R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/ z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej, zwany dalej regulaminem, został sporządzony na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz. U. Nr 105 poz. 881 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Student ALMAMER Szkoły Wyższej, zwaną dalej Uczelnią, może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną z przekazanych Uczelni środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów, 4) zapomogi. 2. Student może ubiegać się również o: 1) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 2) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, od roku akademickiego 2012/ Świadczenia, o których mowa w 2 ust. 1, mogą być realizowane wyłącznie ze środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 2 ust.1 pkt 1,2 i 4 są przyznawane, wstrzymywane i cofane przez dziekana. 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane przez rektora. 3. Od decyzji dziekana w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. str. 1

2 5 1. Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1 p. 1-3 przyznawane są w danym roku akademickim na okres 10 miesięcy wyłącznie na wniosek studenta złożony w Biurze ds. Pomocy Materialnej Studentom ( zwanym dalej BPMS) na odpowiednim formularzu określonym przez Uczelnię. 2. Studentom, którzy rozpoczęli naukę w semestrze letnim stypendia, o których mowa w 2 ust. 1 p. 1-3 przyznawane jest na semestr. 3. Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych są przyznawane zgodnie z ust. 1-2 lub na okres obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez uprawniony organ, jeżeli orzeczenie to zostało wydane na okres krótszy niż rok akademicki, semestr. 4. Wnioski o stypendia, składa się w nieprzekraczalnym terminie do 20 października danego roku akademickiego. Studenci, o których mowa w ust. 2 składają wnioski do 20 marca w semestrze letnim i do 20 października w semestrze zimowym. 5. Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium w terminach, o których mowa w ust. 4 może wystąpić o stypendium w dowolnym czasie roku akademickiego, które zostanie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku. Uczelnia może odmówić przyznania stypendium, jeżeli środki na ten cel zostały już rozdysponowane. 6. Wnioski o stypendia, mogą być złożone bezpośrednio przez studenta, za pośrednictwem innych osób lub listownie. 7. W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku o stypendium Uczelnia wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia tego wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania z wyjątkiem, gdy zwłoka nastąpiła z powodu udokumentowanych okoliczności, istotnie uniemożliwiających poprawienie lub uzupełnienie wniosku w tym terminie Obsługę administracyjną w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Uczelni zapewnia BPMS, które korzysta w swej działalności z pomocy kierownictw wydziałów, dziekanatów i organów samorządu studenckiego. 2. Szczegółowy zakres zadań BPMS określa Zarządzenie Rektora Stypendia wypłacane są co miesiąc na wskazane prze studenta konto bankowe, przy czym stypendium za październik i listopad może być wypłacone w grudniu a stypendium za marzec i kwiecień może być wypłacone w maju. 2. W celu powiadomienia studentów w sprawie świadczeń pomocy materialnej publikuje się na stronie internetowej Uczelni jedynie numer albumu studenta oraz informację o przyznaniu lub nie przyznaniu stypendium. Decyzję z informacją o wysokości świadczenia student odbiera w BPMS dwa razy w roku akademickim, na początku semestru zimowego oraz na początku semestru letniego. Wypłata świadczeń następuje dopiero po odebraniu przez studenta w/w decyzji. 3. Dane osobowe studentów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej oraz członków ich rodzin są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie pomocy materialnej. 4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów lub na innej uczelni może otrzymać stypendia, o których mowa w 2 na jednym z kierunków, według własnego wyboru. 5. Student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest obowiązany do złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. 6. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendia, o których mowa w 2 nie przysługują chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat. str. 2

3 7. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w 2 ust. 1 pt. 1-3 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich Uprawnienie do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej związane jest z posiadaniem statusu studenta. Student, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego traci status studenta i wraz z nim prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej. 2. Świadczenia, o których mowa w 2 ust. 1 p. 1 i 4, mogą być przyznane, jeśli urlop dziekański został udzielony z powodów zdrowotnych, wypadku losowego lub konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. 3. W okresie powtarzania semestru lub roku studiów student może ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 4. Studentowi, który zgodnie z ust. 1 utracił prawa do świadczeń pomocy materialnej, przyznane mu świadczenia wypłaca się tylko do miesiąca (włącznie), w którym wygasły jego prawa do tej pomocy. 5. Studentowi, który utracił prawa do świadczeń pomocy materialnej, nabyte świadczenia pomocy materialnej są wypłacane począwszy od najbliższego miesiąca bezpośrednio po terminie przywrócenia mu prawa studenta, powrotu po przerwie w studiach lub z urlopu dziekańskiego do końca semestru, w którym student miał przyznane świadczenia pomocy materialnej. 6. Student, który rozpoczął studia w innej szkole i ubiega się o ich kontynuację w ALMAMER Szkole Wyższej w trybie przeniesienia nabywa w Uczelni praw do świadczeń pomocy materialnej wymienionych w 2 ust. 1 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie po uzyskaniu zgody na kontynuowanie studiów, a praw do świadczeń pomocy materialnej określonych w 2 ust. 1 p. 3 oraz ust. 2 na zasadach określonych regulaminie niniejszym regulaminie i po wyrównaniu różnic programowych obu uczelni. 7. Studentowi ubiegającemu się o wznowienie studiów przysługują prawa do świadczeń pomocy materialnej wymienionych w 2 ust. 1 p.1, 2 i 4 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie po uprawomocnieniu się decyzji Rektora o wyrażeniu zgody na kontynuowanie studiów, a prawa do świadczeń pomocy materialnej określonych w 2 ust. 1 p. 3 oraz ust. 2 po ukończeniu roku studiów od ich wznowienia Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe, a stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe studentowi, który osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. 2. Stypendia, o których mowa w ust.1, przyznaje na mocy odrębnych przepisów minister na wniosek Rady Wydziału. 3. O przyznanie stypendiów, o których mowa w ust. 1, student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 4. O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 i 2 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej zgodnie z 2 ust 1 i 2, studenci cudzoziemcy, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, którzy: 1) posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej, 2) posiadają ważną Kartę Polaka, 3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, str. 3

4 4) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeśli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6) otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) otrzymali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), 8) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 9) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członkami ich rodzin, posiadającymi prawo do stałego pobytu. 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe mogą się także ubiegać studenci cudzoziemcy, podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym a także członkowie ich rodzin Podziału dotacji, na poszczególne świadczenia oraz ustalenia wysokości tych świadczeń, a także kryteriów ich przyznawania dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 2. Określając kwoty świadczeń bierze się pod uwagę liczbę uprawnionych studentów, wysokość dotacji przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kryteria związane z rodzajem pomocy materialnej: dochód na członka rodziny studenta, średnią ocen, poziom osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, stopień niepełnosprawności, rodzaj zdarzenia losowego. 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów z każdego kierunku studiów, przy czym środki przeznaczone na ten cel stanowią do 40 % otrzymanej dotacji z MNiSW. 4. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok następny jako stan początkowy funduszu. 5. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego może podjąć decyzję o zmianie ustaleń dotyczących wysokości przyznanych świadczeń i kryteriów ich przyznawania dwa razy w roku: na początku roku akademickiego-na semestr zimowy(okres X-II) po otrzymaniu dotacji na kolejny rok kalendarzowy-na semestr letni(okres III-VII). 7. Podjęcie decyzji przez rektora skutkuje wzrostem lub obniżeniem wysokości stypendium otrzymywanego przez studentów Uczelni. O decyzji Rektora studenci są powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Uczelni. 6. Monitoring realizacji świadczeń pomocy materialnej studentom prowadzi kwestor Uczelni W przypadku zmiany w liczbie członków rodziny studenta lub w przypadku zmiany sytuacji materialnej na skutek utraty lub uzyskania dochodu przez studenta lub członków rodziny studenta, student jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt w BPMS. Wysokość stypendium zostanie ustalona ponownie a jeśli zmiana sytuacji materialnej wpłynie na ustanie prawa do przyznanego stypendium, zostanie ono wstrzymane. 2. Student, który pobrał nienależnie świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązany do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się: str. 4

5 1) świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tych świadczeń, jeżeli student został pouczony o braku prawa do ich pobierania, 2) świadczenia przyznane i wypłacone na podstawie fałszywych informacji lub dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta organów przyznających świadczenia pomocy materialnej W przypadku, gdy Uczelnia poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia pomocy materialnej, co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń, powiadamia niezwłocznie studenta o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów. 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodziny, i uwzględnić ją w postępowaniu. 3. W przypadku nieudzielenia wymaganych wyjaśnień lub niedostarczenia w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów, wstrzymuje się wypłatę świadczeń pomocy materialnej od najbliższego terminu płatności. STYPENDIUM SOCJALNE ( wniosek nr 1 ) Wysokość dochodu nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 p.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz z późn. zm.) oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 p.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającej studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta, 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 4) Uczelnia nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględniać innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, nawet, jeśli z nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku faktycznym, małżonków rodzica studenta. 2. Student jest samodzielny finansowo, jeśli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym (źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi renta rodzinna, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło), 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot str. 5

6 określonych w art. 5 ust. 1 i art.6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 4) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub z jednym z nich. 3. Fakt samodzielnego zamieszkania studenta lub małżeństwa studenckiego poza domem rodzinnym nie stanowi podstawy do uznania studenta za samodzielnego finansowo, a sytuacja materialna studenta będzie ustalana również z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa Miesięczna wysokość dochodu rodziny studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oznacza, zgodnie z art. 3 p.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) przeciętny miesięczny dochód rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium, a miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta oznacza miesięczną wysokość dochodu rodziny studenta podzieloną przez liczbę członków jego rodziny. 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych(tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) z uwzględnieniem: 1) przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 2) deklarowanych w oświadczeniu dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.), pomniejszonych o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 3) innych dochodów nie podlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. świadczenia alimentacyjne, dotacje i wsparcie finansowe (np. opłaty czesnego ponoszone przez osoby spoza rodziny studenta), renty strukturalne, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, dochód z gospodarstwa rolnego, czynsz dzierżawczy otrzymany od dzierżawcy gospodarstwa. 3. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczania na podstawie średniego kursu walut, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalania prawa do pomocy materialnej. W przypadku gdy członek rodziny uzyskał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalania prawa do stypendium, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód. 4. Przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się: 1) dochodów, o którym mowa w 15 ust.1 pkt. 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo; 2) świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy; 3) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu ( EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; 4) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 5) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust.;1.( Dz. U. Nr 164, poz. 1365), 6) świadczeń rodzinnych(tj. zasiłku rodzinnego wraz z odpowiednimi dodatkami, świadczenia opiekuńczego w tym zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego), 7) świadczeń z pomocy społecznej(tj. zasiłków stałych, okresowych, celowych). str. 6

7 5. W celu udokumentowania miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne, student jest obowiązany do wniosku o takie stypendium załączyć, jako podstawowe następujące dokumenty: 1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, jeśli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, 2) oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności w poprzednim roku podatkowym przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium), 3) oświadczenie o innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta w poprzednim roku podatkowym ( Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium), 4) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego lub decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 5) zaświadczenie wydane przez właściwy urząd gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, 6) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 7) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 8) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli student lub członkowie rodziny studenta są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sadową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 9) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, 10) informację sadu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka, 11) akt zgonu rodzica, 12) zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta, 13) akt małżeństwa, 14) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w poprzednim roku podatkowym, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, 15) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, 16) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny, 17) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej - dla wszystkich członków rodziny studenta pobierających naukę, 18) odpis skróconego aktu urodzenia dla wszystkich członków rodziny studenta w wieku do 7 lat nie pobierających nauki, 19) odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec jest nieznany, 20) zaświadczenie z uprawnionego organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności dla wszystkich niepełnosprawnych członków rodziny studenta, 21) wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, 22) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego studenta, jeżeli taki został ustalony, str. 7

8 23) oświadczenie o wysokości materialnego wsparcia studenta przez osoby nie będące członkami rodziny studenta-złożone przez studenta lub osoby wspierające studenta, 24) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony. 6. Utrata dochodu, o której mowa w ust.4 pt. 11, oznacza zgodnie z art. 3 p. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) utratę dochodu spowodowaną: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, 6) wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego. 7. Uzyskanie dochodu, o którym mowa w ust.6.oznacza zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) uzyskanie dochodu spowodowane: 1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 2) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, 6) dzierżawą gospodarstwa rolnego pomniejszoną zapłaconym czynszem z tytułu dzierżawy W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji. 2. W przypadku, gdy z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny, od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę. Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji. 3. Przez instytucję zapewniającą całodobowe utrzymanie, o której mowa w ust.1 i 2 rozumie się: dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkołę wojskową lub inną szkołę zapewniającą nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI ( wniosek nr 1 ) Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom str. 8

9 studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, tj. jeżeli odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania studenta a miejscem pobierania nauki wynosi co najmniej 60 km lub jeśli łączny czas dojazdu do Uczelni w godzinach porannych, za pomocą wszystkich możliwych połączeń, przekracza 1,5 godziny, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości począwszy od pierwszego roku studiów. 2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. 3. Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości obowiązany jest do wykazania kosztów poniesionych na zakwaterowanie. Może to być np. umowa najmu, zaświadczenie o zapłacie czynszu itp. STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ( wniosek nr 2 ) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, od pierwszego roku studiów, który posiada orzeczenie właściwego organu o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki. 3. W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony (krótszy niż na rok akademicki), stypendium przyznaje się do miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, włącznie. W przypadku przedłożenia w ciągu trzech miesięcy od tego terminu zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się od następnego miesiąca, po którym przerwano wypłatę. Przekroczenie trzymiesięcznego terminu powoduje wznowienie wypłaty dopiero z miesiącem, w którym przedłożono zaświadczenie. 4. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności, 4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 5. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 6. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach, 4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. str. 9

10 STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ( wniosek nr 3 ) Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który: 1) uzyskał łącznie co najmniej 42 punkty na Wydziale Ochrony Zdrowia lub co najmniej 45 punktów na Wydziałach: Turystyka i Rekreacja, Ekonomia, Administracja i Politologia. 2) zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 3) zdał wszystkie egzaminy i zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów w zwykłej sesji egzaminacyjnej. 4) uzyskał w poprzednim roku akademickim: a) wysoką średnią ocen (średnią arytmetyczną zaokrągloną do 0,01) z egzaminów i z końcowych zaliczeń, którym przypisane są punkty ECTS, b) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, c) osiągnięcia naukowe, d) osiągnięcia artystyczne. 2. Lista najlepszych studentów danego kierunku sporządzana jest na podstawie uzyskanej przez studenta sumy punktów, liczonej według zasady: 1) średnia ocen x 10 max 50 punktów, 2) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym max 15 punktów, 3) osiągnięcia naukowe max 10 punktów, 4) osiągnięcia artystyczne max 10 punktów. 3. Jeżeli zamknięcie listy najlepszych studentów nie będzie możliwe, zgodnie z 11 ust. 3, wymagana minimalna suma punktów uprawniająca do ubiegania się o stypendium rektora zostanie podwyższona. 4. Rektor przyznaje punkty studentom mającym wysokie wyniki sportowe według następujących kryteriów: 1) za udział w igrzyskach olimpijskich, miejsca medalowe na mistrzostwach świata, Europy i Polski, w ligach krajowych od drugiej ligi wzwyż 15 punktów, 2) za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie w Mistrzostwach Polski Szkolnictwa Wyższego ( sporty indywidualne do piątego miejsca, w grach zespołowych do trzeciego miejsca) 10 punktów, 3) za wybitne osiągnięcia uzyskane w Mistrzostwach Lig Międzyuczelnianych ( sporty indywidualne do piątego miejsca, w grach zespołowych do trzeciego miejsca) 5 punktów. 5. Rektor przyznaje studentom punkty za osiągnięcia naukowe według następujących kryteriów: 1) za publikację naukową lub czynny udział w konferencji naukowej lub uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej np. ERASMUS 10 punktów, 2) za pomoc w zorganizowaniu konferencji, sympozjum naukowego 5 punktów, 6. Rektor przyznaje studentom punkty za osiągnięcia artystyczne według następujących kryteriów: 1) za zajęcie czołowego miejsca lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 10 punktów, 2) za zajęcie czołowego miejsca lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim lub lokalnym 5 punktów. str. 10

11 7. W zależności od ilości uzyskanych punktów stypendia są I, II i III stopnia: Stypendia I stopnia: a) dla studentów Wydziału Ochrona Zdrowia: przy uzyskanych punktach od 42 do 46 (włącznie), b) dla studentów Wydziałów: Turystyka i Rekreacja, Ekonomia, Administracja i Politologia: przy uzyskanych punktach od 45 do 47 (włącznie). Stypendia II stopnia: a) dla studentów Wydziału Ochrona Zdrowia: przy uzyskanych punktach od 46,1 do 49 b) dla studentów Wydziałów: Turystyka i Rekreacja, Ekonomia, Administracja i Politologia : przy uzyskanych punktach od 47,1 do 49. Stypendia III stopnia: a) dla studentów przy uzyskanych punktach powyżej Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów przez studenta, który w poprzednim roku studiował na innym wydziale lub uczelni, oraz przez studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, studiującego na wydziale innym niż ukończył studia pierwszego stopnia, jest dostarczenie, w terminie określonym w 5 ust. 4 i 5, do BPMS zaświadczenia o wysokości średniej ocen z ostatniego roku akademickiego z informacją o uzyskaniu w zwykłej sesji egzaminacyjnej pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń. 9. Do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne. 10. Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi w przypadkach określonych w 8 ust.1 oraz w przypadku wpisu warunkowego. ZAPOMOGA ( wniosek nr 4 ) Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Student zobowiązany jest udokumentować pogorszenie się swojej sytuacji materialnej. 2. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć zwłaszcza: śmierć lub ciężką chorobę członka rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, utratę pracy spowodowaną likwidacją miejsca pracy, klęski żywiołowe np.: powódź, pożar i in., na skutek których student znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.. 3. Student może ubiegać się o zapomogę, od pierwszego roku studiów, dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze). 4. Wysokość zapomogi ustalana jest indywidualnie w każdym przypadku. 5. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialne nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. str. 11

12 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 22 W sprawach nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.) 23 W sprawach wykładni Regulaminu właściwy jest Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 24 Zmian niniejszego Regulaminu może dokonywać Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. 25 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. 26 Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, stanowiący załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/ z dnia 1 października 2010 r.. str. 12

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo