SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok"

Transkrypt

1 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2005 rok

2 2 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. OPRACOWANIE Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska, El bieta Iwaszko, Monika Ko³akowska, Barbara Krzymowska-Kordjak, Ewa Skarzyñska-Szczepaniak, Ilona Zawadzka DZIA PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2006

3 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 3 SPIS TREŒCI Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 roku... 5 Struktura organizacyjna i sk³ad osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja Komórki dzia³alnoœci naukowej i us³ugowo-badawczej Struktura kadry naukowej Nominacje i awanse Organy opiniodawczo-doradcze Instytutu Dzia³alnoœæ Rady Naukowej Wspó³praca ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia (WHO) Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza I Klinika Psyc hiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i M³odzie y Klinika Psychiatrii S¹dowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ Samodzielna Pracownia Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Zak³ad Neuroradiologii Zak³ad Genetyki Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej Zak³ad Neuropatologii Zak³ad Neurochemii Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Tablica punktacji naukowej klinik i zak³adów Organizacja sympozjów i konferencji Dzia³alnoœæ z wyboru we w³adzach zagranicznych Towarzystw Naukowych oraz cz³onkostwo honorowe Dzia³alnoœæ z wyboru we w³adzach krajowych Towarzystw Naukowych oraz cz³onkostwo honorowe Dzia³alnoœæ we w³adzach organizacji krajowych zwi¹zanych z problemami nauki Dzia³alnoœæ pracowników IPiN we w³adzach innych organizacji krajowych Udzia³ w Komitetach PAN Cz³onkowie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci Udzia³ w Radach Naukowych i Radach Wydzia³ów

4 4 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Udzia³ pracowników Instytutu w zespo³ach redakcyjnych czasopism krajowych Udzia³ pracowników Instytutu w zespo³ach redakcyjnych czasopism zagranicznych Udzia³ Instytutu w nadzorze specjalistycznym w dziedzinie psychiatrii w dziedzinie neurologii Informacja naukowa w Instytucie i poza Instytutem Dzia³alnoœæ w zakresie oœwiaty zdrowotnej Dzia³alnoœæ szkoleniowa Wspó³praca z komisjami i zespo³ami powo³anymi przez ministra zdrowia oraz innymi urzêdami centralnymi Wspó³praca z zagranicznymi placówkami badawczymi Wspó³praca z firmami farmaceutycznymi Dzia³alnoœæ us³ugowa Prace opublikowane w formie pe³nej pracy: w czasopismach umieszczonych na liœcie filadelfijskiej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych na listach og³oszonych przez MNiI w innych czasopismach polskich recenzowanych w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych streszczenia: w czasopismach umieszczonych na liœcie filadelfijskiej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych na listach og³oszonych przez MNiI w innych czasopismach polskich recenzowanych w ksi¹ kach streszczeñ monografie, podrêczniki o charakterze naukowym: autorstwo monografii lub podrêcznika w jêzyku angielskim autorstwo rozdzia³u w monografii lub podrêczniku w jêzyku angielskim autorstwo monografii lub podrêcznika w jêzyku polskim lub innym autorstwo rozdzia³u w monografii lub podrêczniku w jêzyku polskim lub innym redakcja naukowa monografii lub podrêcznika monografie i opracowania ksi¹ kowe o charakterze popularyzatorskim autorstwo ca³oœci redakcja ca³oœci autorstwo rozdzia³u prace popularno-naukowe t³umaczenia konsultacja

5 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 5 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU I NAJWA NIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2005 ROKU W 2005 roku w Instytucie realizowano: 68 tematów badawczych w ramach dzia³alnoœci statutowej; 22 tematy we wspó³pracy miêdzynarodowej, w tym 6 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej; 24 projekty badawcze finansowane przez MNiI/MEiN oraz uczestniczono w 4 grantach przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym; 1 program finansowany ze œrodków Ministerstwa Zdrowia; 37 innych programów badawczych, w tym 28 badañ leków. W Instytucie realizowane by³y nastêpuj¹ce granty przyznane przez MNiI/MEiN: Proces zapalny a stopieñ zaawansowania zmian mia d ycowych ocenianych ultrasonograficznie w têtnicach szyjnych u chorych po przebytym udarze mózgu lub zawale serca Grant nr 6 P05D , kierownik badañ: dr Iwona Kurkowska-Jastrzêbska Spektroskopia rezonansu magnetycznego w chorobie Wilsona Grant nr 3 P05B , kierownik badañ: lek. Beata Sarnacka Ocena wp³ywu do ylnie podawanego metyloprednizolonu na parametry uk³adu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu choroby Grant promotorski nr 3 P05B , kierownik badañ: prof. Anna Cz³onkowska Ocena funkcji dróg piramidowych i somatosensorycznych u pacjentów z ataksj¹ rdzeniowo-mó d kow¹ typu 1 (SCA 1) i typu 2 (SCA 2) Grant nr 3 P05B O19 24, kierownik badañ: dr Maria Rakowicz Neurorozwojowa koncepcja uzale nieñ w modelu zwierzêcym: uszkodzenie uk³adu 5-HT u szczurów we wczesnym okresie ycia Grant nr 3 P05A , kierownik badañ: dr hab. Roman Stefañski Zachowania samobójcze wœród pacjentów lecznictwa odwykowego Grant nr 3 P05D , kierownik badañ: dr W³odzimierz Brodniak Kliniczna przydatnoœæ programu wolumetrii cyfrowej w ocenie struktur p³ata skroniowego chorych na padaczkê Grant nr 4 T11E , kierownik badañ: doc. Romana Bogus³awska Badania nad identyfikacj¹ mikroaberracji chromosomowych z zastosowaniem technik cytogenetyki molekularnej Grant promotorski nr 3 P05E , kierownik badañ: prof. Jacek Zaremba

6 6 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Obiektywna i subiektywna ocena zaburzeñ emocjonalnych oraz ich zwi¹zku z zaburzeniami funkcji poznawczych w schizofrenii Grant nr 3 P05B , kierownik badañ: prof. Marek Jarema Ocena neuroprotekcyjnej roli autoreaktywnych limfocytów T w modelach eksperymentalnej neurodegeneracji Grant nr 2 P05A , kierownik badañ: prof. Anna Cz³onkowska System wspomaganej komputerowo terapii afazji Grant celowy nr 6 P /c. 5927, kierownik badañ: dr Joanna Seniów Genetyczne i biochemiczne mechanizmy zró nicowanego przebiegu mukopolisacharydoz implikacje dla mo liwoœci rokowania przebiegu choroby i prób leczenia Grant nr 2 P05A , kierownik badañ: dr Barbara Czartoryska Monitorowanie trendów u ywania substancji psychoaktywnych oraz wskaÿników innych wybranych aspektów zdrowia psychicznego u m³odzie y szkolnej Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: dr Krzysztof Ostaszewski Skutki traumy u ocalonych z Holocaustu Grant nr 2 P05B , kierownik badañ: dr Katarzyna Prot-Klinger Zdrowie m³odzie y w kontekœcie doœwiadczania przez ni¹ stresu w rodzinie i szkole oraz jej zasobów i radzenia sobie ze stresem Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: dr Katarzyna Kosiñska-Dec Trzecie miêdzynarodowe badanie udarowe: czêœæ polska (IST-3: Thrombolysis) Grant nr 2 P05B , kierownik badañ: dr Maria Barañska-Gieruszczak Funkcjonowanie, oko³odobowy rytm i poziom aktywnoœci oraz sennoœæ w trakcie dnia u chorych na schizofreniê w pierwszym roku leczenia Grant nr 2 P05B , kierownik badañ: dr Adam Lichniak Zaburzenia oddychania podczas snu u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu Grant nr 2 P05B , kierownik badañ: prof. Danuta Ryglewicz Wp³yw leczenia œwiat³em na napêd psychoruchowy i zmys³ smaku w grupie osób z chorob¹ afektywn¹ sezonow¹, chorob¹ afektywn¹ niesezonow¹ i u osób zdrowych Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: dr ukasz Œwiêcicki Palenie tytoniu i g³ód nikotyny po pierwszym w yciu udarze niedokrwiennym mózgu korelacje anatomiczno-kliniczne Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: dr Halina Sienkiewicz-Jarosz Funkcjonalne obrazowanie mózgu w procesie rehabilitacji chorych z poudarowym zespo³e zaniedbywania jednostronnego Grant nr 2P05D , kierownik badañ: dr Joanna Seniów Ocena poczucia napiêtnowania u osób lecz¹cych siê z powodu schizofrenii i niektórych innych schorzeñ (promotorski) Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: prof. Jacek Wciórka Wartoœæ prognostyczna wybranych parametrów reakcji immunologicznej w ocenie ryzyka restenozy u chorych po przeprowadzonym zabiegu endar-

7 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 7 terektomii lub angioplastyki przezskórnej po³¹czonej z implantacj¹ stentu wewn¹trznaczyniowego Grant nr 2P05D , kierownik badañ: dr Gra yna Gromadzka Badania nad dystrofi¹ miotoniczn¹ typu 1 i 2 uwarunkowan¹ mutacjami dynamicznymi w genach DMPK i ZNF9 charakterystyka genetyczna i fenotypowa oraz ró nicowanie na podstawie analizy molekularnej Grant nr 2 P05E , kierownik badañ: prof. Jacek Zaremba Pracownicy uczestniczyli w realizacji grantów MNiI/MEiN przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym: Podstawy neurobiologiczne, mechanizmy i metody profilaktyki oraz leczenia uzale nieñ Grant nr PBZ-KBN-033/P05/2000, kierownik projektu: prof. Ryszard Przew³ocki, g³ówny wykonawca: prof. Wojciech Kostowski Minimalna encefalopatia wrotna u chorych z marskoœci¹ w¹troby optymalizacja metod diagnostycznych i ocena czêstoœci wystêpowania Grant nr 3 P05B , kierownik badañ: prof. Andrzej Habior, g³ówny wykonawca: doc. Maria Niewiadomska Plastycznoœæ mózgu po uszkodzeniu: doœwiadczalna i kliniczna próba strategii wspomagaj¹cych odzyskanie funkcji po udarze Grant nr PBZ-MIN-001/P05/14, kierownik badañ: prof. Ma³gorzata Kossut, g³ówny wykonawca: prof. Anna Cz³onkowska Identyfikacja mutacji punktowych w genie dystrofiny (DMD) u osób dotkniêtych dystrofi¹ miêœniow¹ Duchenne a/beckera i analiza genotyp/ fenotyp Grant nr PBZ-KBN-122/P05/01-2, koordynator projektu zamawianego: prof. Tadeusz Mazurczak, kierownik zadania badawczego: prof. Jacek Zaremba PROGRAMY MIÊDZYNARODOWE REALIZOWANE W 2005 R.: 5. i 6. Program Ramowy Komisji Europejskiej: 5FP/RTD LifeSciHealth; QLG4-CT ; County of Aarhus, Dania (koordynator w IPiN: doc. J. Meder, mgr K. Charzyñska-Sieros³awska); ISADORA Integrated Services Aimed at Dual Diagnosis and Optimal Recovery from Addiction; czas realizacji (od do): 01/11/2002; 31/10/ FP/RTD LifeSciHealth; QLG3-CT ; koordynator: Faculty of Medicine University of Gottingen, Niemcy (koordynator w IPiN: prof. Jerzy Kulczycki); CJD Markers Early Clinical Diagnosis of Human Spongiform Encephalopathies by Analysis of Biological Fluids; czas realizacji (od do): 01/10/2002; 30/09/ FP/RTD LifeSciHealth; QLG4-CT ; koordynator: King s College Londyn, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. Danuta Ryglewicz, prof. A. Cz³onkowska); EROS The Use of Stroke Registers to Assess the Quality of Stroke Management across Europe; czas realizacji (od do): 01/10/2002; 30/09/2006.

8 8 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. 6FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT (PL ); koordynator: Eberhard Karls University Tubingen, Niemcy (koordynator w IPiN: prof. J. Zaremba, dr. A. Su³ek); EUROSCA European integrated project on spinocerebellar ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy; czas realizacji (od do): 01/01/2004; 01/01/ FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT ; koordynator: The University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Cz³onkowska); EURO-WILSON Wilson s Disease: creating an European Clinical Database and Designing Randomised Controlled Clinical Trials; czas realizacji (od do): 01/06/2004; 01/06/ FP/RTD LifeSciHealth; (CIT 3); koordynator: Middlesex University Higher Education Corporation, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w Polsce prof. Cz. Czaba³a, kierownik w IPiN: dr Marta Anczewska) EMILIA Empowerment of Mental Illness Service Users: Life Long Learning, Integration and Action; czas realizacji (od do): 01/09/ /03/2010. Inne projekty Komisji Europejskiej: Projekt wspó³finansowany przez Komisjê Europejsk¹ i Duñskie Ministerstwo Zdrowia; Katholieke Nijmegen (prof. Hosann) projekt wielonarodowy (koordynator w IPiN: prof. Cz. Czaba³a); IMPHA Integrating Mental Health Promotion Interventions into Countries Policies, Practice and Healthcare Systems (Integracja dzia³añ dotycz¹cych promocji zdrowia psychicznego w polityce, praktyce gospodarczej pañstw oraz systemach opieki zdrowotnej); czas realizacji (od do): ; JAI/DAP/2004-1/059/YC Projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej DAPHNE-Programme II , koordynator: Catholic University of Applied Sciences, Kolonia, Niemcy (koordynator w IPiN: doc. Maria Za³uska); tytu³ projektu: Violence, accidents, and injuries experienced by children living in families with alcohol problems (ALC-VIOL); czas trwania (od do): 03/ /2007. PHARE 2003 Numer projektu: 2003/ , nr umowy bliÿniaczej; 2003/ IB/JH/04; koordynator: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii: koordynator Projektu (SPO): Piotr Jab³oñski Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia- ³ania Narkomanii, kierownik Projektu (PL): Bogus³awa Bukowska Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii (koordynator w IPiN: mgr Janusz Sieros³awski); Tytu³ projektu: Fight against drugs continuation (Zwalczanie narkotyków kontynuacja); Czas realizacji (od do): ; Subkontrakt z Institute of Public Health of Slovenia, dotyczy kontraktu g³ównego zawartego miêdzy Komisj¹ Europejsk¹ (Dyrektoriat Generalny SANCO) a STAKES National Research and Developement Centre for elfare and Health w Finlandii (koordynator w IPiN: dr Ewa Stêpieñ); tytu³ projektu: Mental Health Information and Determinants for European Level MINDFUL; czas trwania: (od do): 15/03/ /03/2006.

9 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 9 ELISAD projekt finansowany przez Komisjê Europejsk¹, nr umowy , tytu³ projektu: ELISAD Internet gateway: a quantative resource for European web sites on Drugs, Alcohol, Tobacco and other Addictions (Gra yna Herczyñska, Justyna ulewska-sak), czas trwania projektu: (od do): 01/06/ /06/ projekt finansowany przez Komisjê Europejsk¹, koordynator: Federal Institute for Occupational Safety and Health (FIOSH), Dortmund, Niemcy; koordynator w IPiN: dr B. Mroziak; nazwa projektu: EMIP European Mental Health Implementation; czas trwania: do 03/2006. MHEEN II projekt finansowany przez Komisjê Europejsk¹, nr kontraktu: , tytu³ projektu Mental Health Economic European Network Phase 2: Expansion and Further Development; koordynator projektu: London School of Economics& Political Science; (koordynator w IPiN: dr Katarzyna Prot- Klinger); czas trwania: (od do): 01/07/ /06/2007 Granty amerykañskie realizowane w 2005 r.: Grant amerykañski Fogarty; grant nr TW05818; Subcontract #F006537; koordynator: Uniwersytet Michigan, Fogarty International Center Grant (Koordynator w IPiN: prof. Cz. Czaba³a); temat: International Substance Abuse Research Programme Szkolenie w zakresie metodologii badañ problemów zwi¹zanych z nadu ywaniem substancji psychoaktywnych; czas realizacji (od do): ; , przed³u ony do: , przed³u ony do: , przed³u ony do: 30/04/2006 Grant ze Stanley Medical Research Institute, nr # 04R-674; koordynator w Europie: Department of Psychiatry and Neuropsychology Division of Cellular Neuroscience, Maastricht University, Holandia (Koordynator w IPiN: doc. dr hab Teresa Wierzba-Bobrowicz); tytu³ projektu: The Gangolic Eminence: A major player in the pathogenesis of schizophrenia. Inne projekty miêdzynarodowe realizowane w 2005 r.: WHO; HQ/02/087703; koordynator: World Health Organization (koordynator w IPiN: dr n. med. B. Habrat); tytu³ projektu: WHO Multi-site Collaborative Study on Substitution Treatment of Opioid Dependence and HIV/AIDS; czas realizacji (od do): 20/12/2002; 15/11/2005 WHO; HQ/05/116803; koordynator: World Health Organization (koordynator w IPiN: dr n. hum. Jacek Moskalewicz); tytu³ projektu: Independent process evaluation component of the WHO Multi-site Collaborative Study on Drug Dependence Treatment and HIV/AIDS; czas realizacji (od do): Grant PZB-MIN-001/P05/14 we wspó³pracy polsko-niemieckiej; tytu³ projektu: Wp³yw lewodopy na terapiê afazji u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. G³ówni wykonawcy: prof. dr hab. A. Cz³onkowska, dr n. hum. J. Seniów, mgr M. Litwin; czas trwania:

10 10 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Kliniczne badania miêdzynarodowe: Miêdzynarodowy Program Badawczy ENOS (Efficacy of Nitric Oxide in Stroke Skutecznoœæ Tlenku Azotu w Udarze Mózgu); koordynator: University of Nottingham, Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska. Miêdzynarodowy Program Badawczy IST-3 (International Stroke Trial 3: International Extension Tromboliza w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: University of Edinbourgh, Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska. Miêdzynarodowy Program Badawczy SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Bezpieczne Stosowanie Trombolizy w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska. Miêdzynarodowe wielooœrodkowe badanie kliniczne ACES (Asymptomatic Carotid Emboli Study); koordynator: St Georges Hospital, Londyn, Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska Badanie ICSS(International Carotid Study); koordynator: Institute of Neurology, Szpital Queen s Square, Londyn,Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska Ze œrodków finansowych Ministerstwa Zdrowia: 1. prowadzono jeden program: Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób uk³adu sercowo-naczyniowego na lata , POLKARD PODSUMOWANIE UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W DZIA ALNOŒCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w yciu naukowym w kraju i na œwiecie: opublikowali 584 prace naukowe; prace publikowane w czasopismach indeksowanych by³y cytowane w bazie Science Citation Index 456 razy; uczestniczyli w 249 konferencjach naukowych, na których przedstawili 554 prezentacje (referaty, doniesienia, postery); 22 pracowników zasiada we w³adzach 34 miêdzynarodowych towarzystw naukowych, a 53 we w³adzach 27 towarzystw krajowych; 19 pracowników uczestniczy w pracach komitetów i komisji PAN i PAU, a 10 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych; 2 pracowników jest cz³onkami-korespondentami PAN, 3 pracownicy s¹ cz³onkami PAU (1 cz³onkiem rzeczywistym i 2 korespondentami), 11 pracowników jest cz³onkami zespo³ów redakcyjnych 16 czasopism zagranicznych, a 44 zespo³ów redakcyjnych 64 czasopism krajowych.

11 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 11 Instytut by³ organizatorem 13 i wspó³organizatorem 17 konferencji naukowych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach nadzoru specjalistycznego: dwie osoby s¹ konsultantami krajowymi, cztery konsultantami wojewódzkimi, kilku ekspertami powo³anymi przez ró ne instytucje centralne dla rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z lecznictwem psychiatrycznym i neurologicznym. Przeprowadzono kilka wizytacji placówek zdrowotnych. W Instytucie zorganizowano 53 kursy doskonal¹ce, w których uczestniczy³o s³uchaczy. Przeszkolono 849 osób na miejscach roboczych. Wspó³pracowano z 55 placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych badañ i wymiany doœwiadczeñ. Instytut wydaje dwa czasopisma o zasiêgu ogólnokrajowym: Postêpy Psychiatrii i Neurologii, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii ; jest wspó³wydawc¹: Psychoterapii, Alkoholizmu i Narkomanii. Ka dego roku publikowany jest Rocznik Statystyczny Zak³ady psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej. Instytut uzyska³ certyfikat ISO 9001/2000. Instytut kontynuowa³ wspó³pracê ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia. Instytut jest Mazowieckim Oœrodkiem Regionalnym Sieci Szpitali Promuj¹cych Zdrowie. Odznaczenia, nagrody, wyró nienia I Klinika Psychiatryczna zajê³a I miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych tygodnika Wprost w kategorii szpitali zajmuj¹cych siê schizofreni¹ przewlek³¹. III Klinika Psychiatryczna zajê³a I miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych tygodnika Wprost w roku 2005 wœród placówek oferuj¹cych leczenie pierwszego epizodu schizofrenii. III Klinika Psychiatryczna zajê³a II miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych tygodnika Wprost w roku 2005 wœród szpitali psychiatrycznych. Oddzia³ Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej otrzyma³ siódme miejsce w kraju w rankingu oddzia³ów rehabilitacyjnych przeprowadzonym przez gazetê Newsweek polskie wydanie. Wyró nienie dla mgr Marka Zwoliñskiego za przygotowanie publikacji pt.: Wewnêtrzne zasoby rodziny a poczucie koherencji dorastaj¹cego dziecka: ujêcie systemowe zrealizowane za pomoc¹ modelowania równañ strukturalnych (w: Zasoby osobiste i spo³eczne sprzyjaj¹ce zdrowiu jednostki pod red. Zygfryda Juczyñskiego i Niny Ogiñskiej-Bulik) przyznane przez Radê Naukow¹ Instytutu Psychiatrii i Neurologii za prace w dziedzinie badañ psychologicznych i spo³ecznych im. prof. Stefana Ledera.

12 12 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Lek. med. Piotr Maciejak nagroda za najlepsz¹ prezentacjê posterow¹ pt.: The influence of kindling and hippocampal group ImGluRsS on fear conditioning przedstawion¹ na 7. Kongresie PTBUN (Kraków r.) przyznana przez Polskie Towarzystwo Badañ Uk³adu Nerwowego. Nagroda indywidualna I stopnia dla Agnieszki Korkosz za: dzia³alnoœæ naukow¹, a w szczególnoœci za wspó³autorstwo siedmiu oryginalnych publikacji naukowych o tematyce uzale nieñ lekowych oraz zaburzeñ wêchu i smaku w schorzeniach neuropsychiatrycznych. Przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, 21 listopada Miêdzynarodowa nagroda na 8 th European Sympodium EUROCAT Prevention of Congenital Anomalies Poznañ, 9 10 czerwiec 2005, przyznana autorom: A.Ilnicka, B. Paw³owska, J. Bogdanowicz, A. Tomankiewicz-Zawadzka, B. Sobiczewska, J. Czy ewska, W. Szirkowiec, E. Zdziennicka, J. Kubalska, S. Janabi, J. Zaremba za plakat Fetal abnormalities detected by USG examination. Wyró nienie za poster: Korkosz A., Œciñska A., Kostowski W., Bieñkowski P.: Wp³yw etanolu na awersyjne dzia³anie nikotyny w procedurze warunkowego unikania smaku u szczura. VII Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2005, czerwca Dzia³alnoœæ lecznicza W oddzia³ach klinicznych Instytutu leczy³o siê osób. W poradniach przyklinicznych pacjentom udzielono porad i konsultacji.

13 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastêpca Dyrektora ds. Badañ Naukowych prof. dr hab. Adam P³aŸnik Zastêpca Dyrektora ds. Lecznictwa doc. dr hab. Joanna Meder G³ówny Ksiêgowy mgr Miros³aw Miszczak Zastêpca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr in. Barbara Wiatrowska 1. I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka 2. II Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Stanis³aw Pu yñski 3. III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema 4. IV Klinika Psychiatryczna Kierownik: doc. dr hab. Maria Za³uska 5. Klinika Nerwic Kierownik: doc. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi 6. Klinika Psychiatrii Dzieci i M³odzie y Kierownik: prof. dr hab. Irena Namys³owska 7. Klinika Psychiatrii S¹dowej Kierownik: doc. dr hab. Janusz Heitzman 8. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: doc. dr hab. Joanna Meder

14 14 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. 9. Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kierownik: prof. dr hab. Czes³aw Czaba³a 10. Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz 11. Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia p. o. Kierownika: dr Bo ena Pietrzykowska 12. Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ Kierownik: dr Bogus³aw Habrat 13. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kierownik: prof. dr hab. Ma³gorzata Rzewuska 14. Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr Katarzyna Prot-Klinger 15. I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz 16. II Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Anna Cz³onkowska 17. Zak³ad Neuroradiologii Kierownik: doc. dr hab. Romana Bogus³awska 18. Zak³ad Genetyki Kierownik: prof. dr hab. Jacek Zaremba 19. Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: doc. dr hab. Maria Niewiadomska-Wolska 20. Zak³ad Neuropatologii Kierownik: doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 21. Zak³ad Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam P³aŸnik 22. Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kostowski 23. WHO Collaborating Centre Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz 24. Laboratorium Diagnostyki Klinicznej Kierownik: mgr Ma³gorzata Œwiderska 25. Dzia³ Informacji i Dokumentacji Naukowej Kierownik: dr Ilona Zawadzka 26. Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Zofia Sybilska

15 Podstawowe Struktura organizacyjna informacje o i sk³ad dzia³alnoœci osobowy Instytutu IPiN i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 15 KADRA W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 2005 r. by³o zatrudnionych osoby. Pracownicy zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 928 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 147 w tym: pracownicy naukowi 109 pracownicy badawczo-techniczni 5 pracownicy in ynieryjno-techniczni 33 pracownicy s³u by zdrowia 781 w tym: lekarze 65 psycholodzy 48 inni pracownicy z wy szym wykszta³ceniem 41 pielêgniarki 234 sanitariusze 164 technicy medyczni 41 pozostali pracownicy 188 Pracownicy zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 114 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 32 pracownicy naukowi 28 pracownicy badawczo-techniczni 1 pracownicy in ynieryjno-techniczni 3 pracownicy zatrudnieni na siatce s³u by zdrowia 82 osoby w tym: lekarze 23 psycholodzy 12 inni pracownicy z wy szym wykszta³ceniem 10 technicy medyczni 16 terapeuci zajêciowi 7 pielêgniarki 3 sekretarki 3 pozostali pracownicy 8

16 16 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. STRUKTURA KADRY NAUKOWEJ 1. Profesorowie i docenci zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 19 w tym: profesorowie 11 docenci 8 zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 10 w tym: profesorowie 7 docenci 3 2. Adiunkci i asystenci zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 90 w tym: adiunkci 56 asystenci 34 zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 18 w tym: adiunkci 15 asystenci 3 Jednoczeœnie IPiN zatrudnia 54 rezydentów, których wynagrodzenie finansowane jest ze œrodków Ministerstwa Zdrowia. NOMINACJE I AWANSE Po zaopiniowaniu przez Radê Naukow¹ powo³ano: na stanowisko adiunkta: dr med. Izabela NiedŸwiedzka-Siuda I Kl. Psychiatryczna dr n. hum. Anna Pilszyk Kl. Psychiatrii S¹dowej dr med. S³awomir Murawiec III Kl. Psychiatryczna dr med. Witold Simon Klinika Nerwic dr med. Krzysztof Tyczyñski I Kl. Psychiatryczna na stanowisko asystenta naukowego: mgr Liliana Engel Centrum Zdrowia Psychicznego lek. Ma³gorzata Opio Klinika Psychiatrii S¹dowej mgr Edyta Wyszogrodzka Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego stopieñ doktora nauk uzyskali: dr med. Lidia Darda-Ledzion Oddzia³ Rehabilitacji Neurologicznej dr med. S³awomir Murawiec III Kl. Psychiatryczna dr med. Beata Hintze I Kl. Psychiatryczna dr med. Zofia Bronowska Kl. Psychiatrii Dzieci i M³odzie y dr med. Krzysztof Tyczyñski I Kl. Psychiatryczna dr med. Pawe³ Sala Kl. Nerwic dr med. A³³a Graban I Kl. Neurologiczna

17 Podstawowe Nominacje i awanse informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 17 na stanowisko docenta mianowano: dr hab. n. med. Janusz Heitzman Klinika Psychiatrii S¹dowej tytu³ profesora uzyska³a: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz I Kl. Neurologiczna specjalizacjê II z zakresu neurologii uzyskali: dr med. Tomasz Litwin II Kl. Neurologiczna specjalizacjê II z zakresu psychologii klinicznej uzyskali: mgr Anna Osuchowska Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej mgr Beata Kasperek-Zimowska Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej specjalizacjê II z zakresu psychiatrii uzyskali: dr med. Witold Simon Klinika Nerwic dr med. Anna Bogucka-Bonikowska I Kl. Psychiatryczna lek. Justyna Holka-Pokorska Centrum Zdrowia Psychicznego lek. Ma³gorzata Opio Klinika Psychiatrii S¹dowej lek. Piotr Œwitaj I Kl. Psychiatryczna tytu³ magistra uzyskali: mgr Patrycja Puzewicz II Kl. Neurologiczna mgr El bieta Gorczyca Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ mgr Alicja Pacholska II Kl. Neurologiczna mgr Agnieszka Paprot II Kl. Neurologiczna mgr Marzena Sowiñska Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia mgr Anna Biernacka I Kl. Psychiatryczna licencjat uzyskali: Agnieszka Skowerska III Kl. Psychiatryczna Marzena Tomkowicz III Kl. Psychiatryczna Anna P³oszajska Kl. Nerwic Henryka B¹k Izba Przyjêæ Edyta Groblicka III Kl. Psychiatryczna specjalizacjê I z zakresu rehabilitacji ruchowej uzyska³a: mgr Aleksandra Woliñska-Szul II Kl. Neurologiczna tytu³ specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa psychiatrycznego uzyska³y: Ma³gorzata Bajewska Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ Gra yna Kowalczyk II Kl. Psychiatryczna Beata Kaliñska Gryszkiewicz Kl. Psychiatrii Dzieci i M³odzie y Ma³gorzata Dzwonkowska Kl. Nerwic Ma³gorzata Zacheja III Kl. Psychiatryczna

18 18 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Tabela 1. Tytu³y naukowe, stopnie, specjalizacje uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zak³adów Klinika/Zak³ad Tytu³ prof. Stopieñ dr hab. Stopieñ dr Specj. II st. Specj. I st. Tytu³ mgr Licencjat I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna 1 3 IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i M³odzie y 1 Klinika Psychiatrii S¹dowej 1 Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 2 Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia 1 Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ 1 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Centrum Zdrowia Psychicznego 1 I Klinika Neurologiczna 1 1 II Klinika Neurologiczna Zak³ad Neuroradiologii Zak³ad Genetyki Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej Zak³ad Neuropatologii Zak³ad Neurochemii Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Laboratorium Diagnostyki Klinicznej

19 Podstawowe Organy opiniodawczo-doradcze informacje o dzia³alnoœci IPiN Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 19 ORGANY OPINIODAWCZO-DORACZE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII RADA NAUKOWA KADENCJA PRZEWODNICZ CY Wice-PRZEWODNICZ CY Wice-PRZEWODNICZ CY SEKRETARZ prof. dr hab. Stanis³aw Pu yñski prof. dr hab. Irena Namys³owska prof. dr hab. Jacek Zaremba dr n. hum. Jacek Moskalewicz 1. prof. dr hab. Adam Bilikiewicz 2. doc. dr hab. Romana Bogus³awska-Walecka 3. prof. dr hab. Jacek Bomba 4. lek. med. Celina Brykczyñska 5. prof. dr hab. Czes³aw Czaba³a 6. prof. dr hab. Zbigniew Czernicki 7. prof. dr hab. Anna Cz³onkowska 8. prof. dr hab. Andrzej Cz³onkowski 9. prof. dr hab. Anna Fidziañska-Dolot 10. prof. dr hab. Urszula Fiszer 11. prof. dr hab. Adam Fr¹czek 12. mgr Gra yna Herczyñska 13. prof. dr hab. Marek Jarema 14. dr n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzêbska 15. prof. dr hab. Danuta K¹dzielawa 16. doc. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi 17. prof. dr hab. Wojciech Kostowski 18. mgr Renata Krawczyk (odesz³a z IPiN) 19. dr n. med. W³odzimierz Kuran 20. prof. dr hab. Jerzy Landowski 21. mgr Wanda Langiewicz 22. prof. dr hab. Janusz Limon 23. doc. dr hab. Joanna Mikulska-Meder 24. dr n. hum. Jacek Moskalewicz 25. doc. dr hab. Jerzy Mroziak 26. prof. dr hab. Irena Namys³owska 27. doc. dr hab. Maria Niewiadomska 28. prof. dr hab. Przemys³aw Nowacki 29. prof. dr hab. Antonina Ostrowska 30. prof. dr hab. Adam P³aŸnik 31. prof. dr hab. Stanis³aw Pu yñski 32. prof. dr hab. Janina Rafa³owska 33. prof. dr hab. Danuta Ryglewicz 34. prof. dr hab. Ma³gorzata Rzewuska 35. prof. dr hab. Waldemar Szelenberger

20 20 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. 36. dr n. med. W³odzimierz Szyszkowski 37. prof. dr hab. Jacek Wciórka 38. doc. dr hab. Maria Za³uska 39. prof. dr hab. Jacek Zaremba 40. prof. dr hab. Miros³aw Z¹bek Przy Radzie Naukowej funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce komisje: I. KOMISJA NAUKI I WSPÓ PRACY Z ZAGRANIC : koordynator: prof. dr hab. Czes³aw Czaba³a cz³onkowie Komisji: 1. prof. dr hab. Marek Jarema 2. prof. dr hab. Jacek Wciórka 3. dr n. med. Cezary echowski 4. prof. dr hab. Anna Cz³onkowska 5. dr n. hum. Joanna Seniów 6. dr n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz 7. dr n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzêbska 8. prof. dr hab. Hanna Wehr 9. prof. dr hab. Wojciech Kostowski 10. doc. dr hab. Maria Niewiadomska 11. doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 12. dr n. hum. Gra yna Œwi¹tkiewicz 13. lek. Celina Brykczyñska 14. doc. dr hab. Przemys³aw Bieñkowski 15. dr hab. Tadeusz Parnowski II. KOMISJA DO SPRAW PRACOWNICZYCH ORAZ KWALIFIKACJI I OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I BADAWCZO-TECHNICZNYCH koordynator: prof. dr hab. Marek Jarema cz³onkowie: 1. dr n. med. W³odzimierz Kuran 2. prof. dr hab. Irena Namys³owska 3. prof. dr hab. Jacek Wciórka III. KOMISJA DO SPRAW APARATURY NAUKOWEJ I DIAGNOSTYCZNEJ koordynator: dr n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzêbska cz³onkowie: 1. doc. dr hab. Romana Bogus³awska-Walecka 2. dr n. med. Krystyna Niedzielska 3. mgr Ma³gorzata Œwiderska 4. dr n. med. Anna Rozenfeld 5. mgr in. Czes³aw G³azowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII OŒRODEK WSPÓ PRACUJ CY ZE ŒWIATOW ORGANIZACJ ZDROWIA SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI 2003 rok WARSZAWA 2003 OPRACOWANIE Maria B³a ejowska, Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska,

Bardziej szczegółowo

Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA G ÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2003 1 Redaguj¹: El bieta Budkiewicz, Renata Mroczek, Ma³gorzata Nahotko Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU

Szanowni Pañstwo! Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Dr Piotr Daniluk Wiceprezes PTMU Szanowni Pañstwo! Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ mam zaszczyt powitaæ Pañstwa na kolejnej Konferencji Naukowej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej. Cieszê siê bardzo, e tematyka

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str.

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo