Ile to kosztuje? Korzyœci dla Klienta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile to kosztuje? Korzyœci dla Klienta"

Transkrypt

1 Ile to kosztuje? czyli o skutecznym narzêdziu do rozliczania kosztów wytworzenia wyrobu w bran y miêsnej, na bazie modu³u RKP systemu IMPULS EVO firmy BPSC Ile to kosztuje? To pytanie proste i oczywiste. Przeciêtnie zorganizowane gospodarstwo domowe odpowiada na nie bez wiêkszego trudu i czyni to wiele razy w ci¹gu miesi¹ca. Ile kosztowa³y nasze wakacje? Proszê bardzo, sumujemy koszty dojazdu, zakwaterowanie, koszt posi³ków oraz pieni¹dze wydane na lody dla dzieci i odpowiedÿ gotowa. Ile kosztuje roczna eksploatacja samochodu? Wystarczy dodaæ koszty paliwa, przegl¹dy, naprawy oraz ubezpieczenie. Bardziej zaawansowani dorzuc¹ jeszcze utratê rynkowej wartoœci samochodu w ci¹gu mijaj¹cego roku, uwzglêdniaj¹c w ten sposób koszty amortyzacji. Jakby nie by³o, odpowiedÿ jest z regu³y szybka i wiarygodna. Ile to kosztuje - to podstawowy paradygmat domowej ekonomii, najczêœciej zadawane pytanie. Uzyskana odpowiedÿ ma olbrzymi¹ moc sprawcz¹. Decyduje o sprawach ma³ych i du ych. O wyborze towaru na sklepowej pó³ce i o zasadniczych yciowych kwestiach jak miejsce zamieszkania i kupno mieszkania. To normalne, e ten naturalny sposób oceny op³acalnoœci podejmowanych dzia³añ przenoszony jest na grunt przedsiêbiorstwa produkcyjnego. Pytanie "ile kosztowa³ nas w tym miesi¹cu produkowany batonik" nie dziwi i wydaje siê wci¹ pytaniem oczywistym i prostym. Niestety odpowiedÿ nie jest ju ani oczywista, ani prosta je eli np. weÿmiemy pod uwagê fakt, e firma, prócz batoników, produkuje jeszcze 300 innych asortymentów, zatrudnia kilkaset osób, a procesy zakupu towarów i surowców i procesy ich utylizacji s¹ przesuniête w czasie. Stosunkowo naj³atwiej uchwyciæ koszty rzeczywiste w firmach wytwarzaj¹cych drogie i skomplikowane urz¹dzenia, których proces produkcyjny trwa ca³e tygodnie lub miesi¹ce. Np. producent samolotów pasa erskich bez trudu powinien odpowiedzieæ na pytanie ile kosztowa³ go konkretny egzemplarz. Wystarcz¹ do tego standardowe mechanizmy dekretacji dokumentów ksiêgowych. To tak jakby wszystkie dokumenty zwi¹zane z produkcj¹ pojedynczego samolotu wrzucaæ do jednego koszyka. Korzyœci dla Klienta Pe³na funkcjonalnoœæ systemu ERP Elastycznoœæ w okreœleniu zakresu funkcjonalnego wdro enia Dodawanie kolejnych funkcji wraz z rozwojem skali dzia³alnoœci Zdalny dostêp do informacji z ro nych obszarów funkcjonalnych systemu ERP Dostosowanie funkcjonalne platformy www do potrzeb informacyjnych u ytkowników Zestawienie w jednym miejscu informacji operacyjnych, zarz¹dczych i rynkowych, równie z zewnêtrznych witryn www Dojœcie do danych Ÿród³owych - mechanizm drill down Wykorzystanie mechanizmów workflow i sharepoint do komunikacji miêdzy u ytkownikami Zainteresowa³ Ciê system Impuls EVO? Wype³nij formularz on-line i umów siê na prezentacjê!

