Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi"

Transkrypt

1 Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Systemy informacyjne Kopera, Zarz¹dzanie Jerzy w Lewandowski zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi zasobami jest ludzkimi jednym z elementów decyduj¹cych o byæ albo nie byæ wspó³czesnych organizacji, dlatego warto zastanowiæ siê, jak mo na wesprzeæ realizacjê podstawowych procesów w tym obszarze za pomoc¹ dostêpnych systemów informacyjnych. W artykule zidentyfikowane zosta³y podstawowe funkcje w ramach czterech procesów zzl: pozyskiwania i rozwoju personelu, administracyjnej obs³ugi personelu, kierowania ludÿmi i zarz¹dzania wiedz¹. unkcje te wyznaczy³y zakres niezbêdnego wsparcia, który sta³ siê punktem odniesienia do przegl¹du dostêpnych rozwi¹zañ systemowych. Wprowadzenie Nikogo dziœ nie trzeba przekonywaæ, e dla wspó³czesnych organizacji cz³owiek jest najcenniejszym zasobem. Nie tylko wykonuje pewien zakres dzia³añ, które zosta³y mu powierzone, ale te poprzez wykorzystanie swojej wiedzy pomaga organizacji dostosowywaæ siê do zmian w otoczeniu i aktywnie na nie reagowaæ. Od personelu jego kompetencji, wiedzy, motywacji, wartoœci zale y byæ albo nie byæ dzisiejszych firm. Prezentowany artyku³ ma odpowiedzieæ na pytanie, jak nowoczesne modele systemów informacyjnych wraz z technologi¹ informatyczn¹ wspieraj¹ zarz¹dzanie pracownikami i ich potencja³em. * dr Sebastian Kopera jest adiunktem w Katedrze Zarz¹dzania Produkcj¹ na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki ódzkiej ** prof. dr hab. Jerzy Lewandowski jest kierownikiem Katedry Zarz¹dzania Produkcj¹ na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki ódzkiej

2 46 Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski Istota zarz¹dzania zasobami ludzkimi Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi to wed³ug M. Armstronga strategiczne i spójne podejœcie do zarz¹dzania najbardziej wartoœciowymi aktywami organizacji pracuj¹cymi w niej ludÿmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniaj¹ siê do realizacji jej celów [Armstrong, 2002, s. 19]. Podejœcie to uwzglêdnia tak e znaczenie potrzeb samych pracowników, a podejmowane w jego ramach dzia³ania cechuje d¹ enie do ich integracji z celami i zadaniami organizacji. To w³aœnie strategiczna orientacja i uwzglêdnianie potrzeb pracowników s¹ g³ównymi elementami odró niaj¹cymi zzl od poprzedzaj¹cej j¹ koncepcji zarz¹dzania personelem, która g³ówny nacisk k³ad³a na administrowanie, reaktywn¹ kontrolê biurokratyczn¹ i fragmentaryczne podejœcie do kierowania ludÿmi 1 [Makowski, 2002]. Dziêki temu zzl postrzegane jest jako koncepcja lepiej odpowiadaj¹ca wymaganiom stawianym organizacjom przez dzisiejsze otoczenie konkurencyjne ni jej poprzedniczka. Wymienione cechy nie wyczerpuj¹ katalogu ró nic miêdzy tymi podejœciami. Wszechstronne porównanie obu paradygmatów przeprowadzi³ J. Storey, cytowany przez M. Rybak [Makowski, 2002]. Pozostawiaj¹c aspekt porównawczy tego zestawienia na boku, mo na na jego podstawie sporz¹dziæ ciekaw¹ charakterystykê interesuj¹cego nas szczególnie paradygmatu zzl. W omawianym ujêciu zzl aktywn¹ rolê pe³ni¹ zarówno s³u by personalne, jak i kierownicy liniowi. Punktem wyjœcia formu³owania planów i podejmowania dzia³añ w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest zawsze strategia organizacji. Du e znaczenie ma w tym procesie kultura organizacyjna, której podstawowe wartoœci promuj¹: integracjê w stosunkach wewnêtrznych (czego przejawem jest nacisk na pracê zespo³ow¹), elastycznoœæ i aktywnoœæ na drodze ci¹g³ego rozwoju w perspektywie indywidualnej oraz orientacjê na klienta w perspektywie zewnêtrznej. Rol¹ kierowników w odniesieniu do podleg³ych im pracowników i zespo³ów jest trenowanie, wspieranie i u³atwianie realizowanych przez nich dzia³añ. Zmiany w priorytetach organizacyjnych, zasadach funkcjonowania, oczekiwaniach wobec pracowników, a tak e rolach przez nich pe³nionych zmuszaj¹ organizacje do dowartoœciowania procesu selekcji pracowników. W modelu zzl staje siê ona pierwszoplanow¹ funkcj¹ personaln¹. Na podkreœlenie zas³uguje równie i to, e modelem kszta³cenia i rozwoju staje siê koncepcja organizacji ucz¹cej siê. W konsekwencji w obszar zainteresowania zzl wchodz¹ zagadnienia dotycz¹ce zarz¹dzania wiedz¹. 1 Nale y zaznaczyæ, e niektórzy autorzy w dalszym ci¹gu pos³uguj¹ siê okreœleniem zarz¹dzanie personelem, rozumiej¹c je w znaczeniu poszerzonym przez ewolucjê funkcji personalnej. Wspó³czesn¹ rolê tej funkcji mo na okreœliæ za M. Koster¹, [1997, s. 24] mianem strategicznej, co oznacza aktywne zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym w sposób zdecentralizowany.

3 Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi 47 Z punktu widzenia celu tego opracowania warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt zzl, który pojawi³ siê ju wprawdzie mimochodem, lecz zas³uguje na wyraÿne wyeksponowanie. Mowa tu o kierowaniu ludÿmi, okreœlanym równie mianem kierowanie personelem. A. Pocztowski [2003, s. 203] definiuje je jako: (...) specyficzny, interpersonalny stosunek cz³onków organizacji, legitymizuj¹cy jednych z nich (kierowników) do zamierzonego oddzia³ywania na zachowania innych (podw³adnych), aby osi¹gaæ cele organizacji. W tym ujêciu kierowanie ludÿmi stanowi (...) integraln¹ czêœæ (proces) zarz¹dzania zasobami ludzkimi i jest ukierunkowane na zapewnienie oczekiwanej efektywnoœci pracy poprzez celowe kszta³towanie zachowañ indywidualnych oraz ca³ych ich zespo³ów. Z dokonanego przegl¹du definicji wy³aniaj¹ siê cztery podstawowe procesy w ramach zzl: pozyskiwanie i rozwój personelu, obs³uga administracyjna pracowników, kierowanie ludÿmi oraz zarz¹dzanie wiedz¹. Procesy te wyznaczaj¹ zakres wsparcia zarz¹dzania zasobami ludzkimi, jakiego oczekuje siê ze strony wspó³czesnych systemów informacyjnych. Systemy informacyjne wspieraj¹ce zzl Celem stosowania systemów informacyjnych w zzl jest usprawnienie ich realizacji, przy czym cel ten mo e byæ osi¹gany w ró ny sposób. Najczêœciej dzieje siê to poprzez usprawnienie procesu udostêpniania i przekazywania danych oraz informacji w i miêdzy komórkami realizuj¹cymi tradycyjnie te czy inne funkcje. Mo na równie punktem wyjœcia uczyniæ restrukturyzacjê dotychczasowych procesów i wtedy, przy wykorzystaniu odpowiednich narzêdzi informatycznych, pewne dzia³ania mog¹ zostaæ zautomatyzowane, albo ich wykonanie mo e zostaæ przesuniête do innych komórek. Ten ostatni proces jest widoczny zw³aszcza wspó³czeœnie, gdy wraz ze zmianami modeli systemów informacyjnych przekazuje siê zadania z zakresu obs³ugi informacyjnej pracowników i kierowników do samych zainteresowanych 2. Póki co, najczêœciej dzieje siê tak z funkcjami z zakresu administracyjnej obs³ugi pracowników, co uwalnia dzia³y kadrowe od nadmiaru biurokracji, a pracownikom i kierownikom daje szybki i bezpoœredni dostêp do interesuj¹cych ich informacji. Dla potrzeb prezentacji wybranych systemów informacyjnych wspieraj¹cych zarz¹dzanie tym wymiarem organizacji zosta³y one pogrupowane wed³ug po³¹czonych kryteriów uniwersalnoœci i kompleksowoœci. Typologia ta bêdzie zawiera³a dwie kategorie, 2 Osobnym zagadnieniem zwi¹zanym ze zmianami jest kwestia wirtualizacji funkcji personalnej, która nie bêdzie tu szczegó³owo rozwa ana. Jej omówienie mo na znaleÿæ w: [Antczak, 2005].

4 48 Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski dedykowane systemy wspieraj¹ce (zwykle kompleksowo) ró ne obszary zzl oraz systemy uniwersalne, które mo na wykorzystaæ do wsparcia wybranych procesów i funkcji zzl (czêsto pojawiaj¹ce siê w rozwi¹zaniach dedykowanych, ale równie czêsto stosowane niezale nie). Osobno omówione zostan¹ systemy integruj¹ce omawiane wymiary zzl, a tak e wspomagaj¹ce je rozwi¹zania. Systemy dedykowane Do obszarów zarz¹dzania zasobami ludzkimi, które najczêœciej wspierane s¹ za poœrednictwem systemów dedykowanych, nale ¹: administracyjna obs³uga personelu, pozyskiwanie i rozwój pracowników oraz zarz¹dzanie wiedz¹. Systemy wspomagaj¹ce obs³ugê personelu maj¹ chyba najd³u sz¹ historiê spoœród prezentowanych tu rozwi¹zañ. Jest to niew¹tpliwie zas³ug¹ faktu, e realizacja tych w³aœnie funkcji od zawsze uwa ana by³a za podstawow¹ treœæ funkcji personalnej [Makowski, 2002]. Nie bez znaczenia jest tak e i to, e dzia³ania w tym zakresie maj¹ charakter najbardziej sformalizowany, w zwi¹zku z czym du o ³atwiej jest zaprojektowaæ dla nich efektywne wsparcie. Systemy obs³ugowo-administracyjne mog¹ wspomagaæ realizacjê wybranych funkcji w tym zakresie (np. systemy zarz¹dzania czasem pracy, p³acami 3 ), albo te obejmowaæ ca³y proces obs³ugowy. W rozwoju systemów wspieraj¹cych dzia³ania personalne, zw³aszcza realizowane przez odpowiednie s³u by, zauwa yæ mo na przechodzenie od rozwi¹zañ cz¹stkowych do rozwi¹zañ bardziej zintegrowanych. Nie oznacza to jednak ca³kowitego zarzucenia rozwoju i utrzymywania tych pierwszych, dla których klientem s¹ najczêœciej ma³e i œrednie firmy ze s³abo rozwiniêt¹ funkcj¹ zzl. Wspomniane poszerzanie zakresu merytorycznego systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie personelem nie ogranicza siê oczywiœcie do funkcji obs³ugowej. Czo³owe systemy tego typu (np. Teta Personel 4 ) rozszerzaj¹ mo liwoœci wsparcia tak e na funkcje z obszaru pozyskiwania i rozwoju personelu. Znacz¹ce miejsce wœród systemów dedykowanych o wysokim stopniu kompleksowoœci zajmuj¹ modu³y aplikacji zintegrowanych klasy ERP. Charakterystyka tych rozwi¹zañ nie wymusza zwykle zakupu ca³ego pakietu, ale umo liwia niezale ne wdra anie przedmiotowych modu³ów tak, e niektóre z nich s¹ oferowane jako oddzielne produkty 5. 3 Np. P³ace i Kadry firmy Probit [http://www.probit.wroc.pl]. 4 [http://www.teta.com.pl/] 5 Wspomniane I S P³ace jest podmodu³em modu³u I S Zasoby Ludzkie nale ¹cego do zintegrowanego systemu I S Applications [http://www.ifsworld.com/pl/ifs_applications/].

5 Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi 49 irmy oferuj¹ce systemy wspomagaj¹ce zzl coraz czêœciej wprowadzaj¹ do swoich produktów elementy, które (wykorzystuj¹c rozwi¹zania sieciowe) otwieraj¹ systemy wspieraj¹ce procesy personalne na pracowników i kierowników, którzy na zasadzie samoobs³ugi mog¹ realizowaæ czêœæ funkcji dotychczas wykonywanych wy³¹cznie przez s³u by personalne 6. Przyk³adem takich dzia³añ mo e byæ: udostêpnianie informacji o kartotece pracowniczej, sk³adanie wniosków urlopowych, sporz¹dzanie raportów z historii kariery lub zestawienia ocen okresowych. Dziêki temu najbardziej zainteresowani, czyli pracownicy i ich prze³o eni, mog¹ samodzielnie i, co najwa niejsze, szybko uzyskaæ potrzebne im informacje, a dzia³y personalne pozbywaj¹ siê wielu rutynowych dzia³añ. Zastosowanie technologii opartych na internecie to nie tylko wzrost samoobs³ugowoœci systemów zzl, ale te mo liwoœæ zastosowania rozwi¹zañ, które automatyzuj¹ i usprawniaj¹ np. proces rekrutacji (elektroniczne formularze aplikacyjne umieszczane na stronach WWW), wspieraj¹ proces szkoleñ i rozwoju pracowników (e-learning) 7, czy obs³uguj¹ elektroniczny obieg informacji 8. Coraz wiêcej z nich za podstawê wykorzystuje portale korporacyjne, stanowi¹ce wspóln¹ platformê komunikacji pomiêdzy wszystkimi uczestnikami procesów personalnych. W zwi¹zku z integruj¹cym charakterem portali zostan¹ one omówione w osobnym punkcie. Systemy dedykowane wspieraj¹ równie ostatni z procesów zzl, a mianowicie zarz¹dzanie wiedz¹, na który sk³ada siê od kilku do kilkunastu rozwi¹zañ osadzonych zwykle w œrodowisku portalu korporacyjnego [Dziobak, 2002]. Systemy te realizuj¹ m.in. funkcje z zakresu zarz¹dzania dokumentami, wspomagaj¹ budowanie map wiedzy, u³atwiaj¹ wyszukiwanie danych i informacji, umo liwiaj¹ ocenê i wartoœciowanie gromadzonych treœci, wspieraj¹ pracê grupow¹, zw³aszcza online, zapewniaj¹ dostêp do wiedzy eksperckiej, tworz¹ wirtualne fora wymiany wiedzy, itp. Wa na jest integracja z innymi systemami informacyjnymi (np. kadrowymi, zintegrowanymi czy innymi dziedzinowymi), stanowi¹cymi Ÿród³a danych i informacji wykorzystywanych w sieci wiedzy. Integracjê tê zapewniaj¹ m.in. modu³y integruj¹ce, a tak e narzêdzia zarz¹dzania przep³ywem pracy. Systemy uniwersalne Systemy uniwersalne to cz¹stkowe lub kompleksowe rozwi¹zania wspieraj¹ce wybrany aspekt zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Mog¹ byæ one równie wykorzystywane w innych 6 Np. samoobs³ugowa platforma Teta HRM [http://www.teta.com.pl/], czy SAP-owski Employee Self-Service [www.sap.com]. 7 Dobrym przyk³adem na zastosowanie zarówno rozwi¹zañ e-learningowych, jak i osadzenie funkcjonalnoœci HR w œrodowisku portalowym jest mysap HRM [www.sap.com]. 8 Tak jak w przypadku programu Karo HR [http://www.dmz.com.pl/karohr.php].

6 50 Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski obszarach zarz¹dzania organizacj¹. Bywaj¹ b¹dÿ œciœle zwi¹zane z charakterem wspieranego obszaru (np. systemy zdalnej edukacji w œrodowisku zarz¹dzania wiedz¹), b¹dÿ zwi¹zek ten bywa luÿniejszy. Przyk³adem tej ostatniej grupy s¹ systemy wspieraj¹ce zarz¹dzanie projektami, czy systemy zarz¹dzania prac¹ grupow¹, których pewne wymiary np. zwi¹zane z przydzielaniem i rozliczaniem zadañ, pomagaj¹ kierownikom w zarz¹dzaniu personelem. Do ostatniego rodzaju systemów zaliczyæ mo na równie rozwi¹zania wspieraj¹ce funkcje komunikacyjne, które trudno przypisaæ wy³¹cznie do obszaru zzl. Uniwersalny charakter omawianych systemów predestynuje je do zastosowañ w ramach wiêkszych rozwi¹zañ kompleksowych i dedykowanych. Dobrym przyk³adem mog¹ tu byæ wspominane wczeœniej systemy zdalnej edukacji, które pojawiaj¹ siê zarówno w systemach zzl, jak i zarz¹dzania wiedz¹. Inny przyk³ad to rozwi¹zania sieciowe, które coraz czêœciej stanowi¹ podstawê rozwoju systemów dedykowanych. Obserwuj¹c dotychczasowy postêp w tym zakresie, jak i potencja³ wybranych rozwi¹zañ uniwersalnych, nale- y siê spodziewaæ, e proces ich w³¹czania do rozwi¹zañ dedykowanych bêdzie postêpowa³ nadal, zmierzaj¹c ku jeszcze pe³niejszej integracji systemów wspieraj¹cych wszystkie procesy w ramach zzl. Obszarem, którego wspomaganie oparte jest w du ym stopniu na rozwi¹zaniach uniwersalnych, jest kierowanie ludÿmi. Kierownicy oczywiœcie korzystaj¹ w swej pracy z rozwi¹zañ dedykowanych (zw³aszcza do zarz¹dzania wiedz¹ i modu³ów analitycznych z systemów obs³uguj¹cych personel), jednak du a czêœæ ich funkcji wykonywana jest przy pomocy systemów uniwersalnych. Przyk³adami takich rozwi¹zañ mog¹ byæ np. systemy komunikacyjne (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, rozwi¹zania mobilne), systemy do zarz¹dzania projektami, czy wspieraj¹ce pracê grupow¹. W zakresie dostêpu do wymaganych informacji, np. dotycz¹cych efektywnoœci pracowników i ich zespo³ów, kierownika wspieraæ mog¹ równie systemy dziedzinowe lub zintegrowane. Systemy integruj¹ce Jednym z g³ównych celów systemów integruj¹cych jest zespalanie w jedn¹, spójn¹ ca³oœæ poszczególnych funkcji, jak i wspieraj¹cych je rozwi¹zañ informacyjnych. Do systemów realizuj¹cych taki cel nale ¹ systemy zarz¹dzania przep³ywam pracy (workflow), ale przede wszystkim portale korporacyjne. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te ostatnie, a to z powodu ich ogromnego potencja³u integruj¹cego, ale tak e obs³ugi pracy rozproszonej. Portale korporacyjne (PK) s¹ jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê obszarów informatyki biznesowej. Ich pojawianie siê jest konsekwencj¹ rozwoju technologii sieciowej opartej na rozwi¹zaniach WWW, a w szczególnoœci narzêdzi wyszukiwawczych (search engins), s³u ¹cych do wyszukiwania informacji w internecie [Dias, 2001]. Dostrze enie

7 Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi 51 mo liwoœci, jakie daje model portalu korporacyjnego w zakresie wyszukiwania, strukturyzacji i zarz¹dzania informacj¹, sta³o siê impulsem do jego zastosowania w œrodowisku biznesowym. Obecnie pojêcie portal korporacyjny odnosi siê zarówno do narzêdzi obs³uguj¹cych relacje cyfrowej organizacji z otoczeniem, jak te jej powi¹zania wewnêtrzne [Benbya, Passiante, Belbaly, 2004]. Wed³ug cytowanej przez wymienionych autorów definicji PK, sformu³owanej przez Gartner Group, portal jest zorientowan¹ na okreœlonych odbiorców stron¹ WWW, która: zapewnia agregacjê treœci i dostarczanie informacji niezbêdnej dla ró nych odbiorców, wspiera wspó³pracê i obs³ugê spo³ecznoœci organizacji, a tak e umo liwia spersonalizowany dostêp do ró nych aplikacji biznesowych ró nym grupom pracowników. Istotne jest to, e Ÿród³a informacji zebrane w ramach PK maj¹ charakter zarówno wewnêtrzny, jak i zewnêtrzny. Z punktu widzenia przedmiotu niniejszego opracowania szczególnie interesuj¹cy jest sposób i zakres, w jakich PK mo na wykorzystaæ we wspomaganiu zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Uwzglêdniaj¹c istotê PK oraz zastosowane w tym modelu narzêdzia i rozwi¹zania, mo na stwierdziæ, e wspiera on: zarz¹dzanie wiedz¹ przez: dostarczanie schematów klasyfikacyjnych, wspomaganie tworzenia treœci, integracjê dostêpu do rozproszonych zasobów informacyjnych, np. zgromadzonych w bazach systemów dziedzinowych, u³atwianie wspó³pracy grupowej (w tym równie z udzia³em ekspertów) i komunikacjê; obs³ugê administracyjn¹ personelu, u³atwiaj¹c dostêp pracowników do interesuj¹cych ich informacji (zw³aszcza dziêki omówionym wczeœniej rozwi¹zaniom samoobs³ugowym ); pozyskiwanie i rozwój personelu, zapewniaj¹c komunikacjê z potencjalnymi kandydatami do pracy, agencjami personalnymi, daj¹c dostêp do analiz rynku pracy, a tak e wewnêtrznych danych na temat potrzeb kadrowych, wyników ocen okresowych itp.; kierowanie ludÿmi, g³ównie poprzez udostêpnienie wirtualnej przestrzeni do pracy grupowej, u³atwienie komunikacji, dostêpu do wiedzy, a tak e informacji gromadzonych w systemach dziedzinowych. Zagadnienia zwi¹zane z zastosowaniem portali korporacyjnych, jako centralnych elementów w modelu informacyjnego wspomagania biznesu, s¹ relatywnie nowe i z pewnoœci¹ w najbli szych latach nast¹pi ich dynamiczny rozwój. Niezale nie od tego ju dziœ widaæ, e perspektywy zastosowania tego narzêdzia we wspomaganiu procesów zarz¹dzania zasobami ludzkimi s¹ bardzo obiecuj¹ce.

8 52 Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski Podsumowanie Zmiany w zakresie postrzegania znaczenia zasobów ludzkich dla sukcesu organizacji zwróci³y uwagê na koniecznoœæ przedefiniowania procesów, poprzez które prowadzi siê zarz¹dzanie tym najcenniejszym i najwa niejszym zasobem organizacji, oraz przesuniêcia akcentów miêdzy nimi. Na pierwszy plan wysuwaj¹ siê dziœ procesy pozyskiwania i rozwoju personelu, który bêdzie w stanie zapewniæ firmie przetrwanie w burzliwym otoczeniu. Równie istotny jest proces kierowania ludÿmi. U ywaj¹c analogii sportowej, mo na powiedzieæ, e o ile wczeœniej wymienione dzia³ania mo na rozwa aæ w kategoriach przygotowywania zawodników i tworzenia warunków do startu w zawodach, o tyle kierowanie ludÿmi jest prowadzeniem ich do zwyciêstwa. Wspó³czeœnie jednak zwyciê aæ jest coraz trudniej, a zawodnicy organizacji musz¹ byæ oraz lepiej przygotowani do konkurowania. Dlatego pojawia siê potrzeba, by procesy, które ich przygotowuj¹, tworz¹ zewnêtrzne warunki do sukcesu, a potem na co dzieñ wspieraj¹, by³y coraz doskonalsze, szybsze, bardziej wszechstronne. Podstawowym determinantem ich efektywnoœci jest oczywiœcie cz³owiek, który je projektuje i realizuje. Niestety, w cyfrowym œwiecie potencja³ cz³owieka okazuje siê czêsto niewystarczaj¹cy w tym zakresie. Dlatego istnieje koniecznoœæ wsparcia jego dzia³añ przez nowoczesne systemy informacyjne. Systemy, o których mowa, mog¹ mieæ ró n¹ genezê i podstawowy obszar zastosowañ (bywa, e s³abo zwi¹zany z zzl), ró ny stopieñ kompleksowoœci i zakres integracji. Wa ne jest to, e wspieraj¹ one funkcje i procesy, które w ramach zzl s¹ realizowane. Wa ne jest te i to, e narzêdzia wspomagaj¹ce zarz¹dzanie personelem podlegaj¹ postêpuj¹cej integracji. A to oznacza, e przysz³oœæ w zakresie informacyjnego wspomagania omawianych procesów wi¹ e siê œciœle z koncepcj¹ portali korporacyjnych. Literatura Antczak Z. (2005), Wirtualizacja funkcji personalnej, Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5. Armstrong M. (2002), Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Benbya H., Passiante G., Belbaly N.A. (2004), Corporate Portals: A Tool for Knowledge Management Synchronization, International Journal of Information Management, No. 24, pp Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Mass. Dias C. (2001), Corporate portals: a literature review of a new concept in Information Management, International Journal of Information Management, No. 21, pp Dziobak T. (2002), Potêga informacji, Teleinfo, nr 1 2.

9 Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi 53 Kostera M. (1997), Zarz¹dzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Makowski K., red. (2002), Instrumentarium zarz¹dzania zasobami ludzkimi, SGH, Warszawa, s Pocztowski A. (2003), Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

Sylabus przedmiotu: Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Sylabus przedmiotu: Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY W PROJEKCIE Administrator Bezpieczeństwa Informacji najlepszym zabezpieczeniem firmy nr POKL.08.01.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY W PROJEKCIE Administrator Bezpieczeństwa Informacji najlepszym zabezpieczeniem firmy nr POKL.08.01. Warszawa, 19 kwietnia 2013r. IRON BRANDS Tomasz Klimek Ul. Jana Żupańskiego 2a/19 61-562 Poznań NIP 5251555301, REGON 013160972 VISION CONSULTING GROUP Agnieszka Maruda-Sperczak Ul. Żołnierzy Narwiku 16

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Zarządzanie Personelem Personnel Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 8 2015-04-14 12:59 1 z 8 2015-04-14 12:59 Kraków: przeprowadzenie szkolenia w szpitalach na temat wymogów standardów akredytacyjnych w okresie od 05.05.2015r. do 30.06.2015r. w ramach projektu Bezpieczny Szpital - Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena Level: 6 Credit: Ocena nie Stawia pytania odnośnie wcześniejszych

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Wybór projektów EFS w trybie konkursowym

Wybór projektów EFS w trybie konkursowym Wybór projektów EFS w trybie konkursowym Spotkanie dotyczące trybów wyboru projektów ZIT Warszawa, 22 maja 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW EFS Wytyczne określają minimalny katalog kryteriów: zgodność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY Imię i nazwisko Adres... Tel.. e-mail...... (miejscowość, data) Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.p Warszawa: Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU l 1. Czytelnia akt, zwana dalej czytelnią", wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu 3. ZOH1-7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ZARZĄDZANIA HOTELAMI 4. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020

Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Program wyborczy kandydatki na rektora Uniwersytetu Śląskiego ALICJA RATUSZNA 2016 2020 Uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz wszystkich pracowników Nauka...i

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo