczas świecenia śwlfcc wdvchaja go. albo kręcąc C2cś? by nie Wadziła wśród smug mgławic t O* * w keścwatrzymśkńn przez pa- go ziaw i-.! -< zi'.tely się śiiieżycuwu! Jonia i roje kięm łassawym uśmiechała się do wiernych. Mefk" wł# płatków spc.'ii'r/.r^h... szvią ndczvniaia ch#ebv gardła, uszu ł - nosa ebrzędewru nw&w»a#ś#tpwłda. Wokół zanahnel świecy siedzą gospodarz i Artyści etrzvmafa obrazy w kolorystyce W drodze do domu dobrze iest okopcić sobie D o «* święta om arm r #r«alo#nr ^ e treprzy płomykach. * chłodnych barw i prześwietlenia selenitowecp czoło i włosy przeciw bólowi głowy, nie zaszkodzi też opalić *o!e czubki czupryn, które swe W hkaś adorbmuk * : i j#k w, ścia ellgijną. kryiynrów. akreed-ł pwrebrzró. Poatoć «Gdy dr Gromniczna pieki.łs wszędzie Tedy dobra wiosna bęuzie". dobrze "ość heda 1 nigdy nie zanoznsja sie więcej *z klęska knlhmu Tam, gdzie na datn padno gdv końca - chmurne hed? * tafn tężeli zaś króregn migne# przed -» g g ta.ax ojen k od ekd wczemvch zmlergęmw Amewydi. pmdnk- Bpms Bożym n#*&ley 'VÄ-Wlwy. rowfew, od lub; «Owczarz w owczarni woti widzieć tybkm, nie jej święty blask, # #, utpouąjfotw lęeejl trzaskają głośno I światło ich *aiam&e się w m m y k ó w g r o m n ic z n y c h, p. a.

4 opatrzony Sw. Sakramentami, po długich I ciężkich cierpieniach zmarł dnia 29 stycznia 1943 r* przeżywszy lat 33. W y p ro w adzenie d ro g ic h n a s sw łok s dom u la ło b y p ra y ul. Ja sn o g ó rsk ie j 108 do kościoła N ajśw. M ary i P a n n y n a s tą p i w n iedzielę, d n ia 31 sty c z n ia r. b. o godz po p oi., sk ąd pogrzeb na cm entarzu na Kolach. O sm u tn y c h ty c h o b rzędach u św ia d a m ia ją p rz y ja c ió ł i sn a j ornych p o g rą ż e n ia w głęb o k im «nutka. tona, synek, rodzice, siostry I rodzina. M sza św. za spokój duszy & p. Z m arłego bo e ta n ie odpraw io n a w p o n iedziałek i lu te g o r. b. w k ościele N ajśw. M ary i P a n n y o godz ra n o. SU. +» JOZEF WISNIEWSKI długoletni pracownik kolejowy, sm art dnia 28-go stycznia I t o reku, przeżywszy lat SI. W yprow adzenie drogich nam zwłok z dom u żałoby przy ul. B äckergasse Nr. 32 (Śniadeckich) do kościoła Św. Rodziny nastąpi w niedzielą, dnia 31 b. m. o godzinie 14,30, skąd pogrzeb na cm entarzu na Kulach. O smutnych tych obrządach zawiadam iają krewnych, przyjaciół i znajomych, pogrążeni w nieutulonym żalu łona, córki, synowie, synowe, zięć, wnuki S rodzina. N abożeństw o żałobne za spokój duszy Zm arłego odpraw ione zostanie r K atedrze Św. Rodziny w poniedziałek, dnia 1-go lutego o godzinie 8-ej rano. 661 opatrzony Iw. Sakramentami, po krótkich cierpieniach, zm arł dnia r., przeżywszy lat 68. W yprowadzenie drogich nam zwłok ze szpitala Najśw. M aryi Panny nastąpi w niedzielą, dnia 31 b. m o godz. 2-giej po poł do kościoła Św. Rocha, skąd pogrzeb na tymże cmentarzu, O czym zawiadamia stroskany S Y N. Częstochowa, uf. Orllez-Dreszera Nr. 1416, przy B row arze Szwedego, posiada na składzie trum ny dąbowe, sosnowe oraz w ynajm uje karawany. Ceny niskie żamówki osmam-m ł «A *» «w * # Hurtownia Czapek I Kapeluszy D om sklch, C y k listek, N arciarek e ra s w szełkleb dodatków. N a ty c h m ia st w y sy łam ze ssjieseoleffl. K tip o ja k ażd ą Ilość: k a p lłn y, feapałaszy Bowyeh 1 s ta ry c h i w szelkich m ate riałó w e s esa p k i. Płaow « /a I p lc tro, tet , R ozm ow y poz&rolftstowe n a jle p ie j g. J»-4Si<sd I. SZEWSKIE P r z y b o r y, w r z o d z i e, d o d a» dostarcza na te*fef I * M l im ShjIIw SpóMmałmi P w ey # «dp. # 4 ".epo L N O T A " WARSZAWA - ŻURAWIA & Wy.yWw pwawmkml IM# ####*#»## p rw k afm m k he*, Katalogi odwrotni po nadesłaniu w znaczkach. kom pozycji terpentynow ej, w kolorach białym, orzech jasny, orzech ciemny, m ahoń, w blaszankach 11 kg i paczkach 25 kg. P asta do obuwia Bielańska Prow incja za' zaliczeniem, 269/a Potrzebny Szlifierz do szlifowania luster i szkła okiennego Piotrków, Sieradzka N r 1, Telefon A. T u r n l a k. W ytw órnia WALIZEK Torby Damskie Teczki, Tornistry Ceny witam Opakowania papierowe. Torebki ~ Pudętka- Ksrtesy. Wyroby wtaoeowa##, «= Etykiety» =* Koperty. Papiery, = DrmUAagraßeuaa. ealtaalsj«zakłady Przeróbki Papieru K. Temler, m w eaiym O. O. Malarstwo ludowe la szkle Ciekawe częstochowskie miniaturki z XIX w. Obrazy malowane na szkle nie są bynajmniej specjalnością określonych okręgów naszego kraju. Celowała w nich swojego czasu Częstochowa, będąc w XIX wieku ogniskiem prześlicznych i pomysłowych miniatur, które wabiły oko swym czerwono złotym bogatym kolorytem, mógł się też ttimi pochwalić Piotrków ze swymi okolicami, odznaczający się gorącym zabarwieniem połączenia chromu z cynobrem, lab Kietec kie, przeplatające przez rozpalony ogień błękitno modre wstęgi ornamentów, jednak obrazki malowane na szkle pod strzechą krytymi chałupami ludowymi były tworzywem wszystkich domorosłych Janków muzykantów w całym naszym kraju. Dawno już przebrzmiała era malarstwa ludowego na szkle ma zasadniczy rys charakteru! jest odrębna swą oryginalnością i niczym nie spokrewniona ze sztuką malarstwa innych krajów. Poza odrębnością stylową dość wyraźnie zarysowuje się w materiale lisia genetyczna. O- braźnictwo na szkle powstało najprawdopodobniej z krajowego drzeworytu ludowego, wzbogaconego o świeżość, właściwą farbie położonej na szklanych tafełkach, które łączono z, drzeworytem Przeważa na ogół wszędzie zielona lazurento- wa farba, powtarza się często krwisto czerwona, czarna, brązowa, błękitna. Gamy kolorystyczne o dominacie, koloru zielonego, względnie zespół zielono złoty, podkreślony czerwonością, lub jasną bielą szkła tworzyły obrazy pełne harmonijnego stopowania. Drugim zasadniczym elementem charakterystycznym były ornamenty, a szczególnie ulubiony ornament kwiatowy. Tu jaź sama natura pel- na barw i prześlicznych wzorów dawała niewyczerpany ciąg pomysłów. Ciekawą jest jednak rzeczą, że najczęściej przewija się motyw dzikiej róży profilowej. Ornament tea obrysowany konturem falistym, śmiało biegnącym, jest ogromnie rytmiczny i-symetryczny. Tematyką dawnego naszego ludowego obra- zównictwa na szkle są postacie Jezusa, Matki Boskiej oraz świętych Pańskich. Uderza nas stylizacja postaci ludzkich wedle potrzeb ściśle artystycznych; ich traktowanie spokojne, z «, wagą, ale materłalistycznie. Szkoda jednak, że szkło jest takie knieh-i Obrazki sprzedawane na jarmarkach, a poteń, zdejmowane ze ścian izby, którą.bieliło się co. najmniej trzy razy do roku ulegały zniszcz oiu. Dzisiaj przetrwały już tylko niedobitki tej da. w iej, tak spopularyzowanej po wsiach sztub Pobiły się szklane męki Chrystusowe, wyp5. czyi? i oblazły z malowideł drewniane skrzyni* służące do przechowywania odzieży. Nowocz* sne tępo życia wypiera żmudne, ręcznie klecą majstersztyki ludowego kunsztu, zastępując go masowo produkowaną tandetą miejską. Ostatnio profilowe dzikie róże, obejmujące tak wdzięcznie bose stopy malowanej na szkle Parmy Maryi roztrzaskują się pod młotem czy su. b. a....kaeayniec błotny ł S e z a w łąkow y, przepowiada liepogodę, jeżeli stn la listk i sw ych kw iatów. (-¾) w r. MM było w M sra y lii biu ro, do któ rego uczęszczali ty lk o źebi b ra e f* i włóczędzy Wetea opłacano w yłącznie w _ postaci a e i sta ry c h kapeluszy, L szal, spodni i botów, najczęściej skradzionych lab w yżebranych. W łaściciel b io rą posiadał okolicy portu sk lep z ta n d e tą, g d zie sp ien iężał otrzym ane w b iu rze lachy. ^ a ^ ^ ^ (-u)..w iadom o o M ozarcie, że n a odgłos fanfary trąb safw ow ał aię ucieczką. F ry d" e ry k W ielki did r ta l z niepokoju, gdy muah] w łożyć nie noszone jeszcze ubraeae, Ł m- - arszałek szalek ~ F m. cii A lb ert dostaw ał dreszczy, na "widok podanych na stół ry b bez u ciętej «Io w y. S c h o p e a h a n e r drżał na całym ciele na widok b rz y tw y ; R ossini bliskim byi zaw sze om dlenia, kiedy oieapod zdanie zobaczył B ' cień; w ielki fizyk C ard anos czul w trę t do ja j U czonym A pono 1 Schocb'ow i, lu m inarzom wiedzy, u g in a ły się kolana przy z ap ach u sera. Schock napi, s a l naw et obszerne dzieło w Języku łacińskim ; De aversione casei (O w trę c ie do sera ). ( aj.. U szczepu M urzynów J e ie f a e zachodnim wybne. żn A fry k i p an u je surow o p rz e strz e g a n y zwyczaj od. powiedz! zaw sze w sensie pom y śln y m na zapytania o zdrow ie członka rodziny. N aw et Jeżeli chodzi o ciężko chorego czy um ierającego, m usi b y ć podany sta n n a d e r pocieszający. W edle pojęć tego szczepu sk arg i na zły etan zdrow ia b y ły b y o b razą bóstwa, k tó re d a je życie. (-n) B u łg arii zostaw ił pew ien k lie n t sw em u fryzie. row j w iększą sum ę pieniężną, u z a s a d n ia ją c va tym, że w czasie g o lenia m iał z a im ty le owocnych d y sk u sy j, ( ul ZAWIADOMIENIU Restauracja Mała GASTRONOMIA" została z ul. Śląskiej przeniesiona w I-szą A leje Nr. 6, a a I piętro. Z powodu rem ontu zostanie otw arta za specjalnym zawiadomieniem. M. TRACZYK. Sinv *»LASKIEGO Częstochowa. Targowa przyjmują zankv 22 S S O a *. m a g a o O y K to wskaże, gdzie eie znajduje elektryczna motopom pa Biemens-Schaekert Nr , L65 P S oraz autom atyczny w y łącznik, zaginipne s aleruebomości prey *Ł Radom skiej 10 w Radom sku, otrzym a nagrodę &Ó6 zi. Zgłoszenia do wl&śdeiela 200/a dozna. wygodmś po sa dzielnicą niemiecką, poszukiwane. Zapłacą dobrze. Tel 23*^8. «M W ik * *!""* «mw* g*ódd oaw, i «www. T O W. T R A N S P. T R A M " T d d u o n IM» I W4& Eapse, #***###& ggpfsws PW? Fleprzyrid W e rn a w s, M ew grm sw s & ta i m m s wwkłm w ykom wody kwłotowo kołodokk pomdmy. kmoo»y. «mmlnim owdry. odda yoooook pook I wydoso 4» ookdw kodkł do gmkmlo wmoowo» gheoryo*. bryw otyo» borwmht pro #%M do w*o$* I umywm" H««w* W A##% AW A CHRONI 00 swomr ZEGARY B h k try e m # <0* F A B R Y : B u m M1RRZKAR 8Z& A L BŻLK&ÓW URZĘDÓW Fm dotm włew (mwyw m. # w «zm w $ K i #L e m S 5 d 3 w H r # k fgsyks. i ftmaslsss 4ŁPAT0W. Zawladamkm Ekmoowm# *» aw w # * EL obey Adolf m tlo r Nr. 4B został prze- Potrzebna O W O M B nk A " M i l* * k w W m m u h e Um «d emrmm. ObMy d* JümWm ruiit*nkii*ikinii- _ eed PhMdl #»#" * M *md a p m«* 4 * r * k. 4# 4M=W nd#m,*ih, ROMAN #*YMA m. Nr. N # u W Aleksandrowie POD WARSZAWA e s llp ll W s m s t r s - Otwock sta c ji kolejow ej Faleoiea Firma Józef Adam Trobaczek sp rzedaje a s p raw ach w y ła «o ości d ziałk i budow lane, eaie sioae po re w e la c y jn e j eeole *ł 4 s a m e tr kwadr. A k ty Bota rta ln e a a trc b m ia s t p m ied B oezeeoyct w ydzleieoto do od d z ie ln e j książki. W arszawa. Aleje Ujazdowskie *r 41 a. 6. t«i. as-u i *-<*» «p raedejem y p ię k se, taieetoss m graaie Wsmswy. dojatd tram w ajem, d a w n ie j e n to b tu e s n s m iejsce H ien y ; pm reslssyf ey i sabtidow y o sie d la zstwierdzo se w tsta e b IS32 3. pnylaod d* Wof owww d l* p o d p isa n ia a k to notarj. niekonieczny! M e ź e s y sse fe ra w o ó również sp rzedaw ane e s p ra w a c h ry - ląezneśel p a rc e le w A leksandro w ie pod W arszaw *, «t. kol. F d tefea po sl S M $3 mtrkw. T s m a w Y " g fla e e sjó a e w sa e B ie re Sta H ia d to N łe ro e h afflsśele a l m G O L w o m w W g rssew a M arszałk o w sk a 18-14, lei. Korewicki 21 Z I O Ł A A k K E W X # E P A # O U B leesa psmi. ł«4 W M U lh lw wmshwa, izmu i* 13 Lad i owo Wei fsk n: pienie wodu lob te ażeby szkód żeli rr nie ty bie ti Biedzi knot do nr W nie i mula patiów nich I Wy a nie podkl (tp) berna czynr poroś nej g lazły rządz prodt Gub. I fcyv ściov nastę Na 450 iów i 150 topio: kutós ewsiz kawy Isf, karty zosta Skt wy di kowe stępo J n z I Cb n p t u o tn s od Po k DC S3 b: prze< lesze czas ko w; nia r tiers po ki pnel On dnia dzid form nem pf»?u: dząc w yr ieszt okpi Ufo. T e : m! rze. Gra i rand

5 K r 2» S ty e # * N W M # #» «EUBIEB PZĘRBŚCHOWBKT" % C zęstochow y 1 okolicy Dziś: J a n a Bosko J u tro ; Ignacego W schód słońca o godz, 7,35 Zachód 16,43 #4 #od& 17,00 d# g#dł 0*01 NleJLalmłwo Ladzie sa na ogał n-p-lball.1 bagatelizują to I owo I śami przysparzała sobie -kłopotów. Weźmy np. ta k t często obserwowany-fakt, jak niedbale obchodzenie się z papierowymi pieniędzmi. Niejednokrotnie bywała 2 tego powodu utrapienia w handlu, dla kupca-ukupulacego. Klient, płacac za towar zużytym Starym lub też podartym banknotem zastrzega sobie, ażeby resztę wypłacono mu pieniędzmi nieuszkodzonymi. nie zastanawiała się nad tym, gkad kupiec ma wziąć pieniądze niezużyte. jeżeli mu płaca zniszczonymi. Wina leży po stronie tych wszystkich osób, które nie zadała so s j ^. r S " a ą s & obchodzenia się z pie dfßhianckpn drobionego kinezą V InAłO niannnhf* nieznany sp ra w c- a.' tb_ i p e nul t ' Ali dweja_ r " padła większa i»»» ilość uueo bielizny meiiziiy pośełelowej poseieiowej.# oraz * ^ k ra d z ie ź ^ ecz? PosiŁodow ad a pow iadom iła poóćjf e bie trudu starannego niędzmi papierowymi. Widzimy często, jak banknot składa się we czworo lub więcej i wciska do przeładowanej bilonem portmonetki. W tym wypadku najhardziej niedbałe są pasie i one też najczęściej grymaszą, gdy otrzymują banknot podniszczony. Zdarza się widzieć panów, którzy z lekceważeniem zmięty przez sich banknot wsuwaja do kieszeni. Wystarczy trochę dobrej woli I zrozumienia, a nie będzie powodów do narzekań na podarte, podklejone i brudne pieniądze. (ml) OBR ADY. GOSPODARCZE (tp) Pod przewodnictwem Generalnego Gubernatora, odbyło się w Warszawie posiedzenie czynników gospodarczych, na którym zostały poruszone i omówione kwestie, dotyczące ogólnej gospodarki Gen. Gub. Na forum spraw znalazły się w pierwszym rzędzie te konieczne zarządzenia, które prowadzą do podwyższenia produkcji gospodarczej i przemysłowe! Gen. Gub, w ramach stale wzrastających- potsśeb gospodarki wojennej. Przydziały na dodatkowe karty żywnościowe i kolejność wydawania na luty r. % : 6 W r # # M a c z a dodatkow ick.km W y w m,:. ściowycb 1,^. H kategorii "W1 Iuty& następujące artykuły żywnościowe: " ^ Na karty żywnościowe 1 kat.: 4500 gramów chleba, 435 g mąki, 200 g masła topionego lub 250 masła świeżego, 870 g artykułów odżywczych (makaron, kasza lub płatki owsiane). 260 g cukru, 500 g marmolady, 150 g kawy, 100 g cukierków oraz 5 jaj. Na karty II kat.: 1500 gramów chleba, 435 g mąki, 200 g masła topionego lub 250 g masła świeżego, 435 g artykułów odżywczych (makaron, kasza lub płatki owsiane): 110 g cukru, 500 % marmolady, IGO g kawy, 100 g cukierków oraz 4 jaja. informacja, dotycząca wydawania mięsa na karty dodatkowe względnie w zamian za to jaj zostanie zamieszczona w terminie późniejszym. Sklep Jedność Nr..38 przy. Alei Wolności 11, wydawać będzie artykuły spoiywezv na dodatkowe karty żywnościowe! i II kat. według następującego rozkładu: I-go lutego zakłady dobroczynne, 2, 3 j 4-go lutego b. m. kuchnie przedsię- % %,1 ^rzędów, go b". m. - Zarząd Miejski i Rzeźnia, 8 i 9-go b. m. restauracje, wydające obiady jednodanlowe, 10 i II-go b. m. Ubezpieczałnia Społeczna, aady. Starostwo, Monopole, Banki, Urząd Pracy. SzkotV, Zarząd Drogowy, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, Izba Przemysłowa, e,* '. J^Tg 0 k m. Kurier Częstochowski", Straż Pożarna, Pclicja, Urząd Wodny, Więzienie, Narząd Komisaryczny, Fabryka papieru, f~rna Zettl, 15 I 16-go Wspólnota Interesów Kopalnianych. f-ma Magen, Tartaki, f-ma Kruppa, Służba Budowlana, Wspólnota pracy (Arbeitsgemetaschah). Kolei (Oslbahn Industrie)! tr!?. P rzewo' 17 i 18-go b. m. Hurtownia Udziałowa, f-ma Kupiec, Jedność. Społem. Okocim1, f-ma Łempiccy, f-ma Piotrowsta, f-ma; Krzypkowski, sklepy niemieckie, f-ma Wulkan. n Z,L 5 '8 0Hb- ~ J ' mv..-szwede", Dąbie", NOCNE W ŁA M A N IE CZTEBY W YPADKI PRZY PRACY BTÄÄL'äLK^äF^: & r " p T S J S ä % a ; go b. m. Zakład Dezynfekcyjny, Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, f-my Ost» W rott",.iobhsr, ^.Cebulla, Ravo V..:Meta«forgia. Straż nocna Warta". Hurtownia Owoców i Warzyw (Bezugsgemeinschaft für Obst und Gemüse), fabryka skór, fabryka papy. Far- Warnia Zawodzie, fabryka guzików, f-my J. Bańka. Tomski, Karkowski, Lesiewicz, Kersten, oraz Strassenverkebrausatz. Na każdej dodatkowej karcie żywnościowej! -Ba jej górnych odcinkach kontrolnych musi się.{znajdować pieczęć danego urzędu,. firmy lub.przedsiębiorstwa. Pogrzeb ks. biskupa A. Zimnlaka (mi) W dnht 29 b. m. o godz. 11J0 odbył się pogrzeb zwłok zmarłego J. E. ks. Antoniego Zimniaka, bisktma-sufragana diecezji częstochowskiej. Po odśpiewaniu egzekwii, kondukt żałobny wyruszył z kościoła Św. Barbary na ^cmentarz św. Rocha, gdzie doczesne szczątki Zmarłego złożono na wieczny spoczynek. W pogrzebię wzięły udział liczne rzesze wiernych, oddając w ten sposób os atnią przysługę zacnemu j poważanemu Dostojnikowi Kościoła, wiózł K aczm arzyka do Szgittela C hirurgicznego. Bofenlb Paw eł Rargteił. zam. we wsi Ż arki, podczas m łócenia zboża, tai? nieostrożnie poruszy! elę. Iż ręka Jego d o stała się w try b y m aszyny, w skutek czego n. leg ła zm iażdżeniu. W ezw any lek arz po nałożenia o. p a tro n k a przew iózł chorego do S zpitala C h lrn rg lcz- nego w Częstochow ie., 16-letni m ieszkaniec w si M lrów ka, podczas nieostrożnego obchodzenia się z p iłą elektry czną. doznał r a n ciętych ręki. k tó re o p a trz y ł m u w ezw any lekarz. U C IĘ T E PA L C E (ster) J ó z e f B ielski, zam. przy A lei W olności, podczas p ra c y w skutek w łasnej nieostrożności podslaw ił rękę pod pilę elektry czną, k tó ra ncięła ron czte- Ty pałce. W ezwany lekarz nałożył Bielskiemn opatru n ek. a n astęp n ie przew iózł go do S zpitala C h iro r- Dyżury äptefc (ster) W niedzielę dnia 3I-go stycznia dyżur mają apteki: ATeistra Aleja Wolności 23, Zielińskiego Rynvk Narutowicza 40. Od poniedziałku i-go lutego do niedzieli?-go dyżurują apteki: Zagórskiego Aleja wolności 68, Otremhskiego ul. Wieluńska Niedzielne dyżury lekarzy (ster) W niedziele dnia 31-go stycznia dyżurują następujący lekarze: Internista dr Jan Bederski, ul. śląska 26; Chirurg dr Hipolit Sznrrimer, u t Wieluńska 14: Ginekolog dr Józef Kluczewski, ul. Śląska,5: ', Okulista dr Adam Kłaczyński, Aleja Wolności 18: Laryngolog dr Jan Blelunas, Adolf Hitler Allee 33; Lekarz - dentysta Helena Kulesza, ul. Waszyngtona 61. R ozm o#q z mistrzem fryz erskim Skrzypnęły drzwi. Jesteśmy w zakładzlejiryz jerskim. Na fotelach przed wielkimi prostokątnymi taflami luster siedzą khenci. P erspa# zakładu w białych fartuchach trwija się "Wszeiestnie i ciszę przerywa tylko szczęk nożyczek lub też syk rozpylanej wody koloßskiej. W powiefrzu unosi się specyffcany zapadł-, m y # do golenia, pudru, wody kolońskiej i jesićze gzegoś może zapach wtosów, które wciąż op#alą na białe fartudiy 1 na podłogę... Podchodzi do nas starszy, szpakowaty pan w śnieżno- białym kitlu. Czym mogę służyć? Golenie? Strzyżenie? Tym razem nie skorzystamy z uprzejmej w b*trvc bodżi^atir:ożapomtanie''się-r-tetorfą: fryzjerów, a w szczególności na terenie Czę stochowy- Ach, tak! Proszę dn nrrvwlf^n nnwnfii Zasiadamy na wygodnych fotelach (tym razem trie fryzjerskich) i po chwili pada pierwsze pytanie. Jak przedstawia się historia rzemiosła fryz jarskiego? Historia up'ekszama głów 1 twarz ludzkich jest bardzo stara. Znano już ją w starożytnym Egocie, Babilonie, a z kolei Grecji i Rzymie Na przestrzeni weków przechodziła o- grontną ewolucję. Dawniej zajmowali się nią cyrulicy i felczerzy którzy prócz tego stawiali haftki i pijawki, wyrywali zęby itd 2 biegiem czasu pojawili się fryzjerzy domokrążni, a dopiero potem powstały pierwsze zakłady fryzjerskie. Kiedy powstał pierwszy zakład fryzjerski w Częstochowie, trie w;adomo dokładnie Gdy w roku $912 utworzono Cech "fryzjerów czynnych było Wówczas już lł zakładów. W tym miejscu przerywamy opowiadanie pytaniami. Jak wyglądała sztuka fryzjerska dawniej powiedzmy, przed laty? Jakie noszono fryzury? Jeżeti chodzi o mężczyzn to przeważnie strzygli się oni na jeża. Wielu jednak było takich, którzy woleli długie, faliste włosy i w tym cehi ondulowali je przy pomocy popularnych dziś jeszcze rurek*1. Osobny dział stanowiła pielęgnacja bród I wąsów. Moda zmieniała się. Przycinano brody tzw. łopatki, w szpic, wąsy po szwedzku 1 nieraz farbowano je. R 6b#?<?-'«fa^sl panowłe^pragnący^grać rolę młodych amantów. Czasy te cechuje używanie wielkiej ilości pacłmldeł i różnych specyfików. Osobny dział stanowiła sztuka tworzenia fryzur damskich, utworzenia, gdyż naprawdę nieraz potrzeba brio do tego ręki artysty- Wysokie upięcie włosów, tzw. koki, istne poematy loczków I fal, a wszystko to razem spojone gumą I posypane pudrem wymagało it elada artyzmu. Kwitła przy tym sztuka fabrykacji peruk, które dziś jeszcze leżą u mnie w kącie, przysypane pyłem zapomnienia. I w tym momencie poważny lecz ruchliwy mistrz wychodzi, a gdy po chwih wraca na jego ręku piętrzy stos różnokolorowych peruk. Sam to rob łem «powiada z dumft i jakimś żalem w głosie. * A jak przedstawia się historia narzędzi fryzjerskich? Grzebień i nożyce stanowiły podstawowe nsrzędzfa- t kolei pojawiły *ł* maszynki d> strzyżenia włosów, coraz bardziej udoskonalą, ne. W Częstochowie zaczęto je używać po raz pierwszy około roku Później zjawiły się specjalne aparaty do trwałej ondulacji, do masażu twarzy, początkowo ręczne, później zaś elektryczne. Jak wygląda sprawa zachowania higieny przy pracy? Z rozwojem sztuki fryzjerskiej i jej modernizacją postępowało coraz to większe przestrzeganie zasad higieny Obecnie zwraca się na to baczną uwagę Fryzjer nie może mieszkać w lokali), w którym pracuje, zakład musi posiadać środki dezynfekcyjne, wodę bieżącą, oddzielne schowki na bieliznę brudną, i na. czystą I L d.,czy rozwój rzemiosła fryzjerskiego nie. u- legł zahamowania wskutek wyeliminowania żydów? pytamy. Po wyeliminowaniu fryzjerów żydowskich w Częstochowie czynnych było 66 aryjskich zakładów fryzjerskich. Liczba ich stale jednak wzrasta? obecnie podwyższyła się na 82- Baczną uwagę poświęcono też wyszkoleniu młodych sił, czego dowodzi fakt. iż przeciętnie każdy zakład fryzjerski ma dwóch uczniów. Prócz ząięć praktycznych korzystają też oni z wykładów w Ogólnokształcącej Szkole Zawodowej przy ul. KH ńsklego Na przyszłość planowane iest zorganizowanie kursów dokształcających nie tylko dla czeladników lecz także i dla mistrzów. Jednym słowem rozwój rzemiosła fryzjerskiego postępuje naprzód kończy easz rozmówca. _. a * FaLforla naj rzeką Lual (NOW ELA Z CZARNEGO LĄDU) Charber pomyślał, źe taki film rozgrywa! się zapewne i w starej Europie, gdy człowiek pierwotny w okresie kamienia łupanego cieszył się z udatnych łowów na dzikiego zwierza. Pośród swego białego personelu, faktoria Kelb posiadała i lekarza, który nie mógł narzekać 83 brak pracy. Sprowadził go Peters, na krótko przed swoim wyjazdem do kraju. Był to młody jeszcze człowiek, poświęcający całv swój wolny j-zas stud om nad chorobami klimatu zwrotnikowego. Po gruntownym obejrzeniu 1 opatrzeniu rannego, powiedział do stojącego obok Charbera: Jeśli nie przyplączą się atak febry, kuracja nie potrwa zbyt długo Liczę na to. źe Po kilku tygodniach, dyrektor Peters hedzie ztio- Wa * pełn sił. Najbliższe trzy dni zdecydują o przeb egu choroby Gorączka jednak nie osteon wała t nasiennego dnia termometr wykazał 39* Arnold począł bredzić Justin' Oasnar Declerca Małgorzata - imiona te krążyły nad lego łożem wymawiane n enrzv)nmnvm? ustami Tr/eetosw dnia. około pniiidn:a otworzył oczy i ujrzał CharMera, siedzącego przy stole. Mr Charlier. odezwał się z cicha. Mon Dieu. odzyskał pan przytomność *yrwal si okrzyk zagadn:etemu. Ale proszę leszcze nie mówić Nie wolno! Trgy dni bvł pan "^przytomny. Zresztą nic tu ciekawego nie za' szło.- Tego dnia, po opatrunku, lekarz powiedział 2 uśmiechem zadowolen'a. - Wszystko na dobrej drodze, panie dyrekło n t t Ma pan silny organizm, serce w porządku reny nie wykazują niepokojących ohlawów Urattil-Mt; Może pan kazać przenosić się na werendę, dopóki ale będzie można chodzić- Krótka, 45) spokojna pogawędka również panu nie zaszkodzi. Bezczynne zabijanie czasu nie leżało w usposobieniu Arnolda. Chariier zajęty był przygotowaniami do swego, już! tak przewlekającego się odmarszu, nie mógł więc dotrzymywać towarzystwa. poza godzinami wieczornymi, od obiadu około siódmej aż do udania się na spoczynek Ozdrowieniec zajął się czytaniem. Znalazła się jakaś powieść francuska, starszej daty z akcją, obracającą się dokoła tej samej, starej jak świat, sprawy trójkąta małżeńskiego, lecz nie wzbudziła zainteresowania. Była to bowiem kwestia, mogąca wywoływać ciekawość w u- mvśle przeciętnego..bourgeois" z nad Sekwany. Loary czy Oaronny, żyjącego w murach ciasnej lub szerokie! ulicy nrejskiet. gdzie ludzie spędzała źvc e na or/es cwanhi n4askn drobnych zdarzeń Kilka lat nohytu w Afryce centralnej na terenach rzadko zaludnionych przez które naid'>gnr1ntef*zvm s/iak em są wstęgi rzek odrębna egzntvrzna orzyoda i surowe powiewy pierwotnych leszcze form życiowych, w takich trwaja liczne szczepi' murzyńskie - wszystko tn przestawko sposób myślenia Petersa na inne tory na rozmach, a planowań5«rozległych projektów dawało poczucie <krzvdeł*u ramion, podobne do tego, jakie wieje od niezmierzonego przestworu oceanów. Chwilami jednak odzywała się nostalgia za uregulowanym1 stosunkami za szczeblem zaięć dnia powszedniego, kló-e płynęły spokojnym nurtem o ile rozum dyktował postępowanie praca zaś. choć może niezupełnie łubiana ale już zautomatyzowana me wymagała wielk ego wysiłku umysłów ego W takich mnmemntach tęsknił za wieczornym blaskiem lamp elektrycznych! aeonów Brukseli, za widokiem sunących po asfalcie limuzyn, za muzyką kawiarń, gwarnych i zadymionych, za tą całą atmosferą tycia cywilizowanego, które tętni miarowo, jak dobrze naoliwiony motor. Czyżby Afryka zmęczyła mnie do tego stopnia, źe moja wola i w ytrw ałość zaczynała się uginać, jak palmy pod naparem silnego wichru? zadawał sobie pytanie. - Nie jestem dotychczas nawet na połowie drogi do wymarzonego szklanego pałacu, w którym zachód słońca przełamuje się rozkosznymi barwami siedmio kolorów tęczy Musze do niego dotrzeć choćby nieraz groziły mi jeszcze kły I pazury łeoparda czy onsa - postanawiał. - Niebezpieczniejsza lest malarfa, można jednak uciec od niej. Trzebaby tylko po prostu zrrdenić miejsce stałego pobytu. Wynieść się stad, t Kefle, z zasięgu trującego oddechu Łuałt. gdzieś w wyżej położona okolicę na przykład na podgórze za Mopnto. Moźnahy zbudować drogę do rzeki, sprowadzić kilka ciężarowych samochodów i sprawy komanfkacvfne znataz v bv rozwiązanie Tak Muszę ohmyśłeć plan. przedstawić go zarządowi towarzystwa.f.nala t wprowadzi w źyde. Pieniądze na to muszą się znaleźć a dyrektor generalny niewątpliwie pójdzie mi na rękę. Myśl ta nagle stała się dla Arnolda sprężyną wprawiająca w ruch aparat duchowy Krzykną* na boya Ninm» aby mu orzvn Aef paplę? l ołó wek i. po otrzymaniu żądanych mrzmwnfów zajął sie obliczeniami ( kmlknmcjm Pad był bar dzo. że znalazło sie zatrudnienie, które ułatw1 przetrwam# okresu, pozostającego do całkowitego wyzdrowienia. Tego popołudnia zdrzemnął się w fotelu. Gdy obudził się I spojrzał na zegarek, stwierdzi!, że minęła już szósta i dochodź1 pora obiadu. Na w e ra n d ę wszedł uśmiechnięty Charlier. Jak sie pan ma mr Peters? odezwał się i 9 drodze wręczono ml list który przywiózł pośpieszny posłaniec Proszę, oto jest? Pisa DuchAne Donosił, te D eclcreo uciekł mu oocą, za b ie ra ją c ze sobą broó. Sierżant był wściekły, iż pozwolił się wystrychnąć na dudka. Pocieszał sie m yślą, źe uciekinier zbyt w iele z a ry z y k o w a ł 1 nie mając te re n u an i ję z y k a, prędko zbrzydzł sobie hłakame się po puszczy I zgłosi się dobrow olnie a (ho na posterunku lub też wród do faktorii Keile W ty m drugim w y padku n-osi? o szvhk-e oowiadomienie. Obawiam się źe może knuć jakieś zbrodnicze olany w stosunku Jo pana, kochany dyrektorze Proszę więc przedsięwziąć odpowiedni środki ostrożności. Z fragmentów rozmowy, prowadzonej z Deciercgiem. doszedłem do przekonania źe ten człowiek żyw do p an a śrmertelna nienawiść.ostrzegał D uebćne w zakończeniu i sta. «Co pan myśli o tym? Arnold podał Ust Charterowi. Ten przebiegł wzrokiem po ark u sik u papieru i zamyślił się na chwilę. - Nie m ogę przewidywać innego niebezpieczeństwa dła pana, lak może street zza weefa Trzeba sie spodziewać, te Declercq wróci tu, do rakfori! choćby po to. aby zaopatrzyć się * żywność, której.nie posiada W takim razie wy^farczt nlinnasć magazynów aprowlzacviiwch a ptaszek sam wejdzie w ręce. Jest również ewentualn-iść źe zaślepiony chęcią zemsty n e es co będzie chciał mrohi# szkód nsferigtnvcb I przypuśćmy. mmdnmhć infet-ś w»*»?«!«?» Hndvnfc: Takimi zam'nram, mogę soblę n-effums-tvd fego ucieczkę, zaraz na v *»»ante Ni-fmałuje biorąc sprawy -fóemi.«*» -P-, *t*?n hyfo dopuścić do ofbraitspn'tm* anią e?ę a * ««o b ź e Bomg i tam fopiera próbować szczęścia Odpadłyby wówczas kłopoty i trudność zw$azane's przestrzenią, takt# lak wyźyw-enle się I środki lokomocji- ^adżę', że d o trz e hi * powrotem ns falach Luall Praw dopodobnie skradł gdzieś mate hanu * na nim przypłynie. Arnold był zachwycany szybkością, t jaką C harlie? przeprowadził analizę i ocenę kr oka Decłereoa. D o b rze byłoby namówić tegtł człowieka, ab y pozostał. dnnókt nie bede mógł poruszać się "swobodnie n a własnych» "ich. d e &

6 Na zarządzenie Wydziału Wyżywienia w/m. Zbiornica ja Społem" w Częstochowie M s rie n b u r^ e rs tr. 4 (1-ge M aja $) T el zaw iadam ia, że dalsze rozdaw nictw o ja j n a sty cznio w y kupon m ięsny N r. 22 po 2 szt. ja j n a osobę d la punfitów rozdzielczych sait-pdw i odbyw ać się będzie wg. n astępującego porządku sp rzedały : ii od N r. 1 do N r 4$ N r. 46,, N r N r. 159 N r N r. 251., N r » -N r. 331 N r » N r. 461» N r. 488 czynna tylko do end z M ag azyn czynny ty lk o d o godz. 13. P o odbiór ja j należy zgłaszać sie z tratctu am i i ty lk o w term i- o scb w yżej w ym ienionych. W razie brako Jaj rozdawnictwo może być czasowe wstrzymane. Uwaga: W yciete k u p o n y m ięsne N r. 22 m uszą byó niezw łocznie złożone przez sk lepy w W ydziale A p ro w izacyjn y m m. C zęstochow y w ta k ie j ilo ści, n a Ile kuponów w y d a ja j sklepowi Zbiornica Jaj. 220 "Poniedziałek W to rek Środa C zw artek P ią te k S K R Z Y N I E różnej wielkości do nabycia Częstochowa u!* Katedralna 13 was podwórzu na prawo* ZAWIADOMIENIE. Zaw iadam iam, że y SKLEP CZĘŚCI ROWEROWYCH przeniesiony został z Al. W olności 3/5 na ul. I A leja 7. Polecam się nadal Szan. K lienteli B5V J a n t o w s ^ s M A S Z Y N Y» S IN G E R A SPRZEDAŻ KUPNO ZAMIANA $ P rzyjm uję reperacje maszyn do szycia wszelkich system ów. F irm a prow adzona pod fachowym kierownictwem b. długoletniego pracownika Firm y Singer. WŁADYSŁAW KOŹMIŃSKI, Częstochowa, ul. Jasn o g ó rsk a Nr. 62, KURIER CZĘSTOCHOWSKI" N r & D y p l o m o w a n y b u c h a lte r b ilan g ista, obeznany z u staw o d aw stw em podatk o w ym. języ k n iem ieck i p e rfe k t, p rz y jm ie p row adzenie ksiąg h andlow ych i p rzem ysłow ych, rach u n k ó w, k a rto te k i in w entarz a, roczne zam k n ięcia, bilanse i w szelką k o respondencją firm, zakładów, in sty tu c ji, o ra z sklepów pry w atn y ch. W yn a grodzenie m in im aln e do o m ów ienia. Ł askaw e zgłoszenia: Częstochowa, ul. Sobieskiego 6 m. 26,- względnie skrytka pocztow a N r ^ s i ^ g a ^ n l a P R Z E Z O R N O Ś Ć poleca bloczki kalendarzow e na ro k 1943 po zł. 5, za s z t u k ę oraz zaw iadam ia Szanow ną K lientelę, że z dniem 25-go stycznia r. b. została przeniesiona z ulicy N arutow icza Nr. 31 na ulicę K rakow ską N r. L 214/a D ow olny w y b ó r m l# w o p ro ty % opownlo q Biura Inform acyjne CZĘSTOCHOWA, Adelf-HKk^Alk# Z& PIOTRKÓW, Gutaernatorska 30, RADOMSKO, P iw 3-0» Maja 3. Fachowcy wszelkiego rodzaju Uczniowie do płatnego przeszkolenia Robotnicy I kobiety mogą wyjechać do obranej przez siebie fabryki anględnla adajaeaarafał Szczegółowych i bezpłatnych informacyj udziela się codziennie od godz i od tej, w sobotę od 9 13-tej, w niedzielę od tej. Magazyn Tekstylny I Galanterii pod firm ą zoeimusz zzizicn przeniesiony zost&l z U Alei N r. 37 w 1 A leję Nr. 8, O tw arcie nastąpi w sobotę, dnia 30 stycznia 1943 r Poleca się-nadal Szanownej K lienteli. '216/a Fabryk: Przarabć# D rzaw yck POSZUKUJE OD ZARAZ ZDOLNYCH sto la rz y b n d o w ls n y ii I m eblow ych, 2 p racow n ik ó w m aszyno- w yeb, 4 pracow ników placow ych. D la p ochodzących z. e jl m ogą udzielić m ieszk an ie w spólne. Z głoszenia p rz y jm o je osobiste; C zęstochow a, W a 699 p. Sojka kierownik' mw Parny *ran*m l*y ne nowe i używ ane każdą ilość kupim y. Zgłoszenia:' Częstochowa, skrytka pocztow a Nr i B andażysta - O rtopedysta pracujący dla O ddziału TTbezp. Społecznej w P iotrkow ie przyjm uje paojentów od godz, ej. Inform acyj udziela Biuro Informacji Oddziała przy ulicy Piastow skiej Nr. L 2 dniem 23-go stycznia 1943 roku otwarłem ZAKŁAD FRYZJERSKI J l. w * i przy A dolf Ö ltie r AJlee 5 (A leja) i polecam się n adal łaskaw ym w zględem sw ej b y łe j ł przy-»alej K lie n te li Z pow ażaniem MARIAN LÜCK 6992 M istrz fry z je r s k i R Ó Ż N E ŚN IE G O W C E l K A LO SZE reperu je. II A leja 19 m. 7, J e z io r. A K CJE listy zastawne, ziemsk ie, m iśjsk le, p ro w in cjo n aln e i in n e p ap ie ry procentow e, kupony, k u p u je - sp rzed aje Dom Ban kow y : W olański i 8 ka. W arszaw a, Nowy Ś w ia t O D W O ŁA N IA podatkow e, z om a. n4a. w szelkie podania do władz, tłu m a c z e n ia, u w ie rz y te ln ie n ia z a. łatw.ia na poczekaniu: tłum acz Leon Z ału sk i, C zęstochow a, II A le ja *& 175 M Ł Y Ń S K IE p erla k i, łuszczarki, ka s z a rk i, ta rk i, tarcze, k u b ełk i e. lew ato ro w e, sia tk i, chlor, m a. g n e z y t, krzem ień, k w arc itp, p o. leca..t echnom ły n, W arszaw a, C zackiego S Z E W S K IE 1 R Y M A R S K IE a r ty. k u ły, d o d a tk i fcam asznicze, zam. kd d o teczek,, okucia w alizkow e, k leje, o ch ran iacze itp. C enniki w y sy ła m y. P ro w in c ja za zaliczen ie m. W arszaw a, Prófcoa 10. Iuż. S ik o rsk i B Y T M O -P L A S T Y K I nancza N ina K o ste c k a w Szkole T ańców h a. le tm ia trz a K. K osteckiego. Czę. sto eb ow a, W aszyng ton a 6. P rz y j m u je się zapisy ua nowo lekcje d la dzieci i m łodzieży od la t 5 12 i od S P R Z Ę T R Y B A C K I pełne tm m p'e- ty h aczyków, żyłek. węd Binka bam busow e, p łó tn a ry b a c k ie w w ielkim w yborze. C enniki w y sy. m y. P ro w in c ja za zaliczeniem. W arszaw a. P ró ż n a 16. Inż. S ik o r. Kki. RA D O M SK O I O K O LICA ÖW Ä: GA! P rzepow iadam z k a rt i Unii rą k. Prszm ow sitiegb 9 aa S ta ro, stw em U W A G A łl PR Z E PO W IA D A (w ró. ży) tra fn ie z reki. k a rt. fo to g ra fii. O d g a d u je im iona. R ozw iązuje s p ra w y ty o io w e I m iłosne. P rz y jd i! Będziesz zachw ycany<a) C zęstochow a. II A leja 26. m 23, I p iętro, lew a o ficy n a, 2 eieti^^ W YUCZAM Y steougrafm polskiej" n iem ieck iej o raz język«niem lee. k ie g o d ru g ą k o resp o n d encyjn ą In fo rm a c je ; K orespondencyjne K u rsy S te n o g ra fii. Lublin, ulica N arn to w icaa 37. za G sdesłuoleis I zł znauzbićsn pocztow ym. C2flö JA S N O W ID Z psychogrofulog M artin i m istrz p T sp o w le d n l w yda rse ó życiow ych, w y ja śn ia we w szelk ich sp raw o eb Podać d ate u ro d z e n ia, p y ta n ia. Za zaliczę a ie m pocztow ym. K raków S k ry t k a pocztow a IM) G4YS F IL A T E L IS T Y C Z N E p ff? b o r? Dom H andlow y P io n ie r O d. d z ia ł fila te listy c z n y. K raków, S to la rsk a 9. I p tr. 2U5/a K R W A W N IC Ę (hem oroidy), ow. rządzenia, w yleczysz szybko Zioła m i X. S pecjaln o ść: S przedaż Siół G abinet Z ielarsk i. C zęslocho. w a, K rak o w sk a 31 (Z am lejsco. w y ra poczta 126). HO W ŁOSY piękno ro sn ą przy u ży. eto Ziół X. g in ie łupież i pryez. ega. S pecjaln o ść: S przedaż Ziół G ab in et Z ielarsk i. C zęstochow a, K ra k o w sk a 31 {zam iejscow ym pocztą 126). i"1 F IL A T E L IŚ C I! którzy jeszcze sie m acie C ennika K atalo g u 1943 znaczków polskich oraz G u b ern a to rs tw a 2 a rty sty c z n y m i folo ta b lic a m i znaczków - file czek a jc ie na w y czerp anie n ak ład u :! D o ty ch czas sprzedaliśm y 20S> e- c z e m p la rz y!1 Przekazem zł 13 - za zaliczen iem zł M - D ołącza iay a a żądhnłe bezpłatny kom p ie t la n y c h cenników K upuje 55y "stąle w srelk le znaczki poez *p## Prtiekl Horn F lln ie listre z % M E C H A N IK p rz y jm u je rep e ra c ję, przyłącza in sta la c ję e lek try czn ą, n ap raw y zam ków itp. C zęstochow a, I I I A leja 55 m ZEGARM ISTRZ zam ieszkały dotąd przy ul L u b lin ieck iej 4/6 (dom policy jn y ), przepro w adził się Adolf Hitler Allee 7 m. 7. Stanislaw W alczyński. 517 DLA SZKOŁY a rty k u ły p iśm ienne, zeszyty w w ielkim wy borze poleca K. W ysocki. W ar. szaw a Z ielna 19 P ro w in c ja za za liczeniem. C ennik na żądanie MEDIUM D O K ŁA D N IE PR ZEPO - W IA D A w szelkie sp raw y życiowe. m iłosne, rodzirlne łós ta g ], nlonycb P s ta le horoskopy ty c ia Ozęst., N aru to w icza 76 m. 6, 166 K O R E SPO N D E N C Y JN A N A U K A w p ro g ra m ie W eoalnym, g im n a zja ln y m (p rzedm io ty m a te m ę ty. czno.p rzyro d n icze: m a te m a ty k a, fizy k a, chem ia). In fo rm a c je : M gr. S. Fed lal, W arszaw a, Sm o' na ŁYŻWY, lam py k arb id o w e szczot, ki. szkło, fajans. M C b o ldyk Częstochow a. N aru to w icza K R O JU k o resp o n d en cy jn ie n a j now szym system em w y u cza m i. Ktrzvnii K orycka, W arszaw a, A l b e rta F IG U R K I m etalow o, kałam arze, popielnice, sk a rb o n k i, koszyczki, kom plety n a b iu rk a, przycisk i, p olery, lu s tra, tace. sk rz y n k i do papierosów, m askotki Itp. Dewo. cjo n alia w w ielkim w yborze po- li-cają po cehńcn B äjti vi,-ht? c h B.cia J. i A. B orow scy, W arszd. wu, ni. G ran iczn a 9 w podw órzu, tel /3 P R Z Y JM U JĘ w szelkie ro b o ty In. Iro lig a to rsk ie oraz p u d ełk a i to. rebki. W inrtomośó C zęstochow a, W ieluńska 10. 7n UW AGA! Z am ieniono teczkę w pociągu odchodzącym z K rakow a d n ia 14 sty czn ia w 2 k ło sie. W iadom ość p rzesłać pod S ta r new ski, Szydłow iec pow. R adom, 747/a DO WYDZIERŻAW IENIA w Czę. Stochow ie, P rzechodnia 19, b u d y. nok BSO iua nadający filę na mag a z y n y lub w a rszta ty. Zgłoszenia do zarządu fa b ry k i Częstochow a. H o ferstr. 12. F irm a N- D ziałoszyński. 759 SZKOŁA TAŃCÓW galonow ych, scenicznych, ry tm o -p la sty k i Ko steck leg ß, W aszyngto n a 6. Z api. sy codz. P ra k ty c z n e czw artk i, so. boty 5. niedzielo 4 po poi. 687 M ASZYNY S IN G E R A " g a b ln e to. we. k raw ieckie, lew oram ienne. ozapnicze, o berloki o ra s zw ykłe po cenach p rz y stę p n y c h poleca St. W róbel, C zestochow a, P ił. sudskiego 9 (sklep). 211 /a KALOSZE, śniegow ce, bot? re p e ruje, w u lk anizując firm a H o. m a r, Częstochow a. I I I A leja 55 w podwórzu na lewo. 178 SŁY N N A w ró źhlark a, przepowi, da z k a rt, rą k. pism a. C zęstochowa, I ł A leja 43 m ZA M K I B Ł Y SK A W IC ZN E, ą rze b'isnie m etalow e. S przedaż fa h r? czcił za zaliczeniem B H K u ro w ski. W arszaw a, p! N apoleona 9 D ZIERŻAW Y ogrodu ow ocow o.w a. rzyw nego poszukuję. O ferty do.k arier* pmd M L O K A L E PO K Ó J um eblow any p o trzebny Łan u dla 2 panien u rzędniczek. Zgłoszenia do K u rie ra pod N r 0*3 PO K Ó J "iinv'i ' v, r,i- x n 'ek rep u jg ey pesz nk u je rut'"!'- rn a łże- n»lno, Cona obojętna O fe rty do K a- r lo ra pod N r SPRZEDAŻ SPR ZED A M 5 parcel budow lanych po dogodnych cenach w R adom, sku (K nw alow iec) O ferty kierow ać: P iotrków, s k ry tk a poczto, w a 1383 pod N r S PR Z E D A M fu tro m ęskie oposy, k ołnierz w ydra. Cżęat., M ickiew icza 44, gospodarz, 7DG TA PC ZA N, buty m ęskie N r 38 nowe sprzedam. W iad. Częstochow a, I I I A leja 73 m S PR Z E D A M u b ra n ie m ęskie, fu t r o łap k i. C zęstochow a. D ą browskiego 4 m. 10, lewa oficyna. FU TRO m ęskie tchórze, błam jn - n a ty sprzedam. Częst. A leja 43, m. 7, fro n t. 708 W YŻŁA1 rasow ego sprzedam w dobre ręce. W iadom ość P a jd e ro - d rtik, Radom sko. 3 M aja SPR ZED A M o k a z y jn ie fu tro k a rak u ło w e. Częstochow a, W aszyng to n a 24 m SPR Z E D A M fu tro lu źn e foki kostiu m dam ski, p alto m ęskie, Czestochow a, D ąbrow skiego 4, m. 10. lew a o ficy n a. 673 SPR Z E D A M fu tro m ęskie na tchórzach i no piżm ow cach. Często, eliow a, A dolf H itle r A llee 42 rn 7 k u śn ierz. 750 SPR ZED A M : czarn y g a rn itu r w zrost średni, su k n ię ak sa m itn ą c zarn ą na szczupłą osobę, fira n k i I piecyk żelazny N r 1. C zęstoeho. MA SZYNĘ do szycia dam ską sprzedam R ynek N arutow icza 31 (g o sim d arłl Zaw odzie, 733 M A T E R IA Ł w ełniany c a jesionkę do sp rzedania. W iadom ość C zęst., Rynek W ieluński 37, 729 O K A Z JA! Sprzedam bardzo tanio trzy ży ran d o le i am ple. C zęsto. cbotjff, 11 A leja 20 m SPR ZED A M u rząd zen ie sklepow e Częstochow a. W ieluńska 28, m. 1 S PR ZEH a M fu tro m ęskie (nutrie- ty ) ua szczupłą osobę, m ato r.ał u a kostium. W iadom ość C zęsto, chow a. R acław icka 12/ FU T lto fokow e do sp rzedania. Czę, etochow a, M ickiew icza 30/32 m. % SPR ZED A M dom now y S pokoje z k u ch n ią i ogrodem. K am ienica p iętro w a w śró d m ieściu 15 pokoi, P ół dom u now ego przy ul. Dąbrow skiego. M niejsze doinbl. o- raz p arcele i place w różnych d zielnicach. Częstochow a, 111.cia A leja 79, Rogacz. 787 K U C H E N K Ę żelazną?. dw iem a ta. je rk a m i i kocioł do bleliiztiy eprzedam. Częst., ślą sk a 4 m. 3. DO SPR Z E D A N IA fu tro m ęskie spód tchórze, kołnierz k a ra k u ło w y. C zęstochow a. W ały D w ernickiego i. Sklep kom inowy. 783 DO SPRZED..M A wózek dziecinny, ftra a k i. C zęstochow a, A leja W olności 1 K ow alska. 741 BO S P R Z E D A N IA m aszyna S in g e r s " m e»ka i m aszyna (tankowa Częstochow a. W ały D w ernickiego 47. I p iętro m S SPR ZED A M huty dam sk ie s cholew am i w nowym olanie na roz- t»rtr 37. Częstochow a. AL W olności 44 róg Sobieskiego. W ind. u dozorcy. 734 SPRZED A M śniegow ce w ysokie Nr 3. g a r s h u r ciem ny, kam asze Bzty- I b lrty rogi je cnie. kapela«* m ę- I elei. Cz # L, Jasnogórska 110 m. 1 M ASZYNĘ S in g e ra " gab in eto w ą sprzedam. Częstochow a, św. B a r b a ry 38. H am ara. 746 K U P IĘ dom ek 8 4 izbow y. O ferty z podaniem eony sk ład ać w Adm. K a rie ra pod 780". 780 P A T E FO N w alizkow y z p ły ta m i sprzedam o k azy jn ie. Częst., P iłsudskiego 25, m K U P U JĘ W SZYSTKO. Zegarki, obrączki, p ierścionki, s ta re m o nety. obrania, palta, fn tra. b n rt. hi. obuw ie, bieliznę. U ran y, nak ry cia. m aszyny S in g e ra " 1 róż ne rzeczy P łacę gotów ką Sklep Kom isow y R ynek N arutow icze 32 (Zawodzie) 69*2 SPR ZED A M now e białe fu te rk o dziecinne. Częstochow a, Ja s n o g ó rsk a 32 m SPR ZED A M m aszynę słupkow ą S in g e ra " w dobrym Stande. R a ków, O krzei 50. Bieś. 736 K U P IĘ wózek spacerow y K o n. kon" w dobrym stanie. Inż. G raczyk, C zęstochow a, AL W olności 50-a 626 K U C H E N K Ę przenośn ą kaflow ą sprzedam ; Częstochowa, K ated ra ln a 13 m Z A K U PIM Y w iększe p a rtie to w a rów. O bejm iem y w y łączn ą sp ree, d a t. P rzy jm u jem y przedstaw iciel stw a na tereny Gen. Gub. W ra c hubę w chodzą a rty k u ły m asow ego zbytu, ja k a rty lm ły b ra n ży: chem icznej, p e rfu m e ry jn e, kosm etyczne), spożyw cze), b akelitow ej. w szelkiego rodz.ajn ga- lanto rii 1 t. d. O ferty pod B ran ża do B iu ra..w ar", W arszaw a, S ie rk ewicza 2, 6986 SPR ZED A M dom w śródm ieściu z ład n y m ogrodom, do w y d zierżaw ienia m orga ogrodu z m ieszkaniem. W iadom ość: C zęstochow a, Adolf H itler Allee 21. Machalsk*. 174 DO SPR Z E D A N IA dom 3-piętrow y 46 pokoi, położony blisko R ynku w R adom sku, cena p rzystępna, dom 6 u b ik a c ji do tego p lac ra. kw część dom u w okolicy J a s n e j G óry, plao m orgow y na O st. G roszu, w iele in n y ch n ie ru chom ości poleca i nowe zgłoszenia przyjm uje Slarklcwicz, Częstochowa, II Aleja 33 m KU PIĘ maszynę do pisania d liczenia, m ogą być popsute. Cze. etoohow a, Al. W olności 16 m. 3. ALBUM do sta ry c h fo to g rafij k ry. ty sk ó rą lub pluszem kupię. Bio- rzyńeka, Częstochowa. W aszynff. to n a 24 m DO SPR Z E D A N IA k am ień budow lany. Ę o lonia U rzędniczo G rabów ka, JtolikB K ow alski. 743 SPRZED A M dom nowy 2-plętrow y w śródm ieścia i plac. W iadom ość C zęstochow a, I A leja 11 m. 12 M AKUCH kupię. Pllfcz, Częstochowa. N arutow icza SIA N O BYDLĘCE kopię. Piltz, Częstochowa, N arutow icza SPR ZED A M k a ra k u ły luźne, Częstochow a, Jasn o g ó rsk a 110 m. 1. SPR ZED A M dom ek drew n iak dw a m ieszkania, p lac 630 m. Częstochow a. Zacisze, D ługa K U P IĘ dom ek m urow any w do. łrrym sta n ie 2 3 izbowy 2 d o, żyru ogrodem, lub 3 5 m orgam i d obrej ziemi. Z głoszenia k ie ro w ać: poczta Żarki 6013 P oste-re. Rta u te.' ' 798 ŁÓŻECZKO żelazne z m ateracem, stół o k rągły imwy. b a ty robocze sprzedam. C zęstochow a, Focha 51 K U P IĘ płaszcz letni dla dziew czyn ki łat 12. S tan dobry. O ferty K u rie r pod N r 7<i SM O K IN G na średnią osobę p ie rw, szorzędny stan, sprzedam. Sklep galrutery Jny Częstochow a, I I.g a A leja 26. Picz. 773 K U P IĘ zaraz m ały dom ek, p ac, lab ogród w C zęstochow ie. Zgłoszenia do K u rib rn Częstochow- «kiego*1 pod SM OKING na wysob. szczupłego, pierw szorzędny m ateriał, d o d a t ki: i stan sprzedam. Częstochowo. K rakow ska M) m K U P IĘ pntefon w alizkow y z p ły. tam i, zapłacę dobrze. Częstochowo, I I I A leja 52 w b ram ie nn lewo O K A ZJA! Sprzedam zaraz n iew y kończoną tokark ę, pedałów kę 185 w W ernerach. O ferty do A drahiu Btracj'1 K u rie ra pod 760". 760 KU PIĘ warsztat stolarski z narzędziam i lub bez, C zęstochow ą, ul. Sosnowa N r SO, SPR Z E D A N IA m aszyna kra- r w iecka w dobrym stan ie. W iad o mość W»klepie, Częst.. Okólna ENCYKLOPEDIĘ plętsiotomową < kupię. O ferty cena K u rie r" S r 7G1". 561 I Z O U B Y 1 MASZYNĘ S IN G E R A " g abin eto wą, d ru g ą kraw iecką sprzedam. Czę-slochowa, I I A leja 19 Dozorca. 212 fa ZGUBIONO dnia 28. I g. torebkę d am ską czarn ą, skórkow ą s dow odam i w ystaw io n ą przez m. Radom n s nazw isko W oźniak J a nin ę. U p rasza się uczciw ego zn a lazcę 0 zw rot do K n rle ra ". P ieniądze proszę zatrzym ać. r i UWAGA! F ab ry k i, w ytw órnie, b n r tow niel P o trzebuję w szelkich to. warów dla m iasta! wsi. W aru n ki: płatno gotów ką, kom is, p rzedstaw icielstw o, spółka. O ferty, ct-nnikl przestać: Sklep U n iw ersaln y 8. K ondracik. Sokołów Podlaski ZGUBIONO k a rtę p racy w y d aną przez A rb eitsam t w D lppoldics- w alde na nazw isko Z ientarsk i W ładysław. 7# z g u b i o n o dowód osobisty wyd. przez Z arząd M iasta * R adom, sk n tta nazw isko Doeztnąlewsfci K azim ierz, 1,55/a A PA R A T FOTOGRAFICZNY nowoczesny. m ałoobrazkow y, ty lk o w dobrym stanie, o k a z y jn ie k a pię. W iadom ość Ćmielów Częstochow a. A leja ZG UBIONO p o rtfel zaw ierający 800 zł, prem ię n a żelazo n a IBS zł. dowód osobisty w yd. przez Zarząd G m iny M aloszyo na n azw i sk o A roban J a n. SiVnlezka. 2»i/a Z ftód EŁ ZAKUPU tow arów m aso wego zapotrzebow ania poszukuje B II D r. G órsk l.p o łań sk l (firm a konew.. zarejestro w ana w są. dzie handlow ym ). LWÓW, F rie drichów 5. P rzyjm iem y, przed s ta. wiclelstw o na G alicję tuji w y łączną w przedał pow ażnej w y t. * 6 m i. ŻGUBIONO le g ity m a c ję służbo tę stra ż a c k ą na nazw isko D erach J a n, w ydaną przez S tarostw o Po. w istow o Tom aszów M sz, N r )3 ZGUBIONO d n ia 13 stycznia w ieczorem, ja d ą c, ulicą św. Rocha, kalosz lew y. Proszę znalazcę 0 zw ro t za w ynagrodzeni cm. Kow alska, Częstochow a, AL W ol- a o M Ł M K U P IĘ dobry lub zepsuty pntefoo oraz części i płyty, Częstochowa, Piłsudskiego 23. Wiadomość 3 do. POSADY BU C H A LTER. B IL A N S IS T A ma w olne godziny. Z estaw ienia bi. laneów. Z głoszenia K u rie r pod N r R25'\ 625 P R Z Y JM Ę p racę w kultu raln y m dom u ja k o pomoc w gospoda?- z yk fra n c u sk i, c h ę tn ie do dziec O ferty K u rie r pod N r 668. PO TRZEBNY czeladnik stolarski. Częst.. II Aleja 21 Sąoióski. 64 PO TRZEBNA SŁUŻĄCA do wszystkiego z dobrym" gotow aniem, w aru n k i dobre, zg łaszać sie ze św iadectw am i. C zęstochow a. A. dolf H itle r A llee 20 sk ład tapet p o t r z e b n a dziew czynka la t do 5 -letn iej dziew czynki. Wis doraość: C zęstochow a, D ąbrowskiego 26-a o ficyna PO TRZEBNA k o b ieta na obsługę. C zęstochow a, L nbh niecka 4/6 (da. w n iej: P a rk o w a ) m. 30. J. O. 786 C H Ł O PIE C do p o sy łek potrzebny. W iadom ość w K się g a rn i K atoll, ckiej. 798 U CZCIW A, p ra c o w ita dziew czyna p otrzebna do g o sp o d arstw a w iej. ekiego. P le b a n ia N iegow a. Bato rsk a. 794 BUCHALTEBJBILANSISTA z nie. nrieekim. ma- w olne g o d ziny popołudniow e. Z estaw iania hilen. eów Z głoszenia: Częstochow», F o cha RZĄDCA ro ln y p rz y jm ie posadę od z a raz, ja k o z a rz ą d z a ją c y Ino m ag azy n ier. W indom. Piotrków _ T ry b., Ziem W schodnich 55, P- M uh ńska (c zy teln ia) N I A N K I do hiem o w lęeją poszukuję. O fe rty do.-r enom y" p N ia ń k a 87 PO TR ZEBNA u czen n ica do Zakładu F ry z je rsk ie g o. W yczerp? PO M O CNICA dom ow e potrzebna. W iadom ość C zęstochow a, Jasno- górsk a 16 m ieszkania 6. '65 PO TRZEBN Y od g ara * ślusarz s o c ja lis ta na z a trz a sk i i kłódki ey-.«tern Y oie o ra z chło p iec od «t 16^-18 Z głoszenia osobiste: Ctę- etochow a, B rc s la u e rs tr. (A leja WolnoócS) 19 m NLANKA do 2Jetniego dziecka potrzeb n a od z a raz. C zęstochow, Z aeiszsń sk a 8. G osp o d arz, '<» MATRYMONIALNE MŁODA,- in te lig e n tn a, przystojea p anienka z b ra k u zoajom oóei ** dro g ą pozna p a n a o podobnych w alo rach do la t 85. Cel rastr?- R josiainy. Pow ażne z fotografią pod N r S3 K u rie r Częsioeb. Iładoinako, 3 M aja 6, KTÓRY z p a só w in te lig e n tn y, wyk ształcony. m io d y, sym patyczny, dobry c h a ra k te r, dobrze sytuow any. z a in te re s u je s # m atrym o n ia ln ie p a n ią o ty c h sam ych walorach. O ferty tylko poważne kierow ać do K u r. w,ft GDY chcesz w y jść szybka! dóbr** za m ą l lub ożenić etę. Gdy chce#* wiedzieć, czy kochane, koebssa m yśli o to b ie pow ażnie I #** zdradza C ięt Czy ta ta la ry T» 6* )e m ogą się spełnić. Ody ej1***? w iedzieć, ja k ułoży 01 efę d ał* #. ty e le t P rz y jd ź do s e d iu m Ireof. a o na Ci dokładni» przepow ie V* wszystkich sprawach życiowych- C ztatocbow a, N a ru to ric z s 76 tajj

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku.

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Nowy rok Nowy Rok Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Huczą petardy i gra muzyka, Stary rok mija, za las umyka, Cóż w tym dziwnego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą

Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Nazywam się Maria i chciałabym ci opowiedzieć, jak moja historia i Święta Wielkanocne ze sobą się łączą Jako mała dziewczynka miałam wiele marzeń. Chciałam pomagać innym ludziom. Szczególnie starzy, samotni

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Moskitiery plisowane z aluminium

Moskitiery. Moskitiery plisowane z aluminium Moskitiery Moskitiery plisowane z aluminium Opis produktu w staw iane jednostronnie do 1800 mm oraz podw ójnie aż do 3600 mm bezpieczny sy stem z obsługą ręczną cicha funkcja indy w idualne dopasow anie

Bardziej szczegółowo

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec

Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Centralne Archiwum Wojskowe Materiały Oddziału II Sztabu Głównego dotyczące przygotowań wojennych Niemiec Od połowy lat dwudziestych w wojsku niemieckim używano maszyny do szyfrowania depesz, uważając

Bardziej szczegółowo

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD AAMS IGITALA AUITIVA METO 00 AAM PUBLISHING AA 0 PL Kopiowanie jest nielegalne Chwyty fletowe. Jak czytać tabulatury Oto bardzo prosty sposób poznania podstawowych chwytów na flecie. Zapoznaj się dokładnie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 匧 { a 5 5 a. Y Ç 匧 t { í 受 受 受 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { { NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 ᐧ勇 w 2 pis eśᐧ勇i ᐧ勇

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom.

Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. W rodzinie wszystko się mieści Miłość i przyjaźń zawiera Rodzina wszystko oddaje Jak przyjaźń drzwi otwiera. Ten zbiór dedykujemy rodzinie i przyjaciołom. 1 Opracowanie: Anna Polachowska Korekta: Anna

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O DZIAŁANIACH WOJENNYCH W AFGANISTANIE I LISTACH ZAWIERAJĄCYCH RZEKOME BAKTERIE WĄGLIKA BS/172/2001 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

1.2. Karta pracy. 1. Wklej nazwy emocji pod odpowiednimi obrazkami. złość zdziwienie smutek wściekłość. radość zaciekawienie strach spokój

1.2. Karta pracy. 1. Wklej nazwy emocji pod odpowiednimi obrazkami. złość zdziwienie smutek wściekłość. radość zaciekawienie strach spokój Radzenie sobie ze stresem Karty pracy A 1.2 Co tu widzę (patrz A1.1, s. 3) 1. Wklej nazwy emocji pod odpowiednimi obrazkami. złość zdziwienie smutek wściekłość radość zaciekawienie strach spokój znudzenie

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA

NA GÓRZE PRZEMIENIENIA KS. JERZY LECH KONTKOWSKI SJ NA GÓRZE PRZEMIENIENIA Modlitewnik dla dorosłych Wydawnictwo WAM KSIĘGA MODLITW ZNAK KRZYŻA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. MODLITWA PAŃSKA Ojcze nasz, któryś jest

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010

CREDO. Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje. Warszawa, 2010 Materiały dla animatorów muzycznych na rekolekcje CREDO Warszawa, 2010 I dzień Zwiastowanie W: Jahwe, ja wiem, jesteś tu (176) Ty BoŜe wszystko wiesz (516) Wstanę i pójdę dziś D: Składamy Ci Ojcze (824)

Bardziej szczegółowo

NOWENNA. "Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie"

NOWENNA. Najmocniej działają dzisiaj w świecie ci, którzy promienieją tym Bożym życiem, które noszą w sobie NOWENNA Za 9 dni ważny a nawet najważniejszy dzień w życiu naszych Nowicjuszek: Ani, Patrycji, Estery, Magdy i Gosi. W ciągu tego czasu oczekiwania chciejmy poddać je pod opiekę Matki Bożej by jako Siostry

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo