System Ewidencji Turystów i Pracowników(SETiP) w Kopalni Soli Wieliczka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Ewidencji Turystów i Pracowników(SETiP) w Kopalni Soli Wieliczka"

Transkrypt

1 System Ewidencji Turystów i Pracowników(SETiP) w Kopalni Soli Wieliczka

2 Spis treści 1. Opis stanu bieżącego systemu ewidencji podziemnej turystów i pracowników Konieczne zmiany w funkcjonalności systemu Architektura systemu Scenariusze pracy systemu Funkcjonalność systemu Cechy techniczne zastosowanych rozwiązań Gwarancja i serwis Dokumentacja systemu Przykładowa wizualizacja ekranu systemu Rozszerzenie funkcjonalności systemu o skanery biletowe str. 2

3 1. Opis stanu bieżącego systemu ewidencji podziemnej turystów i pracowników. Obecnie wykorzystywany w KSW system ewidencji osób znajdujących się w Kopalni w rejonie wyrobisk Trasy Turystycznej i Trasy Górniczej (tzw. system dyspozytorski ) jest systemem pracującym lokalnie bez połączenia sieciowego pomiędzy dyspozytorami Trasy Turystycznej, Trasy Górniczej i Dyspozytornią Główną Kopalni. Podstawową funkcjonalnością systemu jest aktualna wiedza dyspozytorów Kopalni o całkowitej liczbie ludzi znajdujących się w Kopalni ze szczególnym uwzględnieniem ilości turystów znajdujących się w poszczególnych strefach. Generalną zasadą jest, iż wszystkie osoby, poza uprawnionymi pracownikami, przebywające w podziemiach Kopalni znajdują się pod opieką uprawnionego pracownika Kopalni i są do takiego pracownika przypisane. Obecnie, jak również w pierwszej fazie wdrożenia nowego systemu, uprawniony pracownik rejestruje przebywające pod jego opieką osoby w systemie wprowadzając ich liczbę oraz modyfikuje ją zgodnie ze stanem faktycznym na różnych etapach przemieszczania się po terenie Kopalni. Nośnikiem informacji przemieszczającym się z grupą turystów w Kopalni jest obecnie zlecenie. Jest to papierowy dokument zawierający informacje o przewodniku, ilości turystów i inne. W podziemiach Kopalni osoby mogą się znaleźć w wyniku jednej z poniżej wypisanych okoliczności (scenariuszy), którym towarzyszą odpowiednie zlecenia: 1. Zlecenie na grupę zorganizowaną (zlecenie z kasy turystycznej Kopalni, które przynosi pilot grupy) grupa może wskazać przewodnika i określić czy turyści schodzą do Kopalni, czy zjeżdżają windą (dodatkowa opłata za zjazd). 2. Zlecenie dla grupy turystów indywidualnych wypisane przez Dyspozytora Turystyki gdy zbierze się grupa turystów indywidualnych (dane z licznika sprzedaży biletów w systemie SUT) lub upłynie czas określony w regulaminie przewodnika przydziela dyspozytor. 3. Zlecenie na grupę zagraniczną z kasy turowej przydzielany jest przewodnik w wymaganym języku. 4. Zjazdy na imprezy. 5. Zlecenie na zwiedzanie wraz z organizowaną imprezą (odpowiedzialność po stronie działu imprez). Z punktu widzenia systemu dyspozytorskiego jest analogicznie jak grupa zorganizowana. 6. Zlecenie na zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich 7. Zjazd grup pacjentów uzdrowiska (pod opieką obsługi uzdrowiska) szyb Regis (nie jest wystawiane zlecenie). 8. Zjazd grup na Trasę Górniczą (grupy zorganizowane prowadzone przez przewodnika) szyb Regis. 9. Zjazdy pracowników KSW TT, KSW S.A. oraz pracowników firm obcych ze stałym zezwoleniem na samodzielne zjazdy(szybem Daniłowicz, Regis lub Kinga). 10. Zjazd pracownika z gośćmi (pracownikami firm obcych) (rejestracja osób gości w książce) str. 3

4 Instalacja u dyspozytora Trasy Turystycznej znajdująca się w budynku szybu Daniłowicza pokazuje bieżącą informację o ilości osób znajdujących się po ziemią w rejonie wyrobisk Trasy Turystycznej. Ilość osób zjeżdżających pod ziemię zostaje zarejestrowana przez przewodnika poprzez ręczne wpisanie ilości osób w grupie i potwierdzenie tej liczby swoją kartą przewodnicką przy użyciu rejestratorów znajdujących się w nadszybiu szybów Daniłowicza, Regis i św. Kingi. Wyrejestrowanie osób wyjeżdżających jest realizowane w sposób analogiczny. Instalacja u dyspozytora Trasy Górniczej znajdująca się w budynku szybu Regis pokazuje bieżącą informację o ilości osób znajdujących się po ziemią w rejonie wyrobisk Trasy Górniczej. Ilość osób zjeżdżających pod ziemię zostaje zarejestrowana analogicznie jak w przypadku Trasy Turystycznej przy użyciu rejestratorów znajdujących się w nadszybiu szybu Regis. Wyrejestrowanie osób wyjeżdżających jest realizowane w sposób analogiczny. System pracujący w zespole komór Wisła Warszawa Witos Budryk Staszic pozwala na kontrolowanie ilości turystów znajdujących się w końcowych komorach Trasy Turystycznej. Działanie opiera się na tej samej zasadzie jak wejście na Trasę czyli poprzez wpisanie ilości turystów, jaka idzie z danym przewodnikiem w grupie na klawiaturze przy wejściu do komory Staszica i potwierdzenie kartą przewodnicką. Dodatkowo, system dyspozytorski umożliwia rejestrację i rozliczenie ilości zejść przewodników poprzez przekazywanie danych do systemu płacowego IMPULS. Szczegółowy opis działania obecnie użytkowanego systemu przedstawia się następująco : 1. każdy przewodnik posiada indywidualną kartę identyfikacyjną służącą do rejestrowania zdarzeń w systemie ewidencji komputerowej odpowiednio Trasy Turystycznej i Trasy Górniczej. Przy pomocy tych kart oraz czytników zainstalowanych w budynkach nadszybi szybów: Daniłowicza i Regis oraz Św. Kingi przewodnik dokonuje rejestracji zdarzenia poprzez przyłożenie karty do czytnika. Fakt zarejestrowania w systemie jest potwierdzany sygnałem dźwiękowym i widoczny w odpowiedniej dyspozytorni (turystyki lub Trasy Górniczej) na ekranie komputera obsługującego system; 2. w poczekalni turystów przy szybie Daniłowicza, w pobliżu dyspozytorni, zainstalowany jest czytnik z klawiaturą rejestrujący gotowość przewodników do oprowadzania grup turystycznych po Trasie Turystycznej (przez przyłożenie karty do czytnika do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego) lub pozwalający odwołać gotowość (przez wciśnięcie przycisku 9 z klawiatury i zatwierdzenie polecenia przez przyłożenie karty do czytnika aż do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego); 3. w poczekalni przy szybie Daniłowicza, przy wejściach do przedsionka przedziału schodowego zainstalowany jest czytnik z klawiaturą (nad którym powyżej zainstalowany jest i sprzężony z nim duży wyświetlacz cyfrowy ułatwiający podgląd wyświetlacza czytnika), natomiast w przedziale schodowym szybu Daniłowicza (na szóstym pomoście), zainstalowany jest czytnik zespolony z poprzednim, rejestrujący zejścia grup (przewodników z turystami) do Kopalni poprzez zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty. Bileter (pomocnik dyspozytora) wprowadza liczbę osób na klawiaturze czytnika zainstalowanego w poczekalni a przewodnik zatwierdza tę ilość osób w swojej grupie na czytniku w przedziale schodowym przykładając kartę (do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia czasu), potwierdzając przez to przyjęcie turystów pod opiekę. Przyłożenie karty przed str. 4

5 wprowadzeniem danych z klawiatury czytnika w poczekalni (przed potwierdzeniem przez biletera) spowoduje zarejestrowanie tylko przewodnika (bez ilości turystów); 4. na nadszybiu szybu Daniłowicza, od strony poczekalni i na pozostałych nadszybiach szybów zjazdowych (Regis oraz Św. Kingi) zainstalowane są i opisane, jako zjazdowe, czytniki z klawiaturą rejestrujące zjazdy do Kopalni przez wprowadzenie liczby osób z klawiatury czytnika i zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty do czytnika (przykładamy kartę do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia aktualnej godziny na czytniku). Przyłożenie karty bez wprowadzania z klawiatury danych o ilości osób spowoduje tylko zarejestrowanie przewodnika w systemie). System rejestracji osób na Trasę Górniczą jest analogiczny jak opisany w tym punkcie czytnik na nadszybiu Regis, 5. na nadszybiu szybu Daniłowicza, od strony wejścia do sklepu, a także na pozostałych nadszybiach szybów wyjazdowych (Regis oraz Św. Kingi) zainstalowane są i opisane jako wyjazdowe (odpowiednio: z Trasy Turystycznej oraz Trasy Górniczej tylko w nadszybiu szybu Regis) czytniki z klawiaturą rejestrujące wyjazdy z wyrobisk podziemnych Kopalni. Odbywa się to w sposób opisany już poprzednio, tj. przez wprowadzenie liczby osób z klawiatury czytnika i zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty do czytnika (przykładamy kartę do skutku do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia czasu na czytniku). Przesunięcie karty bez wprowadzania danych z klawiatury spowoduje wyrejestrowanie tylko przewodnika (lub przewodnika i takiej ilości turystów jaka została wprowadzona z klawiatury przez poprzedniego przewodnika lub osobę postronną, a który nieskutecznie zatwierdził wyjazd swojej grupy); System rejestracji osób wyjeżdżających z Trasy Górniczej jest analogiczny jak opisany w tym punkcie czytnik na nadszybiu Regis, 6. w rejonie wejścia do komory Staszica zainstalowany jest czytnik z klawiaturą, rejestrujący fakt zakończenia oprowadzania grupy turystów po Trasie Turystycznej przez przewodnika (przez wprowadzenie liczby osób z klawiatury czytnika i zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty do czytnika (przykładamy kartę do skutku do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia czasu na czytniku); 7. w rejonie wyjścia z komory Wisła zainstalowany jest czytnik z klawiaturą, rejestrujący fakt opuszczenia rejonu WWBS przez przewodnika wraz z turystami (poprzez wprowadzenie liczby osób z klawiatury czytnika i zatwierdzenie tej liczby przez przyłożenie karty do czytnika (przykładamy kartę do skutku do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz ponownego wyświetlenia czasu na czytniku). Przewodnik opuszczający rejon sam (bez przydzielonych turystów) wyrejestruje się tylko poprzez przyłożenie karty do czytnika. str. 5

6 2. Konieczne zmiany w funkcjonalności systemu. Podstawowym założeniem jest to, że nowo projektowany system musi zachować możliwość obsługi wszystkich obecnie wykorzystywanych funkcjonalności. W nowym systemie należy uwzględnić spojrzenie na teren Kopalni jako na zbiór stref, których suma stanowi cały jej obszar. Założeniem nowego systemu jest, że strefy w Kopalni są rozłączne a suma turystów znajdujących się w strefach wraz z liczbą pracowników i osób im towarzyszących na terenie Kopalni dają sumaryczną liczbę osób znajdujących się w podziemiach Kopalni. System docelowo musi umożliwiać dowolną konfigurację stref a każda osoba przebywająca na terenie Kopalni musi znajdować się w jednej i tylko jednej ze stref. Za rejestrację liczby osób w strefach odpowiadać będą pracownicy sprawujący opiekę nad turystami. Kolejnym etapem rozwoju systemu będzie zwiększenie ilości stref w Kopalni. Zwiększenie ilości stref w Kopalni nie może powodować konieczności przebudowy mechanizmu systemu a jedynie konfigurację nowych stref dostępną z ustawień systemowych. W dalszej części implementacji systemu wdrożony zostanie mechanizm skanowania i kontroli biletów. Realizacja tego mechanizmu będzie zlecona na podstawie odrębnej umowy, natomiast Wykonawca winien tak zaprojektować system, by wdrożenie skanowania i kontroli biletów było realizowane wg scenariuszy opisanych w rozdziale 10 niniejszej specyfikacji. W kolejnych fazach rozwoju systemu implementowane będą mechanizmy automatycznej rejestracji liczby turystów w poszczególnych strefach (np. RFID) i z tego względu budowany system musi być przygotowany na taką właśnie możliwość. Nowy system Ewidencji Turystów i Pracowników (SETiP) powinien posiadać następujące cechy: System powinien być systemem w pełni sieciowym obejmującym swoim zakresem cztery szyby Kopalni (trzy obecnie pracujące oraz jeden planowany w najbliższym czasie) i zapewniać bezproblemową rozbudowę (jako zmiany w konfiguracji) w przypadku powstania nowych miejsc kontrolujących zejścia/wyjścia turystów oraz w przypadku zwiększenia ilości stref podziemnych. System powinien wspomagać kontrolę i zliczanie turystów zwiedzających kopalnię w czasie rzeczywistym oraz umożliwiać zbieranie statystyk na potrzeby analiz i planowania dalszej pracy w czasie dnia. Baza danych systemu powinna być oparta o silnik pracujący w architekturze clientserver (MS SQL lub Oracle). Zamawiający pozostawia dobór technologii rejestracji osób Wykonawcy. Technologia ma cechować się niezawodnością i stabilnością pracy. System winien być niezawodny i prosty w obsłudze. Winien realizować w sposób maksymalnie łatwy opisane w niniejszym dokumencie scenariusze pracy. System pracuje w trybie produktywnym 7/24 (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę). str. 6

7 Do realizacji w kolejnych etapach rozwoju systemu system winien mieć możliwość drukowania zlecenia przewodnickiego na podstawie informacji zawartych w bazach danych. Do realizacji w kolejnych etapach rozwoju systemu system powinien posiadać otwartą strukturę umożliwiającą jego integrację z istniejącym oprogramowaniem ERP i oprogramowaniem firmy PONET do sprzedaży biletów i obsługi zwiedzania. Dostępne struktury informatyczne systemu (np. API) winny być opisane i znajdować się w dokumentacji technicznej systemu. str. 7

8 3. Architektura systemu. Oferowany system winien pracować w oparciu o technologię RFID. Rozwiązanie szczegółowe winien zaproponować oferent. System winien składać się z: Centralnego serwera systemu opartego o bazę danych w architekturze client server (MS SQL lub Oracle). Wymagana jest instalacja systemu na serwerze wirtualnym pracującym na posiadanym przez Kopalnię klastrze VMWare (Kopalnia posiada licencję VMWare vsphere Essential Plus Kit for 3 hosts (max 2 processors per host) and 192 GB vram entitlement) Dostawca, wraz z oprogramowaniem, winien dostarczyć licencję na silnik bazy danych oraz licencję na system operacyjny (zgodnie z przyjętym przez Kopalnię standardem technologicznym wymagany jest system operacyjny co najmniej Microsoft Windows Server Standard Licencji na oprogramowanie systemu informatycznego. Licencja winna być dostarczona zgodnie z modelem licencjonowania per procesor dla nieograniczonej liczby użytkowników korzystającej z aplikacji na jednej maszynie produktywnej. Alternatywnie dopuszczalny jest model licencjonowania typu concurrent user lub named user. W tym przypadku należy określić jednostkową cenę licencji i zagwarantować możliwość rozbudowy systemu w przyszłości o dowolną ilość licencji nabywanych w ramach odrębnych zamówień przy zachowaniu niezmiennego kosztu licencji użytkownika przez okres co najmniej 60 miesięcy. Wymagane są dwa rodzaje licencji (pełny dostęp do bazy systemu read/write i dostęp wyłącznie do podglądu danych read only). Stanowisk klienckich systemu zainstalowanych na stacjach roboczych zlokalizowanych u dyspozytorów ruchu oraz wskazanych osób kontrolujących ruch osób w Kopalni. W ramach dostawy i uruchomienia systemu należy uruchomić 10 stanowisk roboczych + 1 dodatkowe stanowisko serwisowe. Stacje robocze (sprzęt) dostarcza Kopalnia. Wykonawca winien wyspecyfikować minimalne i zalecane parametry stacji roboczych. Stanowiska klienckie systemu winny pracować w środowiskach: Windows 7 Professional, Windows 8.x Professional. Dopuszczalna jest praca aplikacji klienckiej w wersji webowej (dostępnej przez przeglądarkę internetową). Na etapie realizacji Wykonawca winien określić wymagania sprzętowe do pracy aplikacji klienckiej jak również wskazać przeglądarki obsługujące aplikację (z podaniem nazwy i numeru wersji) oraz wskazać i dostarczyć wszystkie komponenty niezbędne do poprawnego działania aplikacji klienckiej. Rejestratorów przekazujących do serwera systemu informacje o ilości osób schodzących do Kopalni i opuszczających podziemia Kopalni. Rejestratory systemu winny znajdować się, co najmniej, w następujących miejscach: o o Budynek Szybu Daniłowicza w pobliżu stanowiska dyspozytora rejestracja przewodników; Budynek Szybu Daniłowicza w pobliżu schodów prowadzących na poziom I Kopalni rejestracja osób schodzących do Kopalni; str. 8

9 o Nadszybie Szybu Daniłowicza w pobliżu windy rejestracja osób zjeżdżających do Kopalni i rejestracja osób wyjeżdżających z Kopalni; o Szyb Daniłowicza 6 ty podest na schodach prowadzących na poziom I Kopalni kontrolne potwierdzenie osób schodzących do Kopalni; o o o Nadszybie Szybu św. Kingi w pobliżu windy rejestracja osób zjeżdżających do Kopalni i rejestracja osób wyjeżdżających z Kopalni; Nadszybie Szybu Regis poziom 0 w pobliżu windy rejestracja osób zjeżdżających do Kopalni i rejestracja osób wyjeżdżających z Kopalni; Nadszybie Szybu Regis poziom 1 w pobliżu windy rejestracja osób zjeżdżających do Kopalni i rejestracja osób wyjeżdżających z Kopalni; o Komora Staszica w rejonie wejścia do komory od strony południowej rejestracja turystów wchodzących w rejon komór Wisła Warszawa Budryk Staszic o Komora Wisła w rejonie stanowiska Dyspozytora rejestracja turystów opuszczających rejon komór Wisła Warszawa Budryk Staszic. W drugiej fazie implementacji systemu w czytniki zostaną wyposażone komory imprezowe. W ciągu najbliższych trzech lat od daty uruchomienia systemu ilość punktów obsługi systemu wzrośnie co najmniej o dwa (szyb Paderewski, transport dołowy turystów poprzecznia Kaniów). Ilość rejestratorów w poszczególnych miejscach powinna zapewnić optymalną interakcję pomiędzy systemem a osobami z niego korzystającymi (system winien być szybki w obsłudze). Uwaga!: Po wdrożeniu funkcjonalności związanej z obsługą i rejestracją przewodników oraz kontrolą ilości osób schodzących do Kopalni system może zostać doposażony w: Skanery biletowe współpracujące z posiadanym systemem sprzedaży biletów. Skanery winny wspomagać proces zliczania turystów i kontroli biletów. Skanery biletowe winny znajdować się co najmniej w następujących miejscach: o o o Budynek Szybu Daniłowicza (2 skanery + 1 rezerwowy); Budynek Szybu Regis (1 skaner + 1 rezerwowy); Tężnia (1 skaner + 1 rezerwowy); Funkcjonalność związana z obsługą skanerów nie będzie realizowana w pierwszej fazie realizacji projektu. W ciągu najbliższych trzech lat od daty uruchomienia systemu ilość punktów obsługi systemu z wykorzystaniem skanerów biletowych wzrośnie co najmniej o dwa (szyb Paderewski, transport dołowy turystów poprzecznia Kaniów). Schemat blokowy systemu (obejmujący również skanery biletowe) przedstawiony jest na rys. 1 str. 9

10 rys.1 Schemat blokowy systemu SETiP str. 10

11 4. Scenariusze pracy systemu. System winien realizować co najmniej następujące scenariusze pracy: 4.1. Rejestracja osób przebywających w podziemiach Kopalni informacje ogólne. W systemie SETiP muszą być rejestrowane wszystkie osoby przebywające w podziemiach Kopalni. W chwili obecnej możemy wyróżnić następujące grupy osób mogących znaleźć się w podziemiach Kopalni: Jeśli chodzi o osoby obsługujące Kopalnię i ruch turystyczny, to możemy wyróżnić następujące grupy: Przewodnicy Trasy Turystycznej; Przewodnicy Trasy Górniczej; Pracownicy KSW TT, Pracownicy KSW S.A., Pracownicy Muzeum Żup Krakowskich, Pracownicy Uzdrowiska; Pracownicy firm obcych; Jeśli chodzi o osoby odwiedzające Kopalnię, to możemy wyróżnić następujące grupy: Turyści indywidualni Trasa Turystyczna; Turyści grupowi Trasa Turystyczna; Turyści Trasa Górnicza; Turyści Muzeum Żup Krakowskich; Uczestnicy imprez; Kuracjusze; Goście; Funkcjonalność programu winna umożliwiać konfigurację nowych dowolnych grup osób. Wszystkie wyżej wymienione grupy osób (z wyjątkiem turystów, uczestników imprez i kuracjuszy) noszą miano osób uprawnionych do przebywania w kopalni. Winny one rejestrować się w systemie SETiP indywidualnie przy pomocy przydzielonych identyfikatorów. Rodzaj identyfikatora oraz sposób rejestracji w systemie winien zostać zaproponowany przez wykonawcę systemu jednak poza użyciem rejestratora i wprowadzenia ilości turystów zwożonych do Kopalni przewodnik nie powinien dokonywać żadnych innych operacji wymagających wprowadzania ustawień ręcznie. Identyfikatory pracowników mogą być podzielone na grupy np. elektrycy, obsługa ruchu, IT itp. Grupy mogą być dowolnie konfigurowane. System SETiP powinien posiadać kartotekę osób uprawnionych do przebywania w Kopalni, która powinna posiadać co najmniej następujące pola w bazie danych: Imię (pole alfanumeryczne); Nazwisko (pole alfanumeryczne); Numer identyfikacyjny (pole alfanumeryczne); str. 11

12 Data urodzenia (pole data); Języki oprowadzania (pole alfanumeryczne); Wykaz dodatkowych uprawnień (pole alfanumeryczne); Numer kontaktowy telefonu (pole numeryczne); Adres (pole alfanumeryczne); Identyfikatory grup, do których dana osoba należy (przewodnicy, pracownicy KSW SA, itp.) (pole alfanumeryczne); Data uzyskania uprawnienia do przebywania w Kopalni (pole datatime); Data ważności badań okresowych (pole datatime); Data ważności uprawnienia do przebywania w Kopalni (pole datatime); Komunikat jaki winien zostać przekazany przewodnikowi w momencie zarejestrowania się w systemie (pole tekstowe); 10 dodatkowych pól alfanumerycznych do wykorzystania w przyszłości. Obsługa tych pól winna być dostępna z konfiguracji (włączenia pola do wyświetlenia i obsługi w kartotece) 4.2. Rejestracja osób scenariusz Rejestracja przewodnika 1) Przewodnik zgłaszając swoją gotowość do pracy rejestruje się w systemie z podaniem swojego indywidualnego identyfikatora oraz poprzez wskazanie trasy na jakiej ma oprowadzać turystów. Sposób rejestracji w systemie winien zostać zaproponowany przez wykonawcę. Sposób rejestracji ma być maksymalnie prosty i niezawodny. Czas rejestracji przewodnika w systemie nie może być dłuższy niż 3 sekundy. Rejestratory osób (przewodników) winny być domyślnie ustawione na preferowaną trasę zwiedzania. Czytniki w szybie Daniłowicza powinny być ustawione domyślnie na zwiedzanie Trasy Turystycznej, a przewodnik wybierałby trasę z listy pozostałych tras tylko w przypadku innego oprowadzania. Podobnie w nadszybiu szybu Regis czytnik ustawiony byłby domyślnie na zwiedzanie Trasy Górniczej a pozostałe trasy do wyboru w przypadku innego zwiedzania. Preferowana trasa winna być ustawiana w konfiguracji systemu dla każdego rejestratora z osobna. 2) Dyspozytor turystyki określonej trasy (Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza w przyszłości ilość tras może ulec zmianie) otrzymuje na ekranie systemu informację o tym, że nowy przewodnik zgłosił swoją gotowość do pracy i jego nazwisko pojawia się na liście dostępnych przewodników. 3) Dyspozytor Trasy Turystycznej powinien otrzymać następujące informacje na temat przewodnika: a. Imię; b. Nazwisko; c. Nr identyfikacyjny; d. Język oprowadzania; e. Czy oczekuje na przydzieloną grupę, czy jest bez przydziału ; f. W przypadku, gdy zbliża się termin badania okresowego przewodnika informacja dodatkowa dla dyspozytora; g. W przypadku, gdy termin ważności badania okresowego przewodnika wygasł czerwony komunikat o braku możliwości oprowadzania grup. str. 12

13 4.3. Rejestracja osób scenariusz Wyrejestrowanie przewodnika 1) Przewodnik może wyrejestrować swoją gotowość do pracy poprzez powtórne podanie swojego indywidualnego identyfikatora systemowego. 2) Dyspozytor turystyki określonej trasy (Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza w przyszłości ilość tras może ulec zmianie) otrzymuje na ekranie systemu informację o tym, że przewodnik zrezygnował ze swojej gotowości do pracy i jego nazwisko znika z listy przewodników. 4.4.a. Rejestracja osób scenariusz Zejście zorganizowanej grupy turystów do Kopalni zwiedzanie Trasy Turystycznej język polski. 1) Pilot grupy zorganizowanej dostarcza do dyspozytora papierowe zlecenie, na którym określona jest liczba osób w grupie oraz może wskazać, którego przewodnika wybiera grupa. 2) Dyspozytor Trasy Turystycznej przydziela przewodnika do grupy turystów po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z przewodnikiem. 3) Przewodnik rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji na jaką trasę (w tym przypadku Trasa Turystyczna) turyści zostają sprowadzeni / zwiezieni. 4) Przewodnik schodzi jako pierwszy a pomocnik dyspozytora przelicza schodzących z przewodnikiem turystów wprowadzając ich liczbę na panelu przy wejściu (szczegóły opisane w scenariuszu ) Jeśli bileter posługuje się skanerem biletowym (opis w rozdziale 10) to skanuje bilety turystów i wpuszcza ich na schody zejściowe lub do klatki windy 6) Po zakończeniu liczenia turystów (skanowania) istnieje możliwość korekty liczby turystów wyświetlonej na rejestratorze (musi być dostępna klawiatura numeryczna). 7) Na punkcie kontrolnym (podest szósty schodów) przewodnik weryfikuje liczbę turystów akceptując liczbę swoim identyfikatorem (gdy liczba jest zgodna z wprowadzoną wcześniej przez pomocnika dyspozytora). W przypadku niezgodności liczby turystów przewodnik kontaktuje się z dyspozytorem telefonicznie i wyjaśnia przyczynę zmiany liczby turystów(np. powrót turysty na górę) a dyspozytor ręcznie modyfikuje w systemie, liczbę turystów przypisanych do przewodnika. 8) Zatwierdzenie liczby osób może odbyć się na rejestratorze wejściowym (w przypadku zjazdu turystów windą) 9) Po zaakceptowaniu (przyjęciu) grupy turystów przez przewodnika informacja o przewodniku w systemie znika z okna przewodników oczekujących. W oknie kontroli zejść pojawia się nazwisko przewodnika wraz z ilością osób, jaką przewodnik ma przydzieloną oraz godziną, o której grupa zeszła do Kopalni (godzina zaakceptowania przez przewodnika liczby osób w grupie). 10) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; str. 13

14 b. Ilość osób na trasie (Trasa Turystyczna) c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 11) W przypadku braku rejestracji przewodnika dyspozytor ma możliwość wprowadzenia z ręki informacji o przewodniku i ilości osób, jaka przewodnikowi została przydzielona. Każda ręczna modyfikacja ilości osób wprowadzanych do systemu winna być zapisywana (logowana) w systemie z podaniem daty, godziny, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę. Dodatkowo powinna być wpisana przyczyna ręcznej zmiany wpisu (wybór z konfigurowalnego słownika). 12) Dla obsługi szczególnych przypadków system musi posiadać możliwość ręcznej korekty ilości osób schodzących do Kopalni w poszczególnych grupach. Korekty ilości może dokonać wyłącznie Dyspozytor poszczególnej trasy zwiedzania. Każda ręczna modyfikacja ilości osób wprowadzanych do systemu winna być zapisywana (logowana) w systemie z podaniem daty, godziny, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę. 13) Kolejnym miejscem weryfikacji liczby turystów jest zespół komór WWBS gdzie przewodnik przekazuje ich dyspozytorowi zespołu komór wraz z papierowym zleceniem (opis szczegółowy w scenariuszu ) Po czasie zaplanowanym na pobyt w zespole komór WWBS przewodnik zabiera grupę przejmując ją od dyspozytora wraz z papierowym zleceniem. Przewodnik weryfikuje liczbę osób w grupie i zabiera ją na dalsze zwiedzanie, przy czym możliwe są dwa kierunki dalszego zwiedzania: a. do Muzeum Żup Krakowskich a następnie do szybu wyjazdowego (#Daniłowicz, #Regis lub awaryjnie #Kinga) b. bezpośrednio do szybu wyjazdowego (#Daniłowicz, #Regis lub awaryjnie #Kinga). 15) W przypadku grup zorganizowanych preferowanym szybem wyjazdowym jest szyb Daniłowicza. 16) Po wyjeździe turystów z Kopalni przewodnik zgłasza wyjazd grupy z Trasy Turystycznej określając jej liczebność, co rejestrowane jest w systemie dyspozytorskim (opis w scenariuszu 4.5.). 4.4.b. Rejestracja osób scenariusz Zejście grupy turystów indywidualnych do Kopalni zwiedzanie Trasy Turystycznej. 1) Dyspozytor kontroluje liczbę osób chętnych do zwiedzania Kopalni obserwując licznik sprzedanych biletów na zwiedzanie indywidualne. Gdy liczba zebranych osób osiągnie odpowiednią (maksymalną) wartość, lub pomimo nie osiągniecia określonej liczby turystów upłynie czas określony regulaminem; dyspozytor wyznacza właściwego, dostępnego przewodnika i wystawia mu zlecenie papierowe odnotowując stan przydzielenia przewodnikowi grupy w systemie. 2) Pozostały proces przebiegu scenariusza jest taki sam jak opisany w punktach od 3) do 16) scenariusza 4.4.a. str. 14

15 4.4.c. Rejestracja osób scenariusz Zejście zorganizowanej grupy turystów do Kopalni zwiedzanie Trasy Turystycznej język obcy. 1) Pionu Obsługi Ruchu Turystycznego przekazuje do dyspozytora papierowe zlecenie, na którym określona jest liczba osób w grupie oraz może wskazać, którego przewodnika wybiera grupa. 2) Grupy obcojęzyczne rozpoczynają zwiedzanie zgodnie z wcześniej określonym harmonogramem. 3) Dyspozytor Trasy Turystycznej przydziela przewodnika do grupy turystów po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z przewodnikiem. 4) Pozostały proces przebiegu scenariusza jest taki sam jak opisany w punktach od 3) do 16) scenariusza 4.4.a. 4.4.d. Rejestracja osób scenariusz Zejście grupy osób do Kopalni impreza. Zjazd do Kopalni na imprezę zorganizowaną odbywa się bez uczestnictwa przewodnika i całe wydarzenie odbywa się pod opieką pracowników dozoru oraz osób dedykowanych do obsługi imprezy. Uczestnicy, których liczebność weryfikowana jest przez pracowników i odnotowywana w dokumentacji papierowej dyspozytora, zjeżdżają do Kopalni i są kierowani bezpośrednio do miejsca organizacji imprezy. Po zakończeniu imprezy uczestnicy są wywożeni na powierzchnię, co jest odnotowywane przez dyspozytora. Obecnie uczestnicy Ci nie są odnotowywani w systemie dyspozytorskim. Obsługa scenariusza w nowym systemie winna być następująca: 1) Dyspozytor Trasy Turystycznej przydziela osobę dozoru do grupy osób zjeżdżających na imprezę po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z osobą. 2) Osoba dozoru rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji na rejestratorze wejściowym o wprowadzeniu osób na imprezę. 3) Osoba dozoru lub pomocnik dyspozytora przelicza liczbę osób schodzących do Kopalni oraz akceptuje lub koryguje i akceptuje ich liczbę na panelu na nadszybiu. 4) Po zakończeniu liczenia turystów (skanowania) istnieje możliwość korekty liczby turystów wyświetlonej na rejestratorze (musi być dostępna klawiatura numeryczna). 5) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; b. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. str. 15

16 6) Po zakończeniu imprezy osoby są wywożone na powierzchnię i osoba odpowiedzialna rejestruje na czytniku wyjazdowym ilość osób wyjeżdżających z imprezy na powierzchnię. 4.4.e. Rejestracja osób scenariusz Zejście grupy turystów do Kopalni impreza ze zwiedzaniem. Obsługa scenariusza w nowym systemie winna być następująca: 1) W przypadku grupy udającej się na imprezę połączoną ze zwiedzaniem dyspozytor otrzymuje zlecenie z Działu Imprez. 2) Dyspozytor przydziela przewodnika do grupy turystów po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z przewodnikiem. 3) Przewodnik rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji na jaką trasę (Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza) turyści zostają sprowadzeni / zwiezieni. 4) Przewodnik schodzi jako pierwszy a pomocnik dyspozytora przelicza schodzących z przewodnikiem turystów wprowadzając ich liczbę na panelu przy wejściu (szczegóły w scenariuszu ) Po zakończeniu liczenia turystów istnieje możliwość korekty wprowadzonej liczby turystów wyświetlonej na rejestratorze (musi być dostępna klawiatura numeryczna). 6) Na punkcie kontrolnym (podest szósty schodów) przewodnik weryfikuje liczbę turystów akceptując liczbę swoim identyfikatorem (gdy liczba jest zgodna z wprowadzoną wcześniej przez pomocnika dyspozytora). W przypadku niezgodności liczby turystów przewodnik kontaktuje się z dyspozytorem telefonicznie i wyjaśni przyczynę zmiany liczby turystów(np. powrót turysty na górę) a dyspozytor ręcznie modyfikuje w systemie, liczbę turystów przypisanych do przewodnika. 7) Zatwierdzenie liczby osób może odbyć się na rejestratorze wejściowym (w przypadku zjazdu turystów windą) 8) Po zaakceptowaniu (przyjęciu) grupy turystów przez przewodnika informacja o przewodniku w systemie znika z okna przewodników oczekujących. W oknie kontroli zejść pojawia się nazwisko przewodnika wraz z ilością osób, jaką przewodnik ma przydzieloną oraz godziną, o której grupa zeszła do Kopalni (godzina zaakceptowania przez przewodnika liczby osób w grupie). 9) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; b. Ilość osób na danej trasie (Trasa Turystyczna lub Trasa Górnicza); c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. str. 16

17 10) W przypadku braku rejestracji przewodnika dyspozytor ma możliwość wprowadzenia z ręki informacji o przewodniku i ilości osób, jaka przewodnikowi została przydzielona. Każda ręczna modyfikacja ilości osób wprowadzanych do systemu winna być zapisywana (logowana) w systemie z podaniem daty, godziny, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę. Dodatkowo powinna być wpisana przyczyna ręcznej zmiany wpisu (wybór z konfigurowalnego słownika) 11) Dla obsługi szczególnych przypadków system musi posiadać możliwość ręcznej korekty ilości osób schodzących do Kopalni w poszczególnych grupach. Korekty ilości może dokonać wyłącznie Dyspozytor poszczególnej trasy zwiedzania. 12) Przewodnik, po etapie zwiedzania, doprowadza grupę do miejsca organizowanej imprezy i przekazuje ją pracownikom obsługującym imprezę, sam zaś wyjeżdża na powierzchnię i odnotowuje fakt swojego wyjazdu poprzez wyrejestrowanie się z systemu. 13) Po zakończeniu imprezy osoby są wywożone na powierzchnię i osoba odpowiedzialna rejestruje na czytniku wyjazdowym ilość osób wyjeżdżających z imprezy na powierzchnię. 4.4.f. Rejestracja osób scenariusz Zejście grupy turystów zwiedzanie Muzeum Żup Krakowskich. 1) Dyspozytor Trasy Turystycznej przydziela przewodnika do grupy turystów po czym zezwala na zejście(zjazd) grupy wraz z przewodnikiem. 2) Przewodnik rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji o zwiezieniu turystów do MŻK. 3) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; b. Ilość osób w strefie MŻK; c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 4) Grupa udaje się na zwiedzanie MŻK 5) Po wyjeździe turystów z Kopalni przewodnik zgłasza na rejestratorze, wyjazd grupy z MŻK określając jej liczebność, co rejestrowane jest w systemie dyspozytorskim (opis w dalszej części w scenariuszu g. Rejestracja osób scenariusz Zjazd kuracjuszy do Uzdrowiska. Obecnie zjazdy do sanatorium odbywają się bez rejestracji w systemie informatycznym, a jedynie w dokumentacji papierowej. Grupy kuracjuszy zjeżdżają pod opieka pracownika str. 17

18 uzdrowiska sprawującego nad nimi opiekę i pod opieką pozostają do momentu wyjazdu na powierzchnię. Zjazd kuracjuszy do Uzdrowiska odbywa się zwykle szybem Regis. Możliwe jest w sytuacjach awaryjnych wykorzystanie do zjazdu szybu Daniłowicza lub Kingi. Obsługa scenariusza w nowym systemie winna być następująca: 1) Osoba odpowiedzialna rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji o ilości osób zwiezionych do Uzdrowiska. 2) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; b. Ilość osób w strefie Uzdrowiska; c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1) oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 3) Po zakończeniu pobytu w uzdrowisku osoby są wywożone na powierzchnię i osoba odpowiedzialna rejestruje na czytniku wyjazdowym ilość osób wyjeżdżających na powierzchnię. 4.4.h. Rejestracja osób scenariusz Zjazd turystów na zwiedzanie Trasy Górniczej. Zjazd na Trasę Górnicza odbywa się obecnie wyłącznie szybem Regis i zawsze pod opieką przewodnika. Należy jednak przewidzieć w systemie obsługę zjazdu turystów przy wykorzystaniu innego szybu. Przewodnik zabierając grupę uczestników zwiedzania rejestruje jej liczebność, w systemie dyspozytora Trasy Górniczej, autoryzując się swoim identyfikatorem. Przez cały czas zwiedzania Trasy Górniczej turyści przebywają pod opieką tego samego przewodnika. Po wywiezieniu uczestników zwiedzania przewodnik rejestruje wyjazd grupy w systemie dyspozytorskim. Obsługa scenariusza w nowym systemie winna być następująca: 1) Przewodnik rejestruje fakt przyjęcia grupy poprzez a. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w nadszybiu; b. wprowadzenie informacji o ilości osób zwiezionych do zwiedzania Trasy Górniczej. 2) Liczba osób schodzących do Kopalni jest dodawana do odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji a. Ilość osób w danej strefie; str. 18

19 b. Ilość osób na danej trasie (w tym przypadku na Trasie Górniczej); c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1) oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 3) Po zakończeniu zwiedzania osoby są wywożone na powierzchnię i przewodnik rejestruje na czytniku wyjazdowym ilość osób wyjeżdżających na powierzchnię ze zwiedzania Trasy Górniczej Rejestracja osób scenariusz Wyjście turystów z Kopalni Trasa Turystyczna 1) Przewodnik wraz z grupą turystów wyjeżdża na powierzchnię jednym z szybów (#Daniłowicza, #Regis lub #Kinga). 2) Na rejestratorze wyjazdowym przewodnik rejestruje fakt wyjazdu grupy turystów z Kopalni kolejno poprzez a. wprowadzenie informacji jaką trasę (Trasę Turystyczną lub Trasę Górniczą) turyści opuszczają; b. wprowadzenie ilości osób, które wyjechały na powierzchnię; c. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wyjściowym w nadszybiu potwierdzenie faktu wyjazdu grupy; 3) Liczba osób schodzących do Kopalni jest odejmowana od odpowiednich liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej. Wymagane jest posiadanie co najmniej następujących informacji: a. Ilość osób w danej strefie; b. Ilość osób na danej trasie (Trasie Turystycznej lub Trasie Górniczej); c. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika. 4) Dla obsługi szczególnych przypadków system musi posiadać możliwość ręcznej korekty ilości osób wychodzących z Kopalni w poszczególnych grupach. Korekty ilości może dokonać wyłącznie Dyspozytor poszczególnej trasy zwiedzania. 5) Każda ręczna modyfikacja ilości osób wprowadzanych do systemu winna być zapisywana (logowana) w systemie z podaniem daty, godziny, identyfikatora osoby wprowadzającej zmianę. Dodatkowo powinna być wpisana przyczyna ręcznej zmiany wpisu (wybór z konfigurowalnego słownika) str. 19

20 4.6. Rejestracja osób scenariusz Zejście pracownika/pracownika firmy obcej/gościa do Kopalni 1) Pracownik wprowadza swój indywidualny identyfikator na rejestratorze wejściowym w nadszybiu. 2) Identyfikator pracownika zawiera informację o grupie, do której pracownik należy. 3) Fakt zejścia pracownika do Kopalni powoduje zwiększenie następujących liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej: a. Ilość osób w danej strefie; b. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika Rejestracja osób scenariusz Wyjście pracownika/ pracownika firmy obcej/gościa z Kopalni 1) Pracownik po wyjeździe z Kopalni wprowadza swój identyfikator na rejestratorze wyjściowym w nadszybiu. 2) Fakt zejścia pracownika do Kopalni powoduje zwiększenie następujących liczników wyświetlanych na ekranie stacji roboczej: a. Ilość osób w danej strefie; b. Sumaryczna ilość osób w Kopalni; Wszystkie w/w informacje winny być dostępne w podziale na grupy osób opisane w pkt 4.1. oraz w wymaganym (ustalonym w konfiguracji) interwale czasowym. Konfiguracja i dostęp do informacji wyświetlanych on line zależna jest od ustawień konkretnej stacji roboczej lub konkretnego użytkownika Rejestracja osób scenariusz Wejście turystów do strefy WWBS W podziemiach Kopalni została wyodrębniona strefa WWBS (komory: Wisła Warszawa Witos Budryk Staszic), w obrębie której turyści poruszają się samodzielnie. W strefie WWBS zamontowane winny być rejestratory (wejściowy i wyjściowy) umożliwiające rejestrowanie ilości turystów wchodzących do strefy i wychodzących ze strefy. Strefa WWBS dotyczy wyłącznie rejestracji turystów. Rejestracja osób wchodzących do strefy odbywa się w sposób następujący: 1) Przewodnik rejestruje fakt wejścia grupy turystów do strefy poprzez a. wprowadzenie ilości osób wchodzących do strefy WWWBS; b. zarejestrowanie faktu, że do strefy WWWBS weszła grupa zorganizowana lub grupa turystów indywidualnych; c. wprowadzenie swojego identyfikatora na rejestratorze wejściowym w strefie; d. zatwierdzenie transakcji. str. 20

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu

Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Instrukcja obsługi i konfiguracji programu Spis treści 1. Podstawy...4 1.1. O programie PControl KDRCP...4 1.1.1. Wstęp...4 1.1.2. Historia...5 1.1.3. Podstawowe funkcje programu...10 1.1.4. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System biletu elektronicznego i system informacji dźwiękowej w ramach projektu Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora wersja 03-06-2013 strona 1/26 Wstęp Jeśli jesteś administratorem systemu i przygotowujesz BeeOffice do pierwszego uruchomienia w twojej organizacji lub chcesz zmienić jego konfigurację,

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV:

str. 2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Określenie zamówienia wg CPV: Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo