MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: Nasilaj ca si w ród organizacji konkurencja na rynku powoduje, e musz one nieustannie optymalizowa swoje procesy biznesowe. Sytuacja taka dotyczy tak e przedsi biorstw transportowych i spedycyjnych. Obecnie najwa niejsza staje si zdolno do szybkiej reakcji na nowe sytuacje, wybór odpowiednich dzia a oraz umiej tno natychmiastowego podejmowania w a ciwych decyzji. Koncepcja wykorzystania systemów zarz dzania procesami biznesowymi (BPMS) wspiera ich identyfikacj, definiowanie, projektowanie i kontrol za pomoc w a ciwych narz dzi informatycznych. S owa kluczowe: proces biznesowy, systemy zarz dzania procesami biznesowymi, modelowanie, przedsi biorstwo transportowe 1. WPROWADZENIE Firmy transportowe i spedycyjne musz zmaga si z ci g presj zwi zan z konieczno ci dostosowywania si do nowych wymaga rynkowych i stoj wobec wyzwania, jakim jest zdefiniowanie ich jako organizacji wiadcz cych okre lone us ugi i zorientowanych na klienta. Aby pozosta konkurencyjnymi, firmy transportowe musz maksymalizowa wydajno realizowanych procesów i utrzyma pe n kontrol i przejrzysto swojej dzia alno ci. Prowadzenie firmy transportowej oznacza zarz dzanie wieloma kluczowymi procesami biznesowymi, do których mo na zaliczy m.in.: zarz dzanie flot, zarz dzanie a cuchem dostaw, procesy transportowe, zarz dzanie umowami leasingu, procesy napraw i konserwacji taboru, rejestracja i przep yw dokumentów, czy procesy kontroli i zgodno ci realizowanych aktywno ci w kontek cie obowi zuj cego prawa. Mo liwo sprawowania cis ej kontroli nad tymi procesami to obecnie warunek konieczny efektywnego funkcjonowania przedsi biorstw wiadcz cych us ugi spedycyjne i transportowe. Systemy klasy BPMS (ang. Business Process Management Systems) mog u atwi zarz dzanie tymi procesami na najwy szym poziomie wydajno ci. Procesy biznesowe stanowi grup aktywno ci wykonywanych przez zasoby ludzkie przedsi biorstwa wspó dzia aj cych ze sob oraz z systemami IT, które zawieraj

2 246 Marek Karkula kluczowe informacje wykorzystywane w procesie. Narz dzia klasy BPMS umo liwiaj organizacj, identyfikacj i definiowanie kluczowych procesów, ich modelowanie i optymalizacj zgodnie z przyj t strategi biznesow, a tak e automatyzacj tych procesów oraz ci g kontrol ich realizacji na podstawie zdefiniowanych wska ników oceny. Narz dzia klasy BPMS s obecnie postrzegane jako zbiór technologii, silnie zwi zanych z systemami informacyjnymi IT, które maj na celu wspieranie realizacji logiki biznesowej firm z wykorzystaniem najlepszych praktyk. Jednym ze podstawowych elementów skutecznego zarz dzania wspó czesn organizacj (tak e przedsi biorstw z bran y transportowej i spedycyjnej) jest poznanie jej kluczowych procesów biznesowych. Aby mo liwe by o dokonanie usprawnie w tych procesach lub radykalna ich przebudowa, procesy organizacji nale y identyfikowa, definiowa, modelowa i projektowa oraz kontrolowa za pomoc w a ciwych narz dzi, do których zalicza si metody BPMS. Dzia ania takie mog by tak e jednym z etapów wdra ania systemów informatycznych klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), TMS (ang. Transport Management System) lub SCM (ang. Supply Chain Management) wspieraj cych realizacj procesów transportowych [18]. Bez rzetelnej analizy procesów biznesowych przedsi biorstwa wdro enia takich systemów cz sto ko cz si niepowodzeniem, b d znacznym wzrostem kosztów implementacji. W kolejnych podrozdzia ach niniejszego artyku u omówione zostan koncepcje zarz dzania i modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem wybranego narz dzia klasy BPMS. 2. MODELOWANIE I ZARZADZ NIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE Jednym z kluczowych poj funkcjonuj cych zarówno w wiecie biznesu, jak i badaniach naukowych jest poj cie procesu. Wyczerpuj ca analiza literaturowa dotycz ca poj cia proces zawarta jest m.in. w pracach [2, 7, 12]. Pocz wszy od lat dziewi dziesi tych poprzedniego stulecia obok terminu system sta o si poj ciem nadrz dnym, a nowoczesne koncepcje zarz dzania skierowa y si ku procesowej orientacji przedsi biorstwa. Pierwotne koncepcje takie jak reengineering procesów zak adaj ce radykaln ich przebudow, zosta o zast pione przez podej cie o bardziej ewolucyjnym charakterze, a orientacja procesowa sta a si nieodzownym elementem efektywnej dzia alno ci wielu przedsi biorstw. Wraz z rozwojem podej cia procesowego zauwa ono, e problemy przed jakimi staj mened erowie zarz dzaj cy procesami gospodarczymi przedsi biorstwa to pole do wykorzystania nowoczesnych rozwi za metodycznych i informatycznych. Zarówno w logistyce jak i transporcie zrozumiano konieczno poszukiwania odpowiednich narz dzi analizy, które b d wsparciem dla mened erów w podejmowaniu skutecznych decyzji zwi zanych z zarz dzaniem procesami biznesu. W przypadku przedsi biorstw spedycyjnych i transportowych kluczowe znaczenia ma proces transportowy. Wg [7] procesem transportowym nazywamy taki proces, którego opis ma posta zwi zków mi dzy stanami systemu transportowego w czasie, a realizacj

3 Modelowanie i zarz dzanie procesami w przedsi biorstwie transportowym 247 procesu transportowego jest przebieg zmian stanów systemu transportowego w okre lonym przedziale czasu. Na potrzeby niniejszego artyku u przyj to, e proces transportowy to ci g nast puj cych po sobie kolejno i równolegle dzia a, wzajemnie skoordynowanych, w wyniku których towar zostanie dostarczony odbiorcy w najbardziej sprawny sposób. Jako podstawowe etapy procesu transportowego mo na wymieni : koncepcyjne przygotowanie procesu przemieszczania, przygotowanie adunku do przewozu, organizacja procesu przemieszczania, fizyczne przemieszczenie adunku, obs uga procesu od strony prawno-finansowej, ocena i analiza kosztów przebiegu procesu transportowego. Dla potrzeb modelowania zale no ci zachodz cych w ramach dzia alno ci przedsi biorstw spedycyjno-transportowych niezb dnym jest wprowadzenie poj cia procesu biznesowego. Proces biznesowy (PB) to zbiór jednej lub wi cej powi zanych procedur lub czynno ci realizowanych w ustalonej kolejno ci, które wspólnie realizuj cel biznesowy zwykle w ramach struktury organizacyjnej okre laj cej jego role lub relacje funkcjonalne. Proces biznesowy mo e by w ca o ci realizowany w ramach jednej komórki organizacyjnej, jak równie mo e przebiega mi dzy ró nymi jednostkami organizacyjnymi [1, 2, 8, 12]. Dokonuj c analizy dzia alno ci przedsi biorstw transportowych mo na przyj, e procesem biznesowym w takich firmach jest a cuch dzia a i aktywno ci realizowanych przez ró ne jednostki organizacyjne, których rezultatem jest produkt us uga transportowa. Przydatno narz dzi klasy BPMS dla firm transportowych, ma du e znaczenie szczególnie w przypadku wa nych realizowanych aktywno ci, w tym do aktywno ci nast puj cych biznesowych: obs uga i utrzymanie zgodno ci kluczowych dzia a ze zmieniaj cymi si przepisami; monitorowanie i weryfikacja terminowej obs ugi umów lesingowych w celu unikni cia dodatkowych kosztów i kar; ci g e monitorowanie kluczowych wska ników wydajno ci procesów (KPI Key Performance Indicators) i informowanie o osi gni ciu ich warto ci krytycznych; usprawnienie i skrócenia procesów negocjacji umów z przewo nikami; usprawnienie procesów pomocniczych i procesów przewozowych; integracja z technologiami telemetrycznymi, identyfikacyjnymi (GPS, RFID) w celu zwi kszenia przejrzysto ci procesów w a cuchach dostaw; opracowanie i dopasowanie profili klientów do ich potrzeb przewozowych MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Modelowanie procesów biznesowych (ang. Business Process Modeling) z regu y polega na przedstawieniu, najcz ciej za pomoc metod graficznych, procesów realizowanych w organizacji. Podej cie takie mo e przyczyni si do zwi kszenia przejrzysto ci

4 248 Marek Karkula organizacji, pozwala zrozumie istot jej funkcjonowania przez pryzmat procesów oraz u atwia i przy piesza wprowadzenie podej cia procesowego do organizacji. W zale no ci od poziomu formalizacji przyj tych rozwi za mo na wymieni trzy grupy metod modelowania procesów [13]: formalne wykorzystuj ce do opisu procesów j zyk matematyczny; nieformalne wykorzystuj ce formy j zykowo-werbalne; semiformalne wykorzystuj ce metody j zykowo-graficzne. W literaturze przedmiotu mo na znale wiele ró nych metod opisu procesów, które s u do opracowania modeli zgodnych z koncepcjami BPMS. Do najwa niejszych narz dzi stosowanych w modelowaniu procesów biznesowych mo na zaliczy : sieci Petri [9, 20], diagramy aktywno ci [15], notacja SysML [6], diagramy stanów UML [15], notacje IDEF3 oraz IDEF0 [2, 13], notacja i diagramy EPC [1, 4, 10, 11, 16, 17], czy j zyk i notacja BPMN [3, 5, 8, 14, 19]. Cechy modeli EPC oraz BPMN powoduj, e notacje te s bardzo cz sto wykorzystywane w identyfikacji i modelowaniu procesów transportowych i logistycznych i zostan omówione szerzej METODOLOGIA I OPROGRAMOWANIE ARIS JAKO NARZ DZIE KLASY BPMS Jednym ze standardowych narz dzi zgodnych z koncepcj BPMS jest metodologia i zarazem platforma informatyczna ARIS (Architecture of Integrated Information Systems). Metodologia to zosta a opracowana w latach dziewi dziesi tych poprzedniego stulecia przez prof. A.W. Scheer a z Uniwersytetu w Saarbrücken w Niemczech. Od samego pocz tku istnienia jest to wiod ca na rynku technologia w dziedzinie zarz dzania procesami biznesowymi [4, 16, 17]. Platforma ARIS dostarcza zintegrowany portfel narz dzi informatycznych, które pozwalaj w sposób ci g y doskonali procesy biznesowe. ARIS pozwala uj w zwi z y i czytelny sposób procesy biznesowe w organizacji, a w konsekwencji stworzy jej model, który b dzie podstaw dla wdro enia systemu wspomagaj cego prac takiej organizacji. Koncepcja modelowania procesów biznesowych przedsi biorstwa w oprogramowaniu ARIS oparta jest na ró nych perspektywach, które tworz tzw. dom ARIS-a: perspektywa danych umo liwia odwzorowanie statycznych relacji pomi dzy elementami stanowi cymi zbiór zale no ci a danymi (informacjami) organizacji. perspektywa funkcji przedstawia statyczne relacje pomi dzy elementami b d cymi zbiorem zale no ci a funkcjami pe nionymi przez organizacj. perspektywa organizacji opisuje statyczne relacje pomi dzy elementami stanowi cymi zbiór opisuj cy zale no ci organizacyjne przedsi biorstwa. perspektywa produktów/us ug opisuje statyczne relacje pomi dzy elementami stanowi cymi zbiór zasobów materialnych i niematerialnych b d ca wej ciem b d wyj ciem z realizowanego procesu biznesowego. perspektywa procesów perspektywa ta scala wszystkie powy sze perspektywy i umo liwia analiz relacji pomi dzy obiektami danych organizacji a funkcjami.

5 Modelowanie i zarz dzanie procesami w przedsi biorstwie transportowym 249 Platforma ARIS dostarcza narz dzi do budowy ró nych klas modeli, w ród których znajduj si mi dzy innymi modele EPC, BPMN, diagramy aktywno ci i przypadków u ycia UML, diagramy celów. Modelowanie symulacyjne procesów odbywa si na kilku poziomach i perspektywach: Poziom 1 poziom ogólny g ównych procesów biznesowych z wydzieleniem procesów podstawowych, procesów zarz dczych oraz procesów wspieraj cych. Poziom 2 organizacja w podziale na a cuchy warto ci dodanej pojawia si jako szczegó owy opis procesów z przypisaniem jednostek organizacyjnych w a cicieli procesów. Poziom 3 szczegó owy model przebiegu procesu w postaci diagramów a cuchów zdarze EPC NOTACJA OPISU PROCESÓW EPC J zyk opisu procesów EPC (ang. Event Process Chain) jest obecnie bardzo cz sto wykorzystywanym aparatem matematycznym do prezentacji przebiegu procesów. Podstawowymi obiektami do prezentacji procesów w notacji EPC s : funkcje, zdarzenia, operatory oraz jednostki odpowiedzialno ci (stanowiska, jednostki organizacyjne, osoby) czy obiekty odpowiedzialne za przep ywy informacyjne (dokumenty, e-dokumenty, itp.) [10, 16, 17]. W Tablicy 1 przedstawiono podstawowe symbole graficzne elementów j zyka EPC. Tablica 1 Podstawowe elementy notacji w metodzie EPC Symbol graficzny Typ obiektu Zdarzenie Funkcja Opis Zdarzenia steruj przebiegiem procesu. Zdarzenia s u do opisu wyst pienia stanów, w których znalaz y si obiekty. Funkcja stanowi specyficzne dzia anie lub czynno wykonywana na obiekcie (lub informacji) w celu realizacji okre lonego celu. Operatory logiczne (bramki) cznik procesów Jednostka organizacyjna Stanowisko Bramki s u do logicznego rozdzielania i scalania cie ek procesów, podstawowe operatory to: AND, OR, XOR. Miejsce powi zania danego procesu z innym procesem. Konkretne zespo y ludzi w hierarchii organizacji, realizuj cych zadania dla osi gni cia zadanego celu. Stanowisko, które realizuje dan funkcj. Dokument Dokument wej ciowy b d wyj ciowy dla okre lonej funkcji w procesie lub dla ca ego procesu ( ród o: opracowanie w asne na podstawie [4, 17])

6 250 Marek Karkula Formalnie model podstawowego a cucha zdarze EPC jest pi tk definiowan jako: EPC E, F, C, m, A (1) gdzie: E niepusty zbiór zdarze ; F niepusty zbiór funkcji; C zbiór czników logicznych; m : C AND, OR, XOR odwzorowanie, które przypisuje do ka dego cznika jego typ reprezentuj cy semantyk operatorów logicznych AND, OR lub XOR (exclusive OR); Je eli za o ymy, e N E F C jest zbiorem wierzcho ków, to wtedy A N N jest zbiorem uków cz cych wierzcho ki o nast puj cych w asno ciach [10]: G ( N, A) jest grafem spójnym skierowanym; W modelu EPC wyst puj co najmniej dwa wierzcho ki typu (E), oraz co najmniej jeden wierzcho ek typu (F),. ka dy wierzcho ek typu (F) ma dok adnie jeden przychodz cy i dok adnie jeden wychodz cy uk; istnieje co najmniej jeden wierzcho ek pocz tkowy typu (E), co najmniej jeden wierzcho ek ko cowy typu (E); ka dy wierzcho ek pocz tkowy typu (E) ma dok adnie jeden uk wychodz cy i adnego przychodz cego; ka dy wierzcho ek ko cowy typu (E) ma dok adnie jeden uk przychodz cy i brak uków wychodz cych; pozosta e wierzcho ki typu (E) maj dok adnie jeden przychodz cy i jeden uk wychodz cy; po ka dym wierzcho ku typu (E) wyst puje wierzcho ek typu (F), a po ka dym wierzcho ku typu (F) wyst puje wierzcho ek typu (E), mi dzy wierzcho kami typu (E) oraz (F) mog wyst powa wierzcho ki typu (C); dla wierzcho ków typu (C) nie dopuszcza si tworzenia cykli. po wierzcho kach typu (C) (w z y OR, XOR) nie dopuszcza si wstawiania wierzcho ków typu (E). Jako przyk ad wierzcho ka typu (E) mo na poda np. e 1 ={przyj cie zlecenia transportowego}, a nast puj cy po nim wierzcho ek f 1 ={przekaza zlecenie do realizacji} stanowi przyk ad w z a typu (F). Wyst pienie serii zdarze i funkcji tworzy tak zwany a cuch procesów sterowanych zdarzeniami. Wa nym elementem modeli EPC s operatory logiczne, które odzwierciedlaj logiczne relacje mi dzy elementami. Stosowane s nast puj ce typy operatorów logicznych:,,i (AND),,,lub (OR),,,albo (XOR) s one wykorzystywane do realizacji rozdzielania oraz scalania cie ek procesów NOTACJA OPISU PROCESÓW BPMN Kolejnym, cz sto wykorzystywanym narz dziem s u cym do opisu i konstrukcji modeli koncepcyjnych procesów logistycznych jest notacja w standardzie BPMN (ang.

7 Modelowanie i zarz dzanie procesami w przedsi biorstwie transportowym 251 Business Process Model and Notation). Notacja BPMN zosta a opracowana w 2002 przez Stephena A. White, pracownika firmy IBM. Zosta a przekazana do dalszego rozwoju jako standard otwarty do konsorcjum Object Management Group (OMG). Notacja BPMN jest standardem i j zykiem opisu dowolnych procesów biznesowych i mo e by tak e odpowiednim narz dziem do odwzorowania procesów transportowych i dzia a je wspomagaj cych. Na rys. 1 zaprezentowano podstawowe elementy standardu BPMN. Rys. 1. Podstawowe elementy graficzne notacji BPMN ( ród o: opracowanie w asne) Sk adowymi notacji BPMN s zestawy elementów graficznych, które mo na podzieli na cztery nast puj ce podstawowe kategorie [3, 8, 14, 19]: obiekty przebiegu s to g ówne elementy notacji okre laj ce zachowanie procesu, nale do nich: zdarzenia (ang. events) odwzorowuj okre lone sytuacje wyst puj ce w danym miejscu procesu (np. przyj cie dostawy); czynno ci (ang. activities) przedstawiaj zadania wykonywane w ramach procesu, mo na im przypisa dowolne atrybuty; bramki (ang. gateways) stosowane podobnie jak w notacji EPC do rozdzielenia lub po czenia wielu niezale nych przebiegów procesu; elementy cz ce umo liwiaj odwzorowanie po cze obiektów przebiegu wraz z innymi informacjami; miejsca realizacji przebiegu stosowane do przedstawienia uczestników procesu biznesowego; artefakty s u do przedstawienia informacji uzupe niaj cych, nie s cz ci przebiegu procesu.

8 252 Marek Karkula 3. MODELE WYBRANYCH PROCESÓW BIZNESOWYCH W PRZEDSI BIORSWIE TRANSPORTOWYM W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostan g ówne za o enia wykorzystania koncepcji BPMS jako narz dzia modelowania, analizy i zarz dzania procesami biznesowymi w przedsi biorstwie wiadcz cym us ugi spedycyjno-transportowe. Badana firma specjalizuje si w krajowym i mi dzynarodowym transporcie samochodowym, ca opojazdowym i oferuje kompleksowe rozwi zania transportowo-logistyczne dla podmiotów ró norodnych bran. Przedsi biorstwo oferuje tak e us ugi spedycyjne i obs uguje zlecenia, realizacja których odbywa si przy wspó pracy partnerskich firm przewozowych. Prezentowane modele zosta y zbudowane w rodowisku ARIS Business Architect. Wszystkie procesy nadrz dne realizowane w badanej firmie transportowej mo na zakwalifikowa do trzech grup procesów: procesy podstawowe, procesy zarz dcze oraz procesy wspieraj ce. W ród procesów podstawowych jako najwa niejsze mo na wymieni procesy sprzeda y i marketingu, procesy obs ugi klienta oraz grup procesów spedycyjnych i transportowych. Do ostatniej grupy zaliczy nale y mi dzy innymi procesy: zarz dzanie przewo nikami, zarz dzanie adunkami oraz realizacja zlecenia transportowego MODELE FUNKCJI I CELÓW Modelowanie procesów w przedsi biorstwie z regu y rozpoczyna si od szczegó owego okre lenia strategii firmy, alternatywnych kierunków rozwoju oraz podstawowych funkcji realizowanych przez firm. Model funkcji danego przedsi biorstwa to graficzna prezentacja czynno ci realizowanych w celu osi gni cia za o onych celów, które mo na przedstawi w formie diagramu celów. Pozwala on definiowa cele organizacji z uwzgl dnieniem funkcji wspieraj cych ich realizacj, a przy jego pomocy mo liwe jest modelowanie hierarchii celów przedsi biorstwa pocz wszy od celów strategicznych, przez taktyczne, a ko cz c na operacyjnych. Jednym z nadrz dnych celów badanego przedsi biorstwa jest obni enie kosztów realizowanych procesów transportowych i aby to osi gn konieczne jest usprawnienia wykonywanych us ug transportowych. Na rysunku 2 przedstawiono diagram celów dla celu nadrz dnego jakim jest usprawnienie realizowanych us ug transportowych. Analiza celu podstawowego wykaza a, e jego osi gni cie jest mo liwe przez optymalizacj planowania przewozów (minimalizacja pustych przewozów, poprawne planowanie czasów dostaw, optymalizacja tras). Ponadto nale y usprawni przep yw informacji, w trakcie realizowanego procesu. Osi gni cie wymienionego celu mo e przyczyni si do osi gni cia innych zdefiniowanych celów organizacji (poprawa rentowno ci, poprawa wyniku finansowego, polepszenie wska ników efektywno ci funkcjonowania organizacji, itp.).

9 Modelowanie i zarz dzanie procesami w przedsi biorstwie transportowym 253 Rys. 2. Diagram celu usprawnienie us ug transportowych ( ród o: opracowanie w asne) 3.2. MODELE DANYCH Kolejn klas modeli s modele danych, a w ród nich eerm (ang. extended Entity Relationship Model) rozszerzony model zwi zków encji. Model taki s u y do prezentacji danych wyst puj cych przedsi biorstwie oraz zwi zków, które zachodz mi dzy nimi. Graficzn wizualizacj modeli eerm s diagramy encji zwi zków ERD (ang. Entity Relationship Diagram). W kontek cie analizowanego procesu realizacji zlecenia transportowego mo na wskaza dane zamówienia oraz dane pojazdów jako informacje maj ce najwi kszy wp yw na jego realizacj. Dane pojazdów obejmuj informacje dotycz ce dzier awców oraz dane samochodu (Rys. 3.). Rys. 3. Diagram eerm Dane pojazdów ( ród o: opracowanie w asne)

10 254 Marek Karkula Encja dzier awca okre lona jest przez unikalny identyfikator dzier awcy samochodu, jego nazw oraz rodzaje uprawnie do prowadzenia zestawów samochodowych. Encja samochód jest z kolei jednoznacznie okre lona przez numer podwozia, przebieg w kilometrach oraz rok produkcji pojazdu. Zwi zek jaki istnieje pomi dzy encjami dzier awca oraz samochód okre lono jako jeden do wielu (jeden dzier awca mo e posiada n samochodów, z kolei jeden samochód mo e by przyporz dkowany do tylko jednego dzier awcy) MODELE PROCESÓW Zgodnie z za o eniami z podrozdzia u 2.2 modelowanie procesów odbywa si na kilku poziomach szczegó owo ci. Z regu y dla podstawowych procesów, które maj du e znaczenie dla przedsi biorstwa przeprowadzana jest ich szczegó owa identyfikacja i analiza na poziomie 3 z wykorzystaniem notacji EPC. Platforma ARIS oprócz statycznej identyfikacji procesu i zapewnieniu jego semantycznej zgodno ci z innymi modelami (dost pne s odpowiednie narz dzia walidacji modeli) oferuje narz dzia analizy dynamicznej jak jest symulacja zbudowanego modelu. Cecha ta pozwala na wielowariantowe analizy zachowania si modeli procesów biznesowych przy za o eniu okre lonych parametrów procesów dotycz cych m.in. zasobów technicznych (samochody, zestawy), zasobów personalnych (kierowcy, osoby realizuj ce czynno ci spedycyjne) oraz inne zasoby ilo ciowe i koszty. Jednym z najwa niejszych procesów biznesowych nale cym do grupy procesów g ównych transport i spedycja jest proces realizacji zlecenia transportowego. Od efektywno ci realizacji tego procesu zale ewentualne zyski przedsi biorstwa, z perspektywy klienta jest on tak e najistotniejszy. Na wej ciu procesu nast puje przekazanie zlecenia transportowego do realizacji za po rednictwem telefonu, faksu, b d poczty elektronicznej. Wynikiem procesu (wyj ciem) jest otrzymanie kompletu poprawnie przygotowanych dokumentów od przewo nika (m.in. dokument CMR, list przewozowy, faktura). Na rys. 4 przedstawiono fragment modelu EPC procesu realizacji zlecenia transportowego. W zbudowanym modelu wykorzystano nie tylko informacje dotycz ce kolejnych operacji (funkcji i zdarze ) realizowanego procesu, ale tak e dokonano po czenia z modelami struktury organizacyjnej (stanowiska odpowiedzialne za realizacj poszczególnych funkcji) i danych (obiekty informacyjne dokumenty potrzebne i generowane w wyniku realizowanych funkcji) oraz rodzaje systemów informatycznych, z którymi poszczególne elementy procesu wymieniaj informacje. Zbudowany model jest obrazem aktualnego stanu (AS-IS) rzeczywistego procesu. Analiza modelu wykaza a wiele problemów wyst puj cych w procesie. Niekorzystne s zestawienia dotycz ce terminowo ci przyjazdu samochodu na miejsce za adunku i roz adunku oraz oczekiwania na za adunek i roz adunek, z których wynika, jedynie oko o 8 % za adunków realizowanych jest dok adnie o czasie awizacji. W przypadku roz adunku sytuacja jest jeszcze gorsza, gdzie odsetek realizowanych procesów dok adnie na czas wynosi zaledwie 5%. Nieterminowo realizacji tych dzia a wi e si z obci eniami firmy karami umownymi wynikaj cymi z zawartych umów. Kolejnym s abym punktem procesu

11 Modelowanie i zarz dzanie procesami w przedsi biorstwie transportowym 255 wykrytym w trakcie analizy jest wysy ka dokumentów zwi zanych z realizacj zlecenia transportowego przez przewo ników do badanej firmy. Rys. 4. Fragment modelu EPC procesu realizacji zlecenia transportowego ( ród o: opracowanie w asne) Analiza stanu obecnego procesu prowadzi do zebrania informacji o jego s abych punktach i stanowi podstaw do podj cia próby wprowadzenia usprawnie. W momencie okre lenia potencjalnych miejsc i cie ek poprawy realizacji procesu powstaje mapa stanu przysz ego (TO-BE), która mo e zosta poddana weryfikacji np. na drodze eksperymentu

12 256 Marek Karkula symulacyjnego przeprowadzonego na modelu. Wst pne badania w rozpatrywanym przedsi biorstwie wykaza y te miejsca w procesie realizacji zlecenia transportowego, dla których mo na wprowadzi usprawnienia. Efekty tych usprawnie zaimplementowano w modelu (stan przysz y), a wyniki eksperymentu symulacyjnego wykaza y mo liwo redukcji redniego czasu realizacji zlecenia transportowego o ponad 45 godzin. 4. PODSUMOWANIE Transport to podstawowy czynnik stanowi cy cznik pomi dzy dostawc a odbiorc. G ównym zadaniem us ug transportowych, spedycyjnych i logistycznych jest zaspokojenie potrzeb stawianych przez obie powy sze jednostki, a tym samym zaspokojenie potrzeb i wymogów rynku. Przed firmami wiadcz cymi us ugi spedycyjne i transportowe stawia si nowe i coraz trudniejsze wyzwania w celu osi gni cia zadowolenia zarówno ze strony przewo nika jak i odbiorcy oraz podmiotów nie uczestnicz cych bezpo rednio w realizowanych procesach. Efektywno procesów transportowych jest wa na pod wzgl dem ekonomicznym, spo ecznym i rodowiskowym, dlatego firmy transportowe i spedycyjne musz poddawa ci g ej i szczegó owej analizie swoje kluczowe procesy biznesowe. Zaprezentowane w artykule koncepcje zastosowania podej cia procesowego i narz dzi BPMS mog stanowi wa ny element dzia alno ci przedsi biorstw w ich d eniu do usprawnienia tych procesów i szybkiej reakcji na zmiany w z o onym, ci gle zmieniaj cym si otoczeniu, co mo e sprzyja podnoszeniu ich konkurencyjno ci. W artykule zaprezentowano jedynie wybrane elementy modelowania i analizy procesów. Kolejnym krokiem powinna by ich optymalizacja i wdro enie potencjalnych zmian, a nast pnie ci g e monitorowanie i sterowanie procesami w celu udoskonalania funkcjonowania przedsi biorstwa w ca ym cyklu ycia procesów. Bibliografia 1. Anders A.: Zarz dzanie procesowe i mapowanie procesów biznesowych, PWE, Warszawa Bartoszewicz G.: Projektowanie wdro enia modu ów logistycznych zintegrowanych systemów klasy ERP: podej cie procesowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Pozna Chinosi, M., Trombetta, A.: BPMN: An introduction to the standard. Computer Standards & Interfaces, 34(1): , Davis R.: ARIS Design Platform: Advanced Process Modelling and Administration, Springer-Verlag, London Limited Dijkman R. M., Dumas M., Ouyang C.: Semantics and analysis of business process models in BPMN, Information and Software Technology, 50(12): , Friedenthal S., Moore A., Steiner R.: A Practical Guide to SysML: Systems Modeling Language. Elsevier Science, Jacyna M.: Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Ko R.K., Lee S.G., Lee E.W.: Business Process Management (BPM) Standards: A Survey, Business Process Management Journal 15(5): , 2009.

13 Modelowanie i zarz dzanie procesami w przedsi biorstwie transportowym ebkowski P.: Petri nets as tool for modelling materials flow at a continuous steel casting plant. (in:) ebkowski P., Sas J., (eds.), Management: theory and practice. Polish and Kazakh experiences, AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2008, pp Mendling J., van der Aalst W.: Formalization and verification of EPCs with OR-joins based on state and context. (in:) Proceedings of the 19th international conference on Advanced information systems engineering, Krogstie J., Sindre G., and Opdahl A. (eds.), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2007, pp Nowicki T., Marczak M.: The modeling analysis and simulation of transport company functioning. (in:) Modeling of modern enterprises logistics, (eds.) Fertsch M., Grzybowska K., Stachowiak A., Publishing House of Poznan University of Technology, Pozna Nowosielski S.: Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc awiu, Wroc aw Nowosielski S.: Modelowanie procesów gospodarczych w literaturze i praktyce, (w:) Podej cie procesowe w organizacjach, Nowosielski S. (red.), Wyd. Uniw. Ekonomicznego, Wroc aw, Piotrowski M.: Notacja modelowania procesów biznesowych, Wydawnictwo BTC, Warszawa Richter H., März L: Toward a standard process: the use of UML for designing simulation models. (in) Proceedings of the 32nd conference on Winter simulation (WSC '00). Society for Computer Simulation International, San Diego, CA, USA, 2000, pp Scheer A.W., Jost W., Heß H., Kronz A. (eds.): Corporate Performance Management. ARIS in practice, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg Seidlmeier H.: Process Modeling with ARIS: A practical Introduction, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft/ GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden Seiler T.: Operative Transportation Planning: Solutions in Consumer Goods Supply Chains, Springer Stajniak M.: Za o enia metodyczne bada procesów transportowych w a cuchach dostaw, Logistyka, nr 4, Szpyrka, M.: Sieci Petriego w modelowaniu i analizie systemów wspó bie nych. Wydawnictwo Wy szej Szko y Pedagogicznej, Warszawa BUSINESS PROCESS MODELS IN A TRANSPORT COMPANY Summary: The growing competition between companies causes that they must continually optimize their business processes. This situation also applies to transport and forwarding companies. Currently, the most important is the ability to react quickly and accurately to new situations, the choice of appropriate actions and the skill to immediately make the right decisions. The idea of application of business process management systems (BPMS) supports all stages of their identification, definition, design and control through appropriate IT tools. Keywords: business process, business process management systems, modeling, transport company

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 23 4.1. Pojęcie procesu w przedsiębiorstwie Zarządzanie organizacją, jako zbiorem wzajemnie powiązanych ze sobą procesów, skoncentrowane jest na osiąganiu celów wywodzących

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik spedytor 342[02]

I.1.1. Technik spedytor 342[02] I.1.1. Technik spedytor 342[02] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 987 Przystąpiło łącznie: 805 przystąpiło: 795 przystąpiło: 795 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 768 (96,6%) zdało: 439 (55,2%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia optymalizacyjne w logistyce

Nowoczesne narzędzia optymalizacyjne w logistyce Nowoczesne narzędzia optymalizacyjne w logistyce Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Koło Naukowe Logistyki TiLOG Jan Aleksandrowicz Michał Nowak Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych

Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych Strukturalne metodyki projektowania systemûw informatycznych Kalendarium 1976 ó Chen P. (Entity Relationship Model ñ ERD ) 1978 ó DeMarco T. 1979 ó Yourdon E., Constantine L. 1983 ó Jackson M. 1989 ñ Yourdon

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP

Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Raport ogólny z badania OCENA UŻYTECZNOŚCI INFORMACJI W SYSTEMACH ERP Realizacja: OTAWA GROUP na zlecenie Stowarzyszenia RYTM ŚLĄSKA Katowice, czerwiec 2013 Zleceniodawca badania Stowarzyszenie RYTM ŚLĄSKA,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach. transportowo-logistycznych

GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach. transportowo-logistycznych GS1 pomaga wprowadzać zintegrowane podejście w przedsiębiorstwach transportowo-logistycznych Już od ponad 30 lat organizacja GS1 angażuje się w opracowywanie wdrażanie globalnych standardów wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ Zal Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo