ENTERPRISE SOFTWARE REVIEW INFORMATYKA W DUŻYCH ORGANIZACJACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ENTERPRISE SOFTWARE REVIEW INFORMATYKA W DUŻYCH ORGANIZACJACH"

Transkrypt

1 ENTERPRISE SOFTWARE REVIEW INFORMATYKA W DUŻYCH ORGANIZACJACH Większość kapitału firm przemysłowych i sieciowych lokowana jest w majątku trwałym. Nawet relatywnie niewielka poprawa efektywności zarządzania nim może uwolnić środki na niezbędne inwestycje, wsparcie obszarów wymagających pilnych zmian, czy też finansowanie rozwoju. Porządkowanie zarządzania majątkiem, cenne jako takie, warto wykorzystać jako okazję do przekształcenia organizacji zgodnie z modelem procesowym. Procesy biznesowe pozwalają bowiem podnieść efektywność zarządzania majątkiem firm przemysłowych i sieciowych nie tylko skokowo, ale również długofalowo. Aby ułatwić wprowadzenie zmian, a zarazem zwiększyć ich pozytywne skutki, zarządzanie procesami warto wdrażać równolegle z systemami map cyfrowych.

2 Procesowe spojrzenie na zarządzanie majątkiem uważam za długofalowo najważniejsze wyzwanie, a przez to jeden z głównych celów zarządczych dla firm przemysłowych na najbliższe lata. W nim tkwi bowiem największy potencjał poprawy efektywności zarządzania kapitałem oraz minimalizacji kosztów operacyjnych. Przemysł i sektor użyteczności publicznej dojrzały do systemowych zmian zarządzania majątkiem. Katalizatorem tego trendu są głównie procesy inwestycyjne, które z kolei są wynikiem zmian rynkowych i regulacyjnych. Przedsiębiorstwa zaczęły przyglądać się temu, co posiadają, jaki jest stan majątku, a także temu, na ile wpisuje się on w długofalowe plany biznesowe. Infrastruktura starzeje się i prędzej czy później będzie wymagać wymiany. Jeśli różnica między prędzej i później wynosi, powiedzmy, pięć lat, mówimy o odsunięciu w czasie pokaźnych wydatków i możliwości sfinansowania pilniejszych potrzeb. W przypadku dużej awaryjności i wysokich kosztów napraw, opcją tańszą może być wymiana składników majątku. Problem w tym, że informacja, na podstawie której można by podejmować takie decyzje, nie jest oczywista, ani też łatwo dostępna. Podstawową przeszkodą jest tu fakt, że informacja na temat majątku przechowywana jest w wielu odrębnych systemach dziedzinowych, zarządzanych przez odrębne jednostki organizacyjne, oraz generowana w ramach różnych procesów biznesowych. Finanse widzą majątek jako środki trwałe w systemie ERP. Działy utrzymania ruchu widzą go jako element procesu produkcji lub dostarczania usług, posługując się zwykle aplikacjami stworzonymi samodzielnie. Dla odmiany, działy serwisowe obcują z majątkiem jako konkretnymi urządzeniami czy instalacjami, zwykle nie wnikając w to, czy jest on potrzebny, czy nie, czy jego utrzymanie jest tanie, czy drogie itd. W przypadku spółek użyteczności publicznej dochodzi jeszcze perspektywa planowania wyłączeń, rozwoju sieci, reagowania na kolizje z innymi mediami lub inwestycjami itp. To wszystko, oczywiście, tylko najważniejsze, najbardziej oczywiste obszary. Rozproszenie informacji i słaba dostępność wiarygodnej informacji na temat majątku jest dla firm przemysłowych i sieciowych istotną barierą rozwojową. Majątek jest dla nich głównym narzędziem produkcji lub dostarczania usług, a zarazem pochłania gros ich kapitału. Jest to równocześnie bardzo poważna bariera operacyjna, blokująca możliwość wprowadzania prawdziwego zarządzania procesowego, w którym procesy przebiegają nie wewnątrz, lecz na wskroś działów funkcjonalnych. Procesowe spojrzenie na zarządzanie majątkiem uważam za długofalowo najważniejsze wyzwanie, a przez to jeden z głównych celów zarządczych dla firm przemysłowych na najbliższe lata. W nim tkwi bowiem największy potencjał poprawy efektywności zarządzania kapitałem oraz minimalizacji kosztów operacyjnych. Model danych dla procesów Porządkowanie obszaru zarządzania majątkiem można, i raczej należy, podzielić na etapy. W pierwszym kroku majątek należy zinwentaryzować, biorąc pod uwagę potrzeby informacyjne wszystkich potencjalnych zainteresowanych. Połączenie inwentaryzacji w terenie z weryfikacją źródłach elektronicznych pozwala stworzyć założenia dla tzw. Kanonicznego Modelu Danych (KMD), dzięki któremu majątek będzie można nie tylko opisać, lecz także obserwować i mierzyć z wielu perspektyw jednocześnie. Wdrożenie KMD nie wymaga przechowywania wszystkich danych w jednym repozytorium (choć jest to sytuacja, do której warto dążyć), definiuje jednak wspólne standardy i modele pojęciowe w komunikacji pomiędzy systemami. Początkowo dane operacyjne zazwyczaj pozostają w bazach danych istniejących systemów dziedzinowych i są wymieniane za pośrednictwem uniwersalnej

3 Zbigniew Gała Autor jest analitykiem procesowym w katowickiej firmie Proximus S.A. Od 15 lat zajmuje się wdrożeniami złożonych systemów informatycznych w elektroenergetyce, gazownictwie, przemyśle i szeroko pojętym sektorze użyteczności publicznej, jak również bankowości. Można się z nim skontaktować pod adresem: W spółkach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej lub gazu można wyróżnić przynajmniej 20 procesów, które wpływają lub są powiązane bezpośrednio z majątkiem, a także szereg procesów powiązanych z nim pośrednio. Gdy tych 20 procesów podstawowych rozpisać na szczegóły, mamy do czynienia z ponad 500 czynnościami procesowymi, ok. 300 produktami w postaci dokumentów i raportów, oraz niemal 400 interfejsami międzyprocesowymi i systemowymi. warstwy integracyjnej, np. Korporacyjnej Szyny Danych (ang. ESB Enterprise Service Bus). Zawartość i struktura tej komunikacji powinna opierać się bezpośrednio na Kanonicznym Modelu Danych i obowiązywać w integracji wszystkich systemów. Wdrożenie Kanonicznego Modelu Danych w odniesieniu do danych źródłowych dotyczących majątku bezpośrednio przekłada się na model analityczno-raportowy, determinując trafność i przydatność wnioskowania, oraz jego spójność w dłuższym okresie. Etap następny to ustalenie stanu obecnego procesów biznesowych związanych z majątkiem. Warto podkreślić, że procesy biznesowe istnieją w każdym przedsiębiorstwie, nawet jeżeli nie zostały zdefiniowane w sposób świadomy czy jawny. Ponadto, nie wszystkie istniejące procesy mają wsparcie w systemach informatycznych. Obserwacje na całym świecie prowadzą do tych samych wniosków, a mianowicie, że im większa jest jawność i świadomość procesów, i im rzetelniejszy jest ich pomiar, tym lepiej firmy radzą sobie z utrzymaniem i systematycznym podnoszeniem efektywności. Dzięki dobrze opisanym procesom możliwe jest dokonywanie porównań, np. na tle konkurencji czy standardów funkcjonujących w sektorze czy branży. Analizy mogą także opierać się na procesach referencyjnych, uznanych za wzorcowe na podstawie doświadczeń innych podmiotów. Wartość biznesowa takich analiz rośnie jeszcze bardziej, jeśli stoi za nimi Kanoniczny Model Danych. Analiza procesów związanych z majątkiem umożliwia całościowe spojrzenie na zarządzanie nim. W spółkach zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej lub gazu można wyróżnić przynajmniej 20 procesów, które wpływają lub są powiązane bezpośrednio z majątkiem, a także szereg procesów powiązanych z nim pośrednio. Gdy tych 20 procesów podstawowych rozpisać na szczegóły, mamy do czynienia z ponad 500 czynnościami procesowymi, ok. 300 produktami w postaci dokumentów i raportów, oraz niemal 400 interfejsami międzyprocesowymi i systemowymi. To dużo, ale jeśli procesy te opisać w notacji powszechnie

4 stosowanej w systemach klasy BPMS (ang. Business Process Management System), można je bez dużego wysiłku modelować, wdrażać, a następnie, zarządzać nimi, mierzyć je i doskonalić realizując krokowo kolejne oszczędności. Systemy paszportyzacyjne są dostępne od co najmniej od kilkunastu lat, a mimo to kompletna i aktualna informacja o majątku wciąż bywa problemem. Procesy są idealnym uzupełnieniem systemów paszportyzacji, ponieważ zapobiegają zakończeniu inwestycji lub remontu bez złożenia i uzyskania akceptacji dla wymaganej dokumentacji powykonawczej, a także rozliczenia materiałów i pracowników. Od czego zacząć? Na początek inwentaryzacja i paszportyzacja. Warto tu zauważyć, że systemy paszportyzacyjne są dostępne od co najmniej od kilkunastu lat, a mimo to kompletna i aktualna informacja o majątku wciąż bywa problemem. Procesy są idealnym uzupełnieniem systemów paszportyzacji, ponieważ zapobiegają zakończeniu inwestycji lub remontu bez złożenia i uzyskania akceptacji dla wymaganej dokumentacji powykonawczej, a także rozliczenia materiałów i pracowników. Dzięki procesom, wiedza o ważnych zdarzeniach jest gromadzona i współdzielona, a ryzyko ludzkiego błędu lub zaniedbania zostaje zredukowane do minimum. Formalizacja procesów pozwala także na automatyczne uruchamianie procesów powiązanych, a w efekcie koordynację wielu działań i ich synchronizację w czasie. Gdy np. w procesie inwentaryzacji stwierdzona zostanie potrzeba likwidacji majątku, w odpowiednich krokach tego procesu następuje komunikacja z procesami likwidacji. Zdarzenie to wyzwala także działania w procesach eksploatacji sieci, inwestycji, pracy w terenie, itd. Procesowe zarządzanie majątkiem minimalizuje ryzyko, redukuje koszty i skraca czas realizacji zadań. Pozwala także na bieżąco kontrolować wykonanie zadań oraz egzekwować terminowość prac. Drugim oczywistym kandydatem na wdrożenie zarządzania procesowego jest eksploatacja. Tu procesowe jest praktycznie wszystko, od planowania i realizacji cyklicznych przeglądów i modernizacji, poprzez planowanie i koordynację wyłączeń, obsługę zgłoszeń i awarii, aż po zarządzanie brygadami. W powiązaniu z eksploatacją warto zająć się także gospodarką urządzeniami i układami pomiarowymi, o znaczeniu której dla bezpieczeństwa instalacji sieciowych, a także wyników finansowych, nie trzeba specjalnie przekonywać. Pozwalam tu sobie na pewną generalizację, wiedząc, że zagadnienia gospodarki licznikowej w różnych firmach wyglądają nieco różnie. Z drugiej strony, na podstawie doświadczenia w projektach dla firm energetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych, przemysłowych, a także wodno-kanalizacyjnych mogę powiedzieć, że na poziomie procesowym różnice nie są aż tak duże. Powyższe obszary wskazuję jako właściwe z jednego powodu: ich przełożenia na koszty kapitałowe i operacyjne. Zarządzanie procesowe można jednak wprowadzić także w wielu innych obszarach, w tym w szczególności związanych z finansami, zakupami oraz relacjami z klientami. Procesy administracyjne są relatywnie łatwe do zautomatyzowania za pomocą platform procesowych. Można je uznać za podwórko doświadczalne, na którym organizacja może uczyć się i testować różne koncepcje. Jeśli celem inicjatyw procesowych jest rzeczywista poprawa efektywności gospodarowania majątkiem, z zabraniem się za wskazane wyżej obszary ewidencja, inwestycje, eksploatacja nie ma co czekać. Im wcześniej obszary te zostaną uporządkowane, tym szybciej pojawią się twarde efekty finansowe.

5 Oderwanie definicji procesów od kodu aplikacyjnego jest wielkim postępem i źródłem długofalowych oszczędności operacyjnych. Dzięki tej separacji zmianę w procesie można wykonać taniej, bo bez udziału dostawcy, ale jeszcze większe oszczędności wynikają z samej możliwości dokonania zmiany i wprowadzenia jej w życie możliwie szybko. Architekt by się przydał Systematyzując wiedzę na temat majątku i związane z nim procesy nie można pominąć kwestii architektury systemów wspierających te obszary. Wykorzystanie szyny integracyjnej (ESB) jest w tych projektach naturalne ze względu na to, że u zarania projektów, i jeszcze długo później, dane o majątku przechowywane będą w wielu systemach lub muszą zostać do nich dostarczone w postaci wsadu operacyjnego. Rozproszenie danych o majątku nie stoi w sprzeczności z centralizacją zarządzania nimi. Do centralizacji zarządzania warto dążyć, nie tylko jeśli chodzi o definicje procesów, ale również zarządzanie uprawnieniami osób i systemów komunikujących się wzajemnie w ramach tych procesów. Szybko okaże się bowiem, że prawdziwą władzę nad procesami mają ci, którzy mają właściwe uprawnienia. Rzeczą absolutnie niezbędną jest możliwość graficznego modelowania i testowania przebiegu procesów w formie modeli zgodnych ze światowymi standardami opisu procesów, w tym zwłaszcza BPMN. Oderwanie definicji procesów od kodu aplikacyjnego jest wielkim postępem i źródłem długofalowych oszczędności operacyjnych. Dzięki tej separacji zmianę w procesie można wykonać taniej, bo bez udziału dostawcy, ale jeszcze większe oszczędności wynikają z samej możliwości dokonania zmiany i wprowadzenia jej w życie możliwie szybko. Gdy zarządzanie obejmuje majątek znacznej wartości, nawet relatywnie drobne optymalizacje skutkują wielomilionowymi oszczędnościami. Procesy wymagają solidnej integracji na poziomie aplikacji i danych. Na dłuższą metę integracja rodzi zaś potrzebę standaryzacji architektury aplikacji i interfejsów, a także zasad wymiany danych pomiędzy nimi. Dobrze jest zawczasu zadbać o to, by inwestycje w środowisko do zarządzania procesami miały solidne podstawy w postaci dobrze zaprojektowanej i udokumentowanej architektury korporacyjnej. W efekcie, gdy procesy będą już wdrożone, wdrożenie zmian w aplikacjach, warstwie pośredniej i samych procesach będzie można zaplanować, przetestować i przeprowadzić bez ryzyka dla poprawnego działania całego środowiska. Bez mapy ani rusz Ponieważ majątek przemysłowy i sieciowy bywa zwykle silnie rozproszony, zarządzanie nim warto od początku rozważać z perspektywy osób zajmujących się tym zawodowo. Rozwiązania automatyzujące procesy majątkowe muszą bezwzględnie wykorzystywać mapy cyfrowe. Połączenie tych dwóch sfer bardzo dobrze sprawdza się w praktyce w różnych gałęziach przemysłu i to ono, z perspektywy użytkowników, wpływa na efektywność zarządzania. Zalety procesowych platform GIS ujawniają się na bardzo wiele sposobów, w tym m.in. w szybkim identyfikowaniu miejsc awarii, krótszych czasach wyłączeń, mniejszej liczbie błędów i pomyłek, lepszej koordynacji prac i wielu innych pozytywnych skutkach. Wykorzystanie map cyfrowych w powiązaniu z platformami procesowymi w zarządzaniu majątkiem jest cenne także z innego powodu. Pozwala ludziom dosłownie dostrzegać możliwości wprowadzania optymalizacji i oszczędności. Tabelka z danymi nigdy nie będzie tak czytelna, jak instalacja narysowana na tle mapy. Mapa pozwala na przykład zorientować się, czy do określonego składnika majątku można zastosować standardowy proces, czy też należy uczynić wyjątek, dzięki któremu np. prace modernizacyjne lub naprawcze będzie można wykonać szybciej lub taniej. Krótko mówiąc, automatyzacja tak, ale kontrola człowieka nad wyjątkami i krocząca optymalizacja również tak.

6 Proximus jest integratorem systemów informatycznych. Firma dostarcza kompletne rozwiązania obejmujące infrastrukturę i aplikacje biznesowe dla przedsiębiorstw z sektorów: utilities, przemysłowego, bankowego, finansów, handlu, usług oraz administracji publicznej. Proximus działa od 2007 r. i zatrudnia ok. 80 osób w Katowicach, Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Główny obszarem działalności Proximus jest tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych. Firma dostarcza m.in. rozwiązania do zarządzania majątkiem, automatyzacji procesów biznesowych, zarządzania zespołami terenowymi, zarządzania procesami produkcji, sterowania automatyką i monitorowania, zarządzania logistyką i dystrybucją, zarządzania relacjami z klientami i partnerami biznesowymi, zarządzania pracą zespołową, a także systemy do zarządzania informacją i dokumentami, oraz do zabezpieczania i archiwizacji danych. Do budowy rozwiązań Proximus wykorzystuje platformy i technologie partnerów, w tym m.in.: Hewlett-Packard, Huawei, IBM, Lenovo, Microsoft, NetApp, Oracle, Red Hat, Software AG, Symantec, Veeam, VMware, Xerox. Proximus S.A Katowice ul. Ligocka 103 tel.: fax: Dział Handlowy: Realizacja/Usługi integracyjne: Centrum serwisowe: Dział logistyki: Klientami Proximus SA są m.in.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa Synthos, Grupa Tauron, PGNiG, Dalkia Polska (obecnie Veolia Poland), MPWiK we Wrocławiu, Węglokoks, Huta Ferrum, Port Gdynia, Grupa Lotos, JAS-FBG, Polpharma, PGF Hurt, Allianz Bank Polska, Bank HSBC, Getin Noble Bank, BRE Leasing, Millenium Leasing, Europejski Fundusz Leasingowy, Canal+ Cyfrowy, UPC Polska, Jerónimo Martins Polska, Żabka, Huhtamaki, Kapsh, Paccor, Arctic Paper, Famur, Polskie Koleje Państwowe, Biblioteka Śląska, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, Urząd Miejski w Słupsku Proximus. Znaki towarowe: nazwa Proximus i logotyp Proximus są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Proximus. Inne nazwy firm, produktów i usług mogą być znakami towarowymi albo usługowymi innych podmiotów.

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni

r a p o r t p r z y g o t o w a n y p r z e z s e r w i s P R O C E S O W C Y. P L partnerzy merytoryczni dojrzałość procesowa polskich Luty 2013 organizacji p o d s u m o w a n i e I I e d y c j i b a d a n i a d o j r z a ł o ś c i p r o c e s o w e j p o l s k i c h o r g a n i z a c j i r a p o r t p r

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Security Operations Center. Bezpieczna jakość. jako koncepcja systemu bezpieczeństwa. Czy możemy się ustrzec przed zaawansowanym APT?

Security Operations Center. Bezpieczna jakość. jako koncepcja systemu bezpieczeństwa. Czy możemy się ustrzec przed zaawansowanym APT? NR 22/ LIPIEC 2014 www.magazyn.mediarecovery.pl Security Operations Center jako koncepcja systemu bezpieczeństwa WYWIAD Z PRZEMYSŁAWem KREJZą Czy możemy się ustrzec przed zaawansowanym APT? Grzegorz Mucha

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany

Optymalizacja IT. Idee na czas zmiany Optymalizacja IT Idee na czas zmiany 1 Spis treści Optymalizacja projekt nie tylko kryzysowy Robert Jesionek Optymalizacja w IT Witold Kilijański Jaka powinna być architektura IT? Marek Wiśniewski Czy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM

RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM RAPORT RAILWAY BUSINESS FORUM PROBLEMY POLSKIEGO KOLEJNICTWA W OBSZARZE INFORMATYKI Raport stanowiący uzupełnienie w formie załącznika do "Białej Księgi - mapy problemów polskiego kolejnictwa" wydanej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Touch the Future. Systemy konwergentne

Touch the Future. Systemy konwergentne Touch the Future Systemy konwergentne HP Touch the Future Systemy konwergentne Spotkanie poświęcone jest zintegrowanym systemom konwergentnym dostarczanym przez HP do różnych obszarów zastosowań. Seminarium

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo