Pytania do postępowań:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do postępowań:"

Transkrypt

1 Pytania do postępowań: WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - Numer postępowania: 007/2011 WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM RACHUNKOWOŚD I LOGISTYKA - Numer postępowania: Zgłoszone pytania Lp. Post. nr Zgłoszono Odpowiedź /2011 Punkt SIWZ Definicje Prosimy o uzupełnienie definicji o obszar R&L. Akronim dla tego obszaru pojawia się w wielu miejscach SIWZ, natomiast w definicjach podajecie Paostwo jedynie obszary biznesowe ZKL oraz OBE. R&L: Obszar biznesowy Rachunkowośd i Logistyka / /2011 Punkt 7.3 SIWZ Oferta cenowa W punkcie tym wskazuje Paostwo wymóg przedstawienia oferty ostatecznie nie mniej korzystnej dla Zamawiającego niż oferty wstępnej. W świetle zapisów SIWZ wskazujących na prawo Zamawiającego do zmiany treści SIWZ (w tym poszerzenia zakresu) oraz przeprowadzenie negocjacji z Oferentami w etapie drugim postępowania, prosimy o sprecyzowanie co rozumiecie Paostwo pod pojęciem nie mniej korzystne warunki. Sugerujemy, iż cena całkowita w ofercie ostatecznej nie może tu byd właściwym kryterium ze względu na możliwośd zmiany zakresu projektu. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy. W formularzu cenowym, jak i w innych załącznikach do SIWZ, wskazujecie Paostwo na dwa obszary biznesowe: ZKL oraz R&L. Sugerujemy, iż dokumentowanie doświadczeo wdrożeniowych dla obszaru ZKL, który nie jest przedmiotem SIWZ jest nadmiarowe. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy faktycznie na potrzeby projektu Zamawiający zakłada, że określony w ramach dokumentu SWZ zakres postępowania nie ulegnie zasadniczym zmianom w ramach całego postępowania. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, kiedy w wyniku zmiany SIWZ dojdzie do zmiany zakresu, który spowoduje zwiększenie obowiązków Wykonawcy. Postępowanie dotyczy realizacji prac realizowanych w ramach jednego Obszaru Biznesowego. Oferenci są zobowiązani wykazad się doświadczeniem jedynie w Obszarze Biznesowym, którego dotyczy postępowanie. Dokument zawierający Załącznik nr 1 do SWZ jest wspólny dla dwóch postępowao 007/2011 oraz i dlatego zawiera zapisy odnoszące się zarówno do wdrożenia systemu klasy 1

2 4. 007/2011 wdrożenia SAP w zakresie R&L oferenci zobowiązani są wykazad się referencjami w zakresie obszaru ZKL. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy Przeprowadzenie szkoleo A) Prosimy o wyjaśnienie, jakie szkolenia ma na myśli Zamawiający. Zgodnie z metodyką wdrożeniową ASAP w projekcie są wykonywane co najmniej dwa rodzaje szkoleo: szkolenia zespołów wdrożeniowych (Zamawiający określa je mianem warsztatów w ofercie cenowej) oraz szkolenia użytkowników koocowych. B) Zarówno szkolenia zespołów wdrożeniowych, jak i użytkowników koocowych wymagają wykonania działao przygotowawczych: system szkoleniowy, materiały szkoleniowe, etc. Zakładamy, iż w związku z koniecznością podania w ofercie jednostkowej ceny za Szkoleniowca, działania przygotowawcze zostaną wykonane przez Zamawiającego. C) Ponadto, oczekiwana przez Zamawiającego proporcja stawek konsultanta do szkoleniowca wskazuje na oczekiwanie Zamawiającego, że szkolenia będą prowadzone przez konsultantów o niewielkim doświadczeniu. Ze względu na fakt, iż transfer wiedzy do trenerów / użytkowników koocowych jest kluczowym elementem projektu wdrożenia ERP w GK PGE w Obszarze Biznesowym R&L, jak i w Obszarze Biznesowym ZKL. Oferent powinien uwzględnid jedynie te zapisy Załącznika nr 1, które odnoszą się do Obszaru Biznesowego, którego dotyczy postępowanie. Np. zapis: Minimalna Liczba Użytkowników systemu wynosi: a) Dla Obszaru Biznesowego ZKL 10 b) Dla Obszaru Biznesowego R&L 50 oznacza, że w postępowaniu 007/2011 (ZKL) Minimalna Liczba Użytkowników wynosi 10, natomiast w postępowaniu (R&L) liczba ta wynosi 50. A) W ramach dokumentu SWZ przyjęto następujące założenia: Warsztaty dla Zespołów Wdrożeniowych są to szkolenia Członków Zespołów Wdrożeniowych prowadzone przez Wykonawcę na systemie udostępnionym przez Wykonawcę. Koszty Warsztatów są wliczone w cenę usługi. Szkolenia są to szkolenia dla Użytkowników Koocowych systemu. Szkolenia prowadzone są przez Członków Zespołów Wdrożeniowych przy wsparciu i współpracy przedstawicieli Oferenta na systemie udostępnionym przez Zamawiającego. Koszty tak określonych szkoleo są wliczone w cenę usługi. B) Realizacja Warsztatów/Szkoleo: W przypadku Warsztatów Zamawiający udostępnia pomieszczenia umożliwiające przeprowadzenie Warsztatów realizowanych na systemie udostępnianym przez Wykonawcę, który również dostarcza materiały szkoleniowe. W przypadku Szkoleo Użytkowników Koocowych Zamawiający udostępnia pomieszczenia umożliwiające przeprowadzenie Szkoleo realizowanych na systemie udostępnianym przez Zamawiającego. Szkolenia prowadzone są na materiałach opracowanych w ramach prac projektowych (instrukcje użytkowników koocowych) oraz materiałach szkoleniowych które są niezbędne do prowadzenia Szkolenia udostępnionych przez Oferenta. C) Zlecenia szkoleo Cena usług, którą Oferent jest zobowiązany podad w Załączniku nr 1 do 2

3 systemu ERP, a szczególności projektu o tak dużej rozległości organizacyjnej oraz skomplikowaniu procesów biznesowych, wskazujemy to jako duże ryzyko projektowe. D) Ponadto wskazujemy na koniecznośd uwzględnienia w stawce szkoleniowca pracy poza miejscem zatrudnienia (w przypadku naszej firmy poza Warszawą), ponieważ zgodnie z wymaganiami Zamawiającego szkolenia będą się odbywały w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W skrajnym przypadku należy się spodziewad, iż wszystkie szkolenia odbędą się w miejscu znacznie oddalonym od Warszawy, co oznacza koniecznośd uwzględnienia w kosztach projektu kosztów podróży i noclegów dla wszystkich szkoleo zaplanowanych do projektu. Oferty odnosi się do dodatkowo płatnych zleceo i nie jest ujmowana w cenie realizacji przedmiotu zamówienia. Podawany w tabeli CP_5 koszt jednego osobodnia szkoleniowca odnosi się do pracownika Oferenta realizującego szkolenie, którego typ zostanie określony w zleceniu. Zlecone szkolenia będą realizowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty dojazdu i zakwaterowania Szkoleniowca pokrywa Wykonawca. Koszt przygotowania sal szkoleniowych i niezbędnego wyposażenia oraz systemu szkoleniowego pokrywa Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przypadków szkoleniowych w systemie oraz dokumentacji szkoleniowej w czasie przeznaczonym na realizację szkolenia. Wykonawca odpowiada za skierowanie do prac pracowników o kompetencjach niezbędnych do realizacji zlecenia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Wykonawca w ramach procesu negocjacji może zaproponowad wprowadzenie zmian w relacjach pomiędzy stawkami konsultant oraz szkoleniowiec. Na potrzeby Postępowania przyjmuje się następujące brzmienie Załącznika nr 2 do SWZ w punkcie Przeprowadzenie warsztatów dla Członków Zespołów Wdrożeniowych oraz przygotowanie, nadzór i wsparcie szkolenia Użytkowników Koocowych. Warsztaty będą zorganizowane w miejscu pracy Członków Zespołów Wdrożeniowych na udostępnionym przez Wykonawcę systemie. Zamawiający udostępni salę wyposażoną w rzutnik oraz zestawy komputerowe. 5. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy Lista warunków uzupełniających Informacje podane w SWZ oraz odpowiedzi udzielone w punkcie 4 powyżej powinny wystarczyd do oszacowania przez Paostwa wartości. 3

4 Oczekiwaniem Zamawiającego jest wskazanie liczby dodatkowych konsultacji i szkoleo, które odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Oznacza to, iż poprawna kalkulacja projektowa powinna uwzględniad realizację tych szkoleo poza Warszawą (nie możemy tego wykluczyd). W nawiązaniu do punktu 4 powyżej, prosimy więc o jednoznaczne określenie jaka liczba konsultacji (podana w % całkowitej pracochłonności projektu) odbędzie się poza Warszawą. 6. Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania i doświadczenia Prosimy o doprecyzowanie czy referencje w zakresie modułu TR mogą dotyczyd dowolnego podmodułu TR. W szczególności, czy pod pojęcie modułu TR rozumiecie Paostwo funkcjonalności Cash Management i Bank Ledger. 7. Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela D_1 Doświadczenie Wykonawcy Prosimy o wyjaśnienie czy koniecznośd wykazania Liczby rekordów płacowych objętych projektem w postępowaniu obejmującym obszar R&L nie jest omyłką pisarską. Sugerujemy, iż nie ma związku przedmiotowego pomiędzy obszarem R&L a referencjami w zakresie rekordów płacowych. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. Tam też podano oczekiwania Zamawiającego odnośnie funkcji realizowanych przez wdrażany system w obszarach, w szczególności Rachunkowości Finansowej i Skarbu. Zamawiający oczekuje, że Oferent wykaże się doświadczeniem w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ lub większym. Opis wypełnienia kolumny E w tabeli D_1 jest przedstawiony punkcie f) Załącznika nr 1 do SWZ (str. 15). Zamawiający odsyła też do opisu kryterium K4 w Załączniku nr 7 do SWZ, gdzie określono, że w przypadku obszaru ZKL oceniana będzie liczba rekordów płacowych, natomiast w przypadku obszaru R&L liczba użytkowników koocowych /2011 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Na stronie 3 tego rozdziału powołujecie się Paostwo na Koncepcję Biznesową (FI) oraz Koncepcję Wspólną Wzorca Konfiguracji. Jednocześnie z innych rozdziałów SIWZ wynika, iż zadaniem Dostawcy będzie opracowad te dokumenty. Prosimy o bardzo precyzyjne wyjaśnienie, na jakich dokumentach i W ramach Grupy Kapitałowej została wypracowana koncepcja wzorcowa w obszarze Rachunkowości w części związanej z: - wspólnym planem kont, - wspólną baza kontrahentów, - danych podstawowych, Posiadana koncepcja wzorca ma posłużyd, jako baza wyjściowa do opracowania ostatecznej koncepcji biznesowej. Natomiast w obszarze ZKL 4

5 9. 007/ / /2011 materiałach będzie pracował Dostawca w celu opracowania Wzorca dla Grupy Kapitałowej PGE. Dla poprawnej i precyzyjnej wyceny projektu (którą trzeba przedstawid również w ofercie wstępnej) konieczne jest posiadanie wiedzy o tym, jaką zawartośd mają dokumenty i materiały, które zostaną udostępnione Dostawcy na początku projektu. Prosimy więc o szczegółowe informacje o tym, jakie są aktualnie elementy wspólne dla wszystkich spółek i oddziałów w GK PGE w zakresie wdrożenia systemu SAP ERP. Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedstawiony przez Zamawiającego poziom ogólności funkcji realizowanych przez system SAP nie pozwala na precyzyjne wyliczenie pracochłonności. Rekomendujemy więc, aby dla uzyskania porównywalności ofert przyjąd założenie, iż wdrożone zostaną standardowe funkcjonalności systemu SAP, a w przypadku rozbieżności pomiędzy procesem biznesowych w wybranej spółce GK PGE a przebiegiem procesu standardowego w systemie SAP, priorytet miał standard SAP. Załącznik nr 5 do SIWZ Podział zadao i obowiązków Z przedstawionej tabeli nie wynika jednoznacznie odpowiedzialnośd za realizację każdego z zadao. Prosimy o potwierdzenie czy Oferent ma sam zaproponowad przypisanie odpowiedzialności za zadania realizowane wspólnie przez ZAM i WYK? Załącznik nr 7 do SIWZ Kryteria oceny ofert oferta wstępna Prosimy o doprecyzowanie, którym kryterium będzie się kierował Zamawiający przy ocenie doświadczenia oferenta: Liczbą użytkowników systemu czy liczbą rekordów płacowych? wypracowano oddzielny dokument zwany Koncepcją Wspólnego Wzorca Konfiguracji uwzględniającą obszary funkcjonalne zgodne z tabela TM_1. Lista modułów systemu, ale bez modułu Zarządzanie Talentami(PA- TM) Zamawiający przyjmuje, że dla potrzeb wyceny Oferty Wstępnej Oferent może przyjąd zaproponowane założenie. Jednocześnie Zamawiający spodziewa się, że w trakcie postępowania, przed złożeniem Oferty Ostatecznej wątpliwości Oferenta zostaną wyjaśnione. W ocenie Zamawiającego taka sytuacja nie ma miejsca. Prosimy o wskazanie konkretnych miejsc wymagających wyjaśnienia. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 3 oraz pytanie nr 6 odniósł się do Paostwa wątpliwości. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ, zdobytym w projektach zrealizowanych tylko i wyłącznie w Polsce, w oparciu o obowiązujące w 5

6 Wskazujemy, iż wskaźnik skomplikowania projektu liczony jako suma liczby kontrahentów, jednostek gospodarczych oraz modułów w żaden sposób nie pozwoli na ocenę doświadczeo wdrożeniowych oferenta. Polsce przepisy prawa, zasady i standardy Dla przykładu, klienci SAP działają w różnych branżach. Specyfika branży wskazuje na to, czy Klient SAP posiada kilku czy też kilka milionów kontrahentów. A jednocześnie stopieo skomplikowania organizacyjnego i procesowego może byd znacznie większy w firmie, która posiada jedynie kilku kontrahentów /2011 Tabela TZ_1 Zestawienie dokumentów wiersz f Jakie dokumenty dopuszcza Zamawiający w celu potwierdzenia zatrudnienia w formie umowy o pracę lub umowy o współpracy na wyłącznośd osób z kompetencjami opisanymi w Załączniku nr 1 do Oferty Wstępnej? /2011 Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie excelowej, edytowalnej wersji wstępnych harmonogramów ramowych, z rozdziałów 3.5 Załączników nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Prośba dotyczy obydwy postępowao zarówno wdrożenia w obszarze biznesowym rachunkowośd i logistyka jak i w obszarze biznesowym zarządzanie kapitałem ludzkim. 14. Czy w przypadku gdy Oferent składa ofertę na postępowanie dotyczące obszaru R&L, czy wówczas musi spełnid określone przez Zamawiającego w dokumencie SWZ wymagania odnoszące się do obszaru ZKL? /2011 Czy w przypadku gdy Oferent składa ofertę na postępowanie 007/2011 dotyczące obszaru ZKL, czy wówczas Oświadczenie Wykonawcy Zamawiający zamieścił na stronie wszystkie dokumenty, które są niezbędne do udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje publikacji harmonogramów w innej formie niż opublikowana obecnie. Wykonawca nie musi spełniad wymagao w ramach obszaru, którego postępowanie nie dotyczy. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej. Wykonawca nie musi spełniad wymagao w ramach obszaru, którego postępowanie nie dotyczy. 6

7 / / / / /2011 musi spełnid określone przez Zamawiającego w dokumencie SWZ wymagania odnoszące się do obszaru R&L? Czy Zamawiający dopuszcza udział w pracach realizacyjnych po stronie Wykonawcy, konsultantów obcojęzycznych, nie posługujących się językiem polskim? Jeżeli Oferent prowadzi prace wdrożeniowe w oparciu o metodykę ASAP, jakiego konkretnego dokumentu o którym mowa w dokumentach SWZ - ust.4 4.1h) Dokument potwierdzający wdrożenie metodyki prac implementacyjnych zgodnej z ASAP Zamawiający oczekuje? Czy może byd to oświadczenie Oferenta? Proszę o przesłanie, jeśli to możliwe, edytowalnej wersji propozycji umowy w postępowaniu na wybór dostawcy wdrożenia systemu ERP w GK PGE. Czy doświadczenie i kompetencje Oferenta i jego Podwykonawcy będą uznawane przez Zamawiającego łącznie w zakresie spełnienia wymagao przedstawionych w dokumentach SWZ? Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SWZ punkt i oraz z Procedurą, firma występująca jako Wykonawca w postępowaniu może jednocześnie wystąpid jako Podwykonawca innego Wykonawcy. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej. Zamawiający oczekuje, że wszyscy przedstawiciele Wykonawcy będą posługiwad się językiem polskim w mowie i piśmie. Językiem projektu ma byd język polski. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie się posługiwał metodyką ASAP lub zgodną. Zamawiający oczekuje oświadczenia Wykonawcy. Na tym etapie postępowania Zamawiający udostępnił wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania oferty wstępnej na stronie Internetowej. Zamawiający będzie brał pod uwagę kompetencje Oferenta i jego Podwykonawcy łącznie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca nie będzie Podwykonawcą innego Wykonawcy w ramach jednego postępowania. Zamawiający oczekuje, że Podwykonawca nie będzie Wykonawcą w ramach jednego postępowania. 21. Jaki jest zakres ustaleo zawarty we wzorcowej koncepcji biznesowej opracowanej na potrzeby budowy rozwiązania? Zakres ustaleo we wzorcowej koncepcji biznesowej) w obszarze Rachunkowości obejmuje: - wspólny plan kont - wspólna baza kontrahentów - wspólne dane podstawowe Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej, a w 7

8 szczególności z pkt W SWZ znajduje się informacja, że Koncepcje były opracowane. Czy to oznacza, że Zamawiający posiada opracowaną koncepcję Wspólną obowiązującą dla wszystkich FUS? / /2011 Czy dokument koncepcji może byd udostępniony na potrzeby opracowania oferty oraz czy Wykonawca ma w pełni skorzystad z tych koncepcji? Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie. Czy powstała koncepcja integracji nowego rozwiązania z systemami zewnętrznymi? Zamawiający posiada koncepcję tzw. wzorca, która posiada wspólne ustalenia dla całej Grupy Kapitałowej (pkt.21). Koncepcja wzorca ma posłużyd jako baza wyjściowa do opracowania koncepcji dla poszczególnych FUS. Na etapie składania ofert Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dokumentów koncepcji. Zamawiający zakłada, że na tym etapie informacje zawarte w SWZ są wystarczające do przygotowania oferty. Zamawiający oczekuje, że integracja pomiędzy systemami jest zagadnieniem, które będzie opracowane w ramach przygotowania Koncepcji Biznesowej / /2011 Jaki jest zakres integracji opracowywanego rozwiązania z obecnie użytkowanymi systemami? Czy obecnie wykorzystywane systemy SAP w FUS będą wyłączane z eksploatacji w zakresie objętym postępowaniem? Odpowiedz została udzielona dla pytania nr 24. Zamawiający zakłada migrację na nową platformę systemową z jednoczesnym zapewnieniem integracji z nowymi i istniejącymi rozwiązaniami. 27. Czy funkcjonalności wdrożone w modułach, które nie są przedmiotem zapytania (np. PM, IM/PS) będą utrzymywane i powinny byd integrowane? 28. Czy zakres integracji może byd udostępniony na potrzeby opracowania oferty? Moduły, o których mowa będą wdrażane równolegle. Zakładana jest integracja z obszarem będącym przedmiotem postępowania. Fizycznie wymienione moduły oraz moduły wymienione w ramach postępowania będą pracowały na jednej platformie systemowej. Integracja systemów realizowanych w ramach niniejszych postepowao jest objęta przedmiotem zamówienia. Zamawiający oczekuje, że integracja pomiędzy systemami jest zagadnieniem, które będzie opracowane w ramach przygotowania Koncepcji Biznesowej. 8

9 29. Czy, biorąc pod uwagę wybrany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia, przewidujący prowadzenie negocjacji z wykonawcami, Zamawiający dopuszcza dopisanie w ostatnim bullecie pkt I formularza Oferty wstępnej zwrotu: z uwzględnieniem zmian ustalonych w toku negocjacji? Aktualne brzmienie formularza zawiera oświadczenie o akceptacji treści umowy bez zastrzeżeo, co stoi w sprzeczności z charakterem Oferty składanej jako Oferta wstępna. 30. Pkt. 4.1 f) SWZ: Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie stosownego oświadczenia działu HR lub Zarządu wykonawcy jako dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w formie umowy o pracę. Jeśli nie, to jakie dokumenty należy przedłożyd? Nadmienid należy, że z uwagi na ochronę danych osobowych pracowników i dopuszczalnośd przetwarzania ich danych osobowych w ograniczonym zakresie przedstawienie jakiegokolwiek innego dokumentu (umowy o pracę, zaświadczenia z ZUS) jest znacznie utrudnione, jeśli w ogóle dopuszczalne. 31. Pkt. 4.1 f) SWZ: Czy zwrot na wyłącznośd oznacza, że dana osoba nie będzie współpracowała z innym wykonawcą w ramach aktualnie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania, czy też oznacza, że w ogóle nie będzie współpracowała z jakimkolwiek innym podmiotem w ramach jakiegokolwiek innego projektu? 32. Pkt b) SWZ: Czy Zamawiający dopuszcza posługiwanie się referencjami (wiedza i doświadczeniem) innych podmiotów z grupy spółek do której należy Wykonawca, do których Wykonawca ma dostęp w ramach systemu wymiany danych, doświadczeo i udostępniania personelu? 33. Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 3.5.: Czy Zamawiający mógłby przedstawid Po etapie negocjacji, Zamawiający doprecyzuje SWZ uwzględniając wyniki negocjacji. Na podstawie zmodyfikowanego dokumentu SWZ, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia Ofert ostatecznych. Zamawiający akceptuje oświadczenie złożone przez Wykonawcę. Zwrot na wyłącznośd oznacza, że dana osoba nie będzie współpracowała z innym Wykonawcą/Podwykonawcą. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej a w szczególności z odpowiedzią zawartą w pkt. 20. Zamawiający będzie brał pod uwagę kompetencje Oferenta i jego Podwykonawcy łącznie. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej. Zagadnienie porusza pkt. 19. Pilot- wdrożenie dla pierwszego FUS w ramach danego rodzaju działalności, 9

10 poprawną interpretację użytych w opisie proponowanego harmonogramu sformułowao: Pilot, Roll-out, Update (Reimplementacja)? 34. Załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 1.2.: Czy Zamawiający może określid jakie należy przyjąd podejście w przypadku, gdy dla danej jednostki organizacyjnej obecny zakres wykorzystywanych funkcjonalności SAP jest szerszy od założonego zakresu wdrożenia systemu SAP w obszarze biznesowym R&L (np. moduły PM, IM, PS)? Roll-out- wdrożenie dla kolejnych FUS w ramach tego samego rodzaju działalności co Pilot, Update (Reimplementacja) - objęcie wdrożeniem FUS, w których jest już wykorzystywany system SAP. Dla tych FUS, których obecny zakres wykorzystywanych funkcjonalności SAP jest szerszy od założonego zakresu wdrożenia przyjmuje się, że obszary nie objęte wdrożeniem będą użytkowane na dotychczasowym systemie SAP i integrowane (interfejsowane) do systemu docelowego. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami powyżej a w szczególności z pkt. od 24 do Załącznik nr 6 do SWZ, rysunek RP_1: Z definicji podprojektu wynika, że dotyczy on realizacji wdrożenia w wybranej jednostce organizacyjnej, co zgodnie z tabelą Lista jednostek organizacyjnych należących do GK PGE sugerowałoby podział projektu na 38 podprojektów. Z drugiej strony proponowany harmonogram sugeruje inny podział na podprojekty. Czy Zamawiający może doprecyzowad strukturę organizacyjną projektu wdrożenia systemu SAP w obszarze biznesowym R&L? W szczególności czy Zamawiający określił listę podprojektów (ich liczba i zakres organizacyjny)? 36. Załącznik nr 2 do Oferty: Doświadczenie: Czy w przypadku umieszczenia w tabeli D_1 doświadczenia podwykonawcy, Wykonawca powinien przestawid jakieś dodatkowe dokumenty oprócz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie Zamówienia? Podprojekt może byd realizowany dla jednego i więcej FUS. Zaprezentowany harmonogram jest harmonogramem wstępnym. Zamawiający oczekuje, że w ramach opracowania Planu Projektu harmonogram zostanie dookreślony. Zostaną określone w sposób jednoznaczny podprojekty. Zamawiający oczekuje oświadczenia Wykonawcy w którym Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie, zaś Podwykonawca, może dad tylko kompetencje. 10

11 37. Pkt. 4.1 i) SWZ: Jakie dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Zamówienia powinien przedstawid Wykonawca w przypadku projektów, które nadal trwają? 38. Załącznik nr 3 do Oferty: Czy w związku z faktem, iż Załącznik nr 3 do Oferty (Formularz: Wartośd merytoryczna) jest elementem zarówno Oferty wstępnej jak i Oferty ostatecznej, należy założyd, że Wykonawca ma prawo do zmiany zawartości Załącznika nr 3 na etapie Oferty ostatecznej w stosunku do Oferty wstępnej? /2011 Czy konstruując wymóg dotyczący doświadczenia Wykonawcy w realizacji usług o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia (wdrożenie systemu klasy ERP w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim), Zamawiający przyjmuje, iż w związku ze specyfiką projektu związaną z koniecznością znajomości przepisów prawa polskiego w obszarze: Kadry i Płace (na bazie wymagao opisanych w tabeli W_1, pkt 1 oraz opisu sposobu wypełniania tabeli D_1), wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem/referencjami/ w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych na terenie RP, obejmujących wdrożone rozwiązania bazujące na polskim systemie prawa obowiązującym w obszarze HR? Zamawiający oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie Zamówienia oznacza to projekty zakooczone. Zamawiający zakłada, że po fazie negocjacji treśd SWZ może zostad zmieniona, co może pociągnąd za sobą koniecznośd zmiany przez Oferenta listy pracowników delegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach oferty ostatecznej Oferent przedstawia załączniki nr 1 i 3, których treśd może się różnid od załączników dołączonych do oferty wstępnej. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Oferty, zdobytym w projektach zrealizowanych tylko i wyłącznie w Polsce, w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa, zasady i standardy. 11

12 /2011 Czy w związku ze specyfiką projektu związaną z koniecznością znajomości przepisów prawa polskiego w obszarze: Kadry i Płace, Zamawiający wymaga od Wykonawcy by osoby przez niego dedykowane do prac w Projekcie (na bazie wymagao opisanych w tabeli W_1, pkt 2 i 3 oraz opisu sposobu wypełniania tabeli M_1) posiadały kompetencje poparte doświadczeniem we wdrożeniach systemów klasy ERP w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, bazujących na rozwiązaniach charakterystycznych dla polskiego systemu prawa zgodnie z przedmiotem zamówienia wskazanym w SIWZ? Zamawiający oczekuje, że osoby dedykowane przez Wykonawcę do prac w Projekcie wykażą się doświadczeniem w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Oferty, zdobytym w projektach zrealizowanych tylko i wyłącznie w Polsce, w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa, zasady i standardy /2011 Czy językiem projektowym będzie język polski i czy w związku z tym wymagani konsultanci w tabeli M_1 muszą biegle posługiwad się tym językiem zarówno w mowie, jak i piśmie? Zamawiający oczekuje, że wszyscy przedstawiciele Wykonawcy będą posługiwad się językiem polskim w mowie i piśmie. Językiem projektu ma byd język polski /2011 Czy Zamawiający oczekuje uwzględniania w zakresie wycenianych prac w ofercie wstępnej wszelkiego rodzaju usług gwarantujących bezpieczeostwo oraz minimalizujących ryzyko projektu? Naszym zdaniem skala przedsięwzięcia, o którym mowa w przedmiotowym Ogłoszeniu o Zamówieniu wymaga realizacji ciągłych (równolegle z pracami wdrożeniowymi) prac w obszarze analizy ryzyka, zarządzania portfolio projektów, bieżącej synchronizacji harmonogramów projektów i podprojektów, opracowania strategii migracji i testowania, etc. Jeśli Zamawiający nie oczekuje uwzględnienia tychże usług w zakresie prac, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni ich realizację we własnym zakresie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zrealizuje prace wynikające z przedmiotu postępowania w wymaganym zakresie. Oznacza to, że zrealizowane będą prace, które są wymagane do zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 12

13 /2011 Czy Zamawiający oczekuje wykazania w tabeli M_1 (Wartośd merytoryczna Wykonawcy) w kolumnie D certyfikatów SAP w obszarze koncentracji Application zgodnie z przedmiotem zamówienia, czyli w obszarze Human Resources? Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykazywad certyfikatów w innych niż HR obszarach, przykładowo FI, MM, SD,... Zamawiający oczekuje wykazania w tabeli M_1 w kolumnie D certyfikatów SAP z modułów objętych zakresem postępowania /2011 W SIWZ zostały wyspecyfikowane następujące systemy ERP działające u Zamawiającego: IFS, AXAPTA, CDN, KOMA, IMPULS. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach projektu będzie należało wykonad interfejsy do wszystkich wspomnianych systemów. W jakim zakresie: księgowania listy płac, aktualizacji MPK, zleceo? A może należy przyjąd wariant, że starty systemów SAP ERP i SAP HR będą przebiegad równolegle dla danej spółki i interfejsy nie będą wymagane? Zamawiający oczekuje realizacji interfejsów z systemami dotychczasowymi w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie istniejących procesów biznesowych w ramach modułu HR i na styku HR i FI/CO. Nie można przyjąd wariantu, że starty systemów SAP ERP i SAP HR będą przebiegad równolegle dla danej spółki i interfejsy nie będą wymagane /2011 Ust 7.5 SWZ zawiera informację W cenie powinny byd uwzględnione wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki. W Załączniku nr 1 do Oferty Formularzu ceny pkt. I Cena- należy podad ceny w wartości netto. Zamawiający oczekuje podania cen netto bez podatku VAT /2011 Czy w ramach Oferty należy podad cenny netto bez podatku VAT? Załącznik nr 2 do Oferty Wymagania i Doświadczenia, Tabela W_1. Wymagania minimalne wobec Wykonawcy. Czy w Tabeli W_1 Oferent może wykazad doświadczenie i zasoby własne oraz podwykonawcy i czy będą one uznane przez Zamawiającego łącznie w zakresie spełnienia Wymagao minimalnych wobec Wykonawcy? Zamawiający będzie brał pod uwagę kompetencje Oferenta i jego Podwykonawcy łącznie /2011 Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Konsorcjum, jeżeli tak jakie dokumenty muszą złożyd członkowie konsorcjum? Tak. Dokumenty podmiotowe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni złożyd w takim wypadku samodzielnie (odpisy KRS, ZUS, US). Pozostałe dokumenty/oświadczenia 13

14 /2011 Załącznik nr 1 do Oferty Formularz ceny, Tabela CP_5 Szkolenia oraz Tabela CP_6 Prace dodatkowe. Czy Oferent może dokonad modyfikacji wartości procentowych zamieszczonych w kolumnie C? Szczególnie w Tabeli CP_5 wspólnie, z których będzie wynikad łączne spełnianie warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający nie może modyfikowad wartości procentowych. Zamawiający w ramach etapu negocjacji może zaproponowad zmiany /2011 Propozycja Umowy, Artykuł 2, Pkt 2.9 Umowy Wykonawca niniejszą Umową, stosowanie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2006r. Nr 90, poz.631 z późn. Zm.), zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do wyników prac powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy. Szczegółowy opis pól eksploatacji zawiera Załącznik nr 9 do Umowy Zagadnienia będą poruszane podczas spotkao negocjacyjnych. biorąc pod uwagę, iż "Zgodnie z zasadami licencjonowania Oprogramowania SAP możliwe jest wykonywanie przez Licencjobiorcę lub podmiot działający na jego rzecz Modyfikacji oprogramowania jednakże wszelkie prawa własności Intelektualnej do rezultatu (wyniku) dokonanej modyfikacji muszą byd przeniesione na SAP przy jednoczesnym prawie Licencjobiorcy do korzystania z modyfikacji. Powyższe dotyczy modyfikacji rozumianej jako i) dowolne Rozszerzenia oraz (ii) wszelkie zmiany w Oprogramowaniu SAP, w tym między innymi zmianę kodu źródłowego i/lub metadanych Oprogramowania SAP. W przypadku, jeżeli Licencjobiorca lub podmiot działający na jego rzecz 14

Pytania do postępowań:

Pytania do postępowań: Pytania do postępowań: WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - Numer postępowania: 007/2011 WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Umowy IT problematyka prawna. Kraków, 10 czerwiec 2010r.

Umowy IT problematyka prawna. Kraków, 10 czerwiec 2010r. Umowy IT problematyka prawna Kraków, 10 czerwiec 2010r. Umowy IT klasyfikacja umowy dotyczące programów komputerowych: -umowy rozporządzające prawami do programu komputerowego (prawa do programów istniejących

Bardziej szczegółowo

zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania.

zakresie którego ma największe doświadczenie i kompetencje. Kwestie techniczne będą przedmiotem drugiego etapu postepowania. Odpowiedzi Organizatora postępowania na pytania Wykonawców do treści Zaproszenia w postepowaniu GKP/SYS/0087/2014, którego przedmiotem jest Budowa prywatnej chmury obliczeniowej. 1. Pytanie Wykonawcy Jaki

Bardziej szczegółowo

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ

Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 11.10.2010. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej

Zapytanie ofertowe. z dnia 11.10.2010. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej Zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2010 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej ZAMAWIAJĄCY: Komputronik Spółka Akcyjna ul. Wołczyoska 37 60-003 Poznao 1. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 18.10.2010. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej

Zapytanie ofertowe. z dnia 18.10.2010. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej Zapytanie ofertowe z dnia 18.10.2010 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej ZAMAWIAJĄCY: Komputronik Spółka Akcyjna ul. Wołczyoska 37 60-003 Poznao 1. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 01.12.2009. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej

Zapytanie ofertowe. z dnia 01.12.2009. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2009 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej ZAMAWIAJĄCY: Komputronik Spółka Akcyjna ul. Wołczyoska 37 60-003 Poznao 1. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 23.08.2010. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej

Zapytanie ofertowe. z dnia 23.08.2010. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej Zapytanie ofertowe z dnia 23.08.2010 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej ZAMAWIAJĄCY: Komputronik Spółka Akcyjna ul. Wołczyoska 37 60-003 Poznao 1. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1.

Zapytanie ofertowe. zakup usługi doradczej z zakresu integracji systemu z istniejącym w firmie oprogramowaniem sztuk 1. 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 10.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rzeszów 10.06.2011 Rozeznanie rynku na: usługę przeprowadzenia zajęć - warsztatów matematycznych w czasie letniego obozuw projekcie Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne W ramach procedury rozeznania rynku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 16.05.2011. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej

Zapytanie ofertowe. z dnia 16.05.2011. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usługi szkoleniowej ZAMAWIAJĄCY: Komputronik Spółka Akcyjna ul. Wołczyoska 37 60-003 Poznao 1. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT NA USŁUGĘ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Arcus SA zaprasza do składania ofert na usługę z zakresu zarządzania w ramach projektu szkoleniowodoradczego Doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Ministerstwo Środowiska zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usług konsultingowych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 09.12.2013 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/POPW WK/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku W związku z ubieganiem się przez firmę NetLand Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r.

Oferty należy przesyłać do 5 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 20 lipca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/07/2013 na przeprowadzenie doradztwa dla MMŚ w projekcie Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadań nazwanych określonych poniżej, a także utrzymanie Środowiska wirtualnego w standardzie określonym w załączniku nr 3 do Umowy. Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

ZAPYTANIE OFERTOWE. DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: Numer CPV: 79414000-9 Usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 Olecko, dn. 17.01.2014 r. EK.3153.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 12096-2014 W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, Toruo 1 czerwca 2010 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, Toruo 1 czerwca 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przygotowania i przeprowadzenia szkolenia integracyjnego dla pracowników Wydziału Zarządzania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Bydgoszcz, Toruo 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZL/2014 Poznań, dn. 16.04.2014 r. BP/51/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA

Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Marcin Ciesielski MASTERGRUPA Busko Zdrój, dnia 26.11.2013 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-018/13-00

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe BE/04/06/2011

Zapytanie ofertowe BE/04/06/2011 Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław Wrocław, dnia 22 lutego 2011 roku Zapytanie ofertowe BE/04/06/2011 dotyczące przeprowadzenia szkoleo dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 listopada 2015r.

z dnia 16 listopada 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015 z dnia 16 listopada 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Mebli Taranko Aleksander Taranko, ul. Przemysłowa 21 B, Morąg 14-300 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015

Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Teatr Narodowy Warszawa, 2 listopada 2015 r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 31/2015 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na dostawę elektronicznego programu informacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Udzielenie wsparcia w czynnościach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w obszarach HR Kadry i HR Płace dla pracowników jednostek sądownictwa. Numer ogłoszenia: 521992-2013;

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytań ofertowych: nr EFS/2012/06/01 i EFS/2012/06/02 1 Pytanie nr 1 Czy istnieje możliwość przesłania przez Państwa wersji edytowalnej załączników? Odpowiedź Zlecający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dot.:. Analiza przygotowawcza i usługi eksperckie w obszarze reinżynieringu procesów biznesowych B2B Racibórz, dnia 10.07.2014 r. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI "ELKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ulica Łąkowa 26 G/- Racibórz - powiat raciborski Kod Pocztowy: 47-400 ZAPYTANIE OFERTOWE Dot.:.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, 26 marca 2013 r. Firma bit Polska Sp. z o.o.zaprasza Paostwa do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (90 godz. dydaktycznych) w ramach

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o.

Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG/E2/01 Warszawa, dnia 02.09.2013 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-237/12-00 zawartej w dniu 26.04.2013 roku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Warszawa, 24 marca 2015 r. Zaproszenie do złożenia oferty Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zwane dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny

Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny Polskie Towarzystwo Informatyczne Warszawa, 16 lutego 2011 r. Zarząd Główny Uwagi do projektu Rozporządzenia RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Gaia Sp. z o.o. al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok Tel. +48 85 664 23 07 Fax + 48 85 664 23 06 Mail: jakub@gaia.com.pl Białystok 19.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/11/ 2015 Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Tak, każdy temat traktowany jest oddzielnie, jako odrębne szkolenie

Tak, każdy temat traktowany jest oddzielnie, jako odrębne szkolenie 1. Czy mogłaby Pani nieco mi rozjaśnić, co macie Państwo na myśli w podpunkcie 3.1. 3.1. Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat liczonych od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania zamówienia/zamówień w ostatnich

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego AZP-240/PN-p14/076/2013 strona 1 z 6 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 Dział Zamówień Publicznych tel. +48 81 445 43 92, fax +48 81 445 41 63, e-mail: dzp@kul.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Perswazja i negocjacje w windykacji - skuteczne metody telefonicznego odzyskiwania należności.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Perswazja i negocjacje w windykacji - skuteczne metody telefonicznego odzyskiwania należności. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/294/10 Warszawa, dnia 25 maja 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie koncepcji rozwoju hurtowni danych Publicznych Służb Zatrudnienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2014 z dnia 8.01.2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa - Zlecenie nr rej./ /KSP/2013 zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej zwaną w dalszej treści umowy Zlecającym oraz Panią/Panem

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r.

ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Magdalena Zielińska 08.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ODPOWIEDŹ NA PYTANIA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA

postępowania: DOA-IV.272.54.2015 Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach do SIWZ tj.: a)opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA b) ISTOTNE POSTANOWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.pl Opole: Opracowanie koncepcji i realizacja przedsięwzięcia pn.

Bardziej szczegółowo

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyLoad BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją

Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Zapytanie ofertowe w sprawie przeprowadzenia szkoleń oraz usług doradczych powiązanych ze szkoleniami w ramach projektu Pod jednym dachem z innowacją Opole, dnia 23 czerwca 2014 r. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 23/2013 1

Zapytanie ofertowe nr 23/2013 1 Warszawa, 25.04.2013 Zapytanie ofertowe nr 23/2013 1 1. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl. Zapytanie ofertowe

Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl. Zapytanie ofertowe Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 23.11.2011 e- mail: anna@eufunds.pl Nr sprawy: WNEFS.042-5/2011 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez Fortress Poland

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne Rzeszów 14.05.2012 Rozeznanie rynku na: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z matematyki na letnim obozie matematycznym w projekcie Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne W ramach procedury rozeznania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wykonania projektu funkcjonalnego dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Biuro Projektu Warszawa, 23.09.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie usługi: pozycjonowania systemu, stworzenie materiałów promocyjnych, kampania informacyjna na portalach internetowych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z zakresu "Zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie w tym zarządzania projektem wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2010.08.22/1PL

ZAPYTANIE OFERTOWE 2010.08.22/1PL Projekt: e-pomiar Potencjału Ludzkiego (WND-POIG.08.01.00-22-324/09) ZAPYTANIE OFERTOWE 2010.08.22/1PL W związku z realizacją projektu e-pomiar Potencjału Ludzkiego zapraszamy Paostwa do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2015/I Gdańsk, 30.07.2015 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn r. Wyjaśnienie nr 1

Wrocław, dn r. Wyjaśnienie nr 1 Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. Wybrzeże J. Conrada Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław Tel. 71 77 66 200 Fax 71 75 75 790 e`mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl www.dczp.wroclaw.pl Sąd

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Tak, w powyższym przypadku warunek uznany zostanie za spełniony.

Odpowiedź Tak, w powyższym przypadku warunek uznany zostanie za spełniony. Olsztyn, dnia 05.02.2015r. ZP-PNK/D/2015/01/13 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: Świadczenie usługi doradztwa patentowego dla pracowników IRZiBŻ PAN w Olsztynie Pytania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 9/2014/I Gdańsk, 01.10.2014 r. W związku z realizacją projektu Informatyka i Logistyka Kierunkami Przyszłości - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej, UDA-POKL.04.03.01-00-065/12,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ na usługę organizacji i przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 21 września 2012 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 21 września 2012 r. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 3 dwudniowych szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu zarządzania procesem rozwoju nowego produktu wzorniczego oraz zasad współpracy z projektantami wzornictwa realizowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiący: BUSINESS ACCELERATION CENTER BAC SP. Z O.O. ul. Luboszycka 36 45-215 Opole Opole, dnia 06 kwietnia 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Firma BUSINESS ACCELERATION CENTER BAC SP. Z O.O., zwana

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadad określoną strategię działania i na tej bazie budowad system

Bardziej szczegółowo