2 Sytuacja komplikuje siê, gdy mamy do czynienia z produkcj¹ seryjn¹. Producent samochodów, nie jest ju w stanie dekretowaæ dokumentów z tak¹ dok³adnoœci¹. Czêsto jest to trudne w odniesieniu do ca³ych serii, nie mówi¹c ju o pojedynczym egzemplarzu. Np. reflektory, które zostan¹ zu yte do ca³odobowej produkcji, mog¹ byæ pobrane z magazynu jednym dokumentem RW. Na szczêœcie w sukurs przychodz¹ tu standardowe metody wypracowane w metodologii MRP. Precyzyjne receptury i technologie, w po³¹czeniu z rejestracj¹ zleceñ produkcyjnych stanowi¹ olbrzymi¹ si³ê. Oczywiœcie kosztu egzemplarza (o konkretnym numerze seryjnym) nie poznamy, ale koszt œredni dla ca³ej partii jak najbardziej. Generalnie obowi¹zuje tu zasada, e im d³u szy okres rozliczeniowy, tym wyliczenie bardziej precyzyjne. W praktyce optymalnym okresem jest miesi¹c rozliczeniowy, w którym, z natury rzeczy, zamykane s¹ procesy gospodarcze. W przedsiêbiorstwach wykorzystuj¹cych system ERP Impus EVO, œredniomiesiêczny koszt pojedynczego egzemplarza to wielkoœæ naprawdê wiarygodna. Sposoby liczenia kosztów rzeczywistych komplikuj¹ siê jeszcze bardziej w przedsiêbiorstwach, w których mamy do czynienia z produkcj¹ procesow¹. Posiada ona nastêpuj¹ce cechy: procesy technologiczne maj¹ nieodwracalny charakter - wyprodukowanych wyrobów (pó³wyrobów) nie da siê ponownie roz³o yæ na elementy sk³adowe, ró ne asortymenty produkowane s¹ z tych samych surowców, a zasilanie surowcowe ma charakter ci¹g³y, co uniemo liwia precyzyjne uchwycenie momentu zakoñczenia produkcji jednego asortymentu i rozpoczêcia drugiego, stosowane s¹ zamienniki - ten sam wyrób powstaæ mo e z ró nych surowców. Klasycznym przyk³adem produkcji procesowej s¹ procesy technologiczne zachodz¹ce w przemyœle miêsnym. Nawet bez g³êbszej analizy, intuicyjnie wyczuwalne jest, e liczenie rzeczywistego kosztu jednostkowego to naprawdê rzecz niebanalna. Tym bardziej, e mamy tu do czynienia z jeszcze jednym, utrudniaj¹cym zadanie czynnikiem. To niestabilnoœæ surowca, która w po³¹czeniu z jego nietrwa³oœci¹ i ograniczonymi mo liwoœciami magazynowania, wymusza zmiany asortymentowe i recepturowe w planach produkcyjnych. Przyk³adowo planujemy produkcjê kie³basy, któr¹ umownie nazwiemy "kie³bas¹ wykwintn¹". Je eli w trakcie produkcji oka e siê, e dostarczony surowiec nie spe³nia wymaganych dla niej parametrów, ad hoc podejmowana jest decyzja o zu yciu go do produkcji innego wyrobu np. do "kie³basy zwyczajnej". To decyzja logiczna i racjonalna z punktu widzenia funkcjonowania firmy, optymalizuj¹ca sumaryczne koszty wytwarzania. "Optymalizacja" ta oznacza jednak utratê wa nych informacji. Gubimy powi¹zanie sk³adnika z wyrobem, przez co typowy dla systemów ERP, model liczenia kosztów rozsypuje siê w py³. Mo na by³oby w tym momencie zakoñczyæ ten artyku³ stwierdzaj¹c, e wyliczenie takie jest niemo liwe i zainteresowanym wystarczyæ powinny sumaryczne wartoœci elementów kosztowych dostêpne w module finansowo-ksiêgowym. Tak by³oby w odniesieniu do wiêkszoœci systemów klasy ERP. Nie dotyczy to jednak systemu Impuls EVO. W firmie BPSC ju dawno dostrzegliœmy si³ê jednostkowego wyliczenia kosztowego per asortymenty. Wyliczenie takie otwiera zupe³nie nowe perspektywy analityczne umo liwiaj¹c pokazanie zestawienia z zakresu rentownoœci, praktycznie w ka dym z mo liwych uk³adów (np. na klienta, sprzedawcê, region). Wystarczy proste zderzenie wartoœci sprzeda y (iloœæ * cena) z kosztem z danego miesi¹ca (iloœæ * koszt jednostkowy). Naprawdê jest siê o co biæ. Jednak, aby rezultat koñcowy by³ mo liwy do zaakceptowania, zarówno przez dzia³ sprzeda y, dzia³ controllingu jak i dzia³ ksiêgowoœci, konieczne jest nowe - innowacyjne - podejœcie do tego zagadnienia. Oferuje je system Rozliczenia Kosztów Produkcji (RKP) bêd¹cy elementem zintegrowanego systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Impuls EVO firmy BPSC. Zdaniem Klienta " Zale a³o nam na rozwi¹zaniu kompleksowym w pe³ni zintegrowanym z innymi systemami, które by³y niezbêdne dla naszej dzia³alnoœci - np. systemem wagowym czy systemem do obs³ugi magazynu. Alternatyw¹ do zakupu dobrego systemu ERP, renomowanego producenta, by³ zakup prostego tzw. systemu pude³kowego. Po analizie odrzuciliœmy jednak to rozwi¹zanie. Wybraliœmy system oferowany przez BPSC. Firma ta posiada bardzo bogate doœwiadczenie we wdro eniach w spó³kach przetwórstwa spo ywczego." Andrzej Bi³ek, G³ówny Informatyk, MitMar "Wdro enie sytemu Impuls przebiega³o w dwóch etapach. Szczególnym wyzwaniem okaza³o siê przeprowadzenie drugiego etapu zwi¹zanego z powstaniem nowego zak³adu produkcyjnego w UjeŸdŸcu Ma³ym. Uruchomienie ci¹gu technologicznego w zak³adzie wi¹za³o siê z implementacj¹ systemu informatycznego koordynuj¹cego dzia³anie wdro onego w pierwszym etapie pakietu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem - Impuls /BPSC/ z system wagowo-pomiarowym w obszarze produkcji /BPSC/ oraz systemem automatyki przemys³owej." Krzysztof Wachowski, Wiceprezes Zarz¹du, Dyrektor ds. Finansowych, Tarczyñski S.A. "Gdyby nie by³o rozwi¹zania informatycznego firma nie by³aby w stanie podo³aæ obs³udze zarówno logistycznej jak i ksiêgowej wzrastaj¹cej liczby dokumentów sprzeda y. Tym bardziej, e struktura zamówieñ jest bardzo z³o ona - od ma³ych do bardzo du ych i skomplikowanych" Anna Giewon, Specjalista ds. Controllingu Finansowego, Virtu

3 Impuls EVO dla bran y miêsnej to: Ogólna idea zaimplementowana w systemie RKP sprowadza siê do zasady: zaadresowane koszty nale y przypisaæ do konkretnego wyrobu, a pozosta³e rozrzuciæ po ca³ych grupach. Oczywiœcie w mo liwie inteligentny sposób, na jaki pozwalaj¹ tylko informacje zgromadzone w zintegrowanym systemie zarz¹dzania Impuls EVO. Co ciekawe, nie jest wa ne, w którym miejscu przebiega ta granica. RKP jest na tyle elastyczny, e mo liwe jest wy³uskanie wszystkiego co mo na przypisaæ do wyrobu, a sama implementacja przebiegaæ mo e iteracyjnie. Zaczynaj¹c od modelu ogólnego mo na w kolejnych podejœciach sukcesywnie go uszczegó³awiaæ, przesuwaj¹c granicê pomiêdzy kosztem zaadresowanym, a kosztem rozrzucanym. Rzecz jasna jest jakieœ minimum, aby liczyæ cokolwiek. Minimum tym jest istnienie receptury dla produkowanych asortymentów. Dobrze te gdy istniej¹ jakieœ opisy technologiczne. Nie jest to wymóg specjalnie wyœrubowany, gdy modu³y produkcyjne to ju praktycznie standard w systemach IT eksploatowanych w bran y miêsnej. Ale po kolei. W jaki sposób pokazaæ mo na jednostkowy koszt wyrobu za zadany okres? Pierwsza najprostsza metoda polega na pokazaniu go w ujêciu kalkulacyjnym. Opisy recepturowo - technologiczne wystarczy uzupe³niæ o dane cennikowe, by otrzymaæ wielkoœæ nazywan¹ kosztem planowanym, tzw. kalkulacjê. Koszt planowany to nie to samo co koszt rzeczywisty i ten oczywisty fakt podnoszony jest czêsto przy ocenie przydatnoœci tej metody w analizach rentownoœci. Dominuje pogl¹d, e to z³e podejœcie. Nies³usznie, gdy z doœwiadczeñ wdro eniowych firmy BPSC wynika, i przy dobrze opisanych (i co wa ne, na bie ¹co aktualizowanych) recepturach mo na w ten sposób uzyskaæ wiele interesuj¹cych i wiarygodnych analiz z zakresu rentownoœci. Tym bardziej je eli, zamiast korzystaæ ze statycznych cenników, zastosujemy zaimplementowane w systemie Impuls, mechanizmy wyliczania ceny w oparciu o rzeczywist¹ wycenê dokumentów RW. Innymi s³owy, dla ka dego sk³adnika z receptury zbieramy wszystkie dokumenty RW z zadanego okresu, ich sumaryczn¹ wartoœæ dzielimy przez sumaryczn¹ iloœæ, otrzymuj¹c œredni¹ cenê przetwarzanego surowca. Warto podkreœliæ, e cena ta jest wielkoœci¹ rzeczywist¹, co w zasadniczy sposób zmienia charakter wyliczeñ. Otrzymane w ten sposób koszty jednostkowe, s¹ bardzo bliskie kosztom rzeczywistym i w przedsiêbiorstwach o ustabilizowanej produkcji i œciœle przestrzeganych recepturach mog³yby staæ siê podstawowym sposobem liczenia rentownoœci. Mog³yby, gdyby nie ich wzmiankowana wczeœniej cecha - to nie s¹ koszty rzeczywiste. W tym miejscu konieczna jest drobna dygresja. Precyzyjna definicja jednostkowego kosztu rzeczywistego w zasadzie nie istnieje. To pojêcie pierwotne, którego w zasadzie definiowaæ nie trzeba (koñ jaki jest ka dy widzi). Niby tak jest. Proszê jednak zwróciæ uwagê na fakt, e tak naprawdê, to co nazywamy w przedsiêbiorstwie kosztem rzeczywistym jest tak naprawdê mniejszym lub wiêkszym przybli eniem. Nawet producent samolotów nie jest w stanie w pe³ni zaadresowaæ wszystkich elementów kosztowych wystêpuj¹cych w procesie wytwarzania, z dok³adnoœci¹ do pojedynczego egzemplarza. Amortyzacja, koszty wydzia³ów pomocniczych, koszty pracowników nieprodukcyjnych i wiele, wiele innych zawsze rozrzucane s¹ kluczem. Oczywiœcie skala tego "procederu" roœnie wraz ze wzrostem iloœci produkowanych asortymentów i spadkiem ich jednostkowej ceny (du e iloœci egzemplarzy o niskiej wartoœci). Skrajnym przypadkiem jest produkcja procesowa, która wystêpuje w przemyœle miêsnym. odwzorowanie przep³ywu materia³owego w pe³nej strukturze wydzia³ów i magazynów produkcyjnych, dowolna iloœæ alternatywnych receptur dla ka dego wyrobu, drzewiasta struktura receptur, rejestracja i precyzyjna analiza œcie ki produktu (traceability), narzêdzia planistyczne pozwalaj¹ce tworzyæ zadania dla stanowisk w ci¹gu produkcyjnym, szacowanie kosztu wytworzenia, reagowanie na zmiany cen surowców lub technologii wytwarzania, wspomaganie realizacji wymagañ systemu jakoœci (HACCP), automatyzacja ewidencji procesów produkcyjnych, bie ¹ca informacja o stanie realizacji procesów, centralna obs³uga zadañ, receptur, zamówieñ dla wszystkich terminali, ³atwa rozbudowa systemu o nowe urz¹dzenia, wspó³praca z urz¹dzeniami rejestruj¹cymi (terminale dotykowe, wagi, czytniki kodów kreskowych, urz¹dzenia etykietuj¹ce, terminale bezprzewodowe), zestaw realizowanych czynnoœci dopasowany do konkretnego stanowiska rejestruj¹cego, rozbudowana obs³uga systemu kodów kreskowych, planowanie tras i rozliczenie kosztów transportu, sprawna kontrola nad opakowaniami, etykietowanie z wykorzystaniem aktualnych informacji o klientach, zamówieniach, produktach, sk³adach i alergenach, planowanie i rozliczenie rozbioru.

4 Pomimo braku precyzyjnej definicji, pojêcie kosztu jednostkowego jest jednak u ywane, a s³u by ksiêgowe nie maj¹, z regu³y, problemów z odró nieniem tego, co planowane od tego, co rzeczywiste. Jaka jest w takim razie najwa niejsza cecha kosztu rzeczywistego? Zdaniem ni ej podpisanego, jest ni¹ fakt bilansowania siê kosztu w skali ca³ego przedsiêbiorstwa. W obszarze kosztów materia³owych oznacza to, w pewnym uproszczeniu, e suma wyprodukowanych asortymentów przemno ona przez ich jednostkowy koszt rzeczywisty, powinna daæ sumaryczn¹ wielkoœæ kosztu materia³owego, która prezentowana jest w sprawozdaniach ksiêgowych. Mo na w tym momencie zauwa yæ, e dla analiz marketingowych cecha ta nie jest najwa niejsza. Czêsto ciekawsze wnioski wyci¹gn¹æ mo na ze sprawozdañ bazuj¹cych na koszcie kalkulacyjnym ni bilansuj¹cym siê koszcie rzeczywistym z nieprecyzyjnymi mechanizmami kluczowania. Có z tego, gdy i tak jako bardziej wiarygodny uznany zostanie ten drugi. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Wymieniê jeden - wyliczenie jednostkowe burzy czêsto, utrwalone w przedsiêbiorstwie wyobra enie o rentownoœci produkowanych asortymentów. atwo zakwestionowaæ np. analizê zyskownoœci dla konkretnego klienta, je eli poka e siê, e w skali ca³ej firmy wyliczenie jest "b³êdne". Dotykamy w tym momencie jednego wa nego problemu. Je eli chcemy aby na podstawie kosztu jednostkowego podejmowane by³y wa ne biznesowe decyzje np. o zaprzestaniu produkcji nierentownego asortymentu, albo podniesienia cen dla nierentownego kontrahenta, musi on byæ powszechnie akceptowany. W³aœnie takich informacji dostarcza system RKP - modu³ systemu IMPULS EVO firmy BPSC. wyliczyæ rozk³ad jego zu ycia w poszczególnych wyrobach. Z jednej strony, wyroby (dla rzeczywiœcie wyprodukowanych iloœci) rozwijane s¹ do samego do³u, na podstawowe sk³adniki materia³owe. Ka dy sk³adnik jest sumowany, dziêki czemu dowiadujemy siê ile nale a³o go zu yæ dla zdanych na magazyn wyrobów. W koñcu, iloœæ surowca, dla ka dego z wyrobów, dzielona jest przez sumê i otrzymujemy jego procentowy udzia³ per wyrób. Z drugiej strony, na podstawie wycenionych dokumentów RW liczona jest rzeczywista iloœæ i wartoœæ pobranego surowca. Trzeba jeszcze przemno yæ t¹ wartoœæ przez wyliczony udzia³, by dla ka dego wyrobu otrzymaæ jednostkowy koszt surowca. Inaczej ni przy koszcie kalkulacyjnym (liczonym wg rzeczywistych cen z dokumentów RW), koszt ten jest kosztem, który siê bilansuje, co spodoba siê zapewne ka demu ksiêgowemu. Metoda "czarnej skrzynki" jest dobra w sytuacji stosunkowo niewielkich odchyleñ od receptur podstawowych, wed³ug których robione jest rozwiniêcie. Je eli odstêpstw jest du o, rezultat mo e byæ niezadawalaj¹cy. Np. permanentne u ywanie farszu przypisanego recepturowo "kie³basie wykwintnej" do produkcji "kie³basy zwyczajnej", spowoduje kosztowe doci¹ enie tej pierwszej i odchudzenie drugiej. W takiej sytuacji wyliczenie nale y zmodyfikowaæ. Metoda z grubsza pozostaje taka sama, ale rozwiniêcie recepturowe robione jest osobno dla ka dego wydzia³u (jeden poziom). W wyniku takiego rozwiniêcia otrzymujemy œrednie jednostkowe koszty pó³wyrobów, które nastêpnie u ywane s¹ do wyliczeñ nastêpnego poziomu. Dziêki takiemu podejœciu rozwiniêcie recepturowe uwzglêdni odmienn¹ metodê materia³ow¹ (produkcja wg innej receptury). Rzecz jasna wymaga to lepszej organizacji firmy i wiêkszego wysi³ku na wydziale produkcyjnym. Odstêpstwo od receptury podstawowej trzeba zarejestrowaæ - najlepiej poprzez zdefiniowanie alternatywnych metod materia³owych i wpisywanie ich numerów na dokumencie PW. RKP to rozwi¹zanie elastyczne - w dwu wymiarach. Mo na inaczej zdefiniowaæ je dla ka dej firmy, a w jej obrêbie inaczej podejœæ do ka dego z wydzia³ów produkcyjnych. Wszystko zale y od charakteru przedsiêbiorstwa oraz od zaawansowania komputerowych metod wspomagania procesu produkcyjnego. Rozpatrzmy dwa skrajne przypadki koncentruj¹c siê na najistotniejszym elemencie kosztowym, jakim jest koszt materia³owy. Pierwszy to zak³ad miêsny bez szczegó³owej rejestracji procesów produkcyjnych. Za³ó my dodatkowo, e realizuje on pe³en cykl od rozbioru do produkcji wyrobów gotowych, a niestabilnoœæ surowca i koniecznoœæ jego pe³nego zagospodarowania powoduje niestabilnoœæ produkcji i czêste zmiany w planach. Wydzia³ produkcyjny ma k³opoty z rejestracj¹ zmian, a w pe³ni wiarygodne s¹ tylko dokumenty pobrania surowca z magazynu surowców i zdania produktów do magazynu wyrobów gotowych. Optymalnym podejœciem jest, w takiej sytuacji, implementacja metody tzw. "czarnej skrzynki". Podobnie jak w podejœciu kalkulacyjnym, wykorzystujemy si³ê tkwi¹c¹ w zapisach recepturowych. Potrzebne s¹ nam one do tego, aby dla ka dego surowca

5 I tak, poma³u przesuwamy siê w kierunku drugiego typu zak³adu miêsnego. To zak³ad, który oprócz standardowych modu³ów systemu Impuls EVO takich jak: gospodarka materia³owa, dystrybucja, ksiêgowoœæ czy te kadry-p³ace, wykorzystuje tak e zaawansowane narzêdzia do zarz¹dzania produkcj¹ procesow¹ (z magazynami produkcyjnymi i definicj¹ przep³ywów), mechanizmy planowania i generowania zadañ produkcyjnych oraz powi¹zany z nimi system rejestracji produkcji obs³uguj¹cy wagi i skanery kodów kreskowych umieszczonych na pojemnikach (np. wózki farszowe i wêdzarnicze). Osi¹gniêcie takiego "pokrycia" zak³adu systemem ERP ³atwiejsze jest w zak³adach wyspecjalizowanych, gdzie wystêpuje wiêksza stabilnoœæ procesów technologicznych. Je eli produkcja realizowana jest w oparciu o wskazania systemu - nie ma problemów z w³aœciwym "zaadresowaniem" ka dego z dokumentów RW (podanie symbolu asortymentu, który zu yje surowiec lub pó³produkt). Je eli wiemy zaœ, na co pobieramy surowiec, potrafimy wyliczyæ koszt rzeczywisty w klasyczny sposób. Nie potrzebujemy nawet do tego receptury, która by³a wprawdzie wykorzystywana, ale wczeœniej, podczas planowania produkcji i generowania zadañ produkcyjnych. Wyliczony koszt mo e odnosiæ siê do asortymentu, mo na te uszczegó³owiæ go do ka dej z produkowanych serii. System Rozliczenia Kosztów Produkcji to wisienka na torcie. Nie mo e istnieæ samodzielnie bez fundamentu jakim jest system ERP Impuls EVO firmy BPSC. Dystrybucja, gospodarka materia³owa, modu³y finansowo-ksiêgowe, a przede wszystkim system zarz¹dzania produkcj¹ procesow¹ to podstawa. Warto zastanowiæ siê tak e nad wdro eniem systemu wagowego, który u³atwia standaryzacjê procesów oraz kapitalnie uszczelnia proces produkcyjny. Œwiat jest pe³en nieudanych wdro eñ systemów ERP, dlatego oprócz innowacyjnych i efektywnych mechanizmów, równie wa ne jest ich w³aœciwe wdro enie. Wdro enie, które z jednej strony wska e procesy przedsiêbiorstwa, które warto zmieniæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ metodologi¹ systemów ERP i przyjêtymi standardami. Z drugiej jednak dostrze e to co w firmie unikalne i co czêsto stanowi o jej konkurencyjnej przewadze. Warto dla takich procesów modyfikowaæ system, bo tak jak nie ma dwu identycznych sposobów liczenia kosztów, tak nie ma te dwu firm o identycznej kulturze i organizacji. BPSC nie oferuje produktu, oferuje rozwi¹zania. Rozwi¹zania, które naprawdê dzia³aj¹, zwiêkszaj¹c potencja³ rynkowy przedsiêbiorstw produkcyjnych. Œwiadcz¹ o tym opinie naszych klientów oraz pozycja, któr¹ zajmuje BPSC na rynku rozwi¹zañ dla bran y miêsnej. Czêstym zjawiskiem w bran y miêsnej jest ró ny stopieñ zinformatyzowania poszczególnych obszarów produkcyjnych. Przyk³adowo, w sposób bardziej ogólny rejestrowana jest dzia³alnoœæ w obszarze przygotowania przypraw i solanek, szczegó³owo zaœ w obszarze podstawowym obejmuj¹cym peklowniê, farszowniê, nadziewanie i wydzia³ konfekcji. W RKP Impuls EVO mo liwe jest podejœcie hybrydowe. Wydzia³y i magazyny z obszaru przygotowania przypraw i solanek liczyæ mo emy metod¹ pojedynczej "czarnej skrzynki". Wydzia³y peklownia, farszu i nadziewania oddzielnie, w oparciu o rejestracjê receptur alternatywnych na dokumentach PW, a wydzia³ konfekcji metod¹ dok³adn¹ na podstawie powi¹zania na RW. Uzyskujemy jednostkowy koszt rzeczywisty ka dego asortymentu (serii) rozbity na elementy kosztowe, który bilansuje siê w skali ca³ego przedsiêbiorstwa. Koszt, o którym powiedzieæ mo na, e policzony zosta³ w najlepszy z mo liwych sposobów.

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności Załącznik nr 2 Zasady przyznawania autoryzacji dla zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących oraz autoryzacji receptury produktów pośrednich 1. Autoryzację w ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/08423/14/02/14 Nr zlecenia/szkody: Data zlecenia: 14-02-2014 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Marcin Migdalski PKO Leasing

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Autor: El bieta Kafarowska, Jacek Sztyler ISBN: 978-83-246-2013-5 Format: A5, stron: 96 Rewizor GT to nowoczesny system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i œrednich

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie

Informacje o omawianym programie. Założenia programu omawianego w przykładzie 1 Komunikacja człowiek - komputer Przedmiot: Komunikacja człowiek - komputer Ćwiczenie: 3 Temat dwiczenia: Projektowanie interfejsu programu typu bazodanowego dr Artur Bartoszewski CZĘŚD I analiza przykładowego

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:.. Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy.

Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Materiały szkoleniowe dla partnerów. Prezentacja: FIBARO a system grzewczy. Twój inteligentny system grzewczy Inteligentny system grzewczy to w pełni zautomatyzowany system sterowania i monitoringu ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo