Fazy potencjału czynnościowego serca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fazy potencjału czynnościowego serca"

Transkrypt

1 Leki antyarytmiczne

2 Treść Fizjologia rytmu serca Definicja i mechanizmy arytmii Klasyfikacja leków antyarytmicznych Leki antyarytmiczne (mechanizmy i charakterystyka farmakologiczna) Arytmie w praktyce klinicznej - elementy

3

4 Fazy potencjału czynnościowego serca Faza 0 szybkiej depolaryzacji (napływ Na + do kk) Faza 1 częściowej repolaryzacji (deaktywacja prądu Na + do kk, akt. prądu K + na zew. kk) Faza 2 plateau (akt. wolnego prądu Ca 2+ do kk) Faza 3 repolaryzacji (inaktywacja prądu Ca 2+, akt. prądu K + na zew. kk) Faza 4 rozrusznika (akt. wolnego prądu Na + do kk, zwolnienie prądu K + na zew. kk) automatyzm serca Okres refrakcji (faza 1-3) 0 mv -80mV Faza 0 Faza 1 Faza 4 II I IV Faza 2 III Faza 3

5 System przewodzący Cel: szybka i zorganizowana depolaryzacja mm komór serca dla prawidłowego wyrzutu krwi z serca Czasy aktywacji przedsionków i komór serca

6 Mechanizmy arytmii serca Typu re-entry - część mm komór jest reaktywowana w wyniku obejścia blokady przewodzenia, poprzez wytworzony patologiczny obwód krążenia pobudzenia, np. dodatkowa droga łącząca przedsionki i komory w zsp. Wolff a- Parkinson a. Częsta przyczyna trzepotania przedsionków, tachykardii nadkomorowej i komorowej Patologiczna aktywność rozrusznika serca, np. w wyniki niedokrwienia Wczesna lub opóźniona depolaryzacja następcza (wytworzenie ektopowych miejsc pobudzenia, może być wywołana przez leki, np. digoksyna)

7 Klasyfikacja Vaughan-Williams a Oparta na mechanizmach działanie prawidłowych kk Purkinjego Klasyfikuje leki zgodnie z ich blokującym wpływem na prądy jonowe (Na +, K +, Ca ++ ) i rec. beta adrenergiczne Zalety: Odnosi się do mech. fizjologicznych Pomaga różnicować korzystne i szkodliwe efekty leków

8 Leki antyarytmiczne wg. Vaughan-Williams a Klasa I - Na + - blokery kanałów (bezpośrednie działanie na błony komórkowe) Klasa II Leki sympatykolityczne (blokery rec. beta adr.) Klasa III - Leki wydłużające repolaryzację blokery kanałów K + Klasa IV- blokery kanałów Ca ++ Agoniści rec. purynergicznych Glikozydy naparstnicy

9 Miejsca działanie klasy I leków antyarytmicznych

10 Klasa I - Blokery kanałów Na+ IA Chinidyna/Prokainamid/Dizopiramid IB - Lidokaina/Meksyletyna/Fenytoina IC - Flekainid/Propafenon 1 2 Wpływa na fazę ERP RRP (efektywne) (względne)

11 Klasa IA blokery kanałów Na + (Prokainamid/Chinidyna/Dizopiramid) Mechanizm działania Hamują przewodnictwo i wydłużają refrakcję (przedsionki, kk His s-purkinjego, mm komór serca) Blokują rec. adr. na obwodzie Działają wagolitycznie Wywierają ujemne działanie inotropowe Zmiany w EKG PR, QRS Toksyczność: gdy QT > 30% lub QT > 0.5 s Dizopiramid: blokada kanałów Ca ++, efekt antycholinergiczny:

12 Klasa IB (Lidokaina/Meksyletyna/Fenytoina) Mechanizm działania Słaby wpływ na tkankę nie uszkodzoną automatyzmu kk Purkinjego ( okresu efektywnej repolaryzacji - ERP) progu migotania komór serca Hamują przewodnictwo, po większych dawkach Hamują późną depolaryzację następczą po digoksynie Zmiany w EKG: niewielki QT

13 Klasa IC (Flekainid, Propafenon) Mechanizm działania (najsilniej blokują kanały sodowe) Hamują patologiczny automatyzm ektopowy Hamują przewodnictwo w węźle AV i komorach serca, też potencjał czynnościowy Ujemne działanie inotropowe (Propafenon) Wydłuża okres refrakcji przewodnictwa w przedsionkach i komorach serca - Propafenon Zmiany w EKG PR, QRS QT (Propafenon)

14 Klasa IC (Flekainid) Zastosowanie: np. tachykardia komorowa, trzepotanie przedsionków Kinetyka t 1/2 = 13 godz. Interakcje lekowe Powoduje wzrost stężenia digoksyny Amiodaron podwyższa poziom flekainidu

15 Klasa II - blokery efektywną refrakcję przewodzenia w węźle AV - arytmie re-entry w węźle AV - w tachykardiach przedsionkowych, kontrolują szybkość przewodnictwa do komór Redukują arytmie związane z wysiłkiem fizycznym (wywołane katecholaminami) W badaniach klinicznych: - redukują ryzyko ponownego zawału serca i nagłej śmierci sercowej po zawale serca (hamują przebudowę serca)

16 Klasa II (Propranolol) Zastosowanie Tachykardie komorowe (re-entry, ektopowe) Tachykardia zatokowa (tyreotoksykoza) Tachykardie komorowe wywołane przez wysiłek Kinetyka t 1/2 = 3 godz. Interakcje lekowe Werapamil Hipotensja, Blok serca Spadek czynności lewej komory serca (ujemne działanie inotropowe)

17 Klasa III (blokery kanałów K + ) Mechanizm Przedłużają repolaryzację Przedłużają trwanie potencjału czynnościowego Kurczliwość nie jest zmieniona lub lekko zwiększona Leki Amiodaron (80% migotania przedsionków) Dronedaron (20% migotania przedsionków) Sotalol Bretylium N-acetyl Prokainamid Vernakalant (!) Ibutylid

18 Amiodaron - Dronedaron Nasila hamowanie w węźle AV (efekt na ostro ) Stosowany w stanach nagłych i dla profilaktyki Arytmie nadkomorowe i komorowe Stosowany doustnie i dożylnie Dawki nasycające i podtrzymujące T1/2 54 dni B. duża objętość dystrybucji Kumuluje się Metabolizowany w wątrobie

19 Dronedaron: nowe działanie niepożądane. Badanie PALLAS (przerwane w 2011) wykazało dwukrotny wzrost śmiertelności z przyczyn zdarzeń sercowo-naczyniowych (udar mózgu, zatory naczyniowe, niewydolność serca) w grupie leczonej dronedaronem. Lek przeciwskazany w III i IV okresie CHF. Vernakalant - nowa nadzieja leczenia migotania przedsionków serca. Jak wykazano w badaniu AVRO (2010) vernakalant jest wyraźnie skuteczniejszy niż amiodaron (51,7% vs 5,2%) w przywracaniu SR w ciągu 90 minut od podania. Podobnie jak inne leki z grupy III hamuje prądy potasowe, przedłużając okres repolaryzacji. Różni się od innych leków grupy III tym, że siła jego działania blokującego kanały K+ rośnie ze wzrostem akcji serca.

20 Klasa IV (diltiazem, werapamil) (Mechanizm działania) CCB hamują typ L kanałów Ca 2+, w mechanizmie podobnym do blokady kanałów sodowych przez leki grupy I.

21 Werapamil Wydłuża przewodnictwo stanu czynnego i stan refrakcji w węźle AV, hamuje falę nawracającą (re-entry). Stosowany w stanach ostrych i jako profilaktyka Stosowany doustnie i dożylnie Arytmie nadkomorowe (ale nie arytmie komorowe- zapaść sercowo-naczyniowa!) Nie stosować dożylnie z beta blokerami (blok serca) T1/2 6-8 godzin

22 Adenozyna Poza klasyfikacją Vaughan Williams a (klasa V?) Nukleotyd purynowy (pobudza rec. adenozynowe - hyperpolaryzacja kk) Zwalnia przewodnictwo przez węzeł AV W stanach nagłych Hamowanie tachyarytmii nadkomorowych, diagnoza tachyarytmii komorowych Bolus dożylny T1/2 < 2-10 s

23 Digoksyna Mechanizm działania Hamowanie Na-K ATPazy Efekt inotropowo-dodatni Wzrost napięcia n. błędnego Zmiany w EKG Wydłużenie odc. PR Obniżenie odcinka ST Skrócenie odcinka QT

24 Digoksyna Zastosowanie: tachyarytmie nadkomorowe Kinetyka t 1/2 = (35-48 godz.) Interakcje Warfaryna- PT stężenia Digoksyny Chinidyna, amiodaron, werapamil wydolności nerek, wydalania kanalikowego (spironolakton) ryzyka arytmii przy K +, Ca ++

25 Efekty pro-arytmiczne leków antyarytmicznych (Torsade de Pointes - napady wielokształtnego częstoskurczu komorowego, balet serca) Klasa IA Chinidyna 2-8% Prokainamid 2-3% Disopiramid 2-3% Klasa III d,l-sotalol 1-5% d-sotalol 1-2% Amiodaron < 1%

26 Iwabradyna blokuje kanały f węzła zatokowoprzedsionkowego. Powoduje to zwolnienie depolaryzacji spoczynkowej (prąd rozrusznikowy), które przejawia się zwolnieniem rytmu zatokowego w spoczynku, jak i wysiłku. ( Prąd If jest mieszanym prądem Na+ K+, skierowanym do wewnątrz, aktywowanym przez hiperpolaryzację i modulowanym przez czynność układu autonomicznego). Iwabradyna nie wpływa na siłę skurczu serca, krążenie obwodowe, metabolizm cholesterolu ani trójglicerydów.

27 Wernakalant jest lekiem przeciwarytmicznym działającym głównie na mięsień przedsionków, powodującym wydłużenie refrakcji przedsionków oraz zwolnienie tempa przewodzenia impulsów w sposób zależny od częstości rytmu (wpływ leku na refrakcję i przewodzenie impulsów tłumi zjawisko re-entry). Lek blokuje przewodzenie prądów jonowych we wszystkich fazach potencjału czynnościowego mięśnia przedsionków, w tym prąd jonów potasu właściwy dla komórek mięśnia przedsionków (np. opóźniony prąd prostowniczy IKur [ang. ultra-rapid delayed rectifier] oraz prądy jonów potasowych zależne od acetylocholiny). Blokuje także kanały I to i IK Ach oraz kanał sodowy. Celowany wpływ na mięsień przedsionków (AF - zalecenie klasy IA) skojarzony z zablokowaniem późnej fazy prądu sodowego wskazuje na to, że wernakalant cechuje się niskim potencjałem proarytmicznym.

28 Ibutylid (klasa III) It does have action on the slow sodium channel and promotes the influx of sodium through these slow channels. This drug increases action potential duration as its primary mechanism of action, so-called class III effect, largely by blocking the rapid component of the cardiac delayed rectifier potassium current, IKr. Although potassium current seems to play a role, their interactions are complex and not well understood. Ibutilide s unique mechanism works by an activation of a specific inward sodium current, thus producing its therapeutic response in which a prolonged action potential increases myocytes cardiac refractoriness in case of atrial fibrillation and flutter.

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta {logo sanofi} CORDARONE 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Amiodaroni hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku,

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ

OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Mariola Cieśla- Dul OCENA WYNIKÓW OPERACYJNEGO LECZENIA ZWĘśENIA LEWEGO UJŚCIA TĘNICZEGO U CHORYCH Z NISKĄ FRAKCJĄ WYRZUTOWĄ Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kefrenex, 150 mg, tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana 150 mg zawiera 150 mg kwetiapiny (w postaci

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Oriven, 150 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera

Bardziej szczegółowo

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego ARTYKUŁ POGLĄDOWY Schemat diagnostyczno terapeutyczny w przewlekłej niewydolności serca uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego Grzegorz Gajos Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 21 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kwetaplex 100 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana 100 mg zawiera 100 mg kwetiapiny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ricordo, 10 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania

Państwo Członkowskie Podmiot odpowiedzialny Nazwa własna Nazwa Moc Postać farmaceutyczna Droga podania ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 Państwo Członkowskie

Bardziej szczegółowo

Aby produkt leczniczy Spedra był skuteczny, konieczna jest stymulacja seksualna.

Aby produkt leczniczy Spedra był skuteczny, konieczna jest stymulacja seksualna. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

Bardziej szczegółowo

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005

Wstępne postępowanie. w ostrych zespołach wieńcowych. Podsumowanie głównych zmian od Wytycznych 2005 Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych Hans-Richard Arntz a,1, Leo L. Bossaert b,*,1, Nicolas Danchin c, Nikolaos I. Nikolaou d a Department of Cardiology, Campus Benjamin Franklin, Charite,

Bardziej szczegółowo

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii - przewodnik skrócony Odpłatność ryczałtowa: Serdolect 4 mg, 30 tabletek Serdolect 12 mg, 28 tabletek Serdolect 16 mg, 28 tabletek Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku

Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku PRACA POGLĄDOWA ISSN 1643 0956 Tadeusz Parnowski II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Leczenie depresji u osób w podeszłym wieku Treatment of depression in old age STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku wenlafaksyny, co odpowiada 150 mg wenlafaksyny (Venlafaxinum). CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Velafax XL, 150 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka zawiera 169,7 mg chlorowodorku

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Lucrin Depot 3,75 mg mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka zawiera 3,75 mg

Bardziej szczegółowo

Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłożu wazowagalnym Up-to-date opinions on vasovagal syncopes treatment

Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłożu wazowagalnym Up-to-date opinions on vasovagal syncopes treatment 212 GERIATRIA 2011; 5: 212-219 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted:22.08.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.09.2011 Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłożu wazowagalnym

Bardziej szczegółowo

Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU

Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU Dr Jarosław Woroń NIEKORZYSTNE INTERAKCJE LEKÓW W FARMAKOTERAPII BÓLU Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 1 mg ropinirolu.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO. Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada 1 mg ropinirolu. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Parnirol, 1 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera ropinirolu chlorowodorek, co odpowiada

Bardziej szczegółowo

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115.

Okrągłe, białe, powlekane tabletki zaopatrzone w nadruk LILLY oraz numeryczny kod identyfikacyjny 4115. PLLLY00460/10/2014 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO ZYPREXA 5 mg tabletki powlekane. 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg olanzapiny. Substancje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Simvagen 20 20 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera jako substancję czynną 20 mg symwastatyny..

Bardziej szczegółowo

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego

Następstwem stosowania każdego leku, obok pożądanego b e z p i e c z e ń s t w o fa r m a ko t e r a p i i Niepożądane działania leków rodzaje, podział, przyczyny i skutki ekonomiczne Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej,

Bardziej szczegółowo

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała Autor: Waldemar Kosiba Praca doktorska Promotor: dr hab. prof. UR Sławomir Snela Rzeszów 2015 Serdeczne

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Comtan 200 mg tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg entakaponu. Substancja

Bardziej szczegółowo

Prof. dr. hab. Józef Drzewoski. Farmakologia kliniczna koenzymu Q 10

Prof. dr. hab. Józef Drzewoski. Farmakologia kliniczna koenzymu Q 10 Prof. dr. hab. Józef Drzewoski Farmakologia kliniczna koenzymu Q 10 Naprawdę nic nie zasługuje na wiarę mniej niż prawda - tak bya nieprawdopodobna... (Roman Bratny) W ciągu czterech lat, które upłynęły

Bardziej szczegółowo

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

LEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 LEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Rozpoznanie cukrzycowej choroby nerek stawia się na podstawie: A. zwiększonego wydalania albumin w moczu. B. zwiększonej liczby leukocytów w moczu. C. zwiększonej liczby erytrocytów

Bardziej szczegółowo

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atorgamma, 40 mg, tabletki powlekane (Atorvastatinum) 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 40 mg atorwastatyny

Bardziej szczegółowo