Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE. www.midmarketimpact.com"

Transkrypt

1 Raport o Europejskim Wpływie Gospodarczym Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE 1

2 Wprowadzenie Znaczenie średniej wielkości przedsiębiorstw jest w Europie niedostatecznie doceniane. Jedynie niemiecki sektor małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Mittelstand) dysponuje biznesową i kulturową platformą, powszechnie uznawaną przez decydentów politycznych, liderów biznesu i ogół społeczeństwa. Nawet powierzchowne badania wykazują, że średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej i zatrudniają miliony ludzi. Brakuje jednak definitywnego badania, które zbierałoby różnorodne elementy by zapewnić kompleksowe i wiarygodne spojrzenie na wpływ tego sektora, jego charakterystykę i sukcesy. W Sage, bardzo dbamy o naszych klientów zarówno należących do średnich firm, jak i do dużych korporacji. Naszym celem jest zapewnianie im czegoś więcej niż tylko doskonałe oprogramowanie i wsparcie. Rozumiemy ich aspiracje i staramy się zapewnić im wszystkie potrzebne informacje do skutecznego prowadzenia ich działalności. Jako orędownik naszych klientów i całego rynku średnich przedsiębiorstw chcemy wpłynąć na wzrost świadomości jak niezwykle ważny jest ten segment gospodarki europejskiej. Chcemy by decydenci, media, konsumenci, przedstawiciela świata biznesu i samych średnich przedsiębiorstw rozumieli i doceniali potencjał wzrostu tego segmentu i to, jak można zapewnić mu dalsze wsparcie. Wierzymy, że europejskie średnie przedsiębiorstwa są cichymi bohaterami gospodarki, czego niniejszy raport dowodzi. Dyrektor Generalny Sage ds. Średnich Przedsiębiorstw, Jayne Archbold 2

3 Treść Wprowadzenie 2 Francja 48 Streszczenie 4 Portugalia 54 Podsumowanie międzynarodowe 6 Włochy 61 Porównania międzynarodowe 13 Holandia 69 Perspektywy na rynkach średnich przedsiębiorstw Prezentacja fragmentów europejskiego rynku średnich przedsiębiorstw Wielka Brytania Irlandia Niemcy Hiszpania Belgia Polska Słowacja Republika Czeska Podsumowanie Załącznik techniczny O firmie Sage Prawa autorskie i podziękowania W opracowaniu niniejszego raportu pomagała Cebr niezależna firma doradcza specjalizująca się w kwestiach gospodarki i biznesu, założona w 1992 roku. Raport w znacznej mierze opiera się na ich niezależnych badaniach. Badanie obejmuje 12 głównych gospodarek europejskich. Dodatkowo przy sporządzaniu raportu wykorzystano wyniki ankiet wypełnionych przez 814 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych z 12 krajów europejskich. Wywiady przeprowadzono online w grudniu 2014 r. Realizowała je firma Redshift Research, która wykorzystała rozsyłane pocztą elektroniczną zaproszenia i internetową ankietę. Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie przedstawiają zdanie jego autorów i są oparte na przeprowadzonych przez nich badaniach. Treść raportu może odbiegać od poglądów firmy Sage. 3

4 Streszczenie 4 Na przestrzeni ostatniego trudnego okresu w gospodarce europejskiej trwała dyskusja na temat potencjalnych źródeł wzrostu w wiodących gospodarkach Europy. Decydenci polityczni i komentatorzy koncentrowali się raczej na roli startupów i dużych przedsiębiorstw. Celem niniejszego raportu jest przedstawienie przedsiębiorstw plasujących się pomiędzy owymi kategoriami, zbyt dużych na rolę tradycyjnej małej firmy a zarazem mniejsze od, dominujących w wiadomościach gospodarczych, spółek notowanych na giełdach. Firma Sage zleciła Centre for Economics and Business Research (Cebr) zbadanie charakterystyki gospodarczej średnich przedsiębiorstw (które dalej w tekście nazywamy średnimi przedsiębiorstwami ) w 12 wybranych gospodarkach europejskich, które łącznie składają się na 86% PKB UE. Celem niniejszego opracowania jest podkreślenie znaczenia wkładu średnich przedsiębiorstw w gospodarkę europejską. Niniejszy raport przedstawia wyniki badań i powiązanego z nim zbierania informacji. W dyskusjach ekonomicznych i politycznych często przeocza się średnie przedsiębiorstwa, koncentrując się na dużych korporacjach i małych firmach / startupach. Jednak, jak wykaże ten raport, średnie przedsiębiorstwa są kluczowym elementem działalności gospodarczej w całej Europie. W 2014 roku, w krajach objętych analizą, średnie przedsiębiorstwa stanowiły zaledwie 1% wszystkich firm z gospodarki przedsiębiorstw, jednak wypracowały obrotów, wygenerowały 18% wartości dodanej brutto (WDB)* i zapewniły zatrudnienie dla 17% siły roboczej. W tym roku średnie przedsiębiorstwa zatrudniały łącznie 18.7 mln osób. Jest to znaczny wkład w całkowite zatrudnienie na kontynencie, na którym powszechnie jest podwyższone bezrobocie i powolne tworzenie miejsc pracy. Jednak także średnie przedsiębiorstwa zostały, w ostatnich latach, dotknięte zakłóceniami na europejskim rynku pracy, na którym poziom bezrobocia pozostał bez zmian w okresie lat Dopiero w 2014 r. odnotowano wzrost zatrudnienia o 0.8%. Niemal połowę tego wzrostu zapewniło tworzenie miejsc pracy przez średnie przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii. W dalszej perspektywie liczy się na równomierny wzrost. Przewiduje się, że do 2019 r. średnie przedsiębiorstwa będą zwiększać zatrudnienie o około 124 tysięcy osób rocznie, całkowite zatrudnienie wyniesie wówczas 19.3 miliona pracowników. W obrębie badanych krajów udział średnich przedsiębiorstw w generowaniu WDB wynosił od 15% a 23% łącznej wartości generowanej przez gospodarkę przedsiębiorstw. W wartościach bezwzględnych, szacuje się, że niemieckie średnie przedsiębiorstwa wygenerowały w 2014 r. 298 mld EUR, czyli równowartość około WDB całej gospodarki przedsiębiorstw. Oczekuje się, że WDB generowana przez średnie przedsiębiorstwa osiągnie w 2015 r. około 1.06 biliona, co będzie stanowić wzrost o średnio 3%, zaś w roku 2019 osiągnie 1.2 biliona

5 WDB generowana przez średnie przedsiębiorstwa wzrosła zaledwie z878 miliardów w 2009 roku do szacowanego 1.03 biliona euro w 2014 roku (w przeliczeniu na obecne ceny). W przyszłości oczekuje się dalszego wzrostu, wspomaganego przez stopniowe odradzanie się popytu oraz złagodzenie finansowych ograniczeń dotykających średniej wielkości przedsiębiorstwa. Oczekuje się, że WDB generowana przez średnie przedsiębiorstwa osiągnie w 2015 r. około 1.06 biliona, co będzie stanowić wzrost o średnio 3%, zaś w roku 2019 osiągnie 1.2 biliona. Niezależnie od powyższego wkładu w gospodarkę, średnie przedsiębiorstwa są ważnym motorem eksportu. W badanych krajach odpowiadały za 17% całego eksportu towarów. W obrębie dwunastu krajów objętych badaniem średnie firmy eksportowały w 2012 r. towary o łącznej wartości 634 miliardów. Eksporterzy zapewnili cenny impuls popytu dla krajowych gospodarek, które na skutek polityki oszczędnościowe i wysokiego zadłużenia gospodarstw domowych, borykają się ze słabym popytem krajowym. jest wyższa od średniej krajowej. Jedynie w Irlandii, Niemczech i Francji produktywność średnich przedsiębiorstw jest niższa od średniej krajowej gospodarki przedsiębiorstw. W badanych 12 krajach firmy te finansują 15% wydatków na badania i rozwój, co dodatkowo podkreśla to jak średnie przedsiębiorstwa pomagają w napędzaniu postępu technologicznego i zwiększeniu zasobów wiedzy. * WDB jest miarą produkcji gospodarczej obejmującą towary i usługi. Mniej więcej porównywalna do PKB, może być traktowane jako dochód/obrót, pozostały po odjęciu kosztu ich pozyskania. Patrz załącznik techniczny. Dodatkowo średnie przedsiębiorstwa są istotnym motorem postępu. Blisko dwie trzecie ze średnich przedsiębiorstw działa innowacyjnie (63%), rozwija i przyjmuje nowe produkty i praktyki biznesowe. Co więcej we wszystkich badanych krajach innowacyjność średnich firm była wyższa od przeciętnej dla danej gospodarki. W 9 z 12 analizowanych krajów wartość dodana, generowana przez pracowników średnich przedsiębiorstw 5

6 1. Podsumowanie międzynarodowe W 2014 r. Średnie firmy wygenerowały 1.0 biliona EUR WDB W obrębie badanych krajów udział średnich przedsiębiorstw w generowaniu WDB wynosił od 15% do 23% łącznej wartości generowanej przez gospodarkę przedsiębiorczą. W wartościach bezwzględnych, szacuje się, że niemieckie średnie przedsiębiorstwa wygenerowały w 2014 r. 298 mld EUR, czyli równowartość WDB całej gospodarki przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa w większych, bardziej dojrzałych gospodarkach, jak np. brytyjska, francuska, włoska i hiszpańska generują proporcjonalnie mniejszy odsetek całkowitej WDB. Naturalną cechą mniejszych gospodarek jest mniejszy potencjał średnich przedsiębiorstw, jednak zazwyczaj generują one większą część WDB całej gospodarki przedsiębiorstw (np. kraje widniejące po prawej stronie Wykres 1 - naprzeciw) Wykres 1: Wartość dodana brutto (WDB) generowana przez średnie przedsiębiorstwa, w wartościach bezwzględnych (miliardy euro) i jako procent WDB całej gospodarki przedsiębiorstw (2014 r.) Niemcy 205 Wielka Brytania 139 Francja 106 Włochy Hiszpania Holandia WDB w mld euro (lewa oś) Udział w całej WDB (prawa oś) Polska Belgia Czechy Irlandia Portugalia 6 Słowacja 25% 15% 5% 0% Średnie przedsiębiorstwa obejmują firm Wykres 2: Porównanie liczby średnich przedsiębiorstw działających w 2014 r. Liczba średnich przedsiębiorstw w poszczególnych krajach objętych analizą jest bardzo różna. W Niemczech działa średnich przedsiębiorstw, co stanowi 32% wszystkich średnich przedsiębiorstw w badanych krajach. Niemieckie i brytyjskie firmy stanowią 46% średnich przedsiębiorstw z 12 krajów przedstawionych na sąsiednim rysunku. Na Słowacji działa około 2150 średnich przedsiębiorstw, czyli mniej niż 4% takich przedsiębiorstw działających w Niemczech WB Francja Czechy Niemcy Holandia Hiszpania Włochy Portugalia Irlandia Słowacja Belgia Polska 6

7 W obrębie badanych krajów udział średnich przedsiębiorstw w generowaniu WDB wynosił od 15% do 23% łącznej wartości generowanej przez gospodarkę przedsiębiorczą. 23 % 15 % 7

8 Średnie przedsiębiorstwa wnoszą znaczący wkład w produkcję i zatrudnienie W Portugalii średnie przedsiębiorstwa pomimo iż jest ich zaledwie 4500 generują 22% WDB całej gospodarki przedsiębiorstw, zatrudniając zaledwie 16% wszystkich pracowników. Nieproporcjonalnie duży wkład w WDB (w stosunku do zatrudnienia) obserwuje się także w Holandii, jak i również w innych gospodarkach z Południa Europy, np. w Hiszpanii i Włoszech. W Niemczech średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za jedną piątą zarówno WDB jak i zatrudnienia Wśród krajów objętych badaniem jedynie w Holandii, Portugalii, Polsce i Czechach średnie przedsiębiorstwa mają wyższy udział w całkowitej WDB. Wykres 3: Udział średnich przedsiębiorstw w krajowej wartości dodanej brutto (WDB) i całkowitym zatrudnieniu w 2014 r. 24% 22% 18% 16% 14% 12% 22% Holandia 22% Portugalia 21% 21% 19% 19% 19% 16% Polska Czechy Niemcy Belgia WDB Hiszpania WB Zatrudnienie 19% 17% 17% 17% 17% 17% 15% 13% 16% 21% Irlandia 13% Włochy 15% 16% 15% Słowacja Francja Średnie przedsiębiorstwa zatrudniają w całej Europie 18,7 mln osób Wśród krajów objętych badaniem najwięcej pracowników zatrudniają niemieckie średnie przedsiębiorstwa, w których pracuje 5,5 mln pracowników. W czterech krajach o największym sektorze średnich przedsiębiorstw pracują przeszło dwie trzecie wszystkich pracowników europejskich średnich przedsiębiorstw 12.7 mln osób. Pomimo, że PKB Polski wynosi około 40% hiszpańskiego, polskie średnie przedsiębiorstwa zatrudniają więcej pracowników niż hiszpańskie. Odzwierciedla to niższą produktywność polskich średnich przedsiębiorstw, jak również gwałtowny spadek zatrudnienia, jaki wystąpił w ostatnich latach w Hiszpanii Wykres 4: Zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach (w tysiącach), 2014 r Niemcy WB Francja Włochy Polska Hiszpania Holandia Czechy Portugalia Belgia Irlandia Słowacja 8

9 W 9 z 12 analizowanych krajów wartość dodana, generowana przez pracowników średnich przedsiębiorstw jest wyższa od średniej krajowej Jedynie w Irlandii, Niemczech i Francji produktywność średnich przedsiębiorstw jest niższa od średniej krajowej gospodarki przedsiębiorstw. Pracownicy średnich przedsiębiorstw w Belgii uzyskują najwyższą średnią wartość WDB na pracownika wynosiła ona w okresie średnio 82,900 euro na pracownika. Wykres A: Produktywność pracowników (w tysiącach euro rocznej WDB na pracownika), średnia z lat Średnie przedsiębiorstwa Gospodarka przedsiębiorstw W Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, WDB generowana przez pracowników średnich przedsiębiorstw jest co najmniej o 25% wyższa od średniej dla całych gospodarek tych krajów. Pokazuje to jak średnie przedsiębiorstwa pomagają w zwiększaniu produktywności w tych, borykających się z problemami, gospodarkach. Średnie przedsiębiorstwa wyeksportowały w 2012 r. towary o wartości 634 miliardów euro W obrębie dwunastu krajów objętych badaniem średnie przedsiębiorstwa eksportowały w 2012 r. towary o łącznej wartości 634 miliardów. Odpowiada to za 17% całego eksportu towarów w owym roku. Udział niemieckiego eksportu towarów eksportowanych przez średnie przedsiębiorstwa należy do najniższych wynosi zaledwie 12%. Jednak w wartościach bezwzględnych niemieckie średnie przedsiębiorstwa pozostają największym eksporterem spośród krajów objętych badaniem. W 2012 r. niemieckie średnie przedsiębiorstwa wyeksportowały towary o wartości 219 miliardów euro. Włoskie średnie przedsiębiorstwa mają największy udział w krajowym eksporcie towarów, w 2012 roku ów udział wyniósł 27% co przekładało się na 105 miliarda euro. 0 25% 15% 5% Belgia Włochy Holandia Portugalia Irlandia Holandia WB Irlandia Włochy Hiszpania Francja Belgia Niemcy Francja Hiszpania WB Portugalia Polska Czechy Niemcy Polska Czechy Słowacja Słowacja Wykres 5: Udział średnich przedsiębiorstw w całym krajowym eksporcie towarów, w 2012 r. 27% 25% 25% 24% 17% 15% 14% 12% 12% 11% 11% 9

10 10 We wszystkich badanych krajach innowacyjność średnich firm była wyższa, niz jest to w przypadku przeciętnej gospodarki

11 Średnie przedsiębiorstwa, częściej niż typowe firmy, wprowadzają innowacje We wszystkich badanych krajach innowacyjność średnich firm była wyższa, niz jest to w przypadku przeciętnej gospodarki. W 2012 roku we wszystkich krajach oprócz Polski i Słowacji, przeszło połowa średnich firm wprowadziła innowacje. W Irlandii i Niemczech odsetek ten zbliżał się do trzech czwartych. We Włoszech, a także w Hiszpanii i Portugalii średnie przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje znacznie częściej niż inne podmioty. Prawdopodobnie przyczynia się to do obserwowanej tam wyższej produktywności. Wykres 6: Odsetek firm, które w 2012 r. wprowadzały innowacje. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 74% 74% 67% 59% Irlandia Niemcy 71% 69% 67% 66% 66% Średnie przedsiębiorstwa Wszystkie przedsiębiorstwa 58% 57% 56% 56% 56% 55% 53% 51% 44% 50% Włochy Belgia Portugalia Francja Holandia Czechy WB 40% 36% 34% 34% 23% Hiszpania Słowacja Polska Źródło: Badanie wspólnotowe na temat innowacji (CIS), analiza Cebr W 2013 r. Średnie przedsiębiorstwa zainwestowały w badania i rozwój 22 miliardy euro W 2013 r. europejskie średnie przedsiębiorstwa wydały na badania i rozwój 22,4 miliarda euro; odpowiada to za 15% wydatków poniesionych na ten cel przez wszystkie przedsiębiorstwa. Niemieckie średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za przeszło połowę tej sumy ich wydatki wyniosły 5,9 miliarda euro; jednakże stanowiło to zaledwie 11% całkowitych niemieckich wydatków na badania i rozwój w owym roku. Równocześnie w mniejszych gospodarkach średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za znacznie wyższy odsetek wydatków na badania i rozwój. Wykres 7: Wydatki na badania i rozwój (w milionach lewa oś) i udział całości wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (prawa oś), 2013 r Niemcy WB Wydatki na B+R (lewa oś) Udział wydatków na B+R (prawa oś) Francja Holandia Hiszpania Włochy Belgia Irlandia Polska Portugalia Czechy Słowacja 45% 40% 35% 25% 15% 5% 0% Źródło: Eurostat Wydatki firm na badania i rozwój, baza danych (BERD), analiza Cebr 11

12 12 Brytyjskie średnie przedsiębiorstwa osiągnęły najbardziej dynamiczny wzrost od czasu kryzysu z 2009 r

13 2. Porównania międzynarodowe Od recesji z roku 2009, największy powrót koniunktury odnotowano w wielkiej brytanii. Brytyjskie średnie przedsiębiorstwa osiągnęły najbardziej dynamiczny wzrost od czasu kryzysu z 2009 r. Jednakże, jako że wzrost liczony jest w pieniądzu, skala wzrostu jest zawyżona ze względu na stosunkowo wysoką inflację, w okresie Również Niemcy i Polska odnotowały wysoki wzrost, WDB w tych krajach osiągnął, wśród średnich przedsiębiorstw, w okresie pięciu lat do 2014 r. Tymczasem peryferyjne gospodarki, takie jak Irlandia, Portugalia i Hiszpania odnotowały w 2014 niższą WDB niż w roku Odzwierciedla to przeciągające się zaburzenia w gospodarce, do jakich doszło w tych krajach, w latach objętych analizą. Wykres 8: Skumulowane zmiany w nominalnej WDB wśród średnich przedsiębiorstw, mierzonej w lokalnej walucie w latach Irlandia Portugalia Hiszpania Holandia Włochy Francja Czechy Belgia Słowacja Niemcy Polska WB -13% -11% -8% 5% 11% 13% 15% 16% 18% 19% 33% % 0 Wpływ europejskiego kryzysu zatrudnienia na średnie przedsiębiorstwa W większości krajach objętych analizą, w okresie pięciu lat do 2014 r. zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach zmalało. Odzwierciedla to skalę redukcji miejsc pracy w trakcie kryzysu finansowego i po nim, a także podwyższony poziom bezrobocia będący skutkiem polityki oszczędnościowej stosowanej w wielu peryferyjnych gospodarkach. Głównymi wyjątkami są Wielka Brytania która doświadczyła w ostatnich kilku latach gwałtownego wzrostu zatrudnienia oraz Niemcy, w których zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach od 2005 r. utrzymuje się na stałym poziomie lub rośnie. Wykres 9: Skumulowane zmiany w zatrudnieniu w średnich przedsiębiorstwach (w osobach) w okresie Hiszpania Portugalia Włochy Irlandia Słowacja Holandia Polska Czechy Francja Belgia Niemcy WB -18% -13% -7% -5% -4% -4% -3% -2% 0% 5% 9% - -15% - -5% 0% 5% 15% 13

14 14 W porównaniu z wkładem wnoszonym w WDB przez małe i duże przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, w okresie pięciu lat do roku 2014, jedynie w Czechach uzyskały wzrost szybszy od nich

15 Jedynie w czechach średnie przedsiębiorstwa doznały wzrostu W porównaniu z wkładem wnoszonym w WDB przez małe i duże przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, w okresie pięciu lat do roku 2014, jedynie w Czechach uzyskały wzrost szybszy od nich. W Polsce, Holandii i Irlandii, średnie przedsiębiorstwa uzyskały najniższy wzrost wśród wszystkich trzech kategorii przedsiębiorstw. W większości krajów (8 z 12) duże przedsiębiorstwa uzyskały najwyższy wzrost WDB spośród wspomnianych trzech segmentów ryku. Wykres 10: Skumulowane zmiany w WDB w gospodarce przedsiębiorstw, wg rozmiaru przedsiębiorstwa, mierzonej w lokalnej walucie w latach Irlandia Portugalia Hiszpania Holandia Włochy Francja Czechy Belgia Słowacja Duże Średnie Małe Niemcy Polska Wielka Bryt % 40%. W połowie krajów objętych badaniem zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach było niższe od oczekiwanego Diagram po prawej porównuje wzrost zatrudnienia w latach w różnych segmentach gospodarek poszczególnych krajów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w owym okresie, średnie przedsiębiorstwa w większości krajach (7 z 12) osiągnęły wyniki gorsze niż inne kategorie przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa w Hiszpanii, Irlandii, Polsce, Czechach, Belgii i Niemczech uzyskiwały wolniejszy wzrost zatrudnienia (lub nawet doznawały znaczącego spadku) w porównaniu do dużych i małych przedsiębiorstw należących do gospodarki przedsiębiorstw. Jedynym krajem, w którym średnie przedsiębiorstwa doswiadczyly najszybszego wzrostu w okresie pięciu lat do roku 2014 była Wielka Brytania. Dane te mogą być mylące, gdyż zostały wyciągniete z badan prowadzonych wśród zarejestrowanych przedsiębiorstw i nie uwzględniają gwałtownego wzrostu zatrudnienia wśród niezarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw, jaki miał miejsce w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii. Wykres 11: Skumulowane zmiany w gospodarce przedsiębiorstw z rozbiciem na rozmiar przedsiębiorstwa (w liczbie osób) w latach Hiszpania Portugalia Włochy Irlandia Słowacja Holandia Polska Czechy Francja Belgia Niemcy Wielka Bryt. Duże Średnie Małe --15% - -5% 0% 5% 15%. 15

16 3. Perspectywy na rynkach średnich przedsiębiorstw Oczekuje się, że do 2019 r. Średnie przedsiębiorstwa będą generować WDB 1,2 biliona euro Po kilku słabszych latach, europejskie średnie przedsiębiorstwa uzyskują wyrównany wzrost. Oczekuje się, że ich w 2015 r. ich wkład w WDB wyniesie około 1.3 biliona euro, co będzie oznaczać roczny wzrost o około 3.0%. Do 2019 r. oczekuje się, że roczny wkład średnich przedsiębiorstw w WDB wzrośnie o dodatkowe 146 miliardów euro co zwiększy całkowitą wartość WDB do przeszło 1.2 biliona euro w roku Wykes 12: Nominalna WDB wygenerowana przez średnie przedsiębiorstwa, w miliardach euro, w latach Do 2019 r. Roczny obrót średnich przedsiębiorstw wzrośnie do 5,4 biliona euro Europejskie średnie przedsiębiorstwa osiągnęły w 2014 r. szacowany obrót na 4.6 biliona euro, co oznacza wzrost o przeszło jedną piątą z 3.8 biliona euro w 2009 roku. Oczekuje się, że ów wkład w gospodarkę europejską wzrośnie w 2015 r. osiągając 4.7 biliona euro. Także w kolejnych latach oczekuje się wyrównanego wzrostu, prognozuje się, że w 2019 r. obrót wyniesie około 5.4 biliona euro Wykres 13: Nominalny obrót wygenerowany przez średnie przedsiębiorstwa, w miliardach euro, w latach

17 Europejskie średnie przedsiębiorstwa osiągnęły w 2014 r. szacowany obrót na 4.6 biliona euro, co oznacza wzrost o przeszło jedną piątą z 3.8 biliona euro w 2009 roku 17

18 Oczekuje się, że w 2019 r. Na rynku działać będzie średnich przedsiębiorstw 200 Wykres 14: Liczba średnich przedsiębiorstw w tysiącach w latach Liczba średnich przedsiębiorstw na rynku w latach była mniej więcej wyrównana, przy czym wywołane recesją upadki przedsiębiorstw w Europie południowej były równoważone przez rozwój firm w krajach północnej i zachodniej Europy. W 2014 r. w krajach objętych badaniem działało około średnich przedsiębiorstw. Oczekuje się, że w 2015 roku liczba ta nie ulegnie większym zmianom, co odzwierciedla trudne warunki z jakimi nadal boryka się Europa. Jednak oczekuje się, że do 2019 r. przybędzie 7700 firm, przewidujemy, że na rynku działać będzie średnich przedsiębiorstw Zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach będzie równomiernie wzrastać, osiągając w 2019 r 19,3 miliona W ostatnich kilku latach mieliśmy do czynienia z zastojem w zatrudnieniu w europejskich średnich przedsiębiorstwach, redukcję etatów w krajach południowych równoważyło tworzenie nowych miejsc pracy w innych częściach kontynentu. Dopiero w 2014 r. odnotowano wzrost zatrudnienia o 0.8%, niemal połowę tego wzrostu zapewniło tworzenie miejsc pracy przez średnie przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii. W dalszej perspektywie przewiduje się równomierny wzrost. Przewiduje się, że do 2019 r. średnie przedsiębiorstwa będą zwiększać zatrudnienie o około 124 tysięcy osób rocznie, całkowite zatrudnienie wyniesie wówczas 19.3 miliona pracowników Wykres 15: Zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach, w tysiącach w latach

19 Liczba średnich przedsiębiorstw na rynku w latach była mniej więcej wyrównana, przy czym wywołane recesją upadki przedsiębiorstw w Europie południowej były równoważone przez rozwój firm w krajach północnej i zachodniej Europy 19

20 Rzut oka na europejskie średnie przedsiębiorstwa Z jakimi tendencjami mamy obecnie do czynienia w średnich przedsiębiorstwach? Chcieliśmy przedstawić priorytety, obawy i działalność średnich przedsiębiorstw w całej Europie poprzez bezpośrednią dyskusję z samymi firmami. Oto migawka, odzwierciedlająca wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 814 decydentów biznesowych ze średnich przedsiębiorstw. Wzrost W całej Europie, pomimo utrzymującej się na niektórych rynkach niepewności, średnie przedsiębiorstwa wykazują odporność i optymizm. W ankiecie przeprowadzonej wśród liderów biznesu, przeważająca większość (75%) powiedziała, że oczekuje iż w ciągu kolejnych 12 miesięcy obrót ich firm pozostanie bez zmian lub wzrośnie. 39% powiedziało, że spodziewa się wzrostu obrotów nawet o. Ów optymizm przekłada się także na zatrudnienia. Średnie przedsiębiorstwa spodziewają się także, iż w przyszłym roku zwiększą zatrudnienie. 55% firm planuje zatrudnić w 2015 roku nowych pracowników, i choć w większości przypadków zakłada się na jedynie skromny wzrost zatrudnienia, to 1 na 10 przedsiębiorstw planuje zatrudnienie przeszło 25 nowych osób. Jednak liderzy średnich przedsiębiorstw planując rozwój uwzględniają możliwość spadku koniunktury i pamiętają o wprowadzeniu zabezpieczeń. Kluczową kwestią jest efektywność. Kluczowe priorytety firm w nadchodzącym roku to kontrola kosztów (51%) oraz wzrost efektywności (48%). Pytani o wyzwania, przed jakimi stoją ich firmy, liderzy średnich przedsiębiorstw jako najważniejsze wymieniają efektywność (34%) oraz produktywność personelu (33%). Efektywność działalności jest także celem inwestycji dokonywanych przez średnie przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem nowych produktów lub usług (27%), efektywność działalności została wskazana, jako bieżący priorytet. P5 Obecne inwestycje 25% 27% 27% 27% 26% 26% 23% 15% 18% 18% 17% 15% 12% 11% 9% 5% 0% Nowy produkt lub Wydajność firmy Produktywność Wzrost firmy Szkolenie/rozwój Obsługa klienta Koszty pracownicze Ekspansja Dostępność Zarządzanie talentami Finansowanie Zgodność Audytowalność/ident 20

21 3 największe wyzwania dla eksportu Inne 4% Bariera językowa 15% Brak doświadczenia 22% Obawy walutowe 29% Podatki i finansowanie 47% Regulacje 57% 0% 40% 50% 60% Eksport Zgodnie z danymi historycznymi, ankieta wykazała, że jedna czwarta średnich przedsiębiorstw nie sprzedaje na rynku zagranicznym. Jednak wśród prowadzących eksport blisko dla jednej trzeciej, eksport odpowiada za więcej niż ich działalności. Największymi wyzwaniami dla eksporterów są przepisy (57%) i sprawy podatkowe/ finansowe (47%). Tradycyjnie średnie przedsiębiorstwa osiągały korzystną pozycję łącząc lokalne powiązania z działaniem globalnym. Oznacza to, że mogą one docierać do dalszych rynków, przy wykorzystaniu lokalnych dostawców i działań, mają też tendencję do lokalnego zachowywania większej części PKB niż przedsiębiorstwa należące do innych segmentów. Badanie wykazało, że najważniejszym rynkiem zagranicznym jest wewnętrzny rynek europejski, 71% firm wiąże dalszy rozwój eksportu z Europą. Niemcy, jako największa gospodarka europejska są rynkiem zbytu dla 47% eksporterów, drugie miejsce przypada Francji będącej rynkiem dla 39% eksporterów. Dostęp do środków finansowych W ostatnich, trudnych gospodarczych, czasach dostęp do środków finansowych pozostaje jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się średnie przedsiębiorstwa. Uzyskanie środków finansowych stanowi wyzwanie dla 22% respondentów, a głównym źródłem finansowania zewnętrznego, co nie powinno zaskakiwać, są przeważnie kredyty bankowe (37%). Być może ze względu na to, oraz na niedawne problemy z dostępem do kapitału, 74% badanych rozważyło by, lub już rozważało alternatywne źródła finansowania, jak np. finansowanie kapitałowe i finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding). 39% liderów średnich przedsiębiorstw zgłosiło także obawy o kapitał obrotowy, mówili oni, że UE powinna zrobić więcej na rzecz poprawy struktury kredytów i obniżenia stop oprocentowania. W pierwszej kolejności jednak przedstawiciele średnich przedsiębiorstw skarżą się na biurokrację, 53% wzywa do ograniczenia biurokracji i wypełniania formularzy. 21

22 Główne wyzwania związane z talentami Inne 1% Planowanie sukcesji Zbajdowanie utalentowanych kierowników 35% Zatrudnianie potrzebny chumiejętnosci 47% Zatrzymywanie dobrych pracowników 60% 0% 40% 60% 80% TalTalent i życie zawodowe Odwiecznym problemem tego sektoru jest zarządzanie talentami. W przeszłości atrakcyjne dla średnich przedsiębiorstw było przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników, potrzebnych do rozwoju. W badaniu liderzy biznesu powiedzieli, że głównym wyzwaniem dla zarządzania talentami jest zatrzymanie wartościowych pracowników (60%), pomimo występujących na niektórych rynkach problemów z bezrobociem, podczas gdy główną barierą do zatrudnienia jest płaca (59%) oraz zaoferowanie rozwoju zawodowego (50%) Życie zawodowe jest kluczowym polem walki w wojnie o talenty. Ankieta wykazała, że 64% pracuje czasami po normalnych godzinach pracy, a 47% pracodawców umożliwia pracownikom pracę z domu. Najniższy odsetek pracowników, którzy mogą pracować z domu odnotowano na Słowacji (), zaś najwyższy (58%) w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zapewnienie pracownikom pewnego stopnia elastyczności w organizacji życia/pracy wydaje się być kluczem do zatrzymania wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza z pokolenia Milenium, którzy mają tendencję do cenienia mniej restrykcyjnego stylu pracy, wspieranego przez nowocześniejsze narzędzia. Aż 62% ankietowanych liderów biznesu powiedziało, że u przyszłego pracodawcy atrakcyjne dla nich byłyby elastyczne godziny pracy. Oferta dalszych szkoleń (40%) i możliwość pracy z domu (39%) także byłyby czynnikami decydującymi o podjęciu konkretnej pracy. Dla niektórych frustrujące jest tempo postępu technologicznego. O ile dwu trzecim (70%) oferowano regularne szkolenia skierowane na zapoznanie z postępem technologicznym, to 40% czuło, iż są pod presją, bądź niezdolni do poradzenia sobie z nowymi produktami programistycznymi lub urządzeniami technicznymi. Innowacja IT Jak wykazano wcześniej, średnie przedsiębiorstwa są bardzo innowacyjne. W ankiecie 93% informowało o planowanych na 2015 r. inwestycjach w IT. W 29% przypadków inwestycje te będą znaczące (powyżej ). Głównymi priorytetami są: zarządzanie dokumentami (), analiza biznesowa (28%) a także aplikacje/ oprogramowanie biznesowe (28%) Jedynie 32% twierdzi, że w pełni wykorzystują potencjał inwestycji w oprogramowanie. Ankieta wykazała, że w wykorzystaniu pełnego potencjału oprogramowania przeszkadza firmom brak zrozumienia przez użytkowników / szkolenia (27%) i niekompatybilność różnych systemów oprogramowania (23%). Wiele średnich przedsiębiorstw nie traktuje jeszcze priorytetowo Internetu, handlu elektronicznego i docierania do klientów drogą cyfrową. 53% respondentów uważa, że transformacja cyfrowa to temat, który istotny będzie dopiero za jakiś czas. 22

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski www.pwc.com Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Wrzesień 2015 r. Raport powstał na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie świętokrzyskim Jakub Fulara, Departament Klienta Biznesowego Warszawa, 18 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie Raportu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej 1 Cel badania Głównym celem badania jest określenie korzyści, jakie kraje UE15 osiągają

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO

KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO KIERUNKI 2014 SEKTOR AUTO-MOTO Rola i wpływ auto-moto na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym auto-moto tworzy 7,8% wartości dodanej (104 mld PLN w 2012 r.); wpływ bezpośredni części produkcyjnej jest

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Warszawa / 29 / 03 / 2012 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Inwestorzy zadowoleni z Polski 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2015

Ankieta koniunkturalna 2015 Struktura respondentów / branże Budownictwo 11% 3% Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, utylizacja odpadów Przemysł przetwórczy 15% 52% Usługi Handel 19% Struktura respondentów / kraj pochodzenia

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

znaczenie gospodarcze sektora kultury

znaczenie gospodarcze sektora kultury znaczenie gospodarcze sektora kultury wstęp do analizy problemu streszczenie Instytut Badań Strukturalnych Piotr Lewandowski Jakub Mućk Łukasz Skrok Warszawa 2010 Raport prezentuje rezultaty badania, którego

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 12 Bezrobocie w Polsce na tle sytuacji w UE Dane Eurostatu pochodzą z badań LFS (Labour Force Survey, w Polsce LFS realizowanego jako BAEL Badanie Aktywności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII

RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII RYNEK MOTORYZACYJNY W HISZPANII GRUDZIEŃ 2015 www.spain.trade.gov.pl www.facebook.com/wphimadryt @WPHI_Madryt Spis treści 1. Sytuacja gospodarcza Hiszpanii i jej wpływ na rynek motoryzacyjny... 3 2. Branża

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu

ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE. Próbka raportu ANALIZA RYNKU ZDROWEJ ŻYWNOŚCI W POLSCE Próbka raportu Spis treści 1. Zawartośd raportu... 3 2. Przedstawienie YPI... 4 3. Analiza popytu na żywnośd ekologiczną (fragment)... 5 4. Trendy i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Warszawa, 25 września 2015 Raport powstały na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Rynek piwa w Polsce i UE

Rynek piwa w Polsce i UE Rynek piwa w Polsce i UE mgr Katarzyna ROLA IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: katarzyna.rola@ierigz.waw.pl, Tel: +48 22 50 54 632 Rynek. Rynek to kluczowa kategoria ekonomii głównego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo