Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o Europejskim. Wpływie. Gospodarczym. Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE. www.midmarketimpact.com"

Transkrypt

1 Raport o Europejskim Wpływie Gospodarczym Wpływ średnich przedsiębiorstw na sytuację gospodarczą UE 1

2 Wprowadzenie Znaczenie średniej wielkości przedsiębiorstw jest w Europie niedostatecznie doceniane. Jedynie niemiecki sektor małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Mittelstand) dysponuje biznesową i kulturową platformą, powszechnie uznawaną przez decydentów politycznych, liderów biznesu i ogół społeczeństwa. Nawet powierzchowne badania wykazują, że średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej i zatrudniają miliony ludzi. Brakuje jednak definitywnego badania, które zbierałoby różnorodne elementy by zapewnić kompleksowe i wiarygodne spojrzenie na wpływ tego sektora, jego charakterystykę i sukcesy. W Sage, bardzo dbamy o naszych klientów zarówno należących do średnich firm, jak i do dużych korporacji. Naszym celem jest zapewnianie im czegoś więcej niż tylko doskonałe oprogramowanie i wsparcie. Rozumiemy ich aspiracje i staramy się zapewnić im wszystkie potrzebne informacje do skutecznego prowadzenia ich działalności. Jako orędownik naszych klientów i całego rynku średnich przedsiębiorstw chcemy wpłynąć na wzrost świadomości jak niezwykle ważny jest ten segment gospodarki europejskiej. Chcemy by decydenci, media, konsumenci, przedstawiciela świata biznesu i samych średnich przedsiębiorstw rozumieli i doceniali potencjał wzrostu tego segmentu i to, jak można zapewnić mu dalsze wsparcie. Wierzymy, że europejskie średnie przedsiębiorstwa są cichymi bohaterami gospodarki, czego niniejszy raport dowodzi. Dyrektor Generalny Sage ds. Średnich Przedsiębiorstw, Jayne Archbold 2

3 Treść Wprowadzenie 2 Francja 48 Streszczenie 4 Portugalia 54 Podsumowanie międzynarodowe 6 Włochy 61 Porównania międzynarodowe 13 Holandia 69 Perspektywy na rynkach średnich przedsiębiorstw Prezentacja fragmentów europejskiego rynku średnich przedsiębiorstw Wielka Brytania Irlandia Niemcy Hiszpania Belgia Polska Słowacja Republika Czeska Podsumowanie Załącznik techniczny O firmie Sage Prawa autorskie i podziękowania W opracowaniu niniejszego raportu pomagała Cebr niezależna firma doradcza specjalizująca się w kwestiach gospodarki i biznesu, założona w 1992 roku. Raport w znacznej mierze opiera się na ich niezależnych badaniach. Badanie obejmuje 12 głównych gospodarek europejskich. Dodatkowo przy sporządzaniu raportu wykorzystano wyniki ankiet wypełnionych przez 814 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych z 12 krajów europejskich. Wywiady przeprowadzono online w grudniu 2014 r. Realizowała je firma Redshift Research, która wykorzystała rozsyłane pocztą elektroniczną zaproszenia i internetową ankietę. Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie przedstawiają zdanie jego autorów i są oparte na przeprowadzonych przez nich badaniach. Treść raportu może odbiegać od poglądów firmy Sage. 3

4 Streszczenie 4 Na przestrzeni ostatniego trudnego okresu w gospodarce europejskiej trwała dyskusja na temat potencjalnych źródeł wzrostu w wiodących gospodarkach Europy. Decydenci polityczni i komentatorzy koncentrowali się raczej na roli startupów i dużych przedsiębiorstw. Celem niniejszego raportu jest przedstawienie przedsiębiorstw plasujących się pomiędzy owymi kategoriami, zbyt dużych na rolę tradycyjnej małej firmy a zarazem mniejsze od, dominujących w wiadomościach gospodarczych, spółek notowanych na giełdach. Firma Sage zleciła Centre for Economics and Business Research (Cebr) zbadanie charakterystyki gospodarczej średnich przedsiębiorstw (które dalej w tekście nazywamy średnimi przedsiębiorstwami ) w 12 wybranych gospodarkach europejskich, które łącznie składają się na 86% PKB UE. Celem niniejszego opracowania jest podkreślenie znaczenia wkładu średnich przedsiębiorstw w gospodarkę europejską. Niniejszy raport przedstawia wyniki badań i powiązanego z nim zbierania informacji. W dyskusjach ekonomicznych i politycznych często przeocza się średnie przedsiębiorstwa, koncentrując się na dużych korporacjach i małych firmach / startupach. Jednak, jak wykaże ten raport, średnie przedsiębiorstwa są kluczowym elementem działalności gospodarczej w całej Europie. W 2014 roku, w krajach objętych analizą, średnie przedsiębiorstwa stanowiły zaledwie 1% wszystkich firm z gospodarki przedsiębiorstw, jednak wypracowały obrotów, wygenerowały 18% wartości dodanej brutto (WDB)* i zapewniły zatrudnienie dla 17% siły roboczej. W tym roku średnie przedsiębiorstwa zatrudniały łącznie 18.7 mln osób. Jest to znaczny wkład w całkowite zatrudnienie na kontynencie, na którym powszechnie jest podwyższone bezrobocie i powolne tworzenie miejsc pracy. Jednak także średnie przedsiębiorstwa zostały, w ostatnich latach, dotknięte zakłóceniami na europejskim rynku pracy, na którym poziom bezrobocia pozostał bez zmian w okresie lat Dopiero w 2014 r. odnotowano wzrost zatrudnienia o 0.8%. Niemal połowę tego wzrostu zapewniło tworzenie miejsc pracy przez średnie przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii. W dalszej perspektywie liczy się na równomierny wzrost. Przewiduje się, że do 2019 r. średnie przedsiębiorstwa będą zwiększać zatrudnienie o około 124 tysięcy osób rocznie, całkowite zatrudnienie wyniesie wówczas 19.3 miliona pracowników. W obrębie badanych krajów udział średnich przedsiębiorstw w generowaniu WDB wynosił od 15% a 23% łącznej wartości generowanej przez gospodarkę przedsiębiorstw. W wartościach bezwzględnych, szacuje się, że niemieckie średnie przedsiębiorstwa wygenerowały w 2014 r. 298 mld EUR, czyli równowartość około WDB całej gospodarki przedsiębiorstw. Oczekuje się, że WDB generowana przez średnie przedsiębiorstwa osiągnie w 2015 r. około 1.06 biliona, co będzie stanowić wzrost o średnio 3%, zaś w roku 2019 osiągnie 1.2 biliona

5 WDB generowana przez średnie przedsiębiorstwa wzrosła zaledwie z878 miliardów w 2009 roku do szacowanego 1.03 biliona euro w 2014 roku (w przeliczeniu na obecne ceny). W przyszłości oczekuje się dalszego wzrostu, wspomaganego przez stopniowe odradzanie się popytu oraz złagodzenie finansowych ograniczeń dotykających średniej wielkości przedsiębiorstwa. Oczekuje się, że WDB generowana przez średnie przedsiębiorstwa osiągnie w 2015 r. około 1.06 biliona, co będzie stanowić wzrost o średnio 3%, zaś w roku 2019 osiągnie 1.2 biliona. Niezależnie od powyższego wkładu w gospodarkę, średnie przedsiębiorstwa są ważnym motorem eksportu. W badanych krajach odpowiadały za 17% całego eksportu towarów. W obrębie dwunastu krajów objętych badaniem średnie firmy eksportowały w 2012 r. towary o łącznej wartości 634 miliardów. Eksporterzy zapewnili cenny impuls popytu dla krajowych gospodarek, które na skutek polityki oszczędnościowe i wysokiego zadłużenia gospodarstw domowych, borykają się ze słabym popytem krajowym. jest wyższa od średniej krajowej. Jedynie w Irlandii, Niemczech i Francji produktywność średnich przedsiębiorstw jest niższa od średniej krajowej gospodarki przedsiębiorstw. W badanych 12 krajach firmy te finansują 15% wydatków na badania i rozwój, co dodatkowo podkreśla to jak średnie przedsiębiorstwa pomagają w napędzaniu postępu technologicznego i zwiększeniu zasobów wiedzy. * WDB jest miarą produkcji gospodarczej obejmującą towary i usługi. Mniej więcej porównywalna do PKB, może być traktowane jako dochód/obrót, pozostały po odjęciu kosztu ich pozyskania. Patrz załącznik techniczny. Dodatkowo średnie przedsiębiorstwa są istotnym motorem postępu. Blisko dwie trzecie ze średnich przedsiębiorstw działa innowacyjnie (63%), rozwija i przyjmuje nowe produkty i praktyki biznesowe. Co więcej we wszystkich badanych krajach innowacyjność średnich firm była wyższa od przeciętnej dla danej gospodarki. W 9 z 12 analizowanych krajów wartość dodana, generowana przez pracowników średnich przedsiębiorstw 5

6 1. Podsumowanie międzynarodowe W 2014 r. Średnie firmy wygenerowały 1.0 biliona EUR WDB W obrębie badanych krajów udział średnich przedsiębiorstw w generowaniu WDB wynosił od 15% do 23% łącznej wartości generowanej przez gospodarkę przedsiębiorczą. W wartościach bezwzględnych, szacuje się, że niemieckie średnie przedsiębiorstwa wygenerowały w 2014 r. 298 mld EUR, czyli równowartość WDB całej gospodarki przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa w większych, bardziej dojrzałych gospodarkach, jak np. brytyjska, francuska, włoska i hiszpańska generują proporcjonalnie mniejszy odsetek całkowitej WDB. Naturalną cechą mniejszych gospodarek jest mniejszy potencjał średnich przedsiębiorstw, jednak zazwyczaj generują one większą część WDB całej gospodarki przedsiębiorstw (np. kraje widniejące po prawej stronie Wykres 1 - naprzeciw) Wykres 1: Wartość dodana brutto (WDB) generowana przez średnie przedsiębiorstwa, w wartościach bezwzględnych (miliardy euro) i jako procent WDB całej gospodarki przedsiębiorstw (2014 r.) Niemcy 205 Wielka Brytania 139 Francja 106 Włochy Hiszpania Holandia WDB w mld euro (lewa oś) Udział w całej WDB (prawa oś) Polska Belgia Czechy Irlandia Portugalia 6 Słowacja 25% 15% 5% 0% Średnie przedsiębiorstwa obejmują firm Wykres 2: Porównanie liczby średnich przedsiębiorstw działających w 2014 r. Liczba średnich przedsiębiorstw w poszczególnych krajach objętych analizą jest bardzo różna. W Niemczech działa średnich przedsiębiorstw, co stanowi 32% wszystkich średnich przedsiębiorstw w badanych krajach. Niemieckie i brytyjskie firmy stanowią 46% średnich przedsiębiorstw z 12 krajów przedstawionych na sąsiednim rysunku. Na Słowacji działa około 2150 średnich przedsiębiorstw, czyli mniej niż 4% takich przedsiębiorstw działających w Niemczech WB Francja Czechy Niemcy Holandia Hiszpania Włochy Portugalia Irlandia Słowacja Belgia Polska 6

7 W obrębie badanych krajów udział średnich przedsiębiorstw w generowaniu WDB wynosił od 15% do 23% łącznej wartości generowanej przez gospodarkę przedsiębiorczą. 23 % 15 % 7

8 Średnie przedsiębiorstwa wnoszą znaczący wkład w produkcję i zatrudnienie W Portugalii średnie przedsiębiorstwa pomimo iż jest ich zaledwie 4500 generują 22% WDB całej gospodarki przedsiębiorstw, zatrudniając zaledwie 16% wszystkich pracowników. Nieproporcjonalnie duży wkład w WDB (w stosunku do zatrudnienia) obserwuje się także w Holandii, jak i również w innych gospodarkach z Południa Europy, np. w Hiszpanii i Włoszech. W Niemczech średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za jedną piątą zarówno WDB jak i zatrudnienia Wśród krajów objętych badaniem jedynie w Holandii, Portugalii, Polsce i Czechach średnie przedsiębiorstwa mają wyższy udział w całkowitej WDB. Wykres 3: Udział średnich przedsiębiorstw w krajowej wartości dodanej brutto (WDB) i całkowitym zatrudnieniu w 2014 r. 24% 22% 18% 16% 14% 12% 22% Holandia 22% Portugalia 21% 21% 19% 19% 19% 16% Polska Czechy Niemcy Belgia WDB Hiszpania WB Zatrudnienie 19% 17% 17% 17% 17% 17% 15% 13% 16% 21% Irlandia 13% Włochy 15% 16% 15% Słowacja Francja Średnie przedsiębiorstwa zatrudniają w całej Europie 18,7 mln osób Wśród krajów objętych badaniem najwięcej pracowników zatrudniają niemieckie średnie przedsiębiorstwa, w których pracuje 5,5 mln pracowników. W czterech krajach o największym sektorze średnich przedsiębiorstw pracują przeszło dwie trzecie wszystkich pracowników europejskich średnich przedsiębiorstw 12.7 mln osób. Pomimo, że PKB Polski wynosi około 40% hiszpańskiego, polskie średnie przedsiębiorstwa zatrudniają więcej pracowników niż hiszpańskie. Odzwierciedla to niższą produktywność polskich średnich przedsiębiorstw, jak również gwałtowny spadek zatrudnienia, jaki wystąpił w ostatnich latach w Hiszpanii Wykres 4: Zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach (w tysiącach), 2014 r Niemcy WB Francja Włochy Polska Hiszpania Holandia Czechy Portugalia Belgia Irlandia Słowacja 8

9 W 9 z 12 analizowanych krajów wartość dodana, generowana przez pracowników średnich przedsiębiorstw jest wyższa od średniej krajowej Jedynie w Irlandii, Niemczech i Francji produktywność średnich przedsiębiorstw jest niższa od średniej krajowej gospodarki przedsiębiorstw. Pracownicy średnich przedsiębiorstw w Belgii uzyskują najwyższą średnią wartość WDB na pracownika wynosiła ona w okresie średnio 82,900 euro na pracownika. Wykres A: Produktywność pracowników (w tysiącach euro rocznej WDB na pracownika), średnia z lat Średnie przedsiębiorstwa Gospodarka przedsiębiorstw W Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, WDB generowana przez pracowników średnich przedsiębiorstw jest co najmniej o 25% wyższa od średniej dla całych gospodarek tych krajów. Pokazuje to jak średnie przedsiębiorstwa pomagają w zwiększaniu produktywności w tych, borykających się z problemami, gospodarkach. Średnie przedsiębiorstwa wyeksportowały w 2012 r. towary o wartości 634 miliardów euro W obrębie dwunastu krajów objętych badaniem średnie przedsiębiorstwa eksportowały w 2012 r. towary o łącznej wartości 634 miliardów. Odpowiada to za 17% całego eksportu towarów w owym roku. Udział niemieckiego eksportu towarów eksportowanych przez średnie przedsiębiorstwa należy do najniższych wynosi zaledwie 12%. Jednak w wartościach bezwzględnych niemieckie średnie przedsiębiorstwa pozostają największym eksporterem spośród krajów objętych badaniem. W 2012 r. niemieckie średnie przedsiębiorstwa wyeksportowały towary o wartości 219 miliardów euro. Włoskie średnie przedsiębiorstwa mają największy udział w krajowym eksporcie towarów, w 2012 roku ów udział wyniósł 27% co przekładało się na 105 miliarda euro. 0 25% 15% 5% Belgia Włochy Holandia Portugalia Irlandia Holandia WB Irlandia Włochy Hiszpania Francja Belgia Niemcy Francja Hiszpania WB Portugalia Polska Czechy Niemcy Polska Czechy Słowacja Słowacja Wykres 5: Udział średnich przedsiębiorstw w całym krajowym eksporcie towarów, w 2012 r. 27% 25% 25% 24% 17% 15% 14% 12% 12% 11% 11% 9

10 10 We wszystkich badanych krajach innowacyjność średnich firm była wyższa, niz jest to w przypadku przeciętnej gospodarki

11 Średnie przedsiębiorstwa, częściej niż typowe firmy, wprowadzają innowacje We wszystkich badanych krajach innowacyjność średnich firm była wyższa, niz jest to w przypadku przeciętnej gospodarki. W 2012 roku we wszystkich krajach oprócz Polski i Słowacji, przeszło połowa średnich firm wprowadziła innowacje. W Irlandii i Niemczech odsetek ten zbliżał się do trzech czwartych. We Włoszech, a także w Hiszpanii i Portugalii średnie przedsiębiorstwa wprowadzają innowacje znacznie częściej niż inne podmioty. Prawdopodobnie przyczynia się to do obserwowanej tam wyższej produktywności. Wykres 6: Odsetek firm, które w 2012 r. wprowadzały innowacje. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 74% 74% 67% 59% Irlandia Niemcy 71% 69% 67% 66% 66% Średnie przedsiębiorstwa Wszystkie przedsiębiorstwa 58% 57% 56% 56% 56% 55% 53% 51% 44% 50% Włochy Belgia Portugalia Francja Holandia Czechy WB 40% 36% 34% 34% 23% Hiszpania Słowacja Polska Źródło: Badanie wspólnotowe na temat innowacji (CIS), analiza Cebr W 2013 r. Średnie przedsiębiorstwa zainwestowały w badania i rozwój 22 miliardy euro W 2013 r. europejskie średnie przedsiębiorstwa wydały na badania i rozwój 22,4 miliarda euro; odpowiada to za 15% wydatków poniesionych na ten cel przez wszystkie przedsiębiorstwa. Niemieckie średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za przeszło połowę tej sumy ich wydatki wyniosły 5,9 miliarda euro; jednakże stanowiło to zaledwie 11% całkowitych niemieckich wydatków na badania i rozwój w owym roku. Równocześnie w mniejszych gospodarkach średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za znacznie wyższy odsetek wydatków na badania i rozwój. Wykres 7: Wydatki na badania i rozwój (w milionach lewa oś) i udział całości wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój (prawa oś), 2013 r Niemcy WB Wydatki na B+R (lewa oś) Udział wydatków na B+R (prawa oś) Francja Holandia Hiszpania Włochy Belgia Irlandia Polska Portugalia Czechy Słowacja 45% 40% 35% 25% 15% 5% 0% Źródło: Eurostat Wydatki firm na badania i rozwój, baza danych (BERD), analiza Cebr 11

12 12 Brytyjskie średnie przedsiębiorstwa osiągnęły najbardziej dynamiczny wzrost od czasu kryzysu z 2009 r

13 2. Porównania międzynarodowe Od recesji z roku 2009, największy powrót koniunktury odnotowano w wielkiej brytanii. Brytyjskie średnie przedsiębiorstwa osiągnęły najbardziej dynamiczny wzrost od czasu kryzysu z 2009 r. Jednakże, jako że wzrost liczony jest w pieniądzu, skala wzrostu jest zawyżona ze względu na stosunkowo wysoką inflację, w okresie Również Niemcy i Polska odnotowały wysoki wzrost, WDB w tych krajach osiągnął, wśród średnich przedsiębiorstw, w okresie pięciu lat do 2014 r. Tymczasem peryferyjne gospodarki, takie jak Irlandia, Portugalia i Hiszpania odnotowały w 2014 niższą WDB niż w roku Odzwierciedla to przeciągające się zaburzenia w gospodarce, do jakich doszło w tych krajach, w latach objętych analizą. Wykres 8: Skumulowane zmiany w nominalnej WDB wśród średnich przedsiębiorstw, mierzonej w lokalnej walucie w latach Irlandia Portugalia Hiszpania Holandia Włochy Francja Czechy Belgia Słowacja Niemcy Polska WB -13% -11% -8% 5% 11% 13% 15% 16% 18% 19% 33% % 0 Wpływ europejskiego kryzysu zatrudnienia na średnie przedsiębiorstwa W większości krajach objętych analizą, w okresie pięciu lat do 2014 r. zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach zmalało. Odzwierciedla to skalę redukcji miejsc pracy w trakcie kryzysu finansowego i po nim, a także podwyższony poziom bezrobocia będący skutkiem polityki oszczędnościowej stosowanej w wielu peryferyjnych gospodarkach. Głównymi wyjątkami są Wielka Brytania która doświadczyła w ostatnich kilku latach gwałtownego wzrostu zatrudnienia oraz Niemcy, w których zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach od 2005 r. utrzymuje się na stałym poziomie lub rośnie. Wykres 9: Skumulowane zmiany w zatrudnieniu w średnich przedsiębiorstwach (w osobach) w okresie Hiszpania Portugalia Włochy Irlandia Słowacja Holandia Polska Czechy Francja Belgia Niemcy WB -18% -13% -7% -5% -4% -4% -3% -2% 0% 5% 9% - -15% - -5% 0% 5% 15% 13

14 14 W porównaniu z wkładem wnoszonym w WDB przez małe i duże przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, w okresie pięciu lat do roku 2014, jedynie w Czechach uzyskały wzrost szybszy od nich

15 Jedynie w czechach średnie przedsiębiorstwa doznały wzrostu W porównaniu z wkładem wnoszonym w WDB przez małe i duże przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, w okresie pięciu lat do roku 2014, jedynie w Czechach uzyskały wzrost szybszy od nich. W Polsce, Holandii i Irlandii, średnie przedsiębiorstwa uzyskały najniższy wzrost wśród wszystkich trzech kategorii przedsiębiorstw. W większości krajów (8 z 12) duże przedsiębiorstwa uzyskały najwyższy wzrost WDB spośród wspomnianych trzech segmentów ryku. Wykres 10: Skumulowane zmiany w WDB w gospodarce przedsiębiorstw, wg rozmiaru przedsiębiorstwa, mierzonej w lokalnej walucie w latach Irlandia Portugalia Hiszpania Holandia Włochy Francja Czechy Belgia Słowacja Duże Średnie Małe Niemcy Polska Wielka Bryt % 40%. W połowie krajów objętych badaniem zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach było niższe od oczekiwanego Diagram po prawej porównuje wzrost zatrudnienia w latach w różnych segmentach gospodarek poszczególnych krajów. Jeżeli chodzi o zatrudnienie w owym okresie, średnie przedsiębiorstwa w większości krajach (7 z 12) osiągnęły wyniki gorsze niż inne kategorie przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa w Hiszpanii, Irlandii, Polsce, Czechach, Belgii i Niemczech uzyskiwały wolniejszy wzrost zatrudnienia (lub nawet doznawały znaczącego spadku) w porównaniu do dużych i małych przedsiębiorstw należących do gospodarki przedsiębiorstw. Jedynym krajem, w którym średnie przedsiębiorstwa doswiadczyly najszybszego wzrostu w okresie pięciu lat do roku 2014 była Wielka Brytania. Dane te mogą być mylące, gdyż zostały wyciągniete z badan prowadzonych wśród zarejestrowanych przedsiębiorstw i nie uwzględniają gwałtownego wzrostu zatrudnienia wśród niezarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw, jaki miał miejsce w ostatnich latach w Wielkiej Brytanii. Wykres 11: Skumulowane zmiany w gospodarce przedsiębiorstw z rozbiciem na rozmiar przedsiębiorstwa (w liczbie osób) w latach Hiszpania Portugalia Włochy Irlandia Słowacja Holandia Polska Czechy Francja Belgia Niemcy Wielka Bryt. Duże Średnie Małe --15% - -5% 0% 5% 15%. 15

16 3. Perspectywy na rynkach średnich przedsiębiorstw Oczekuje się, że do 2019 r. Średnie przedsiębiorstwa będą generować WDB 1,2 biliona euro Po kilku słabszych latach, europejskie średnie przedsiębiorstwa uzyskują wyrównany wzrost. Oczekuje się, że ich w 2015 r. ich wkład w WDB wyniesie około 1.3 biliona euro, co będzie oznaczać roczny wzrost o około 3.0%. Do 2019 r. oczekuje się, że roczny wkład średnich przedsiębiorstw w WDB wzrośnie o dodatkowe 146 miliardów euro co zwiększy całkowitą wartość WDB do przeszło 1.2 biliona euro w roku Wykes 12: Nominalna WDB wygenerowana przez średnie przedsiębiorstwa, w miliardach euro, w latach Do 2019 r. Roczny obrót średnich przedsiębiorstw wzrośnie do 5,4 biliona euro Europejskie średnie przedsiębiorstwa osiągnęły w 2014 r. szacowany obrót na 4.6 biliona euro, co oznacza wzrost o przeszło jedną piątą z 3.8 biliona euro w 2009 roku. Oczekuje się, że ów wkład w gospodarkę europejską wzrośnie w 2015 r. osiągając 4.7 biliona euro. Także w kolejnych latach oczekuje się wyrównanego wzrostu, prognozuje się, że w 2019 r. obrót wyniesie około 5.4 biliona euro Wykres 13: Nominalny obrót wygenerowany przez średnie przedsiębiorstwa, w miliardach euro, w latach

17 Europejskie średnie przedsiębiorstwa osiągnęły w 2014 r. szacowany obrót na 4.6 biliona euro, co oznacza wzrost o przeszło jedną piątą z 3.8 biliona euro w 2009 roku 17

18 Oczekuje się, że w 2019 r. Na rynku działać będzie średnich przedsiębiorstw 200 Wykres 14: Liczba średnich przedsiębiorstw w tysiącach w latach Liczba średnich przedsiębiorstw na rynku w latach była mniej więcej wyrównana, przy czym wywołane recesją upadki przedsiębiorstw w Europie południowej były równoważone przez rozwój firm w krajach północnej i zachodniej Europy. W 2014 r. w krajach objętych badaniem działało około średnich przedsiębiorstw. Oczekuje się, że w 2015 roku liczba ta nie ulegnie większym zmianom, co odzwierciedla trudne warunki z jakimi nadal boryka się Europa. Jednak oczekuje się, że do 2019 r. przybędzie 7700 firm, przewidujemy, że na rynku działać będzie średnich przedsiębiorstw Zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach będzie równomiernie wzrastać, osiągając w 2019 r 19,3 miliona W ostatnich kilku latach mieliśmy do czynienia z zastojem w zatrudnieniu w europejskich średnich przedsiębiorstwach, redukcję etatów w krajach południowych równoważyło tworzenie nowych miejsc pracy w innych częściach kontynentu. Dopiero w 2014 r. odnotowano wzrost zatrudnienia o 0.8%, niemal połowę tego wzrostu zapewniło tworzenie miejsc pracy przez średnie przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii. W dalszej perspektywie przewiduje się równomierny wzrost. Przewiduje się, że do 2019 r. średnie przedsiębiorstwa będą zwiększać zatrudnienie o około 124 tysięcy osób rocznie, całkowite zatrudnienie wyniesie wówczas 19.3 miliona pracowników Wykres 15: Zatrudnienie w średnich przedsiębiorstwach, w tysiącach w latach

19 Liczba średnich przedsiębiorstw na rynku w latach była mniej więcej wyrównana, przy czym wywołane recesją upadki przedsiębiorstw w Europie południowej były równoważone przez rozwój firm w krajach północnej i zachodniej Europy 19

20 Rzut oka na europejskie średnie przedsiębiorstwa Z jakimi tendencjami mamy obecnie do czynienia w średnich przedsiębiorstwach? Chcieliśmy przedstawić priorytety, obawy i działalność średnich przedsiębiorstw w całej Europie poprzez bezpośrednią dyskusję z samymi firmami. Oto migawka, odzwierciedlająca wyniki ankiet przeprowadzonych wśród 814 decydentów biznesowych ze średnich przedsiębiorstw. Wzrost W całej Europie, pomimo utrzymującej się na niektórych rynkach niepewności, średnie przedsiębiorstwa wykazują odporność i optymizm. W ankiecie przeprowadzonej wśród liderów biznesu, przeważająca większość (75%) powiedziała, że oczekuje iż w ciągu kolejnych 12 miesięcy obrót ich firm pozostanie bez zmian lub wzrośnie. 39% powiedziało, że spodziewa się wzrostu obrotów nawet o. Ów optymizm przekłada się także na zatrudnienia. Średnie przedsiębiorstwa spodziewają się także, iż w przyszłym roku zwiększą zatrudnienie. 55% firm planuje zatrudnić w 2015 roku nowych pracowników, i choć w większości przypadków zakłada się na jedynie skromny wzrost zatrudnienia, to 1 na 10 przedsiębiorstw planuje zatrudnienie przeszło 25 nowych osób. Jednak liderzy średnich przedsiębiorstw planując rozwój uwzględniają możliwość spadku koniunktury i pamiętają o wprowadzeniu zabezpieczeń. Kluczową kwestią jest efektywność. Kluczowe priorytety firm w nadchodzącym roku to kontrola kosztów (51%) oraz wzrost efektywności (48%). Pytani o wyzwania, przed jakimi stoją ich firmy, liderzy średnich przedsiębiorstw jako najważniejsze wymieniają efektywność (34%) oraz produktywność personelu (33%). Efektywność działalności jest także celem inwestycji dokonywanych przez średnie przedsiębiorstwa. Wraz z rozwojem nowych produktów lub usług (27%), efektywność działalności została wskazana, jako bieżący priorytet. P5 Obecne inwestycje 25% 27% 27% 27% 26% 26% 23% 15% 18% 18% 17% 15% 12% 11% 9% 5% 0% Nowy produkt lub Wydajność firmy Produktywność Wzrost firmy Szkolenie/rozwój Obsługa klienta Koszty pracownicze Ekspansja Dostępność Zarządzanie talentami Finansowanie Zgodność Audytowalność/ident 20

21 3 największe wyzwania dla eksportu Inne 4% Bariera językowa 15% Brak doświadczenia 22% Obawy walutowe 29% Podatki i finansowanie 47% Regulacje 57% 0% 40% 50% 60% Eksport Zgodnie z danymi historycznymi, ankieta wykazała, że jedna czwarta średnich przedsiębiorstw nie sprzedaje na rynku zagranicznym. Jednak wśród prowadzących eksport blisko dla jednej trzeciej, eksport odpowiada za więcej niż ich działalności. Największymi wyzwaniami dla eksporterów są przepisy (57%) i sprawy podatkowe/ finansowe (47%). Tradycyjnie średnie przedsiębiorstwa osiągały korzystną pozycję łącząc lokalne powiązania z działaniem globalnym. Oznacza to, że mogą one docierać do dalszych rynków, przy wykorzystaniu lokalnych dostawców i działań, mają też tendencję do lokalnego zachowywania większej części PKB niż przedsiębiorstwa należące do innych segmentów. Badanie wykazało, że najważniejszym rynkiem zagranicznym jest wewnętrzny rynek europejski, 71% firm wiąże dalszy rozwój eksportu z Europą. Niemcy, jako największa gospodarka europejska są rynkiem zbytu dla 47% eksporterów, drugie miejsce przypada Francji będącej rynkiem dla 39% eksporterów. Dostęp do środków finansowych W ostatnich, trudnych gospodarczych, czasach dostęp do środków finansowych pozostaje jednym z głównych problemów, z jakimi borykają się średnie przedsiębiorstwa. Uzyskanie środków finansowych stanowi wyzwanie dla 22% respondentów, a głównym źródłem finansowania zewnętrznego, co nie powinno zaskakiwać, są przeważnie kredyty bankowe (37%). Być może ze względu na to, oraz na niedawne problemy z dostępem do kapitału, 74% badanych rozważyło by, lub już rozważało alternatywne źródła finansowania, jak np. finansowanie kapitałowe i finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding). 39% liderów średnich przedsiębiorstw zgłosiło także obawy o kapitał obrotowy, mówili oni, że UE powinna zrobić więcej na rzecz poprawy struktury kredytów i obniżenia stop oprocentowania. W pierwszej kolejności jednak przedstawiciele średnich przedsiębiorstw skarżą się na biurokrację, 53% wzywa do ograniczenia biurokracji i wypełniania formularzy. 21

22 Główne wyzwania związane z talentami Inne 1% Planowanie sukcesji Zbajdowanie utalentowanych kierowników 35% Zatrudnianie potrzebny chumiejętnosci 47% Zatrzymywanie dobrych pracowników 60% 0% 40% 60% 80% TalTalent i życie zawodowe Odwiecznym problemem tego sektoru jest zarządzanie talentami. W przeszłości atrakcyjne dla średnich przedsiębiorstw było przyciąganie i zatrzymywanie utalentowanych pracowników, potrzebnych do rozwoju. W badaniu liderzy biznesu powiedzieli, że głównym wyzwaniem dla zarządzania talentami jest zatrzymanie wartościowych pracowników (60%), pomimo występujących na niektórych rynkach problemów z bezrobociem, podczas gdy główną barierą do zatrudnienia jest płaca (59%) oraz zaoferowanie rozwoju zawodowego (50%) Życie zawodowe jest kluczowym polem walki w wojnie o talenty. Ankieta wykazała, że 64% pracuje czasami po normalnych godzinach pracy, a 47% pracodawców umożliwia pracownikom pracę z domu. Najniższy odsetek pracowników, którzy mogą pracować z domu odnotowano na Słowacji (), zaś najwyższy (58%) w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zapewnienie pracownikom pewnego stopnia elastyczności w organizacji życia/pracy wydaje się być kluczem do zatrzymania wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza z pokolenia Milenium, którzy mają tendencję do cenienia mniej restrykcyjnego stylu pracy, wspieranego przez nowocześniejsze narzędzia. Aż 62% ankietowanych liderów biznesu powiedziało, że u przyszłego pracodawcy atrakcyjne dla nich byłyby elastyczne godziny pracy. Oferta dalszych szkoleń (40%) i możliwość pracy z domu (39%) także byłyby czynnikami decydującymi o podjęciu konkretnej pracy. Dla niektórych frustrujące jest tempo postępu technologicznego. O ile dwu trzecim (70%) oferowano regularne szkolenia skierowane na zapoznanie z postępem technologicznym, to 40% czuło, iż są pod presją, bądź niezdolni do poradzenia sobie z nowymi produktami programistycznymi lub urządzeniami technicznymi. Innowacja IT Jak wykazano wcześniej, średnie przedsiębiorstwa są bardzo innowacyjne. W ankiecie 93% informowało o planowanych na 2015 r. inwestycjach w IT. W 29% przypadków inwestycje te będą znaczące (powyżej ). Głównymi priorytetami są: zarządzanie dokumentami (), analiza biznesowa (28%) a także aplikacje/ oprogramowanie biznesowe (28%) Jedynie 32% twierdzi, że w pełni wykorzystują potencjał inwestycji w oprogramowanie. Ankieta wykazała, że w wykorzystaniu pełnego potencjału oprogramowania przeszkadza firmom brak zrozumienia przez użytkowników / szkolenia (27%) i niekompatybilność różnych systemów oprogramowania (23%). Wiele średnich przedsiębiorstw nie traktuje jeszcze priorytetowo Internetu, handlu elektronicznego i docierania do klientów drogą cyfrową. 53% respondentów uważa, że transformacja cyfrowa to temat, który istotny będzie dopiero za jakiś czas. 22

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie

Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie KPMG W POLSCE Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie kpmg.pl Partner badania: 2 Rynek Private Equity w Polsce: fakty a opinie Spis treści 1 Wstęp 3 Przedmowa Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH

MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH DLACZEGO OBIEKTY DYSTRYBUCYJNE EUROPA PAŹDZIERNIK 2012 R. MOŻLIWOŚCI NA EUROPEJSKIM RYNKU OBIEKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH PRZEGLĄD Obiekty dystrybucyjne wspierają jeden z najważniejszych elementów obecnej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Styczeń 2015 Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Wojciech Bogdan Daniel Boniecki Eric Labaye Tomasz Marciniak Marcin Nowacki ii O McKinsey &

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP 2010 Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP pod redakcją

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski

Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Bilans przedsiębiorczości Jak wykorzystać potencjał małych i średnich firm? Krzysztof Iszkowski Współpracownicy i rozmówcy: Janusz Antonik, Paweł Budrewicz, Jarosław Ciepał, Beata Dąbek, Waldemar Jakowlew,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami

Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych. w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami Raport końcowy z badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami 1 SPIS TREŚ CI 1. WPROWADZENIE SYTUACJA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG

20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG 20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG Amerykańska Izba Handlowa w Polsce ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa Tel. +48 (22) 520 59 99 Faks +48 (22) 520

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ

STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH STRATEGIA PROEKSPORTOWEGO ROZWOJU GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, 23 października 2008 r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp 3 1. Diagnoza stanu wyjściowego 5 1.1. Sytuacja polskiego

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo