ANALIZA PROCESÓW W ADAPTATYWNYCH SYSTEMACH WORKFLOW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA PROCESÓW W ADAPTATYWNYCH SYSTEMACH WORKFLOW"

Transkrypt

1 ANALIZA PROCESÓW W ADAPTATYWNYCH SYSTEMACH WORKFLOW Krzysztof Kania Wprowadzenie W organizacjach, które są zorientowane na wspieranie procesów pracownicy bardzo szybko orientują się, Ŝe w celu podniesienia ich jakości trzeba dzielić się wiedzą związaną z produktem, klientami i samym procesem ponad granicami wyznaczanymi w przez strukturę organizacyjną lub oddziałową. Przechodzą w ten sposób od podejścia industrialnego w kierunku podejścia opartego na wiedzy (rysunek 1). Podejście industrialne: organizacja funkcjonalny podział pracy atomizacja i enkapsulacja wiedzy personalizacja i ukrywanie wiedzy Podejście oparte na wiedzy: procesy zespoły z określonymi rolami współpraca współdzielenie wiedzy współtworzenie organizacji Rys. 1. Porównanie podejścia industrialnego i podejścia opartego na wiedzy Źródło: [Taut01] W cyklu Ŝycia tradycyjnego systemu organizacji procesów (workflow) najwięcej wiedzy wkładane jest na etapie projektowania procesów. Później w czasie gdy system juŝ pracuje wiedza jest juŝ aktualizowana stosunkowo rzadko, ani wykorzystywana zbyt intensywnie. Tymczasem wiedza ta mogłaby się bardzo przydać i dlatego proponuje się rozszerzenie systemów workflow poprzez wyposaŝenie je w wiedzę o procesach w ogóle oraz wiedzę dziedzinową tak, aby było moŝliwe samodostosowywanie się systemów do aktualnych zadań.

2 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE Rodzaje procesów i procesy oparte na wiedzy Na podstawie ilości wiedzy dostępnej o procesie oraz stabilność tej wiedzy wyróŝnia się trzy rodzaje procesów [Debe00]: 1. Procesy zorientowane na czynności - procesy te mają unikalną i poprawną dekompozycję opisu a dekompozycja ta jest przerywana w momencie osiągnięcia zamierzonych celów. 2. Procesy zorientowane na cele te procesy nie posiadają jednoznacznej dekompozycji, która jest przerywana w momencie osiągnięcia zamierzonych celów. Istnieje moŝliwość wyboru wielu dekompozycji. Jeśli dekompozycja jest wybrana niepoprawnie cele nie zostaną osiągnięte. 3. Procesy zorientowane na wiedzę wykonanie lub przerwanie co najmniej jednego z podprocesów nie jest uwarunkowane osiągnięciem celów procesu (niektóre podprocesy biegną dalej). Drugi i trzeci typ procesu tworzą grupę procesów opartych na wiedzy (knowledge-intensive processes), które charakteryzują się m.in. tym Ŝe: 1. zawierają działania kreatywne co oznacza, Ŝe nie mogą być one predefiniowane, 2. opis procesu moŝe być dokonany tylko na wysokim poziomie ogólności, opis ten jest często powierzchowny i niekompletny, 3. informacje szczegółowe nie są dostępne poniewaŝ funkcjonują np. jako doświadczenie pracowników, 4. stopień formalizacji opisu zaleŝy od charakterystyki jego wykonawców, 5. stopień sterowania procesem zaleŝy od charakterystyki jego wykonawców (im mniej doświadczeni pracownicy tym mocniejsza kontrola). Aby podejmować właściwe decyzje ludzie potrzebują danych, informacji i wiedzy. Z drugiej strony podejmując decyzje gromadzą dane, informacje i wiedzę. W samym tym fakcie kryje się trudność - po pewnym czasie, ze względu na ogrom ilości danych, coraz trudniej pracownikom wiedzy dotrzeć do potrzebnych zasobów. Stąd pojawia się potrzeba zbudowania systemów o architekturze opartej o procesy, która łączy osiągnięcia z kilku dziedzin, głównie z zakresu: wyszukiwania danych, workflow, planowania, modelowania procesów, analizy działania uŝytkownika, CBR itd. Organizacje świadome procesowego podejścia do biznesu inwestują zatem w narzędzia przechowywania wiedzy (repozytoria wiedzy) w celu zarządzania, automatyzacji i ciągłego usprawniania procesów. Repozytoria te zawierają wewnętrzne i zewnętrzne wzorce najlepszych procesów (best practices), wzorce procesów, przykłady procesów dla pracy grupowej i indywidualnej, które powstały w toku wykonywania prac i które będą wykorzystywane w trakcie projektowania i wykonywania nowych procesów (por. rysunek 2). 309

3 ROZDZIAŁ III BAZY WIEDZY WIEDZA O PROCE- SACH Wiedza zewnętrzna Modele procesów i narzędzia Najlepsze praktyki modelowania Współdzielone bazy wiedzy Rys. 2. Relacje pomiędzy róŝnymi repozytoriami wiedzy Źródło: [Debe00] LOGIKA PROCESÓW Logika procesów, dane Aplikacje Procesy biznesowe wymagają coraz większego udziału pracowników wiedzy w porównaniu z tradycyjnymi workflow. Zawierają one teŝ większą ilość czynności nieokreślonych i niezaplanowanych określanych jako wraŝliwych na wiedzę (knowledge-sensitive). Stąd teŝ potrzeba coraz mocniejszego wspomagania tego typu uŝytkowników. Jedno z podejść polega na szkoleniu uŝytkowników, wskazywaniu im źródeł informacji, uczeniu czasem skomplikowanych języków wyszukiwania, wskazania uŝytecznych zapytań i doświadczeń z sytuacji przeszłych, które warto zapamiętać na przyszłość. Ale coraz bardziej moŝliwe jest inne podejście. Komputer wspomagający uŝytkownika wie co uŝytkownik robi, jaki proces realizuje, jakie działania podejmuje a jakie powinien podejmować. Mógłby wtedy sam proponować źródła informacji, a nawet sam je przeszukiwać i to jeszcze zanim uŝytkownik uświadomi sobie potrzebę ich wykorzystania. Systemy oparte o wiedzę o procesach Takie właśnie załoŝenie jest podstawą budowy systemów pozyskiwania wiedzy opartych na wiedzy o procesach (Process-Aware Knowledge Retrieval System - PAKRS), które poprzez jawną reprezentację procesów, określenie źródeł wiedzy, mogłyby lepiej wspomagać uŝytkownika uwzględniając kontekst i aktualnie wykonywane zadania [Fens02]. Budowa takiego systemu stawia nowe wymagania w porównaniu do istniejących systemów informatycznych. PAKRS musi na bieŝąco śledzić działania uŝytkownika, w tym jego kontakty, wszelkie poszukiwania informacji, wykorzystanie dostępnych zasobów sieciowych, rozpoznawać zachodzące procesy i porównywać z posiadanymi wzorcami, wybrać uzasadnioną podpowiedź a nawet - w skrajnych przypadkach - przerywać prace uŝytkownika i zadania przez niego inicjowane. Idea tego, Ŝe aktualnie wykonywany proces jest substytutem (odpowiednikiem) kontekstu i poprzez to daje podstawę uzyskiwania odpowiednich informacji nie jest ideą nową. W literaturze przedmiotu została wprowadzona zasada tzw. substytucyjności procesu [Taut01]. Polega ona na tym, Ŝe informacja o wykonywanym procesie i czynnościach, które uŝytkownik wykonuje moŝe posłuŝyć do określenia kontekstu pracy uŝytkownika i poprzez to umoŝliwić pozyskiwanie z otoczenia uŝytkownika wiedzy potrzebnej uŝytkownikowi do 310

4 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE (lepszego) wykonania zadania. W ramach tej idei wyróŝniono trzy podstawowe zasady projektowania PAKRS: oparte o rozpoznany kontekst system sam rozpoznaje kontekst wykonywanych zadań i dostosowuje swoją pracę do tego kontekstu. Zadanie to jest często utrudnione tym, Ŝe uŝytkownik często pracuje w kilku kontekstach jednocześnie, wspomagające konkretne zadanie oznacza, Ŝe system formułuje efektywne zapytania i umoŝliwia dostęp do informacji, która zaleŝy od tego co i jak robi uŝytkownik, wspomagające proaktywnie uprzedzające wybieranie odpowiednich wzorców, narzędzi i źródeł informacji. Realizacja tych zasad wymaga odkrycia i zastosowania pewnej wiedzy. Odkrywanie wiedzy o procesach Odkrywanie oznacza bycie świadomym tego co naprawdę (rzeczywiście) się dzieje, w przeciwieństwie do tego co tylko twierdzimy Ŝe jest. To oznacza opisanie (capture) automatycznie lub ręcznie procesów biznesowych (zdarzeń, wiadomości i sterowania) z perspektywy wszystkich uczestników, włączając w to systemy komputerowe, które wykonują fragmenty procesów. Efektem procesu odkrywania jest jasny obraz tego jak procesy przebiegają wewnątrz i jak przejawiają się na zewnątrz. Odkrywanie umoŝliwia wspólne zrozumienie procesów i działania systemu w organizacji, i włącza dostawców, klientów i partnerów w proces projektowania procesów. Automatyczne odkrywanie procesów wydaje się być kluczowym zagadnieniem w nowoczesnych systemów zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management Systems BPMS). Analiza procesów (process mining) jest bardzo często utoŝsamiana z analizą procesów workflow (workflow mining). Źródłem tego jest wspomniany juŝ fakt, Ŝe obecnie model workflow jest powszechnie przyjętym modelem opisywania procesów. Analiza procesów jest podstawowym narzędziem analizy w środowisku Business Process Intelligence. W tym kontekście uŝywane są typowe narzędzia klasy data mining np. do generowania drzew klasyfikacyjnych i grupowania np. wg. czasu trwania procesu. Aby wykonać tego typu działania wygodnie jest posiadać hurtownię danych procesowych. Tego typu hurtownia upraszcza i przyspiesza zapytania potrzebne do tworzenia łańcuchów przyczynowo-skutkowych (zob. np. [BGK05]). Ogólnie celem Workflow Mining (WM) jest wydobycie informacji o procesach (w róŝnych aspektach) na podstawie logów (szerzej informacji, którą moŝna zgromadzić). Współczesny WM jest związany z innymi dziedzinami: Business Process Reengineering, Business Intelligence, Business Process Analysis, 311

5 ROZDZIAŁ III Continuous Process Improvement czy Knowledge Management. WM NIE jest narzędziem projektowania czy przeprojektowywania procesów. Jego celem jest zrozumienie co tak naprawdę dzieje się w ramach procesu, którego struktury nie znamy [MAW03]. Nieco inaczej główny cel analizy procesów definiuje M. Zapf [Zapf03]. Postrzega on główne zadanie analizy procesów jako moŝliwość projektowania nowych procesów głównie procesów ad hoc - w oparciu o wiedzę o procesach z przeszłości ujętą w zbiór wzorców (por. rysunek 3). wzorce wzorce wzorce Projektowanie procesów sterowane wzorcami wzorzec Miary Informacja o procesach Rys. 3. Schemat postępowania przy projektowaniu opartym o wzorce Źródło: [Zapf03] PoniewaŜ jak juŝ wspomniano najczęściej stosowanym modelem procesów jest model workflow analizę procesów zwykle utoŝsamia się z analizą danych o przepływach prac. Obecnie jednak większość systemów analizy workflow oferuje tylko podstawowe monitorowanie systemu oraz obliczenia takie jak odzyskanie statusu bieŝącego procesu lub sumaryczna informacja o metrykach procesów. Nie posiadają one mechanizmów sprzęŝenia i zakładają duŝą wiedze od osoby analizującej te dane. Odkrywanie wiedzy w systemach workflow Większość modeli i działań biznesowych jest nieustrukturalizowanych lub słabo ustrukturalizowanych i dlatego są trudne w zdefiniowaniu apriori. Z reguły posiadają jednak jakąś ukrytą strukturę, która ujawnia się w określonych sytuacjach i moŝe zostać odkryta poprzez analizę historii przebiegów procesów, zdarzeń i wykorzystanych reguł. Ta wykryta struktura moŝe posłuŝyć jako definicja lub wzorzec procesu biznesowego i zastosowana do adaptacji systemu do istniejącej sytuacji. Do pozyskiwania wiedzy o ukrytej strukturze procesu słuŝy analiza wewnętrzna. Natomiast wspomaganie realizowanego procesu jest realizowane dzięki wiedzy zgromadzonej w toku analizy zewnętrznej. Analiza wewnętrzna dotyczy tego, co odbywa się w ramach przebiegu pojedynczego procesu i słuŝy generalnie odpowiedzi na pytanie: Co się moŝe wydarzyć w trakcie jego realizacji? Dzięki niej następuje określenie kontekstu i zro- 312

6 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE zumienie co faktycznie dzieje się w organizacji gdy zlecane jest wykonanie procesu (np. jakie zasoby zostaną wykorzystane, kto będzie włączony w realizację, między kim nastąpi wymiana efektów, usług i wiadomości). Dane wejściowe do analizy są pobierane bezpośrednio ze stanowisk pracy pracowników zaangaŝowanych w wykonanie procesu. Jej narzędziami są specjalnie opracowane algorytmy a na wyjściu pojawia się wiedza o kontekście i róŝnych aspektach realizowanego procesu. Analiza zewnętrzna dotyczy przejawów realizacji wszystkich procesów w organizacji objętych analizą. Ma ona na celu odpowiedzi m.in. na pytania jakie procesy, ile razy zaszły, jacy byli wykonawcy i klienci tych procesów, wyniki itp. Celem tej analizy jest zbudowanie procesowej mapy organizacji oraz repozytorium wiedzy o sposobach realizacji procesów (best practices), moŝliwych zagroŝeniach, wzorcach zachowań poprawnych i niepoprawnych itp. Poprzez tę analizę moŝna równieŝ: ustalić stopień wykorzystania zasobów, zaangaŝowanie poszczególnych osób, globalne efekty realizacji procesów, koszty itp. odkryć wzorce zachowań poszczególnych sprawców i powielanie w organizacji wzorców pozytywnych oraz eliminowanie uznanych za negatywne, określić przyczyny niepowodzeń planów i eliminację tych czynników, przeprowadzić optymalizację dostępów do zasobów organizacji, usprawnić systemy monitorowania wykonywania procesów oraz wykrywania przyczyn nieprawidłowości w trakcie ich realizacji, Na podstawie wzorców działań uzyskanych w toku analizy zewnętrznej moŝna prowadzić bieŝącą optymalizację aktualnie wykonywanego procesu. W dalszym etapie moŝliwa jest takŝe budowa systemu ekspertowego stosującego reguły oparte o wzorce działań, nadzorującego poprawność poszczególnych przebiegów. Adaptacja workflow opiera się zatem na [GCC+04]: 1. zakwalifikowaniu procesu (za pomocą narzędzi Process Case-Based Reasoning) do jednej z wcześniej określonych klas procesów, 2. kontroli zgodności przebiegu danego procesu ze wzorcem, 3. optymalizacji przebiegu aktualnego procesu (dobór zasobów). Podsumowanie Dokładne monitorowanie i analizowanie wykonania procesów jest przejawem przesuwania się technologii workflow w kierunku śledzenia rozbieŝności pomiędzy wzorcami, oraz ich stosowaniem i rzeczywistymi przebiegami procesów, a sama technologia przesuwa się w kierunku zwiększenia elastyczności, moŝliwości badania ewolucji wzorców oraz operowania na wyjątkach. W rezul- 313

7 ROZDZIAŁ III tacie pracownicy mogą odchylać swoje działania od wzorca, a jeśli odchylenia te są monitorowane to moŝe się okazać Ŝe odchylenie jest raczej normą niŝ wyjątkiem. Przy pomocy narzędzi analizy workflow moŝna utworzyć pętlę sprzęŝenia zwrotnego w celu zmiany wzorca i poprawienia procesu. Wprowadzenie moŝliwości nadąŝnej analizy procesów w środowisku BPI daje moŝliwość zastąpienia klasycznego sekwencyjnego - schematu zarządzania procesami, schematem działań równoległych [SNFH02]. Sekwencyjny schemat zarządzania procesem wyglądający następująco: Rozpoznanie procesu projekt zorganizowanie procesu uruchomienie (wykonanie) analiza moŝe zostać zastąpiony schematem równoległym moŝliwym do wykorzystania w adaptatywnych systemach workflow: Rozpoznanie Projekt Zorganizowanie Wykonanie Analiza Zmiana schematu powoduje, Ŝe zarządzanie procesami staje się bardziej elastyczne i skuteczne. MoŜna szybciej reagować na zmiany otoczenia i dopasowywać strukturę procesu do aktualnych potrzeb. Literatura [BGK05] [Debe00] Billewicz A., Gołuchowski J., Kania K.: Model hurtowni danych o procesach przetwarzania dokumentów w ING BSK, WŁiK, Warszawa, Debenham, J.: Three Intelligent Architectures for Business Process Management. In Proceedings of the Twelfth International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, Skokie, IL: Knowledge Systems Institute,

8 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I ROZWIĄZANIA BUSINESS INTELLIGENCE [GCC+04] Grigori D., Casati F., Castellanos M., Dayal U., Sayal M., Shan M.: Business Process Intelligence, Computer in Industry, no 53, s , [Fens02] Fenstermacher K.: Process-Aware Knowledge Retrieval, Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences, [MAW03] Medeiros A., van der Aalst W., Weijters A.: Workflow mining: current status and future directions, ODBASE 2003, LNCS 2888, Springer-Verlag, Berlin, [SNFH02] Smith H., Neal D., Ferrara L., Hayden F.: A REPORT BY CSC S RESEARCH SERVICES: The Emergence of Business Process Management, [Taut01] Tautz C.: Traditional Process Representations are Ill-Suited for Knowledge-Intensive Processes, Proceedings of the Workshop Program at the Fourth International Conference on Case-Based Reasoning, Vancouver, Canada, [Zapf03] Zapf M.: Pattern driven Process Design, working paper, 7/

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI

SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI BERNARD F. KUBIAK Uniwersytet Gdański SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ WE WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI Wprowadzenie Powodzenie współczesnego biznesu jest zdeterminowane dostępnością i odpowiednim przystosowaniem

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski

prof. dr hab. Przemysław Lech Grzegorz Laskowski 4 Konsultacja naukowa prof. dr hab. Przemysław Lech Projekt okładki i stron tytułowych Grzegorz Laskowski Ilustracja na okładce Kudryashka/Shutterstock Wydawca Łukasz Łopuszański Redaktor Barbara Jaworska

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ

PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 JERZY MARCINKIEWICZ Uniwersytet Szczeciński PODEJŚCIE PROCESOWE W INŻYNIERII WYMAGAŃ Streszczenie Metody specyfikacji wymagań

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA Wiesław Wolny Bogdan Sadecki Wprowadzenie Jeśli chcesz zbudować statek nie poganiaj ludzi, by zabierali drewno, nie rozdzielaj im zadań

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM

WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM WIEDZA I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE CRM Teresa Porębska-Miąc Wprowadzenie Zamiast postrzegania w kaŝdym człowieku potencjalnego klienta, powinniśmy raczej dostrzegać w kaŝdym kliencie człowieka Ph.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 4, 2008 Zarządzanie zasobami informacyjnymi w firmie PIOTR ZASKÓRSKI Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania, 00-908 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain)

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Spis treści Część 2.1 Wprowadzenie do lekcji Część 2.2 Cele lekcji Część 2.3 Szczupły łańcuch dostaw - omówienie Część 2.4 Wyszczuplanie łańcucha dostaw

Bardziej szczegółowo