R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/ z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej, zwany dalej regulaminem, został sporządzony na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. Nr 105 poz. 881 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Student ALMAMER Szkoły Wyższej, zwaną dalej Uczelnią, może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną z przekazanych Uczelni środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 4) zapomogi. 2. Student może ubiegać się również o: 1) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, od roku akademickiego 2012/ Świadczenia, o których mowa w 2 ust. 1, mogą być realizowane wyłącznie ze środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 2 ust.1 pkt 1,2 i 4 są przyznawane, wstrzymywane i cofane przez dziekana. 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane przez rektora. 3. Od decyzji dziekana w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. str. 1

2 5 1. Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1 p. 1-3 przyznawane są w danym roku akademickim na okres 10 miesięcy wyłącznie na wniosek studenta złożony w Biurze ds. Pomocy Materialnej Studentom ( zwanym dalej BPMS) na odpowiednim formularzu określonym przez Uczelnię. 2. Studentom, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim stypendia, o których mowa w 2 ust. 1 p. 1-3 przyznawane jest na semestr. 3. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych są przyznawane zgodnie z ust. 1-2 lub na okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony organ, jeżeli orzeczenie to zostało wydane na okres krótszy niż rok akademicki, semestr. 4. Wnioski o stypendia, składa się w nieprzekraczalnym terminie do 20 października danego roku akademickiego. Studenci, o których mowa w ust. 2 składają wnioski do 20 marca w semestrze letnim i do 20 października w semestrze zimowym. 5. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium w terminach, o których mowa w ust. 4 może wystąpić o stypendium w dowolnym czasie roku akademickiego, które zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. Uczelnia może odmówić przyznania stypendium, jeżeli środki na ten cel zostały już rozdysponowane. 6. Wnioski o stypendia, mogą być złożone bezpośrednio przez studenta, za pośrednictwem innych osób lub listownie. 7. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku o stypendium Uczelnia wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania z wyjątkiem, gdy zwłoka nastąpiła z powodu udokumentowanych okoliczności, istotnie uniemożliwiających poprawienie lub uzupełnienie wniosku w tym terminie Obsługę administracyjną w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Uczelni zapewnia BPMS, które korzysta w swej działalności z pomocy kierownictw wydziałów, dziekanatów i organów samorządu studenckiego. 2. Szczegółowy zakres zadań BPMS określa Zarządzenie Rektora Stypendia wypłacane są co miesiąc na wskazane prze studenta konto bankowe, przy czym stypendium za październik i listopad może być wypłacone w grudniu a stypendium za marzec i kwiecień może być wypłacone w maju. 2. W celu powiadomienia studentów w sprawie świadczeń pomocy materialnej publikuje się na stronie internetowej Uczelni jedynie numer albumu studenta oraz informację o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium. Decyzję z informacją o wysokości świadczenia student odbiera w BPMS dwa razy w roku akademickim, na początku semestru zimowego oraz na początku semestru letniego. Wypłata świadczeń następuje dopiero po odebraniu przez studenta w/w decyzji. 3. Dane osobowe studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej oraz członków ich rodzin są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie pomocy materialnej. 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów lub na innej uczelni może otrzymać stypendia, o których mowa w 2 na jednym z kierunków, według własnego wyboru. 5. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest obowiązany do złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. 6. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendia, o których mowa w 2 nie przysługują chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. str. 2

3 7. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w 2 ust. 1 pt. 1-3 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich Uprawnienie do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej związane jest z posiadaniem statusu studenta. Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego traci status studenta i wraz z nim prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej. 2. Świadczenia, o których mowa w 2 ust. 1 p. 1 i 4, mogą być przyznane, jeśli urlop dziekański został udzielony z powodów zdrowotnych, wypadku losowego lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. 3. W okresie powtarzania semestru lub roku studiów student może ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Studentowi, który zgodnie z ust. 1 utracił prawa do świadczeń pomocy materialnej, przyznane mu świadczenia wypłaca się tylko do miesiąca (włącznie), w którym wygasły jego prawa do tej pomocy. 5. Studentowi, który utracił prawa do świadczeń pomocy materialnej, nabyte świadczenia pomocy materialnej są wypłacane począwszy od najbliższego miesiąca bezpośrednio po terminie przywrócenia mu prawa studenta, powrotu po przerwie w studiach lub z urlopu dziekańskiego do końca semestru, w którym student miał przyznane świadczenia pomocy materialnej. 6. Student, który rozpoczął studia w innej szkole i ubiega się o ich kontynuację w ALMAMER Szkole Wyższej w trybie przeniesienia nabywa w Uczelni praw do świadczeń pomocy materialnej wymienionych w 2 ust. 1 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie po uzyskaniu zgody na kontynuowanie studiów, a praw do świadczeń pomocy materialnej określonych w 2 ust. 1 p. 3 oraz ust. 2 na zasadach określonych regulaminie niniejszym regulaminie i po wyrównaniu różnic programowych obu uczelni. 7. Studentowi ubiegającemu się o wznowienie studiów przysługują prawa do świadczeń pomocy materialnej wymienionych w 2 ust. 1 p.1, 2 i 4 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie po uprawomocnieniu się decyzji Rektora o wyrażeniu zgody na kontynuowanie studiów, a prawa do świadczeń pomocy materialnej określonych w 2 ust. 1 p. 3 oraz ust. 2 po ukończeniu roku studiów od ich wznowienia Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. 2. Stypendia, o których mowa w ust.1, przyznaje na mocy odrębnych przepisów minister na wniosek Rady Wydziału. 3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 4. O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 i 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej zgodnie z 2 ust 1 i 2, studenci cudzoziemcy, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy: 1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, 2) posiadają ważną Kartę Polaka, 3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 3

4 4) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeśli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), 8) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 9) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkami ich rodzin, posiadającymi prawo do stałego pobytu. 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe mogą się także ubiegać studenci cudzoziemcy, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym a także członkowie ich rodzin Podziału dotacji, na poszczególne świadczenia oraz ustalenia wysokości tych świadczeń, a także kryteriów ich przyznawania dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 2. Określając kwoty świadczeń bierze się pod uwagę liczbę uprawnionych studentów, wysokość dotacji przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kryteria związane z rodzajem pomocy materialnej: dochód na członka rodziny studenta, średnią ocen, poziom osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, stopień niepełnosprawności, rodzaj zdarzenia losowego. 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów z każdego kierunku studiów, przy czym środki przeznaczone na ten cel stanowią do 40 % otrzymanej dotacji z MNiSW. 4. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok następny jako stan początkowy funduszu. 5. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego może podjąć decyzję o zmianie ustaleń dotyczących wysokości przyznanych świadczeń i kryteriów ich przyznawania dwa razy w roku: na początku roku akademickiego-na semestr zimowy(okres X-II) po otrzymaniu dotacji na kolejny rok kalendarzowy-na semestr letni(okres III-VII). 7. Podjęcie decyzji przez rektora skutkuje wzrostem lub obniżeniem wysokości stypendium otrzymywanego przez studentów Uczelni. O decyzji Rektora studenci są powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni. 6. Monitoring realizacji świadczeń pomocy materialnej studentom prowadzi kwestor Uczelni W przypadku zmiany w liczbie członków rodziny studenta lub w przypadku zmiany sytuacji materialnej na skutek utraty lub uzyskania dochodu przez studenta lub członków rodziny studenta, student jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt w BPMS. Wysokość stypendium zostanie ustalona ponownie a jeśli zmiana sytuacji materialnej wpłynie na ustanie prawa do przyznanego stypendium, zostanie ono wstrzymane. 2. Student, który pobrał nienależnie świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązany do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się: str. 4

5 1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tych świadczeń, jeżeli student został pouczony o braku prawa do ich pobierania, 2) świadczenia przyznane i wypłacone na podstawie fałszywych informacji lub dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta organów przyznających świadczenia pomocy materialnej W przypadku, gdy Uczelnia poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia pomocy materialnej, co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń, powiadamia niezwłocznie studenta o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodziny, i uwzględnić ją w postępowaniu. 3. W przypadku nieudzielenia wymaganych wyjaśnień lub niedostarczenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów, wstrzymuje się wypłatę świadczeń pomocy materialnej od najbliższego terminu płatności. STYPENDIUM SOCJALNE ( wniosek nr 1 ) Wysokość dochodu nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 p.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 p.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającej studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta, 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 4) Uczelnia nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, nawet, jeśli z nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta. 2. Student jest samodzielny finansowo, jeśli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta rodzinna, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło), 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot str. 5

6 określonych w art. 5 ust. 1 i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub z jednym z nich. 3. Fakt samodzielnego zamieszkania studenta lub małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie stanowi podstawy do uznania studenta za samodzielnego finansowo, a sytuacja materialna studenta będzie ustalana również z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa Miesięczna wysokość dochodu rodziny studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oznacza, zgodnie z art. 3 p.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) przeciętny miesięczny dochód rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta oznacza miesięczną wysokość dochodu rodziny studenta podzieloną przez liczbę członków jego rodziny. 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) z uwzględnieniem: 1) przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2) deklarowanych w oświadczeniu dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.), pomniejszonych o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 3) innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. świadczenia alimentacyjne, dotacje i wsparcie finansowe (np. opłaty czesnego ponoszone przez osoby spoza rodziny studenta), renty strukturalne, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, dochód z gospodarstwa rolnego, czynsz dzierżawczy otrzymany od dzierżawcy gospodarstwa. 3. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczania na podstawie średniego kursu walut, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalania prawa do pomocy materialnej. W przypadku gdy członek rodziny uzyskał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalania prawa do stypendium, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód. 4. Przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się: 1) dochodów, o którym mowa w 15 ust.1 pkt. 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo; 2) świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy; 3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu ( EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust.;1.( Dz. U. Nr 164, poz. 1365), 6) świadczeń rodzinnych(tj. zasiłku rodzinnego wraz z odpowiednimi dodatkami, świadczenia opiekuńczego w tym zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego), 7) świadczeń z pomocy społecznej(tj. zasiłków stałych, okresowych, celowych). str. 6

7 5. W celu udokumentowania miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, student jest obowiązany do wniosku o takie stypendium załączyć, jako podstawowe następujące dokumenty: 1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, jeśli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 2) oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności w poprzednim roku podatkowym przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium), 3) oświadczenie o innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta w poprzednim roku podatkowym ( Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium), 4) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego lub decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 5) zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, 6) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 7) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli student lub członkowie rodziny studenta są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sadową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 9) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 10) informację sadu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, 11) akt zgonu rodzica, 12) zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta, 13) akt małżeństwa, 14) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w poprzednim roku podatkowym, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 15) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, 16) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny, 17) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej - dla wszystkich członków rodziny studenta pobierających naukę, 18) odpis skróconego aktu urodzenia dla wszystkich członków rodziny studenta w wieku do 7 lat nie pobierających nauki, 19) odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec jest nieznany, 20) zaświadczenie z uprawnionego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności dla wszystkich niepełnosprawnych członków rodziny studenta, 21) wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, 22) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego studenta, jeżeli taki został ustalony, str. 7

8 23) oświadczenie o wysokości materialnego wsparcia studenta przez osoby nie będące członkami rodziny studenta-złożone przez studenta lub osoby wspierające studenta, 24) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony. 6. Utrata dochodu, o której mowa w ust.4 pt. 11, oznacza zgodnie z art. 3 p. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) utratę dochodu spowodowaną: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 6) wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego. 7. Uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust.6.oznacza zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) uzyskanie dochodu spowodowane: 1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 6) dzierżawą gospodarstwa rolnego pomniejszoną zapłaconym czynszem z tytułu dzierżawy W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji. 2. W przypadku, gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę. Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji. 3. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, o której mowa w ust.1 i 2 rozumie się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę zapewniającą nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI ( wniosek nr 1 ) Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom str. 8

9 studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, tj. jeżeli odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania studenta a miejscem pobierania nauki wynosi co najmniej 60 km lub jeśli łączny czas dojazdu do Uczelni w godzinach porannych, za pomocą wszystkich możliwych połączeń, przekracza 1,5 godziny, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości począwszy od pierwszego roku studiów. 2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 3. Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości obowiązany jest do wykazania kosztów poniesionych na zakwaterowanie. Może to być np. umowa najmu, zaświadczenie o zapłacie czynszu itp. STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( wniosek nr 2 ) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, od pierwszego roku studiów, który posiada orzeczenie właściwego organu o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki. 3. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony (krótszy niż na rok akademicki), stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie. W przypadku przedłożenia w ciągu trzech miesięcy od tego terminu zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę. Przekroczenie trzymiesięcznego terminu powoduje wznowienie wypłaty dopiero z miesiącem, w którym przedłożono zaświadczenie. 4. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności, 4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 5. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 6. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. str. 9

10 STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ( wniosek nr 3 ) Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który: 1) uzyskał łącznie co najmniej 42 punkty na Wydziale Ochrony Zdrowia lub co najmniej 45 punktów na Wydziałach: Turystyka i Rekreacja, Ekonomia, Administracja i Politologia. 2) zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 3) zdał wszystkie egzaminy i zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów w zwykłej sesji egzaminacyjnej. 4) uzyskał w poprzednim roku akademickim: a) wysoką średnią ocen (średnią arytmetyczną zaokrągloną do 0,01) z egzaminów i z końcowych zaliczeń, którym przypisane są punkty ECTS, b) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, c) osiągnięcia naukowe, d) osiągnięcia artystyczne. 2. Lista najlepszych studentów danego kierunku sporządzana jest na podstawie uzyskanej przez studenta sumy punktów, liczonej według zasady: 1) średnia ocen x 10 max 50 punktów, 2) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym max 15 punktów, 3) osiągnięcia naukowe max 10 punktów, 4) osiągnięcia artystyczne max 10 punktów. 3. Jeżeli zamknięcie listy najlepszych studentów nie będzie możliwe, zgodnie z 11 ust. 3, wymagana minimalna suma punktów uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora zostanie podwyższona. 4. Rektor przyznaje punkty studentom mającym wysokie wyniki sportowe według następujących kryteriów: 1) za udział w igrzyskach olimpijskich, miejsca medalowe na mistrzostwach świata, Europy i Polski, w ligach krajowych od drugiej ligi wzwyż 15 punktów, 2) za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie w Mistrzostwach Polski Szkolnictwa Wyższego ( sporty indywidualne do piątego miejsca, w grach zespołowych do trzeciego miejsca) 10 punktów, 3) za wybitne osiągnięcia uzyskane w Mistrzostwach Lig Międzyuczelnianych ( sporty indywidualne do piątego miejsca, w grach zespołowych do trzeciego miejsca) 5 punktów. 5. Rektor przyznaje studentom punkty za osiągnięcia naukowe według następujących kryteriów: 1) za publikację naukową lub czynny udział w konferencji naukowej lub uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej np. ERASMUS 10 punktów, 2) za pomoc w zorganizowaniu konferencji, sympozjum naukowego 5 punktów, 6. Rektor przyznaje studentom punkty za osiągnięcia artystyczne według następujących kryteriów: 1) za zajęcie czołowego miejsca lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 10 punktów, 2) za zajęcie czołowego miejsca lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim lub lokalnym 5 punktów. str. 10

11 7. W zależności od ilości uzyskanych punktów stypendia są I, II i III stopnia: Stypendia I stopnia: a) dla studentów Wydziału Ochrona Zdrowia: przy uzyskanych punktach od 42 do 46 (włącznie), b) dla studentów Wydziałów: Turystyka i Rekreacja, Ekonomia, Administracja i Politologia: przy uzyskanych punktach od 45 do 47 (włącznie). Stypendia II stopnia: a) dla studentów Wydziału Ochrona Zdrowia: przy uzyskanych punktach od 46,1 do 49 b) dla studentów Wydziałów: Turystyka i Rekreacja, Ekonomia, Administracja i Politologia : przy uzyskanych punktach od 47,1 do 49. Stypendia III stopnia: a) dla studentów przy uzyskanych punktach powyżej Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów przez studenta, który w poprzednim roku studiował na innym wydziale lub uczelni, oraz przez studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, studiującego na wydziale innym niż ukończył studia pierwszego stopnia, jest dostarczenie, w terminie określonym w 5 ust. 4 i 5, do BPMS zaświadczenia o wysokości średniej ocen z ostatniego roku akademickiego z informacją o uzyskaniu w zwykłej sesji egzaminacyjnej pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń. 9. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne. 10. Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi w przypadkach określonych w 8 ust.1 oraz w przypadku wpisu warunkowego. ZAPOMOGA ( wniosek nr 4 ) Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest udokumentować pogorszenie się swojej sytuacji materialnej. 2. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć zwłaszcza: śmierć lub ciężką chorobę członka rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, utratę pracy spowodowaną likwidacją miejsca pracy, klęski żywiołowe np.: powódź, pożar i in., na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.. 3. Student może ubiegać się o zapomogę, od pierwszego roku studiów, dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze). 4. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku. 5. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialne nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. str. 11

12 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 22 W sprawach nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) 23 W sprawach wykładni Regulaminu właściwy jest Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 24 Zmian niniejszego Regulaminu może dokonywać Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 25 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. 26 Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/ z dnia 1 października 2010 r.. str. 12

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta (dot. wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U.2015.2284 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w roku akademickim 2012/2013 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: Rodzina następujących członków rodziny a) studenta; b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia nr 23/2011 Rektora WSZ Edukacja we Wrocławiu z dnia 01.10.2011r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Zarządzenie nr 46/2008 Rektora PW z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 3) Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: rodzina następujących członkowie rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2011 Rektora WSZiC REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty od wnioskodawcy

Dokumenty od wnioskodawcy Piątek, 11 lipca 2008 Dokumenty od wnioskodawcy Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

Bardziej szczegółowo

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych 2010-07-14 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: Pomoc materialna Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 16/2013-2014 z dnia 01.09.2014 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne zawiera załącznik nr 1. Proszę się z nim zapoznać (znajduje się na końcu tego pliku). Poniżej przedstawiono przykładowy

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

o przyznanie stypendium składa się w terminie do 15 marca danego roku akademickiego.

o przyznanie stypendium składa się w terminie do 15 marca danego roku akademickiego. R E G U L A M I N ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Dz. U. z 2004 roku Nr 213, poz. 2162 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013. UWAGA! PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ niedostosowanie

Bardziej szczegółowo

Becikowe. Wymagane dokumenty

Becikowe. Wymagane dokumenty Becikowe Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: 1) z tytułu urodzenia się żywego dziecka; jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko; jednorazowa zapomoga przysługuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2015/16 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych 1. Podstawowe definicje Rodzina przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta Stypendium socjalne Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. STYPENDIUM SOCJALNE:

I. STYPENDIUM SOCJALNE: Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej I. STYPENDIUM SOCJALNE: Student ubiegający się o stypendium

Bardziej szczegółowo

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Wydział Finansowy Osoby prowadzące sprawę: Anna Puk inspektor ds. świadczeń rodzinnych,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pomocy materialnej dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu

R E G U L A M I N. pomocy materialnej dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu Na podstawie art. 186 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pomoc materialna dla studentów

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne Załącznik nr23 do Regulaminu Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 2 regulaminu) 2. Zaświadczenia z urzędu

Bardziej szczegółowo

brzmienie od 2009-08-04

brzmienie od 2009-08-04 brzmienie od 2009-08-04 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 881) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 298 poz. 1770 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne str. 1 ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 1 Postanowienia ogólne 1. Wysokość stypendiów oraz sposób ich przyznawania ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach

Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa rodzaj i zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 czerwca 2005 r.

z dnia 2 czerwca 2005 r. Dz. U. Nr 105, poz. 881 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Załącznik Nr 11 INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI według Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne

R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j. ważny od dnia 14.09.2013 r. I. Przepisy ogólne Załącznik do Zarządzania Rektora nr 21/2013 R e g u l a m i n p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a s t u d e n t ó w W y ż s z e j S z k o ł y E k o l o g i i i Z a r z ą d z a n i a ważny od dnia 14.09.2013

Bardziej szczegółowo

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) ,

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) , kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C 25-363 Kielce tel.(041) 368-06-77, 334-02-25 e-mail: fundusz.alimentacyjny@mopr.kielce.pl Godziny pracy działu:

Bardziej szczegółowo

KROK 4 WYKAZANIE W TABELI DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W 2012R.

KROK 4 WYKAZANIE W TABELI DOCHODÓW CZŁONKÓW RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W 2012R. INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI według Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 14 Rektora z dnia 30 września 2013 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji, zwanej dalej Uczelnią, obowiązują jednolite zasady przydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Świadczenie przysługuje : osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, osobie uprawnionej:

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta SGH WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo