DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 30 grudnia 2010 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz. OBWIESZCZENIE 134 Nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r OBWIESZCZENIE NR 25 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 10, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 1) ) ogłasza się jako załącznik do niniejszego obwieszczenia Załącznik 10 Łączność lotnicza, tom I Pomoce radionawigacyjne (wyd. szóste), obejmujący poprawki od 1 do 85 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 2) ), przyjętej przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz i Nr 227, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz ) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 700 i 701

2 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134

3 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Załącznik do Obwieszczenia nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 listopada 2010 r. MIĘDZYNARODOWE NORMY I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM I POMOCE RADIONAWIGACYJNE Niniejsze wydanie obejmuje wszystkie zmiany, które zostały przyjęte przez Radę przed 25 lutego 2006 r. i zastępuje z dniem 23 listopada 2006 r. wszystkie poprzednie wydania Załącznika 10, Tom I. Informacje dotyczące zastosowania Norm i Zalecanych Metod Postępowania znajdują się w Przedmowie. Wydanie szóste Lipiec 2006 r. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

4 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 ZMIANY Wydania zmian publikowane s regularnie w Dzienniku ICAO oraz w miesi cznym uzupe nieniu do Katalogu wydawnictw i rodków audiowizualnych ICAO, z którymi posiadacze niniejszej publikacji powinni si zapozna. Tabele przedstawione poni ej s u do zapisu zmian. ZAPIS ZMIAN I POPRAWEK Nr Data wprowadzenia ZMIANY POPRAWKI Data wpisu Wpisuj cy Nr Data wydania Data wpisu Wpisuj cy 1-81 Wprowadzone w niniejszym wydaniu listopad listopad listopad listopad 2010 (ii)

5 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 SPIS TRE CI PRZEDMOWA v Rozdzia 1. Definicje 1-1 Rozdzia 2. Postanowienia ogólne dla pomocy radionawigacyjnych Standardowe pomoce radionawigacyjne Sprawdzanie naziemne i z powietrza Uregulowania dotycz ce stanu s u b radionawigacyjnych Zasilanie rezerwowe dla pomocy radionawigacyjnych i systemów czno ci Wp yw czynnika ludzkiego 2-2 Rozdzia 3. Wymagania techniczne dla pomocy radionawigacyjnych Wymagania techniczne dla systemu ILS Wymagania techniczne dla radarowego systemu precyzyjnego podej cia Wymagania techniczne dla radiolatarni ogólnokierunkowej VHF (VOR) Wymagania techniczne dla radiolatarni NDB Wymagania techniczne dla radioodleg o ciomierza UHF (DME) Wymagania techniczne dla trasowych radiolatarni znakuj cych VHF (75 MHz) Wymagania dla globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) (Zastrze one) Charakterystyki pok adowego systemu odbiorczego ADF (Zastrze one) Charakterystyki mikrofalowego systemu l dowania (MLS) 3-57 Za cznik A. Charakterystyka mikrofalowego systemu l dowania (MLS) Za A-1 Za cznik B. Warunki techniczne dla globalnego satelitarnego systemu nawigacji (GNSS) Za B-1 1. Definicje Za B-1 2. Informacje ogólne Za B-1 3. Elementy GNSS Za B-1 Rysunki do Za cznika B. Za B-101 DODATKI Dod A-1 Dodatek A. Ustalanie integralno ci i ci g o ci us ug nawigacyjnych Dod A-1 Dodatek B. Strategia stosowania pomocy niewzrokowych podczas podej cia i l dowania Dod B-1 1. Wprowadzenie Dod B-1 2. Za o enia strategii Dod B-1 3. Warunki Dod B-1 4. Strategia Dod B-2 Dodatek C. Informacje i materia pomocniczy dla systemów l dowania wg przyrz dów (ILS), radiolatarni VOR, radarów precyzyjnego podej cia (PAR), radiolatarni NDB oraz radioodleg o ciomierzy (DME) Dod C Wst p Dod C-1 2. Materia dotycz cy instalacji ILS Dod C-1 3. Materia dotycz cy VOR/DVOR Dod C Radarowy system precyzyjnego podej cia do l dowania (PAR) Dod C Specyfikacja dla radiolatarni znakuj cych o cz stotliwo ci 75 MHz Dod C Materia dotycz cy radiolatarni bezkierunkowych (NDB) Dod C Materia dotycz cy radioodleg o ciomierza (DME) Dod C Materia dotycz cy czasów prze czania zasilania Dod C-62 ZAŁĄCZNIK 10 TOM I (iii) 18/11/10 Nr 85

6 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Dodatek D. Informacje i materia pomocniczy dla GNSS Dod D-1 1. Definicje Dod D-1 2. Informacje ogólne Dod D-1 3. Wymagania funkcjonowania systemu nawigacyjnego Dod D-1 4. G ówne elementy systemu GNSS Dod D-7 5. System wspomagania bazuj cy na wyposa eniu statku powietrznego (ABAS) Dod D-9 6. System wspomagania bazuj cy na wyposa eniu satelitarnym (SBAS) Dod D System wspomagania bazuj cy na wyposa eniu naziemnym (GBAS) Dod D Konstrukcja monitora jako ci sygna u (SQM) Dod D Monitorowanie stanu i depesze NOTAM Dod D Zak ócenia Dod D Rejestrowanie parametrów systemu GNSS Dod D Ocena charakterystyk eksploatacyjnych systemu GNSS Dod D System GNSS i baza danych Dod D Modelowanie b dów resztkowych Dod D-41 Rysunki do Dodatku D. Dod D-42 Dodatek E. Materia pomocniczy dotycz cy kontroli wyposa enia pok adowego przed lotem Dod E-1 1. Specyfikacja dotycz ca testowania wyposa enia pok adowego VOR (VOT) Dod E-1 2. Wybór i u ywanie punktów kontrolnych systemu VOR na terenie lotniska Dod E-2 Dodatek F. Materia pomocniczy dotycz cy poziomu niezawodno ci i dost pno ci Dod F-1 1. Wst p i podstawowe poj cia Dod F-1 2. Praktyczne aspekty niezawodno ci i dost pno ci Dod F-3 Dodatek G. Informacje i materia pomocniczy dla systemu MLS Dod G-1 1. Definicje Dod G-1 2. Charakterystyki sygna u w przestrzeni funkcje k ta i danych Dod G-1 3. Sprz t naziemny Dod G Uwagi dotycz ce lokalizacji Dod G Uwarunkowania operacyjne dotycz ce lokalizacji naziemnego sprz tu DME Dod G Zwi zek monitora sprz tu naziemnego z dzia aniami systemu steruj cego Dod G Wyposa enie pok adowe Dod G Prowadzenie operacji na granicy oraz na zewn trz sektorów pokrycia MLS Dod G Kryteria separacji ze wzgl du na stosunki sygna ów i straty propagacyjne Dod G Materia dotycz cy instalacji MLS w miejscach specjalnych Dod G Integralno i ci g o us ugi naziemny sprz t MLS Dod G Klasyfikacja nadajnika kierunku i elewacji MLS oraz urz dze naziemnych DME Dod G Podej cia wg obliczonej linii centralnej Dod G Zastosowanie wymaga poziomów us ugi z tabeli G-15 w operacjach z wykorzystywaniem MLS/RNAV Dod G Zastosowanie uproszczonych konfiguracji MLS Dod G-35 Tabele do dodatku G Dod G-36 Rysunki do dodatku G. Dod G-51 18/11/10 Nr 85 (iv)

7 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 PRZEDMOWA T o historyczne Normy i zalecane metody post powania dla czno ci lotniczej zosta y po raz pierwszy przyj te przez Rad 30 maja 1949 r., zgodnie z za o eniami Artyku u 37 Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym (Chicago 1944 r.) i oznaczone, jako Za cznik 10 do Konwencji. Zacz y obowi zywa 1 marca 1950 r. normy i zalecane metody post powania zosta y opracowane na podstawie zalece, przedstawionych przez Dzia czno ci na trzeciej sesji w styczniu 1949 r. Do wydania siódmego w cznie, Za cznik 10 by publikowany w jednym tomie, sk adaj cym si z czterech cz ci, wraz z za cznikami: cz I Wyposa enie i systemy, cz II Cz stotliwo ci radiowe, cz III Procedury oraz cz IV Kody i skróty. Na mocy poprawki 42, cz IV zosta a usuni ta z Za cznika 10. Kody i skróty, które si w niej znajdowa y, zosta y przeniesione do Doc W wyniku przyj cia poprawki 44, 31 maja 1965 r., siódme wydanie Za cznika 10 zosta o zast pione przez dwa tomy: tom I (wydanie pierwsze) sk adaj cy si z cz ci I Wyposa enie i systemy oraz cz ci II Cz stotliwo ci radiowe, oraz tomu II (pierwsze wydanie) zawieraj cego procedury czno ci. W wyniku przyj cia poprawki 70, 20 marca 1995 r., Za cznik 10 zosta przeredagowany i zawiera pi tomów: tom I Pomoce radionawigacyjne, tom II Procedury czno ci, tom III Systemy czno ci, tom IV Radary obserwacji i systemy unikania kolizji oraz tom V Wykorzystanie widma lotniczych cz stotliwo ci radiowych. Na mocy poprawki 70, tomy III i IV zosta y opublikowane w 1995 r., a tom V z poprawk 71. Tabela A przedstawia histori Za cznika 10 wraz z kolejnymi poprawkami, streszczeniem g ównych, wymaganych tematów oraz datami przyj cia Za cznika i poprawek przez Rad, ich wej cia w ycie i zastosowania. Dzia ania Umawiaj cych si Pa stw Powiadomienie o ró nicach. Zwraca si uwag Umawiaj cych si Pa stw na zobowi zania na o one Artyku em 38 Konwencji, w którym wymaga si powiadomienia Organizacji o jakichkolwiek ró nicach wyst puj cych pomi dzy przepisami narodowymi a mi dzynarodowymi normami i zalecanymi metodami post powania zawartymi w niniejszym Za czniku oraz poprawkach do niego, je eli powiadomienie o takich ró nicach ma znaczenie dla bezpiecze stwa eglugi powietrznej. Ponadto, Umawiaj ce si Pa stwa proszone s o bie ce informowanie Organizacji o jakichkolwiek ró nicach, które mog wyst pi w przysz o ci, wzgl dnie o anulowaniu ró nic, które poprzednio sygnalizowano. Wniosek stosowany do powiadamiania o ró nicach zostanie przes any do Umawiaj cych si Pa stw, bezzw ocznie po przyj ciu ka dej poprawki do Za cznika. Zwraca si równie uwag Pa stw na za o enia zawarte w Za czniku 15, odnosz ce si do publikowania ró nic pomi dzy ich przepisami narodowymi a praktykami oraz pokrewnymi normami i zalecanymi metodami post powania ICAO w s u bach informacji lotniczej, poza obowi zkami wynikaj cymi z Artyku u 38 Konwencji. Og oszenie informacji. Informacje na temat opracowania oraz anulowania zmian w wyposa eniu, s u bach oraz procedurach, wp ywaj ce ujemnie na operacje statków powietrznych, zapewniane zgodnie z normami i zalecanymi metodami post powania oraz procedurami zawartymi w Za czniku 10, b d przekazywane oraz b d wchodzi w ycie zgodnie z Za cznikiem 15. Wykorzystanie tekstu Za cznika w przepisach krajowych. 13 kwietnia 1948 r. Rada przyj a rezolucj zwracaj c uwag Umawiaj cych si Pa stw na konieczno zastosowania w ich przepisach narodowych, w stopniu, w jakim jest to mo liwe, precyzyjnego j zyka, który jest stosowany w normach ICAO maj cych charakter regulacyjny oraz wskazuj cych odst pstwa od norm, cznie z dodatkowymi przepisami narodowymi wa nymi dla bezpiecze stwa i regularno ci eglugi powietrznej. Tam, gdzie jest to mo liwe, za o enia niniejszego Za cznika zosta y celowo uj te w sposób maj cy u atwi ich w czenie do przepisów narodowych bez dokonywania zasadniczych zmian w tek cie. (v) ZAŁĄCZNIK 10 TOM I 23/11/06

8 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Status komponentów Za cznika Dokument ten sk ada si z przedstawionych poni ej cz ci, z których jednak nie wszystkie musz si znale w ka dym Za czniku. Ich status jest nast puj cy: 1. Materia zawarty w Za czniku: a) Normy i zalecane metody post powania przyj te przez Rad na mocy postanowie Konwencji. Zdefiniowane s nast puj co: Norma: Wszelkie wymagania dotycz ce cech fizycznych, konfiguracji, materia ów, dzia ania, personelu lub procedur, których jednolite zastosowanie uznawane jest za niezb dne dla bezpiecze stwa lub regularno ci mi dzynarodowej eglugi powietrznej, i które Umawiaj ce si Pa stwa b d stosowa zgodnie z Konwencj. W przypadku niemo no ci zastosowania si, na mocy Artyku u 38, obowi zuje przes anie stosownego powiadomienia do Rady. Zalecana metoda post powania: Wszelkie wymagania dotycz ce cech fizycznych, konfiguracji, materia ów, dzia ania, personelu lub procedur, których jednolite zastosowanie uznawane jest za po dane w interesie bezpiecze stwa, regularno ci lub efektywno ci mi dzynarodowej eglugi powietrznej, i których Umawiaj ce si Pa stwa podejm prób stosowania zgodnie z Konwencj. b) Za czniki zawieraj ce materia, dla wygody oddzielnie pogrupowany, jakkolwiek tworz cy cz norm i zalecanych metod post powania przyj tych przez Rad. c) Definicje terminów u ywanych w normach i zalecanych metodach post powania, które nie maj przyj tego znaczenia s ownikowego. Definicja nie ma niezale nego statusu, lecz stanowi podstawow cz ka dego dokumentu norm i zalecanych metod post powania, w którym dany termin jest u ywany, poniewa jakakolwiek zmiana znaczenia terminu mia aby wp yw na przedstawiane wymagania dokumentu. d) Tabele i rysunki, które uzupe niaj lub ilustruj normy i zalecane metody post powania, i do których czynione jest odniesienie, tworz cz norm lub zalecanych metod post powania i posiadaj ten sam status, co one. 2. Materia zatwierdzony przez Rad do opublikowania wraz z normami i zalecanymi metodami post powania: a) Przedmowy zawieraj ce materia historyczny i wyja niaj cy, oparty na dzia aniach Rady i wyja niaj cy zobowi zania Pa stw w zakresie zastosowania norm i zalecanych metod post powania, wynikaj cych z Konwencji i rezolucji o przyj ciu. b) Wst py zawieraj ce materia wyja niaj cy, wprowadzany na pocz tku poszczególnych cz ci, rozdzia ów lub sekcji Za cznika, by pomóc w zrozumieniu zastosowania tekstu. c) Uwagi w czane do tekstu tam gdzie ma to zastosowanie, w celu przedstawienia informacji opartych na faktach, wzgl dnie odniesie zwi zanych z danymi normami lub zalecanymi metodami post powania, lecz niestanowi cymi cz ci norm lub zalecanych metod post powania. d) Dodatki zawieraj ce materia uzupe niaj cy do norm i zalecanych metod post powania lub materia uj ty w charakterze wytycznych do ich zastosowania. Klauzula zrzeczenia si odpowiedzialno ci odno nie patentów Nale y zwróci uwag na mo liwo, e niektóre normy i zalecane praktyki w niniejszym Za czniku mog by chronione patentami lub innym prawami w asno ci. ICAO nie ponosi odpowiedzialno ci za nierozpoznanie niektórych lub wszelkich tego typu praw. ICAO nie zajmuje stanowiska wobec istnienia, wa no ci, zakresu lub zastosowania wszelkich zg oszonych patentów lub innych praw w asno ci intelektualnej, a zatem nie przyjmuje na siebie odpowiedzialno ci zwi zanej z tymi zagadnieniami. 23/11/06 (vi)

9 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Wybór j zyka Niniejszy Za cznik zosta sporz dzony w czterech j zykach angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpa skim. Ka de spo ród zainteresowanych Pa stw proszone jest o wybór jednego j zyka w celu wdro enia dokumentu we w asnym kraju lub w innych okre lonych Konwencj celach, poprzez jego bezpo rednie zastosowanie lub poprzez przet umaczenie na w asny j zyk, o czym nale y powiadomi Organizacj. Praktyki wydawnicze W celu wskazania statusu poszczególnych nag ówków, zastosowano nast puj c praktyk : tekst Norm zosta wydrukowany czcionk Roman, pismem zwyk ym; tekst Zalecanych metod post powania zosta wydrukowany pismem zwyk ym kursyw, za ich status zosta wskazany nag ówkiem Zalecenia; tekst Uwag zosta y wydrukowany pismem zwyk ym kursyw, za ich status wskazany zosta nag ówkiem Uwaga. Podczas sporz dzania wymaga zastosowano nast puj c praktyk wydawnicz : w przypadku norm u yto czasownika b dzie, a w przypadku zalecanych metod post powania u yto czasowników powinien by /zaleca si. Jednostki miar u ywane w tym dokumencie s zgodne z Mi dzynarodowym Uk adem Jednostek Miar (SI), zgodnie z wyszczególnieniem podanym w Za czniku 5 do Konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cywilnym. Tam, gdzie Za cznik 5 zezwala na u ycie alternatywnych jednostek nie nale cych do uk adu SI, zosta y one przedstawione w nawiasach, w kolejno ci po jednostkach podstawowych. Tam, gdzie cytowane s dwa zestawy jednostek, nie nale y zak ada, i pary warto ci s równe i wymienne. Mo na jednak zak ada, i osi gni ty zosta ekwiwalentny poziom bezpiecze stwa, gdy u ywany jest wy cznie jeden lub drugi zestaw jednostek. Dowolne odniesienie do jakiejkolwiek cz ci niniejszego dokumentu, okre lone liczb i/lub tytu em, dotyczy wszystkich podrozdzia ów tej cz ci. (vii) 23/11/06

10 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Tabela A. Poprawki do Za cznika 10, Tom 1 Poprawka ród o Temat Wydanie 1 Trzecia sesja Wydzia u COM 1 Trzecia sesja Wydzia u COM 2* Trzecia sesja Wydzia u COM 3 Trzecia sesja Wydzia u COM 4 Trzecia sesja Wydzia u COM 5 Trzecia sesja Wydzia u COM 6 Trzecia sesja Wydzia u COM Kod Q. 7 Komisja ds. Ruchu Powietrznego 8 Czwarta sesja Wydzia u COM 9 Czwarta sesja Wydzia u COM Wprowadzenie norm i zalecanych metod post powania dla pomocy radionawigacyjnych oraz urz dze czno ci, wraz z metodami obs ugi, procedurami i kodami dla globalnego zastosowania. Poprawka do postanowie odno nie wyposa enia terminalu dalekopisu w zakresie 3-30MHz. Dodanie materia u pomocniczego dotycz cego in ynierii systemu dalekopisowego. Normy i zalecane metody post powania nawi zuj ce do cz stotliwo ci radiowych. Normy i zalecane metody post powania nawi zuj ce do procedur czno ci. Normy i zalecane metody post powania nawi zuj ce do kodów i skrótów. Wprowadzenie definicji wysoko ci, wysoko ci nad poziomem morza i elewacji w Za czniku 10. Poprawki dotycz ce definicji radiotelegrafu VHF do odbioru s uchowego, DME, SRE, NDB, trasowych radiolatarni znakuj cych o cz stotliwo ci 75 MHz i ILS. Postanowienia dotycz ce wykorzystania transmisji simpleksowej z przesuni t cz stotliwo ci. 10 Czwarta sesja Wydzia u COM Definicje i procedury dotycz ce AFS, AMS oraz nadawania. 11 Propozycja sekretariatu 12 Czwarta sesja Wydzia u COM 13 Propozycja Irlandii odno nie Zalece czwartej sesji wydzia u COM 14 Pierwsza konferencja AN 15 Pi ta sesja Wydzia u COM 16 Pi ta sesja Wydzia u COM 17 Pi ta sesja Wydzia u COM 18 Pi ta sesja Wydzia u COM 19 Pi ta sesja Wydzia u COM 20 Pi ta sesja Wydzia u COM Poprawka do kodów i skrótów. Poprawki wydawnicze wynikaj ce z Poprawki 7, a tak e ulepszenia wydawnicze w cz ci IV. Anulowanie punktu Poprawki 10 przyj tej przez Rad 17 czerwca 1952r. Procedura zarz dzaj ca przekazywaniem ruchu pomi dzy stacj lotnicz i statkiem powietrznym nie posiadaj cym czno ci radiowej. Specyfikacja dla lokalizacji radiolatarni znakuj cych ILS, równosygna- owej radiolatarni kierunku VHF i towarzysz cych jej monitorów. Poprawka dotycz ca parowania cz stotliwo ci radiolatarni kierunku ILS i cie ek schodzenia. Postanowienie dotycz ce dodatkowych, daj cych si przydzieli cz stotliwo ci w pasmach VHF poprzez rozszerzenie tabeli przydzia u oraz przez zmniejszenie, w pewnych warunkach, minimalnego odst pu mi dzy kana ami. Dodanie norm i zalecanych metod post powania do tymczasowych pomocy radionawigacyjnych dalekiego zasi gu oraz do systemów czno ci; tak e aktualizacja specyfikacji ILS. Ustanowienie podstawowych regu wyboru cz stotliwo ci dla pomocy radionawigacyjnych pracuj cych w pasmach o cz stotliwo ci powy ej 30 MHz, w cznie z cz stotliwo ciami dla radaru wtórnego. Procedura u atwiaj ca ograniczanie znaczenia lub anulowanie depesz niedostarczonych w czasie okre lonym przez nadawc oraz wymóg okre lenia kursu statku powietrznego w depeszy o niebezpiecze stwie. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 30 maja marca kwietnia marca pa dziernika stycznia marca pa dziernika stycznia marca pa dziernika stycznia marca pa dziernika kwietnia marca pa dziernika kwietnia kwietnia lipca wrze nia czerwca grudnia kwietnia czerwca grudnia kwietnia czerwca grudnia kwietnia czerwca grudnia kwietnia czerwca grudnia kwietnia listopada marca kwietnia maja sierpnia pa dziernika grudnia maja czerwca listopada marca kwietnia listopada marca kwietnia grudnia kwietnia pa dziernika grudnia kwietnia pa dziernika grudnia kwietnia pa dziernika grudnia kwietnia pa dziernika Trzecie zebranie RAN na Pó nocny Atlantyk Uzgodnienie depesz radiotelegraficznych powstaj cych na statku powietrznym z depeszami radiotelefonicznymi. 27 maja wrze nia pa dziernika /11/06 (viii)

11 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Poprawka ród o Temat 22 Pi ta sesja Wydzia u COM 23 Komisja ds. Ruchu Powietrznego Parowanie cz stotliwo ci nadajników radiolatarni kierunku i cie ki schodzenia dla ILS. Poprawka dotycz ca s ów u ywanych do przeliterowania w radiotelefonii. 24 Czwarta sesja Wydzia u MET Poprawka do kodu Q znaków QBB. 25* Za cznik 3 Poprawka kodu Q znaków QUK (wynikaj ca z poprawki Za cznika 3). 26 Za cznik Druga konferencja AN 28 Procedury wiatowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Za cznik 3 Nowa definicja NOTAM (depesze dla personelu lotniczego) i odniesienia do NOTAM (wynikaj ce z poprawki Za cznika 15). Lokalizacja wewn trznych i rodkowych markerów ILS i materia pomocniczy zawieraj cy wskazówki dotycz ce usytuowania punktu odniesienia ILS. Poprawka do znaków kodu Q dla przekazywania informacji o zachmurzeniu oraz wprowadzenie procedury przekazywania meldunku typu AIREP. 29 Propozycja Australii Standardy transmisji z wykorzystaniem ta my perforowanej. 30* Za cznik 3 Poprawka do znaków QUK kodu Q (wynikaj ca z poprawki Za cznika 3). 31 Propozycja Francji Poprawka do znaków QNH i QNY kodu Q. 32 Szósta sesja Wydzia u COM Zalecenia z zebrania. 33 Zespó specjalistów ICAO ds. teleksu 34 Wydzia RAC/SAR Specjalny Wydzia COM/OPS/RAC/SAR Komisja ds. Ruchu Powietrznego Pi ta sesja Wydzia ów MET, AIS i Map Lotniczych Zwyczajna administracyjna konferencja radiowa (OARC- 1959) Zespó specjalistów ICAO ds. teleksu 40 Siódma sesja Wydzia u COM 41 PANS-MET 42 Czwarte zebranie zespo u MOTNE Development/Implementation; siódma sesja Wydzia u COM; propozycje RFN, GB i USA. Operacyjne procedury czno ci zapewniaj ce kompatybilno pomi dzy o rodkami czno ci AFTN, wykorzystuj cymi r czne operacje torn-tape, operacje pó automatyczne i automatyczne. Zwi kszenie liczby cz stotliwo ci radiowych, które mog by wybierane do u ycia w radiowym sprz cie ratunkowym. Wymogi implementacyjne dla VOR, wprowadzenie nowej specyfikacji DME oraz przed u enie terminów ochrony dla VOR i DME do dnia 1 stycznia 1975r. Zamiana Korespondencji radiotelefonicznej dla lotnictwa mi dzynarodowego na Mi dzynarodowy j zyk lotnictwa Procedury uwzgl dniaj ce przekazywanie depesz; poprawka do znaków kodu Q. Uzgodnienie postanowie Za cznika 10 z postanowieniami pokrewnymi Regulaminu Radiokomunikacyjnego Mi dzynarodowego Zwi zku Telekomunikacyjnego (ITU). Uproszczenie procedur czno ci w celu wyznaczenia zmiany kierunku trasy, wyja nienie zastosowania dwuliterowych skrótów u ywanych w adresach depesz, a tak e procedury czno ci dotycz ce wspó pracy pomi dzy stacjami. Ogólna aktualizacja oraz poprawka do sprz tu i systemów; cz stotliwo- ci radiowe i procedury. Poprawka do znaków QFE, QFF i QNH w celu umo liwienia transmisji ustawie wysoko ciomierza w milibarach lub dziesi tych cz ciach milibara. Sygna y nie wprowadzane z klawiatury, b d prze czaj ce na AFTN; nowy materia pomocniczy na temat struktur kursu i ich oceny; porady na temat struktury kursu ILS oraz wa niejszych terminów czno ci o specjalnym znaczeniu i ich definicje; usuni cie cz ci IV Za cznika w wyniku opracowania dokumentu z nowymi skrótami i kodami; depesze o wylocie i porady na temat monitorowania radaru SSR. 43 Siódma sesja Wydzia u COM Poprawki dotycz ce pracy urz dze ILS, kategorie I i II. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 18 listopada kwietnia grudnia listopada marca marca listopada kwietnia grudnia listopada stycznia lutego lipca grudnia maja wrze nia grudnia maja wrze nia grudnia czerwca pa dziernika grudnia listopada grudnia marca sierpnia grudnia czerwca pa dziernika grudnia grudnia maja pa dziernika grudnia maja sierpnia kwietnia sierpnia stycznia kwietnia sierpnia stycznia grudnia kwietnia lipca stycznia czerwca stycznia czerwca grudnia stycznia kwietnia sierpnia listopada czerwca pa dziernika stycznia marca sierpnia stycznia czerwca listopada lutego 1964 (ix) 23/11/06

12 Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr Poz. 134 Tom I Poprawka ród o Temat Siódma sesja wydzia u COM; pi te zebranie zespo u specjalistów ICAO ds. teleksu; wydzia- ów RAC/SAR i OPS; Procedury radiotelefoniczne PANS Czwarta konferencja AN; szóste zebranie zespo u specjalistów ds. teleksu Pi te zebranie zespo u ds. automatyzacji ATC 47 Zebranie wydzia ów COM/OPS Zebranie wydzia ów COM/OPS; pi ta konferencja AN Pierwsze spotkanie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; szósta konferencja AN Drugie zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; rozprawa ANC na temat zalece spotkania RAN odno nie zastosowania na skal globaln ; czwarte zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych. Trzecie zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych; trzecie zebranie zespo u ds. usuwania przeszkód. 52 Siódma konferencja AN 53 54* 55 Rezolucje A17-10 i A18-10 zgromadzenia Czwarte zebranie zespo u ds. zautomatyzowanych systemów wymiany danych Pi te zebranie zespo u ds. operacji we wszystkich warunkach pogodowych; drugie zebranie zespo u ds. korekty ogólnego poj cia separacji; grupa robocza AN ds. planów regionalnych; siódma konferencja AN Podzia Za cznika 10 na dwa tomy, tom 1 (wydanie pierwsze) zawieraj cy cz 1 Sprz t i systemy i cz II Cz stotliwo radiowe, oraz Tom II (wydanie pierwsze) zawieraj cy Procedury czno ci. Zmiany w postanowieniach dotycz cych dzia a podj tych w przypadku awarii w czno ci, a tak e w przypadku prze czenia przez s u by czno ci z jednej cz stotliwo ci radiowej na drug ; postanowienia nawi zuj ce do procedur teleksowych; usuni cie procedur radiotelefonicznych w ruchomej s u bie lotniczej, oprócz pewnych podstawowych postanowie procedur alarmowych. Specyfikacja technicznych charakterystyk ratunkowego sprz tu radiowego VHF i wprowadzenie poj cia ILS reference datum w miejsce ILS reference point (w wersji polskiej b dzie stosowane poj cie punkt odniesienia ILS); pewna liczba postanowie technicznych AFTN zwi zanych z post puj c automatyzacj AFTN. Definicje i postanowienia techniczne zwi zane z przesy aniem depesz ATS kana ami bezpo rednimi lub zbiorowymi. Aktualizacja lub rozszerzenie praktycznie ka dej wi kszej specyfikacji. Du e znaczenie maj zmiany w specyfikacjach ILS i SSR; wprowadzenie specyfikacji systemowej dla Loran-A; poszerzony materia pomocniczy z poradami na temat rozmieszczenia cz stotliwo ci VHF, a tak e po raz pierwszy, specyfikacji elementów pok adowych ADF, VHF oraz Systemów czno ci HF SSB. Nowy sposób okre lania pokrycia VOR/DME; postanowienia dotycz ce dost pno ci informacji o statusie operacyjnym pomocy radionawigacyjnych, w odniesieniu do zasilania wtórnego systemów radionawigacyjnych oraz czno ci, jak równie wskazówki na temat czasów prze- czania zasilania pomocy radiowych u ytych w okolicach portów lotniczych. Wprowadzenie 7-jednostkowego kodu do wymiany danych przy rednich szybko ciach transmisji; rednie szybko ci transmisji, które maj by u yte oraz typy przesy ania i modulacji dla ka dej z nich; postanowienia dotycz ce naziemnego wyposa enia radaru wtórnego w celu zapewnienia natychmiastowego rozpoznawania kodów 7600 i 7700 oraz postanowienia dotycz ce u ywania Kodu 2000 w Trybie A. Wprowadzenie terminu Hertz (Hz) w miejsce terminu cykli na sekund (c/s) jako jednostki cz stotliwo ci; definicja szybko ci transmisji danych, zwi kszenie szybko ci transmisji do 9600 bitów/sekund oraz kilka postanowie obja niaj cych zwi zanych z 7-jednostkowym kodowanym zestawem znaków; postanowienia dotycz ce kontroli pok adowego sprz tu lotniczego VOR przed lotem; definicje wyra e ILS punkt D oraz ILS punkt E, zmiany zwi zane ze specyfikacj dla ILS i radiolatarni znakuj cych VHF w trasie. Postanowienia techniczne zwi zane z mi dzynarodow wymian danych typu ziemia-ziemia; wskazówki dotycz ce bocznego umiejscowienia anteny cie ki schodzenia w nawi zaniu do postanowie Za- cznika 14, dotycz cych powierzchni ograniczonych przeszkodami i obiektów na pasach dróg startowych. Nowy standard nawi zuj cy do awaryjnego sygnalizatora po o enia samolotu (ELBA); postanowienie dla dodatkowych par cz stotliwo ci nadajników radiolatarni kierunku i cie ki schodzenia, a tak e wprowadzenie 25 khz odst pu mi dzykana owego w pa mie VHF w Mi dzynarodowej Ruchomej S u bie Lotniczej; wprowadza udoskonalenia w specyfikacjach dla ILS, SSR oraz VOR, a tak e poszerza terminy ochrony dla ILS, DME i VOR z 1975r. do 1985 r. Postanowienia nawi zuj ce do praktyk stosowanych w przypadku, gdy statek powietrzny jest przedmiotem aktu bezprawnej ingerencji. Nowy dodatek G do cz ci I, tom I, zawieraj cy wskazówki na temat wymiany danych typu ziemia-ziemia przez cza danych przy rednich i wi kszych szybko ciach transmisji, a tak e wprowadzenie odno ników do tomu I, cz ci I, rozdzia u 4, Specyfikacje techniczne i materia pomocniczy dla nadajników kierunku oraz elementów cie ki schodzenia systemu ILS; wskazówki w odniesieniu do obowi zkowych punktów prze cze dla okre lonych przez VOR tras ATS; uzgodnienie postanowie implementacji dla ILS z postanowieniami o innych pomocach radionawigacyjnych; wymagane geograficzne separacje pomi dzy urz dzeniami ILS i postanowienia odno nie stosowania kana u awaryjnego (121,5 MHz) w przypadku przej cia statku powietrznego. Przyj to Wprowadzono Zastosowano 31 maja pa dziernika marca grudnia kwietnia sierpnia czerwca pa dziernika lutego grudnia kwietnia sierpnia stycznia maja wrze nia czerwca pa dziernika lutego marca lipca grudnia grudnia kwietnia sierpnia maja pa dziernika maja grudnia kwietnia maja czerwca lutego czerwca pa dziernika /11/06 (x)

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym MIĘDZYNARODOWE NORMY i ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA oraz PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (PANS) ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM V WYKORZYSTANIE ZAKRESU RADIOWYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM V WYKORZYSTANIE ZAKRESU RADIOWYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego MIĘDZYNARODOWE NORMY I ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM V WYKORZYSTANIE ZAKRESU RADIOWYCH CZĘSTOTLIWOŚCI LOTNICZYCH Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Gracjan WI NIEWSKI **),

Gracjan WI NIEWSKI **), SYSTEMY ZARZ DZANIA JAKO CI W PROCE- SACH SPAWANIA. KWALIFIKOWANIE PERSONELU WYKONUJ CEGO I NADZORU ZGODNIE Z EN 14730-2. HARMONIZACJA KWALIFIKOWANIA SPAWACZY ZŁ CZY TERMITOWYCH SZYN *) Gracjan WI NIEWSKI

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

This translation is published and sold by permission of O Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. Tytuł oryginału: Packet Guide to Routing and Switching Tłumaczenie: Grzegorz Pawłowski ISBN: 978-83-246-5119-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition Packet Guide to Routing

Bardziej szczegółowo