Pytania do postępowań:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do postępowań:"

Transkrypt

1 Pytania do postępowań: WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - Numer postępowania: 007/2011 WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM RACHUNKOWOŚD I LOGISTYKA - Numer postępowania: Zgłoszone pytania Lp. Post. nr Zgłoszono Odpowiedź /2011 Punkt SIWZ Definicje Prosimy o uzupełnienie definicji o obszar R&L. Akronim dla tego obszaru pojawia się w wielu miejscach SIWZ, natomiast w definicjach podajecie Paostwo jedynie obszary biznesowe ZKL oraz OBE. R&L: Obszar biznesowy Rachunkowośd i Logistyka / /2011 Punkt 7.3 SIWZ Oferta cenowa W punkcie tym wskazuje Paostwo wymóg przedstawienia oferty ostatecznie nie mniej korzystnej dla Zamawiającego niż oferty wstępnej. W świetle zapisów SIWZ wskazujących na prawo Zamawiającego do zmiany treści SIWZ (w tym poszerzenia zakresu) oraz przeprowadzenie negocjacji z Oferentami w etapie drugim postępowania, prosimy o sprecyzowanie co rozumiecie Paostwo pod pojęciem nie mniej korzystne warunki. Sugerujemy, iż cena całkowita w ofercie ostatecznej nie może tu byd właściwym kryterium ze względu na możliwośd zmiany zakresu projektu. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy. W formularzu cenowym, jak i w innych załącznikach do SIWZ, wskazujecie Paostwo na dwa obszary biznesowe: ZKL oraz R&L. Sugerujemy, iż dokumentowanie doświadczeo wdrożeniowych dla obszaru ZKL, który nie jest przedmiotem SIWZ jest nadmiarowe. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy faktycznie na potrzeby projektu Zamawiający zakłada, że określony w ramach dokumentu SWZ zakres postępowania nie ulegnie zasadniczym zmianom w ramach całego postępowania. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, kiedy w wyniku zmiany SIWZ dojdzie do zmiany zakresu, który spowoduje zwiększenie obowiązków Wykonawcy. Postępowanie dotyczy realizacji prac realizowanych w ramach jednego Obszaru Biznesowego. Oferenci są zobowiązani wykazad się doświadczeniem jedynie w Obszarze Biznesowym, którego dotyczy postępowanie. Dokument zawierający Załącznik nr 1 do SWZ jest wspólny dla dwóch postępowao 007/2011 oraz i dlatego zawiera zapisy odnoszące się zarówno do wdrożenia systemu klasy 1

2 4. 007/2011 wdrożenia SAP w zakresie R&L oferenci zobowiązani są wykazad się referencjami w zakresie obszaru ZKL. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy Przeprowadzenie szkoleo A) Prosimy o wyjaśnienie, jakie szkolenia ma na myśli Zamawiający. Zgodnie z metodyką wdrożeniową ASAP w projekcie są wykonywane co najmniej dwa rodzaje szkoleo: szkolenia zespołów wdrożeniowych (Zamawiający określa je mianem warsztatów w ofercie cenowej) oraz szkolenia użytkowników koocowych. B) Zarówno szkolenia zespołów wdrożeniowych, jak i użytkowników koocowych wymagają wykonania działao przygotowawczych: system szkoleniowy, materiały szkoleniowe, etc. Zakładamy, iż w związku z koniecznością podania w ofercie jednostkowej ceny za Szkoleniowca, działania przygotowawcze zostaną wykonane przez Zamawiającego. C) Ponadto, oczekiwana przez Zamawiającego proporcja stawek konsultanta do szkoleniowca wskazuje na oczekiwanie Zamawiającego, że szkolenia będą prowadzone przez konsultantów o niewielkim doświadczeniu. Ze względu na fakt, iż transfer wiedzy do trenerów / użytkowników koocowych jest kluczowym elementem projektu wdrożenia ERP w GK PGE w Obszarze Biznesowym R&L, jak i w Obszarze Biznesowym ZKL. Oferent powinien uwzględnid jedynie te zapisy Załącznika nr 1, które odnoszą się do Obszaru Biznesowego, którego dotyczy postępowanie. Np. zapis: Minimalna Liczba Użytkowników systemu wynosi: a) Dla Obszaru Biznesowego ZKL 10 b) Dla Obszaru Biznesowego R&L 50 oznacza, że w postępowaniu 007/2011 (ZKL) Minimalna Liczba Użytkowników wynosi 10, natomiast w postępowaniu (R&L) liczba ta wynosi 50. A) W ramach dokumentu SWZ przyjęto następujące założenia: Warsztaty dla Zespołów Wdrożeniowych są to szkolenia Członków Zespołów Wdrożeniowych prowadzone przez Wykonawcę na systemie udostępnionym przez Wykonawcę. Koszty Warsztatów są wliczone w cenę usługi. Szkolenia są to szkolenia dla Użytkowników Koocowych systemu. Szkolenia prowadzone są przez Członków Zespołów Wdrożeniowych przy wsparciu i współpracy przedstawicieli Oferenta na systemie udostępnionym przez Zamawiającego. Koszty tak określonych szkoleo są wliczone w cenę usługi. B) Realizacja Warsztatów/Szkoleo: W przypadku Warsztatów Zamawiający udostępnia pomieszczenia umożliwiające przeprowadzenie Warsztatów realizowanych na systemie udostępnianym przez Wykonawcę, który również dostarcza materiały szkoleniowe. W przypadku Szkoleo Użytkowników Koocowych Zamawiający udostępnia pomieszczenia umożliwiające przeprowadzenie Szkoleo realizowanych na systemie udostępnianym przez Zamawiającego. Szkolenia prowadzone są na materiałach opracowanych w ramach prac projektowych (instrukcje użytkowników koocowych) oraz materiałach szkoleniowych które są niezbędne do prowadzenia Szkolenia udostępnionych przez Oferenta. C) Zlecenia szkoleo Cena usług, którą Oferent jest zobowiązany podad w Załączniku nr 1 do 2

3 systemu ERP, a szczególności projektu o tak dużej rozległości organizacyjnej oraz skomplikowaniu procesów biznesowych, wskazujemy to jako duże ryzyko projektowe. D) Ponadto wskazujemy na koniecznośd uwzględnienia w stawce szkoleniowca pracy poza miejscem zatrudnienia (w przypadku naszej firmy poza Warszawą), ponieważ zgodnie z wymaganiami Zamawiającego szkolenia będą się odbywały w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. W skrajnym przypadku należy się spodziewad, iż wszystkie szkolenia odbędą się w miejscu znacznie oddalonym od Warszawy, co oznacza koniecznośd uwzględnienia w kosztach projektu kosztów podróży i noclegów dla wszystkich szkoleo zaplanowanych do projektu. Oferty odnosi się do dodatkowo płatnych zleceo i nie jest ujmowana w cenie realizacji przedmiotu zamówienia. Podawany w tabeli CP_5 koszt jednego osobodnia szkoleniowca odnosi się do pracownika Oferenta realizującego szkolenie, którego typ zostanie określony w zleceniu. Zlecone szkolenia będą realizowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty dojazdu i zakwaterowania Szkoleniowca pokrywa Wykonawca. Koszt przygotowania sal szkoleniowych i niezbędnego wyposażenia oraz systemu szkoleniowego pokrywa Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przypadków szkoleniowych w systemie oraz dokumentacji szkoleniowej w czasie przeznaczonym na realizację szkolenia. Wykonawca odpowiada za skierowanie do prac pracowników o kompetencjach niezbędnych do realizacji zlecenia na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Wykonawca w ramach procesu negocjacji może zaproponowad wprowadzenie zmian w relacjach pomiędzy stawkami konsultant oraz szkoleniowiec. Na potrzeby Postępowania przyjmuje się następujące brzmienie Załącznika nr 2 do SWZ w punkcie Przeprowadzenie warsztatów dla Członków Zespołów Wdrożeniowych oraz przygotowanie, nadzór i wsparcie szkolenia Użytkowników Koocowych. Warsztaty będą zorganizowane w miejscu pracy Członków Zespołów Wdrożeniowych na udostępnionym przez Wykonawcę systemie. Zamawiający udostępni salę wyposażoną w rzutnik oraz zestawy komputerowe. 5. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy Lista warunków uzupełniających Informacje podane w SWZ oraz odpowiedzi udzielone w punkcie 4 powyżej powinny wystarczyd do oszacowania przez Paostwa wartości. 3

4 Oczekiwaniem Zamawiającego jest wskazanie liczby dodatkowych konsultacji i szkoleo, które odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Oznacza to, iż poprawna kalkulacja projektowa powinna uwzględniad realizację tych szkoleo poza Warszawą (nie możemy tego wykluczyd). W nawiązaniu do punktu 4 powyżej, prosimy więc o jednoznaczne określenie jaka liczba konsultacji (podana w % całkowitej pracochłonności projektu) odbędzie się poza Warszawą. 6. Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania i doświadczenia Prosimy o doprecyzowanie czy referencje w zakresie modułu TR mogą dotyczyd dowolnego podmodułu TR. W szczególności, czy pod pojęcie modułu TR rozumiecie Paostwo funkcjonalności Cash Management i Bank Ledger. 7. Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela D_1 Doświadczenie Wykonawcy Prosimy o wyjaśnienie czy koniecznośd wykazania Liczby rekordów płacowych objętych projektem w postępowaniu obejmującym obszar R&L nie jest omyłką pisarską. Sugerujemy, iż nie ma związku przedmiotowego pomiędzy obszarem R&L a referencjami w zakresie rekordów płacowych. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. Tam też podano oczekiwania Zamawiającego odnośnie funkcji realizowanych przez wdrażany system w obszarach, w szczególności Rachunkowości Finansowej i Skarbu. Zamawiający oczekuje, że Oferent wykaże się doświadczeniem w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ lub większym. Opis wypełnienia kolumny E w tabeli D_1 jest przedstawiony punkcie f) Załącznika nr 1 do SWZ (str. 15). Zamawiający odsyła też do opisu kryterium K4 w Załączniku nr 7 do SWZ, gdzie określono, że w przypadku obszaru ZKL oceniana będzie liczba rekordów płacowych, natomiast w przypadku obszaru R&L liczba użytkowników koocowych /2011 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Na stronie 3 tego rozdziału powołujecie się Paostwo na Koncepcję Biznesową (FI) oraz Koncepcję Wspólną Wzorca Konfiguracji. Jednocześnie z innych rozdziałów SIWZ wynika, iż zadaniem Dostawcy będzie opracowad te dokumenty. Prosimy o bardzo precyzyjne wyjaśnienie, na jakich dokumentach i W ramach Grupy Kapitałowej została wypracowana koncepcja wzorcowa w obszarze Rachunkowości w części związanej z: - wspólnym planem kont, - wspólną baza kontrahentów, - danych podstawowych, Posiadana koncepcja wzorca ma posłużyd, jako baza wyjściowa do opracowania ostatecznej koncepcji biznesowej. Natomiast w obszarze ZKL 4

5 9. 007/ / /2011 materiałach będzie pracował Dostawca w celu opracowania Wzorca dla Grupy Kapitałowej PGE. Dla poprawnej i precyzyjnej wyceny projektu (którą trzeba przedstawid również w ofercie wstępnej) konieczne jest posiadanie wiedzy o tym, jaką zawartośd mają dokumenty i materiały, które zostaną udostępnione Dostawcy na początku projektu. Prosimy więc o szczegółowe informacje o tym, jakie są aktualnie elementy wspólne dla wszystkich spółek i oddziałów w GK PGE w zakresie wdrożenia systemu SAP ERP. Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedstawiony przez Zamawiającego poziom ogólności funkcji realizowanych przez system SAP nie pozwala na precyzyjne wyliczenie pracochłonności. Rekomendujemy więc, aby dla uzyskania porównywalności ofert przyjąd założenie, iż wdrożone zostaną standardowe funkcjonalności systemu SAP, a w przypadku rozbieżności pomiędzy procesem biznesowych w wybranej spółce GK PGE a przebiegiem procesu standardowego w systemie SAP, priorytet miał standard SAP. Załącznik nr 5 do SIWZ Podział zadao i obowiązków Z przedstawionej tabeli nie wynika jednoznacznie odpowiedzialnośd za realizację każdego z zadao. Prosimy o potwierdzenie czy Oferent ma sam zaproponowad przypisanie odpowiedzialności za zadania realizowane wspólnie przez ZAM i WYK? Załącznik nr 7 do SIWZ Kryteria oceny ofert oferta wstępna Prosimy o doprecyzowanie, którym kryterium będzie się kierował Zamawiający przy ocenie doświadczenia oferenta: Liczbą użytkowników systemu czy liczbą rekordów płacowych? wypracowano oddzielny dokument zwany Koncepcją Wspólnego Wzorca Konfiguracji uwzględniającą obszary funkcjonalne zgodne z tabela TM_1. Lista modułów systemu, ale bez modułu Zarządzanie Talentami(PA- TM) Zamawiający przyjmuje, że dla potrzeb wyceny Oferty Wstępnej Oferent może przyjąd zaproponowane założenie. Jednocześnie Zamawiający spodziewa się, że w trakcie postępowania, przed złożeniem Oferty Ostatecznej wątpliwości Oferenta zostaną wyjaśnione. W ocenie Zamawiającego taka sytuacja nie ma miejsca. Prosimy o wskazanie konkretnych miejsc wymagających wyjaśnienia. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 3 oraz pytanie nr 6 odniósł się do Paostwa wątpliwości. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ, zdobytym w projektach zrealizowanych tylko i wyłącznie w Polsce, w oparciu o obowiązujące w 5

6 Wskazujemy, iż wskaźnik skomplikowania projektu liczony jako suma liczby kontrahentów, jednostek gospodarczych oraz modułów w żaden sposób nie pozwoli na ocenę doświadczeo wdrożeniowych oferenta. Polsce przepisy prawa, zasady i standardy Dla przykładu, klienci SAP działają w różnych branżach. Specyfika branży wskazuje na to, czy Klient SAP posiada kilku czy też kilka milionów kontrahentów. A jednocześnie stopieo skomplikowania organizacyjnego i procesowego może byd znacznie większy w firmie, która posiada jedynie kilku kontrahentów /2011 Tabela TZ_1 Zestawienie dokumentów wiersz f Jakie dokumenty dopuszcza Zamawiający w celu potwierdzenia zatrudnienia w formie umowy o pracę lub umowy o współpracy na wyłącznośd osób z kompetencjami opisanymi w Załączniku nr 1 do Oferty Wstępnej? /2011 Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie excelowej, edytowalnej wersji wstępnych harmonogramów ramowych, z rozdziałów 3.5 Załączników nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Prośba dotyczy obydwy postępowao zarówno wdrożenia w obszarze biznesowym rachunkowośd i logistyka jak i w obszarze biznesowym zarządzanie kapitałem ludzkim. 14. Czy w przypadku gdy Oferent składa ofertę na postępowanie dotyczące obszaru R&L, czy wówczas musi spełnid określone przez Zamawiającego w dokumencie SWZ wymagania odnoszące się do obszaru ZKL? /2011 Czy w przypadku gdy Oferent składa ofertę na postępowanie 007/2011 dotyczące obszaru ZKL, czy wówczas Oświadczenie Wykonawcy Zamawiający zamieścił na stronie wszystkie dokumenty, które są niezbędne do udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje publikacji harmonogramów w innej formie niż opublikowana obecnie. Wykonawca nie musi spełniad wymagao w ramach obszaru, którego postępowanie nie dotyczy. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej. Wykonawca nie musi spełniad wymagao w ramach obszaru, którego postępowanie nie dotyczy. 6

7 / / / / /2011 musi spełnid określone przez Zamawiającego w dokumencie SWZ wymagania odnoszące się do obszaru R&L? Czy Zamawiający dopuszcza udział w pracach realizacyjnych po stronie Wykonawcy, konsultantów obcojęzycznych, nie posługujących się językiem polskim? Jeżeli Oferent prowadzi prace wdrożeniowe w oparciu o metodykę ASAP, jakiego konkretnego dokumentu o którym mowa w dokumentach SWZ - ust.4 4.1h) Dokument potwierdzający wdrożenie metodyki prac implementacyjnych zgodnej z ASAP Zamawiający oczekuje? Czy może byd to oświadczenie Oferenta? Proszę o przesłanie, jeśli to możliwe, edytowalnej wersji propozycji umowy w postępowaniu na wybór dostawcy wdrożenia systemu ERP w GK PGE. Czy doświadczenie i kompetencje Oferenta i jego Podwykonawcy będą uznawane przez Zamawiającego łącznie w zakresie spełnienia wymagao przedstawionych w dokumentach SWZ? Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SWZ punkt i oraz z Procedurą, firma występująca jako Wykonawca w postępowaniu może jednocześnie wystąpid jako Podwykonawca innego Wykonawcy. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej. Zamawiający oczekuje, że wszyscy przedstawiciele Wykonawcy będą posługiwad się językiem polskim w mowie i piśmie. Językiem projektu ma byd język polski. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie się posługiwał metodyką ASAP lub zgodną. Zamawiający oczekuje oświadczenia Wykonawcy. Na tym etapie postępowania Zamawiający udostępnił wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania oferty wstępnej na stronie Internetowej. Zamawiający będzie brał pod uwagę kompetencje Oferenta i jego Podwykonawcy łącznie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca nie będzie Podwykonawcą innego Wykonawcy w ramach jednego postępowania. Zamawiający oczekuje, że Podwykonawca nie będzie Wykonawcą w ramach jednego postępowania. 21. Jaki jest zakres ustaleo zawarty we wzorcowej koncepcji biznesowej opracowanej na potrzeby budowy rozwiązania? Zakres ustaleo we wzorcowej koncepcji biznesowej) w obszarze Rachunkowości obejmuje: - wspólny plan kont - wspólna baza kontrahentów - wspólne dane podstawowe Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej, a w 7

8 szczególności z pkt W SWZ znajduje się informacja, że Koncepcje były opracowane. Czy to oznacza, że Zamawiający posiada opracowaną koncepcję Wspólną obowiązującą dla wszystkich FUS? / /2011 Czy dokument koncepcji może byd udostępniony na potrzeby opracowania oferty oraz czy Wykonawca ma w pełni skorzystad z tych koncepcji? Jeśli tak to prosimy o jej udostępnienie. Czy powstała koncepcja integracji nowego rozwiązania z systemami zewnętrznymi? Zamawiający posiada koncepcję tzw. wzorca, która posiada wspólne ustalenia dla całej Grupy Kapitałowej (pkt.21). Koncepcja wzorca ma posłużyd jako baza wyjściowa do opracowania koncepcji dla poszczególnych FUS. Na etapie składania ofert Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dokumentów koncepcji. Zamawiający zakłada, że na tym etapie informacje zawarte w SWZ są wystarczające do przygotowania oferty. Zamawiający oczekuje, że integracja pomiędzy systemami jest zagadnieniem, które będzie opracowane w ramach przygotowania Koncepcji Biznesowej / /2011 Jaki jest zakres integracji opracowywanego rozwiązania z obecnie użytkowanymi systemami? Czy obecnie wykorzystywane systemy SAP w FUS będą wyłączane z eksploatacji w zakresie objętym postępowaniem? Odpowiedz została udzielona dla pytania nr 24. Zamawiający zakłada migrację na nową platformę systemową z jednoczesnym zapewnieniem integracji z nowymi i istniejącymi rozwiązaniami. 27. Czy funkcjonalności wdrożone w modułach, które nie są przedmiotem zapytania (np. PM, IM/PS) będą utrzymywane i powinny byd integrowane? 28. Czy zakres integracji może byd udostępniony na potrzeby opracowania oferty? Moduły, o których mowa będą wdrażane równolegle. Zakładana jest integracja z obszarem będącym przedmiotem postępowania. Fizycznie wymienione moduły oraz moduły wymienione w ramach postępowania będą pracowały na jednej platformie systemowej. Integracja systemów realizowanych w ramach niniejszych postepowao jest objęta przedmiotem zamówienia. Zamawiający oczekuje, że integracja pomiędzy systemami jest zagadnieniem, które będzie opracowane w ramach przygotowania Koncepcji Biznesowej. 8

9 29. Czy, biorąc pod uwagę wybrany przez Zamawiającego tryb udzielenia zamówienia, przewidujący prowadzenie negocjacji z wykonawcami, Zamawiający dopuszcza dopisanie w ostatnim bullecie pkt I formularza Oferty wstępnej zwrotu: z uwzględnieniem zmian ustalonych w toku negocjacji? Aktualne brzmienie formularza zawiera oświadczenie o akceptacji treści umowy bez zastrzeżeo, co stoi w sprzeczności z charakterem Oferty składanej jako Oferta wstępna. 30. Pkt. 4.1 f) SWZ: Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie stosownego oświadczenia działu HR lub Zarządu wykonawcy jako dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w formie umowy o pracę. Jeśli nie, to jakie dokumenty należy przedłożyd? Nadmienid należy, że z uwagi na ochronę danych osobowych pracowników i dopuszczalnośd przetwarzania ich danych osobowych w ograniczonym zakresie przedstawienie jakiegokolwiek innego dokumentu (umowy o pracę, zaświadczenia z ZUS) jest znacznie utrudnione, jeśli w ogóle dopuszczalne. 31. Pkt. 4.1 f) SWZ: Czy zwrot na wyłącznośd oznacza, że dana osoba nie będzie współpracowała z innym wykonawcą w ramach aktualnie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania, czy też oznacza, że w ogóle nie będzie współpracowała z jakimkolwiek innym podmiotem w ramach jakiegokolwiek innego projektu? 32. Pkt b) SWZ: Czy Zamawiający dopuszcza posługiwanie się referencjami (wiedza i doświadczeniem) innych podmiotów z grupy spółek do której należy Wykonawca, do których Wykonawca ma dostęp w ramach systemu wymiany danych, doświadczeo i udostępniania personelu? 33. Załącznik nr 2 do SWZ, pkt. 3.5.: Czy Zamawiający mógłby przedstawid Po etapie negocjacji, Zamawiający doprecyzuje SWZ uwzględniając wyniki negocjacji. Na podstawie zmodyfikowanego dokumentu SWZ, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia Ofert ostatecznych. Zamawiający akceptuje oświadczenie złożone przez Wykonawcę. Zwrot na wyłącznośd oznacza, że dana osoba nie będzie współpracowała z innym Wykonawcą/Podwykonawcą. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej a w szczególności z odpowiedzią zawartą w pkt. 20. Zamawiający będzie brał pod uwagę kompetencje Oferenta i jego Podwykonawcy łącznie. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami do pytao powyżej. Zagadnienie porusza pkt. 19. Pilot- wdrożenie dla pierwszego FUS w ramach danego rodzaju działalności, 9

10 poprawną interpretację użytych w opisie proponowanego harmonogramu sformułowao: Pilot, Roll-out, Update (Reimplementacja)? 34. Załącznik nr 3 do SWZ, pkt. 1.2.: Czy Zamawiający może określid jakie należy przyjąd podejście w przypadku, gdy dla danej jednostki organizacyjnej obecny zakres wykorzystywanych funkcjonalności SAP jest szerszy od założonego zakresu wdrożenia systemu SAP w obszarze biznesowym R&L (np. moduły PM, IM, PS)? Roll-out- wdrożenie dla kolejnych FUS w ramach tego samego rodzaju działalności co Pilot, Update (Reimplementacja) - objęcie wdrożeniem FUS, w których jest już wykorzystywany system SAP. Dla tych FUS, których obecny zakres wykorzystywanych funkcjonalności SAP jest szerszy od założonego zakresu wdrożenia przyjmuje się, że obszary nie objęte wdrożeniem będą użytkowane na dotychczasowym systemie SAP i integrowane (interfejsowane) do systemu docelowego. Proszę o zapoznanie się z odpowiedziami powyżej a w szczególności z pkt. od 24 do Załącznik nr 6 do SWZ, rysunek RP_1: Z definicji podprojektu wynika, że dotyczy on realizacji wdrożenia w wybranej jednostce organizacyjnej, co zgodnie z tabelą Lista jednostek organizacyjnych należących do GK PGE sugerowałoby podział projektu na 38 podprojektów. Z drugiej strony proponowany harmonogram sugeruje inny podział na podprojekty. Czy Zamawiający może doprecyzowad strukturę organizacyjną projektu wdrożenia systemu SAP w obszarze biznesowym R&L? W szczególności czy Zamawiający określił listę podprojektów (ich liczba i zakres organizacyjny)? 36. Załącznik nr 2 do Oferty: Doświadczenie: Czy w przypadku umieszczenia w tabeli D_1 doświadczenia podwykonawcy, Wykonawca powinien przestawid jakieś dodatkowe dokumenty oprócz dokumentów potwierdzających należyte wykonanie Zamówienia? Podprojekt może byd realizowany dla jednego i więcej FUS. Zaprezentowany harmonogram jest harmonogramem wstępnym. Zamawiający oczekuje, że w ramach opracowania Planu Projektu harmonogram zostanie dookreślony. Zostaną określone w sposób jednoznaczny podprojekty. Zamawiający oczekuje oświadczenia Wykonawcy w którym Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie, zaś Podwykonawca, może dad tylko kompetencje. 10

11 37. Pkt. 4.1 i) SWZ: Jakie dokumenty potwierdzające należyte wykonanie Zamówienia powinien przedstawid Wykonawca w przypadku projektów, które nadal trwają? 38. Załącznik nr 3 do Oferty: Czy w związku z faktem, iż Załącznik nr 3 do Oferty (Formularz: Wartośd merytoryczna) jest elementem zarówno Oferty wstępnej jak i Oferty ostatecznej, należy założyd, że Wykonawca ma prawo do zmiany zawartości Załącznika nr 3 na etapie Oferty ostatecznej w stosunku do Oferty wstępnej? /2011 Czy konstruując wymóg dotyczący doświadczenia Wykonawcy w realizacji usług o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia (wdrożenie systemu klasy ERP w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim), Zamawiający przyjmuje, iż w związku ze specyfiką projektu związaną z koniecznością znajomości przepisów prawa polskiego w obszarze: Kadry i Płace (na bazie wymagao opisanych w tabeli W_1, pkt 1 oraz opisu sposobu wypełniania tabeli D_1), wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem/referencjami/ w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych na terenie RP, obejmujących wdrożone rozwiązania bazujące na polskim systemie prawa obowiązującym w obszarze HR? Zamawiający oczekuje przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie Zamówienia oznacza to projekty zakooczone. Zamawiający zakłada, że po fazie negocjacji treśd SWZ może zostad zmieniona, co może pociągnąd za sobą koniecznośd zmiany przez Oferenta listy pracowników delegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia. W ramach oferty ostatecznej Oferent przedstawia załączniki nr 1 i 3, których treśd może się różnid od załączników dołączonych do oferty wstępnej. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Oferty, zdobytym w projektach zrealizowanych tylko i wyłącznie w Polsce, w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa, zasady i standardy. 11

12 /2011 Czy w związku ze specyfiką projektu związaną z koniecznością znajomości przepisów prawa polskiego w obszarze: Kadry i Płace, Zamawiający wymaga od Wykonawcy by osoby przez niego dedykowane do prac w Projekcie (na bazie wymagao opisanych w tabeli W_1, pkt 2 i 3 oraz opisu sposobu wypełniania tabeli M_1) posiadały kompetencje poparte doświadczeniem we wdrożeniach systemów klasy ERP w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim, bazujących na rozwiązaniach charakterystycznych dla polskiego systemu prawa zgodnie z przedmiotem zamówienia wskazanym w SIWZ? Zamawiający oczekuje, że osoby dedykowane przez Wykonawcę do prac w Projekcie wykażą się doświadczeniem w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Oferty, zdobytym w projektach zrealizowanych tylko i wyłącznie w Polsce, w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa, zasady i standardy /2011 Czy językiem projektowym będzie język polski i czy w związku z tym wymagani konsultanci w tabeli M_1 muszą biegle posługiwad się tym językiem zarówno w mowie, jak i piśmie? Zamawiający oczekuje, że wszyscy przedstawiciele Wykonawcy będą posługiwad się językiem polskim w mowie i piśmie. Językiem projektu ma byd język polski /2011 Czy Zamawiający oczekuje uwzględniania w zakresie wycenianych prac w ofercie wstępnej wszelkiego rodzaju usług gwarantujących bezpieczeostwo oraz minimalizujących ryzyko projektu? Naszym zdaniem skala przedsięwzięcia, o którym mowa w przedmiotowym Ogłoszeniu o Zamówieniu wymaga realizacji ciągłych (równolegle z pracami wdrożeniowymi) prac w obszarze analizy ryzyka, zarządzania portfolio projektów, bieżącej synchronizacji harmonogramów projektów i podprojektów, opracowania strategii migracji i testowania, etc. Jeśli Zamawiający nie oczekuje uwzględnienia tychże usług w zakresie prac, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni ich realizację we własnym zakresie. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zrealizuje prace wynikające z przedmiotu postępowania w wymaganym zakresie. Oznacza to, że zrealizowane będą prace, które są wymagane do zapewnienia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 12

13 /2011 Czy Zamawiający oczekuje wykazania w tabeli M_1 (Wartośd merytoryczna Wykonawcy) w kolumnie D certyfikatów SAP w obszarze koncentracji Application zgodnie z przedmiotem zamówienia, czyli w obszarze Human Resources? Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykazywad certyfikatów w innych niż HR obszarach, przykładowo FI, MM, SD,... Zamawiający oczekuje wykazania w tabeli M_1 w kolumnie D certyfikatów SAP z modułów objętych zakresem postępowania /2011 W SIWZ zostały wyspecyfikowane następujące systemy ERP działające u Zamawiającego: IFS, AXAPTA, CDN, KOMA, IMPULS. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach projektu będzie należało wykonad interfejsy do wszystkich wspomnianych systemów. W jakim zakresie: księgowania listy płac, aktualizacji MPK, zleceo? A może należy przyjąd wariant, że starty systemów SAP ERP i SAP HR będą przebiegad równolegle dla danej spółki i interfejsy nie będą wymagane? Zamawiający oczekuje realizacji interfejsów z systemami dotychczasowymi w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie istniejących procesów biznesowych w ramach modułu HR i na styku HR i FI/CO. Nie można przyjąd wariantu, że starty systemów SAP ERP i SAP HR będą przebiegad równolegle dla danej spółki i interfejsy nie będą wymagane /2011 Ust 7.5 SWZ zawiera informację W cenie powinny byd uwzględnione wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki. W Załączniku nr 1 do Oferty Formularzu ceny pkt. I Cena- należy podad ceny w wartości netto. Zamawiający oczekuje podania cen netto bez podatku VAT /2011 Czy w ramach Oferty należy podad cenny netto bez podatku VAT? Załącznik nr 2 do Oferty Wymagania i Doświadczenia, Tabela W_1. Wymagania minimalne wobec Wykonawcy. Czy w Tabeli W_1 Oferent może wykazad doświadczenie i zasoby własne oraz podwykonawcy i czy będą one uznane przez Zamawiającego łącznie w zakresie spełnienia Wymagao minimalnych wobec Wykonawcy? Zamawiający będzie brał pod uwagę kompetencje Oferenta i jego Podwykonawcy łącznie /2011 Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Konsorcjum, jeżeli tak jakie dokumenty muszą złożyd członkowie konsorcjum? Tak. Dokumenty podmiotowe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni złożyd w takim wypadku samodzielnie (odpisy KRS, ZUS, US). Pozostałe dokumenty/oświadczenia 13

14 /2011 Załącznik nr 1 do Oferty Formularz ceny, Tabela CP_5 Szkolenia oraz Tabela CP_6 Prace dodatkowe. Czy Oferent może dokonad modyfikacji wartości procentowych zamieszczonych w kolumnie C? Szczególnie w Tabeli CP_5 wspólnie, z których będzie wynikad łączne spełnianie warunków udziału w postepowaniu. Zamawiający nie może modyfikowad wartości procentowych. Zamawiający w ramach etapu negocjacji może zaproponowad zmiany /2011 Propozycja Umowy, Artykuł 2, Pkt 2.9 Umowy Wykonawca niniejszą Umową, stosowanie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2006r. Nr 90, poz.631 z późn. Zm.), zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do wyników prac powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy. Szczegółowy opis pól eksploatacji zawiera Załącznik nr 9 do Umowy Zagadnienia będą poruszane podczas spotkao negocjacyjnych. biorąc pod uwagę, iż "Zgodnie z zasadami licencjonowania Oprogramowania SAP możliwe jest wykonywanie przez Licencjobiorcę lub podmiot działający na jego rzecz Modyfikacji oprogramowania jednakże wszelkie prawa własności Intelektualnej do rezultatu (wyniku) dokonanej modyfikacji muszą byd przeniesione na SAP przy jednoczesnym prawie Licencjobiorcy do korzystania z modyfikacji. Powyższe dotyczy modyfikacji rozumianej jako i) dowolne Rozszerzenia oraz (ii) wszelkie zmiany w Oprogramowaniu SAP, w tym między innymi zmianę kodu źródłowego i/lub metadanych Oprogramowania SAP. W przypadku, jeżeli Licencjobiorca lub podmiot działający na jego rzecz 14

Pytania do postępowań:

Pytania do postępowań: Pytania do postępowań: WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - Numer postępowania: 007/2011 WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych

Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych Zapytanie ofertowe (RFI) Upgrade funkcjonalności architektury ICT do systemu ERP B2B automatyzującego procesy elektronicznej wymiany danych projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013/OnJKnP Poznao 27.05.2013 r. w sprawie dostawy, instalacji i wdrożenia w siedzibie Zamawiającego systemu informatycznego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący

WYROK z dnia 31 października 2013 r. Przewodniczący Sygn. akt: KIO 2459/13 WYROK z dnia 31 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Cyprian Świś po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 4 września 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1982/13 WYROK z dnia 4 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 31.01.2015r. Zamawiający Szpital Specjalistyczny im. Ludwika

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Strona 1 Dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/05/2013/OnJKnP z dnia 27.05.2013 r. Poznao, dnia 11.06.2013 r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) udziela odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Urząd Transportu Kolejowego al. Jerozolimskie 134 02 305 Warszawa Warszawa, dnia 1 czerwca 2015 r. Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo