Ile to kosztuje? Korzyœci dla Klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ile to kosztuje? Korzyœci dla Klienta"

Transkrypt

1 Ile to kosztuje? czyli o skutecznym narzêdziu do rozliczania kosztów wytworzenia wyrobu w bran y miêsnej, na bazie modu³u RKP systemu IMPULS EVO firmy BPSC Ile to kosztuje? To pytanie proste i oczywiste. Przeciêtnie zorganizowane gospodarstwo domowe odpowiada na nie bez wiêkszego trudu i czyni to wiele razy w ci¹gu miesi¹ca. Ile kosztowa³y nasze wakacje? Proszê bardzo, sumujemy koszty dojazdu, zakwaterowanie, koszt posi³ków oraz pieni¹dze wydane na lody dla dzieci i odpowiedÿ gotowa. Ile kosztuje roczna eksploatacja samochodu? Wystarczy dodaæ koszty paliwa, przegl¹dy, naprawy oraz ubezpieczenie. Bardziej zaawansowani dorzuc¹ jeszcze utratê rynkowej wartoœci samochodu w ci¹gu mijaj¹cego roku, uwzglêdniaj¹c w ten sposób koszty amortyzacji. Jakby nie by³o, odpowiedÿ jest z regu³y szybka i wiarygodna. Ile to kosztuje - to podstawowy paradygmat domowej ekonomii, najczêœciej zadawane pytanie. Uzyskana odpowiedÿ ma olbrzymi¹ moc sprawcz¹. Decyduje o sprawach ma³ych i du ych. O wyborze towaru na sklepowej pó³ce i o zasadniczych yciowych kwestiach jak miejsce zamieszkania i kupno mieszkania. To normalne, e ten naturalny sposób oceny op³acalnoœci podejmowanych dzia³añ przenoszony jest na grunt przedsiêbiorstwa produkcyjnego. Pytanie "ile kosztowa³ nas w tym miesi¹cu produkowany batonik" nie dziwi i wydaje siê wci¹ pytaniem oczywistym i prostym. Niestety odpowiedÿ nie jest ju ani oczywista, ani prosta je eli np. weÿmiemy pod uwagê fakt, e firma, prócz batoników, produkuje jeszcze 300 innych asortymentów, zatrudnia kilkaset osób, a procesy zakupu towarów i surowców i procesy ich utylizacji s¹ przesuniête w czasie. Stosunkowo naj³atwiej uchwyciæ koszty rzeczywiste w firmach wytwarzaj¹cych drogie i skomplikowane urz¹dzenia, których proces produkcyjny trwa ca³e tygodnie lub miesi¹ce. Np. producent samolotów pasa erskich bez trudu powinien odpowiedzieæ na pytanie ile kosztowa³ go konkretny egzemplarz. Wystarcz¹ do tego standardowe mechanizmy dekretacji dokumentów ksiêgowych. To tak jakby wszystkie dokumenty zwi¹zane z produkcj¹ pojedynczego samolotu wrzucaæ do jednego koszyka. Korzyœci dla Klienta Pe³na funkcjonalnoœæ systemu ERP Elastycznoœæ w okreœleniu zakresu funkcjonalnego wdro enia Dodawanie kolejnych funkcji wraz z rozwojem skali dzia³alnoœci Zdalny dostêp do informacji z ro nych obszarów funkcjonalnych systemu ERP Dostosowanie funkcjonalne platformy www do potrzeb informacyjnych u ytkowników Zestawienie w jednym miejscu informacji operacyjnych, zarz¹dczych i rynkowych, równie z zewnêtrznych witryn www Dojœcie do danych Ÿród³owych - mechanizm drill down Wykorzystanie mechanizmów workflow i sharepoint do komunikacji miêdzy u ytkownikami Zainteresowa³ Ciê system Impuls EVO? Wype³nij formularz on-line i umów siê na prezentacjê!

2 Sytuacja komplikuje siê, gdy mamy do czynienia z produkcj¹ seryjn¹. Producent samochodów, nie jest ju w stanie dekretowaæ dokumentów z tak¹ dok³adnoœci¹. Czêsto jest to trudne w odniesieniu do ca³ych serii, nie mówi¹c ju o pojedynczym egzemplarzu. Np. reflektory, które zostan¹ zu yte do ca³odobowej produkcji, mog¹ byæ pobrane z magazynu jednym dokumentem RW. Na szczêœcie w sukurs przychodz¹ tu standardowe metody wypracowane w metodologii MRP. Precyzyjne receptury i technologie, w po³¹czeniu z rejestracj¹ zleceñ produkcyjnych stanowi¹ olbrzymi¹ si³ê. Oczywiœcie kosztu egzemplarza (o konkretnym numerze seryjnym) nie poznamy, ale koszt œredni dla ca³ej partii jak najbardziej. Generalnie obowi¹zuje tu zasada, e im d³u szy okres rozliczeniowy, tym wyliczenie bardziej precyzyjne. W praktyce optymalnym okresem jest miesi¹c rozliczeniowy, w którym, z natury rzeczy, zamykane s¹ procesy gospodarcze. W przedsiêbiorstwach wykorzystuj¹cych system ERP Impus EVO, œredniomiesiêczny koszt pojedynczego egzemplarza to wielkoœæ naprawdê wiarygodna. Sposoby liczenia kosztów rzeczywistych komplikuj¹ siê jeszcze bardziej w przedsiêbiorstwach, w których mamy do czynienia z produkcj¹ procesow¹. Posiada ona nastêpuj¹ce cechy: procesy technologiczne maj¹ nieodwracalny charakter - wyprodukowanych wyrobów (pó³wyrobów) nie da siê ponownie roz³o yæ na elementy sk³adowe, ró ne asortymenty produkowane s¹ z tych samych surowców, a zasilanie surowcowe ma charakter ci¹g³y, co uniemo liwia precyzyjne uchwycenie momentu zakoñczenia produkcji jednego asortymentu i rozpoczêcia drugiego, stosowane s¹ zamienniki - ten sam wyrób powstaæ mo e z ró nych surowców. Klasycznym przyk³adem produkcji procesowej s¹ procesy technologiczne zachodz¹ce w przemyœle miêsnym. Nawet bez g³êbszej analizy, intuicyjnie wyczuwalne jest, e liczenie rzeczywistego kosztu jednostkowego to naprawdê rzecz niebanalna. Tym bardziej, e mamy tu do czynienia z jeszcze jednym, utrudniaj¹cym zadanie czynnikiem. To niestabilnoœæ surowca, która w po³¹czeniu z jego nietrwa³oœci¹ i ograniczonymi mo liwoœciami magazynowania, wymusza zmiany asortymentowe i recepturowe w planach produkcyjnych. Przyk³adowo planujemy produkcjê kie³basy, któr¹ umownie nazwiemy "kie³bas¹ wykwintn¹". Je eli w trakcie produkcji oka e siê, e dostarczony surowiec nie spe³nia wymaganych dla niej parametrów, ad hoc podejmowana jest decyzja o zu yciu go do produkcji innego wyrobu np. do "kie³basy zwyczajnej". To decyzja logiczna i racjonalna z punktu widzenia funkcjonowania firmy, optymalizuj¹ca sumaryczne koszty wytwarzania. "Optymalizacja" ta oznacza jednak utratê wa nych informacji. Gubimy powi¹zanie sk³adnika z wyrobem, przez co typowy dla systemów ERP, model liczenia kosztów rozsypuje siê w py³. Mo na by³oby w tym momencie zakoñczyæ ten artyku³ stwierdzaj¹c, e wyliczenie takie jest niemo liwe i zainteresowanym wystarczyæ powinny sumaryczne wartoœci elementów kosztowych dostêpne w module finansowo-ksiêgowym. Tak by³oby w odniesieniu do wiêkszoœci systemów klasy ERP. Nie dotyczy to jednak systemu Impuls EVO. W firmie BPSC ju dawno dostrzegliœmy si³ê jednostkowego wyliczenia kosztowego per asortymenty. Wyliczenie takie otwiera zupe³nie nowe perspektywy analityczne umo liwiaj¹c pokazanie zestawienia z zakresu rentownoœci, praktycznie w ka dym z mo liwych uk³adów (np. na klienta, sprzedawcê, region). Wystarczy proste zderzenie wartoœci sprzeda y (iloœæ * cena) z kosztem z danego miesi¹ca (iloœæ * koszt jednostkowy). Naprawdê jest siê o co biæ. Jednak, aby rezultat koñcowy by³ mo liwy do zaakceptowania, zarówno przez dzia³ sprzeda y, dzia³ controllingu jak i dzia³ ksiêgowoœci, konieczne jest nowe - innowacyjne - podejœcie do tego zagadnienia. Oferuje je system Rozliczenia Kosztów Produkcji (RKP) bêd¹cy elementem zintegrowanego systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Impuls EVO firmy BPSC. Zdaniem Klienta " Zale a³o nam na rozwi¹zaniu kompleksowym w pe³ni zintegrowanym z innymi systemami, które by³y niezbêdne dla naszej dzia³alnoœci - np. systemem wagowym czy systemem do obs³ugi magazynu. Alternatyw¹ do zakupu dobrego systemu ERP, renomowanego producenta, by³ zakup prostego tzw. systemu pude³kowego. Po analizie odrzuciliœmy jednak to rozwi¹zanie. Wybraliœmy system oferowany przez BPSC. Firma ta posiada bardzo bogate doœwiadczenie we wdro eniach w spó³kach przetwórstwa spo ywczego." Andrzej Bi³ek, G³ówny Informatyk, MitMar "Wdro enie sytemu Impuls przebiega³o w dwóch etapach. Szczególnym wyzwaniem okaza³o siê przeprowadzenie drugiego etapu zwi¹zanego z powstaniem nowego zak³adu produkcyjnego w UjeŸdŸcu Ma³ym. Uruchomienie ci¹gu technologicznego w zak³adzie wi¹za³o siê z implementacj¹ systemu informatycznego koordynuj¹cego dzia³anie wdro onego w pierwszym etapie pakietu wspomagaj¹cego zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem - Impuls /BPSC/ z system wagowo-pomiarowym w obszarze produkcji /BPSC/ oraz systemem automatyki przemys³owej." Krzysztof Wachowski, Wiceprezes Zarz¹du, Dyrektor ds. Finansowych, Tarczyñski S.A. "Gdyby nie by³o rozwi¹zania informatycznego firma nie by³aby w stanie podo³aæ obs³udze zarówno logistycznej jak i ksiêgowej wzrastaj¹cej liczby dokumentów sprzeda y. Tym bardziej, e struktura zamówieñ jest bardzo z³o ona - od ma³ych do bardzo du ych i skomplikowanych" Anna Giewon, Specjalista ds. Controllingu Finansowego, Virtu

3 Impuls EVO dla bran y miêsnej to: Ogólna idea zaimplementowana w systemie RKP sprowadza siê do zasady: zaadresowane koszty nale y przypisaæ do konkretnego wyrobu, a pozosta³e rozrzuciæ po ca³ych grupach. Oczywiœcie w mo liwie inteligentny sposób, na jaki pozwalaj¹ tylko informacje zgromadzone w zintegrowanym systemie zarz¹dzania Impuls EVO. Co ciekawe, nie jest wa ne, w którym miejscu przebiega ta granica. RKP jest na tyle elastyczny, e mo liwe jest wy³uskanie wszystkiego co mo na przypisaæ do wyrobu, a sama implementacja przebiegaæ mo e iteracyjnie. Zaczynaj¹c od modelu ogólnego mo na w kolejnych podejœciach sukcesywnie go uszczegó³awiaæ, przesuwaj¹c granicê pomiêdzy kosztem zaadresowanym, a kosztem rozrzucanym. Rzecz jasna jest jakieœ minimum, aby liczyæ cokolwiek. Minimum tym jest istnienie receptury dla produkowanych asortymentów. Dobrze te gdy istniej¹ jakieœ opisy technologiczne. Nie jest to wymóg specjalnie wyœrubowany, gdy modu³y produkcyjne to ju praktycznie standard w systemach IT eksploatowanych w bran y miêsnej. Ale po kolei. W jaki sposób pokazaæ mo na jednostkowy koszt wyrobu za zadany okres? Pierwsza najprostsza metoda polega na pokazaniu go w ujêciu kalkulacyjnym. Opisy recepturowo - technologiczne wystarczy uzupe³niæ o dane cennikowe, by otrzymaæ wielkoœæ nazywan¹ kosztem planowanym, tzw. kalkulacjê. Koszt planowany to nie to samo co koszt rzeczywisty i ten oczywisty fakt podnoszony jest czêsto przy ocenie przydatnoœci tej metody w analizach rentownoœci. Dominuje pogl¹d, e to z³e podejœcie. Nies³usznie, gdy z doœwiadczeñ wdro eniowych firmy BPSC wynika, i przy dobrze opisanych (i co wa ne, na bie ¹co aktualizowanych) recepturach mo na w ten sposób uzyskaæ wiele interesuj¹cych i wiarygodnych analiz z zakresu rentownoœci. Tym bardziej je eli, zamiast korzystaæ ze statycznych cenników, zastosujemy zaimplementowane w systemie Impuls, mechanizmy wyliczania ceny w oparciu o rzeczywist¹ wycenê dokumentów RW. Innymi s³owy, dla ka dego sk³adnika z receptury zbieramy wszystkie dokumenty RW z zadanego okresu, ich sumaryczn¹ wartoœæ dzielimy przez sumaryczn¹ iloœæ, otrzymuj¹c œredni¹ cenê przetwarzanego surowca. Warto podkreœliæ, e cena ta jest wielkoœci¹ rzeczywist¹, co w zasadniczy sposób zmienia charakter wyliczeñ. Otrzymane w ten sposób koszty jednostkowe, s¹ bardzo bliskie kosztom rzeczywistym i w przedsiêbiorstwach o ustabilizowanej produkcji i œciœle przestrzeganych recepturach mog³yby staæ siê podstawowym sposobem liczenia rentownoœci. Mog³yby, gdyby nie ich wzmiankowana wczeœniej cecha - to nie s¹ koszty rzeczywiste. W tym miejscu konieczna jest drobna dygresja. Precyzyjna definicja jednostkowego kosztu rzeczywistego w zasadzie nie istnieje. To pojêcie pierwotne, którego w zasadzie definiowaæ nie trzeba (koñ jaki jest ka dy widzi). Niby tak jest. Proszê jednak zwróciæ uwagê na fakt, e tak naprawdê, to co nazywamy w przedsiêbiorstwie kosztem rzeczywistym jest tak naprawdê mniejszym lub wiêkszym przybli eniem. Nawet producent samolotów nie jest w stanie w pe³ni zaadresowaæ wszystkich elementów kosztowych wystêpuj¹cych w procesie wytwarzania, z dok³adnoœci¹ do pojedynczego egzemplarza. Amortyzacja, koszty wydzia³ów pomocniczych, koszty pracowników nieprodukcyjnych i wiele, wiele innych zawsze rozrzucane s¹ kluczem. Oczywiœcie skala tego "procederu" roœnie wraz ze wzrostem iloœci produkowanych asortymentów i spadkiem ich jednostkowej ceny (du e iloœci egzemplarzy o niskiej wartoœci). Skrajnym przypadkiem jest produkcja procesowa, która wystêpuje w przemyœle miêsnym. odwzorowanie przep³ywu materia³owego w pe³nej strukturze wydzia³ów i magazynów produkcyjnych, dowolna iloœæ alternatywnych receptur dla ka dego wyrobu, drzewiasta struktura receptur, rejestracja i precyzyjna analiza œcie ki produktu (traceability), narzêdzia planistyczne pozwalaj¹ce tworzyæ zadania dla stanowisk w ci¹gu produkcyjnym, szacowanie kosztu wytworzenia, reagowanie na zmiany cen surowców lub technologii wytwarzania, wspomaganie realizacji wymagañ systemu jakoœci (HACCP), automatyzacja ewidencji procesów produkcyjnych, bie ¹ca informacja o stanie realizacji procesów, centralna obs³uga zadañ, receptur, zamówieñ dla wszystkich terminali, ³atwa rozbudowa systemu o nowe urz¹dzenia, wspó³praca z urz¹dzeniami rejestruj¹cymi (terminale dotykowe, wagi, czytniki kodów kreskowych, urz¹dzenia etykietuj¹ce, terminale bezprzewodowe), zestaw realizowanych czynnoœci dopasowany do konkretnego stanowiska rejestruj¹cego, rozbudowana obs³uga systemu kodów kreskowych, planowanie tras i rozliczenie kosztów transportu, sprawna kontrola nad opakowaniami, etykietowanie z wykorzystaniem aktualnych informacji o klientach, zamówieniach, produktach, sk³adach i alergenach, planowanie i rozliczenie rozbioru.

4 Pomimo braku precyzyjnej definicji, pojêcie kosztu jednostkowego jest jednak u ywane, a s³u by ksiêgowe nie maj¹, z regu³y, problemów z odró nieniem tego, co planowane od tego, co rzeczywiste. Jaka jest w takim razie najwa niejsza cecha kosztu rzeczywistego? Zdaniem ni ej podpisanego, jest ni¹ fakt bilansowania siê kosztu w skali ca³ego przedsiêbiorstwa. W obszarze kosztów materia³owych oznacza to, w pewnym uproszczeniu, e suma wyprodukowanych asortymentów przemno ona przez ich jednostkowy koszt rzeczywisty, powinna daæ sumaryczn¹ wielkoœæ kosztu materia³owego, która prezentowana jest w sprawozdaniach ksiêgowych. Mo na w tym momencie zauwa yæ, e dla analiz marketingowych cecha ta nie jest najwa niejsza. Czêsto ciekawsze wnioski wyci¹gn¹æ mo na ze sprawozdañ bazuj¹cych na koszcie kalkulacyjnym ni bilansuj¹cym siê koszcie rzeczywistym z nieprecyzyjnymi mechanizmami kluczowania. Có z tego, gdy i tak jako bardziej wiarygodny uznany zostanie ten drugi. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Wymieniê jeden - wyliczenie jednostkowe burzy czêsto, utrwalone w przedsiêbiorstwie wyobra enie o rentownoœci produkowanych asortymentów. atwo zakwestionowaæ np. analizê zyskownoœci dla konkretnego klienta, je eli poka e siê, e w skali ca³ej firmy wyliczenie jest "b³êdne". Dotykamy w tym momencie jednego wa nego problemu. Je eli chcemy aby na podstawie kosztu jednostkowego podejmowane by³y wa ne biznesowe decyzje np. o zaprzestaniu produkcji nierentownego asortymentu, albo podniesienia cen dla nierentownego kontrahenta, musi on byæ powszechnie akceptowany. W³aœnie takich informacji dostarcza system RKP - modu³ systemu IMPULS EVO firmy BPSC. wyliczyæ rozk³ad jego zu ycia w poszczególnych wyrobach. Z jednej strony, wyroby (dla rzeczywiœcie wyprodukowanych iloœci) rozwijane s¹ do samego do³u, na podstawowe sk³adniki materia³owe. Ka dy sk³adnik jest sumowany, dziêki czemu dowiadujemy siê ile nale a³o go zu yæ dla zdanych na magazyn wyrobów. W koñcu, iloœæ surowca, dla ka dego z wyrobów, dzielona jest przez sumê i otrzymujemy jego procentowy udzia³ per wyrób. Z drugiej strony, na podstawie wycenionych dokumentów RW liczona jest rzeczywista iloœæ i wartoœæ pobranego surowca. Trzeba jeszcze przemno yæ t¹ wartoœæ przez wyliczony udzia³, by dla ka dego wyrobu otrzymaæ jednostkowy koszt surowca. Inaczej ni przy koszcie kalkulacyjnym (liczonym wg rzeczywistych cen z dokumentów RW), koszt ten jest kosztem, który siê bilansuje, co spodoba siê zapewne ka demu ksiêgowemu. Metoda "czarnej skrzynki" jest dobra w sytuacji stosunkowo niewielkich odchyleñ od receptur podstawowych, wed³ug których robione jest rozwiniêcie. Je eli odstêpstw jest du o, rezultat mo e byæ niezadawalaj¹cy. Np. permanentne u ywanie farszu przypisanego recepturowo "kie³basie wykwintnej" do produkcji "kie³basy zwyczajnej", spowoduje kosztowe doci¹ enie tej pierwszej i odchudzenie drugiej. W takiej sytuacji wyliczenie nale y zmodyfikowaæ. Metoda z grubsza pozostaje taka sama, ale rozwiniêcie recepturowe robione jest osobno dla ka dego wydzia³u (jeden poziom). W wyniku takiego rozwiniêcia otrzymujemy œrednie jednostkowe koszty pó³wyrobów, które nastêpnie u ywane s¹ do wyliczeñ nastêpnego poziomu. Dziêki takiemu podejœciu rozwiniêcie recepturowe uwzglêdni odmienn¹ metodê materia³ow¹ (produkcja wg innej receptury). Rzecz jasna wymaga to lepszej organizacji firmy i wiêkszego wysi³ku na wydziale produkcyjnym. Odstêpstwo od receptury podstawowej trzeba zarejestrowaæ - najlepiej poprzez zdefiniowanie alternatywnych metod materia³owych i wpisywanie ich numerów na dokumencie PW. RKP to rozwi¹zanie elastyczne - w dwu wymiarach. Mo na inaczej zdefiniowaæ je dla ka dej firmy, a w jej obrêbie inaczej podejœæ do ka dego z wydzia³ów produkcyjnych. Wszystko zale y od charakteru przedsiêbiorstwa oraz od zaawansowania komputerowych metod wspomagania procesu produkcyjnego. Rozpatrzmy dwa skrajne przypadki koncentruj¹c siê na najistotniejszym elemencie kosztowym, jakim jest koszt materia³owy. Pierwszy to zak³ad miêsny bez szczegó³owej rejestracji procesów produkcyjnych. Za³ó my dodatkowo, e realizuje on pe³en cykl od rozbioru do produkcji wyrobów gotowych, a niestabilnoœæ surowca i koniecznoœæ jego pe³nego zagospodarowania powoduje niestabilnoœæ produkcji i czêste zmiany w planach. Wydzia³ produkcyjny ma k³opoty z rejestracj¹ zmian, a w pe³ni wiarygodne s¹ tylko dokumenty pobrania surowca z magazynu surowców i zdania produktów do magazynu wyrobów gotowych. Optymalnym podejœciem jest, w takiej sytuacji, implementacja metody tzw. "czarnej skrzynki". Podobnie jak w podejœciu kalkulacyjnym, wykorzystujemy si³ê tkwi¹c¹ w zapisach recepturowych. Potrzebne s¹ nam one do tego, aby dla ka dego surowca

5 I tak, poma³u przesuwamy siê w kierunku drugiego typu zak³adu miêsnego. To zak³ad, który oprócz standardowych modu³ów systemu Impuls EVO takich jak: gospodarka materia³owa, dystrybucja, ksiêgowoœæ czy te kadry-p³ace, wykorzystuje tak e zaawansowane narzêdzia do zarz¹dzania produkcj¹ procesow¹ (z magazynami produkcyjnymi i definicj¹ przep³ywów), mechanizmy planowania i generowania zadañ produkcyjnych oraz powi¹zany z nimi system rejestracji produkcji obs³uguj¹cy wagi i skanery kodów kreskowych umieszczonych na pojemnikach (np. wózki farszowe i wêdzarnicze). Osi¹gniêcie takiego "pokrycia" zak³adu systemem ERP ³atwiejsze jest w zak³adach wyspecjalizowanych, gdzie wystêpuje wiêksza stabilnoœæ procesów technologicznych. Je eli produkcja realizowana jest w oparciu o wskazania systemu - nie ma problemów z w³aœciwym "zaadresowaniem" ka dego z dokumentów RW (podanie symbolu asortymentu, który zu yje surowiec lub pó³produkt). Je eli wiemy zaœ, na co pobieramy surowiec, potrafimy wyliczyæ koszt rzeczywisty w klasyczny sposób. Nie potrzebujemy nawet do tego receptury, która by³a wprawdzie wykorzystywana, ale wczeœniej, podczas planowania produkcji i generowania zadañ produkcyjnych. Wyliczony koszt mo e odnosiæ siê do asortymentu, mo na te uszczegó³owiæ go do ka dej z produkowanych serii. System Rozliczenia Kosztów Produkcji to wisienka na torcie. Nie mo e istnieæ samodzielnie bez fundamentu jakim jest system ERP Impuls EVO firmy BPSC. Dystrybucja, gospodarka materia³owa, modu³y finansowo-ksiêgowe, a przede wszystkim system zarz¹dzania produkcj¹ procesow¹ to podstawa. Warto zastanowiæ siê tak e nad wdro eniem systemu wagowego, który u³atwia standaryzacjê procesów oraz kapitalnie uszczelnia proces produkcyjny. Œwiat jest pe³en nieudanych wdro eñ systemów ERP, dlatego oprócz innowacyjnych i efektywnych mechanizmów, równie wa ne jest ich w³aœciwe wdro enie. Wdro enie, które z jednej strony wska e procesy przedsiêbiorstwa, które warto zmieniæ zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ metodologi¹ systemów ERP i przyjêtymi standardami. Z drugiej jednak dostrze e to co w firmie unikalne i co czêsto stanowi o jej konkurencyjnej przewadze. Warto dla takich procesów modyfikowaæ system, bo tak jak nie ma dwu identycznych sposobów liczenia kosztów, tak nie ma te dwu firm o identycznej kulturze i organizacji. BPSC nie oferuje produktu, oferuje rozwi¹zania. Rozwi¹zania, które naprawdê dzia³aj¹, zwiêkszaj¹c potencja³ rynkowy przedsiêbiorstw produkcyjnych. Œwiadcz¹ o tym opinie naszych klientów oraz pozycja, któr¹ zajmuje BPSC na rynku rozwi¹zañ dla bran y miêsnej. Czêstym zjawiskiem w bran y miêsnej jest ró ny stopieñ zinformatyzowania poszczególnych obszarów produkcyjnych. Przyk³adowo, w sposób bardziej ogólny rejestrowana jest dzia³alnoœæ w obszarze przygotowania przypraw i solanek, szczegó³owo zaœ w obszarze podstawowym obejmuj¹cym peklowniê, farszowniê, nadziewanie i wydzia³ konfekcji. W RKP Impuls EVO mo liwe jest podejœcie hybrydowe. Wydzia³y i magazyny z obszaru przygotowania przypraw i solanek liczyæ mo emy metod¹ pojedynczej "czarnej skrzynki". Wydzia³y peklownia, farszu i nadziewania oddzielnie, w oparciu o rejestracjê receptur alternatywnych na dokumentach PW, a wydzia³ konfekcji metod¹ dok³adn¹ na podstawie powi¹zania na RW. Uzyskujemy jednostkowy koszt rzeczywisty ka dego asortymentu (serii) rozbity na elementy kosztowe, który bilansuje siê w skali ca³ego przedsiêbiorstwa. Koszt, o którym powiedzieæ mo na, e policzony zosta³ w najlepszy z mo liwych sposobów.

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo