MAXTERM. Oferta dla branży ciepłowniczej. Nasze atuty: Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAXTERM. Oferta dla branży ciepłowniczej. Nasze atuty: Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu."

Transkrypt

1 MAXTERM Oferta dla branży ciepłowniczej Oferta informatycznych rozwiązao dla Twojego biznesu. Nasze atuty: Spółka z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.; Doświadczony zespół kilkudziesięciu specjalistów i konsultantów; Wdrożenia systemów: Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics CRM; Autorskie rozwiązania oparte na technologii Microsoft; Ponad 11 lat doświadczenia w branży; Nieustannie podnoszone kompetencje pracowników; Sprawdzona metodyka wdrożeniowa; Wiodący partner Microsoft w Polsce;

2 Strona2 Szanowni Paostwo! Przedsiębiorstwa chcąc sprostad dynamicznym zmianom na rynku oraz wymaganiom swoich klientów muszą stale się rozwijad. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że skutecznośd działao firmy zależna jest również od efektywności narzędzi informatycznych z których korzysta. Właściciele firm coraz częściej zdają sobie sprawę, że wiele barier jest możliwych do pokonania dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie. To one sprawiają, że przedsiębiorstwa potrafią w pełni wykorzystad ukryty w nich potencjał i stad się bardziej atrakcyjnymi partnerami w biznesie. Mercus Software od kilkunastu lat współpracuje z firmami analizując ich potrzeby i oferując skuteczne narzędzia informatyczne. Wynikiem naszego indywidualnego podejścia są rozwiązania w pełni odpowiadające wymaganiom przedsiębiorstwa. Każda współpracująca z nami firma, bez względu na specyfikę, ilośd oddziałów czy pracowników otrzymuje dostosowane rozwiązanie do zachodzących w niej procesów i potrzeb. Efektem wdrożonych przez nas rozwiązao jest szereg mierzalnych korzyści takich jak: spadek kosztów prowadzenia działalności, podniesienie jakości usług, efektywne realizowanie wszystkich projektów, wzrost wydajności pracy specjalistów. Inwestycja w systemy informatyczne to dla firmy swego rodzaju wyzwanie. Wyzwanie, którego celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Jest to inwestycja, która zdecydowanie się opłaca. Zapraszamy do współpracy. Podejmij wyzwanie. Zostao liderem w swojej branży.

3 Strona3 Obszary działalności firmy Mercus Software MICROSOFT DYNAMICS AX jest rozwiązaniem, które umożliwia sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem. Dostarcza narzędzi niezbędnych w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych opartych na aktualnych i wiarygodnych danych. MICROSOFT DYNAMICS CRM system wspiera organizacje w budowie długofalowych relacji z klientem w obszarze sprzedaż, marketing, obsługa. Aplikacja usprawnia pracę wszystkich osób zaangażowanych w proces obsługi klienta. Rozwiązania własne Kontroling MODUŁ BUDŻETOWANIA to kompleksowe narządzie do planowania, raportowania, pracy grupowej oraz analiz. Rozwiązanie ma przede wszystkim za zadanie usprawnid proces wprowadzania, edycji i analizy odchyleo budżetu. Kontroling MODUŁ ROZLICZANIE KOSZTÓW umożliwia zaprojektowanie jednego lub wielu procesów rozliczeniowych pozwalających na podstawie danych wprowadzonych do systemu (lub też ewentualnych wprowadzonych wskaźników zewnętrznych) dokonad automatycznego ich przeliczenia i wykonania odpowiednich przeksięgowao. Quick Sale Rozwiązanie umożliwiające prowadzenie szybkiej sprzedaży detalicznej w wielu placówkach handlowych (sklepach itp.) w oparciu o centralny system zarządzania przedsiębiorstwem. Elektroniczny Obieg Faktur Aplikacja ma za zadanie usprawnid tradycyjny obieg faktur zarówno kosztowych jak i magazynowych. Dzięki jej zastosowaniu ograniczymy ilośd drukowanych dokumentów i zminimalizujemy czas pracowników poświęcony na ich obsługę. Moduł Konsolidacji Zaawanasowane rozwiązanie wspierające proces konsolidacji w grupie kapitałowej. Zostało zaprojektowane tak, aby umożliwid rejestrowanie wszystkich wymaganych w danej grupie kapitałowej specyficznych informacji o wzajemnym obrocie.

4 Strona4 MAXTERM Kompleksowe rozwiązanie dla Ciepłownictwa Sprawdzony system ERP MAXTERM to narzędzie informatyczne dedykowane dla branży ciepłowniczej, którego podstawą działania jest system klasy ERP - Microsoft Dynamics AX. Jest to światowej klasy rozwiązanie, które zostało wdrożone w ponad 350 firmach w Polsce i kilkunastu tysiącach firm na całym świecie. Skalowalny i Elastyczny System Kadry i Płace Zarządzanie Infrastrukturą Modułowa architektura oraz sposób licencjonowania powodują, że MAXTERM może zostad uruchomiony, jako kompleksowy system informatyczny obsługujący wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstw z branży ciepłowniczej, lub etapowo w wyniku informatyzacji przedsiębiorstwa. Analizy i Raporty Kontroling System ERP Projekty i Inwestycje Rozliczenie Energii Cieplnej Sukces w branży ciepłowniczej MAXTERM to rozwiązanie, które powstało w wyniku współpracy naszej firmy z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. Dzięki tej kooperacji rozwinęliśmy standardowy system Microsoft Dynamics AX o moduły i funkcjonalności pozwalające uzyskad dynamiczny wzrost konkurencyjności w branży.

5 Strona5 Korzyści z wdrożenia rozwiązania MAXTERM Wdrożenie kompleksowego sytemu informatycznego MAXTERM pozwoli Paostwu na: Wzbogacenie danych o raporty wspierające podejmowanie trafnych decyzji biznesowych; Obniżenie kosztów prowadzenia działalności w wyniku optymalizacji zachodzących w niej procesów; Szybki dostęp do dokumentów poprzez proste i zaawansowane wyszukiwanie; Analityczną i syntetyczną prezentację strategicznych danych finansowych w formie wieloprzekrojowych zestawieo; Oszczędnośd czasu dzięki intuicyjnemu interfejsowi dostosowanemu do indywidualnych wymagao; Uzyskanie niezawodności i bezpieczeostwa danych; Generowanie raportów i złożonych analiz przy użyciu łatwych w obsłudze narzędzi; Znaczną redukcję kosztów m.in. dzięki generowaniu elektronicznej faktury; Usprawnienie pracy Kancelarii poprzez zastosowanie elektronicznej książki nadawczej; Unikanie pomyłek dzięki automatycznemu generowaniu dokumentów sprzedażowych oraz oznaczaniu ich kodem kreskowym; Zautomatyzowanie procesów sprzedaży i zaopatrzenia; Usprawnienie procesu rozliczania sprzedaży energii cieplnej dzięki możliwości obsługi zdalnych odczytów liczników; Kontrolowanie procesu obiegu faktur w firmie dzięki Elektronicznemu Obiegowi Faktur. BEZPIECZEOSTWO DANYCH OBNIŻENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI USPRAWNIENIE PROCESU ROZLICZENIA ENERGII CIEPLNEJ PODEJMOWANIE TRAFNYCH DECYZJI BIZNESOWYCH AUTOMATYZACJA PROCESU ZAOPATRZENIA I SPRZEDAŻY

6 Strona6 Zakres funkcjonalny rozwiązania MAXTERM ROZLICZENIE ENERGII CIEPLNEJ Moduły: Sprzedaż energii cieplnej Zarządzanie Infrastrukturą Główne funkcje: Automatyczne tworzenie zamówieo sprzedaży i faktur; Możliwośd generowania e faktury; Podgląd faktury przed zaksięgowaniem (pro forma); Wsparcie wysyłki faktur do klienta z wykorzystaniem kodów kreskowych; Usprawnienie pracy Kancelarii dzięki zastosowaniu elektronicznej książki nadawczej; Archiwizacja informacji dotyczących węzłów cieplnych, liczników i obiektów; Ewidencjonowanie tras z uwzględnieniem kolejności odczytywania liczników; Możliwośd obsługi zdalnego odczytu liczników; Rejestr umów z uwzględnieniem ich rodzaju i etapu realizacji; Prowadzenie i wykorzystanie rejestru średniej dobowej temperatur; Kontrola stanów liczników, automatyczne wyliczanie średniego zużycia ciepła; Elastyczne modele fakturowania (wg. zadanego okresu, miesięcznie, kwartalnie itp.); Możliwośd naliczania opłat w oparciu o różne taryfy i cenniki; Ewidencjonowanie towarów i usług; Planowanie terminów wymiany liczników z uwzględnieniem stanów magazynowych i zgodnie z przypisanymi terminami legalizacji.

7 Strona7 PROJEKTY I INWESTYCJE Główne funkcje: Kartoteki projektów (projekty zewnętrzne, inwestycje własne, projekty kosztowe itp.); Możliwośd podłączania dowolnego rodzaju dowolnej ilości dokumentacji elektronicznej; Struktura projektów odzwierciedlająca ich fazy, etapowośd, sposób rozliczania bądź realizacji; Statusy projektów i podprojektów w zależności od stanu, w jakim jest projekt lub podprojekt (planowany, w toku, zakooczony) system zezwala lub nie zezwala na przeprowadzanie określonych operacji na nim operacji (zmiana budżetu, rejestrowanie nakładów itp.); Możliwośd analizy poszczególnych projektów i podprojektów (planowane nakłady, poniesione nakłady, wynik na projekcie, itp.); Budżetowanie nakładów na dowolny projekt, podprojekt (etap, częśd projektu); Możliwośd budżetowania na konkretne zasoby (pracownicy, grupy pracowników, maszyny); Dowolna ilośd modeli budżetu (wersji planu) różne warianty planowanych nakładów; Możliwośd oznaczenia modelu, jako zatwierdzony uniemożliwiająca jego zmianę; Możliwośd bezpośredniego księgowania faktury zakupu na dowolny projekt lub podprojekt wraz z odpowiednią klasyfikacją; Powiązanie z modułem płacowym pozwalające na prowadzenie w nim kart pracy na projekty i odpowiednie obciążanie kosztami pracy poszczególnych kartotek; Możliwośd rejestrowania informacji o podwykonawstwie w projekcie (który etap, jakie prace wykonuje, który podwykonawca); Możliwośd szybkiego odnalezienia i analizy zaksięgowanych na projekt faktur od dostawców, ich podglądania, weryfikacji, kontroli płatności; Możliwośd powiązania faktury sprzedaży z realizowanym projektem (etapem projektu). ANALIZY I RAPORTY Główne funkcje: Wykaz należności przeterminowanych na zadany dzieo; Zbiorcze zestawienie sprzedaży ciepła za miesiąc, kwartał, rok lub inny wybrany okres(iso); Zestawienie zmian mocy zamówionej; Zestawienie umów (ISO); Zestawienie dla mocy zamówionej na dany dzieo z rozbiciem na rodzaje mocy według miast z podziałem na grupy taryfowe i źródła (ISO); Analiza sprzedaży za okres z podziałem na miasta, taryfy i źródła ciepła; Wykaz obiektów bez odczytów za zadany miesiąc.

8 Strona8 FINANSE - KSIĘGOWOŚD Moduły: Księga Główna Bank Środki Trwałe Kasa Główne funkcje: Unikalna konstrukcja planu kont plan kont syntetyczny, analityka zaszyta w tzw. wymiarach finansowych; Automatyczna dekretacja wprowadzanych do systemu dokumentów wg zdefiniowanych schematów; Niezależne okresy księgowe z możliwością ich zamykania, zamykania częściowego lub dla poszczególnych Użytkowników; Możliwośd równoczesnego księgowania w poprzednim i obecnym okresie księgowym lub roku obrachunkowym; Automatyczne generowanie dokumentu bilansu otwarcia oraz wyliczenia wyniku finansowego na przełomie lat obrotowych (czynnośd odwracalna i powtarzalna); Wielowalutowośd, automatyczne naliczanie różnic kursowych ( zrealizowanych i niezrealizowanych); Ewidencja rozrachunków należności, zobowiązao, rozrachunków z pracownikami; Elektroniczny obieg dokumentów zakupu (opis, akceptacja merytoryczna, księgowanie); Windykacja - automatyczne generowanie wezwao do zapłaty, generowanie i symulowanie not odsetkowych na podstawie przeterminowanych bądź rozliczonych po terminie należności, automatyczne księgowanie not odsetkowych; Możliwośd ewidencji wszelkiego rodzaju dokumentów obrotu kasowego w walucie krajowej oraz walutach obcych; Możliwośd obsługi dowolnej ilości rachunków bankowych, w dowolnych walutach; Eksport i import płatności w formie elektronicznej dla systemów bankowości elektronicznej; Pełna ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych; Mechanizm modeli ewidencji pozwalający na prowadzenie dla każdego ze środków ewidencji bilansowej oraz podatkowej; Automatyczna dekretacja operacji likwidacji i sprzedaży środka trwałego.

9 Strona9 HANDEL - LOGISTYKA Moduły: Zarządzanie zapasami Sprzedaż (sprzedaż energii cieplnej jest osobnym modułem) Zakupy Główne funkcje: Generowanie i rejestracja dokumentów sprzedaży, zakupu; Ewidencja kartotek odbiorców i dostawców; Ewidencja kartotek towarowych i usługowych; Ewidencja stanów magazynowych; Pełna obsługa procesu zakupowego od momentu wygenerowania zapotrzebowania do zamówienia towaru u dostawcy; Szerokie możliwości generowania zapytao ofertowych do potencjalnych dostawców wraz z możliwością i późniejszej analizy wg zadanych kryteriów; Możliwośd automatycznego korygowania dokumentów rozchodowych w stosunku do zmiany wartości na transakcjach przychodowych; Emitowanie oferty lub zamówienia zakupu do dostawcy na podstawie wprowadzonego zapotrzebowania do formularza zamówieo zakupu; Przeliczniki jednostkowe (dla: magazynowania, zakupu, sprzedaży, itd.) konwersje jednostek; Status realizacji dostaw (dostawy częściowe); Status realizacji sprzedaży. KADRY - PŁACE Główne funkcje: Funkcje personalne: o Ewidencja kandydatów oraz wspomaganie przyjęd; o Zatrudnienie i bieżąca obsługa spraw osobowych; o Monitorowanie środków firmy umowy specjalne; o Nadzór nad bezpieczeostwem i higieną pracy; o Ewidencja czasu pracy; o Miękkie zarządzanie kadrami; o Moduł terminarz; o Wieczyste kartoteki systemu. Funkcje płacowe: o Obsługa listy płac oraz kartoteka zarobkowa; o Przelewy na rachunki, podatki; o Ubezpieczenia społeczne; o Obsługa funduszy pracowniczych; o Koszty płac.

10 Strona10 KONTROLING Moduły: Budżetowanie Główne funkcje: Rozliczanie Kosztów Możliwośd wygodnego i elastycznego planowania personelu, inwestycji, środków trwałych, itp.; Możliwośd tworzenia symulacji na danych budżetowych i ocena ich wpływu na koocowy wynik oraz prowadzenie analiz co jeśli ; Wsparcie dla pracy grupowej (tworzenie budżetu przez jednostki, zatwierdzanie i scalanie na wyższym poziomie); Możliwośd tworzenia dowolnych zestawieo własny elastyczny mechanizm ich definiowania; Analiza odchyleo procentowa, kwotowa lub oba rodzaje naraz bez konieczności jakiegokolwiek wyliczania poza modułem; Możliwośd określenia progu tolerancji odchyleo (procentowo i kwotowo); Płynna komunikacja z Microsoft Excel, możliwośd swobodnego eksportu i importu danych budżetowych; Rozliczanie kosztów danej działalności na inne komórki lub działalności na podstawie określonego klucza (np. koszty działu transportu na działy, względem ilości przejechanych kilometrów); Wyliczenie jednostkowego kosztu danego produktu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich; Wyliczenie wyniku na określonej działalności; Wyliczenie jednostkowego kosztu danego produktu z uwzględnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich; Wyliczenie wyniku na określonej działalności.

11 Strona11 Nasi klienci świadectwem sukcesu w biznesie Inwestycja w systemy informatyczne to wyzwanie, które może dad firmie pozytywny impuls do dalszego działania. Jest to dla przedsiebiorstwa możliwośd dynamicznego rozwoju i osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych. System informatyczny to jednak tylko i wyłącznie narzędzie, które musi zostad właściwie dostosowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Nawet najlepsze aplikacje mogą byd nieużyteczne jeśli nie zostaną właściwie dostosowane do branży czy sposobu funkcjonowania firmy. Z tego właśnie powodu niezwykle istotnym elementem jest proces wdrożenia systemu informatycznego. Istotnym elementem jest współpraca, indywidualne podejście oraz kompetencje dostawcy. Można zdecydowanie stwierdzid, że jego wybór jest równie ważny, o ile nie ważniejszy, jak wybór systemu informatycznego. Jest to wybór partnera biznesowego, z którym przyjdzie Paostwu współpracowad przez kolejne kilka lat. Zadowolenie z oferowanych usług jest dla naszej firmy największym wyróżnieniem i dowodem uznania. W związku z tym gorąco zachęcamy Paostwa do zapoznania się z poniższym materiałem przedstawiającym opis firm, które zdecydowały się powierzyd to kluczowe zadanie jakim jest projekt informatyczny firmie Mercus Software. WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY działa na rynku ciepłowniczym już od 1976 roku i jest jednym z wiodących dostawców ciepła na Dolnym Śląsku. Podstawą działania przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył, dystrybucja oraz obrót energią cieplną. Codziennie z usług WPEC w Legnicy S.A. korzystają tysiące nabywców indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych na terenie Dolnego Śląska. W skład obsługiwanej przez spółkę sieci wchodzą systemy ciepłownicze miast: Legnica, Lubin, Chocianów, Chojnów, Głogów, Ścinawa oraz Złotoryja. Przedsiębiorstwo dysponuje również własnymi służbami transportowymi, remontowobudowlanymi i utrzymania ruchu, zabezpieczającymi potrzeby firmy. ROYAL EUROPA jest jednym z największych producentów elementów ekstruzyjnych z wysokoudarowego polichlorku winylu w Europie. Na rynku działa od 1996 roku sukcesywnie rozszerzając ofertę produkcyjną, która aktualnie obejmuje: zewnętrzne profile elewacyjne typu siding, podsufitkę, profile okienne, profile okien dachowych, prefabrykaty budowlane RBS, kontenery RoyalTel, panele do wypełnienia ekranów akustycznych, ekrany akustyczne. Finanse; Środki trwałe; Sprzedaż; Projekty; Max Term moduł do rozliczania energii cieplnej; Rozliczanie Kosztów; Budżetowanie; Liczba użytkowników: 80 Finanse; Środki trwałe; Handel i Logistyka; CRM; Produkcja MRP1; Kadry i Płace; Elektroniczny obieg faktur zakupu Liczba użytkowników: 19

12 Strona12 PGE ELEKTOWNIA OPOLE - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) oraz prowadzenie działalności wykonawczej, usługowej i inwestycyjnej z zakresu budownictwa energetycznego, cieplnego i innego. PGE Elektrownia Opole jest liderem wśród wytwórców energii elektrycznej. Częśd możliwości produkcyjnych była i jest nadal wykorzystywana, jako źródło rezerw mocy i sprzedawana w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych. Zakupy; Sprzedaż; Gospodarka magazynowa; Zarządzanie nieruchomościami. Moduł obsługi wydao środków BHP; Obsługa stanów magazynowych i dokumentów z wykorzystaniem portalu internetowego; Liczba użytkowników: 41 Liczba użytkowników portalu: 100 RANK PROGRESS S.A. firma inwestycyjno deweloperska, która działa na rynku nieruchomości od 1997 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów o wysokiej stopie zwrotu w czterech głównych segmentach: Wielkopowierzchniowe Centra Handlowe, Śródmiejskie Centra Handlowe, Inwestycje Mieszkaniowe, Krótkoterminowe projekty o wysokiej rentowności. Finanse; Środki trwałe; Sprzedaż; Kadry i Płace; Generator faktur dla najemców powierzchni w galeriach handlowych; Liczba użytkowników: 9 CENTRUM BADAO JAKOŚCI SP. Z O.O. firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wykonywania różnorodnych badao i analiz. CBJ jest jednym z największych laboratoriów badawczych w kraju, łącznie zatrudniającym niemal pół tysiąca pracowników. Firma posiada akredytację na ponad 600 metod badawczych. Rozwiązanie własne: Rachunek przepływów pieniężnych z wykorzystaniem Microsoft Dynamics AX; Liczba użytkowników: 3 LUBINPEX SP. Z O.O. firma specjalizuje się w kompleksowych usługach gastronomicznych, handlowych i cateringu. Aktualnie Lubinpex zatrudnia czterystu pracowników, administruje również ponad 30-stoma placówkami gastronomicznymi usytuowanymi na terenie zakładów górniczych i hut oraz zakładów produkcyjnych. Ponad 20 lat działalności pozwoliło firmie osiągnąd na terenie Dolnego Śląska pozycję lidera w branży. Finanse; Środki trwałe; Handel; Logistyka; Konsolidacja. Liczba użytkowników: 15

13 Strona13 ENERGETYKA LUBIN SP. Z O.O. dynamicznie rozwijająca się firma, której działalnością jest kompleksowe zaopatrywanie odbiorców w media energetyczne. Jako swoją misję przedsiębiorstwo traktuje zabezpieczenie potrzeb klientów w zakresie dostaw energii oraz świadczenia usług z zakresu gospodarki wodnościekowej. Głównym obszarem działalności spółki jest produkcja, przesył i dystrybucja ciepła, energii elektrycznej i wody pitnej. Finanse; Środki trwałe; Sprzedaż; Zakupy; Kadry i Płace; Projekty; Konsolidacja; Dystrybucja faktur sprzedaży w formie elektronicznej z wykorzystaniem Exchange Serwer; Budżetowanie; Odczyty liczników; Liczba użytkowników: 100 KGHM LETIA S.A. profil firmy jest oparty na współdziałaniu ściśle powiązanych jednostek: parku biznesowego, centrum transferu technologii oraz inkubatora. Park Technologiczny oferuje wsparcie przedsiębiorczości poprzez oferowane nieruchomości gruntowe wraz z infrastrukturą i dostępem do specjalistycznych mediów oraz powierzchnie biurowe do wynajęcia. Inkubator wspiera tworzenie się i rozwój innowacyjnych firm, z kolei centrum transferu technologii pośredniczy w kontaktach pomiędzy biznesem, a środowiskiem badawczym. DFM ZANAM LEGMET SP. Z O.O. firma należy do największych w Polsce producentów maszyn i urządzeo dla sektora górniczego. Spółka wytwarza również sprzęt stosowany w systemach przeładunkowych, zespołach transportowych, skalnictwie i kopalniach odkrywkowych. Ponadto jest także znaczącym producentem odlewów stalowych i żeliwnych. Od wielu lat przedsiębiorstwo jest głównym dostawcą maszyn i urządzeo górniczych dla kopalo i zakładów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dostarcza również sprzęt i usługi do innych podziemnych zakładów górniczych w Polsce kopalo soli, cynku i ołowiu. DFM ZANAM - LEGMET prowadzi także sprzedaż swoich wyrobów dla klientów zagranicznych: Rosja, Kazachstan i Niemcy. Finanse; Zakupy; Sprzedaż; Kadry i Płace; Konsolidacja; Liczba użytkowników: 3 Finanse; Środki trwałe; Handel; Logistyka; Produkcja; Konsolidacja; Elektroniczna obsługa wymiany zamówieo zakupu. Liczba użytkowników: 150

14 Strona14 AVISTA MEDIA specjalizuje się w obsłudze procesów biznesowych i obsługi klienta, udostępniając nowoczesne usługi contact center w modelu business proces outsorcing. Firma prowadzi dwa nowoczesne centra telefonicznej obsługi klienta - w okolicy Bielan Wrocławskich i w Legnicy. Centra dysponują zaawansowanymi systemami informatycznymi i profesjonalną kadrą, która posiada wiedzę o sposobach obsługi, przewidywanych efektach prowadzonych procesów i zarządzaniu kosztami kampanii. PHP MERCUS SP. Z O.O. powstała 1 października 1991 r. i zatrudnia prawie 800 osób. Firma ma profil handlowy, posiada rozwiniętą sied hurtowni i placówek sprzedaży detalicznej, we wszystkich większych miastach Dolnego Śląska. Ponadto znaczącym elementem działalności przedsiębiorstwa jest wytwarzanie wiązek elektrycznych dla producentów, zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego oraz przemysłu motoryzacyjnego. Produkuje przewody hydrauliczne do maszyn i urządzeo, wykorzystywanych w przemyśle górniczym i budownictwie. PHP Mercus świadczy także kompleksowe usługi związane z rynkiem motoryzacyjnym. Finanse; Środki trwałe; Sprzedaż; Kadry i Płace; Konsolidacja; Liczba użytkowników: 11 Finanse; Środki trwałe; Handel; Logistyka; Produkcja MRP3; Planowanie Główne; Quick Sale rozwiązanie do sprzedaży detalicznej; Integracja z systemem SAP; Konsolidacja; Rejestr faktur kosztowych; Elektroniczna obsługa wymiany zamówieo zakupu. Liczba użytkowników: 172 EBCC SP. Z O.O. firma oferuje usługi w dziedzinie odlewania grawitacyjnego detali aluminiowych ze stopów Al-Si, obróbki cieplnej oraz obróbki mechanicznej odlewów, prac konstrukcyjnych w zakresie projektowania odlewów, konstrukcji kokil oraz symulacji w programie Magma. System : Microsoft Dynamics AX Kadry i Płace; Liczba użytkowników: 30 EBCC SP. Z O.O. Jest wiodącym producentem korpusów zacisków hamulców tarczowych stosowanych w wielu renomowanych markach samochodów, między innymi Volkswagen, Renault, Mazda, Ford, Opel, Peugeot i Volvo.

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria Utilities Wodociągi i Kanalizacja Wprowadzenie Comarch Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy przedsiębiorstw branży

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Linux. MacOS. Windows. Unix

Linux. MacOS. Windows. Unix do polskich realiów Oprogramowanie na zamówienie AION jest firmą doradczą, specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości usług z zakresu modelowania procesów biznesowych oraz inżynierii oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości

Nr 1/2009. www.cdn.comarch.pl. Sukces jest dobry o każdej porze. CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości Nr 1/2009 www.cdn.comarch.pl Sukces jest dobry o każdej porze CDN ALTUM już w Polsce Liczą się tylko detale Moc nowości www.bph.pl Otwórz przed swoją firmą nowe możliwości, dotychczas dostępne tylko dla

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Navireo - Informacje podstawowe

Navireo - Informacje podstawowe Navireo - Informacje podstawowe Navireo to zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które poszukują nowoczesnego i niezawodnego narzędzia usprawniającego

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo