Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi"

Transkrypt

1 Sebastian Kopera*, Jerzy Lewandowski** Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi Sebastian Systemy informacyjne Kopera, Zarz¹dzanie Jerzy w Lewandowski zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi zasobami jest ludzkimi jednym z elementów decyduj¹cych o byæ albo nie byæ wspó³czesnych organizacji, dlatego warto zastanowiæ siê, jak mo na wesprzeæ realizacjê podstawowych procesów w tym obszarze za pomoc¹ dostêpnych systemów informacyjnych. W artykule zidentyfikowane zosta³y podstawowe funkcje w ramach czterech procesów zzl: pozyskiwania i rozwoju personelu, administracyjnej obs³ugi personelu, kierowania ludÿmi i zarz¹dzania wiedz¹. unkcje te wyznaczy³y zakres niezbêdnego wsparcia, który sta³ siê punktem odniesienia do przegl¹du dostêpnych rozwi¹zañ systemowych. Wprowadzenie Nikogo dziœ nie trzeba przekonywaæ, e dla wspó³czesnych organizacji cz³owiek jest najcenniejszym zasobem. Nie tylko wykonuje pewien zakres dzia³añ, które zosta³y mu powierzone, ale te poprzez wykorzystanie swojej wiedzy pomaga organizacji dostosowywaæ siê do zmian w otoczeniu i aktywnie na nie reagowaæ. Od personelu jego kompetencji, wiedzy, motywacji, wartoœci zale y byæ albo nie byæ dzisiejszych firm. Prezentowany artyku³ ma odpowiedzieæ na pytanie, jak nowoczesne modele systemów informacyjnych wraz z technologi¹ informatyczn¹ wspieraj¹ zarz¹dzanie pracownikami i ich potencja³em. * dr Sebastian Kopera jest adiunktem w Katedrze Zarz¹dzania Produkcj¹ na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki ódzkiej ** prof. dr hab. Jerzy Lewandowski jest kierownikiem Katedry Zarz¹dzania Produkcj¹ na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki ódzkiej

2 46 Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski Istota zarz¹dzania zasobami ludzkimi Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi to wed³ug M. Armstronga strategiczne i spójne podejœcie do zarz¹dzania najbardziej wartoœciowymi aktywami organizacji pracuj¹cymi w niej ludÿmi, którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniaj¹ siê do realizacji jej celów [Armstrong, 2002, s. 19]. Podejœcie to uwzglêdnia tak e znaczenie potrzeb samych pracowników, a podejmowane w jego ramach dzia³ania cechuje d¹ enie do ich integracji z celami i zadaniami organizacji. To w³aœnie strategiczna orientacja i uwzglêdnianie potrzeb pracowników s¹ g³ównymi elementami odró niaj¹cymi zzl od poprzedzaj¹cej j¹ koncepcji zarz¹dzania personelem, która g³ówny nacisk k³ad³a na administrowanie, reaktywn¹ kontrolê biurokratyczn¹ i fragmentaryczne podejœcie do kierowania ludÿmi 1 [Makowski, 2002]. Dziêki temu zzl postrzegane jest jako koncepcja lepiej odpowiadaj¹ca wymaganiom stawianym organizacjom przez dzisiejsze otoczenie konkurencyjne ni jej poprzedniczka. Wymienione cechy nie wyczerpuj¹ katalogu ró nic miêdzy tymi podejœciami. Wszechstronne porównanie obu paradygmatów przeprowadzi³ J. Storey, cytowany przez M. Rybak [Makowski, 2002]. Pozostawiaj¹c aspekt porównawczy tego zestawienia na boku, mo na na jego podstawie sporz¹dziæ ciekaw¹ charakterystykê interesuj¹cego nas szczególnie paradygmatu zzl. W omawianym ujêciu zzl aktywn¹ rolê pe³ni¹ zarówno s³u by personalne, jak i kierownicy liniowi. Punktem wyjœcia formu³owania planów i podejmowania dzia³añ w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi jest zawsze strategia organizacji. Du e znaczenie ma w tym procesie kultura organizacyjna, której podstawowe wartoœci promuj¹: integracjê w stosunkach wewnêtrznych (czego przejawem jest nacisk na pracê zespo³ow¹), elastycznoœæ i aktywnoœæ na drodze ci¹g³ego rozwoju w perspektywie indywidualnej oraz orientacjê na klienta w perspektywie zewnêtrznej. Rol¹ kierowników w odniesieniu do podleg³ych im pracowników i zespo³ów jest trenowanie, wspieranie i u³atwianie realizowanych przez nich dzia³añ. Zmiany w priorytetach organizacyjnych, zasadach funkcjonowania, oczekiwaniach wobec pracowników, a tak e rolach przez nich pe³nionych zmuszaj¹ organizacje do dowartoœciowania procesu selekcji pracowników. W modelu zzl staje siê ona pierwszoplanow¹ funkcj¹ personaln¹. Na podkreœlenie zas³uguje równie i to, e modelem kszta³cenia i rozwoju staje siê koncepcja organizacji ucz¹cej siê. W konsekwencji w obszar zainteresowania zzl wchodz¹ zagadnienia dotycz¹ce zarz¹dzania wiedz¹. 1 Nale y zaznaczyæ, e niektórzy autorzy w dalszym ci¹gu pos³uguj¹ siê okreœleniem zarz¹dzanie personelem, rozumiej¹c je w znaczeniu poszerzonym przez ewolucjê funkcji personalnej. Wspó³czesn¹ rolê tej funkcji mo na okreœliæ za M. Koster¹, [1997, s. 24] mianem strategicznej, co oznacza aktywne zarz¹dzanie potencja³em spo³ecznym w sposób zdecentralizowany.

3 Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi 47 Z punktu widzenia celu tego opracowania warto zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt zzl, który pojawi³ siê ju wprawdzie mimochodem, lecz zas³uguje na wyraÿne wyeksponowanie. Mowa tu o kierowaniu ludÿmi, okreœlanym równie mianem kierowanie personelem. A. Pocztowski [2003, s. 203] definiuje je jako: (...) specyficzny, interpersonalny stosunek cz³onków organizacji, legitymizuj¹cy jednych z nich (kierowników) do zamierzonego oddzia³ywania na zachowania innych (podw³adnych), aby osi¹gaæ cele organizacji. W tym ujêciu kierowanie ludÿmi stanowi (...) integraln¹ czêœæ (proces) zarz¹dzania zasobami ludzkimi i jest ukierunkowane na zapewnienie oczekiwanej efektywnoœci pracy poprzez celowe kszta³towanie zachowañ indywidualnych oraz ca³ych ich zespo³ów. Z dokonanego przegl¹du definicji wy³aniaj¹ siê cztery podstawowe procesy w ramach zzl: pozyskiwanie i rozwój personelu, obs³uga administracyjna pracowników, kierowanie ludÿmi oraz zarz¹dzanie wiedz¹. Procesy te wyznaczaj¹ zakres wsparcia zarz¹dzania zasobami ludzkimi, jakiego oczekuje siê ze strony wspó³czesnych systemów informacyjnych. Systemy informacyjne wspieraj¹ce zzl Celem stosowania systemów informacyjnych w zzl jest usprawnienie ich realizacji, przy czym cel ten mo e byæ osi¹gany w ró ny sposób. Najczêœciej dzieje siê to poprzez usprawnienie procesu udostêpniania i przekazywania danych oraz informacji w i miêdzy komórkami realizuj¹cymi tradycyjnie te czy inne funkcje. Mo na równie punktem wyjœcia uczyniæ restrukturyzacjê dotychczasowych procesów i wtedy, przy wykorzystaniu odpowiednich narzêdzi informatycznych, pewne dzia³ania mog¹ zostaæ zautomatyzowane, albo ich wykonanie mo e zostaæ przesuniête do innych komórek. Ten ostatni proces jest widoczny zw³aszcza wspó³czeœnie, gdy wraz ze zmianami modeli systemów informacyjnych przekazuje siê zadania z zakresu obs³ugi informacyjnej pracowników i kierowników do samych zainteresowanych 2. Póki co, najczêœciej dzieje siê tak z funkcjami z zakresu administracyjnej obs³ugi pracowników, co uwalnia dzia³y kadrowe od nadmiaru biurokracji, a pracownikom i kierownikom daje szybki i bezpoœredni dostêp do interesuj¹cych ich informacji. Dla potrzeb prezentacji wybranych systemów informacyjnych wspieraj¹cych zarz¹dzanie tym wymiarem organizacji zosta³y one pogrupowane wed³ug po³¹czonych kryteriów uniwersalnoœci i kompleksowoœci. Typologia ta bêdzie zawiera³a dwie kategorie, 2 Osobnym zagadnieniem zwi¹zanym ze zmianami jest kwestia wirtualizacji funkcji personalnej, która nie bêdzie tu szczegó³owo rozwa ana. Jej omówienie mo na znaleÿæ w: [Antczak, 2005].

4 48 Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski dedykowane systemy wspieraj¹ce (zwykle kompleksowo) ró ne obszary zzl oraz systemy uniwersalne, które mo na wykorzystaæ do wsparcia wybranych procesów i funkcji zzl (czêsto pojawiaj¹ce siê w rozwi¹zaniach dedykowanych, ale równie czêsto stosowane niezale nie). Osobno omówione zostan¹ systemy integruj¹ce omawiane wymiary zzl, a tak e wspomagaj¹ce je rozwi¹zania. Systemy dedykowane Do obszarów zarz¹dzania zasobami ludzkimi, które najczêœciej wspierane s¹ za poœrednictwem systemów dedykowanych, nale ¹: administracyjna obs³uga personelu, pozyskiwanie i rozwój pracowników oraz zarz¹dzanie wiedz¹. Systemy wspomagaj¹ce obs³ugê personelu maj¹ chyba najd³u sz¹ historiê spoœród prezentowanych tu rozwi¹zañ. Jest to niew¹tpliwie zas³ug¹ faktu, e realizacja tych w³aœnie funkcji od zawsze uwa ana by³a za podstawow¹ treœæ funkcji personalnej [Makowski, 2002]. Nie bez znaczenia jest tak e i to, e dzia³ania w tym zakresie maj¹ charakter najbardziej sformalizowany, w zwi¹zku z czym du o ³atwiej jest zaprojektowaæ dla nich efektywne wsparcie. Systemy obs³ugowo-administracyjne mog¹ wspomagaæ realizacjê wybranych funkcji w tym zakresie (np. systemy zarz¹dzania czasem pracy, p³acami 3 ), albo te obejmowaæ ca³y proces obs³ugowy. W rozwoju systemów wspieraj¹cych dzia³ania personalne, zw³aszcza realizowane przez odpowiednie s³u by, zauwa yæ mo na przechodzenie od rozwi¹zañ cz¹stkowych do rozwi¹zañ bardziej zintegrowanych. Nie oznacza to jednak ca³kowitego zarzucenia rozwoju i utrzymywania tych pierwszych, dla których klientem s¹ najczêœciej ma³e i œrednie firmy ze s³abo rozwiniêt¹ funkcj¹ zzl. Wspomniane poszerzanie zakresu merytorycznego systemów wspomagaj¹cych zarz¹dzanie personelem nie ogranicza siê oczywiœcie do funkcji obs³ugowej. Czo³owe systemy tego typu (np. Teta Personel 4 ) rozszerzaj¹ mo liwoœci wsparcia tak e na funkcje z obszaru pozyskiwania i rozwoju personelu. Znacz¹ce miejsce wœród systemów dedykowanych o wysokim stopniu kompleksowoœci zajmuj¹ modu³y aplikacji zintegrowanych klasy ERP. Charakterystyka tych rozwi¹zañ nie wymusza zwykle zakupu ca³ego pakietu, ale umo liwia niezale ne wdra anie przedmiotowych modu³ów tak, e niektóre z nich s¹ oferowane jako oddzielne produkty 5. 3 Np. P³ace i Kadry firmy Probit [http://www.probit.wroc.pl]. 4 [http://www.teta.com.pl/] 5 Wspomniane I S P³ace jest podmodu³em modu³u I S Zasoby Ludzkie nale ¹cego do zintegrowanego systemu I S Applications [http://www.ifsworld.com/pl/ifs_applications/].

5 Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi 49 irmy oferuj¹ce systemy wspomagaj¹ce zzl coraz czêœciej wprowadzaj¹ do swoich produktów elementy, które (wykorzystuj¹c rozwi¹zania sieciowe) otwieraj¹ systemy wspieraj¹ce procesy personalne na pracowników i kierowników, którzy na zasadzie samoobs³ugi mog¹ realizowaæ czêœæ funkcji dotychczas wykonywanych wy³¹cznie przez s³u by personalne 6. Przyk³adem takich dzia³añ mo e byæ: udostêpnianie informacji o kartotece pracowniczej, sk³adanie wniosków urlopowych, sporz¹dzanie raportów z historii kariery lub zestawienia ocen okresowych. Dziêki temu najbardziej zainteresowani, czyli pracownicy i ich prze³o eni, mog¹ samodzielnie i, co najwa niejsze, szybko uzyskaæ potrzebne im informacje, a dzia³y personalne pozbywaj¹ siê wielu rutynowych dzia³añ. Zastosowanie technologii opartych na internecie to nie tylko wzrost samoobs³ugowoœci systemów zzl, ale te mo liwoœæ zastosowania rozwi¹zañ, które automatyzuj¹ i usprawniaj¹ np. proces rekrutacji (elektroniczne formularze aplikacyjne umieszczane na stronach WWW), wspieraj¹ proces szkoleñ i rozwoju pracowników (e-learning) 7, czy obs³uguj¹ elektroniczny obieg informacji 8. Coraz wiêcej z nich za podstawê wykorzystuje portale korporacyjne, stanowi¹ce wspóln¹ platformê komunikacji pomiêdzy wszystkimi uczestnikami procesów personalnych. W zwi¹zku z integruj¹cym charakterem portali zostan¹ one omówione w osobnym punkcie. Systemy dedykowane wspieraj¹ równie ostatni z procesów zzl, a mianowicie zarz¹dzanie wiedz¹, na który sk³ada siê od kilku do kilkunastu rozwi¹zañ osadzonych zwykle w œrodowisku portalu korporacyjnego [Dziobak, 2002]. Systemy te realizuj¹ m.in. funkcje z zakresu zarz¹dzania dokumentami, wspomagaj¹ budowanie map wiedzy, u³atwiaj¹ wyszukiwanie danych i informacji, umo liwiaj¹ ocenê i wartoœciowanie gromadzonych treœci, wspieraj¹ pracê grupow¹, zw³aszcza online, zapewniaj¹ dostêp do wiedzy eksperckiej, tworz¹ wirtualne fora wymiany wiedzy, itp. Wa na jest integracja z innymi systemami informacyjnymi (np. kadrowymi, zintegrowanymi czy innymi dziedzinowymi), stanowi¹cymi Ÿród³a danych i informacji wykorzystywanych w sieci wiedzy. Integracjê tê zapewniaj¹ m.in. modu³y integruj¹ce, a tak e narzêdzia zarz¹dzania przep³ywem pracy. Systemy uniwersalne Systemy uniwersalne to cz¹stkowe lub kompleksowe rozwi¹zania wspieraj¹ce wybrany aspekt zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Mog¹ byæ one równie wykorzystywane w innych 6 Np. samoobs³ugowa platforma Teta HRM [http://www.teta.com.pl/], czy SAP-owski Employee Self-Service [www.sap.com]. 7 Dobrym przyk³adem na zastosowanie zarówno rozwi¹zañ e-learningowych, jak i osadzenie funkcjonalnoœci HR w œrodowisku portalowym jest mysap HRM [www.sap.com]. 8 Tak jak w przypadku programu Karo HR [http://www.dmz.com.pl/karohr.php].

6 50 Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski obszarach zarz¹dzania organizacj¹. Bywaj¹ b¹dÿ œciœle zwi¹zane z charakterem wspieranego obszaru (np. systemy zdalnej edukacji w œrodowisku zarz¹dzania wiedz¹), b¹dÿ zwi¹zek ten bywa luÿniejszy. Przyk³adem tej ostatniej grupy s¹ systemy wspieraj¹ce zarz¹dzanie projektami, czy systemy zarz¹dzania prac¹ grupow¹, których pewne wymiary np. zwi¹zane z przydzielaniem i rozliczaniem zadañ, pomagaj¹ kierownikom w zarz¹dzaniu personelem. Do ostatniego rodzaju systemów zaliczyæ mo na równie rozwi¹zania wspieraj¹ce funkcje komunikacyjne, które trudno przypisaæ wy³¹cznie do obszaru zzl. Uniwersalny charakter omawianych systemów predestynuje je do zastosowañ w ramach wiêkszych rozwi¹zañ kompleksowych i dedykowanych. Dobrym przyk³adem mog¹ tu byæ wspominane wczeœniej systemy zdalnej edukacji, które pojawiaj¹ siê zarówno w systemach zzl, jak i zarz¹dzania wiedz¹. Inny przyk³ad to rozwi¹zania sieciowe, które coraz czêœciej stanowi¹ podstawê rozwoju systemów dedykowanych. Obserwuj¹c dotychczasowy postêp w tym zakresie, jak i potencja³ wybranych rozwi¹zañ uniwersalnych, nale- y siê spodziewaæ, e proces ich w³¹czania do rozwi¹zañ dedykowanych bêdzie postêpowa³ nadal, zmierzaj¹c ku jeszcze pe³niejszej integracji systemów wspieraj¹cych wszystkie procesy w ramach zzl. Obszarem, którego wspomaganie oparte jest w du ym stopniu na rozwi¹zaniach uniwersalnych, jest kierowanie ludÿmi. Kierownicy oczywiœcie korzystaj¹ w swej pracy z rozwi¹zañ dedykowanych (zw³aszcza do zarz¹dzania wiedz¹ i modu³ów analitycznych z systemów obs³uguj¹cych personel), jednak du a czêœæ ich funkcji wykonywana jest przy pomocy systemów uniwersalnych. Przyk³adami takich rozwi¹zañ mog¹ byæ np. systemy komunikacyjne (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, rozwi¹zania mobilne), systemy do zarz¹dzania projektami, czy wspieraj¹ce pracê grupow¹. W zakresie dostêpu do wymaganych informacji, np. dotycz¹cych efektywnoœci pracowników i ich zespo³ów, kierownika wspieraæ mog¹ równie systemy dziedzinowe lub zintegrowane. Systemy integruj¹ce Jednym z g³ównych celów systemów integruj¹cych jest zespalanie w jedn¹, spójn¹ ca³oœæ poszczególnych funkcji, jak i wspieraj¹cych je rozwi¹zañ informacyjnych. Do systemów realizuj¹cych taki cel nale ¹ systemy zarz¹dzania przep³ywam pracy (workflow), ale przede wszystkim portale korporacyjne. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ te ostatnie, a to z powodu ich ogromnego potencja³u integruj¹cego, ale tak e obs³ugi pracy rozproszonej. Portale korporacyjne (PK) s¹ jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê obszarów informatyki biznesowej. Ich pojawianie siê jest konsekwencj¹ rozwoju technologii sieciowej opartej na rozwi¹zaniach WWW, a w szczególnoœci narzêdzi wyszukiwawczych (search engins), s³u ¹cych do wyszukiwania informacji w internecie [Dias, 2001]. Dostrze enie

7 Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi 51 mo liwoœci, jakie daje model portalu korporacyjnego w zakresie wyszukiwania, strukturyzacji i zarz¹dzania informacj¹, sta³o siê impulsem do jego zastosowania w œrodowisku biznesowym. Obecnie pojêcie portal korporacyjny odnosi siê zarówno do narzêdzi obs³uguj¹cych relacje cyfrowej organizacji z otoczeniem, jak te jej powi¹zania wewnêtrzne [Benbya, Passiante, Belbaly, 2004]. Wed³ug cytowanej przez wymienionych autorów definicji PK, sformu³owanej przez Gartner Group, portal jest zorientowan¹ na okreœlonych odbiorców stron¹ WWW, która: zapewnia agregacjê treœci i dostarczanie informacji niezbêdnej dla ró nych odbiorców, wspiera wspó³pracê i obs³ugê spo³ecznoœci organizacji, a tak e umo liwia spersonalizowany dostêp do ró nych aplikacji biznesowych ró nym grupom pracowników. Istotne jest to, e Ÿród³a informacji zebrane w ramach PK maj¹ charakter zarówno wewnêtrzny, jak i zewnêtrzny. Z punktu widzenia przedmiotu niniejszego opracowania szczególnie interesuj¹cy jest sposób i zakres, w jakich PK mo na wykorzystaæ we wspomaganiu zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Uwzglêdniaj¹c istotê PK oraz zastosowane w tym modelu narzêdzia i rozwi¹zania, mo na stwierdziæ, e wspiera on: zarz¹dzanie wiedz¹ przez: dostarczanie schematów klasyfikacyjnych, wspomaganie tworzenia treœci, integracjê dostêpu do rozproszonych zasobów informacyjnych, np. zgromadzonych w bazach systemów dziedzinowych, u³atwianie wspó³pracy grupowej (w tym równie z udzia³em ekspertów) i komunikacjê; obs³ugê administracyjn¹ personelu, u³atwiaj¹c dostêp pracowników do interesuj¹cych ich informacji (zw³aszcza dziêki omówionym wczeœniej rozwi¹zaniom samoobs³ugowym ); pozyskiwanie i rozwój personelu, zapewniaj¹c komunikacjê z potencjalnymi kandydatami do pracy, agencjami personalnymi, daj¹c dostêp do analiz rynku pracy, a tak e wewnêtrznych danych na temat potrzeb kadrowych, wyników ocen okresowych itp.; kierowanie ludÿmi, g³ównie poprzez udostêpnienie wirtualnej przestrzeni do pracy grupowej, u³atwienie komunikacji, dostêpu do wiedzy, a tak e informacji gromadzonych w systemach dziedzinowych. Zagadnienia zwi¹zane z zastosowaniem portali korporacyjnych, jako centralnych elementów w modelu informacyjnego wspomagania biznesu, s¹ relatywnie nowe i z pewnoœci¹ w najbli szych latach nast¹pi ich dynamiczny rozwój. Niezale nie od tego ju dziœ widaæ, e perspektywy zastosowania tego narzêdzia we wspomaganiu procesów zarz¹dzania zasobami ludzkimi s¹ bardzo obiecuj¹ce.

8 52 Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski Podsumowanie Zmiany w zakresie postrzegania znaczenia zasobów ludzkich dla sukcesu organizacji zwróci³y uwagê na koniecznoœæ przedefiniowania procesów, poprzez które prowadzi siê zarz¹dzanie tym najcenniejszym i najwa niejszym zasobem organizacji, oraz przesuniêcia akcentów miêdzy nimi. Na pierwszy plan wysuwaj¹ siê dziœ procesy pozyskiwania i rozwoju personelu, który bêdzie w stanie zapewniæ firmie przetrwanie w burzliwym otoczeniu. Równie istotny jest proces kierowania ludÿmi. U ywaj¹c analogii sportowej, mo na powiedzieæ, e o ile wczeœniej wymienione dzia³ania mo na rozwa aæ w kategoriach przygotowywania zawodników i tworzenia warunków do startu w zawodach, o tyle kierowanie ludÿmi jest prowadzeniem ich do zwyciêstwa. Wspó³czeœnie jednak zwyciê aæ jest coraz trudniej, a zawodnicy organizacji musz¹ byæ oraz lepiej przygotowani do konkurowania. Dlatego pojawia siê potrzeba, by procesy, które ich przygotowuj¹, tworz¹ zewnêtrzne warunki do sukcesu, a potem na co dzieñ wspieraj¹, by³y coraz doskonalsze, szybsze, bardziej wszechstronne. Podstawowym determinantem ich efektywnoœci jest oczywiœcie cz³owiek, który je projektuje i realizuje. Niestety, w cyfrowym œwiecie potencja³ cz³owieka okazuje siê czêsto niewystarczaj¹cy w tym zakresie. Dlatego istnieje koniecznoœæ wsparcia jego dzia³añ przez nowoczesne systemy informacyjne. Systemy, o których mowa, mog¹ mieæ ró n¹ genezê i podstawowy obszar zastosowañ (bywa, e s³abo zwi¹zany z zzl), ró ny stopieñ kompleksowoœci i zakres integracji. Wa ne jest to, e wspieraj¹ one funkcje i procesy, które w ramach zzl s¹ realizowane. Wa ne jest te i to, e narzêdzia wspomagaj¹ce zarz¹dzanie personelem podlegaj¹ postêpuj¹cej integracji. A to oznacza, e przysz³oœæ w zakresie informacyjnego wspomagania omawianych procesów wi¹ e siê œciœle z koncepcj¹ portali korporacyjnych. Literatura Antczak Z. (2005), Wirtualizacja funkcji personalnej, Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5. Armstrong M. (2002), Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Benbya H., Passiante G., Belbaly N.A. (2004), Corporate Portals: A Tool for Knowledge Management Synchronization, International Journal of Information Management, No. 24, pp Davenport T.H., Prusak L. (1998), Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, Mass. Dias C. (2001), Corporate portals: a literature review of a new concept in Information Management, International Journal of Information Management, No. 21, pp Dziobak T. (2002), Potêga informacji, Teleinfo, nr 1 2.

9 Systemy informacyjne w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi 53 Kostera M. (1997), Zarz¹dzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Makowski K., red. (2002), Instrumentarium zarz¹dzania zasobami ludzkimi, SGH, Warszawa, s Pocztowski A. (2003), Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji

Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji Marian Zarz¹dzanie Dobrzyñski, ludÿmi Artyku³ a Krzysztof TI przedstawia automatyzacja Klincewicz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji

Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji Aneta Pisarska Transfer efektów szkolenia do œrodowiska organizacji Aneta Transfer Pisarska efektów Nieustanne szkolenia i burzliwe do œrodowiska zmiany, organizacji które charakteryzuj¹ wspó³czesne otoczenie

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Public relations to logistyka

Public relations to logistyka Public relations i marketing medialny: zarządzanie komunikacją i wizerunkiem w nauce o mediach Jerzy Olędzki Public relations to logistyka komunikowania ka dej instytucji Zarz¹dzanie komunikacj¹ i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ

Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY Jerzy añcucki Aspekty regulacyjne zarz¹dzania ryzykiem w sektorze ubezpieczeñ W artykule podjêto próbê opisania roli i miejsca zarz¹dzania ryzykiem w systemie zarz¹dzania zak³adem ubezpieczeñ.

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym

Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym DOROTA KUDER Transfer technologii a proces globalizacji we współczesnym życiu gospodarczym Wprowadzenie Nowe technologie zapewniaj¹ wydajniejsze metody pracy i otwieraj¹ nowe perspektywy dzia³alnoœci cz³owieka.

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce

Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce Ma³gorzata Bednarczyk* W drodze do przedsiêbiorczej administracji publicznej w Polsce Ma³gorzata W drodze do Bednarczyk przedsiêbiorczej Niezbêdnoœæ zmian administracji w zarz¹dzaniu publicznej sektorem

Bardziej szczegółowo