impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?"

Transkrypt

1 impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie projektami. Wspomaga budżetowanie i kontroling budów. W czytelnym układzie planowano-wykonano ocenisz stan realizacji i poniesione koszty. System pozwala zarządzać personelem, logistyką, produkcją i sprzedażą. Nasz moduł Finansowo Księgowy jako jeden z nielicznych w kraju posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych Polskich.

2 impuls powerproject jak zwiększyć zyski? Ogromną większość polskich przedsiębiorstw budowlanych czeka mniej lub bardziej gruntowna reorganizacja. Wiele z nich rozpoczęło już prace nad obniżeniem kosztów produkcji oraz usystematyzowaniem metod zarządzania budowami. Nieliczne podjęły trud wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych, których celem jest zarządzanie posiadanymi zasobami, pełna kontrola kosztów i organizacja wszystkich prowadzonych projektów w kontekście stanu firmy i aktualnej oraz planowanej płynności finansowej. Podstawowe problemy zarządzania zyskiem we współczesnych polskich przedsiębiorstwach budowlanych można zawrzeć w kilku punktach: trudności w porównywaniu wartości planowanych i aktualnie realizowanych przed zakończeniem budowy, gdyż działy przygotowania produkcji i realizacji tworzą niezależnie swoje wersje dokumentów dotyczących tej samej budowy; brak rygorów planowania, a co za tym idzie, brak standardowych dokumentów dotyczących planowania i raportowania poniesionych nakładów. Stan ten uniemożliwia monitorowanie zużycia zasobów, ale w szczególności brak jest metod zestawiania poniesionych nakładów z pracą wykonaną; opóźniona informacja o poniesionych nakładach w obszarze rozliczeń pracy ludzi i sprzętu uniemożliwia centralną optymalizację działań szczególnie w przypadkach gdy konieczna jest ściślejsza kontrola terminów realizacji z uwzględnieniem terminów pośrednich. Jest oczywiste, że jedynie zgodność struktur danych powstających w trakcie planowania, realizacji i kontroli procesu budowlanego pozwoli w pełni panować nad kosztami przedsięwzięcia, a także jako organizacyjny bonus umożliwi stworzenie odpowiedniej płaszczyzny komunikacji pomiędzy działami ofertowania, przygotowania produkcji, realizacji i kontrolingu. Dzięki temu wszyscy uprawnieni pracownicy firmy w swoich zakresach obowiązków będą mogli pracować na tym samym zbiorze danych. co oferujemy? np. w zakresie zarządzania produkcją budowlaną proponujemy: standaryzację dokumentów kalkulacyjnych; synchronizację kalkulacji i harmonogramów wykonawczych; standaryzację dokumentów planistycznych; wyeliminowanie wykonywania tych samych czynności w różnych działach; standaryzację technik raportowania z placów budów; wdrożenie skutecznej metody raportowania z budów, zarówno stanu zaawansowania robót, jak i poniesionych nakładów: pracy ludzi, pracy sprzętu oraz zabudowanych materiałów; usystematyzowanie obiegu informacji dotyczącej zarządzania projektami; podporządkowanie systemu zarządzania projektami celom nadrzędnym w firmie; wdrożenie kontrolingu operacyjnego budów. i m p u l s p o w e r p r o j e c t obejmuje wszystkie istotne procesy w firmie budowlanej i posiada rozwiązania pozwalające na monitorowanie oraz kontroling kontraktów budowlanych, kontrolę wyników poszczególnych działów i całej firmy.

3 wszystkie dane w jednym miejscu

4 System jest w pełni zgodny z wymaganiami polskiego prawa i dostosowany do prawodawstwa unijnego. Jako jeden z nielicznych posiada Rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obowiązująca w całej aplikacji zasada bieżącej rejestracji zdarzeń gospodarczych bez konieczności natychmiastowego dekretowania dokumentów zapewnia ciągłą kontrolę sytuacji finansowej firmy. Do szczególnych zalet systemu należy m.in. możliwość rejestrowania obrotów w dowolnych walutach oraz wielość sprawozdań. System posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają osobom nieuprawnionym przegląd lub modyfikację określonych danych. Wszystkie zapisy w systemie dokumentowane są w sposób pozwalający na identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację. Księgi rachunkowe W systemie mogą być prowadzone księgi wielu jednostek gospodarczych. Każdej z nich można przyporządkować odrębny plan kont. W przypadku grupy kapitałowej możliwe jest automatyczne sporządzenie wymaganych sprawozdań, nawet jeżeli w każdej z jej jednostek stosowany jest inny plan kont. Wykorzystując zdefiniowane zestawienia system automatycznie odczyta odpowiednie wartości z wybranego planu kont. Kasy Moduł Kasy pozwala na prowadzenie dowolnej liczby kas, w tym kas walutowych. System pozwala na automatyzację dekretów. Po zarejestrowaniu wszystkich dowodów raporty są zamykane, automatycznie dekretowane i księgowane. Program automatycznie wylicza i dekretuje różnice kursowe dla kas walutowych. Maksymalne bezpieczeństwo danych kasowych zapewnione jest dzięki sprawnemu mechanizmowi przydzielania uprawnień do wprowadzania i przeglądania informacji. Podpowiedzi, kontrola poprawności danych i automatyczne tworzenie dekretów znacznie skraca czas potrzebny na rejestrowanie danych i skutecznie zapobiega ewentualnym pomyłkom. 6. Finanse Księgowość Koszty Dekretację na konta uzupełniono o tzw. klasyfikatory, czyli dodatkowe kryteria rozbudowujące analitykę kont, np o stanowiska kosztów kontrahentów lub jednostek organizacyjnych. Dzięki temu, że system przechowuje dane z wielu lat obrotowych, użytkownik może w każdej chwili przejrzeć dane z lat ubiegłych lub np. na okres budowy. Oprócz podstawowego okresu sprawozdawczego w roku obrotowym, aplikacja obsługuje również dowolnie zdefiniowane okresy dodatkowe konieczne do wykonania analiz i sprawozdań. Księgowanie odbywa się w kilku wariantach. Użytkownik może zdecydować czy chce księgować dowody wybranego rodzaju, z wybranego dnia, przedziału czasowego, czy też wygenerowane przez wybranego operatora. Szczególną zaletą systemu są Automaty księgowe, które istotnie skracają czas potrzebny na wykonanie operacji księgowych np: kopiowania dowodów, stornowania dowodów, księgowania różnic kursowych, księgowania różnic kursowych na podstawie salda konta na dzień bilansowy, przeksięgowania obrotów lub sald kont wynikowych na konto rozliczenia wyniku finansowego i inne. Moduł wyposażono również w mechanizm pozwalający na przeniesienie bilansu zamknięcia starego roku do ksiąg nowego roku. Możliwe jest to nawet w przypadku gdy zmieniono plan kont Do każdego dokumentu zakupu można przypisać schemat dekretacji. Konstrukcja schematów umożliwia poprawne dekretowanie dokumentów o różnych formach płatności, także gotówkowych. Możliwe jest rozliczanie dostaw jeszcze niezafakturowanych oraz materiałów w drodze. System pozwala na rejestrację zobowiązań wobec urzędu celnego w rejestrze zakupów z importu oraz rejestrowanie danych koniecznych do sporządzenia deklaracji Intrastat i kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów zakupu lub sprzedaży automatycznie tworzony jest rejestr VAT. Banki Można dokonywać automatycznej dekretacji zarejestrowanych wyciągów i pojedynczych operacji bankowych. Przelewy tworzone są wstępnie w kartotece przelewów, gdzie można je przeglądać i analizować według różnych kryteriów (wg terminów płatności, odbiorców, kwot itp.). Po podjęciu decyzji o realizacji wybranej paczki przelewów, automatycznie wydawana jest dyspozycja dokonania przelewów. W zależności od przyjętej metody system drukuje paczkę przelewów lub przekazuje dyspozycję do odpowiedniego systemu homebanking, kierując się rachunkiem bankowym, z którego przelew będzie zrealizowany. Współpraca z systemami bankowymi obejmuje również możliwość automatycznego zaczytania zrealizowanych przez bank operacji. Automatyczne dekretowanie wyciągów bankowych odbywa się na podstawie opisu, jakim opatrzone są przelewy wysłane do banku. Rejestry sprzedaży Schematy dekretacji można przypisać do produktu lub usługi, rejestrowane dowody mogą być dekretowane na bieżąco. System zapisuje w księgach rachunkowych dowody księgowe wynikające z dekretacji dokumentów sprzedaży. Na podstawie nieuregulowanych dokumentów sprzedaży tworzone są należności. System może wystawić dowody kasowe dla dokumentów zapłaconych gotówką. Podobnie jak w przypadku zakupu, system rejestruje dane konieczne do sporządzenia deklaracji Intrastat oraz kwartalnej informacji podsumowującej. Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami System wyposażony jest w raporty służące do bieżącej analizy rozrachunków wg różnych kryteriów. Dane mogą być przeglądane i analizowane w rozbiciu na nieuregulowane, przeterminowane lub według struktury wiekowej. System oferuje obsługę kompensat, przychodzących i wychodzących not odsetkowych oraz monitów. Koszty System posiada mechanizmy wiążące koszty rodzajowe z kosztami według miejsc powstawania i typów działalności. Nie ma ograniczeń poziomów analityki. Istnieje także możliwość międzyokresowego rozliczenia kosztów. Można sporządzać zestawienia kosztów w różnych układach (rodzajowym, kalkulacyjnym, koszty stałe/zmienne, według miejsc powstawania) oraz prowadzić analizy rentowności sprzedaży według stanowisk kosztów lub innych centrów kosztów. Zmiany w wykazie stanowisk kosztów nie wymagają przebudowy planu kont. We współpracy z modułem planistycznym można generować raporty kosztów ponoszonych na poszczególnych budowach w przejrzystym układzie planowano-wykonano. Formę i treść sprawozdań można konfigurować stosownie do potrzeb. System pozwala przeprowadzić analizy porównawcze z kilku lat obrotowych i okresów sprawozdawczych. Każdy z modułów ma wasne raporty, łącznie jest ich ponad 100. Raporty mogą być eksportowane do MS Excel lub Star Office.

5 obejmuje wszystkie istotne procesy w firmie budowlanej i posiada rozwiązania pozwalające na monitorowanie oraz kontroling kontraktów budowlanych, kontrolę wyników poszczególnych działów i całej firmy. Proces realizacji kontraktu W procesie oferowania w systemie impuls powerproject tworzy się i zbiera kalkulacje i harmonogramy ofertowe. Dopracowana graficznie forma wydruków programu może stanowić podkreślenie profesjonalizmu przy sporządzaniu oferty. Nawiasem mówiąc: w momencie wykonywania projektu kontraktowego wskazane byłoby określenie nie tylko wartości sprzedaży wyspecyfikowanych elementów (najczęściej wymagane przez inwestora), lecz również wartości planowanych kosztów. Projekt zawierający zarówno wartości robót jak i przewidywanych kosztów może stanowić istotną pomoc podczas negocjacji kontraktowych, umożliwiając szybką ocenę wpływu negocjowanych warunków na płynność finansową przedsięwzięcia. ofertowanie realizacja monitoring i kontrolig operacyjny Równolegle do procesu realizacji powinien być prowadzony proces monitorowanie realizacji w odniesieniu do sporządzonych w systemie ustaleń budżetowych, limitów użycia zasobów, ustaleń terminowych i technologicznych. Warto zwrócić uwagę, że proces ten może i powinien być częścią systemu ISO z serii 9000:200 W systemie impuls powerproject kierownicy budów są wyposażeni w narzędzie umożliwiające rejestrację wszystkich zdarzeń na placu budowy i elektroniczną komunikację z centralą tak, aby dane z realizacji były dostępne w systemie znajdującym się w centrali firmy. W procesie realizacji kontraktu w systemie impuls powerproject są przeprowadzane m. in. procedury, których celem jest stworzenie formalnie zapisanego i zatwierdzonego planu produkcji z wyodrębnionymi zadaniami i oznaczonymi dla nich przewidywanymi (planowanymi) terminami realizacji oraz kosztami i przychodami. tj. budżetu realizacji kontraktu. Integralnymi elementami takiego zapisu są limity użycia materiałów, limity użycia ludzi i sprzętu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Dzięki przyjętej filozofii w systemie impuls powerproject etap rozliczenia projektu jest wspomagany praktycznie od rozpoczęcia realizacji i skutkuje na koniec szczegółową informacją o wyniku kontraktu, uzyskanych współczynnikach wydajności na całym kontrakcie, jego etapach i poszczególnych zadaniach kontraktu. W systemie są rejestrowane wszystkie zdarzenia mające wpływ na wynik przedsięwzięcia. rozliczenie projektu Obszary zastosowań systemu planistycznego w procesach zarządzania produkcją budowlaną: planowanie terminów i ograniczeń czasowych realizacji kontraktów; ustalenie zależności logicznych i technologicznych w realizacji działań; planowanie i zatwierdzenie nakładów koniecznych na realizację działań, w tym w szczególności: nakładów kapitałowych; nakładów pracy ludzi, sprzętu i transportu, nakładów materiałowych; i planowanych przychodów uzyskiwanych z tytułu realizacji projektu; analizy przebiegów czasowych wszelkich planowanych wartości i optymalizacja planu realizacji pod kątem obciążenia zasobów (ludzi, sprzętu, dostaw materiałów) i przepływów finansowych; ustalanie budżetów na realizację zadań, ustalenie limitów użycia wszystkich zasobów i działań krytycznych; rejestracja zdarzeń na placu budowy, w tym w szczególności: rejestracja postępu prac realizacyjnych i monitorowanie realizacji w odniesieniu do opracowanego uprzednio planu; rejestracja czasu pracy ludzi i sprzętu oraz rejestracja zużycia materiałów w odniesieniu do kart limitowych budżetu; kontrola finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych i ciągłe analizy średnich kosztów na elementach typowych i nietypowych robót; prognozy rozwoju kosztów na projektach, analizy planów finansowych i zasadności działań naprawczych; zbieranie danych historycznych realizowanych kontraktów i tworzenie baz danych średnich pracochłonności cen jednostkowych na elementach typowych i nietypowych robót. Zmiany w środowiskach biznesowych następują coraz szybciej. Sprawia to, iż firmy są pod nieustanną presją realizacji przedsięwzięć i zachowania wszystkich założeń technicznych oraz kontroli dostępnego budżetu. Jednocześnie należy brać pod uwagę nieustające zmiany wymagań klientów i duże spektrum konkurencyjnych ofert. Obecnie firmy kładą coraz większy nacisk na zarządzanie projektami i zaczynają rozumieć jego krytyczną rolę. Coraz częściej tworzone są interdyscyplinarne zespoły, dzięki którym rośnie potencjał firmy. Koordynacja prac staje się w tym momencie kluczowym elementem powodzenia projektów.

6 Harmonogramy realizacyjne, budżet, limity użycia ludzi, sprzętu i materiałów muszą być podstawą prowadzenia monitoringu budów. Tylko tak można kontrolować koszty przedsięwzięć. Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania planowanego wyniku finansowego przedsięwzięcia jest staranne przygotowanie planu produkcji i zdefiniowaniu założeń budżetowych. Dopiero tak przygotowany projekt może stać się przedmiotem kontroli realizacji. Wtedy dopiero można prowadzić analizy możliwości uzyskania oszczędności lub poszukiwania optymalnych pod względem kosztów rozwiązań. Sporządzane plany i wyznaczane wzorce stanowią w dalszej przyszłości punkt wyjścia do prowadzenia kontrolingu kontraktów aktywnego, wybiegającego stale w przyszłość sterowania przebiegiem realizacji kontraktu. System impuls powerproject przejmuje dane z większości polskich systemów kosztorysowych i kalkulacji excelowych umożliwiając stworzenie programu realizacji kontraktu, w których ujęte są planowane nakłady robocze, użycie materiałów i sprzętu. System umożliwia planowanie etapowe, np. zgodne z terminarzem spływania dokumentacji technicznej inwestycji. Program pozwala modelować pracę zasobów pozwalając na odwzorowanie przyczynowo-skutkowej zależności pomiędzy wydajnością pracy zasobów, a czasem trwania realizacji zadania. Możliwe jest tworzenie harmonogramów ofertowych, rzeczowo-finansowych, realizacyjnych oraz harmonogramów dostaw materiałów i dostępności maszyn. W systemie można tworzyć karty pracy przeznaczone zarówno dla placów budów jak i dla pracowników biurowych wszystkich szczebli. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie realizacji zużycia materiałów, użycia zasobów ludzkich i maszyn na placu budowy oraz tworzenie wszelkich raportów. Standaryzacja dokumentów przygotowania produkcji System impuls powerproject umożliwia wdrożenie w firmie budowlanej systemu zarządzania projektami w sposób najbardziej zgodny z celami biznesowymi przedsiębiorstwa wspierając powstanie jednolitych procedur i szablonów dokumentów, tak planistycznych, jak i kontrolingowych odpowiednich dla organizacji przedsiębiorstwa. W systemie rejestrowane są umowy realizacyjne, aneksy, protokoły odbiorów zarówno własne, jak i podwykonawców oraz inne dokumenty konieczne dla sprawnej realizacji kontraktu. System umożliwia jednoczesną współpracę planistów przy planowaniu skomplikowanych realizacji. Planowanie produkcji budowlanej Budżetowanie Wczesne planowanie kosztów produkcji pozwala na szybką ocenę wpływu negocjowanych warunków kontraktowych na przewidywany wynik finansowy. System pozwala na uzyskanie danych wyjściowych do opracowania planu finansowego dzięki przejęciu danych z systemów kosztorysowych i kalkulacji wykonanych w Excelu co znacznie przyspiesza stworzenie harmonogramów. ofertowych, rzeczowo-finansowych i realizacyjnych. W systemie można szybko stworzyć budżet realizacji projektu uwzględniający wszystkie aspekty placu budowy, technologię produkcji i ustalenia kontraktu. W systemie można stworzyć wszystkie dokumenty budżetu realizacji np tzw. karty limitowe użycia materiałów, ludzi i sprzętu oraz odpowiednie harmonogramy realizacji. Odpowiednio wdrożony system pozwala uzyskać podstawy do wyliczenia kosztów finansowania projektu budowlanego jeszcze w trakcie ofertowania. ekran Tworzenie nowego projektu na podstawie umowy i/lub aneksu w kontekście planu produkcyjnego całej firmy z konsoli menedżera projektów. ekran Przejęcie kosztorysu do harmonogramu realizacyjnego wraz z kalkulowanymi nakładami pracy ludzi, sprzętu i użycia materiałów. ekran Przypisanie sprzętu do szablonu harmonogramu realizacyjnego.

7 W trakcie ralizacji projekt sterowany jest na podstawie budżetu i harmonogramu realizacyjnego, który jest regularnie uzupełniany danymi o postępie prac, ponoszonych kosztach i pracy zasobów. Na podstawie tych raportów wyznaczany jest aktualny stan projektu. Monitoring realizacji kontraktów Harmonogram realizacyjny jest podstawą kontroli stanu wykonania Program umożliwia wizualizację meandrowych linii postępu prac oraz stworzenia planowanego, lub postulowanego rozkładu kosztów przedsięwzięcia w układzie budżetowym. Taki model pozwala prognozować końcowy wynik finansowy w sposób ciągły w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także ułatwia analizę porównawczą kosztów planowanych z postulowanymi i postulowanych z rzeczywistymi daje tym samym możliwość szczegółowej kontroli finansowej przedsięwzięcia oraz tworzy materiał do analizy następnych kontraktów. Moduł OST ProjectReporter umożliwia tworzenie raportów w dowolnym układzie danych zarówno z jednej budowy, jak i ze wszystkich łącznie, pozwalając śledzić na bieżąco planowane i postulowane wyniki całej firmy. Programy te stosowane w odpowiedni sposób pozwalają na udoskonalenie metod planowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Tworzone plany realizacji muszą uwzględniać własne możliwości i pozwalać oceniać zagrożenia. Stanu takiego nie można osiągnąć prowadząc jedynie planowanie życzeniowe. Plany muszą opierać się na możliwie realnych przesłankach i muszą być wykonywane w powiązaniu z analizą możliwości ich wykonania. W dalszych krokach można udoskonalić sposób rejestracji rzeczywistych zdarzeń na placu budowy oraz wprowadzić analizę porównawczą planu i jego wykonania. Możliwość takiej organizacji firmy jest nie do przecenienia. Raporty z placów budów System impuls powerproject rozwiązuje problem raportowania z placów budów przy pomocy narzędzia OST ProjectManager, którego funkcjonalność wspiera kierownika budowy podczas wszystkich etapów pracy nad realizacją kontraktów. Dzięki systematycznemu raportowaniu możliwe jest w systemie porównanie stanu postulowanego z rzeczywistym. Tworzone jest ono w postaci tabelarycznych raportów zarówno dla bieżącego jak i wcześniejszych okresów. Porównanie z pierwotnie planowanym rozwojem przerobu pokazuje odchylenia od planu pierwotnego i daje możliwość wczesnego podjęcia efektywnych środków zaradczych. Można szybko obejrzeć projekt, który przedstawiać powinien wszystkie zdarzenia aktualnego roku, miesiąca i w czasie całego okresu budowy. Uwzględnione są przy tym zarówno wpływy jak i wydatki. Dzięki temu w każdym momencie stoi do dyspozycji aktualna informacja o stanie projektu. System impuls powerproject wspiera pracę w środowisku rozproszonym dając narzędzie kierownikom budów, którzy z jednej konsoli na placu budowy będą mogli przyporządkować pracowników, rejestrować czas ich pracy lub rejestrować pracę sprzętu w zestawieniu ze stworzonymi uprzednio kartami pracy. Z tej samej konsoli można wystawić zapotrzebowanie materiałowe, skontrolować czy wszystkie zasoby są używane zgodnie z przyznanymi limitami i czy budowa jest realizowana zgodnie z przyznanym budżetem. W systemie można zestawić raporty porównujące planowane i rzeczywiste koszty realizacji poszczególnych obiektów, etapów lub zadań realizacyjnych. impuls powerproject pozwala na tworzenie zestawień planowanych i użytych materiałów, pokazując różnice tych wartości procentowo lub ilościowo. System umożliwia porównanie pracochłonności poszczególnych zadań realizacyjnych, obiektów/ etapów kontraktu lub całości inwestycji i stworzenie takich zestawień w czytelnym układzie planowano-wykonano W systemie można zdefiniować ogromną ilość widoków tabelarycznych pozwalających szefom projektów na bieżąco analizować każdy aspekt realizowanego przedsięwzięcia. Kompleksowe dane na temat zdarzeń, które zaszły na każdym placu budowy umożliwiają ocenę pracy kierowników budów i rozwoju sytuacji finansowej i organizacyjnej na każdej budowie i na wszystkich budowach. Czytelne raporty pozwalają zarządowi szybko analizować sytuację i skutecznie reagować na zagrożenia na poszczególnych odcinkach. System umożliwia szybkie wykonanie rzetelnych analiz przepływów gotówkowych, tak przed, jak i w trakcie realizacji projektu budowlanego. Moduł planistyczny systemu impuls powerproject był używany do planowania i monitorowania prac przy realizacji tunelu pod kanałem La Manche. ekran Przykładowy widok analityczny - porównanie kosztów planowanych rzeczywistych na pewnym etapie realizacji kontraktu. ekran Lista kart pracy. Karty pracy wypełnia kierownik budowy lub jego asystent, te dane są przekazywane do centrali, do modułu Kadrowo-Płacowego. Karty są podstawą rozliczeń z pracownikami i elementem oceny rozwoju kosztów realizacji. ekran Przykładowy raport: porównanie kosztów: planowany, postulowany i rzeczywisty. ekran Przykładowy raport: Analiza odchyleń pracochłonności planowanej i rzeczywistej.

8 Kontroling jest możliwy tylko wtedy gdy istnieje możliwość porównania planu i jego realizacji. W systemie plany tworzy się w sposób zunifikowany w całej firmie, tak aby dane z placów budów mogły być odniesione do preliminarza. Wszystkie dane w jednym miejscu Zintegrowany system informatyczny impuls powerproject umożliwia bieżący kontroling projektów i firmy. Stworzone do tego celu narzędzia są łatwe w obsłudze, a integracja systemu umożliwia dostęp do potrzebnych danych za przysłowiowym jednym kliknięciem. Zwiększa to w istotny sposób szybkość uzyskiwania danych i umożliwia dynamiczną reakcję na wszelkie organizacyjne lub finansowe zagrożenia na kontraktach. Analiza wartości uzyskanej W trakcie analiz wykorzystywać można proste mechanizmy porównawcze i nowoczesną metodę Analizy Wartości Uzyskanej (Earned Value Analisys) z użyciem dowolnej wersji projektu. System impuls powerproject daje możliwość porównywania różnych stanów projektu z różnych etapów realizacji stając się podstawą bieżącego szacowania wyników każdej z budów prowadzonych w przedsiębiorstwie. Porównanie stanu postulowanego z rzeczywistym tworzone jest w postaci tabelarycznych raportów zarówno dla bieżącego jak i wcześniejszych okresów. Porównanie z preliminarzem pokazuje odchylenia od planu pierwotnego i daje możliwość wczesnego podjęcia efektywnych środków zaradczych. Uwzględnione są przy tym zarówno wpływy jak i wydatki. Analiza danych historycznych W systemie impuls powerproject istnieje możliwość zbierania, porównywania i poddawania obliczeniom statystycznym danych historycznych z wszystkich prowadzonych budów w celu wyciągnięcia cen jednostkowych zarówno robót typowych jak i nietypowych. Moduł kontrolingowy systemu planistynicznego oferuje wielowymiarowe analizy wszystkich danych zebranych podczas realizacji dzięki monitorowaniu prac na placach budów. Takie dane to nieocenione źródło informacji dla działu ofertowania, który dzięki temu może z powodzeniem konkurować w przetargach. Takie informacje są również bardzo istotne dla działu kontraktacji, który udzielając upustów będzie miał najdokładniejsze możliwe dane o przewidywanych kosztach kontraktu. Kontroling realizacji kontraktów ekran Kodowanie zadań harmonogramu realizacyjnego wg KNR/ KNP/KSNR umożliwia aktualizację katalogu nakładów roboczych o wskaźniki wydajności charakterystyczne dla konkretnej firmy budowlanej Znormalizowany zapis projektów realizacji i jej parametrów w formie elektronicznej, umożliwia sprawne przeprowadzenie analiz porównawczych każdego projektu. System udostępnia wszystkie dane konieczne do stworzenia całego pakietu raportów kontrolingowych. Tworzone w systemie impuls powerproject dokumenty są podstawą do rozliczeń, tak w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji Oczywiście nie tylko porównanie kosztów planowanych i poniesionych jest ważne. Cała proces prowadzenia inwestycji od oferty, aż do końcowego rozliczenia jest istotny, wszelkie bowiem opóźnienia robót, zmiany wymagań inwestora, również warunki pogodowe mają wpływ na koszty. Z tego właśnie powodu warto jest pokusić się o posiadanie swoistej historii choroby wszystkich istotnych wydarzeń lub dokumentów od kosztorysu ofertowego poczynając, przez wszystkie wersje harmonogramów i odbiory robót, aż do ostatecznych rozliczeń powykonawczych włącznie. Finanse Księgowość i Koszty CRM Gospodarka Materiałowa Kontroling Kadry i Płace Zarządzanie Projektem Monitorowanie Produkcji Budżetowanie Planowanie Aby wdrożyć w firmie budowlanej kontroling projektów realizujemy następujące zadania organizacyjne i wdrożeniowe: standaryzację dokumentów kalkulacyjnych; zapewnienie synchronizacji kalkulacji i harmonogramów wykonawczych; standaryzację dokumentów planistycznych; wdrożenie systemu zarządzania projektami; wyeliminowanie wykonywania tych samych czynności w różnych działach; standaryzację technik raportowania z placów budów; wdrożenie skutecznej metody raportowania z budów, zarówno stanu zaawansowania robót, jak i poniesionych nakładów: pracy ludzi, pracy sprzętu oraz zabudowanych materiałów; usystematyzowanie obiegu informacji dotyczącej zarządzania projektami; podporządkowanie systemu zarządzania projektami celom nadrzędnym w firmie; wdrożenie kontrolingu operacyjnego budów; wdrożenie systemu raportowania umożliwiającego tworzenie wszelkich raportów porównawczych pozwalających na ocenę wydajności pracy, użycia zasobów, poniesionych kosztów i stanu finansowego poszczególnych i wszystkich kontraktów lub inwestycji własnych.

9 System impuls powerproject obsługuje cały proces logistyczny w przedsiębiorstwie budowlanym od stworzenia limitów nateriałowych na podstawie budżetu, przez harmonogram dostaw, generowanie zapotrzebowań z placów budów, obsługę zapytań od dostawców, ocenę ofert, aż do przyjęcia na magazyn i rejestrację zużycia materiału na placach budów Gospodarka materiałowa Inwentaryzacja Pełną kontrolę nad stanami magazynowymi ułatwia sprawne przeprowadzanie inwentaryzacji. System pozwala na realizowanie inwentaryzacji w sposób kompletny, ciągły lub wyrywkowy. Jeżeli zdecydujemy się na inwentaryzację kompletną aplikacja automatycznie zablokuje obroty na wybranym magazynie lub miejscu składowania na czas jej trwania. System generuje wszystkie związane z inwentaryzacją dokumenty arkusze spisu z natury, tabulogramy oraz protokoły różnic inwentaryzacyjnych. Automatycznie tworzy także dokumenty magazynowe dla niedoborów lub nadwyżek inwentaryzacyjnych. Gospodarka Materiałowa Moduł dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości oraz lokalizacji zapasów i towarów, rejestrując transakcje magazynowe i ruch związanych z nimi dokumentów. System obsługuje dowolną liczbę magazynów, także wirtualnych, i prowadzi wyceny według różnych metod. Pozwala identyfikować osoby wystawiające dokumenty, przyjmujące i wydające pozycje z magazynów. W module rejestrowane są oferty dostawców i składane zamówienia zakupu. Tu także odbywa się analiza rzeczywistej realizacji dostaw na place budów. System umożliwia budowanie schematów dekretacji dla poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych i ich dekretację do systemu finansowo księgowego w ramach poszczególnych magazynów. Gwarantuje także rzeczywiste odzwierciedlenie wielkości zapasów z uwzględnieniem placów budów dzięki sprawnemu przeprowadzeniu inwentaryzacji. Pełna Integracja modułu Gospodarka Materiałowa z pozostałymi aplikacjami systemu Impuls Powerproject pozwala na automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w oparciu o dokumenty powstające w powiązanych modułach. Pracę z systemem znacznie ułatwia rozwinięta współpraca z zewnętrznymi urządzeniami rejestracji danych wagami, czytnikami kodów kreskowych itp. Ewidencja stanów magazynowych i wyceny Ewidencja i kontrola stanów oraz obrotów magazynowych może odbywać się z dokładnością do miejsca składowania, numeru serii i daty ważności. Dodatkowe zdefiniowanie minimalnego lub maksymalnego poziomu zapasów danego indeksu umożliwia raportowanie jego przekroczenia. Warta podkreślenia jest dostępna w systemie możliwość analizowania struktury wiekowej zapasów. Szczegóły informacji o stanach magazynowych można prześledzić przeglądając wpływające na nie dokumenty magazynowe. W zależności od potrzeb odbywa się to na różnym poziomie szczegółowości np. w relacji ilościowej lub ilościowo wartościowej, łącznie z dotarciem do podglądu dokumentu źródłowego. Aplikacja pozwala na wybór strategii ustalania wartości rozchodu. Wyceny mogą być wykonywane według wielu metod np. FIFO, cen średnich ważonych czy cen rzeczywistych. System impuls powerproject wspomaga cały proces zakupu materiałów, począwszy od wygenerowania zapotrzebowania na placu budowy poprzez rejestrację i analizę ofert dostawców w dziale zaopatrzenia, aż po kontrolę stopnia realizacji zamówień i terminów płatności zobowiązań. Aplikacja korzysta ze wspólnych dla całego systemu katalogu kontrahentów i indeksów magazynowych. Podstawą do stworzenia zamówienia zakupu mogą być zarówno potrzeby planowanej produkcji jak i tzw. zamówienia wewnętrzne, czyli zapotrzebowania na materiały poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy. Aplikacja stanowi źródło informacji na temat potencjalnych dostawców i złożonych przez nich ofert. Wykorzystując kartotekę ofert dostawców gromadzi się zagregowane dane na temat oferowanych przez nich towarów oraz proponowanych warunków handlowych. Rejestrowanie ofert otrzymanych od dostawców odbywa się według określonych przez użytkownika kryteriów i pozwala na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny, czasu realizacji, terminu płatności, wielkości partii czy kosztów transportu. Porównując oferty w łatwy sposób można wybrać dostawcę, który w danym momencie oferuje najlepsze warunki dostawy. System umożliwia, automatyczne lub manualne, utworzenie dokumentu materiałowego przyjęcia na magazyn, powstanie dokumentu księgowego, aktualizację stanów magazynowych i cen oraz rzeczywiste odzwierciedlenie kosztów zakupu. Istotnym elementem aplikacji jest kontrola jakości dostaw wybranych indeksów. Dokumenty, na których zdefiniowano pozycje podlegające kontroli mogą być zrealizowane tylko pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania wskazanego w nich parametru. Kontrola negatywna automatycznie uniemożliwia obrót danym indeksem materiałowym. Właściwie prowadzona kontrola jakości ma olbrzymie znaczenie dla sprawnej realizacji funkcji produkcji, a co z tym związane także dla dostosowania do norm jakości ISO. ekran Obsługa dokumentu RW w module Gospodarki materiałowej. Integracja danych logistycznych z informacjami pochodzącymi z pozostałych modułów systemu impuls powerproject umożliwia tworzenie wszechstronnych raportów i analiz, w tym np. raportu zużycia materiałów na placach budów. Raporty funkcjonujące w systemie Gospodarka Materiałowa podzielone są na grupy tematyczne. System umożliwia także tworzenie własnych raportów.

10 System odzwierciedla strukturę firmy, uwzględnia wszystkie potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa budowlanego. Ułatwia rozwiązywanie problemów przed jakimi stają obecnie służby kadrowo-płacowe. Kadry Kartoteka gromadzi m.in.: informacje o członkach rodziny pracownika (nazwisko, imię, stopień pokrewieństwa, pobierane zasiłki, informacje o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie); informacje o przebiegu zatrudnienia (kolejne umowy zawierane z pracownikiem, w tym umowy cywilno prawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie, informacje o przyczynach zmian warunków zatrudnienia, wielkości i rodzaju stawki, szczególnych warunkach pracy) dla jednej osoby mogą istnieć równorzędne zatrudnienia, np. dodatkowa umowa na 1\4 etatu. Przy rejestrowaniu umów cywilno-prawnych system podpowiada, jakie ubezpieczenia są obowiązkowe; informacje o okresach pracy w bieżącym zakładzie i poza zakładem pracy wraz z ich kwalifikacją do odpowiednio zdefiniowanego stażu (program sam nalicza staże na podstawie zarejestrowanych zatrudnień); informacje o wykształceniu, uprawnieniach i kwalifikacjach pracowników. Jest też możliwość samodzielnego zdefiniowania rodzajów kwalifikacji i parametrów je charakteryzujących; dane ubezpieczeniowe pracowników (stopień niepełnosprawności, tytuł ubezpieczenia, świadczenia ZUS, ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, informacje o przekroczeniu rocznej podstawy składek); informacje o zajęciach sądowych i potrąceniach; informacje o karach i nagrodach (rodzaj i wartość kary lub nagrody, data, od której obowiązuje)i; dane o cechach pracowników - funkcja pozwala na definiowanie dowolnych, indywidualnych cech pracowników; informacje o ekwiwalentach za niewykorzystany urlop; informacje o stosunku do służby wojskowej (kategoria, numer książeczki wojskowej, WKU, przydział mobilizacyjny); Na podstawie danych z Kartoteki Osobowej możliwe jest tworzenie różnego rodzaju zestawień i raportów umożliwiających dogłębną analizę potencjału kadrowego firmy. Kadry Płace Dokumenty płacowe: w łatwy i szybki sposób tworzymy w systemie dokumenty płacowe będące zbiorami informacji o kilku elementach wynagrodzenia dla każdego lub określonej grupy pracowników, wybranej jednostki organizacyjnej lub grupy hierarchicznie uporządkowanych jednostek. Szybki dostęp do informacji o składnikach wynagrodzeń pracowników i ich analiza w różnych przekrojach umożliwia wdrożenie systemu wynagrodzeń motywacyjnych lub programów lojalnościowych. Rozliczanie kosztów: rozliczanie kosztów wynagrodzeń ułatwia planowanie kosztów osobowych. Dokładne rozliczanie wynagrodzeń pracowników odbywa się poprzez odpowiednie ich zaksięgowanie w systemie finansowo-księgowym. Każdemu pracownikowi, także każdemu składnikowi płacowemu można przypisać konta księgowe i schematy dekretacji. Każdej jednostce przypisane jest stanowisko kosztów. Kalkulację kosztów stosuje się dla roku rozrachunkowego i dla danego planu kont. Umożliwia to definiowanie pozycji kalkulacyjnej konkretnego składnika płacowego. Tworzenie i emitowanie przelewów: system ułatwia wykonywanie przelewów, zarówno dla pracowników, jak i w ramach rozliczeń podatkowych. Przelewy mogą być emitowane indywidualnie lub zbiorczo. Program generuje przelewy papierowe lub dzięki współpracy z systemami bankowymi, elektroniczne. Sposób wypłaty dla poszczególnych pracowników może być uzależniony od ich indywidualnych preferencji. Pracownik może zadeklarować maksymalną kwotę jaka ma zostać przelana na jego ROR. Kartoteka przelewów pozwala na przeglądanie przelewów w podziale na zrealizowane i niezrealizowane. Dokumenty do ZUS i Urzędu Skarbowego: na podstawie danych z systemu można automatycznie generować dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS i US. System współpracuje z programem Płatnik. Drukowanie dokumentów i raportów: w systemie impuls powerproject tworzone są różnego rodzaju dokumenty (umowy, przelewy, zeznania do ZUS i US, listy płac itp.). Na podstawie zarejestrowanych danych można generować wiele raportów. Program ułatwia drukowanie dokumentów (w tym seryjnych) i raportów. Wydruki w zależności, indywidualnych wymagań użytkownika, mogą mieć formę graficzną lub tekstową. System usprawnia planowanie i rejestrację czasu pracy. Możliwa jest codzienna rejestracja rzeczywistego czasu pracy pracowników liniowych na placach budów w postaci kart pracy. System pozwala na podział wynagrodzenia w układzie np: godziny plus premia lub rejestrację godzin nadliczbowych dając elastyczne narzędzie służące do kształtowania wynagrodzeń. Integracja z modułem monitoringu robót budowlanych OST ProjectManager skraca prace z tym związane do minimum. Płace Moduł obsługuje wszelkie zagadnienia związane z rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń. Na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach oblicza wartość wynagrodzenia, wysokość składek do ZUS i na ubezpieczenia zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Możliwość indywidualnego definiowania składników płacowych i wyznaczania dowolnej liczby formuł wyliczania wynagrodzeń pozwala na obsługę różnych systemów płacowych. Określone w systemie algorytmy zawierają standardowe schematy obliczania płac dla poszczególnych list. Listy można tworzyć w zależności od potrzeb, osobno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowy cywilno - prawne, a także z podziałem na pracowników fizycznych i umysłowych. Algorytmy te mogą być modyfikowane i przystosowywane do potrzeb firmy. Dla każdego pracownika możemy obliczyć jedną główną listę płac i nieograniczoną liczbę list dodatkowych. Stworzone listy przechowywane są przez dowolnie długi okres, co pozwala na analizę wynagrodzeń w czasie dla wszystkich lub wybranych pracowników. Użytkownik ma możliwość zmiany wartości składników płacowych w ramach wybranej listy płac. Zmiana może nastąpić o określoną kwotę lub o wybraną wartość procentową. Dane o wysokości wynagrodzenia, długości i przyczynie nieobecności są podstawą do obliczenia wartości przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego. Obsługa pożyczek i kasy zapomogowo-pożyczkowej System w znacznym stopniu ułatwia ewidencjonowanie i rozliczanie pożyczek udzielonych zarówno pracownikom, jak i osobom, które nie są zatrudnione w danej firmie. Rozliczanie pożyczek może odbywać poprzez listy płac lub przez ręczną rejestrację spłat kolejnych rat. W tym pierwszym przypadku program sam rozpoznaje czy dany pracownik zaciągnął pożyczkę, czy jej spłata nie została zawieszona lub umorzona. W podobny sposób odbywa się obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej.

11 Odpowiednie wykorzystanie posiadanej wiedzy umożliwia znacznie lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów, stosowanie skuteczniejszych narzędzi marketingowych i ciągłą poprawę poziomu obsługi klienta CRM Zarządzanie relacjami z klientami i podwykonawcami Serwis Zarządzanie bazą klientów CRM rejestruje przebieg wszystkich kontaktów z klientami i podwykonawcami oraz przechowuje wszystkie dokumenty związane z ich obsługą. Gromadzone w jednym miejscu informacje odzwierciedlają cały proces współpracy z klientem począwszy od rozmów handlowych, poprzez realizację zamówienia, po opiekę serwisową. Moduł CRM znacznie usprawnia i optymalizuje pracę handlowców. Ułatwia planowanie, organizowanie i analizę wszystkich działań zachodzących w procesie sprzedaży. Współdziałanie z systemem finansowo-księgowym umożliwia także ścisłą kontrolę kosztów wszelkich działań. Dogłębnej analizie procesów sprzedaży służą ponadto zdefiniowane w systemie raporty kontrolne dotyczące np. ilości, rodzaju i jakości kontaktów z klientem w przedziale czasu, czy wartości i struktury sprzedaży. Zarządzanie zadaniami biura i pracowników działów technicznych Do najważniejszych narzędzi ułatwiających organizację pracy należą w systemie Kalendarz i Harmonogram Zasobów. W Kalendarzu rejestrowane są wszelkie informacje o planowanych spotkaniach, kontaktach i zadaniach do wykonania. Wpisy w kalendarzu mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie. Każdemu zadaniu możemy przypisać określony priorytet. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia może również dokonać wpisu do kalendarza innej osoby. Podobnie wygląda to w przypadku ustawiania przypomnień dotyczących zaplanowanych zadań, które użytkownik widzi w momencie zalogowania do systemu. Kontakty z klientami mogą być realizowane według zdefiniowanego dla danej firmy cyklu sprzedaży. Zakładając nowy projekt handlowiec określa m.in. planowaną wartość kontraktu, oraz planowaną datę zakończenia rozmów. handlowych. Informacje te wykorzystywane są później m.in. do prognozowania sprzedaży. W trakcie trwania cyklu rejestrowane są wszystkie kontakty z klientem, związane z nimi dokumenty, jak również informacje na temat działań konkurencji. W zależności od stopnia zaawansowania cyklu sprzedaży handlowiec decyduje, w jaki etap ustalonego schematu weszły negocjacje. Zamykając cykl podaje przyczynę jego zamknięcia i ew. wnioski. Kompleksowe dane na temat zdarzeń, które zaszły w danym cyklu sprzedaży umożliwiają dogłębną ocenę pracy handlowców, uwzględniającą np. częstotliwość spotkań z klientami i ich efektywność, jak również ocenę stopnia w jakim produkty firmy spełniają oczekiwania klientów. Do standardowych raportów dostępnych w systemie należą m.in.: Ocena kontaktów z klientem, Analiza zyskowności klientów, Analizy struktury i dynamiki bazy klientów, Analiza efektywności działań handlowych i marketingowych, Ocena pracy handlowców, Analiza konkurencji, Analiza reklamacji oraz kosztów serwisu. Kontakty z klientami nie kończą się z chwilą złożenia zamówienia. Warunkiem długofalowego sukcesu jest umiejętność utrzymania zadowolonego, lojalnego klienta. Służy temu prowadzenie efektywnej opieki posprzedażowej i serwisowej. System CRM pakietu impuls powerproject w dużej mierze wspomaga te działania. Aplikacja gromadzi wszystkie informacje na temat umów serwisowych i gwarancyjnych rodzaj umowy, okres ważności, opłata, treść umowy itp. Umożliwia rejestrację zamówień, problemów serwisowych i reklamacji klientów oraz zapewnia nadzór nad ich realizacją. Reklamacje są ściśle powiązane z dokumentami sprzedaży lub zleceniami produkcyjnymi, a reklamowane wyroby mogą być rejestrowane z dokładnością do elementów struktur wyrobu. Integracja z systemem finansowo-księgowym pozwala na analizę kosztów reklamacji zarówno w kontekście danego klienta, również w odniesieniu do produktu bądź usługi. Program umożliwia także gromadzenie informacji o zaproponowanych rozwiązaniach problemów klientów. Tworzona w ten sposób baza pozwala na wykorzystanie w przyszłości dotychczasowych doświadczeń serwisowych i skrócenie czasu kolejnych kontaktów. Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów i usług spełniających jego wymagania jest warunkiem sukcesu rynkowego każdej firmy. Aby jednak zrozumieć czego oczekuje klient konieczne jest posiadanie odpowiednio zarządzanego zbioru informacji o rynku, klientach, konkurencji, a także działaniach własnego przedsiębiorstwa.

12 to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. ul. Gałeczki Chorzów tel fax ul. Manifestu Lipcowego 15A Kielce tel fax impuls powerproject to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla budownictwa. Architektura systemu umożliwia zarządzanie projektami, kontroling operacyjny kontraktów aż do poszczególnych zadań na budowie w czytelnym układzie planowano-wykonano. Nasza FK jako jedna z nielicznych posiada Rekomendację Stowarzyszenia Księgowych Polskich. Aby to wszystko zobaczyć wystarczy zaprosić nas na prezentację.

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

... Budżetowanie ... 1

... Budżetowanie ... 1 1 Budżetowanie 3 Budżet ogólny przedsiębiorstwa (MB) 3 Budżety cząstkowe 4 Budżet sprzedaży 4 Budżet kosztów produkcji lub zakupu towarów 4 Budżet kosztów ogólnych 5 Budżet amortyzacji środków trwałych

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 21 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Dystrybucja 3 Katalog kontrahentów 3 Cenniki 4 Zamówienia zakupu 4 Zamówienia klientów 5 Obsługa sprzedaży 7 Opakowania towarów 7 2 Dystrybucja Posiadanie dobrze zorganizowanego i dysponującego kompleksowymi

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/88/2013 Zarządzenie nr 88 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Kwestury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Regulaminie organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej

KSIĘGOWOŚĆ. Oferta kompleksowej obsługi. rachunkowo-księgowej oraz kadrowej KSIĘGOWOŚĆ Oferta kompleksowej obsługi rachunkowo-księgowej oraz kadrowej Chcielibyśmy zaprezentować Państwu OFERTĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI KSIĘGOWEJ. W ramach outsourcingu obsługi rachunkowo-księgowej dostarczamy

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/KF/2016

Zarządzenie nr 3/KF/2016 Zarządzenie nr 3/KF/2016 z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie systemu informatycznego stosowanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentów kadrowo-płacowych. Na podstawie art.10 pkt.2 ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

.: Oprogramowanie MADAR :.

.: Oprogramowanie MADAR :. .: Oprogramowanie MADAR :. Madar 7 INTERNETOWY SYSTEM ERP adresowany jest do firm poszukujących dobrego, zintegrowanego i spójnego rozwiązania do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Księgowość, gospodarka

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne Wstęp Jednym z powodów utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa jest utrzymywanie zbyt wysokich poziomów zapasów,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych

KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych KSIĘGA POMOCNICZA Efektywne narzędzie do księgowania transakcji masowych Wstęp Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo