SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO KOSZALIN NIP REGON BANK BOŚ O/Koszalin nr: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) TRYB POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości mniejszej niŝ EURO TYTUŁ POSTEPOWANIA: ELEKTROMIOGRAF NUMER POSTĘPOWANIA: PODSTAWA PRAWNA: CENA SIWZ: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp 50,00 zł KOSZALIN,

2 DZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektromiografu. 2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) - Urządzenia medyczne. Kod CPV Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ. DZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawa urządzenia nastąpi w terminie od r. do r. DZIAŁ III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. DZIAŁ IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. DZIAŁ V. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. DZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powinien spełniać kaŝdy z wykonawców samodzielnie. 3. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony powaŝnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub raŝącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŝycie wykonał zamówienie, co zamawiający wykaŝe za pomocą dowolnych środków dowodowych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. DZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ 1. W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI ust. 1 SIWZ do oferty naleŝy załączyć: 1) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 2

3 wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.1 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.2 JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ; 5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) oświadczenie dotyczące danych wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) formularz ofertowy Załącznik nr 4 do SIWZ; 4) oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, II a, II b, lub III); 5) deklaracja zgodności wraz z załącznikami; 6) potwierdzenie jednostki notyfikowanej nie dotyczy wyrobów medycznych naleŝących do klasy I niesterylne; 7) dokument (np. folder, katalog, szkic, rysunek, itp.) potwierdzający parametry techniczne sprzętu. 6.1 Dokumenty wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 6.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca zobowiązany jest złoŝyć pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców. DZIAŁ VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną. DZIAŁ IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoba upowaŝniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Justyna Kałwińska-Kawa St. inspektor ds. zamówień publicznych tel.: ; fax.: ; UWAGA: Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 3

4 DZIAŁ X. WADIUM Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium. DZIAŁ XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. DZIAŁ XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przygotowanie oferty: 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 4) Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 5) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 6) JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy. 8) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej SIWZ. 9) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 11) Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji zawartości oferty. 2. Oferta wspólna 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. c) UpowaŜnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów - naleŝy załączyć je do oferty. d) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. e) JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniŝszego wzoru: NAZWA WYKONAWCY NR POSTĘPOWANIA: ELEKTROMIOGRAF SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7, KOSZALIN DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NIE OTWIERAĆ PRZED.(TERMIN SKŁADANIA OFERT) ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 4

5 DZIAŁ XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŝe zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŝe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. DZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem naleŝnego podatku VAT. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena moŝe być tylko jedna. 4. Cena (cena brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT DZIAŁ XV. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: LP KRYTERIUM PKT SPOSÓB OBLICZANIA 1 Cena 90 2 Okres gwarancji 10 NajniŜsza cena spośród waŝnych ofert X 90 Cena badanej oferty Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji musi być wyraŝony w miesiącach, Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 miesięcy do 60 miesięcy. Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuŝszy niŝ 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany. Wartość punkowa obliczona zostanie wg wzoru: Najlepsza oferta - maksymalna ilość punktów, pozostałe oferty - iloraz wartości ocenianej do wartości najlepszej, pomnoŝony przez wartość punktową. 2. Wynik: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą ilość punktów. DZIAŁ XVI. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. DZIAŁ XVII. WARUNKI UMOWY 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ. 2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. DZIAŁ XVIII. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Dopuszcza się moŝliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niŝszej lub niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy: ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 5

6 1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równowaŝny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 3) producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równowaŝny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia; 2. Dopuszcza się moŝliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wykonawca zaproponuje taką zmianę. 3. Dopuszcza się moŝliwość zmiany stawki podatku VAT na towary sprzedawane w ramach rozstrzygniętego postępowania. Zmiana ceny następuje nie wcześniej niŝ z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. DZIAŁ XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Odwołanie 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d) odrzucenia oferty odwołującego. 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą sposobu określonego w dziale VIII SIWZ. 6) Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 8) Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust. 2 ustawy. 9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 11) Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt 9 i 10 wnosi się terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 2. Skarga do sądu 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŝeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŝe wnieść takŝe Prezes Urzędu. Prezes Urzędu moŝe takŝe przystąpić do toczącego się postępowania. 7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 6

7 8) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŝe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie moŝna rozszerzyć Ŝądania odwołania ani występować z nowymi Ŝądaniami. 10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak równieŝ skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. 3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale VI. DZIAŁ XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zasady udostępniania dokumentów 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania. 2) Udostępnienie protokołu zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: a) udostępnienie protokołu w siedzibie Zamawiającego: Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami po złoŝeniu pisemnego wniosku; Zamawiający udostępnia protokół wraz z załącznikami w miejscu oraz czasie przez niego wskazanym; bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników nie moŝe samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych słuŝących do utrwalania obrazu treści złoŝonych ofert, b) przesłanie kopii protokołu: Zamawiający przesyła protokół lub załączniki w wersji papierowej lub elektronicznej zgodnie z wyborem wnioskodawcy po złoŝeniu pisemnego wniosku; cena kopii 1 strony wynosi 79 gr brutto; jeŝeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość Ŝądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego. DZIAŁ XXI. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie wykonawcy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Projekt umowy. 4. Formularz ofertowy. 5. Wzór informacji o przynaleŝności do grupy kapitałowej. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZIŁ, DN R. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. Dane Wykonawcy: OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Pełna nazwa: Adres: Województwo NIP: Regon:... KRS lub inny organ rejestrowy:... Telefon / Fax Dane osoby upowaŝnionej do kontaktów... Imię i nazwisko... Tel.... Adres ... Strona www:... Nr rachunku bankowego: Ja, niŝej podpisany/a oświadczam, Ŝe: 1) Wykonawca/y, którego/ych reprezentuję spełnia/ją warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 2) Wykonawca/y, którego/ych reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 4) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy. 5) cena/ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 6) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ przedmiotowego postępowania. 7) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 8) Oświadczamy, iŝ przewidujemy/nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części.. 9) zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10) ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. DATA: PODPIS WYKONAWCY ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 8

9 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ ELEKTROMIOGRAF Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Producent/kraj pochodzenia: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/ 1 Aparat do badań elektromiograficznych (EMG), przewodnictwa nerwów (NCS), potencjałów wywołanych (EP) Podać 2 Produkt fabrycznie nowy, rok produkcji I 1 II Wymagania bezpieczeństwa pacjenta Klasa bezpieczeństwa medycznego urządzenia zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EEC dla Urządzeń Medycznych: IIA, Typ ochrony przed poraŝeniem elektrycznym: BF, Certyfikat CE Głowice wejściowe wzmacniaczy biologicznych 1 Głowica wejściowa min. 6-kanałowa jednomodułowa ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP - zamontowana do wózka na ruchomym ramieniu, wyposaŝona w: - min. 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP dla kanałów 1-3, - min. 3 zespoły gniazd: 2 TP dla kanałów min. 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, - klawisz wyciszenia dźwięku wraz ze wskaźnikiem LED, - klawisz pomiaru impedancji elektrod wraz ze wskaźnikiem LED - wszystkie gniazda aktywne i referencyjne wyposaŝone we wskaźniki LED pomiaru impedancji. 2 Impedancja wejściowa: > 200 MΩ w trybie róŝnicowym, > 1000 MΩ w trybie wspólnym 3 Poziom szumów przy zwartym wejściu: 0,4 µv rms w paśmie 2 Hz 10 khz 4 Tłumienie w trybie izolacji IMR (Isolation Mode Rejection): IMR > 160 db 5 Współczynnik tłumienia sygnałów współbieŝnych: CMRR > 124 db 6 Czułość wejściowa wzmacniaczy: min. 0,5 µv/dz - 20 mv/dz 7 Czułość wyświetlana na ekranie: min. 0,05 µv/dz - 20 mv/dz 8 Regulacja podstawy czasu: min. 0,1 ms/dz - 16 s/dz 9 Filtr górnoprzepustowy dolne częstotliwości graniczne (-3dB): min. 0,01 Hz 3 khz 10 Filtr dolnoprzepustowy górne częstotliwości graniczne (-3dB): min. 20 Hz 13 khz 11 Filtr pasmowy 50 Hz przeciwzakłóceniowy 12 Rozdzielczość przetwarzania A/C: min. 24 bit dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP 13 Ilość uśredniaczy/kanał: nielimitowana 14 Ilość uśrednień/kanał: min III 1 Stymulatory Stymulator elektryczny o stałej wydajności prądowej zamontowany na ruchomym ramieniu razem z głowicą wejściową: 1. WyposaŜony w zespół gniazd 1 - DIN i 2 - TP dla wyjść impulsów stymulujących. 2. Zakres natęŝenia: min ma, z moŝliwością ograniczenia maksymalnego prądu stymulującego w pełnym zakresie. 3. Zakres częstości bodźca: min. 0,1-200 Hz. Potwierdzenie ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 9

10 2 3 4 IV 4. Częstość zmieniana losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej. 5. Czas trwania impulsu stymulującego: min. 0,04-1 ms. 6. Kształty impulsów stymulujących: monofazowy, dwufazowy. 7. Tryby stymulacji: a) Pojedyncza (single), b) Powtarzana (repetitive), c) Ciągami impulsów (burst) z regulacją następujących parametrów: - ilość impulsów stymulujących, - czas pomiędzy impulsami, - polaryzacja impulsów, - czas trwania impulsów, d) ZłoŜonymi ciągami impulsów (complex burst) z regulacją następujących parametrów: - Polaryzacja impulsu głównego, - Czas trwania impulsu głównego, - Czas od impulsu głównego do pierwszego impulsu wtórnego, - Czas pomiędzy impulsami wtórnymi, - Ustalenie zmiennego krokowo czasu pomiędzy kolejnymi, następującymi po sobie impulsami wtórnymi zgodnie z zadanym przyrostem czasu, tj. czas pomiędzy kolejnymi impulsami wtórnymi będzie za kaŝdym razem dłuŝszy o zadany krok, - NatęŜenie impulsów wtórnych w stosunku do natęŝenia impulsu głównego w %, - Ilość impulsów wtórnych, - Polaryzacja impulsów wtórnych, - Czas trwania impulsów wtórnych. Monitor TFT min. 22 wzorcowych wzrokowych sygnałów stymulujących o czasie opóźnienia 2ms,z zestawem połączeniowym o długości min. 5 m Zestaw nagłowny kalibrowanych słuchawek audiologicznych akustycznych sygnałów stymulujących Zestaw do pomiaru czasu reakcji potencjałów wywołanych zdarzeniowych P 300 Programy specjalistyczne kompatybilne ze środowiskiem Microsoft.NET ul. Chałubińskiego 7, Koszalin Neurografia: 1. Przewodnictwo ruchowe 2. Przewodnictwo czuciowe 3. Fala F 4. Liczba rejestrowanych sygnałów: nieograniczona 5. Przewodnictwo segmentalne (inching) 6. Wielopunktowe przewodnictwo mieszane (rejestracja przewodnictwa ruchowego i czuciowego wykonana w tym samym czasie na jednym programie) 2 Odruch H 3 Odruch mrugania: wywoływany elektrycznie i mechanicznie 4 Próba męczliwości z moŝliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych, w zadanych odstępach czasu, ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób, następujących po wysiłku (aktywacji) spontanicznym lub tęŝcowym 5 Współczulne odruchy skórne 6 EMG ilościowe (QEMG): 1. EMG spontaniczne (Ocena czynności spoczynkowej) 2. Analiza wielu jednostek ruchowych z automatycznym uśrednieniem i moŝliwość wyzwalania sygnału oknem. Automatyczny pomiar parametrów: a) amplitudy b) częstotliwości c) czasu trwania d) liczby faz e) liczby zwrotów 3. Analiza zapisu interferencyjnego podczas dobrowolnego skurczu mięśnia. Automatyczny pomiar parametrów: a) liczby zwrotów b) amplitudy c) liczby krótkich segmentów d) % czasu aktywności EMG e) amplitudy z usuniętymi zespołami nietypowymi 4. Analiza w trybie off-line sygnałów EMG zapisywanych razem z dźwiękiem w min. 15-minutowym wirtualnym taśmowym rejestratorze

11 zdarzeń. Liczba 15-minutowych rejestratorów: nieograniczona 5. Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez uŝytkownika 7 MoŜliwość rozbudowy o EMG pojedynczego włókna (SF EMG): 1. SF EMG wyzwalane szczytem 2. SF EMG stymulowane 3. Analiza gęstości włókien 8 Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP) - częstość bodźców min. 0,1-200 Hz 9 Wzrokowe potencjały wywołane (VEP): 1. Typy wzorców sygnałów stymulujących: szachownica, pasy poziome, pasy pionowe. 2. Formaty pól wzorców stymulujących: pełny ekran, połówki i ćwiartki ekranu. 3. Tryb stymulacji: włączanie/wyłączanie, naprzemienny (białe/czarne, czarne/białe itd.). 4. Liczba pól (wielkości pół): od ok. 3 x 4 do ok. 96 x Punkt fiksujący przesuwalny, min. 4 kształty. 6. Częstość wzrokowych sygnałów stymulujących: min. 0,1 200 Hz. 10 Słuchowe potencjały wywołane pniowe i kompletne: 1. Kształt sygnałów stymulujących: a) trzaski, b) sygnały tonalne, c) tonalne impulsowe (pip), d) typu Burst, e) pół-sinusoidalne, f) pełnosinusoidalne. 2. Polaryzacja bodźców: a) zagęszczenie, b) rozrzedzenie, c) naprzemienna. 3. Obwiednie sygnałów tonalnych impulsowych (pip):a) liniowa, b) Gaussa, c) Hamminga, d) Blackmana, e) Hanninga. 4. Sygnały maskujące: a) wyłączone, b) prawo-uszne, c) lewo-uszne, d) obu-uszne, e) ipsilateralne, f) kontralateralne. 5. Częstotliwość bodźca tonalnego: min. 20 Hz 20 khz z regulacją co 1 Hz. 6. NatęŜenie sygnału: do 132 db pespl z regulacją co 1 db. 7. Częstość słuchowych potencjałów stymulujących: min. 0,1-200 Hz. 8. Ocena obiektywnego poziomu słyszenia (OHL - Objective Hearing Level). 11 Potencjały wywołane zdarzeniowe (ERP - Event Related Potential) P Fala oczekiwania (CNV Contingent Negative Variation) 13 Motoryczne potencjały wywołane (MEP Motor Evoked Potential) wymaga zewnętrznego stymulatora magnetycznego 14 Wartości referencyjne dla ruchowego i czuciowego przewodnictwa nerwów, fali F oraz EMG dla najczęściej badanych nerwów i mięśni opracowane przez uznane kliniki krajowe lub zagraniczne. 15 Automatyczne porównanie on-line wyników pomiarów z wartościami referencyjnymi dla wszystkich typów badań w tym przewodnictwa ruchowego, czuciowego, fali F, EMG, potencjałów wywołanych słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych 16 Tło wyświetlanych na monitorze przebiegów czarne lub białe zmieniane programowo V Konstrukcja mechaniczno-elektryczna 1 Konstrukcja mechaniczno-elektryczna: przewoźna i stacyjna 2 Wózek o specjalizowanej, solidnej budowie na ogumionych kołach z blokadami w min. dwóch kołach, z wbudowanymi w sposób trwały komputerem PC, modułem komunikacji i zasilaczem sieciowym 230/50Hz, z wychylno-obrotowym ramieniem dla wzmacniaczy i stymulatora elektrycznego oraz z integralnym zamontowanym trwale statywem dla monitora TFT z regulacją w pionie, kącie obrotu i kącie nachylenia, wyposaŝony w wysuwaną szufladę na klawiaturę PC, półkę dla drukarkę oraz pojemnik na akcesoria. 3 Bezpośrednie połączenie głowicy wzmacniaczy z aparatem wyłącznie za pomocą kabla UTP, standard LAN (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów). 5 Bezpośrednie połączenie stymulatora prądowego do aparatu lub do ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 11

12 głowicy wzmacniaczy wyłącznie za pomocą kabla UTP, standard LAN (bez stosowania dodatkowych przejściówek, interfejsów, adapterów czy konwerterów). 6 Zasilanie systemu 230V/ 50Hz 7 Zasilacz sieciowy 230V/50Hz z transformatorem separującym 230V/230V wyposaŝony w min. 6 izolowanych galwanicznie gniazd 230V/50Hz do podłączenia wszystkich urządzeń systemu, zamontowany w wózku aparatu. VI System komputerowy 1 Częstotliwość taktowania procesora min 3,0 GHz 2 Pamięć RAM: min. 4 GB 3 Dysk HDD: min. 500GB 4 Napęd DVD/RW 5 Wbudowana karta sieciowa 6 System operacyjny kompatybilny ze środowiskiem Windows 7 Oprogramowanie biurowe kompatybilne ze środowiskiem Windows i Microsoft Office 8 Monitor LCD min. 22 o rozdzielczości min x 1050 zamontowany na integralnym ustawialnym statywie Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją 9 automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) 10 Oprogramowanie diagnostyczne działające ze środowiskiem Windows i biblioteką Microsoft.NET VII Narzędzia sterowania i obsługi 1 Mysz komputerowa obsługująca funkcje programu diagnostycznego 2 Klawiatura funkcyjna specjalizowana uruchamiająca określone funkcje operacyjne przy pomocy klawiszy bez uŝycia myszki komputerowej (niezaleŝnie od moŝliwości zastosowania w tym celu równieŝ myszki) 1. Klawiatura funkcyjna wyposaŝona w: a) Klawisze (przyciski) funkcyjne kodowane kolorami dublujące sterowane myszką wirtualne przyciski funkcyjne na ekranie monitora aparatu oznakowane takimi samymi kolorami, odpowiadające funkcjom zaleŝnym od realizowanego programu badania b) Manipulatory obrotowe i przyciski c) Specjalne klawisze funkcyjne d) Blok klawiatury numerycznej do wpisywania danych badania 2. Realizowane funkcje: a) Włączanie / wyłączanie stymulacji b) Wybór trybu stymulacji (pojedynczymi impulsami / ciągami impulsów) c) Zmiana parametrów stymulacji:- natęŝenie bodźca - czas trwania bodźca częstość bodźców ciągu d) Wybór przebiegów e) Kasowanie wybranych przebiegów f) Otwieranie / zamykanie menu z dostępnymi testami g) Otwieranie / zamykanie raportu h) Włączanie / wyłączanie akwizycji i) Włączanie / wyłączanie markerów / kursorów j) Włączanie / wyłączanie uśredniania k) Włączanie / wyłączanie pomiaru impedancji l) Zmiana czułości m) Zmiana rozciągu (podstawy czasu) 3 Klawiatura PC ze zdefiniowanymi klawiszami przechodzenia pomiędzy głównymi funkcjami programu diagnostycznego 4 Przełącznik noŝny min. 3 klawisze realizujące funkcje: Przełącznik zaleŝny od programu: Przejście do kolejnego punktu stymulacji Analiza/akwizycja zapisu EMG Włączenie i wyłączenie stymulacji Włączenie i wyłączenie uśredniacza 5 Oprogramowanie umoŝliwiające wykonanie badania MUP EMG - ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 12

13 6 7 8 VIII zbieranie potencjałów jednostek ruchowych - za pomocą tylko jednego przycisku na przełączniku noŝnym lub klawiaturze funkcyjnej. Rękojeść stymulująca umoŝliwiająca wykonanie badania, wraz ze zmianą polaryzacji, regulacją natęŝenia i wyzwoleniem bodźca oraz przejściem do kolejnego punktu stymulacji, dla badań przewodnictwa ruchowego i czuciowego dla jednej strony, bez konieczności korzystania z innych narzędzi sterowania jak klawiatura funkcyjna, czy mysz komputerowa Oprogramowanie umoŝliwiające, poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej, przejście pomiędzy przewodnictwem ruchowym, przewodnictwem czuciowym i falą F dla tego samego nerwu Oprogramowanie umoŝliwiające skonfigurowanie protokołu badań, złoŝonego np. z badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F róŝnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG róŝnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, Ŝe przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej. Akcesoria 1 Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: ø 0,46 x 37 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2, min. 25 szt. 2 Elektroda powierzchniowa stymulacyjna dwubiegunowa z wkładkami filcowymi ø 6 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2 m, min. 2 szt. 3 Opaska mocująca velcro do elektrody stymulującej, ok. 50 cm, min. 1 szt. 4 Korki filcowe do elektrody stymulującej dwubiegunowej, ø 6 mm, długość 7 mm, min. 100 szt. 5 Elektroda obrączkowa palcowa do stymulacji włókien czuciowych, z przewodem ekranowanym 1 m, min. 1 szt. 6 Elektroda powierzchniowa, jednorazowa, dyskowa, nieŝelowana, samoprzylepna Ag/AgCl, o powierzchni czynnej 7 mm x 4 mm, z kablem 8 cm, min. 50 szt. 7 Elektroda powierzchniowa miseczkowa Au, o średnicy ok. 10 mm, z przewodem nieekranowanym 1 m, min. 10 szt. 8 Elektroda uziemiająca: - płytkowa 30 mm z przewodem 120 cm, min. 1 szt. - opaskowa velcro o długości 45 cm, z przewodem 150 cm, min. 1 szt. 9 Przewody do elektrod jednorazowych: - ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, 2 m, min. 1 szt. - ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych, 2 m, min. 1 szt 10 Przewody połączeniowe ze złączami 2 x 1,5 mm female TP, 8 cm, min. 3 szt. 11 śel przewodzący do elektrod Signa, min. 250 g. 12 Pasta przewodząca klejąca do elektrod Ten20, min. 600 g. 13 Pasta ścierna do przygotowania skóry NuPrep, min. 300 g. 14 Miarka taśmowa, pomiarowa 1 szt. IX Wymagania dodatkowe 1 Okres gwarancji min. 24 miesięcy z pełną bezpłatną obsługą serwisową oferowanego aparatu obejmującą gwarancję za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy 2 Bezpłatne przeglądy okresowe zgodne z zaleceniami producenta (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok 3 Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 godz. od zgłoszenia konieczności naprawy 4 Gwarantowany czas naprawy, max 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. Aparat zastępczy dla napraw trwających powyŝej 14 dni. 5 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 13

14 nowy 6 Szkolenie pracowników szpitala z zakresu obsługi aparatu w ramach zaoferowanej ceny 7 3-miesięczne szkolenie dla jednego lekarza w licencjonowanym ośrodku szkoleniowym PTNK w ramach zaoferowanej ceny 8 Szkolenie z licencją PTNK dla jednego technika EMG w ramach zaoferowanej ceny 9 Program diagnostyczny w języku polskim 10 Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim - dostarczyć wraz ze sprzętem ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ PROJEKT UMOWY SPRZEDAśY NR... TZ.WM. zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych Umowa zawarta w dniu roku w Koszalinie, pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika ul. T. Chałubińskiego 7, Koszalin NIP: , REGON: , KRS: reprezentowanym przez Andrzeja Kondaszewskiego Dyrektora zwanym dalej Kupującym a NIP:...REGON:...KRS:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Sprzedawcą 1 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaŝy i dostarczenia Kupującemu... za cenę jak w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy. 2. Wartość urządzenia netto:... zł, brutto:... zł.. 3. Sprzedawca poniesie koszt: 1) Dostarczenia sprzętu do Kupującego; 2) MontaŜu i uruchomienia sprzętu u Kupującego; 3) Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi; 4) Ubezpieczenia sprzętu na czas dostawy i do czasu uruchomienia; 4. Dostawa sprzętu nastąpi w terminie do r. po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy oraz montaŝu i instalacji z Na zakupiony sprzęt Sprzedawca udziela... miesięcznej gwarancji licząc od daty wystawienia faktury potwierdzającej dostawę oraz uruchomienie urządzenia oraz zobowiązuje się do wykonania serwisu gwarancyjnego w ramach ceny wskazanej w 1 ust Gwarantowany czas naprawy - max 14 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. 3. W okresie gwarancji Sprzedawca dostarczy sprzęt zastępczy na czas naprawy trwający powyŝej 14 dni. 4. Po upływie okresu gwarancji istnieje moŝliwość podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych. 5. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy: 3 naprawy tego samego podzespołu. 6. Przeglądy w cenie dostawy minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd naleŝy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji. 7. Przeglądy okresowe odbywać się będą w miejscu uŝytkowania. 8. Za terminowość wykonanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Sprzedawca. 9. Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki ponosi Sprzedawca. 10. Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 godz. od zgłoszenia konieczności naprawy Zapłata nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Sprzedawcy nr....., w trzech równych miesięcznych ratach płatnych na podstawie jednej faktury VAT w poniŝszych terminach: 1) I rata w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzającej dostawę i instalację sprzętu; 2) II rata w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury; 3) III rata w terminie do 90 dni od daty otrzymania faktury. 2. Kupujący zaleca, aby faktura za dostarczony towar była opisana numerem realizowanej umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku: 1) niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w 3 ust. 3 w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za kaŝdy dzień opóźnienia, 2) opóźnienia w usuwaniu awarii lub wymiany sprzętu na wolny od wad, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy zgłoszonego jako awaryjny, za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od terminu zakończenia okresu oczekiwania na usunięcie wady lub wymiany sprzętu. 3) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zaleŝnych od Sprzedawcy. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 15

16 2. Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyŝszającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych. 3. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Kupującego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania. 4. Kupujący zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia naleŝnego Sprzedawcy w przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust Sprzedawca nie moŝe bez zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przenieść wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią Sprzedawca wraz ze sprzętem dostarczy: 1) Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji. 2) Wypełniony danymi, dotyczącymi danego urządzenia paszport techniczny. 3) Instrukcję bhp urządzenia w języku polskim. 4) Instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim. 5) Zbiorcze zestawienie dostarczonych urządzeń zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny. 2. Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym z Kupującym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu, zgodnie z protokołem odbioru zawierającym: 1) Nazwę i typ sprzętu; 2) Numer fabryczny sprzętu; 3) Rok produkcji sprzętu; 4) Producent; 5) Data uruchomienia; 6) Listę przeszkolonych pracowników; 7) Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego. 8) Wskazanie autoryzowanego serwisu lub serwisów na okres gwarancyjny i okres pogwarancyjny, z podaniem dokładnych danych adresowych, NIP, KRS itp. 7 Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem niewaŝności. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie. 10 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. Załączniki do umowy: 1. Formularz ofertowy KUPUJĄCY: SPRZEDAWCA: ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Przedmiot zamówienia Producent, typ, nr kat. Ilość Elektromiograf 1 szt. VAT w (%) Cena netto Cena brutto Zestaw komputerowy 1 szt. Szkolenie lekarza wskazać ośrodek 1 os. Szkolenie technika wskazać ośrodek 1 os. Akcesoria: Elektroda koncentryczna igłowa jednorazowa o wymiarach: ø 0,46 x 37 mm o powierzchni czynnej 0,07 mm2 Elektroda powierzchniowa stymulacyjna dwubiegunowa z wkładkami filcowymi ø 6 mm oddalonymi od siebie o 23 mm, z przewodem ekranowanym 2 m Opaska mocująca velcro do elektrody stymulującej, ok. 50 cm Korki filcowe do elektrody stymulującej dwubiegunowej, ø 6 mm, długość 7 mm Elektroda obrączkowa palcowa do stymulacji włókien czuciowych, z przewodem ekranowanym 1 m Elektroda powierzchniowa, jednorazowa, dyskowa, nieŝelowana, samoprzylepna Ag/AgCl, o powierzchni czynnej 7 mm x 4 mm, z kablem 8 cm Elektroda powierzchniowa miseczkowa Au, o średnicy ok. 10 mm, z przewodem nieekranowanym 1 m Elektroda uziemiająca płytkowa 30 mm z przewodem 120 cm Elektroda uziemiająca opaskowa velcro o długości 45 cm, z przewodem 150 cm 25 szt. 2 szt. 1 szt. 100 szt. 1 szt. 50 szt. 10 szt. 1 szt. 1 szt. ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 17

18 Przewody do elektrod jednorazowych ekranowany do elektrod igłowych jednorazowych, 2 m, Przewody do elektrod jednorazowych ekranowany do elektrod powierzchniowych jednorazowych, 2 m Przewody połączeniowe ze złączami 2 x 1,5 mm female TP, 8 cm śel przewodzący do elektrod Signa Pasta przewodząca klejąca do elektrod Ten20 Pasta ścierna do przygotowania skóry NuPrep Miarka taśmowa, pomiarowa 1 szt. 1 szt. 3 szt. 250 g. 600 g. 300 g. 1 szt. RAZEM: Okres gwarancji... miesiące/miesięcy... podpis wykonawcy ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR INFORMACJI o przynaleŝności do grupy kapitałowej Oświadczam, Ŝe mogę ubiegać się o zamówienie i brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j.), zwanej dalej ustawą pzp i informuję na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, Ŝe(* niepotrzebne skreślić): 1) Nie naleŝę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331, z późn. zm), 2) NaleŜę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331, z późn. zm), i poniŝej składam listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy: a). b). c). n) w razie konieczności wiersze powielić DATA: PODPIS WYKONAWCY ul. Chałubińskiego 7, Koszalin 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 09 lipca 2012 r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40

G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40 G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 1 z 40 G-2150-7/13 Dostawa oprogramowania dla SO Opole Strona 2 z 40 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Okręgowy w Opolu Pl. Daszyńskiego 1 45-064

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WdroŜenie analizy kryminalnej w SłuŜbie Celnej - wsparcie techniczne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu HERCULE II Wsparcie Techniczne (OLAF) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ZAMAWIAJĄCY: Znak sprawy: TI/1/PN/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości szacunkowej poniŝej równowartości kwoty 207 000 EURO na dostawę urządzeń systemu sieci bezprzewodowej Wi-Fi w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo