Agenda prezentacji. Koncepcja rozwiązań Solet Busienss Intelligence. Zastosowania opcji modelowania Qcalc i TDABC. Aplikacje i rozwiązania branŝowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda prezentacji. Koncepcja rozwiązań Solet Busienss Intelligence. Zastosowania opcji modelowania Qcalc i TDABC. Aplikacje i rozwiązania branŝowe"

Transkrypt

1

2 Agenda prezentacji Koncepcja rozwiązań Solet Busienss Intelligence Zastosowania opcji modelowania Qcalc i TDABC Alokacja i analiza kosztów na poziomie transakcji sprzedaŝy Rachunek kosztów działań sterowany czasem w obszarze usług logistycznych Operacyjna analiza stanu i przepływu gotówki w formie preliminarza gotówkowego Aplikacje i rozwiązania branŝowe

3 Koncepcja rozwiązań Solet BI Zarządzanie Efektywnością Finansową System Zarządzania Efektywnością Firmy Solet Business Intelligence SprzedaŜ, Logistyka, Produkcja, HR, Usługi, Finanse, Kontroling, Konsolidacja Systemy klasy ERP SAFO.BIZ, SAP, EBS, IFS, Impuls, inne Systemy Transakcyjne Operacyjny Business Intelligence

4 Mapowanie danych Warianty prezentacji danych Zmienne sesyjne Reguły autentykacji Obsługa wersjonowania Partycjonowanie Formuły mapowania Tabele danych źródłowych Spójność informacji Dostępność informacji Jednoznaczność informacji Eliminacja subiektywnych interpretacji Eliminacja efektu analiz cylindrycznych Wiele źródeł spójny model Jeden model wiele zastosowań Łatwość utrzymania przez IT Jeden Spójny Model Analityczny Warstwa logiki analiz biznesowych

5 Modelowanie danych Procesy przeliczeniowe sbi Query Modelowanie finansowe Klucze podziałowe Calculation Engine Profile importu Reguły alokacji danych Agregacje sbi Time-Driven Definicje przeliczeń ABC Engine Profile kopiowania Jeden Spójny Model Analityczny Warstwa logiki analiz biznesowych

6 Modelowanie danych Analiza i alokacja danych na poziomie transakcji sprzedaŝy 60% 40%

7 Modelowanie danych

8 Modelowanie danych Uwzględnione procesy i działania Przyjęcie na magazyn Kompletacja Planowanie wywozu Dekompletacja Kontrola Transport do klienta Pobieranie ze strefy przyjęć Repaletyzacja Rozładunek u klienta Uzupełnienie miejsc kompletacji Załadunek Rozliczenie trasy

9 Modelowanie danych Parametry róŝnicujące koszty na transakcjach Liczba palet Liczba kartonów Wielkość dostawy (paletowa/wagowa) Homogeniczność palet Liczba indeksów Odległość Rodzaj magazynu Cechy fizyczne towarów Okno czasowe odbioru Liczba dokumentów Grupa towarowa Sposób rozładunku

10 Modelowanie danych Mapowanie danych z systemów źródłowych przy pomocy ETL + Modelowanie danych! przy pomocy sbi Time-Driven ABC Engine

11 Modelowanie danych

12 Model pozycji preliminarza Modelowanie danych Dane źródłowe Ryczałty i korekty ręczne Harmonogram płatności stałych Modelowanie danych przy pomocy sbi Query Calculation Engine

13 sbi.sprzedaś Wieloprzekrojowa analiza dynamiki i struktury sprzedaŝy, w tym m.in. w przekroju na pozycje asortymentu, klienta, kanał sprzedaŝy z odniesieniem do cech transakcji sprzedaŝy, partii magazynowych i dokumentów zamówień Raporty dziennej sprzedaŝy detalicznej, w tym średnia sprzedaŝ na paragonie wg struktury geograficznej Analiza sprzedaŝy gazetkowej i sprzedaŝy marek własnych Analiza trendu sprzedaŝy koszyka asortymentowego Indeks cenowy, porównanie ceny koszyka asortymentowego w przekroju na punkty sprzedaŝy z odniesieniem do wybranych punktów sprzedaŝy konkurencji Analiza numeryczna Analiza efektywności akcji marketingowych Monitorowanie kosztów promocji Analiza rabatów w strukturze rodzajowej w odniesieniu do cen katalogowych, wskaźnik stopnia zagłuszania marŝy Analiza rabatów retrospektywnych Monitorowanie współczynników lojalności klienta, w tym częstotliwość i wielkość zakupów w strukturze asortymentowej Analiza ankiet i badań rynkowych

14 sbi.sprzedaś Analiza marŝy standardowej i wyniku ekonomicznego transakcji sprzedaŝy z uwzględnieniem rozliczonych kosztów zaangaŝowanego kapitału, kosztów logistycznych, kosztów transportu oraz udzielonych i otrzymanych rabatów retrospektywnych Analizy efektywności działań sprzedawców, przedstawicieli handlowych, RSM, ASM, grup sprzedawców, w tym stopień realizacji targetów Analiza rentowności punktu sprzedaŝy, grup asortymentu, produktów, kanałów sprzedaŝy i klientów Analiza sprzedaŝy i rotacji asortymentu z ekspozycji Analiza sprzedaŝy kuponowej oraz z walizek producentów Analiza wyników boksów wystawienniczych, w tym wskaźniki sprzedaŝy i marŝy jednostkowej na pojedynczy fakt wystąpienia danego asortymentu w boksie Udział sprzedaŝy do udziału w powierzchni Stopień realizacji zamówień od klientów, w tym analiza sprzedaŝy utraconej z określeniem przyczyny i wartości utraconej marŝy Analiza dynamiki i struktury naleŝności w przekroju na klienta i przedstawiciela handlowego Szacowanie wpływów gotówki w odniesieniu do transakcji sprzedaŝy Analizy ryzyka portfela naleŝności, średni termin zapłaty i opóźnienia płatności w przekroju klienta, ranking dłuŝników

15 sbi.logistyka Dynamika i struktura obrotów magazynowych w tym: wieloprzekrojowa analiza ilościowa i wartościowa przyjęć, przesunięć, wydań, zwrotów, dokumentów inwentaryzacyjnych Dynamika i struktura zapasu w tym m.in. stan zapasu partii w podziale na miejsca składowania, struktura wiekowa Wskaźniki logistyczne: rotacja, dostępność, ciągłość, back orders, częstotliwość zatowarowania, koszt magazynowania, % wskaźnik reklamacji, wskaźniki wydajności, wartość rezerwacji, wypełnienie magazynu, analiza pracy Braki w wydaniu analiza relacji zachodzących pomiędzy wartością towaru zamówionego przez klientów i wartością towaru wydanego z magazynu Raporty z kontroli skanerowych liczba kontroli, błędy składających, błędy kontrolerów Kontroling logistyczny rachunek efektywności i wydajności transportu, dynamika i struktura kosztów transportu, rachunek wydajności magazynu, straty towarowe Alokacja kosztów transportu na podstawie parametrów dokumentów transportowych lub/i zastosowanego modelu inŝynierii tras Zdolność wywozowa taboru w ujęciu wagowym i paletowym, w tym analiza przeładowania i stopnia realizacji pustych przebiegów

16 sbi.logistyka Analiza wydajności magazynu wskaźniki wydajności ogólnej, kompletacji zamówień, przyjęcia dostaw, mediatora (boksu kasowego) i operacji wewnętrznych na magazynie Dossier dostawcy dane podstawowe, udział ilościowy SKU dostawcy, back margin, target, budŝet marketingowy, udział SKU dostawcy w strukturze sprzedaŝy, wskaźniki czas realizacji zamówień, % wadliwych dostaw Stopień zgodności dostaw z zamówieniami, braki i nadwyŝki w dostawach Analiza wskaźnika Delivery Lead Time czas realizacji zamówień od dostawców w odniesieniu do prognozowanych załoŝeń dla poszczególnych pozycji asortymentu BieŜąca wartość zamówień przeterminowanych Raporty zakupowe, w tym: analiza zapotrzebowania w oparciu o stan zapasu, zamówienia, dostawy w drodze, nadwyŝki i braki, parametry zatowarowania asortymentu w przekroju miejsca składowania Kategoryzacja asortymentu w strukturze grup ABC i XYZ Analiza ekonomicznej wartości zamówienia Analiza wygrzewania nowych składników łańcucha dostaw Analizy porównawcze planowanych wysyłek, dostaw i załadunków

17 sbi.produkcja Generowanie ogólnych załoŝeń dla szczegółowych planów produkcji w oparciu o prognozę sprzedaŝy, zamówienia klientów przy uwzględnieniu aktualnych stanów magazynowych Analiza wykonania planu produkcji Wieloprzekrojowa analiza zleceń produkcyjnych, w tym analiza porównawcza rzeczywistego zuŝycia składników procesu technologicznego w stosunku do określonego zuŝycia normatywnego Analiza czasu pracy i przestojów maszyn z dokładnością do zmiany roboczej i w przekrojach zlecenia produkcyjnego Monitorowanie parametrów przypisanych do operacji technologicznych w poszczególnych marszrutach Raporty wyników kontroli jakości z uwzględnieniem wielkości i przyczyny odchylenia od załoŝonych norm Wieloprzekrojowa analiza technicznego kosztu wytworzenia w przekroju na czas i składniki ceny wyrobu z uwzględnieniem związków rekurencyjnych w produkcji wielofazowej Wsparcie procesu obliczania TKW kontrolingowego Kalkulacja ceny wytworzenia i ceny sprzedaŝy wyrobu gotowego Kalkulacje ad-hoc progów rentowności wg zadanej ceny sprzedaŝy w oparciu o wybrany wariant kalkulacji ceny wyrobu gotowego

18 sbi.finanse Obsługa analiz w wielopoziomowej strukturze grupy kapitałowej Analiza struktury i dynamiki sprawozdań finansowych w wybranym formacie (format statutowy, KPWiG, US GAAP, KNUiFE) w przekroju spółki i grupy kapitałowej Mapowanie pozycji sprawozdań finansowych z danych księgi głównej i szczegółowych zapisów księgowych Generowanie sprawozdań finansowych na podstawie wprowadzonych formuł mapowań z danych systemu źródłowego Wczytywanie sprawozdań finansowych z arkuszy MS Excel, wprowadzanie danych do sprawozdań finansowych przy pomocy arkuszy roboczych Automatyzacja procesu alokacji wartości not objaśniających do sprawozdań finansowych (w tym m.in.: struktura naleŝności, struktura zobowiązań, szczegółowa analiza stanu i zmian w grupach środków trwałych) Rejestracja korekt prezentacyjnych i konsolidacyjnych, rejestracja korekt kapitałów własnych oraz udziałów w spółkach zaleŝnych, wyliczenie wartości firmy i kapitałów mniejszości Automatyzacja procesu wyłączania transakcji wzajemnych w grupie kapitałowej Obsługa rejestru sald transakcji wewnątrzgrupowych, generowanie raportów rozbieŝności Konsolidacja metodą pełną i proporcjonalną Prezentacja według metody praw własności, obsługa wymiaru segmentacji

19 sbi.finanse Analiza sytuacji majątkowej, w tym: dynamika i struktura pozycji aktywów i pasywów z odniesieniem do danych źródłowych (w tym struktura i dynamika naleŝności, zobowiązań, zapasów) Badanie stopnia dźwigni operacyjnej i finansowej Wskaźniki rentowności, zadłuŝenia, płynności Budowanie modeli na danych finansowych, w tym opcje prognozowania wyników finansowych Analiza kosztów w strukturze rodzajowej w przekroju na jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa Analiza kosztów w układzie rachunku kosztów rzeczywistych, normalnych, planowanych i standardowych, w tym analiza odchyleń Obsługa profili alokacji danych według zdefiniowanych kluczy podziałowych, w tym wsparcie dla procesu rozliczania kosztów metodą ABC Rachunek kosztów działań sterowany czasem Budowanie układu oraz generowanie danych do wieloprzekrojowych i wielopoziomowych rachunków kontrolingowych, w tym m.in. analiza rentowności produktów, klientów, projektów i kanałów sprzedaŝy Prowadzenie procesu budŝetowania w formie scentralizowanej i rozproszonej Kontrola wykonania budŝetów, w tym obsługa opcji budŝetowania elastycznego Operacyjna analiza stanu i przepływu gotówki, generowanie wartości pozycji preliminarza gotówkowego Prezentacja kluczowych wskaźników w formie strategicznej karty wyników

20 sbi.hr Analiza stanu i fluktuacji zatrudnienia, w tym liczba zatrudnionych, liczba zwolnień, liczba etatów w przekroju czasowym i w strukturze jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa Analiza struktury formy zatrudnienia Analiza absencji, w tym monitorowanie stopnia wykorzystania urlopu bieŝącego i zaległego w stosunku do planu urlopów, liczba absencji chorobowych, ranking pracowników według rodzaju absencji Analiza grafików Wieloprzekrojowa analiza czasu pracy Analiza kosztów pracy w podziale na składniki płacowe, w tym narzuty na wynagrodzenia i premie Przygotowanie i przegląd karty pracownika, w tym dynamika zmiany wynagrodzenia, opis doświadczenia, odbyte szkolenia, analiza dynamiki wskaźników KPI zdefiniowanych w ramach karty oceny pracownika

21

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI

ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W RACHUNKOWOŚCI wykład V dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2010 ARKUSZ KALKULACYJNY Podstawowym narzędziem informatycznym stosowanym w

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch ERP XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch ERP XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Największą radość daje nam to, że wdrożony system Comarch ERP XL przyczynia się nie tylko do ciągłego doskonalenia naszych procesów

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy.

Quatra Max. to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Quatra Max to kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie rozproszoną strukturą oraz procesami biznesowymi dużej firmy. Co zyskasz, wybierając Quatra Max? Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania cz. 2

Systemy zarządzania cz. 2 Systemy zarządzania cz. 2 Powtórzenie Usprawnienia organizacji - Narzędzia wspierające reorganizację - Referencyjne modele gospodarcze - Połączenie między modelowaniem biznesu a parametryzacją systemu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej

Microsoft Dynamix Navision. Oracle E- Business Suite. 1998 1998 Pełne oznaczenie najnowszej, już komercyjnie dostępnej Raport ERP MRP II 2010 - cz. 5 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Microsoft Dynamix Navision Oracle E- Business Suite QAD Enterprise Applications REKORD Uwagi dane z ub. roku Poprzednia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005

mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) 1996 TETA Constellation ver.18.5. Jesień 2010 24. 10. 2005 30-06-2010 2009 SAP ERP 2005 Raport ERP MRP II 2010 - cz. 6 Powrót Słownik Koniec Identyfikacja wersji oprogramowania Sage mysap ERP; mysap Business Suite (zawiera mysap ERP) SENTE TETA Constellation Uwagi Poprzednia nazwa oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo