DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 30 grudnia 2010 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz. OBWIESZCZENIE 134 Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r OBWIESZCZENIE NR 25 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 1) ) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia Załącznik 10 Łączność lotnicza, tom I Pomoce radionawigacyjne (wyd. szóste), obejmujący poprawki od 1 do 85 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 2) ), przyjętej przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz ) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 700 i 701

2 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134

3 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Załącznik do Obwieszczenia nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. MIĘDZYNARODOWE NORMY I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM I POMOCE RADIONAWIGACYJNE Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie zmiany, które zostały przyjęte przez Radę przed 25 lutego 2006 r. i zastępuje z dniem 23 listopada 2006 r. wszystkie poprzednie wydania Załącznika 10, Tom I. Informacje dotyczące zastosowania Norm i Zalecanych Metod Postępowania znajdują się w Przedmowie. Wydanie szóste Lipiec 2006 r. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

4 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 ZMIANY Wydania zmian publikowane s regularnie w Dzienniku ICAO oraz w miesi cznym uzupe nieniu do Katalogu wydawnictw i rodków audiowizualnych ICAO, z którymi posiadacze niniejszej publikacji powinni si zapozna. Tabele przedstawione poni ej s u do zapisu zmian. ZAPIS ZMIAN I POPRAWEK Nr Data wprowadzenia ZMIANY POPRAWKI Data wpisu Wpisuj cy Nr Data wydania Data wpisu Wpisuj cy 1-81 Wprowadzone w niniejszym wydaniu listopad listopad listopad listopad 2010 (ii)

5 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 SPIS TRE CI PRZEDMOWA v Rozdzia 1. Definicje 1-1 Rozdzia 2. Postanowienia ogólne dla pomocy radionawigacyjnych Standardowe pomoce radionawigacyjne Sprawdzanie naziemne i z powietrza Uregulowania dotycz ce stanu s u b radionawigacyjnych Zasilanie rezerwowe dla pomocy radionawigacyjnych i systemów czno ci Wp yw czynnika ludzkiego 2-2 Rozdzia 3. Wymagania techniczne dla pomocy radionawigacyjnych Wymagania techniczne dla systemu ILS Wymagania techniczne dla radarowego systemu precyzyjnego podej cia Wymagania techniczne dla radiolatarni ogólnokierunkowej VHF (VOR) Wymagania techniczne dla radiolatarni NDB Wymagania techniczne dla radioodleg o ciomierza UHF (DME) Wymagania techniczne dla trasowych radiolatarni znakuj cych VHF (75 MHz) Wymagania dla globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) (Zastrze one) Charakterystyki pok adowego systemu odbiorczego ADF (Zastrze one) Charakterystyki mikrofalowego systemu l dowania (MLS) 3-57 Za cznik A. Charakterystyka mikrofalowego systemu l dowania (MLS) Za A-1 Za cznik B. Warunki techniczne dla globalnego satelitarnego systemu nawigacji (GNSS) Za B-1 1. Definicje Za B-1 2. Informacje ogólne Za B-1 3. Elementy GNSS Za B-1 Rysunki do Za cznika B. Za B-101 DODATKI Dod A-1 Dodatek A. Ustalanie integralno ci i ci g o ci us ug nawigacyjnych Dod A-1 Dodatek B. Strategia stosowania pomocy niewzrokowych podczas podej cia i l dowania Dod B-1 1. Wprowadzenie Dod B-1 2. Za o enia strategii Dod B-1 3. Warunki Dod B-1 4. Strategia Dod B-2 Dodatek C. Informacje i materia pomocniczy dla systemów l dowania wg przyrz dów (ILS), radiolatarni VOR, radarów precyzyjnego podej cia (PAR), radiolatarni NDB oraz radioodleg o ciomierzy (DME) Dod C Wst p Dod C-1 2. Materia dotycz cy instalacji ILS Dod C-1 3. Materia dotycz cy VOR/DVOR Dod C Radarowy system precyzyjnego podej cia do l dowania (PAR) Dod C Specyfikacja dla radiolatarni znakuj cych o cz stotliwo ci 75 MHz Dod C Materia dotycz cy radiolatarni bezkierunkowych (NDB) Dod C Materia dotycz cy radioodleg o ciomierza (DME) Dod C Materia dotycz cy czasów prze czania zasilania Dod C-62 ZAŁĄCZNIK 10 TOM I (iii) 18/11/10 Nr 85

6 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Dodatek D. Informacje i materia pomocniczy dla GNSS Dod D-1 1. Definicje Dod D-1 2. Informacje ogólne Dod D-1 3. Wymagania funkcjonowania systemu nawigacyjnego Dod D-1 4. G ówne elementy systemu GNSS Dod D-7 5. System wspomagania bazuj cy na wyposa eniu statku powietrznego (ABAS) Dod D-9 6. System wspomagania bazuj cy na wyposa eniu satelitarnym (SBAS) Dod D System wspomagania bazuj cy na wyposa eniu naziemnym (GBAS) Dod D Konstrukcja monitora jako ci sygna u (SQM) Dod D Monitorowanie stanu i depesze NOTAM Dod D Zak ócenia Dod D Rejestrowanie parametrów systemu GNSS Dod D Ocena charakterystyk eksploatacyjnych systemu GNSS Dod D System GNSS i baza danych Dod D Modelowanie b dów resztkowych Dod D-41 Rysunki do Dodatku D. Dod D-42 Dodatek E. Materia pomocniczy dotycz cy kontroli wyposa enia pok adowego przed lotem Dod E-1 1. Specyfikacja dotycz ca testowania wyposa enia pok adowego VOR (VOT) Dod E-1 2. Wybór i u ywanie punktów kontrolnych systemu VOR na terenie lotniska Dod E-2 Dodatek F. Materia pomocniczy dotycz cy poziomu niezawodno ci i dost pno ci Dod F-1 1. Wst p i podstawowe poj cia Dod F-1 2. Praktyczne aspekty niezawodno ci i dost pno ci Dod F-3 Dodatek G. Informacje i materia pomocniczy dla systemu MLS Dod G-1 1. Definicje Dod G-1 2. Charakterystyki sygna u w przestrzeni funkcje k ta i danych Dod G-1 3. Sprz t naziemny Dod G Uwagi dotycz ce lokalizacji Dod G Uwarunkowania operacyjne dotycz ce lokalizacji naziemnego sprz tu DME Dod G Zwi zek monitora sprz tu naziemnego z dzia aniami systemu steruj cego Dod G Wyposa enie pok adowe Dod G Prowadzenie operacji na granicy oraz na zewn trz sektorów pokrycia MLS Dod G Kryteria separacji ze wzgl du na stosunki sygna ów i straty propagacyjne Dod G Materia dotycz cy instalacji MLS w miejscach specjalnych Dod G Integralno i ci g o us ugi naziemny sprz t MLS Dod G Klasyfikacja nadajnika kierunku i elewacji MLS oraz urz dze naziemnych DME Dod G Podej cia wg obliczonej linii centralnej Dod G Zastosowanie wymaga poziomów us ugi z tabeli G-15 w operacjach z wykorzystywaniem MLS/RNAV Dod G Zastosowanie uproszczonych konfiguracji MLS Dod G-35 Tabele do dodatku G Dod G-36 Rysunki do dodatku G. Dod G-51 18/11/10 Nr 85 (iv)

7 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 PRZEDMOWA T o historyczne Normy i zalecane metody post powania dla czno ci lotniczej zosta y po raz pierwszy przyj te przez Rad 30 maja 1949 r., zgodnie z za o eniami Artyku u 37 Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago 1944 r.) i oznaczone, jako Za cznik 10 do Konwencji. Zacz y obowi zywa 1 marca 1950 r. normy i zalecane metody post powania zosta y opracowane na podstawie zalece, przedstawionych przez Dzia czno ci na trzeciej sesji w styczniu 1949 r. Do wydania siódmego w cznie, Za cznik 10 by publikowany w jednym tomie, sk adaj cym si z czterech cz ci, wraz z za cznikami: cz I Wyposa enie i systemy, cz II Cz stotliwo ci radiowe, cz III Procedury oraz cz IV Kody i skróty. Na mocy poprawki 42, cz IV zosta a usuni ta z Za cznika 10. Kody i skróty, które si w niej znajdowa y, zosta y przeniesione do Doc W wyniku przyj cia poprawki 44, 31 maja 1965 r., siódme wydanie Za cznika 10 zosta o zast pione przez dwa tomy: tom I (wydanie pierwsze) sk adaj cy si z cz ci I Wyposa enie i systemy oraz cz ci II Cz stotliwo ci radiowe, oraz tomu II (pierwsze wydanie) zawieraj cego procedury czno ci. W wyniku przyj cia poprawki 70, 20 marca 1995 r., Za cznik 10 zosta przeredagowany i zawiera pi tomów: tom I Pomoce radionawigacyjne, tom II Procedury czno ci, tom III Systemy czno ci, tom IV Radary obserwacji i systemy unikania kolizji oraz tom V Wykorzystanie widma lotniczych cz stotliwo ci radiowych. Na mocy poprawki 70, tomy III i IV zosta y opublikowane w 1995 r., a tom V z poprawk 71. Tabela A przedstawia histori Za cznika 10 wraz z kolejnymi poprawkami, streszczeniem g ównych, wymaganych tematów oraz datami przyj cia Za cznika i poprawek przez Rad, ich wej cia w ycie i zastosowania. Dzia ania Umawiaj cych si Pa stw Powiadomienie o ró nicach. Zwraca si uwag Umawiaj cych si Pa stw na zobowi zania na o one Artyku em 38 Konwencji, w którym wymaga si powiadomienia Organizacji o jakichkolwiek ró nicach wyst puj cych pomi dzy przepisami narodowymi a mi dzynarodowymi normami i zalecanymi metodami post powania zawartymi w niniejszym Za czniku oraz poprawkach do niego, je eli powiadomienie o takich ró nicach ma znaczenie dla bezpiecze stwa eglugi powietrznej. Ponadto, Umawiaj ce si Pa stwa proszone s o bie ce informowanie Organizacji o jakichkolwiek ró nicach, które mog wyst pi w przysz o ci, wzgl dnie o anulowaniu ró nic, które poprzednio sygnalizowano. Wniosek stosowany do powiadamiania o ró nicach zostanie przes any do Umawiaj cych si Pa stw, bezzw ocznie po przyj ciu ka dej poprawki do Za cznika. Zwraca si równie uwag Pa stw na za o enia zawarte w Za czniku 15, odnosz ce si do publikowania ró nic pomi dzy ich przepisami narodowymi a praktykami oraz pokrewnymi normami i zalecanymi metodami post powania ICAO w s u bach informacji lotniczej, poza obowi zkami wynikaj cymi z Artyku u 38 Konwencji. Og oszenie informacji. Informacje na temat opracowania oraz anulowania zmian w wyposa eniu, s u bach oraz procedurach, wp ywaj ce ujemnie na operacje statków powietrznych, zapewniane zgodnie z normami i zalecanymi metodami post powania oraz procedurami zawartymi w Za czniku 10, b d przekazywane oraz b d wchodzi w ycie zgodnie z Za cznikiem 15. Wykorzystanie tekstu Za cznika w przepisach krajowych. 13 kwietnia 1948 r. Rada przyj a rezolucj zwracaj c uwag Umawiaj cych si Pa stw na konieczno zastosowania w ich przepisach narodowych, w stopniu, w jakim jest to mo liwe, precyzyjnego j zyka, który jest stosowany w normach ICAO maj cych charakter regulacyjny oraz wskazuj cych odst pstwa od norm, cznie z dodatkowymi przepisami narodowymi wa nymi dla bezpiecze stwa i regularno ci eglugi powietrznej. Tam, gdzie jest to mo liwe, za o enia niniejszego Za cznika zosta y celowo uj te w sposób maj cy u atwi ich w czenie do przepisów narodowych bez dokonywania zasadniczych zmian w tek cie. (v) ZAŁĄCZNIK 10 TOM I 23/11/06

8 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Status komponentów Za cznika Dokument ten sk ada si z przedstawionych poni ej cz ci, z których jednak nie wszystkie musz si znale w ka dym Za czniku. Ich status jest nast puj cy: 1. Materia zawarty w Za czniku: a) Normy i zalecane metody post powania przyj te przez Rad na mocy postanowie Konwencji. Zdefiniowane s nast puj co: Norma: Wszelkie wymagania dotycz ce cech fizycznych, konfiguracji, materia ów, dzia ania, personelu lub procedur, których jednolite zastosowanie uznawane jest za niezb dne dla bezpiecze stwa lub regularno ci mi dzynarodowej eglugi powietrznej, i które Umawiaj ce si Pa stwa b d stosowa zgodnie z Konwencj. W przypadku niemo no ci zastosowania si, na mocy Artyku u 38, obowi zuje przes anie stosownego powiadomienia do Rady. Zalecana metoda post powania: Wszelkie wymagania dotycz ce cech fizycznych, konfiguracji, materia ów, dzia ania, personelu lub procedur, których jednolite zastosowanie uznawane jest za po dane w interesie bezpiecze stwa, regularno ci lub efektywno ci mi dzynarodowej eglugi powietrznej, i których Umawiaj ce si Pa stwa podejm prób stosowania zgodnie z Konwencj. b) Za czniki zawieraj ce materia, dla wygody oddzielnie pogrupowany, jakkolwiek tworz cy cz norm i zalecanych metod post powania przyj tych przez Rad. c) Definicje terminów u ywanych w normach i zalecanych metodach post powania, które nie maj przyj tego znaczenia s ownikowego. Definicja nie ma niezale nego statusu, lecz stanowi podstawow cz ka dego dokumentu norm i zalecanych metod post powania, w którym dany termin jest u ywany, poniewa jakakolwiek zmiana znaczenia terminu mia aby wp yw na przedstawiane wymagania dokumentu. d) Tabele i rysunki, które uzupe niaj lub ilustruj normy i zalecane metody post powania, i do których czynione jest odniesienie, tworz cz norm lub zalecanych metod post powania i posiadaj ten sam status, co one. 2. Materia zatwierdzony przez Rad do opublikowania wraz z normami i zalecanymi metodami post powania: a) Przedmowy zawieraj ce materia historyczny i wyja niaj cy, oparty na dzia aniach Rady i wyja niaj cy zobowi zania Pa stw w zakresie zastosowania norm i zalecanych metod post powania, wynikaj cych z Konwencji i rezolucji o przyj ciu. b) Wst py zawieraj ce materia wyja niaj cy, wprowadzany na pocz tku poszczególnych cz ci, rozdzia ów lub sekcji Za cznika, by pomóc w zrozumieniu zastosowania tekstu. c) Uwagi w czane do tekstu tam gdzie ma to zastosowanie, w celu przedstawienia informacji opartych na faktach, wzgl dnie odniesie zwi zanych z danymi normami lub zalecanymi metodami post powania, lecz niestanowi cymi cz ci norm lub zalecanych metod post powania. d) Dodatki zawieraj ce materia uzupe niaj cy do norm i zalecanych metod post powania lub materia uj ty w charakterze wytycznych do ich zastosowania. Klauzula zrzeczenia si odpowiedzialno ci odno nie patentów Nale y zwróci uwag na mo liwo, e niektóre normy i zalecane praktyki w niniejszym Za czniku mog by chronione patentami lub innym prawami w asno ci. ICAO nie ponosi odpowiedzialno ci za nierozpoznanie niektórych lub wszelkich tego typu praw. ICAO nie zajmuje stanowiska wobec istnienia, wa no ci, zakresu lub zastosowania wszelkich zg oszonych patentów lub innych praw w asno ci intelektualnej, a zatem nie przyjmuje na siebie odpowiedzialno ci zwi zanej z tymi zagadnieniami. 23/11/06 (vi)

9 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Wybór j zyka Niniejszy Za cznik zosta sporz dzony w czterech j zykach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpa skim. Ka de spo ród zainteresowanych Pa stw proszone jest o wybór jednego j zyka w celu wdro enia dokumentu we w asnym kraju lub w innych okre lonych Konwencj celach, poprzez jego bezpo rednie zastosowanie lub poprzez przet umaczenie na w asny j zyk, o czym nale y powiadomi Organizacj. Praktyki wydawnicze W celu wskazania statusu poszczególnych nag ówków, zastosowano nast puj c praktyk : tekst Norm zosta wydrukowany czcionk Roman, pismem zwyk ym; tekst Zalecanych metod post powania zosta wydrukowany pismem zwyk ym kursyw, za ich status zosta wskazany nag ówkiem Zalecenia; tekst Uwag zosta y wydrukowany pismem zwyk ym kursyw, za ich status wskazany zosta nag ówkiem Uwaga. Podczas sporz dzania wymaga zastosowano nast puj c praktyk wydawnicz : w przypadku norm u yto czasownika b dzie, a w przypadku zalecanych metod post powania u yto czasowników powinien by /zaleca si. Jednostki miar u ywane w tym dokumencie s zgodne z Mi dzynarodowym Uk adem Jednostek Miar (SI), zgodnie z wyszczególnieniem podanym w Za czniku 5 do Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym. Tam, gdzie Za cznik 5 zezwala na u ycie alternatywnych jednostek nie nale cych do uk adu SI, zosta y one przedstawione w nawiasach, w kolejno ci po jednostkach podstawowych. Tam, gdzie cytowane s dwa zestawy jednostek, nie nale y zak ada, i pary warto ci s równe i wymienne. Mo na jednak zak ada, i osi gni ty zosta ekwiwalentny poziom bezpiecze stwa, gdy u ywany jest wy cznie jeden lub drugi zestaw jednostek. Dowolne odniesienie do jakiejkolwiek cz ci niniejszego dokumentu, okre lone liczb i/lub tytu em, dotyczy wszystkich podrozdzia ów tej cz ci. (vii) 23/11/06

10 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Tabela A. Poprawki do Za cznika 10, Tom 1 Poprawka ród o Temat Wydanie 1 Trzecia sesja Wydzia u COM 1 Trzecia sesja Wydzia u COM 2* Trzecia sesja Wydzia u COM 3 Trzecia sesja Wydzia u COM 4 Trzecia sesja Wydzia u COM 5 Trzecia sesja Wydzia u COM 6 Trzecia sesja Wydzia u COM Kod Q. 7 Komisja ds. Ruchu Powietrznego 8 Czwarta sesja Wydzia u COM 9 Czwarta sesja Wydzia u COM Wprowadzenie norm i zalecanych metod post powania dla pomocy radionawigacyjnych oraz urz dze czno ci, wraz z metodami obs ugi, procedurami i kodami dla globalnego zastosowania. Poprawka do postanowie odno nie wyposa enia terminalu dalekopisu w zakresie 3-30MHz. Dodanie materia u pomocniczego dotycz cego in ynierii systemu dalekopisowego. Normy i zalecane metody post powania nawi zuj ce do cz stotliwo ci radiowych. Normy i zalecane metody post powania nawi zuj ce do procedur czno ci. Normy i zalecane metody post powania nawi zuj ce do kodów i skrótów. Wprowadzenie definicji wysoko ci, wysoko ci nad poziomem morza i elewacji w Za czniku 10. Poprawki dotycz ce definicji radiotelegrafu VHF do odbioru s uchowego, DME, SRE, NDB, trasowych radiolatarni znakuj cych o cz stotliwo ci 75 MHz i ILS. Postanowienia dotycz ce wykorzystania transmisji simpleksowej z przesuni t cz stotliwo ci. 10 Czwarta sesja Wydzia u COM Definicje i procedury dotycz ce AFS, AMS oraz nadawania. 11 Propozycja sekretariatu 12 Czwarta sesja Wydzia u COM 13 Propozycja Irlandii odno nie Zalece czwartej sesji wydzia u COM 14 Pierwsza konferencja AN 15 Pi ta sesja Wydzia u COM 16 Pi ta sesja Wydzia u COM 17 Pi ta sesja Wydzia u COM 18 Pi ta sesja Wydzia u COM 19 Pi ta sesja Wydzia u COM 20 Pi ta sesja Wydzia u COM Poprawka do kodów i skrótów. Poprawki wydawnicze wynikaj ce z Poprawki 7, a tak e ulepszenia wydawnicze w cz ci IV. Anulowanie punktu Poprawki 10 przyj tej przez Rad 17 czerwca 1952r. Procedura zarz dzaj ca przekazywaniem ruchu pomi dzy stacj lotnicz i statkiem powietrznym nie posiadaj cym czno ci radiowej. Specyfikacja dla lokalizacji radiolatarni znakuj cych ILS, równosygna- owej radiolatarni kierunku VHF i towarzysz cych jej monitorów. Poprawka dotycz ca parowania cz stotliwo ci radiolatarni kierunku ILS i cie ek schodzenia. Postanowienie dotycz ce dodatkowych, daj cych si przydzieli cz stotliwo ci w pasmach VHF poprzez rozszerzenie tabeli przydzia u oraz przez zmniejszenie, w pewnych warunkach, minimalnego odst pu mi dzy kana ami. Dodanie norm i zalecanych metod post powania do tymczasowych pomocy radionawigacyjnych dalekiego zasi gu oraz do systemów czno ci; tak e aktualizacja specyfikacji ILS. Ustanowienie podstawowych regu wyboru cz stotliwo ci dla pomocy radionawigacyjnych pracuj cych w pasmach o cz stotliwo ci powy ej 30 MHz, w cznie z cz stotliwo ciami dla radaru wtórnego. Procedura u atwiaj ca ograniczanie znaczenia lub anulowanie depesz niedostarczonych w czasie okre lonym przez nadawc oraz wymóg okre lenia kursu statku powietrznego w depeszy o niebezpiecze stwie. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 30 maja marca kwietnia marca pa dziernika stycznia marca pa dziernika stycznia marca pa dziernika stycznia marca pa dziernika kwietnia marca pa dziernika kwietnia kwietnia lipca wrze nia czerwca grudnia kwietnia czerwca grudnia kwietnia czerwca grudnia kwietnia czerwca grudnia kwietnia czerwca grudnia kwietnia listopada marca kwietnia maja sierpnia pa dziernika grudnia maja czerwca listopada marca kwietnia listopada marca kwietnia grudnia kwietnia pa dziernika grudnia kwietnia pa dziernika grudnia kwietnia pa dziernika grudnia kwietnia pa dziernika Trzecie zebranie RAN na Pó nocny Atlantyk Uzgodnienie depesz radiotelegraficznych powstaj cych na statku powietrznym z depeszami radiotelefonicznymi. 27 maja wrze nia pa dziernika /11/06 (viii)

11 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Poprawka ród o Temat 22 Pi ta sesja Wydzia u COM 23 Komisja ds. Ruchu Powietrznego Parowanie cz stotliwo ci nadajników radiolatarni kierunku i cie ki schodzenia dla ILS. Poprawka dotycz ca s ów u ywanych do przeliterowania w radiotelefonii. 24 Czwarta sesja Wydzia u MET Poprawka do kodu Q znaków QBB. 25* Za cznik 3 Poprawka kodu Q znaków QUK (wynikaj ca z poprawki Za cznika 3). 26 Za cznik Druga konferencja AN 28 Procedury wiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Za cznik 3 Nowa definicja NOTAM (depesze dla personelu lotniczego) i odniesienia do NOTAM (wynikaj ce z poprawki Za cznika 15). Lokalizacja wewn trznych i rodkowych markerów ILS i materia pomocniczy zawieraj cy wskazówki dotycz ce usytuowania punktu odniesienia ILS. Poprawka do znaków kodu Q dla przekazywania informacji o zachmurzeniu oraz wprowadzenie procedury przekazywania meldunku typu AIREP. 29 Propozycja Australii Standardy transmisji z wykorzystaniem ta my perforowanej. 30* Za cznik 3 Poprawka do znaków QUK kodu Q (wynikaj ca z poprawki Za cznika 3). 31 Propozycja Francji Poprawka do znaków QNH i QNY kodu Q. 32 Szósta sesja Wydzia u COM Zalecenia z zebrania. 33 Zespó specjalistów ICAO ds. teleksu 34 Wydzia RAC/SAR Specjalny Wydzia COM/OPS/RAC/SAR Komisja ds. Ruchu Powietrznego Pi ta sesja Wydzia ów MET, AIS i Map Lotniczych Zwyczajna administracyjna konferencja radiowa (OARC- 1959) Zespó specjalistów ICAO ds. teleksu 40 Siódma sesja Wydzia u COM 41 PANS-MET 42 Czwarte zebranie zespo u MOTNE Development/Implementation; siódma sesja Wydzia u COM; propozycje RFN, GB i USA. Operacyjne procedury czno ci zapewniaj ce kompatybilno pomi dzy o rodkami czno ci AFTN, wykorzystuj cymi r czne operacje torn-tape, operacje pó automatyczne i automatyczne. Zwi kszenie liczby cz stotliwo ci radiowych, które mog by wybierane do u ycia w radiowym sprz cie ratunkowym. Wymogi implementacyjne dla VOR, wprowadzenie nowej specyfikacji DME oraz przed u enie terminów ochrony dla VOR i DME do dnia 1 stycznia 1975r. Zamiana Korespondencji radiotelefonicznej dla lotnictwa mi dzynarodowego na Mi dzynarodowy j zyk lotnictwa Procedury uwzgl dniaj ce przekazywanie depesz; poprawka do znaków kodu Q. Uzgodnienie postanowie Za cznika 10 z postanowieniami pokrewnymi Regulaminu Radiokomunikacyjnego Mi dzynarodowego Zwi zku Telekomunikacyjnego (ITU). Uproszczenie procedur czno ci w celu wyznaczenia zmiany kierunku trasy, wyja nienie zastosowania dwuliterowych skrótów u ywanych w adresach depesz, a tak e procedury czno ci dotycz ce wspó pracy pomi dzy stacjami. Ogólna aktualizacja oraz poprawka do sprz tu i systemów; cz stotliwo- ci radiowe i procedury. Poprawka do znaków QFE, QFF i QNH w celu umo liwienia transmisji ustawie wysoko ciomierza w milibarach lub dziesi tych cz ciach milibara. Sygna y nie wprowadzane z klawiatury, b d prze czaj ce na AFTN; nowy materia pomocniczy na temat struktur kursu i ich oceny; porady na temat struktury kursu ILS oraz wa niejszych terminów czno ci o specjalnym znaczeniu i ich definicje; usuni cie cz ci IV Za cznika w wyniku opracowania dokumentu z nowymi skrótami i kodami; depesze o wylocie i porady na temat monitorowania radaru SSR. 43 Siódma sesja Wydzia u COM Poprawki dotycz ce pracy urz dze ILS, kategorie I i II. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 18 listopada kwietnia grudnia listopada marca marca listopada kwietnia grudnia listopada stycznia lutego lipca grudnia maja wrze nia grudnia maja wrze nia grudnia czerwca pa dziernika grudnia listopada grudnia marca sierpnia grudnia czerwca pa dziernika grudnia grudnia maja pa dziernika grudnia maja sierpnia kwietnia sierpnia stycznia kwietnia sierpnia stycznia grudnia kwietnia lipca stycznia czerwca stycznia czerwca grudnia stycznia kwietnia sierpnia listopada czerwca pa dziernika stycznia marca sierpnia stycznia czerwca listopada lutego 1964 (ix) 23/11/06

12 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Poprawka ród o Temat Siódma sesja wydzia u COM; pi te zebranie zespo u specjalistów ICAO ds. teleksu; wydzia- ów RAC/SAR i OPS; Procedury radiotelefoniczne PANS Czwarta konferencja AN; szóste zebranie zespo u specjalistów ds. teleksu Pi te zebranie zespo u ds. automatyzacji ATC 47 Zebranie wydzia ów COM/OPS Zebranie wydzia ów COM/OPS; pi ta konferencja AN Pierwsze spotkanie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; szósta konferencja AN Drugie zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; rozprawa ANC na temat zalece spotkania RAN odno nie zastosowania na skal globaln ; czwarte zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych. Trzecie zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; trzecie zebranie zespo u ds. usuwania przeszkód. 52 Siódma konferencja AN 53 54* 55 Rezolucje A17-10 i A18-10 zgromadzenia Czwarte zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych Pi te zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; drugie zebranie zespo u ds. korekty ogólnego poj cia separacji; grupa robocza AN ds. planów regionalnych; siódma konferencja AN Podzia Za cznika 10 na dwa tomy, tom 1 (wydanie pierwsze) zawieraj cy cz 1 Sprz t i systemy i cz II Cz stotliwo radiowe, oraz Tom II (wydanie pierwsze) zawieraj cy Procedury czno ci. Zmiany w postanowieniach dotycz cych dzia a podj tych w przypadku awarii w czno ci, a tak e w przypadku prze czenia przez s u by czno ci z jednej cz stotliwo ci radiowej na drug ; postanowienia nawi zuj ce do procedur teleksowych; usuni cie procedur radiotelefonicznych w ruchomej s u bie lotniczej, oprócz pewnych podstawowych postanowie procedur alarmowych. Specyfikacja technicznych charakterystyk ratunkowego sprz tu radiowego VHF i wprowadzenie poj cia ILS reference datum w miejsce ILS reference point (w wersji polskiej b dzie stosowane poj cie punkt odniesienia ILS); pewna liczba postanowie technicznych AFTN zwi zanych z post puj c automatyzacj AFTN. Definicje i postanowienia techniczne zwi zane z przesy aniem depesz ATS kana ami bezpo rednimi lub zbiorowymi. Aktualizacja lub rozszerzenie praktycznie ka dej wi kszej specyfikacji. Du e znaczenie maj zmiany w specyfikacjach ILS i SSR; wprowadzenie specyfikacji systemowej dla Loran-A; poszerzony materia pomocniczy z poradami na temat rozmieszczenia cz stotliwo ci VHF, a tak e po raz pierwszy, specyfikacji elementów pok adowych ADF, VHF oraz Systemów czno ci HF SSB. Nowy sposób okre lania pokrycia VOR/DME; postanowienia dotycz ce dost pno ci informacji o statusie operacyjnym pomocy radionawigacyjnych, w odniesieniu do zasilania wtórnego systemów radionawigacyjnych oraz czno ci, jak równie wskazówki na temat czasów prze- czania zasilania pomocy radiowych u ytych w okolicach portów lotniczych. Wprowadzenie 7-jednostkowego kodu do wymiany danych przy rednich szybko ciach transmisji; rednie szybko ci transmisji, które maj by u yte oraz typy przesy ania i modulacji dla ka dej z nich; postanowienia dotycz ce naziemnego wyposa enia radaru wtórnego w celu zapewnienia natychmiastowego rozpoznawania kodów 7600 i 7700 oraz postanowienia dotycz ce u ywania Kodu 2000 w Trybie A. Wprowadzenie terminu Hertz (Hz) w miejsce terminu cykli na sekund (c/s) jako jednostki cz stotliwo ci; definicja szybko ci transmisji danych, zwi kszenie szybko ci transmisji do 9600 bitów/sekund oraz kilka postanowie obja niaj cych zwi zanych z 7-jednostkowym kodowanym zestawem znaków; postanowienia dotycz ce kontroli pok adowego sprz tu lotniczego VOR przed lotem; definicje wyra e ILS punkt D oraz ILS punkt E, zmiany zwi zane ze specyfikacj dla ILS i radiolatarni znakuj cych VHF w trasie. Postanowienia techniczne zwi zane z mi dzynarodow wymian danych typu ziemia-ziemia; wskazówki dotycz ce bocznego umiejscowienia anteny cie ki schodzenia w nawi zaniu do postanowie Za- cznika 14, dotycz cych powierzchni ograniczonych przeszkodami i obiektów na pasach dróg startowych. Nowy standard nawi zuj cy do awaryjnego sygnalizatora po o enia samolotu (ELBA); postanowienie dla dodatkowych par cz stotliwo ci nadajników radiolatarni kierunku i cie ki schodzenia, a tak e wprowadzenie 25 khz odst pu mi dzykana owego w pa mie VHF w Mi dzynarodowej Ruchomej S u bie Lotniczej; wprowadza udoskonalenia w specyfikacjach dla ILS, SSR oraz VOR, a tak e poszerza terminy ochrony dla ILS, DME i VOR z 1975r. do 1985 r. Postanowienia nawi zuj ce do praktyk stosowanych w przypadku, gdy statek powietrzny jest przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji. Nowy dodatek G do cz ci I, tom I, zawieraj cy wskazówki na temat wymiany danych typu ziemia-ziemia przez cza danych przy rednich i wi kszych szybko ciach transmisji, a tak e wprowadzenie odno ników do tomu I, cz ci I, rozdzia u 4, Specyfikacje techniczne i materia pomocniczy dla nadajników kierunku oraz elementów cie ki schodzenia systemu ILS; wskazówki w odniesieniu do obowi zkowych punktów prze cze dla okre lonych przez VOR tras ATS; uzgodnienie postanowie implementacji dla ILS z postanowieniami o innych pomocach radionawigacyjnych; wymagane geograficzne separacje pomi dzy urz dzeniami ILS i postanowienia odno nie stosowania kana u awaryjnego (121,5 MHz) w przypadku przej cia statku powietrznego. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 31 maja pa dziernika marca grudnia kwietnia sierpnia czerwca pa dziernika lutego grudnia kwietnia sierpnia stycznia maja wrze nia czerwca pa dziernika lutego marca lipca grudnia grudnia kwietnia sierpnia maja pa dziernika maja grudnia kwietnia maja czerwca lutego czerwca pa dziernika /11/06 (x)

13 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Poprawka ród o Temat 56 Korespondencja Wyznaczenie kodu 7500 radaru SSR do u ytku w przypadku bezprawnej ingerencji. 57 Zebranie ASIA/PAC RAN Dostarczenie i utrzymywanie ochrony na cz stotliwo ci 121,5 MHz * 60 Opracowanie ANC dotycz ce bezpiecznej wysoko ci kó nad progiem drogi startowej; szóste zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; propozycja Francji; propozycja IFALPA Dziewi ta konferencja AN; opracowanie ANC na temat wymogów amliwo ci pochodz cych z zapisu 3/5 trzeciego zebrania zespo u ds. przewy sze nad przeszkodami; spotkanie wydzia owe COM (1976) Szóste zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; Wprowadzenie tabel konwersji kodu pomi dzy Mi dzynarodowym Alfabetem Telegraficznym Nr 2 i 7-jednostkowym zakodowanym zestawem znaków; modyfikacja algorytmu ci gu kontrolnego ramki, u ywanego do sprawdzania b dów w zautomatyzowanej wymianie danych; poprawka do materia u zwi zanego z podstaw odniesienia ILS, wprowadzenie nowego materia u dotycz cego mo liwo ci wyst powania interferencji od promieniowania paso ytniczego w pa mie LF/MF i poprawka do materia u pomocniczego w dodatkach C oraz G do cz ci I. Przeniesienie trybu B radaru SSR do nieprzydzielonego statusu; odsy- acz do postanowie Za cznika 14 dotycz cych kryteriów amliwo ci dla urz dze radionawigacyjnych w rejonach operacyjnych lotniska; odsy acz do postanowie Za czniku 11 dotycz cych okre lenia dok adno ci VOR i punktu prze czenia; wprowadzenie dodatku C do cz ci II, dotycz cego Zasad Naprowadzania dla czno ci Dalekiego Zasi gu S u by Kontroli Operacyjnej. Zmiana preferowanego k ta cie ki schodzenia ILS z 2.5 do 3 stopni. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 12 grudnia kwietnia sierpnia czerwca pa dziernika pa dziernika i 27 czerwca pa dziernika lutego grudnia kwietnia sierpnia grudnia kwietnia listopada Siódme zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; zebranie wydzia owe AWO (1978); zebranie wydzia owe COM (1978) Wprowadzenie nowej serii marginalnych numerów seryjnych, u ywanych przez Mi dzynarodowy Zwi zek Telekomunikacyjny (ITU) i wyja nienie terminu regulamin radiokomunikacyjny ; zmiana w definicji Sieci Sta ej Telekomunikacji Lotniczej (AFTN); zmiana daty ochronnej ILS na 1995r.; dodanie informacji dotycz cej Mikrofalowego Systemu L dowania (MLS); zmiany w postanowieniach cz stotliwo ci radiowej dotycz cych Uchwa Ostatecznych Mi dzynarodowej Konferencji Radiokomunikacyjnej (WARC) z 1978 r.; zmiany w postanowieniach dotycz cych wprowadzenia jednowst gowych klas emisji dla ruchomej s u by lotniczej pracuj cej na wysokiej cz stotliwo ci (HF); wyja nienie symboli dozwolonych z 7-jednostkowym zakodowanym zestawem znaków; zmiana z kodu jedno-liczbowego na kod dwuliczbowy i procedury kontroli czy danych niezale nych od bajtów; wprowadzenie nowego materia u dotycz cego procedur kontroli czy danych znakowych; zmiany w definicji kontroli obs ugi czno ci. 10 grudnia kwietnia listopada Ósme zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; ósme zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; opracowanie ANC dotycz ca przechwycenia cywilnego statku powietrznego; zalecenia sekretariatu dotycz ce daty ochrony dla VOR i DME Zmiany w przepisach odno nie dat ochrony dla VOR i DME; zmiany i dodatki do materia u dotycz cego kryteriów dla wyposa enia pok adowego ILS oraz kryteria dla geograficznej separacji urz dze VOR/ILS; dodanie materia u dotycz cego ci g ej kontroli stanu kana u i u ycie kontrolowanych protoko ów uk adu; zmiany w postanowieniach w celu stworzenia 7-jednostkowego zakodowanego zestawu znaków, identycznego z Mi dzynarodow Wersj Odniesienia do Mi dzynarodowego Alfabetu Nr 5; dodanie postanowie dotycz cych u ywania parzysto ci znaków na czach CIDIN; dodanie postanowie dotycz cych procedur kontroli czy danych znakowych; zmiany w postanowieniach dotycz cych czno ci VHF w przypadku przechwycenia. 14 grudnia kwietnia listopada Zalecenia ANC dotycz ce przydzielenia cz stotliwo ci VHF do czno ci powietrzepowietrze na pro b IFALPA; zalecenia Sekretariatu dotycz ce zmniejszenia si ilo ci kodów SELCAL; zebranie wydzia owe AIG (1979); zebranie wydzia- owe COM (1981) Zmiany i dodatki do materia u dotycz cego cz stotliwo ci powy ej 30 MHz u ywanych do okre lonych funkcji w celu zapewnienia kana u czno ci VHF typu powietrze-powietrze; dodanie materia u dotycz cego dodania nowych sygna ów typu RED SELCAL; zmiany i dodatki do materia u dotycz cego charakterystyki radaru w celu zapewnienia zapisu i przechowania danych radaru; obszerne zmiany i dodatki w rozdzia ach 1,2,3,4,5 i 6 oraz Za czniku A w odniesieniu do ILS, NDB, DME, MLS, a tak e teleksu oraz czno ci VHF i HF, awaryjnego sprz tu radiowego i awaryjnych sygnalizatorów po o enia. 13 grudnia kwietnia listopada Tylko tom II. (xi) 23/11/06

14 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Poprawka ród o Temat 65 Zalecenia ANC dotycz ce daty ochrony przeno nego sprz tu czno- ci VHF dzia aj cego z separacj 25 khz na pro b Holandii; zalecenia Sekretariatu dotycz ce niebezpiecznej interferencji na lotniczych pasmach cz stotliwo ci pochodz cych ze róde zewn trznych, a tak e dotycz ce prze czania i sygnalizowania lotniczymi kana ami rozmównymi; zalecenia ANC dotycz ce impulsu SPI w trybie C SRR na pro b Wielkiej Brytanii; dziewi te zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; dziesi te zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych 66 Komisja ds. ruchu powietrznego Zebranie wydzia owe COM/OPS; dziesi te i jedenaste zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; drugie zebranie zespo u ds. ulepsze radaru wtórnego i systemów antykolizyjnych; zalecenia grupy roboczej zespo- u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; i zalecenia Sekretariatu dotycz ce równa parzysto ci s ów danych podstawowych Jedenaste zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; ANC Zebranie wydzia owe COM/MET (1982); zebranie wydzia owe COM/MET/OPS (1990); czwarte zebranie zespo- u ds. ulepsze radaru wtórnego i systemów antykolizyjnych; pi te zebranie zespo u operacyjnego; trzydzieste zebranie Europejskiej Grupy Planowania Ruchu Powietrznego; ANC ANC; trzecie zebranie zespo u ds. planowania sta ych lotniczych systemów us ugowych do wymiany danych; trzydzieste czwarte zebranie grupy ds. planowania europejskiego ruchu powietrznego ANC; specjalne zebranie wydzia owe COM/OPS (1995); 12, 13 i 14 zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; propozycje Sekretariatu na temat usuni cia zb dnego materia u 72 - Bez zmian Zmiany w materiale dotycz cym daty ochrony mobilnego sprz tu czno ci VHF dzia aj cego na kanale z 25 khz separacj ; zmiany i dodatki w materiale dotycz cym niebezpiecznej interferencji na lotniczych pasmach cz stotliwo ci pochodz cej ze róde zewn trznych; dodanie materia u dotycz cego prze czania i sygnalizowania lotniczymi kana ami rozmównymi; zmiany w materiale dotycz cym przesy ania impulsów SSR SPI; obszerne zmiany w Rozdzia ach 3 i 4 i Dodatkach C, G oraz H pod wzgl dem ILS, DME i CIDIN. Kod 2000 radaru SSR; stosowanie i zapewnienie cz stotliwo ci 121,5 MHz. Udoskonalenia specyfikacji technicznych dla obecnego radaru wtórnego (SSR); wprowadzenie specyfikacji technicznej dla trybu S radaru SSR i materia na temat przydzielania pa stwom oraz statkom powietrznym adresów w trybie S radaru SSR; obszerne zmiany i dodatki w materiale dotycz cym MLS, DME oraz ILS; wprowadzenie dat ochrony ILS i MLS, plan ICAO przej cia na ILS/MLS. Udoskonalenia specyfikacji technicznych dla radioodleg o ciomierzy (DME); usuni cie wymogu identyfikowania alfabetem Morse a mikrofalowego systemu l dowania (MLS); nowe postanowienie dotycz ce zainstalowania wyposa enia naziemnego o cz stotliwo ci 121,5 MHz. Zmiany w procedurach depeszy AFTN i dodanie materia u dotycz cego wymogów telekomunikacyjnych wiatowego systemu prognozowania pogody (WAFS); dodanie materia u dotycz cego przesy ania danych czno ci VHF typu powietrze-ziemia i zmiany w materiale dotycz cym systemów z przesuni t no n ; aktualizacja materia u dotycz cego trybu S radaru SRR i 24-bitowego schematu adresowania statku powietrznego; zmiany w materiale dotycz ce celów operacyjnych dla kategorii pracy urz dze ILS; zmiany w materiale dotycz cym ca kowitej dok adno ci systemu DME/N; zmiany i dodatki w materiale dotycz cym awaryjnych nadajników lokalizuj cych (ELTs). Podzielenie Za cznika 10 na pi tomów; usuni cie zb dnych specyfikacji, materia u pomocniczego na temat procedur alfabetu Morse a i systemów teleksowych; dodanie materia u na temat wspólnej sieci wymiany danych (CIDIN). Zatwierdzenia materia u pomocniczego na temat mikrofalowego systemu l dowania (MLS), wstawienie nowej strategii wprowadzania i stosowania niewizualnych pomocy s u cych do podej cia i l dowania zamiast planu przej cia ILS/MLS; tam gdzie to jest uzasadnione, przeniesienie materia u do tomów III, IV i V; usuni cie zb dnych specyfikacji dla systemów Consol i Loran-A oraz materia pomocniczy na temat wykorzystania urz dze, bada, rozwoju i oceny. 73 Komisja ds. ruchu powietrznego Wprowadzenie materia u dotycz cego wp ywu czynnika ludzkiego. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 6 grudnia kwietnia listopada marca lipca pa dziernika marca lipca pa dziernika marca lipca listopada marca lipca listopada marca lipca listopada marca lipca listopada marca lipca listopada /11/06 (xii)

15 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Poprawka ród o Temat 74 Szesnaste zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; komisja ds. ruchu powietrznego Wprowadzono: a) wymagana dok adno nawigacji (RNP) w operacjach podej cia, l dowania i odlotu; b) aktualizacja specyfikacji dla systemu l dowania wg przyrz dów (ILS) i mikrofalowego systemu l dowania (MLS); c) towarzysz cy materia pomocniczy. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 18 marca lipca listopada Bez zmian - Trzecie zebranie zespo u ds. Globalny satelitarny system nawigacyjny (GNSS); wymagania dotycz ce ci g o ci pracy dla nadajników radiolatarni kierunku ILS i stacji 12 marca 2002 GNSSP; propozycja Wielkiej lipca 2002 Brytanii odno nie wymogów azymutu MLS u ywanych, jako wsparcie operacji kategorii IIIA; aktualizacja odniesie do Regulaminu Radiokomunikacyjnego 28 listopada 2002 ci g o ci pracy dla ILS i MLS ITU. 77 Zespó ds. globalnego satelitarnego systemu nawigacji (GNSSP) Wprowadzenie specyfikacji technicznych dla systemu GLONASS w cz ci dotycz cej systemu wspomagania bazuj cego na wyposa eniu satelitarnym (SBAS) i systemu wspomagania bazuj cego na wyposa eniu naziemnym (GBAS) zawartych w wymogach GNSS; postanowienie dotycz ce u ycia us ugi pozycjonowania GBAS, jako pomoc przy operacjach nawigacji obszarowej (RNAV); postanowienie dotycz ce u ycia nowej depeszy typu 28 w celu podwy szenia wydajno ci SBAS; oraz wstawienie dodatkowych wskazówek i obja nie /poprawek wydawniczych do SARP i w materiale doradczym. 27 lutego lipca listopada bez zmian - Zmiany do norm i zalecanych metod post powania dla systemu GNSS i zwi zane z nimi wskazówki dotycz ce wymaga eksploatacyjnych dla 79 zbli ania z pionowym naprowadzaniem (APV); globalnego systemu Czwarte zebranie zespo u ds. 23 lutego 2004 pozycyjnego (GPS) pozbawionego selektywnej dost pno ci (SA) i obrazuj cego poziom zasilania sygna u; specyfikacji dla zmodernizowanego globalnego systemu nawigacji 12 lipca 2004 satelitarnej 25 listopada 2004 Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GLONASS-M); kryteriów planowania cz stotliwo ci dla systemu wspomagania bazuj cego na wyposa eniu naziemnym (GBAS) pewnej liczby innych rozszerze Jedenasta konferencja nawigacji powietrznej Panel systemów nawigacyjnych (NSP) Panel systemów czno ci (ACP) Sekretariat przy pomocy zespo- u RNP i specjalnych wymaga operacyjnych Panel systemów nawigacyjnych (NSP) Panel systemów nawigacji (NSP) Panel systemów nawigacji (NSP) Uaktualnienia uwzgl dniaj ce strategi wprowadzania i zastosowania pomocy niewizualnych do podej cia i l dowania. Wprowadzenie norm i zalecanych metod post powania dla regionalnego systemu wspomagania bazuj cego na wyposa eniu naziemnym (GRAS). Poprawki do SARP s dotycz ce systemu l dowania wg przyrz dów (ILS), radioodleg o ciomierzy (DME) oraz mikrofalowego systemu l dowania (MLS). Okre lenie cz stotliwo ci operacyjnych UAT. a) Zmiany definicji i norm w celu dostosowania terminologii RNP i RNAV do koncepcji nawigacji opartej o charakterystyki (PBN) b) Zmiany w celu rozwi zania niektórych zagadnie zwi zanych z wdra aniem i ewolucj istniej cych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS) i sprz tu a) Uaktualnienie i przeredagowanie przepisów ogólnych dla pomocy radionawigacyjnych b) Poprawienie nieaktualnych i niejednoznacznych przepisów dotycz cych systemu przyrz dowego l dowania (ILS) c) Poprawienie nieaktualnych i niejednoznacznych przepisów dotycz cych radiolatarni kierunkowej VHF (VOR) d) Usuni cie tekstu dotycz cego sprawdze radiolatarni bezkierunkowych (NDB), który dubluje istniej ce wskazówki zawarte w Doc 8071, Podr cznik sprawdzania pomocy radionawigacyjnych e) Odzwierciedlenie rezultatów przegl du zagadnie dotycz cych radioodleg o ciomierzy (DME), przedstawionych w zaleceniach 6/14 i 6/15 Jedenastej Konferencji Radionawigacyjnej f) Uaktualnienie standardu dok adno ci w wietle obecnych charakterystyk nawigacyjnych awioniki, uproszczenie istniej cych zapisów g) Wskazanie potencjalnych zagadnie bezpiecze stwa zidentyfikowanych w trakcie certyfikacji mikrofalowego systemu l dowania (MLS) kat III a) Poprawa jako ci systemu l dowania wed ug przyrz dów (ILS) na lotniskach, gdzie odbicia od budynków czy terenu powoduj zak ócanie sygna u u ytecznego przez sygna odbity b) Rozszerzenie operacji podej cia kat I globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) c) Ewolucja globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GLONASS) 25 lutego lipca listopada lutego lipca listopada lutego lipca listopada marzec lipiec listopad marzec lipiec listopad luty lipiec listopad 2010 (xiii) 18/11/10 Nr 85

16 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134

17 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 MI DZYNARODOWE NORMY I ZALECANE METODY POST POWANIA ROZDZIA 1. DEFINICJE Uwaga 1. Wszelkie odniesienia do Regulaminu Radiokomunikacyjnego s odniesieniami do Regulaminu Radiokomunikacyjnego opublikowanego przez Mi dzynarodowy Zwi zek Telekomunikacyjny (ITU). Regulaminy Radiokomunikacyjne s, od czasu do czasu, poprawiane przez decyzje zawarte w Ko cowych Ustawach Globalnych Konferencji Radiokomunikacyjnych odbywaj cych si co dwa lub trzy lata. Wi cej informacji na temat procesów ITU, dotycz cych stosowania cz stotliwo ci lotniczych systemów radiowych, zawartych jest w Podr czniku Wymogów Widma Cz stotliwo ci dla Lotnictwa Cywilnego, obejmuj cym wykaz przepisów zatwierdzonych przez ICAO (Dok. 9718). Uwaga 2. Za cznik 10, tom I zawiera normy i zalecane metody post powania dla pewnych rodzajów sprz tu, u ywanego jako pomoce nawigacyjne. Podczas gdy Umawiaj ce si Pa stwa b d okre la potrzeby instalacji w zgodzie z warunkami zalecanymi w stosownych normach i zalecanych metodach post powania, przegl d potrzeb dla okre lonych instalacji oraz formu owanie opinii i zalece ICAO dla zainteresowanych Umawiaj cych si Pa stw, dokonywany jest okresowo przez Rad, zazwyczaj na podstawie zalece z Regionalnych Zebra dotycz cych eglugi Powietrznej (Dok Dyrektywy dla Regionalnych Zebra dotycz cych eglugi Powietrznej i Procedury ich Przeprowadzania). Terminy u yte w niniejszym dokumencie maj nast puj ce znaczenie: Nawigacja obszarowa (RNAV). Metoda nawigacji, która pozwala na operacje statków powietrznych po dowolnym torze lotu w zasi gu pokrycia naziemnych lub satelitarnych pomocy nawigacyjnych lub w granicach mo liwo ci posiadanych pomocy lub ich kombinacji. Uwaga. Nawigacja obszarowa zawiera nawigacj opart na charakterystykach, jak równie inne rodzaje operacji nie wyczerpuj ce definicji nawigacji opartej na charakterystykach. S u ba radionawigacji. S u ba zapewniaj ca wskazówki lub dane o pozycji w celu wykonania sprawnej i bezpiecznej operacji przez statki powietrzne, wspierana przez jedn lub wi cej pomoce radionawigacyjne. Podstawowa s u ba radionawigacji. S u ba radionawigacji, której zak ócenie ma znacz cy wp yw na operacje w danej przestrzeni czy lotnisku. Specyfikacja nawigacji. Zestaw wymaga dla statku powietrznego i dla za ogi, niezb dnych dla wspierania operacji bazuj cych na charakterystykach w okre lonej przestrzeni powietrznej. Istniej dwa rodzaje specyfikacji nawigacji: Specyfikacja RNP. Specyfikacja nawigacji bazuj ca na nawigacji obszarowej, która zawiera wymaganie na monitorowanie charakterystyk i ostrzeganie, oznaczona przez przedrostek RNP, np. RNP 4, RNP APCH. Specyfikacja RNAV. Specyfikacja nawigacji bazuj ca na nawigacji obszarowej, która nie zawiera wymagania na monitorowanie charakterystyk i ostrzeganie, oznaczona przez przedrostek RNAV, np. RNAV 5, RNAV 1. Uwaga 1. Podr cznik nawigacji opartej na charakterystykach (PBN) (Doc 9613), tom II zawiera szczegó owe wskazówki odno nie specyfikacji nawigacji. Uwaga 2. Termin RNP, poprzednio zdefiniowany jako wyra enie nawigacji opartej na charakterystykach koniecznej do operowania w wyznaczonej przestrzeni powietrznej zosta usuni ty z tego Za cznika, gdy koncepcja PBN zwyci y a koncepcj RNP. Termin RNP w tym Za czniku u ywany jest wy cznie w kontek cie specyfikacji nawigacyjnej, która wymaga monitorowania charakterystyk nawigacyjnych i alarmowania, np. RNP 4 odnosi si do statków powietrznych i wymaga operacyjnych, w cznie z 4 NM odchyleniem bocznym i monitorowaniem oraz alarmowaniem zdolno ci nawigacyjnej na pok adzie, opisanej szczegó owo w Doc Nawigacja oparta na charakterystykach (PBN). Nawigacja obszarowa, bazuj ca na wymaganiach charakterystyk dla statków powietrznych operuj cych po trasie ATS, zgodnie z procedur podej cia wg przyrz dów lub w wyznaczonej przestrzeni powietrznej. Uwaga. Wymagania charakterystyk wyra one s w specyfikacji nawigacji (specyfikacji RNAV, specyfikacji RNP) w poj ciach dok adno ci, integralno ci, ci g o ci, dost pno ci i funkcjonalno ci, wymaganej dla zamierzonej operacji w kontek cie koncepcji konkretnej przestrzeni powietrznej. Wysoko bezwzgl dna. Pionowa odleg o poziomu, punktu lub obiektu przyj tego za punkt, mierzona od redniego poziomu morza (MSL). Efektywna szeroko pasma odbiorczego. Zakres cz stotliwo ci, wzgl dem wyznaczonej cz stotliwo ci, dla której zapewniony jest odbiór, po uwzgl dnieniu wszystkich tolerancji odbiornika. ZAŁĄCZNIK 10 TOM I /11/08 Nr 83

18 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Skuteczno t umienia s siedniego kana u. T umienie osi gni te na odpowiedniej cz stotliwo ci s siedniego kana u, po uwzgl dnieniu wszystkich tolerancji odbiornika. Elewacja. Pionowa odleg o punktu lub poziomu znajduj cego si na, b d przymocowanego do powierzchni ziemi, mierzona od redniego poziomu morza. Radiolatarnia znakuj ca typu Fan. Typ radiolatarni o pionowej, eliptycznej charakterystyce promieniowania. Wysoko wzgl dna. Pionowa odleg o poziomu, punktu lub obiektu, przyj tego za punkt, mierzona od okre lonej podstawy odniesienia. Wp yw czynników ludzkich. Zasady obowi zuj ce przy projektowaniu, certyfikowaniu, szkoleniu, operacjach i konserwacji, wymagaj ce bezpiecznego interfejsu pomi dzy cz owiekiem i innymi sk adnikami systemu, poprzez odpowiednie rozwa enie dzia a cz owieka. rednia moc (radionadajnika). rednia moc dostarczana przez nadajnik do kabla antenowego w przedziale czasowym wystarczaj co d ugim, w porównaniu z najni sz cz stotliwo ci napotkan w modulacji, w normalnych warunkach operacyjnych. Uwaga. Zwykle wybierany jest czas wynosz cy 1/10 sekundy, podczas którego rednia moc jest najwi ksza. Wysoko barometryczna. Ci nienie atmosferyczne wyra one w kategoriach wysoko ci odpowiadaj cej temu ci nieniu w Atmosferze Standardowej. Chroniony obszar operacyjny. Cz pokrycia urz dzenia, w której zapewnia ono szczególn us ug zgodnie ze stosownymi przepisami i wewn trz którego urz dzeniu zapewniana jest ochrona cz stotliwo ci. Punkt przyziemienia. Punkt, w którym nominalna cie ka schodzenia przecina drog startow. Uwaga. Punkt przyziemienia opisany powy ej jest tylko podstaw odniesienia i niekoniecznie jest prawdziwym punktem, w którym statek powietrzny zetknie si z drog startow. Radiolatarnia znakuj ca typu Z. Typ radiolatarni o pionowej, sto kowej charakterystyce promieniowania. 19/11/09 Nr

19 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 ROZDZIA 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE DLA POMOCY RADIONAWIGACYJNYCH 2.1 Standardowe pomoce radionawigacyjne Standardowymi pomocami radionawigacyjnymi b d : a) system l dowania wg wskaza przyrz dów (ILS) zgodny ze specyfikacjami zawartymi w rozdziale 3, pkt 3.1; b) mikrofalowy system l dowania (MLS) zgodny ze specyfikacjami zawartymi w rozdziale 3, pkt 3.11; c) globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS) zgodny ze specyfikacjami zawartymi w rozdziale 3, pkt 3.7; d) radiolatarnia kierunkowa VHF (VOR) zgodna ze specyfikacjami zawartymi w rozdziale 3, pkt 3.3; e) radiolatarnia bezkierunkowa (NDB) zgodna ze specyfikacjami zawartymi w rozdziale 3, pkt 3.4; f) radioodleg o ciomierz (DME) zgodny ze specyfikacjami zawartymi w rozdziale 3, pkt 3.5; g) trasowy nadajnik markera VHF zgodny ze specyfikacjami zawartymi w rozdziale 3, pkt 3.6. Uwaga 1. W zwi zku z tym, e odniesienia wzrokowe maj du e znaczenie w ko cowych etapach podej cia i l dowania, instalacja pomocy niewzrokowej nie eliminuje potrzeby pomocy wizualnych przy podej ciu i l dowaniu w warunkach s abej widoczno ci. Uwaga 2. Wprowadzenie i stosowanie pomocy nawigacyjnych do wsparcia operacji precyzyjnego podej cia i l dowania b dzie zgodne ze strategi przedstawion w Dodatku B. Uwaga 3. Kategorie operacji precyzyjnego podej cia i l dowania s sklasyfikowane w Za czniku 6, cz I, rozdzia 1. Uwaga 4. Informacje odno nie celów operacyjnych zwi zanych z kategoriami zdolno ci nawigacyjnych urz dze ILS zawarte s w Dodatku C, 2.1 i Uwaga 5. Informacje odno nie celów operacyjnych zwi zanych z kategoriami zdolno ci nawigacyjnych urz dze MLS zawarte s w Dodatku G, Pomoce radionawigacyjne ró ni ce si od standardów w rozdziale 3 b d zamieszczone w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych (AIP) W ka dym przypadku zainstalowania pomocy radionawigacyjnej nieb d cej pomoc typu ILS lub MLS, ale która mo e by u yta w ca o ci lub cz ciowo, z wyposa eniem statku powietrznego, przeznaczonym do u ytku z systemami ILS i MLS, wszystkie szczegó y dotycz ce u ytych w ten sposób cz ci b d opublikowane w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych (AIP). Uwaga. Celem tego postanowienia jest ustalenie wymogu og aszania odpowiednich informacji, a nie autoryzacja tego typu instalacji Przepisy odnosz ce si do GNSS B dzie dozwolone zako czenie us ugi satelitarnej GNSS zapewnianej przez jeden z jego elementów (rozdzia 3, pkt ) na podstawie powiadomienia z sze cioletnim wyprzedzeniem, przez zapewniaj cego us ug Zalecenie. Zaleca si, aby Pa stwo zatwierdzaj ce operacje oparte na systemie GNSS zapewnia o zapis danych tego systemu, istotnych dla tych operacji. Uwaga 1. Zapisane dane s w pierwszym rz dzie przeznaczone do u ycia po wypadkach i w dochodzeniach powypadkowych. Mog tak e wspiera okresowe potwierdzenie dok adno ci, integralno ci, ci g o ci i dost pno ci, utrzymywanej w granicach wymaganych dla zatwierdzonych operacji. Uwaga 2. Materia pomocniczy dotycz cy zapisu parametrów systemu GNSS zawarty jest w punkcie 11 dodatku D Zalecenie. Zapisy b d przechowywane przez okres przynajmniej czternastu dni. W przypadku, gdy zapisy dotycz wypadku i dochodzenia powypadkowego, b d one przechowywane przez d u szy okres, do momentu stwierdzenia ich dalszej nieprzydatno ci. ZAŁĄCZNIK 10 TOM I /11/09 Nr 84

20 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Radar precyzyjnego podej cia Radarowy system precyzyjnego podej cia (PAR) zainstalowany i u ytkowany jako pomoc nawigacyjna cznie z wyposa eniem do dwustronnej czno ci ze statkiem powietrznym wraz z urz dzeniami do sprawnego koordynowania tych elementów z kontrol ruchu lotniczego, b dzie odpowiada standardom zawartym w rozdziale 3, pkt 3.2 Uwaga 1. Radar precyzyjnego podej cia (PAR) jako element systemu radaru precyzyjnego podej cia mo e by instalowany i u ytkowany bez radaru dozorowania (SRE), kiedy stwierdzi si, i SRE nie musi spe nia wymaga kontroli ruchu lotniczego dla obs ugi statków powietrznych. Uwaga 2. Chocia SRE w adnym wypadku nie jest rozwa any jako wystarczaj ca alternatywa dla radaru precyzyjnego podej cia, mo e by instalowany i u ytkowany bez PAR dla wsparcia kontroli ruchu lotniczego w obs udze statków powietrznych, zamierzaj cych wykorzystywa pomoce radionawigacyjne, lub dla dozorowania radarowego podej i odlotów Zalecenie. Kiedy wprowadzana jest pomoc radionawigacyjna do wsparcia precyzyjnego podej cia i l dowania, powinna by uzupe niona, o ile jest to konieczne, przez ród o lub ród a informacji prowadz cych, które, gdy u yte w po czeniu z odpowiednimi procedurami, b d zapewnia skuteczne prowadzenie i skuteczne sprz enie (r czne lub automatyczne) z po dan cie k odniesienia. Uwaga. Do celów tych u yto nast puj cych pomocy nawigacyjnych i systemów pok adowych: DME, GNSS, NDB, VOR. 2.2 Sprawdzanie naziemne i z powietrza Pomoce radionawigacyjne opisane w rozdziale 3 i dost pne dla statków powietrznych uczestnicz cych w mi dzynarodowym ruchu lotniczym, b d przedmiotem okresowych testów naziemnych oraz z powietrza. Uwaga. Materia pomocniczy dotycz cy testowania naziemnego i z powietrza standardowych urz dze ICAO dost pny jest w Dodatku C oraz w Podr czniku Testowania Pomocy Radionawigacyjnych (Doc 8071). 2.3 Uregulowania dotycz ce stanu s u b radionawigacyjnych Wie e kontrolne lotnisk oraz s u by kontroli zbli ania b d otrzymywa bez opó nienia informacje, dotycz ce stanu s u b radionawigacyjnych, istotne dla procedur podej cia, l dowania i startów na lotniskach gdzie s stosowane, w czasie zgodnym z wykorzystaniem zaanga owanej s u by. 2.4 Zasilanie rezerwowe dla pomocy radionawigacyjnych i systemów czno ci Pomoce radionawigacyjne oraz naziemne elementy systemów czno ci, o typach okre lonych w Za czniku 10, b d dostarczone wraz z odpowiednim zasilaniem oraz rodkami zapewniaj cymi ci g o pracy, odpowiadaj cymi potrzebom wykonywanej us ugi. Uwaga. Materia pomocniczy dotycz cy tego zagadnienia zawarty jest w punkcie 8 dodatku C. 2.5 Wp yw czynnika ludzkiego Zalecenie. Wp yw czynników ludzkich powinien by uwzgl dniony przy projektowaniu i certyfikacji pomocy radionawigacyjnych. Uwaga. Materia pomocniczy dotycz cy wp ywu czynników ludzkich mo na odnale w Podr czniku dotycz cym wp ywu Czynników Ludzkich (Dok. 9683) oraz Okólniku 249 (Kompendium Czynników Ludzkich Nr 11 Czynniki Ludzkie w systemach CNS/ATM). 19/11/09 Nr

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń

INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń INFORMATOR dotyczący wprowadzania do obrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych aparatury, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych oraz wyrobów wykorzystujących energię podlegających

Bardziej szczegółowo

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami.

Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Wpływ implementacji systemów GNSS na lotniskach regionalnych i lokalnych na rozwój rynku samolotów GA i System Transportu Małymi Samolotami. Jarosław Paszyn Samoloty.pl System Transportu Małymi Samolotami

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.4.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 313/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202

Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 Warszawa, dnia 11 października 2013 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 października 2013 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Słownik terminów.

Rozdział 1 - Słownik terminów. Adm.-0210-12/16 ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2016 roku Regulamin praktyk studenckich realizowanych pod patronatem urzędnika sądowego Na podstawie art. 22 1 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo