Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Tomasz Poskrobko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Tomasz Poskrobko"

Transkrypt

1 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Tomasz Poskrobko

2 Jakość???????????????

3

4 Jakość Wszystkie definicje jakości można przydzielić do jednej z dwóch interpretacji: wartościującej (oceniającej, preferencyjnej), niewartościującej (opisowej, nieoceniającej).

5 Wartościujące definicje jakości jaka jest ocena obiektu czy zbioru obiektów? np. w powiedzenie nie ilość, lecz jakość przez ilość rozumie się przede wszystkim liczebność obiektów, a przez jakość - albo ich pozytywne oceny (wyraz uznania dla obiektu, jego użyteczności, ocena stopnia zaspokojenia potrzeb, luksusu, doskonałości itp.) albo ogólnie ocenę, która może być pozytywna lub negatywna

6 Niewartościujące definicje jakości jaka jest natura (istota) obiektu lub zbioru obiektów? Ta interpretacja jakości informuje o podobieństwach lub różnicach jakościowych obiektów - obiekty mniej (np. parasolka i samochód) lub bardziej podobne pod względem jakościowym (np. samochód osobowy i ciężarowy) i jest rozpoznawalna przez definiowanie jakości jako zbioru cech lub zbioru właściwości.

7 Definicje jakości - podejście wartościujące i opisowe Podejście wartościujące: jakość = ocena stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania (PN-EN ISO 9000:2001) stopień, w jakim zbiór właściwych dla produktu lub usługi charakterystyk spełnia sformułowane oczekiwania (Karaszewski), stopień osiąganej przez przedmiot doskonałości (Platon) Jakość to: Podejście opisowe: jakość = zbiór cech zespól swoistych cech odróżniających dany przedmiot od innych przedmiotów tego samego rodzaju (Arystoteles), zbiór cech, których wartości opisują naturę względnie jednorodnego zbioru obiektów (T. Borys)

8 Definicje jakości Nie istnieje wiele definicji jakości, jednak w literaturze najczęściej spotyka się następujące: według J.M. Jurana jakość to zdatność do użytku, według W. E. Deminga jakość to zaspokojenie aktualnych i przyszłych potrzeb klienta, według Armanda V. Feigenbauma jakość to ogół charakterystyk wyrobu lub usługi w sferze marketingu, projektowania i obsługi, dzięki którym użytkowane wyroby i usługi spełnią oczekiwania klienta, według P.B. Crosby'ego jakość to zgodność z wymaganiami, według R. Flooda jakość to spełnienie formalnych i nieformalnych wymagań klientów, przy najniższych kosztach za pierwszym i każdym następnym razem.

9 Jakość Jakość nie istnieje w oderwaniu od klienta, dla którego wyrób lub usługa są przeznaczone. Jakość tworzy się zarówno w sferze przedprodukcyjnej, produkcyjnej, jak i poprodukcyjnej.

10 Rodzaj Zalety Wady doskonałość wartość zgodność ze specyfikacją spełnienie lub przewyższenie oczekiwań klienta korzyści marketingowe i etyczne, jednoznacznie rozpoznawany symbol bezkompromisowych standardów i wysokich osiągnięć koncepcja wartości wykorzystuje wiele atrybutów jakości, skupia się na efektywności organizacji, umożliwia porównania między obiektami oraz w czasie umożliwia precyzyjne mierzenie, prowadzi do zwiększenia sprawności, powinna wymuszać analizę potrzeb klienta, właściwa definicja w przypadku klientów instytucjonalnych ocena dokonywana z punktu widzenia klienta, możliwe do zastosowania w każdej branży, reaguje na zmiany rynkowe nie stanowią pomocy dla praktyki, są trudne w mierzeniu, atrybuty doskonałości mogą się zmieniać w czasie, muszą się znaleźć klienci chcący płacić za doskonałość trudność w przypisaniu wartości do konkretnych elementów produktu, jakość i wartość nie są łatwo przeliczalnymi jednostkami klienci nie interesują się wewnętrznymi specyfikacjami, nie nadaje się do definiowania usług, może ograniczać zdolność do adaptacji do innych warunków, specyfikacje mogą okazać się bezwartościowe wobec szybkich zmian na rynku, zorientowana do wewnątrz organizacji trudne w pomiarze, klienci często nie znają swoich oczekiwań, nieobiektywne sądy klientów mogą wpływać myląco na wyniki,

11 Etap globalnego (kompleksowego) podejścia do zarządzania jakością Etap caveat emptor (niech odbiorca strzeże się sam). Etap Indywidualnej kontroli jakości Etap kontroli jakości w produkcji masowej Etap kontroli procesów Etap globalnego zarządzania jakością

12 Wielka siódemka Siedem podstawowych metod kontroli jakości: 1. diagram przebiegu procesu 2. karta kontrolna 3. arkusz kontrolny 4. diagram Ishikawy 5. diagram Pareto 6. histogram 7. punktowy diagram korelacji

13 Diagram przebiegu procesu

14 Arkusz kontrolny Na arkusze nanosi się dane o zdarzeniach związanych z rozpatrywanym wyrobem lub procesem, w szczególności o częstości i miejscu ich występowania

15

16

17 Diagram Ishikawy Celem stosowania DI jest ustalenie przyczyn pojawiających się problemów jakościowych w przedsiębiorstwie oraz graficzne przedstawienie analizy wzajemnych powiązań przyczyn wywołujących określony problem

18

19 Diagram Ishikawy Układ czynników uczestniczących Reguła 6M+E Reguła 4P Reguła 4S Man(czynnik ludzki) Machine (wykorzystywane maszyny) Material (tworzywa i materiały) Method (metoda wytwarzania) Management (metoda zarządzania) Measurement (metoda pomiaru) Environment (czynniki środowiskowe) Place (miejsce) Procedure (procedura) People (ludzie) Policies (polityka) Surroundings (otoczenie) Suppliers (dostawcy) Systems (systemy) Skills (umiejętności)

20 diagram Pareto W empirycznych problemach zazwyczaj około 20-30% przyczyn decyduje o około 70-80% skutków (niewielka część populacji grupuje znaczącą część wartości cechy)

21

22 Cykl doskonalenia Deminga Działaj Sprawdzaj Planuj Wykonaj William Deming ( ) prekursor nowych koncepcji zarządzania jakością. Postulował całkowitą zmianę stylu zarządzania oraz konieczność zmiany orientacji produkcyjnej na rynkową

23 Cykl doskonalenia Deminga Działaj Sprawdzaj Planuj Wykonaj William Deming ( ) prekursor nowych koncepcji zarządzania jakością. Postulował całkowitą zmianę stylu zarządzania oraz konieczność zmiany orientacji produkcyjnej na rynkową

24 Etap 1 - Planuj Dostrzeżenie możliwości zmian Określenie priorytetowych procesów Zebranie danych o procesach poddawanych zmianie

25 Etap 1 - Planuj Dostrzeżenie możliwości zmian Określenie priorytetowych procesów Zebranie danych o procesach poddawanych zmianie

26 Etap 1 - Planuj Należy dostrzec możliwość zmiany (udoskonalenia procesu) i ją zaplanować. Identyfikuje się i gromadzi informacje w tych obszarach funkcjonowania organizacji, w których zmiany mogą przynieść największe efekty.

27 Etap 1 - Planuj Należy opracować listę elementów procesu, które można udoskonalić. Należy znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania: jakie są żądania względem produktu? kto jest odbiorcą produktu (zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym)? co należy poprawić: satysfakcję odbiorcy? jakość procesów i wyrobów? wydajność i efektywność pracy? poziom kosztów wadliwej produkcji?

28 Etap 1 - Planuj Dostrzeżenie możliwości zmian Określenie priorytetowych procesów Zebranie danych o procesach poddawanych zmianie

29 Etap 1 - Planuj Opracowaną listę możliwości do doskonalenia trzeba następnie poddać analizie w celu określenia priorytetów - tych elementów, od których proces doskonalenia powinien się rozpocząć.

30 Etap 1 - Planuj Dostrzeżenie możliwości zmian Określenie priorytetowych procesów Zebranie danych o procesach poddawanych zmianie

31 Etap 1 - Planuj Należy zbadać: jakie wskaźniki charakteryzują proces, jakie pomiary będą dokonywane przed, w trakcie i po realizacji procesu. Po zidentyfikowaniu przyczyn niedoskonałości procesu należy określić możliwe rozwiązania.

32 Etap 1 - Planuj Takie trójetapowe działanie prowadzi to do opracowania szczegółowego planu działań, zawierającego główny cel, cele szczegółowe, Działania występujące na tym etapie cyklu mogą być wsparte różnorodnymi metodami i technikami zarządzania jakością. Do najczęściej stosowanych należą między innymi: Diagramy: przepływów, Pareto-Lorenza, przyczynowoskutkowy, burza mózgów, technika grupy nominalnej, mapowanie procesu.

33 Techniki myślenia zespołowego Burza mózgów Stosowana w małych kilkuosobowych grupach osób o równym statusie zawodowym Przedstawienie problemu w zwięzły sposób Zachęta do zgłaszania pomysłów Obowiązuje dokładne notowanie Zakaz krytyki: wszystkie pomysły są dobre

34 Techniki myślenia zespołowego Metoda Gordona (odmiana burzy mózgów) Uczestnicy nie wiedzą, jaki jest rzeczywisty konkretny problem, znają jedynie zarys problemu Moderator stopniowo zawęża zakres dyskusji i dopiero pod koniec podaje problem szczegółowy Metoda pozwala na wykorzystanie szerszego zasobu wiedzy uczestników i uniknięcie skupienia uwagi na kwestiach szczegółowych

35 Techniki myślenia zespołowego Metoda skojarzeń przymusowych/losowych wykorzystywana w projektowaniu innowacji wskazuje się dwa lub więcej przedmiotów celowo lub losowo dobranych i prosi o podawanie pomysłów produktów, które łączą ich cechy

36 Techniki myślenia zespołowego Myślenie na dwóch poziomach precyzyjnie zdefiniowany problem do rozwiązania dokładny przeglądu wiedzy na temat problemu przegląd znanych rozwiązań przeeeeeerwa!!! powrót do problemu

37 Techniki myślenia zespołowego Grupa nominalna Spisanie przez każdego uczestnika grupy jego własnych pomysłów i propozycji rozwiązania problemu Następnie każdy uczestnik grupy po kolei przedstawia swoje propozycje Zgłoszone propozycje omawiane są przez wszystkich uczestników dyskusji pod kątem ich zalet, możliwości zastosowania, przewidywanej skuteczności itp. Na koniec dyskusji jej uczestnicy dokonują poprzez głosowanie wyboru najlepszej propozycji.

38 Techniki myślenia zespołowego Sesje pomysłowości Przedstawienie problemu przez moderatora Uczestnicy proponują rozwiązania bez zastanowienia się nad wykonalnością Zgłaszanie pomysłów ulega zakończeniu z chwilą, gdy zaczynają się powtarzać Grupowanie pomysłów Dyskusja na wartością grup rozwiązań i definiowanie hierarchii

39 Wady myślenia zespołowego Sprzyja konformizmowi Rzadko generuje rozwiązania rewolucyjne Możliwość ukrywania się

40 Zalety myślenia zespołowego Znacznie zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się innowacyjnych rozwiązań; Uczą eliminować ocenę w toku zgłaszania pomysłów; Uczą dostrzegać przydatność pozornie absurdalnych idei; Ograniczają transfer nawyku albo tzw. fiksację funkcjonalną ; Ograniczają wpływ hedonizmu angażują wiedzę dostępną i ukrytą

41 Cykl doskonalenia Deminga Działaj Sprawdzaj Planuj Wykonaj William Deming ( ) prekursor nowych koncepcji zarządzania jakością. Postulował całkowitą zmianę stylu zarządzania oraz konieczność zmiany orientacji produkcyjnej na rynkową

42 Etap 2 - Wykonaj Zaplanowany w pierwszym etapie schemat działań powinien zostać wprowadzony w życie (w warunkach produkcyjnych). Można również wdrożyć działania o ograniczonej skali bądź przeprowadzić testy opracowanych rozwiązań (w warunkach laboratoryjnych).

43 Etap 2 - Wykonaj etap wdrażania rozwiązań powinien być przeprowadzany z wykorzystaniem metod i technik zarządzania jakością, takich jak np.: projektowanie eksperymentu, schemat działania, arkusz kontrolny, benchmarking, diagram możliwych wypadków, diagram przepływu.

44 Cykl doskonalenia Deminga Działaj Sprawdzaj Planuj Wykonaj William Deming ( ) prekursor nowych koncepcji zarządzania jakością. Postulował całkowitą zmianę stylu zarządzania oraz konieczność zmiany orientacji produkcyjnej na rynkową

45 Etap 3 - Sprawdzaj Należy wykonać pomiary uzyskanych wyników i porównać je z założeniami przyjętymi w etapie pierwszym. Do oceny wdrożonych działań należy wykorzystać opracowane wcześniej mierniki W przypadku stwierdzenia odstępstw od planu należy określić ich przyczyny

46 Etap 3 - Sprawdzaj Na tym etapie cyklu Deminga zaleca się stosowanie między innymi następujących metod i technik zarządzania jakością: arkuszy kontrolnych, kart kontrolnych, wskaźników kluczowych charakterystyk procesu, identyfikacji plusów, minusów i interesujących spostrzeżeń (PMI), wskaźników zdolności procesu.

47 Cykl doskonalenia Deminga Działaj Sprawdzaj Planuj Wykonaj William Deming ( ) prekursor nowych koncepcji zarządzania jakością. Postulował całkowitą zmianę stylu zarządzania oraz konieczność zmiany orientacji produkcyjnej na rynkową

48 Etap 4 - Działaj Jeśli zaobserwowano odchylenia od założonego planu, należy wdrożyć działania w celu ich skorygowania. Wiedza zdobyta w ostatnim etapie cyklu powinna zostać wykorzystana w etapie planowania następnego cyklu doskonalenia. W etapie tym ponownie uwzględnia się potrzeby klienta, które mogły ulec zmianie

49 Etap 4 - Działaj Etap ten może być przeprowadzany przy wykorzystaniu metod i technik zarządzania jakością takich jak: mapowanie procesu, test ACORN, schemat działania, benchmarking, ćwiczenie B&BE, BPMS - System zarządzania procesami biznesowymi.

50 Test ACORN Narzędzie sprawdzania zakresu zdefiniowanych zadań, w celu upewnienia, ze zadanie jest w pełni zrozumiałe. Ma zastosowanie podczas opracowywania zakresu zadań, by wskazać ich postęp, określenia jego jakości oraz przy przypisywaniu zadań organizacji lub zespołowi projektowemu

51 Test ACORN A (accomplishment) wykonanie: Czy zadanie opisuje rezultaty czy zachowanie? Czy zadanie mogłoby być zweryfikowane, jeśli obecni ludzie nie byliby za nie odpowiedzialni? C (control) kontrola: Czy działania grupy określają wykonanie zadania? Czy wykonanie zadań jest zależne od działań innych? O (only objective) tylko cele: Jeżeli to i tylko to zostało zakończone, czy to wystarczy? Jeżeli wymagane jest jeszcze coś innego, to rozpoznane zostaną cele, a nie rzeczywiste zadanie (cele nie mogą pochodzić z części O testu)?

52 Test ACORN R (reconciliation) zgodność: Jeżeli zadanie jest wykonane, czy umożliwi to innym zespołom w organizacji zakończenie ich zadań? Czy inna grupa zajmuje się tym samym zadaniem? Do pracy nad tym samym zadaniem bądź zadaniami stojącymi w konflikcie nie powinny być wyznaczane dwie grupy. N (numbers) liczby: Czy zadanie może być zmierzone? W praktyce zadanie musi być możliwe do zmierzenia. Pomiary wskażą, czy zadanie zostało wykonane, czy nie.

53 B&BE (Benefits and Barriers Exercise) Ćwiczenie ma na celu dostrzeganie korzyści i barier dla jednostki oraz firmy wynikające z proponowanej zmiany. Pozwala zidentyfikować przeszkody na drodze jej realizacji.

54 B&BE (Benefits and Barriers Exercise) Postępowanie: W grupie 5-7 (do 15) osób ustalenie celu ćwiczenia oraz zasad jego wykonania. Ważne jest czynne uczestnictwo każdego członka zespołu. Sprzyja temu wyznaczenie liderów w podzielonych grupach. Określenie korzyści wynikających ze zmiany. Próba odpowiedzi na pytanie jakie korzyści dla siebie mogą dostrzec jednostki, grupy i firma jako całość. Zasady: Możliwe (zalecane) jest zatrudnienie zewnętrznego konsultanta do pokonania oporu i wykazania pozytywów rozwiązania. Cel spotkania musi być znany uczestnikom. Wszystkie bariery należy traktować z uwagą i powinny być uwzględniane podczas tworzenia planu wdrożenia zmian.

55 Total Quality Management TQM Total - oznacza objęcie tym systemem całej organizacji oraz możliwości zastosowania we wszystkich rodzajach produkcji i usług, w każdej komórce organizacji na każdym stanowisku w sposób nieograniczony; Quality - to spełnienie wymagań klientów wewnętrznych (w ramach organizacji) i zewnętrznych (poza nią w sposób w pełni ich zadowalający); Management - zarządzanie poprzez dążenie do wyższej jakości, pracy i jej efektów, czyli podejmowania decyzji projakościowych, wykorzystujące skuteczne procedury i metody realizacji.

56 Total Quality Management TQM TQM jest rozwinięciem polityki przedsiębiorstwa od koncentracji na zyskach i ilości do oparcia się na potrzebach i zadowoleniu klientów. Osiąganie jakości totalnej wymaga przyjęcia, że jakość jest: głównym celem działalności przedsiębiorstwa; zadaniem każdego pracownika w firmie; pojęciem wielowymiarowym odwołującym się do ludzi, pracy, procesów, systemów; osiągania przez zapobieganie wadom a nie ich wykrywanie

57 Total Quality Management TQM Celem TQM jest: zapewnienie ciągłej poprawy jakości produktów dziś i w przyszłości, pozyskanie klientów poprzez wzbudzenie zaufania do organizacji i do jej logo, które staje się specyficznym znakiem jakości, stworzenie przejrzystości w spójności wewnętrznych procedur obejmujących swym zakresem całość firmy, zabezpieczenie możliwości dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku potknięć, które mogą wywołać odpowiedzialność cywilną za produkt, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz satysfakcji moralnej i finansowej pracowników.

58 Osiem kroków TQM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Krok 6 Krok 7 Krok 8 zaangażuj naczelne kierownictwo w TQM; przygotuj strategiczne planowanie poprawy jakości zorganizuj ciągłą poprawę jakości; wyszkol pracowników w rygorystycznym rozwiązywaniu problemów; zapewnij dostęp do wszystkich narzędzi kontrolowania ciągłej poprawy; stwórz odpowiedni system mierników do kontrolowania ciągłej poprawy; rozbuduj podstawy mierników satysfakcji klienta; usuń kulturowe bariery dla poprawy jakości.

59 Stary styl zarządzania vs TQM Stary reagujący styl zarządzania: Zarządzanie Kontrola zarządzania Kontrola / Nakazy Indywidualność Ukryte cele Wyłączność ( Ja, Mój ) Gaszenie ognia Biurokracja Słowo pisane lub mówione Przysłowiowa mądrość Korekta Na wszelki wypadek Jakość Problem Dążenie do korekty błędów Odpowiedzialność za nikłe rezultaty ZMIANY KULTUROWE Zarządzanie przez ciągłą poprawę jakości Kierowanie Kierownictwo dla jakości Zaangażowanie / Kooperacja Zespołowość Rozmowy wprost Wspólnota ( My, Nasze ) Myślenie przyszłościowe Przedsiębiorczość Myślenie nastawione na wykresy wzrokowe Dane (statystyczne udokumentowane) Prewencja W samą porę Jakość Rozwiązanie Dążenie do zapobiegania błędom Pomoc w osiąganiu sukcesu OCHRONA STATUS QUO ZMIANY SYSTEMOWE CIĄGŁA POPRAWA ZARZĄDZANIA

60 Korzyści z TQM Zdyscyplinowane Podejście Rygorystyczne Szkolenie łączność Zarażenie całego personelu Cykl rozwiązywania problemów, stosowanie Narzędzi Obniżenie kosztów jakości Pomiary oszczędności Jakość za darmo (nie kosztuje) Oszczędności przewyższają koszty

61 Przeszkody we wdrażaniu TQM poczucie własnej nieomylności i nieumiejętność przyznania się do błędu oraz wyznawanie tezy ja jestem najlepszy, błędy popełniają inni, opór przeciw jakimkolwiek zmianom oraz przekonanie, że status quo jest bezpieczne i daje pewien komfort intelektualny i psychiczny, dogmatyzm polityczny i związkowy, który blokuje umysły i uniemożliwia rzetelną ocenę sytuacji oraz podjęcie działań korygujących,

62 Przeszkody we wdrażaniu TQM bezmyślne naśladownictwo powodujące nieekonomiczne przenoszenie metod i struktur oraz systemów bez uwzględnienia lokalnej specyfiki, co może napotykać silny sprzeciw, rodzić nieporozumienia i straty, odrzucenie z góry wszystkich nowych metod stwierdzając, że to dobre dla innych (np. Japończyków, Niemców, Amerykanów), a my jesteśmy zupełnie inni, skłonność do fatalizmu i przyjmowanie z góry tezy, że to się nie może udać, a więc nie warto i nie należy nic czynić dla poprawy jakości,

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i

aktualnego systemu zarządzania organizacją, opracowaniem polityki i celów jakościowych, modelowaniem procesów, projektowaniem, weryfikacją i SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 2 1. PROCES WDRAŻANIA SYSTEMÓW PROJAKOŚCIOWYCH... 4 1.1. Etapy procesu wdrażania systemów projakościowych... 4 1.1.1. Harmonogram procesu wdrażania systemów projakościowych...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BANKACH KOMERCYJNYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NORM SERII

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Ewa Mazur-Wierzbicka ROZDZIAŁ 10 ZNACZENIE WIEDZY W DOSKONALENIU PROEKOLOGICZNEGO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Wprowadzenie Konsekwencją postępującej globalizacji, komercjalizacji i poszukiwaniem a następnie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo