SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. 2005 rok"

Transkrypt

1 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 1 INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2005 rok

2 2 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. OPRACOWANIE Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska, El bieta Iwaszko, Monika Ko³akowska, Barbara Krzymowska-Kordjak, Ewa Skarzyñska-Szczepaniak, Ilona Zawadzka DZIA PLANOWANIA I DOKUMENTACJI NAUKOWEJ WARSZAWA 2006

3 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 3 SPIS TREŒCI Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 roku... 5 Struktura organizacyjna i sk³ad osobowy Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dyrekcja Komórki dzia³alnoœci naukowej i us³ugowo-badawczej Struktura kadry naukowej Nominacje i awanse Organy opiniodawczo-doradcze Instytutu Dzia³alnoœæ Rady Naukowej Wspó³praca ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia (WHO) Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza I Klinika Psyc hiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i M³odzie y Klinika Psychiatrii S¹dowej Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Centrum Zdrowia Psychicznego Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ Samodzielna Pracownia Farmakoterapii I Klinika Neurologiczna II Klinika Neurologiczna Zak³ad Neuroradiologii Zak³ad Genetyki Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej Zak³ad Neuropatologii Zak³ad Neurochemii Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Tablica punktacji naukowej klinik i zak³adów Organizacja sympozjów i konferencji Dzia³alnoœæ z wyboru we w³adzach zagranicznych Towarzystw Naukowych oraz cz³onkostwo honorowe Dzia³alnoœæ z wyboru we w³adzach krajowych Towarzystw Naukowych oraz cz³onkostwo honorowe Dzia³alnoœæ we w³adzach organizacji krajowych zwi¹zanych z problemami nauki Dzia³alnoœæ pracowników IPiN we w³adzach innych organizacji krajowych Udzia³ w Komitetach PAN Cz³onkowie Polskiej Akademii Umiejêtnoœci Udzia³ w Radach Naukowych i Radach Wydzia³ów

4 4 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Udzia³ pracowników Instytutu w zespo³ach redakcyjnych czasopism krajowych Udzia³ pracowników Instytutu w zespo³ach redakcyjnych czasopism zagranicznych Udzia³ Instytutu w nadzorze specjalistycznym w dziedzinie psychiatrii w dziedzinie neurologii Informacja naukowa w Instytucie i poza Instytutem Dzia³alnoœæ w zakresie oœwiaty zdrowotnej Dzia³alnoœæ szkoleniowa Wspó³praca z komisjami i zespo³ami powo³anymi przez ministra zdrowia oraz innymi urzêdami centralnymi Wspó³praca z zagranicznymi placówkami badawczymi Wspó³praca z firmami farmaceutycznymi Dzia³alnoœæ us³ugowa Prace opublikowane w formie pe³nej pracy: w czasopismach umieszczonych na liœcie filadelfijskiej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych na listach og³oszonych przez MNiI w innych czasopismach polskich recenzowanych w recenzowanych wydawnictwach zbiorowych streszczenia: w czasopismach umieszczonych na liœcie filadelfijskiej w innych czasopismach zagranicznych recenzowanych w polskich czasopismach recenzowanych umieszczonych na listach og³oszonych przez MNiI w innych czasopismach polskich recenzowanych w ksi¹ kach streszczeñ monografie, podrêczniki o charakterze naukowym: autorstwo monografii lub podrêcznika w jêzyku angielskim autorstwo rozdzia³u w monografii lub podrêczniku w jêzyku angielskim autorstwo monografii lub podrêcznika w jêzyku polskim lub innym autorstwo rozdzia³u w monografii lub podrêczniku w jêzyku polskim lub innym redakcja naukowa monografii lub podrêcznika monografie i opracowania ksi¹ kowe o charakterze popularyzatorskim autorstwo ca³oœci redakcja ca³oœci autorstwo rozdzia³u prace popularno-naukowe t³umaczenia konsultacja

5 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 5 PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA ALNOŒCI INSTYTUTU I NAJWA NIEJSZYCH WYDARZENIACH W 2005 ROKU W 2005 roku w Instytucie realizowano: 68 tematów badawczych w ramach dzia³alnoœci statutowej; 22 tematy we wspó³pracy miêdzynarodowej, w tym 6 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej; 24 projekty badawcze finansowane przez MNiI/MEiN oraz uczestniczono w 4 grantach przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym; 1 program finansowany ze œrodków Ministerstwa Zdrowia; 37 innych programów badawczych, w tym 28 badañ leków. W Instytucie realizowane by³y nastêpuj¹ce granty przyznane przez MNiI/MEiN: Proces zapalny a stopieñ zaawansowania zmian mia d ycowych ocenianych ultrasonograficznie w têtnicach szyjnych u chorych po przebytym udarze mózgu lub zawale serca Grant nr 6 P05D , kierownik badañ: dr Iwona Kurkowska-Jastrzêbska Spektroskopia rezonansu magnetycznego w chorobie Wilsona Grant nr 3 P05B , kierownik badañ: lek. Beata Sarnacka Ocena wp³ywu do ylnie podawanego metyloprednizolonu na parametry uk³adu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu choroby Grant promotorski nr 3 P05B , kierownik badañ: prof. Anna Cz³onkowska Ocena funkcji dróg piramidowych i somatosensorycznych u pacjentów z ataksj¹ rdzeniowo-mó d kow¹ typu 1 (SCA 1) i typu 2 (SCA 2) Grant nr 3 P05B O19 24, kierownik badañ: dr Maria Rakowicz Neurorozwojowa koncepcja uzale nieñ w modelu zwierzêcym: uszkodzenie uk³adu 5-HT u szczurów we wczesnym okresie ycia Grant nr 3 P05A , kierownik badañ: dr hab. Roman Stefañski Zachowania samobójcze wœród pacjentów lecznictwa odwykowego Grant nr 3 P05D , kierownik badañ: dr W³odzimierz Brodniak Kliniczna przydatnoœæ programu wolumetrii cyfrowej w ocenie struktur p³ata skroniowego chorych na padaczkê Grant nr 4 T11E , kierownik badañ: doc. Romana Bogus³awska Badania nad identyfikacj¹ mikroaberracji chromosomowych z zastosowaniem technik cytogenetyki molekularnej Grant promotorski nr 3 P05E , kierownik badañ: prof. Jacek Zaremba

6 6 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Obiektywna i subiektywna ocena zaburzeñ emocjonalnych oraz ich zwi¹zku z zaburzeniami funkcji poznawczych w schizofrenii Grant nr 3 P05B , kierownik badañ: prof. Marek Jarema Ocena neuroprotekcyjnej roli autoreaktywnych limfocytów T w modelach eksperymentalnej neurodegeneracji Grant nr 2 P05A , kierownik badañ: prof. Anna Cz³onkowska System wspomaganej komputerowo terapii afazji Grant celowy nr 6 P /c. 5927, kierownik badañ: dr Joanna Seniów Genetyczne i biochemiczne mechanizmy zró nicowanego przebiegu mukopolisacharydoz implikacje dla mo liwoœci rokowania przebiegu choroby i prób leczenia Grant nr 2 P05A , kierownik badañ: dr Barbara Czartoryska Monitorowanie trendów u ywania substancji psychoaktywnych oraz wskaÿników innych wybranych aspektów zdrowia psychicznego u m³odzie y szkolnej Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: dr Krzysztof Ostaszewski Skutki traumy u ocalonych z Holocaustu Grant nr 2 P05B , kierownik badañ: dr Katarzyna Prot-Klinger Zdrowie m³odzie y w kontekœcie doœwiadczania przez ni¹ stresu w rodzinie i szkole oraz jej zasobów i radzenia sobie ze stresem Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: dr Katarzyna Kosiñska-Dec Trzecie miêdzynarodowe badanie udarowe: czêœæ polska (IST-3: Thrombolysis) Grant nr 2 P05B , kierownik badañ: dr Maria Barañska-Gieruszczak Funkcjonowanie, oko³odobowy rytm i poziom aktywnoœci oraz sennoœæ w trakcie dnia u chorych na schizofreniê w pierwszym roku leczenia Grant nr 2 P05B , kierownik badañ: dr Adam Lichniak Zaburzenia oddychania podczas snu u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu Grant nr 2 P05B , kierownik badañ: prof. Danuta Ryglewicz Wp³yw leczenia œwiat³em na napêd psychoruchowy i zmys³ smaku w grupie osób z chorob¹ afektywn¹ sezonow¹, chorob¹ afektywn¹ niesezonow¹ i u osób zdrowych Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: dr ukasz Œwiêcicki Palenie tytoniu i g³ód nikotyny po pierwszym w yciu udarze niedokrwiennym mózgu korelacje anatomiczno-kliniczne Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: dr Halina Sienkiewicz-Jarosz Funkcjonalne obrazowanie mózgu w procesie rehabilitacji chorych z poudarowym zespo³e zaniedbywania jednostronnego Grant nr 2P05D , kierownik badañ: dr Joanna Seniów Ocena poczucia napiêtnowania u osób lecz¹cych siê z powodu schizofrenii i niektórych innych schorzeñ (promotorski) Grant nr 2 P05D , kierownik badañ: prof. Jacek Wciórka Wartoœæ prognostyczna wybranych parametrów reakcji immunologicznej w ocenie ryzyka restenozy u chorych po przeprowadzonym zabiegu endar-

7 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 7 terektomii lub angioplastyki przezskórnej po³¹czonej z implantacj¹ stentu wewn¹trznaczyniowego Grant nr 2P05D , kierownik badañ: dr Gra yna Gromadzka Badania nad dystrofi¹ miotoniczn¹ typu 1 i 2 uwarunkowan¹ mutacjami dynamicznymi w genach DMPK i ZNF9 charakterystyka genetyczna i fenotypowa oraz ró nicowanie na podstawie analizy molekularnej Grant nr 2 P05E , kierownik badañ: prof. Jacek Zaremba Pracownicy uczestniczyli w realizacji grantów MNiI/MEiN przyznanych innym jednostkom naukowo-badawczym: Podstawy neurobiologiczne, mechanizmy i metody profilaktyki oraz leczenia uzale nieñ Grant nr PBZ-KBN-033/P05/2000, kierownik projektu: prof. Ryszard Przew³ocki, g³ówny wykonawca: prof. Wojciech Kostowski Minimalna encefalopatia wrotna u chorych z marskoœci¹ w¹troby optymalizacja metod diagnostycznych i ocena czêstoœci wystêpowania Grant nr 3 P05B , kierownik badañ: prof. Andrzej Habior, g³ówny wykonawca: doc. Maria Niewiadomska Plastycznoœæ mózgu po uszkodzeniu: doœwiadczalna i kliniczna próba strategii wspomagaj¹cych odzyskanie funkcji po udarze Grant nr PBZ-MIN-001/P05/14, kierownik badañ: prof. Ma³gorzata Kossut, g³ówny wykonawca: prof. Anna Cz³onkowska Identyfikacja mutacji punktowych w genie dystrofiny (DMD) u osób dotkniêtych dystrofi¹ miêœniow¹ Duchenne a/beckera i analiza genotyp/ fenotyp Grant nr PBZ-KBN-122/P05/01-2, koordynator projektu zamawianego: prof. Tadeusz Mazurczak, kierownik zadania badawczego: prof. Jacek Zaremba PROGRAMY MIÊDZYNARODOWE REALIZOWANE W 2005 R.: 5. i 6. Program Ramowy Komisji Europejskiej: 5FP/RTD LifeSciHealth; QLG4-CT ; County of Aarhus, Dania (koordynator w IPiN: doc. J. Meder, mgr K. Charzyñska-Sieros³awska); ISADORA Integrated Services Aimed at Dual Diagnosis and Optimal Recovery from Addiction; czas realizacji (od do): 01/11/2002; 31/10/ FP/RTD LifeSciHealth; QLG3-CT ; koordynator: Faculty of Medicine University of Gottingen, Niemcy (koordynator w IPiN: prof. Jerzy Kulczycki); CJD Markers Early Clinical Diagnosis of Human Spongiform Encephalopathies by Analysis of Biological Fluids; czas realizacji (od do): 01/10/2002; 30/09/ FP/RTD LifeSciHealth; QLG4-CT ; koordynator: King s College Londyn, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. Danuta Ryglewicz, prof. A. Cz³onkowska); EROS The Use of Stroke Registers to Assess the Quality of Stroke Management across Europe; czas realizacji (od do): 01/10/2002; 30/09/2006.

8 8 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. 6FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT (PL ); koordynator: Eberhard Karls University Tubingen, Niemcy (koordynator w IPiN: prof. J. Zaremba, dr. A. Su³ek); EUROSCA European integrated project on spinocerebellar ataxias: pathogenesis, genetics, animal models and therapy; czas realizacji (od do): 01/01/2004; 01/01/ FP/RTD LifeSciHealth; LSHM-CT ; koordynator: The University of Sheffield, Sheffield, Wielka Brytania (koordynator w IPiN: prof. A. Cz³onkowska); EURO-WILSON Wilson s Disease: creating an European Clinical Database and Designing Randomised Controlled Clinical Trials; czas realizacji (od do): 01/06/2004; 01/06/ FP/RTD LifeSciHealth; (CIT 3); koordynator: Middlesex University Higher Education Corporation, Londyn, Wielka Brytania (koordynator w Polsce prof. Cz. Czaba³a, kierownik w IPiN: dr Marta Anczewska) EMILIA Empowerment of Mental Illness Service Users: Life Long Learning, Integration and Action; czas realizacji (od do): 01/09/ /03/2010. Inne projekty Komisji Europejskiej: Projekt wspó³finansowany przez Komisjê Europejsk¹ i Duñskie Ministerstwo Zdrowia; Katholieke Nijmegen (prof. Hosann) projekt wielonarodowy (koordynator w IPiN: prof. Cz. Czaba³a); IMPHA Integrating Mental Health Promotion Interventions into Countries Policies, Practice and Healthcare Systems (Integracja dzia³añ dotycz¹cych promocji zdrowia psychicznego w polityce, praktyce gospodarczej pañstw oraz systemach opieki zdrowotnej); czas realizacji (od do): ; JAI/DAP/2004-1/059/YC Projekt realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej DAPHNE-Programme II , koordynator: Catholic University of Applied Sciences, Kolonia, Niemcy (koordynator w IPiN: doc. Maria Za³uska); tytu³ projektu: Violence, accidents, and injuries experienced by children living in families with alcohol problems (ALC-VIOL); czas trwania (od do): 03/ /2007. PHARE 2003 Numer projektu: 2003/ , nr umowy bliÿniaczej; 2003/ IB/JH/04; koordynator: Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii: koordynator Projektu (SPO): Piotr Jab³oñski Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia- ³ania Narkomanii, kierownik Projektu (PL): Bogus³awa Bukowska Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii (koordynator w IPiN: mgr Janusz Sieros³awski); Tytu³ projektu: Fight against drugs continuation (Zwalczanie narkotyków kontynuacja); Czas realizacji (od do): ; Subkontrakt z Institute of Public Health of Slovenia, dotyczy kontraktu g³ównego zawartego miêdzy Komisj¹ Europejsk¹ (Dyrektoriat Generalny SANCO) a STAKES National Research and Developement Centre for elfare and Health w Finlandii (koordynator w IPiN: dr Ewa Stêpieñ); tytu³ projektu: Mental Health Information and Determinants for European Level MINDFUL; czas trwania: (od do): 15/03/ /03/2006.

9 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 9 ELISAD projekt finansowany przez Komisjê Europejsk¹, nr umowy , tytu³ projektu: ELISAD Internet gateway: a quantative resource for European web sites on Drugs, Alcohol, Tobacco and other Addictions (Gra yna Herczyñska, Justyna ulewska-sak), czas trwania projektu: (od do): 01/06/ /06/ projekt finansowany przez Komisjê Europejsk¹, koordynator: Federal Institute for Occupational Safety and Health (FIOSH), Dortmund, Niemcy; koordynator w IPiN: dr B. Mroziak; nazwa projektu: EMIP European Mental Health Implementation; czas trwania: do 03/2006. MHEEN II projekt finansowany przez Komisjê Europejsk¹, nr kontraktu: , tytu³ projektu Mental Health Economic European Network Phase 2: Expansion and Further Development; koordynator projektu: London School of Economics& Political Science; (koordynator w IPiN: dr Katarzyna Prot- Klinger); czas trwania: (od do): 01/07/ /06/2007 Granty amerykañskie realizowane w 2005 r.: Grant amerykañski Fogarty; grant nr TW05818; Subcontract #F006537; koordynator: Uniwersytet Michigan, Fogarty International Center Grant (Koordynator w IPiN: prof. Cz. Czaba³a); temat: International Substance Abuse Research Programme Szkolenie w zakresie metodologii badañ problemów zwi¹zanych z nadu ywaniem substancji psychoaktywnych; czas realizacji (od do): ; , przed³u ony do: , przed³u ony do: , przed³u ony do: 30/04/2006 Grant ze Stanley Medical Research Institute, nr # 04R-674; koordynator w Europie: Department of Psychiatry and Neuropsychology Division of Cellular Neuroscience, Maastricht University, Holandia (Koordynator w IPiN: doc. dr hab Teresa Wierzba-Bobrowicz); tytu³ projektu: The Gangolic Eminence: A major player in the pathogenesis of schizophrenia. Inne projekty miêdzynarodowe realizowane w 2005 r.: WHO; HQ/02/087703; koordynator: World Health Organization (koordynator w IPiN: dr n. med. B. Habrat); tytu³ projektu: WHO Multi-site Collaborative Study on Substitution Treatment of Opioid Dependence and HIV/AIDS; czas realizacji (od do): 20/12/2002; 15/11/2005 WHO; HQ/05/116803; koordynator: World Health Organization (koordynator w IPiN: dr n. hum. Jacek Moskalewicz); tytu³ projektu: Independent process evaluation component of the WHO Multi-site Collaborative Study on Drug Dependence Treatment and HIV/AIDS; czas realizacji (od do): Grant PZB-MIN-001/P05/14 we wspó³pracy polsko-niemieckiej; tytu³ projektu: Wp³yw lewodopy na terapiê afazji u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. G³ówni wykonawcy: prof. dr hab. A. Cz³onkowska, dr n. hum. J. Seniów, mgr M. Litwin; czas trwania:

10 10 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Kliniczne badania miêdzynarodowe: Miêdzynarodowy Program Badawczy ENOS (Efficacy of Nitric Oxide in Stroke Skutecznoœæ Tlenku Azotu w Udarze Mózgu); koordynator: University of Nottingham, Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska. Miêdzynarodowy Program Badawczy IST-3 (International Stroke Trial 3: International Extension Tromboliza w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: University of Edinbourgh, Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska. Miêdzynarodowy Program Badawczy SITS (Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Bezpieczne Stosowanie Trombolizy w Ostrym Udarze Niedokrwiennym); koordynator: Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska. Miêdzynarodowe wielooœrodkowe badanie kliniczne ACES (Asymptomatic Carotid Emboli Study); koordynator: St Georges Hospital, Londyn, Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska Badanie ICSS(International Carotid Study); koordynator: Institute of Neurology, Szpital Queen s Square, Londyn,Wielka Brytania; koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Cz³onkowska Ze œrodków finansowych Ministerstwa Zdrowia: 1. prowadzono jeden program: Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób uk³adu sercowo-naczyniowego na lata , POLKARD PODSUMOWANIE UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W DZIA ALNOŒCI NAUKOWEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczyli w yciu naukowym w kraju i na œwiecie: opublikowali 584 prace naukowe; prace publikowane w czasopismach indeksowanych by³y cytowane w bazie Science Citation Index 456 razy; uczestniczyli w 249 konferencjach naukowych, na których przedstawili 554 prezentacje (referaty, doniesienia, postery); 22 pracowników zasiada we w³adzach 34 miêdzynarodowych towarzystw naukowych, a 53 we w³adzach 27 towarzystw krajowych; 19 pracowników uczestniczy w pracach komitetów i komisji PAN i PAU, a 10 w pracach rad naukowych innych placówek badawczych; 2 pracowników jest cz³onkami-korespondentami PAN, 3 pracownicy s¹ cz³onkami PAU (1 cz³onkiem rzeczywistym i 2 korespondentami), 11 pracowników jest cz³onkami zespo³ów redakcyjnych 16 czasopism zagranicznych, a 44 zespo³ów redakcyjnych 64 czasopism krajowych.

11 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 11 Instytut by³ organizatorem 13 i wspó³organizatorem 17 konferencji naukowych. Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach nadzoru specjalistycznego: dwie osoby s¹ konsultantami krajowymi, cztery konsultantami wojewódzkimi, kilku ekspertami powo³anymi przez ró ne instytucje centralne dla rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z lecznictwem psychiatrycznym i neurologicznym. Przeprowadzono kilka wizytacji placówek zdrowotnych. W Instytucie zorganizowano 53 kursy doskonal¹ce, w których uczestniczy³o s³uchaczy. Przeszkolono 849 osób na miejscach roboczych. Wspó³pracowano z 55 placówkami zagranicznymi w zakresie prowadzenia wspólnych badañ i wymiany doœwiadczeñ. Instytut wydaje dwa czasopisma o zasiêgu ogólnokrajowym: Postêpy Psychiatrii i Neurologii, Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii ; jest wspó³wydawc¹: Psychoterapii, Alkoholizmu i Narkomanii. Ka dego roku publikowany jest Rocznik Statystyczny Zak³ady psychiatrycznej i neurologicznej opieki zdrowotnej. Instytut uzyska³ certyfikat ISO 9001/2000. Instytut kontynuowa³ wspó³pracê ze Œwiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia. Instytut jest Mazowieckim Oœrodkiem Regionalnym Sieci Szpitali Promuj¹cych Zdrowie. Odznaczenia, nagrody, wyró nienia I Klinika Psychiatryczna zajê³a I miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych tygodnika Wprost w kategorii szpitali zajmuj¹cych siê schizofreni¹ przewlek³¹. III Klinika Psychiatryczna zajê³a I miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych tygodnika Wprost w roku 2005 wœród placówek oferuj¹cych leczenie pierwszego epizodu schizofrenii. III Klinika Psychiatryczna zajê³a II miejsce w rankingu szpitali psychiatrycznych tygodnika Wprost w roku 2005 wœród szpitali psychiatrycznych. Oddzia³ Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej otrzyma³ siódme miejsce w kraju w rankingu oddzia³ów rehabilitacyjnych przeprowadzonym przez gazetê Newsweek polskie wydanie. Wyró nienie dla mgr Marka Zwoliñskiego za przygotowanie publikacji pt.: Wewnêtrzne zasoby rodziny a poczucie koherencji dorastaj¹cego dziecka: ujêcie systemowe zrealizowane za pomoc¹ modelowania równañ strukturalnych (w: Zasoby osobiste i spo³eczne sprzyjaj¹ce zdrowiu jednostki pod red. Zygfryda Juczyñskiego i Niny Ogiñskiej-Bulik) przyznane przez Radê Naukow¹ Instytutu Psychiatrii i Neurologii za prace w dziedzinie badañ psychologicznych i spo³ecznych im. prof. Stefana Ledera.

12 12 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Lek. med. Piotr Maciejak nagroda za najlepsz¹ prezentacjê posterow¹ pt.: The influence of kindling and hippocampal group ImGluRsS on fear conditioning przedstawion¹ na 7. Kongresie PTBUN (Kraków r.) przyznana przez Polskie Towarzystwo Badañ Uk³adu Nerwowego. Nagroda indywidualna I stopnia dla Agnieszki Korkosz za: dzia³alnoœæ naukow¹, a w szczególnoœci za wspó³autorstwo siedmiu oryginalnych publikacji naukowych o tematyce uzale nieñ lekowych oraz zaburzeñ wêchu i smaku w schorzeniach neuropsychiatrycznych. Przyznana przez Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, 21 listopada Miêdzynarodowa nagroda na 8 th European Sympodium EUROCAT Prevention of Congenital Anomalies Poznañ, 9 10 czerwiec 2005, przyznana autorom: A.Ilnicka, B. Paw³owska, J. Bogdanowicz, A. Tomankiewicz-Zawadzka, B. Sobiczewska, J. Czy ewska, W. Szirkowiec, E. Zdziennicka, J. Kubalska, S. Janabi, J. Zaremba za plakat Fetal abnormalities detected by USG examination. Wyró nienie za poster: Korkosz A., Œciñska A., Kostowski W., Bieñkowski P.: Wp³yw etanolu na awersyjne dzia³anie nikotyny w procedurze warunkowego unikania smaku u szczura. VII Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2005, czerwca Dzia³alnoœæ lecznicza W oddzia³ach klinicznych Instytutu leczy³o siê osób. W poradniach przyklinicznych pacjentom udzielono porad i konsultacji.

13 Podstawowe informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 13 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SK AD OSOBOWY INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII DYREKCJA Dyrektor prof. dr hab. Danuta Ryglewicz Zastêpca Dyrektora ds. Badañ Naukowych prof. dr hab. Adam P³aŸnik Zastêpca Dyrektora ds. Lecznictwa doc. dr hab. Joanna Meder G³ówny Ksiêgowy mgr Miros³aw Miszczak Zastêpca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych mgr in. Barbara Wiatrowska 1. I Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wciórka 2. II Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Stanis³aw Pu yñski 3. III Klinika Psychiatryczna Kierownik: prof. dr hab. Marek Jarema 4. IV Klinika Psychiatryczna Kierownik: doc. dr hab. Maria Za³uska 5. Klinika Nerwic Kierownik: doc. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi 6. Klinika Psychiatrii Dzieci i M³odzie y Kierownik: prof. dr hab. Irena Namys³owska 7. Klinika Psychiatrii S¹dowej Kierownik: doc. dr hab. Janusz Heitzman 8. Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Kierownik: doc. dr hab. Joanna Meder

14 14 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. 9. Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Kierownik: prof. dr hab. Czes³aw Czaba³a 10. Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Kierownik: dr Jacek Moskalewicz 11. Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia p. o. Kierownika: dr Bo ena Pietrzykowska 12. Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ Kierownik: dr Bogus³aw Habrat 13. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Kierownik: prof. dr hab. Ma³gorzata Rzewuska 14. Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik: dr Katarzyna Prot-Klinger 15. I Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz 16. II Klinika Neurologiczna Kierownik: prof. dr hab. Anna Cz³onkowska 17. Zak³ad Neuroradiologii Kierownik: doc. dr hab. Romana Bogus³awska 18. Zak³ad Genetyki Kierownik: prof. dr hab. Jacek Zaremba 19. Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej Kierownik: doc. dr hab. Maria Niewiadomska-Wolska 20. Zak³ad Neuropatologii Kierownik: doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 21. Zak³ad Neurochemii Kierownik: prof. dr hab. Adam P³aŸnik 22. Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kostowski 23. WHO Collaborating Centre Kierownik: prof. dr hab. Danuta Ryglewicz 24. Laboratorium Diagnostyki Klinicznej Kierownik: mgr Ma³gorzata Œwiderska 25. Dzia³ Informacji i Dokumentacji Naukowej Kierownik: dr Ilona Zawadzka 26. Biblioteka Naukowa Kierownik: mgr Zofia Sybilska

15 Podstawowe Struktura organizacyjna informacje o i sk³ad dzia³alnoœci osobowy Instytutu IPiN i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 15 KADRA W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 2005 r. by³o zatrudnionych osoby. Pracownicy zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 928 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 147 w tym: pracownicy naukowi 109 pracownicy badawczo-techniczni 5 pracownicy in ynieryjno-techniczni 33 pracownicy s³u by zdrowia 781 w tym: lekarze 65 psycholodzy 48 inni pracownicy z wy szym wykszta³ceniem 41 pielêgniarki 234 sanitariusze 164 technicy medyczni 41 pozostali pracownicy 188 Pracownicy zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 114 osób w tym: pracownicy zatrudnieni na siatce instytutowej 32 pracownicy naukowi 28 pracownicy badawczo-techniczni 1 pracownicy in ynieryjno-techniczni 3 pracownicy zatrudnieni na siatce s³u by zdrowia 82 osoby w tym: lekarze 23 psycholodzy 12 inni pracownicy z wy szym wykszta³ceniem 10 technicy medyczni 16 terapeuci zajêciowi 7 pielêgniarki 3 sekretarki 3 pozostali pracownicy 8

16 16 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. STRUKTURA KADRY NAUKOWEJ 1. Profesorowie i docenci zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 19 w tym: profesorowie 11 docenci 8 zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 10 w tym: profesorowie 7 docenci 3 2. Adiunkci i asystenci zatrudnieni w pe³nym wymiarze godzin 90 w tym: adiunkci 56 asystenci 34 zatrudnieni w niepe³nym wymiarze godzin 18 w tym: adiunkci 15 asystenci 3 Jednoczeœnie IPiN zatrudnia 54 rezydentów, których wynagrodzenie finansowane jest ze œrodków Ministerstwa Zdrowia. NOMINACJE I AWANSE Po zaopiniowaniu przez Radê Naukow¹ powo³ano: na stanowisko adiunkta: dr med. Izabela NiedŸwiedzka-Siuda I Kl. Psychiatryczna dr n. hum. Anna Pilszyk Kl. Psychiatrii S¹dowej dr med. S³awomir Murawiec III Kl. Psychiatryczna dr med. Witold Simon Klinika Nerwic dr med. Krzysztof Tyczyñski I Kl. Psychiatryczna na stanowisko asystenta naukowego: mgr Liliana Engel Centrum Zdrowia Psychicznego lek. Ma³gorzata Opio Klinika Psychiatrii S¹dowej mgr Edyta Wyszogrodzka Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego stopieñ doktora nauk uzyskali: dr med. Lidia Darda-Ledzion Oddzia³ Rehabilitacji Neurologicznej dr med. S³awomir Murawiec III Kl. Psychiatryczna dr med. Beata Hintze I Kl. Psychiatryczna dr med. Zofia Bronowska Kl. Psychiatrii Dzieci i M³odzie y dr med. Krzysztof Tyczyñski I Kl. Psychiatryczna dr med. Pawe³ Sala Kl. Nerwic dr med. A³³a Graban I Kl. Neurologiczna

17 Podstawowe Nominacje i awanse informacje o dzia³alnoœci Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 17 na stanowisko docenta mianowano: dr hab. n. med. Janusz Heitzman Klinika Psychiatrii S¹dowej tytu³ profesora uzyska³a: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz I Kl. Neurologiczna specjalizacjê II z zakresu neurologii uzyskali: dr med. Tomasz Litwin II Kl. Neurologiczna specjalizacjê II z zakresu psychologii klinicznej uzyskali: mgr Anna Osuchowska Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej mgr Beata Kasperek-Zimowska Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej specjalizacjê II z zakresu psychiatrii uzyskali: dr med. Witold Simon Klinika Nerwic dr med. Anna Bogucka-Bonikowska I Kl. Psychiatryczna lek. Justyna Holka-Pokorska Centrum Zdrowia Psychicznego lek. Ma³gorzata Opio Klinika Psychiatrii S¹dowej lek. Piotr Œwitaj I Kl. Psychiatryczna tytu³ magistra uzyskali: mgr Patrycja Puzewicz II Kl. Neurologiczna mgr El bieta Gorczyca Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ mgr Alicja Pacholska II Kl. Neurologiczna mgr Agnieszka Paprot II Kl. Neurologiczna mgr Marzena Sowiñska Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia mgr Anna Biernacka I Kl. Psychiatryczna licencjat uzyskali: Agnieszka Skowerska III Kl. Psychiatryczna Marzena Tomkowicz III Kl. Psychiatryczna Anna P³oszajska Kl. Nerwic Henryka B¹k Izba Przyjêæ Edyta Groblicka III Kl. Psychiatryczna specjalizacjê I z zakresu rehabilitacji ruchowej uzyska³a: mgr Aleksandra Woliñska-Szul II Kl. Neurologiczna tytu³ specjalisty w dziedzinie pielêgniarstwa psychiatrycznego uzyska³y: Ma³gorzata Bajewska Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ Gra yna Kowalczyk II Kl. Psychiatryczna Beata Kaliñska Gryszkiewicz Kl. Psychiatrii Dzieci i M³odzie y Ma³gorzata Dzwonkowska Kl. Nerwic Ma³gorzata Zacheja III Kl. Psychiatryczna

18 18 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. Tabela 1. Tytu³y naukowe, stopnie, specjalizacje uzyskane przez pracowników poszczególnych klinik i zak³adów Klinika/Zak³ad Tytu³ prof. Stopieñ dr hab. Stopieñ dr Specj. II st. Specj. I st. Tytu³ mgr Licencjat I Klinika Psychiatryczna II Klinika Psychiatryczna III Klinika Psychiatryczna 1 3 IV Klinika Psychiatryczna Klinika Nerwic Klinika Psychiatrii Dzieci i M³odzie y 1 Klinika Psychiatrii S¹dowej 1 Zak³ad Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Zak³ad Badañ nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 2 Zak³ad Organizacji Ochrony Zdrowia 1 Zespó³ Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ 1 Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Centrum Zdrowia Psychicznego 1 I Klinika Neurologiczna 1 1 II Klinika Neurologiczna Zak³ad Neuroradiologii Zak³ad Genetyki Zak³ad Neurofizjologii Klinicznej Zak³ad Neuropatologii Zak³ad Neurochemii Zak³ad Farmakologii i Fizjologii Uk³adu Nerwowego Laboratorium Diagnostyki Klinicznej

19 Podstawowe Organy opiniodawczo-doradcze informacje o dzia³alnoœci IPiN Instytutu i najwa niejszych wydarzeniach w 2005 r. 19 ORGANY OPINIODAWCZO-DORACZE INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII RADA NAUKOWA KADENCJA PRZEWODNICZ CY Wice-PRZEWODNICZ CY Wice-PRZEWODNICZ CY SEKRETARZ prof. dr hab. Stanis³aw Pu yñski prof. dr hab. Irena Namys³owska prof. dr hab. Jacek Zaremba dr n. hum. Jacek Moskalewicz 1. prof. dr hab. Adam Bilikiewicz 2. doc. dr hab. Romana Bogus³awska-Walecka 3. prof. dr hab. Jacek Bomba 4. lek. med. Celina Brykczyñska 5. prof. dr hab. Czes³aw Czaba³a 6. prof. dr hab. Zbigniew Czernicki 7. prof. dr hab. Anna Cz³onkowska 8. prof. dr hab. Andrzej Cz³onkowski 9. prof. dr hab. Anna Fidziañska-Dolot 10. prof. dr hab. Urszula Fiszer 11. prof. dr hab. Adam Fr¹czek 12. mgr Gra yna Herczyñska 13. prof. dr hab. Marek Jarema 14. dr n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzêbska 15. prof. dr hab. Danuta K¹dzielawa 16. doc. dr hab. Maria Siwiak-Kobayashi 17. prof. dr hab. Wojciech Kostowski 18. mgr Renata Krawczyk (odesz³a z IPiN) 19. dr n. med. W³odzimierz Kuran 20. prof. dr hab. Jerzy Landowski 21. mgr Wanda Langiewicz 22. prof. dr hab. Janusz Limon 23. doc. dr hab. Joanna Mikulska-Meder 24. dr n. hum. Jacek Moskalewicz 25. doc. dr hab. Jerzy Mroziak 26. prof. dr hab. Irena Namys³owska 27. doc. dr hab. Maria Niewiadomska 28. prof. dr hab. Przemys³aw Nowacki 29. prof. dr hab. Antonina Ostrowska 30. prof. dr hab. Adam P³aŸnik 31. prof. dr hab. Stanis³aw Pu yñski 32. prof. dr hab. Janina Rafa³owska 33. prof. dr hab. Danuta Ryglewicz 34. prof. dr hab. Ma³gorzata Rzewuska 35. prof. dr hab. Waldemar Szelenberger

20 20 Sprawozdanie z dzia³alnoœci 2005 r. 36. dr n. med. W³odzimierz Szyszkowski 37. prof. dr hab. Jacek Wciórka 38. doc. dr hab. Maria Za³uska 39. prof. dr hab. Jacek Zaremba 40. prof. dr hab. Miros³aw Z¹bek Przy Radzie Naukowej funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce komisje: I. KOMISJA NAUKI I WSPÓ PRACY Z ZAGRANIC : koordynator: prof. dr hab. Czes³aw Czaba³a cz³onkowie Komisji: 1. prof. dr hab. Marek Jarema 2. prof. dr hab. Jacek Wciórka 3. dr n. med. Cezary echowski 4. prof. dr hab. Anna Cz³onkowska 5. dr n. hum. Joanna Seniów 6. dr n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz 7. dr n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzêbska 8. prof. dr hab. Hanna Wehr 9. prof. dr hab. Wojciech Kostowski 10. doc. dr hab. Maria Niewiadomska 11. doc. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz 12. dr n. hum. Gra yna Œwi¹tkiewicz 13. lek. Celina Brykczyñska 14. doc. dr hab. Przemys³aw Bieñkowski 15. dr hab. Tadeusz Parnowski II. KOMISJA DO SPRAW PRACOWNICZYCH ORAZ KWALIFIKACJI I OCENY PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I BADAWCZO-TECHNICZNYCH koordynator: prof. dr hab. Marek Jarema cz³onkowie: 1. dr n. med. W³odzimierz Kuran 2. prof. dr hab. Irena Namys³owska 3. prof. dr hab. Jacek Wciórka III. KOMISJA DO SPRAW APARATURY NAUKOWEJ I DIAGNOSTYCZNEJ koordynator: dr n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzêbska cz³onkowie: 1. doc. dr hab. Romana Bogus³awska-Walecka 2. dr n. med. Krystyna Niedzielska 3. mgr Ma³gorzata Œwiderska 4. dr n. med. Anna Rozenfeld 5. mgr in. Czes³aw G³azowski

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 7 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wœród innych dyscyplin nauki Adam Bilikiewicz... 13

1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wœród innych dyscyplin nauki Adam Bilikiewicz... 13 Zakres psychiatrii, jej miejsce w kulturze 7 SPIS TREŒCI 1. Zakres psychiatrii oraz jej miejsce w kulturze i wœród innych dyscyplin nauki Adam Bilikiewicz........................................... 13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/4/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 stycznia 2007r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2007 W GMINIE WYSZKÓW I. WSTĘP Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY NA ROK 2016 Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIII/104/2015 z dnia 29.12.2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY LIPIANY

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra 15.01.2016 r.

Zielona Góra 15.01.2016 r. Zielona Góra 15.01.2016 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 2016 ROKU W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. 2004 rok

Sprawozdanie z działalności. 2004 rok Sprawozdanie z działalności 2004 rok 1 OPRACOWANIE Maria Błażejowska, Marzena Bochniak, Renata Gałązka, Maria Godlewska, Elżbieta Iwaszko, Barbara Krzymowska-Kordjak, Ewa Skarzyńska- Szczepaniak, Ilona

Bardziej szczegółowo

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe,

Opieki Zdrowotnej,. Organizacje pozarządowe, Zadanie Sposoby realizacji Wskaź niki osi ągania celu Realizatorzy zadania 1. Zwiększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu 1. diagnoza dostępności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia. Projekt UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU EKSPERTÓW. projekcie pt. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotaŝowe,

REGULAMIN ZESPOŁU EKSPERTÓW. projekcie pt. Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotaŝowe, REGULAMIN ZESPOŁU EKSPERTÓW w projekcie Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotaŝowe 1 Niniejszy Regulamin określa wewnętrzną organizację i tryb pracy Zespołu Ekspertów działającego

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

tryb stacjonarny Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych

tryb stacjonarny Postępowanie w nagłych zaburzeniach psychicznych MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb stacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Reguły integracji ocen z warsztatów (ew. ich części) i praktyk (ew. ich części) Adresaci modułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 15.02.2010r.

Zielona Góra, 15.02.2010r. Zielona Góra, 15.2.21r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAKUPU NA ROK 21 USŁUG Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Konkurs z 27.12.2007r. TERAPIA I KLUBY

Konkurs z 27.12.2007r. TERAPIA I KLUBY Zielona Góra, 26.02.2008r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZAJĘ W 2008 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W dniu 27.12.2007r. Zarządzeniem nr 11/K/2007

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH

PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH Konferencja Szkoleniowo-Naukowa FARMAKOTERAPIA, PSYCHOTERAPIA I REHABILITACJA ZABURZEŃ PSYCHOTYCZNYCH PSYCHIATRIA WOBEC STRESÓW DNIA CODZIENNEGO I ZJAWISK MASOWYCH 06 07.11.2003 R. WARSZAWA Organizatorzy:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej mgr Marzena Kruk Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r.

WYKAZ KURSÓW SPECJALIZACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY W 2013r. Lp. Dziedzina Ośrodek organizujący i Rodzaj kursu / nr kursu CMKP/ T e m a t Przeznaczenie Termin prowadzący szkolenie Kierownik naukowy Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 1. ALERGOLOGIA nr: 1-731/1-01-005-2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja ta odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2006 r. w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Centrum.

Konferencja ta odbędzie się w dniach 30 listopada 1 grudnia 2006 r. w Poznaniu, w hotelu Novotel Poznań Centrum. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu, Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/156/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 19 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/442/13 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE 2014 2016 I. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Załącznik do uchwały Nr V/27/2007 Rady Gminy Działdowo z dnia 25 stycznia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2007 ROK. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/09 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/172/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR

Odwykowe. Lecznictwo WOTUW MILICZ BOLES AWIEC LEGNICA Z OTORYJA CZARNY BÓR Lecznictwo Odwykowe BOLES AWIEC MILICZ LEGNICA Z OTORYJA WOTUW CZARNY BÓR ZAK AD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALE NIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE SP

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK

P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK P R O G R A M PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 ROK strona 1 Zjawisko narkomanii w Polsce staje się jednym z najpoważniejszych problemów społecznych i wykazuje tendencję wzrostową. Zagrożenie to dotyczy

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/85/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK Instytut Psychiatrii i Neurologii SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 2007 ROK OPRACOWANIE Marta Bukowska, Renata Gałązka, Elżbieta Iwaszko, Małgorzata Kiszkowiak, Kamila Orzołek, Elżbieta Szyper DZIAŁ PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja

Lp. Nr oferty Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt ogólny Wnioskowana kwota 1 2 3 4 5 6. Szkolne Kluby Zdrowego Nastolatka - II edycja Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/165/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego r. Wykaz ofert, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 10 pn. Przeciwdziałanie narkomanii w województwie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PODSTAWY PSYCHIATRII... 1. 1. Rys historyczny opieki psychiatrycznej Wojciech Kosmowski... 3

SPIS TREŚCI PODSTAWY PSYCHIATRII... 1. 1. Rys historyczny opieki psychiatrycznej Wojciech Kosmowski... 3 SPIS TREŚCI CZE ŚĆ I PODSTAWY PSYCHIATRII... 1 1. Rys historyczny opieki psychiatrycznej Wojciech Kosmowski... 3 1.1. Poglądy na zaburzenia psychiczne i formy opieki nad chorymi od starożytności do oświecenia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 28 września 2011 roku, godz. 16.00 Obecni na posiedzeniu członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRP):

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/317/12 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?id=232 Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR XLI /256/2010 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi

Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim. Nr działania. Działania Wskaźniki Uwagi Priorytet I: Rynek pracy Cel strategiczny I: Wzrost zatrudnienia w powiecie ostródzkim Stosowanie instrumentów rynku pracy: skorzystały z instrumentów rynku pracy staże I.1.1 roboty publiczne prace społecznie-użyteczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Numer i nazwa działania/poddziałania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/201 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Toruń, 27-29 września 2012r PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA Miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Filmar,

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo