WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 +"

Transkrypt

1 Wersja 4.0. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY Europejski Fundusz Społeczny Województwo Wielkopolskie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wstępny projekt) Unia Europejska Poznań, 30 sierpnia 2013 roku

2 2

3 SPIS STOSOWANYCH SKRÓTÓW Skrót B+I B+R B2B B2C BDL BHP DK EFRR EFS EOG EP ESP EURES FOM GDDKiA GUS INTERREG IOB IPS IRP ITS JCW JEREMIE JESSICA JST KM KPR KPZK KSRR MRiRW MRR MŚP NUTS 3 OPS OSI Definicja Badania i innowacje Badania i rozwój (Business to Business) nazwa relacji występujących pomiędzy firmami, określana często mianem klasycznego e-biznesu (Business-to-consumer) nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą Internetu, choć nie tylko. Bank Danych Lokalnych Bezpieczeństwo i higiena pracy Droga krajowa Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Europejski Obszar Gospodarczy Wielkość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokajania potrzeb związanych z użytkowaniem budynku Elektroniczna Skrzynka Podawcza Transnarodowa, międzyregionalna oraz przygraniczna wymiana ofert pracy i wniosków o pracę w Unii Europejskiej Funkcjonalny obszar miejski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Główny Urząd Statystyczny Inicjatywa Wspólnotowa działająca w latach , której głównym celem jest dążenie do tego, aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej Instytucja otoczenia biznesu Instytut Polityki Społecznej Instytut Rynku Pracy Intelligent Transportation Systems (Inteligentne Systemy Transportowe) Jednolite części wód Ang. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises wspólna inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w ramach Grupy EBI, na rzecz wspierania lepszego dostępu do finansowania rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej Ang. Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas - wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Jednostka samorządu terytorialnego Komitet Monitorujący Krajowy Program Reform Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Małe i Średnie Przedsiębiorstwo Ang. Nomenclature des Unites Territoriales Statistique, 3 oznacza podregion statystyczny Ośrodek Pomocy Społecznej Obszar Strategicznej Interwencji 3

4 OZE P3 PCPR P&R PES PIFE PIONIER PKB PO KL POIiŚ POP Odnawialne Źródło Energii (S3 - strategies for smart specialization) Platforma Inteligentnych Specjalizacji, ustanowiona przez Komisję Europejską w celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia państw członkowskich i regionów w projektowaniu strategii innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ang. Park and Ride. Parkuj i jedź Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna stanowiąca bazę dla badań naukowych i prac rozwojowych Produkt Krajowy Brutto Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Ochrony Powietrza PZO Plan Zadań Ochronnych (dla obszaru NATURA 2000) PZPWW RDOŚ REGON RSI RSI3 RLM ROPS ROT SSE TEN-T TIK UE UE-27 WE WIOŚ Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej Regionalna Strategia Innowacji Regionalna Strategia innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji Równoważna Liczba Mieszkańców - o liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Regionalne Obserwatorium Terytorialne Specjalna Strefa Ekonomiczna Transeuropejska sieć transportowa Technologie Informacyjne i Komunikacyjne Unia Europejska Unia Europejska dane dla 27 państw członkowskich Wspólnoty Europejskie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata WRPO ZIT ZUS Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zakład Ubezpieczeń społecznych 4

5 SPIS TREŚCI I PRZYGOTOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFORMACJE PODSTAWOWE INSTYTUCJE PRACUJĄCE NAD OPRACOWANIEM PROGRAMU PRZEBIEG PRAC NAD PROGRAMEM ZAANGAŻOWANIE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH PRACE NAD OCENĄ EX ANTE PRACE NAD STRATEGICZNĄ OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO II POTENCJAŁY I WYZWANIA ROZWOJU WIELKOPOLSKI POTENCJAŁ PRZYRODNICZY I ZMIANY KLIMATU Potencjał zasobów odnawialnych wykorzystywanych na cele energetyczne Różnorodność biologiczna oraz ochrona przyrody Gleby Zasoby i gospodarka wodna Jakość powietrza Gospodarka odpadami Klimat akustyczny ENERGIA Odnawialne źródła energii Infrastruktura gazownicza i rurociągi paliwowe SPÓJNOŚĆ KOMUNIKACYJNA Infrastruktura drogowa Infrastruktura kolejowa Transport lotniczy Żegluga śródlądowa Infrastruktura przewozów intermodalnych Transport zbiorowy GOSPODARKA ROLNICTWO SEKTOR BADAWCZO-ROZWOJOWY I INNOWACJE ROZWÓJ CYFROWY RYNEK PRACY EDUKACJA I OPIEKA NAD MAŁYMI DZIEĆMI Opieka nad dziećmi i wczesna edukacja Aktywność edukacyjna dzieci, młodzieży i dorosłych Kompetencje uczniów i studentów POTENCJAŁY DEMOGRAFICZNY, SPOŁECZNY I KULTUROWY Demografia Zdrowie i ochrona zdrowia Integracja społeczna Kapitał społeczny Kultura Turystyka Kultura fizyczna i sport ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNE Sieć osadnicza Obszary wiejskie

6 11.3. Obszary problemowe w Wielkopolsce DOTYCHCZASOWE WSPARCIE PUBLICZNE NA RZECZ ROZWOJU REGIONU ANALIZA SWOT Potencjał wewnętrzny Otoczenie regionu PODSUMOWANIE III STRATEGIA INWESTYCYJNA PROGRAMU OGÓLNE ZAŁOŻENIA STRATEGII PROGRAMU WKŁAD WRPO W REALIZACJĘ POLITYK WSPÓLNOTOWYCH Wkład WRPO w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu Krajowy Program Reform Wspólne Ramy Strategiczne Stanowisko służb Komisji w sprawie opracowania umowy o partnerstwie i programów w Polsce na lata Agenda terytorialna Unii Europejskiej WKŁAD WRPO W REALIZACJĘ POLITYK KRAJOWYCH WKŁAD WRPO W REALIZACJĘ STRATEGII PONADREGIONALNYCH Strategia Rozwoju Polski Zachodniej Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego UMOWA PARTNERSTWA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA UZASADNIENIE WYBORU CELÓW TEMATYCZNYCH ORAZ PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH CELE PROGRAMU Cel główny programu Cele szczegółowe programu Zakładane rezultaty strategiczne OSIE PRIORYTETOWE PROGRAMU PRIORYTETY INWESTYCYJNE - DZIAŁANIA IV OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Oś priorytetowa 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Priorytet inwestycyjny 1.1. Wzmacnianie infrastruktury badań i rozwoju i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy Priorytet inwestycyjny 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii Priorytet inwestycyjny 3.1. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Priorytet inwestycyjny 3.2. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji Priorytet inwestycyjny 3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Priorytet inwestycyjny 3.4. Wspieranie zdolności MŚP do udziału w procesach wzrostu i innowacji Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne Priorytet inwestycyjny 2.2. Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK

7 Priorytet inwestycyjny 2.3. Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Oś priorytetowa 3. Energia Priorytet inwestycyjny 4.1. Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii Priorytet inwestycyjny 4.2. Promowanie efektywności energetycznej i użycia OZE w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym Priorytet inwestycyjny 4.5. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych Priorytet inwestycyjny 4.7. Promowanie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o popyt na ciepło użytkowe Oś priorytetowa 4. Środowisko Priorytet inwestycyjny 5.2. Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi Priorytet inwestycyjny 6.1. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego Priorytet inwestycyjny 6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej tak, aby wypełnić zobowiązania wynikające z prawa unijnego Priorytet inwestycyjny 6.3. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego Priorytet inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury Priorytet inwestycyjny 6.5. Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza Oś priorytetowa 5. Transport Priorytet inwestycyjny 7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej przez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Priorytet inwestycyjny 7.4. Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego Oś priorytetowa 6. Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8.5. Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Priorytet inwestycyjny 8.7. Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Priorytet inwestycyjny 8.8. Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Priorytet inwestycyjny 8.9. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Priorytet inwestycyjny Aktywne i zdrowe starzenie się Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne Priorytet inwestycyjny 9.4. Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności Priorytet inwestycyjny 9.7. Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Priorytet inwestycyjny 9.8. Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych Oś priorytetowa 8. Edukacja Priorytet inwestycyjny Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Priorytet inwestycyjny Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Oś priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

8 Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Priorytet inwestycyjny 9.3. Wspieranie przedsiębiorstw społecznych Priorytet inwestycyjny Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna V PLAN FINANSOWY VI ZINTEGROWANE PODEJŚCIE TERYTORIALNE Instrumenty rozwoju lokalnego Preferencje dla obszarów problemowych wynikających ze Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku Obszary Strategicznej Interwencji państwa określone w Umowie Partnerstwa Poznań i jego obszar funkcjonalny Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Podział środków EFRR i EFS na zintegrowane przedsięwzięcia realizowane w formule ZIT ZIT dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wlkp Wymiar miejski Realizacja strategii regionalnych inteligentnych specjalizacji Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego VII SZCZEGÓLNE POTRZEBY OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM LUB GRUP DOCELOWYCH SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH DYSKRYMINACJĄ LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM OBSZARY I PROBLEMY SPOŁECZNE STRATEGIA PROGRAMU NA RZECZ OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM VIII SZCZEGÓLNE POTRZEBY OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH, KTÓRE CIERPIĄ Z POWODU POWAŻNYCH I TRWAŁYCH TRUDNOŚCI PRZYRODNICZYCH LUB DEMOGRAFICZNYCH OBSZARY TRUDNOŚCI PRZYRODNICZYCH OBSZARY TRUDNOŚCI DEMOGRAFICZNYCH IX SYSTEM INSTYTUCJONALNY INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE PROGRAMU PARTNERZY ZAANGAŻOWANI WE WDRAŻANIE PROGRAMU X SYSTEM KOORDYNACJI Obszary koordynacji Wykorzystanie synergii i komplementarności Mechanizmy koordynacyjne XI WARUNKOWOŚĆ EX ANTE

9 1. STOSOWANE UWARUNKOWANIA EX ANTE DZIAŁANIA NA RZECZ SPEŁNIENIA UWARUNKOWAŃ EX ANTE XII REDUKCJA OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH DLA BENEFICJENTÓW OCENA OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH W LATACH DZIAŁANIA NA RZECZ REDUKCJI OBCIĄŻEŃ ADMINISTRACYJNYCH W LATACH XIII ZASADY HORYZONTALNE Zrównoważony rozwój Równość szans i niedyskryminacja Równość szans kobiet i mężczyzn Rozwój cyfrowy Inteligentne specjalizacje XIV STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI WRPO NA ŚRODOWISKO ZAŁĄCZNIKI Duże projekty Ramy realizacji programu Wyniki oceny ex ante programu Wyniki strategicznej oceny oddziaływania programu na środowisko Lista partnerów zaangażowanych w opracowanie WRPO Wyniki konsultacji społecznych

10 10

11 Cel główny programu: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA 11

12 12

13 I Przygotowanie programu operacyjnego 1. Informacje podstawowe Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+, zwany dalej Programem jest dokumentem, o którym mowa w artykule 2 punkt (5) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia.ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Z kolei na gruncie prawa krajowego Regionalny Program Operacyjny Wielkopolska jest dokumentem, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006r. nr 226, poz. 1658, ze zmianami). Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny obejmuje swym zakresem okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku. Jest instrumentem realizującym zadania zmierzające do osiągania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej przez inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Obszar interwencji Programu jest przede wszystkim pochodną ustaleń zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska Jego zakres ograniczają lista celów tematycznych określonych w art. 9 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia.ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz priorytety inwestycyjne określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia.w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr z dnia.w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006. Istotnymi źródłami przesłanek, na podstawie których sformułowano zakres interwencji Programu, są ponadto: Wspólne Ramy Strategiczne dokument przekładający cele Unii Europejskiej na kluczowe działania funduszy objętych ich zakresem. Umowa Partnerska - dokument przekładający elementy wyszczególnione we Wspólnych Ramach Strategicznych na kontekst krajowy, będący zobowiązaniem Polski do osiągania celów Unii Europejskiej przez programowanie funduszy objętych zakresem Wspólnych Ram Strategicznych. Program opracowany został przy zachowaniu następujących zasad: programowania określającego w wieloletnim układzie osie priorytetowe i priorytety inwestycyjne, ich finansowanie oraz system zarządzania i kontroli, 13

14 partnerstwa osiągania celów w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi, zarówno na etapie przygotowywania programu, jak i jego realizacji, dodatkowości że środki wspólnotowe nie zastępują środków przeznaczanych na realizację celów regionalnych, lecz są dla nich dźwignią, równoważenia rozwoju równego dostępu do środków obszarów wiejskich i miejskich oraz biegunów wzrostu i obszarów problemowych, elastyczności - czyli reagowania na zmiany wszelkich uwarunkowań, koncentracji, podejścia strategicznego. Program zawiera przede wszystkim: analizę sytuacji społeczno-gospodarczej regionu wskazującą na potencjały i nierówności ich rozmieszczenia, zarówno w układzie zewnętrznym, jak i wewnętrznym, opis strategii programu ze wskazaniem na najważniejsze cele i priorytety oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wkładu strategii do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, zgodnej ze Wspólnymi Ramami Strategicznymi i Umową Partnerską. indykatywną, roczną alokację środków na poszczególne priorytety, opis systemu wdrażania, oceny i kontroli, sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych, streszczenie wyników ewaluacji ex-ante, streszczenie wyników strategicznej analizy oddziaływania na środowisko, 2. Instytucje pracujące nad opracowaniem programu 3. Przebieg prac nad programem Prace nad Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym zainicjowano przeprowadzoną pod koniec 2012 roku analizą sytuacji społecznogospodarczej regionu. W wyniku dalszych prac w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) powstała wstępna wersja projektu Programu, na którą złożyły się poza diagnozą społeczno-gospodarczą regionu wskazującą potencjały i wyzwania rozwoju Wielkopolski; opis strategii Programu z najważniejszymi celami i priorytetami oraz opis sposobu realizacji z uwzględnieniem Strategii UE 2020, projektu Wspólnych Ram Strategicznych oraz Umowy Partnerstwa. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 2008 r. o samorządzie województwa zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i innych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr 2760/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. powołał Zespół ds. opracowania regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata (Zespół Wielkopolska 2014+), którego zadaniem było uzgadnianie i dokonywanie ramowych ustaleń niezbędnych do prac nad projektem programu operacyjnego. W skład Zespołu Wielkopolska weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Każda istotna zmiana w tekście projektu WRPO była przedmiotem konsultacji z ww. jednostkami. W pracach Zespołu uczestniczyli także przedstawiciele innych jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w zależności od 14

15 omawianej problematyki. Należy podkreślić ścisłą współpracę wymienionycyjednostek zaangażowanych w tworzenie programu. Kolejnym krokiem w ramach prac nad WRPO było uruchomienie w grudniu 2012 roku internetowego Systemu Ewidencji Przedsięwzięć na lata (SEP ), w którym wszyscy potencjalni beneficjenci regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski mogli zgłaszać swoje propozycje projektów do realizacji w perspektywie SEP umożliwił poznanie oczekiwań i planów inwestycyjnych podmiotów publicznych, gospodarczych i organizacji społecznych oraz dokonanie odpowiedniej alokacji środków finansowych dostępnych w WRPO Ponadto SEP pozwolił zidentyfikować przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym dla regionu, przyczyniając się do opracowania listy projektów kluczowych dla nowego okresu programowania. W maju 2013 r. przekazano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wstępny zarys Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, celem dokonania oceny zgodności tego dokumentu z Założeniami Umowy Partnerstwa. Po ocenie projektu WRPO Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przesłało listę sprawdzającą, zawierającą uwagi poszczególnych departamentów MRR, stanowiącą materiał pomocniczy przy opracowywaniu kolejnej wersji Programu. W międzyczasie szereg merytorycznych uwag do projektu WRPO zgłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Realizując zasadę wielopoziomowego sprawowania rządów oraz zasadę partnerstwa, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 12 czerwca 2013 r. uchwałą Nr 3475/2013 powołał Grupę Konsultacyjną Wielkopolska Do prac w Grupie zaproszeni zostali przedstawiciele strony rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społeczno-gospodarczych, środowisk naukowych oraz innych jednostek zainteresowanych rozwojem Wielkopolski. Zadaniem Grupy było wparcie tworzenia nowego Programu. przez bieżące konsultacje kluczowych kwestii. Członkowie Grupy mieli możliwość odniesienia się do kolejnych wersji projektu WRPO oraz innych dokumentów programowych drogą elektroniczną, a także podczas posiedzeń Grupy. W skład Grupy Konsultacyjnej Wielkopolska weszli: 1) przewodniczący Grupy Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 2) przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 3) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 4) przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 5) przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, 6) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego, 7) trzech przedstawicieli Kolegium Rektorów Miasta Poznania, 8) przedstawiciel wielkopolskich uczelni niepublicznych, 9) przedstawiciel wielkopolskich państwowych wyższych szkół zawodowych, 10) przedstawiciel Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 11) dwóch przedstawicieli Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego, 12) przedstawiciel Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego, 13) przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska, 14) dwóch przedstawicieli Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 15) przedstawiciel Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, 15

16 16) przedstawiciel Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej, 17) przedstawiciel Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, 18) przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 19) przedstawiciel Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, 20) przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, 21) przedstawiciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, 22) przedstawiciel Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. W prace programowe został ponadto włączony: przedstawiciel Agencji Rozwoju Regionalnego, przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, przedstawiciel Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych, przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Konsultacje społeczne gotowego projektu WRPO zaplanowano na październik 2013 r. Uwagi do projektu WRPO było można zgłaszać za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W trakcie konsultacji odbyły się spotkania z przedstawicielami jst, partnerami społecznogospodarczymi w ośrodkach subregionalnych: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz w stolicy regionu w Poznaniu. 4. Zaangażowanie partnerów społecznych Współpraca z partnerami społecznymi prowadzona była od początku prac nad Wielkopolski Regionalnym Programem Operacyjnym Objęła różne rodzaje partnerów przyjmując różne formy: Z zespołem ds. opracowania regionalnego programu operacyjnego Wielkopolska oraz grupami roboczymi działającymi w ramach jego struktury (przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i innych jednostek) - uzgadnianie i dokonywanie ramowych ustaleń niezbędnych do prac nad projektem WRPO. Spotkania robocze, przygotowywanie propozycji zapisów do programu, wypracowywanie koncepcji programowych. Z Grupą Konsultacyjną Wielkopolska (przedstawiciele JST powiatów, gmin, m. Poznań; administracji rządowej - Wojewody, MRR, MRiRW; partnerów społ.-gosp. organizacji pracodawców i pracowników, Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych - Wsparcie tworzenia WRPO przez bieżące konsultacje kluczowych kwestii programowych. Z potencjalnymi beneficjentami WRPO Stworzenie możliwości zgłaszania na etapie programowania propozycji projektów do realizacji w nowej perspektywie w ramach WRPO przez specjalnie uruchomiony internetowy System Ewidencji Przedsięwzięć. 16

17 Z zainteresowanymi mieszkańcami województwa wielkopolskiego przez stworzenie możliwości zgłaszania uwag i wniosków na etapie konsultacji społecznych m. in. przez specjalny adres mailowy. Z przedstawicielami, reprezentantami środowisk opiniotwórczych poszczególnych subregionów Wielkopolski przez konferencje konsultacyjne projektu WRPO w ośrodkach subregionalnych Wielkopolski. Ze zainteresowanymi organizacjami środowiskowymi przez zaproszenie do udziału w konsultacjach, procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 199 poz. 1227, ze zmianami). Z przedstawicielami m. Poznania i gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego tego miasta - współpraca programowa w przygotowaniu ZIT dla tego obszaru. Na etapie wdrażania WRPO zaplanowano natomiast następujące formy partnerstwa: Z Komitetem Monitorującym WRPO, który będzie głównym realizatorem zasady partnerstwa na poziomie regionalnym, jako podmiot konsultacyjno-kontrolny. W jego skład wejdą partnerzy społeczno-gospodarczy reprezentujący najważniejsze obszary z punktu widzenia zakresu merytorycznego programu. Przewiduje się, że do zadań KM w nowej perspektywie finansowej (zgodnie z art. 100 projektu rozporządzenia ogólnego) będzie należało m. in.: zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów, zatwierdzenie wszelkich zmian programu operacyjnego, wydawanie zaleceń co do realizacji programu, zatwierdzanie Planu Komunikacji. Z Grupami Roboczymi przy Komitecie Monitorującym - W razie potrzeby powoływane będą grupy robocze przy KM, które stanowić będą mechanizm uzupełniający działanie komitetów. W skład tych grup będą wchodzić m.in. partnerzy społeczno-gospodarczy z obszarów, których dotyczyć będzie dana grupa robocza. Z Grupą Współpracy Europejskiej - Przewiduje się dalsze funkcjonowanie Grupy Współpracy Europejskiej, którą planuje się dodatkowo rozszerzyć o partnerów społeczno-gospodarczych. Działanie Grupy będzie miało na celu prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji Funduszy Europejskich w Wielkopolsce oraz wymianę informacji między instytucjami. Współpraca Grupy pozwoli na dostarczanie opinii publicznej ogólnej wiedzy dotyczących Funduszy Europejskich, w przystępnej formie, bez konieczności używania skomplikowanej terminologii, rozwijając tym samym świadomość mieszkańców Wielkopolski oraz wpływając na wzrost poziomu aprobaty wobec działań instytucji wdrażających Fundusze Europejskie. Dzięki działaniom Grupy możliwe będzie organizowanie wspólnych kampanii promocyjnych i wydarzeń skierowanych do społeczności regionalnej. Z zainteresowanymi mieszkańcami województwa wielkopolskiego - Publiczne przekazywanie informacji na temat postępów z realizacji programu przez stronę internetową W zakresie monitorowania współpraca z partnerami społecznymi obejmie: W ramach Komitetu Monitorującego udział partnerów społecznych w jego pracach. Z zainteresowanymi mieszkańcami województwa wielkopolskiego publiczne przekazywanie informacji o postępach realizacji programu m.in. przez stronę internetową. W odniesieniu do ewaluacji współpraca obejmie: 17

18 W ramach Grupy Sterującej Ewaluacją dla potrzeb perspektywy finansowej nastąpi rozszerzenie składu grupy sterującej o większe grono partnerów społeczno-gospodarczych (nie tylko przedstawiciele uczelni wyższych). Rolą członków Grupy Sterującej będzie m.in. opiniowanie Planu Ewaluacji, opiniowanie wyników wniosków i rekomendacji - badań ewaluacyjnych. Z zainteresowanymi mieszkańcami województwa wielkopolskiego - publiczne przekazywanie przez stronę internetową informacji o wykonywanych badaniach W ramach Komitetu Monitorującego prezentację wyników badań ewaluacyjnych. 5. Prace nad oceną ex ante Konieczność przeprowadzenia ewaluacji ex-ante projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynika z art. 48 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. W związku z powyższym w marcu 2013 r. powstał roboczy zespół ds. ewaluacji ex-ante, w skład którego weszli przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWW oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrała Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z którą w lipcu 2013 r. podpisano umowę na wykonanie badania ewaluacyjnego pt.: Ocena ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski na lata Głównym zadaniem ewaluacji ex-ante była ocena Programu, w tym przyjętej w jego ramach logiki interwencji. Ewaluacja ex-ante WRPO obejmowała: ocenę części diagnostycznej projektu RPO Wielkopolska 2014+, ocenę logiki interwencji, ocenę systemu wskaźników, ocenę realności, zasadności i spójności przyjętych alokacji budżetowych z celami RPO Wielkopolska 2014+, ocenę spójności wewnętrznej dokumentu, w tym poprawności terminologicznej i jednoznaczności proponowanych zapisów ocenę spójności zewnętrznej oraz wkładu w realizację Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (EUROPA 2020), ocenę systemu realizacji, w szczególności trafności i skuteczności przyjętych instrumentów realizacyjnych, ocenę wkładu RPO Wielkopolska w realizację celów polityk horyzontalnych, ocenę wpływu realizacji RPO Wielkopolska na sytuację społeczno-gospodarczą regionu przy wykorzystaniu modelowania makroekonomicznego, ocenę ex ante (bezzwrotnych instrumentów finansowych proponowanych w projekcie RPO Wielkopolska 2014+, ocenę ex ante instrumentów rozwoju terytorialnego proponowanych w projekcie RPO Wielkopolska W ramach prac nad ewaluacją ex-ante WRPO powołany został ekspert ds. ewaluacji ex-ante prof. UAM dr hab. Paweł Churski, którego głównym zadaniem było wsparcie zespołu programującego WRPO w tym procesie, przede wszystkim przez recenzowanie poszczególnych etapów realizacji ewaluacji projektu Programu. 18

19 Wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji ex-ante pozwolą w znaczny sposób udoskonalić WRPO Prace nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu WRPO reguluje art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz ze zm.). Zakres i stopień szczegółowości Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu WRPO został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w I kwartale 2013 roku. W sierpniu 2013 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie badania ewaluacyjnego, pn.: Opracowanie koncepcji i wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, który wygrała firma ecovert Łukasz Szkudlarek. Za główny cela badania uznano analizę oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych WRPO Celem badania było także zewaluowanie potencjalnych i rzeczywistych skutków środowiskowych realizacji WRPO 2014+, czy cele i działania zostały określone w sposób optymalny dla środowiska, czy korzyści (dla człowieka) wynikające z ich realizacji rekompensują straty w środowisku, ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji projektu Programu na środowisko z uwzględnieniem wariantów projektu Programu oraz w jaki sposób mogące powstawać negatywne oddziaływanie należy zminimalizować lub zrekompensować Prace nad SOOŚ zazębiły się z pracami nad ewaluacją ex-ante, ponieważ synteza raportu końcowego Prognozy oddziaływania na środowisko projektu WRPO będzie załącznikiem do raportu końcowego z badania ewaluacyjnego ex-ante projektu Programu. Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą jednym z etapów sporządzania SOOŚ jest zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 19

20 20

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

* STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020

* STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020 * STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020 * Cele tematyczne na rzecz realizacji Europa 2020 1. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 2. zwiększenie dostępności,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Samorządowy. www.coi.wzp.pl

Kontrakt Samorządowy. www.coi.wzp.pl Założenia WIZJA ROZWOJU Cele realizacji Kontraktów Samorządowych: Kontrakt Samorządowy Cele KS koncentracja zasobów i środków interwencji na wybranych obszarach tematycznych, służących przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 SRWP Dokument implementacyjny w obszarze B+R Strategia Transportu RPOWP POWER POIR BP, JST Główne uwarunkowania kształtu projektu

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 V Posiedzenie Plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Warszawa, 10 11 grudnia 2013 Agata Payne Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Plan prezentacji 1.Podstawowe informacje dotyczące instrumentu wsparcia ZIT (Cele, zasady, korzyści, warunki)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

Programowanie wykorzystania środków finansowych z perspektywy 2014-2020

Programowanie wykorzystania środków finansowych z perspektywy 2014-2020 Programowanie wykorzystania środków finansowych z perspektywy 2014-2020 Izabela Ziątek Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 9 maja 2013 r. Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r.

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r. Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Konferencja konsultacyjna projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PODSUMOWANIE Kraków, 4 października 2013 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020

WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 WYMIAR TERYTORIALNY EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOŚCI I POLSKIEJ POLITYKI ROZWOJU 2014-2020 Jarosław Komża doradca strategiczny ds. funduszy europejskich 1 WYMIAR TERYTORIALNY Nowe regulacje europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Przemysław Kalinka Ekspert ds. funduszy UE, Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Spójność funduszy a spójność terytorialna koordynacja polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) na lata 2014-2020 został zatwierdzony 17 grudnia 2014 roku przez Komisję Europejską. Był to

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo