impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?"

Transkrypt

1 impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie projektami. Wspomaga budżetowanie i kontroling budów. W czytelnym układzie planowano-wykonano ocenisz stan realizacji i poniesione koszty. System pozwala zarządzać personelem, logistyką, produkcją i sprzedażą. Nasz moduł Finansowo Księgowy jako jeden z nielicznych w kraju posiada rekomendację Stowarzyszenia Księgowych Polskich.

2 impuls powerproject jak zwiększyć zyski? Ogromną większość polskich przedsiębiorstw budowlanych czeka mniej lub bardziej gruntowna reorganizacja. Wiele z nich rozpoczęło już prace nad obniżeniem kosztów produkcji oraz usystematyzowaniem metod zarządzania budowami. Nieliczne podjęły trud wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych, których celem jest zarządzanie posiadanymi zasobami, pełna kontrola kosztów i organizacja wszystkich prowadzonych projektów w kontekście stanu firmy i aktualnej oraz planowanej płynności finansowej. Podstawowe problemy zarządzania zyskiem we współczesnych polskich przedsiębiorstwach budowlanych można zawrzeć w kilku punktach: trudności w porównywaniu wartości planowanych i aktualnie realizowanych przed zakończeniem budowy, gdyż działy przygotowania produkcji i realizacji tworzą niezależnie swoje wersje dokumentów dotyczących tej samej budowy; brak rygorów planowania, a co za tym idzie, brak standardowych dokumentów dotyczących planowania i raportowania poniesionych nakładów. Stan ten uniemożliwia monitorowanie zużycia zasobów, ale w szczególności brak jest metod zestawiania poniesionych nakładów z pracą wykonaną; opóźniona informacja o poniesionych nakładach w obszarze rozliczeń pracy ludzi i sprzętu uniemożliwia centralną optymalizację działań szczególnie w przypadkach gdy konieczna jest ściślejsza kontrola terminów realizacji z uwzględnieniem terminów pośrednich. Jest oczywiste, że jedynie zgodność struktur danych powstających w trakcie planowania, realizacji i kontroli procesu budowlanego pozwoli w pełni panować nad kosztami przedsięwzięcia, a także jako organizacyjny bonus umożliwi stworzenie odpowiedniej płaszczyzny komunikacji pomiędzy działami ofertowania, przygotowania produkcji, realizacji i kontrolingu. Dzięki temu wszyscy uprawnieni pracownicy firmy w swoich zakresach obowiązków będą mogli pracować na tym samym zbiorze danych. co oferujemy? np. w zakresie zarządzania produkcją budowlaną proponujemy: standaryzację dokumentów kalkulacyjnych; synchronizację kalkulacji i harmonogramów wykonawczych; standaryzację dokumentów planistycznych; wyeliminowanie wykonywania tych samych czynności w różnych działach; standaryzację technik raportowania z placów budów; wdrożenie skutecznej metody raportowania z budów, zarówno stanu zaawansowania robót, jak i poniesionych nakładów: pracy ludzi, pracy sprzętu oraz zabudowanych materiałów; usystematyzowanie obiegu informacji dotyczącej zarządzania projektami; podporządkowanie systemu zarządzania projektami celom nadrzędnym w firmie; wdrożenie kontrolingu operacyjnego budów. i m p u l s p o w e r p r o j e c t obejmuje wszystkie istotne procesy w firmie budowlanej i posiada rozwiązania pozwalające na monitorowanie oraz kontroling kontraktów budowlanych, kontrolę wyników poszczególnych działów i całej firmy.

3 wszystkie dane w jednym miejscu

4 System jest w pełni zgodny z wymaganiami polskiego prawa i dostosowany do prawodawstwa unijnego. Jako jeden z nielicznych posiada Rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obowiązująca w całej aplikacji zasada bieżącej rejestracji zdarzeń gospodarczych bez konieczności natychmiastowego dekretowania dokumentów zapewnia ciągłą kontrolę sytuacji finansowej firmy. Do szczególnych zalet systemu należy m.in. możliwość rejestrowania obrotów w dowolnych walutach oraz wielość sprawozdań. System posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają osobom nieuprawnionym przegląd lub modyfikację określonych danych. Wszystkie zapisy w systemie dokumentowane są w sposób pozwalający na identyfikację dowodów, a także osoby dokonującej zapisu i przeprowadzającej jego modyfikację. Księgi rachunkowe W systemie mogą być prowadzone księgi wielu jednostek gospodarczych. Każdej z nich można przyporządkować odrębny plan kont. W przypadku grupy kapitałowej możliwe jest automatyczne sporządzenie wymaganych sprawozdań, nawet jeżeli w każdej z jej jednostek stosowany jest inny plan kont. Wykorzystując zdefiniowane zestawienia system automatycznie odczyta odpowiednie wartości z wybranego planu kont. Kasy Moduł Kasy pozwala na prowadzenie dowolnej liczby kas, w tym kas walutowych. System pozwala na automatyzację dekretów. Po zarejestrowaniu wszystkich dowodów raporty są zamykane, automatycznie dekretowane i księgowane. Program automatycznie wylicza i dekretuje różnice kursowe dla kas walutowych. Maksymalne bezpieczeństwo danych kasowych zapewnione jest dzięki sprawnemu mechanizmowi przydzielania uprawnień do wprowadzania i przeglądania informacji. Podpowiedzi, kontrola poprawności danych i automatyczne tworzenie dekretów znacznie skraca czas potrzebny na rejestrowanie danych i skutecznie zapobiega ewentualnym pomyłkom. 6. Finanse Księgowość Koszty Dekretację na konta uzupełniono o tzw. klasyfikatory, czyli dodatkowe kryteria rozbudowujące analitykę kont, np o stanowiska kosztów kontrahentów lub jednostek organizacyjnych. Dzięki temu, że system przechowuje dane z wielu lat obrotowych, użytkownik może w każdej chwili przejrzeć dane z lat ubiegłych lub np. na okres budowy. Oprócz podstawowego okresu sprawozdawczego w roku obrotowym, aplikacja obsługuje również dowolnie zdefiniowane okresy dodatkowe konieczne do wykonania analiz i sprawozdań. Księgowanie odbywa się w kilku wariantach. Użytkownik może zdecydować czy chce księgować dowody wybranego rodzaju, z wybranego dnia, przedziału czasowego, czy też wygenerowane przez wybranego operatora. Szczególną zaletą systemu są Automaty księgowe, które istotnie skracają czas potrzebny na wykonanie operacji księgowych np: kopiowania dowodów, stornowania dowodów, księgowania różnic kursowych, księgowania różnic kursowych na podstawie salda konta na dzień bilansowy, przeksięgowania obrotów lub sald kont wynikowych na konto rozliczenia wyniku finansowego i inne. Moduł wyposażono również w mechanizm pozwalający na przeniesienie bilansu zamknięcia starego roku do ksiąg nowego roku. Możliwe jest to nawet w przypadku gdy zmieniono plan kont Do każdego dokumentu zakupu można przypisać schemat dekretacji. Konstrukcja schematów umożliwia poprawne dekretowanie dokumentów o różnych formach płatności, także gotówkowych. Możliwe jest rozliczanie dostaw jeszcze niezafakturowanych oraz materiałów w drodze. System pozwala na rejestrację zobowiązań wobec urzędu celnego w rejestrze zakupów z importu oraz rejestrowanie danych koniecznych do sporządzenia deklaracji Intrastat i kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie zarejestrowanych dokumentów zakupu lub sprzedaży automatycznie tworzony jest rejestr VAT. Banki Można dokonywać automatycznej dekretacji zarejestrowanych wyciągów i pojedynczych operacji bankowych. Przelewy tworzone są wstępnie w kartotece przelewów, gdzie można je przeglądać i analizować według różnych kryteriów (wg terminów płatności, odbiorców, kwot itp.). Po podjęciu decyzji o realizacji wybranej paczki przelewów, automatycznie wydawana jest dyspozycja dokonania przelewów. W zależności od przyjętej metody system drukuje paczkę przelewów lub przekazuje dyspozycję do odpowiedniego systemu homebanking, kierując się rachunkiem bankowym, z którego przelew będzie zrealizowany. Współpraca z systemami bankowymi obejmuje również możliwość automatycznego zaczytania zrealizowanych przez bank operacji. Automatyczne dekretowanie wyciągów bankowych odbywa się na podstawie opisu, jakim opatrzone są przelewy wysłane do banku. Rejestry sprzedaży Schematy dekretacji można przypisać do produktu lub usługi, rejestrowane dowody mogą być dekretowane na bieżąco. System zapisuje w księgach rachunkowych dowody księgowe wynikające z dekretacji dokumentów sprzedaży. Na podstawie nieuregulowanych dokumentów sprzedaży tworzone są należności. System może wystawić dowody kasowe dla dokumentów zapłaconych gotówką. Podobnie jak w przypadku zakupu, system rejestruje dane konieczne do sporządzenia deklaracji Intrastat oraz kwartalnej informacji podsumowującej. Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami System wyposażony jest w raporty służące do bieżącej analizy rozrachunków wg różnych kryteriów. Dane mogą być przeglądane i analizowane w rozbiciu na nieuregulowane, przeterminowane lub według struktury wiekowej. System oferuje obsługę kompensat, przychodzących i wychodzących not odsetkowych oraz monitów. Koszty System posiada mechanizmy wiążące koszty rodzajowe z kosztami według miejsc powstawania i typów działalności. Nie ma ograniczeń poziomów analityki. Istnieje także możliwość międzyokresowego rozliczenia kosztów. Można sporządzać zestawienia kosztów w różnych układach (rodzajowym, kalkulacyjnym, koszty stałe/zmienne, według miejsc powstawania) oraz prowadzić analizy rentowności sprzedaży według stanowisk kosztów lub innych centrów kosztów. Zmiany w wykazie stanowisk kosztów nie wymagają przebudowy planu kont. We współpracy z modułem planistycznym można generować raporty kosztów ponoszonych na poszczególnych budowach w przejrzystym układzie planowano-wykonano. Formę i treść sprawozdań można konfigurować stosownie do potrzeb. System pozwala przeprowadzić analizy porównawcze z kilku lat obrotowych i okresów sprawozdawczych. Każdy z modułów ma wasne raporty, łącznie jest ich ponad 100. Raporty mogą być eksportowane do MS Excel lub Star Office.

5 obejmuje wszystkie istotne procesy w firmie budowlanej i posiada rozwiązania pozwalające na monitorowanie oraz kontroling kontraktów budowlanych, kontrolę wyników poszczególnych działów i całej firmy. Proces realizacji kontraktu W procesie oferowania w systemie impuls powerproject tworzy się i zbiera kalkulacje i harmonogramy ofertowe. Dopracowana graficznie forma wydruków programu może stanowić podkreślenie profesjonalizmu przy sporządzaniu oferty. Nawiasem mówiąc: w momencie wykonywania projektu kontraktowego wskazane byłoby określenie nie tylko wartości sprzedaży wyspecyfikowanych elementów (najczęściej wymagane przez inwestora), lecz również wartości planowanych kosztów. Projekt zawierający zarówno wartości robót jak i przewidywanych kosztów może stanowić istotną pomoc podczas negocjacji kontraktowych, umożliwiając szybką ocenę wpływu negocjowanych warunków na płynność finansową przedsięwzięcia. ofertowanie realizacja monitoring i kontrolig operacyjny Równolegle do procesu realizacji powinien być prowadzony proces monitorowanie realizacji w odniesieniu do sporządzonych w systemie ustaleń budżetowych, limitów użycia zasobów, ustaleń terminowych i technologicznych. Warto zwrócić uwagę, że proces ten może i powinien być częścią systemu ISO z serii 9000:200 W systemie impuls powerproject kierownicy budów są wyposażeni w narzędzie umożliwiające rejestrację wszystkich zdarzeń na placu budowy i elektroniczną komunikację z centralą tak, aby dane z realizacji były dostępne w systemie znajdującym się w centrali firmy. W procesie realizacji kontraktu w systemie impuls powerproject są przeprowadzane m. in. procedury, których celem jest stworzenie formalnie zapisanego i zatwierdzonego planu produkcji z wyodrębnionymi zadaniami i oznaczonymi dla nich przewidywanymi (planowanymi) terminami realizacji oraz kosztami i przychodami. tj. budżetu realizacji kontraktu. Integralnymi elementami takiego zapisu są limity użycia materiałów, limity użycia ludzi i sprzętu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Dzięki przyjętej filozofii w systemie impuls powerproject etap rozliczenia projektu jest wspomagany praktycznie od rozpoczęcia realizacji i skutkuje na koniec szczegółową informacją o wyniku kontraktu, uzyskanych współczynnikach wydajności na całym kontrakcie, jego etapach i poszczególnych zadaniach kontraktu. W systemie są rejestrowane wszystkie zdarzenia mające wpływ na wynik przedsięwzięcia. rozliczenie projektu Obszary zastosowań systemu planistycznego w procesach zarządzania produkcją budowlaną: planowanie terminów i ograniczeń czasowych realizacji kontraktów; ustalenie zależności logicznych i technologicznych w realizacji działań; planowanie i zatwierdzenie nakładów koniecznych na realizację działań, w tym w szczególności: nakładów kapitałowych; nakładów pracy ludzi, sprzętu i transportu, nakładów materiałowych; i planowanych przychodów uzyskiwanych z tytułu realizacji projektu; analizy przebiegów czasowych wszelkich planowanych wartości i optymalizacja planu realizacji pod kątem obciążenia zasobów (ludzi, sprzętu, dostaw materiałów) i przepływów finansowych; ustalanie budżetów na realizację zadań, ustalenie limitów użycia wszystkich zasobów i działań krytycznych; rejestracja zdarzeń na placu budowy, w tym w szczególności: rejestracja postępu prac realizacyjnych i monitorowanie realizacji w odniesieniu do opracowanego uprzednio planu; rejestracja czasu pracy ludzi i sprzętu oraz rejestracja zużycia materiałów w odniesieniu do kart limitowych budżetu; kontrola finansowa przedsięwzięć inwestycyjnych i ciągłe analizy średnich kosztów na elementach typowych i nietypowych robót; prognozy rozwoju kosztów na projektach, analizy planów finansowych i zasadności działań naprawczych; zbieranie danych historycznych realizowanych kontraktów i tworzenie baz danych średnich pracochłonności cen jednostkowych na elementach typowych i nietypowych robót. Zmiany w środowiskach biznesowych następują coraz szybciej. Sprawia to, iż firmy są pod nieustanną presją realizacji przedsięwzięć i zachowania wszystkich założeń technicznych oraz kontroli dostępnego budżetu. Jednocześnie należy brać pod uwagę nieustające zmiany wymagań klientów i duże spektrum konkurencyjnych ofert. Obecnie firmy kładą coraz większy nacisk na zarządzanie projektami i zaczynają rozumieć jego krytyczną rolę. Coraz częściej tworzone są interdyscyplinarne zespoły, dzięki którym rośnie potencjał firmy. Koordynacja prac staje się w tym momencie kluczowym elementem powodzenia projektów.

6 Harmonogramy realizacyjne, budżet, limity użycia ludzi, sprzętu i materiałów muszą być podstawą prowadzenia monitoringu budów. Tylko tak można kontrolować koszty przedsięwzięć. Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania planowanego wyniku finansowego przedsięwzięcia jest staranne przygotowanie planu produkcji i zdefiniowaniu założeń budżetowych. Dopiero tak przygotowany projekt może stać się przedmiotem kontroli realizacji. Wtedy dopiero można prowadzić analizy możliwości uzyskania oszczędności lub poszukiwania optymalnych pod względem kosztów rozwiązań. Sporządzane plany i wyznaczane wzorce stanowią w dalszej przyszłości punkt wyjścia do prowadzenia kontrolingu kontraktów aktywnego, wybiegającego stale w przyszłość sterowania przebiegiem realizacji kontraktu. System impuls powerproject przejmuje dane z większości polskich systemów kosztorysowych i kalkulacji excelowych umożliwiając stworzenie programu realizacji kontraktu, w których ujęte są planowane nakłady robocze, użycie materiałów i sprzętu. System umożliwia planowanie etapowe, np. zgodne z terminarzem spływania dokumentacji technicznej inwestycji. Program pozwala modelować pracę zasobów pozwalając na odwzorowanie przyczynowo-skutkowej zależności pomiędzy wydajnością pracy zasobów, a czasem trwania realizacji zadania. Możliwe jest tworzenie harmonogramów ofertowych, rzeczowo-finansowych, realizacyjnych oraz harmonogramów dostaw materiałów i dostępności maszyn. W systemie można tworzyć karty pracy przeznaczone zarówno dla placów budów jak i dla pracowników biurowych wszystkich szczebli. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie realizacji zużycia materiałów, użycia zasobów ludzkich i maszyn na placu budowy oraz tworzenie wszelkich raportów. Standaryzacja dokumentów przygotowania produkcji System impuls powerproject umożliwia wdrożenie w firmie budowlanej systemu zarządzania projektami w sposób najbardziej zgodny z celami biznesowymi przedsiębiorstwa wspierając powstanie jednolitych procedur i szablonów dokumentów, tak planistycznych, jak i kontrolingowych odpowiednich dla organizacji przedsiębiorstwa. W systemie rejestrowane są umowy realizacyjne, aneksy, protokoły odbiorów zarówno własne, jak i podwykonawców oraz inne dokumenty konieczne dla sprawnej realizacji kontraktu. System umożliwia jednoczesną współpracę planistów przy planowaniu skomplikowanych realizacji. Planowanie produkcji budowlanej Budżetowanie Wczesne planowanie kosztów produkcji pozwala na szybką ocenę wpływu negocjowanych warunków kontraktowych na przewidywany wynik finansowy. System pozwala na uzyskanie danych wyjściowych do opracowania planu finansowego dzięki przejęciu danych z systemów kosztorysowych i kalkulacji wykonanych w Excelu co znacznie przyspiesza stworzenie harmonogramów. ofertowych, rzeczowo-finansowych i realizacyjnych. W systemie można szybko stworzyć budżet realizacji projektu uwzględniający wszystkie aspekty placu budowy, technologię produkcji i ustalenia kontraktu. W systemie można stworzyć wszystkie dokumenty budżetu realizacji np tzw. karty limitowe użycia materiałów, ludzi i sprzętu oraz odpowiednie harmonogramy realizacji. Odpowiednio wdrożony system pozwala uzyskać podstawy do wyliczenia kosztów finansowania projektu budowlanego jeszcze w trakcie ofertowania. ekran Tworzenie nowego projektu na podstawie umowy i/lub aneksu w kontekście planu produkcyjnego całej firmy z konsoli menedżera projektów. ekran Przejęcie kosztorysu do harmonogramu realizacyjnego wraz z kalkulowanymi nakładami pracy ludzi, sprzętu i użycia materiałów. ekran Przypisanie sprzętu do szablonu harmonogramu realizacyjnego.

7 W trakcie ralizacji projekt sterowany jest na podstawie budżetu i harmonogramu realizacyjnego, który jest regularnie uzupełniany danymi o postępie prac, ponoszonych kosztach i pracy zasobów. Na podstawie tych raportów wyznaczany jest aktualny stan projektu. Monitoring realizacji kontraktów Harmonogram realizacyjny jest podstawą kontroli stanu wykonania Program umożliwia wizualizację meandrowych linii postępu prac oraz stworzenia planowanego, lub postulowanego rozkładu kosztów przedsięwzięcia w układzie budżetowym. Taki model pozwala prognozować końcowy wynik finansowy w sposób ciągły w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także ułatwia analizę porównawczą kosztów planowanych z postulowanymi i postulowanych z rzeczywistymi daje tym samym możliwość szczegółowej kontroli finansowej przedsięwzięcia oraz tworzy materiał do analizy następnych kontraktów. Moduł OST ProjectReporter umożliwia tworzenie raportów w dowolnym układzie danych zarówno z jednej budowy, jak i ze wszystkich łącznie, pozwalając śledzić na bieżąco planowane i postulowane wyniki całej firmy. Programy te stosowane w odpowiedni sposób pozwalają na udoskonalenie metod planowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Tworzone plany realizacji muszą uwzględniać własne możliwości i pozwalać oceniać zagrożenia. Stanu takiego nie można osiągnąć prowadząc jedynie planowanie życzeniowe. Plany muszą opierać się na możliwie realnych przesłankach i muszą być wykonywane w powiązaniu z analizą możliwości ich wykonania. W dalszych krokach można udoskonalić sposób rejestracji rzeczywistych zdarzeń na placu budowy oraz wprowadzić analizę porównawczą planu i jego wykonania. Możliwość takiej organizacji firmy jest nie do przecenienia. Raporty z placów budów System impuls powerproject rozwiązuje problem raportowania z placów budów przy pomocy narzędzia OST ProjectManager, którego funkcjonalność wspiera kierownika budowy podczas wszystkich etapów pracy nad realizacją kontraktów. Dzięki systematycznemu raportowaniu możliwe jest w systemie porównanie stanu postulowanego z rzeczywistym. Tworzone jest ono w postaci tabelarycznych raportów zarówno dla bieżącego jak i wcześniejszych okresów. Porównanie z pierwotnie planowanym rozwojem przerobu pokazuje odchylenia od planu pierwotnego i daje możliwość wczesnego podjęcia efektywnych środków zaradczych. Można szybko obejrzeć projekt, który przedstawiać powinien wszystkie zdarzenia aktualnego roku, miesiąca i w czasie całego okresu budowy. Uwzględnione są przy tym zarówno wpływy jak i wydatki. Dzięki temu w każdym momencie stoi do dyspozycji aktualna informacja o stanie projektu. System impuls powerproject wspiera pracę w środowisku rozproszonym dając narzędzie kierownikom budów, którzy z jednej konsoli na placu budowy będą mogli przyporządkować pracowników, rejestrować czas ich pracy lub rejestrować pracę sprzętu w zestawieniu ze stworzonymi uprzednio kartami pracy. Z tej samej konsoli można wystawić zapotrzebowanie materiałowe, skontrolować czy wszystkie zasoby są używane zgodnie z przyznanymi limitami i czy budowa jest realizowana zgodnie z przyznanym budżetem. W systemie można zestawić raporty porównujące planowane i rzeczywiste koszty realizacji poszczególnych obiektów, etapów lub zadań realizacyjnych. impuls powerproject pozwala na tworzenie zestawień planowanych i użytych materiałów, pokazując różnice tych wartości procentowo lub ilościowo. System umożliwia porównanie pracochłonności poszczególnych zadań realizacyjnych, obiektów/ etapów kontraktu lub całości inwestycji i stworzenie takich zestawień w czytelnym układzie planowano-wykonano W systemie można zdefiniować ogromną ilość widoków tabelarycznych pozwalających szefom projektów na bieżąco analizować każdy aspekt realizowanego przedsięwzięcia. Kompleksowe dane na temat zdarzeń, które zaszły na każdym placu budowy umożliwiają ocenę pracy kierowników budów i rozwoju sytuacji finansowej i organizacyjnej na każdej budowie i na wszystkich budowach. Czytelne raporty pozwalają zarządowi szybko analizować sytuację i skutecznie reagować na zagrożenia na poszczególnych odcinkach. System umożliwia szybkie wykonanie rzetelnych analiz przepływów gotówkowych, tak przed, jak i w trakcie realizacji projektu budowlanego. Moduł planistyczny systemu impuls powerproject był używany do planowania i monitorowania prac przy realizacji tunelu pod kanałem La Manche. ekran Przykładowy widok analityczny - porównanie kosztów planowanych rzeczywistych na pewnym etapie realizacji kontraktu. ekran Lista kart pracy. Karty pracy wypełnia kierownik budowy lub jego asystent, te dane są przekazywane do centrali, do modułu Kadrowo-Płacowego. Karty są podstawą rozliczeń z pracownikami i elementem oceny rozwoju kosztów realizacji. ekran Przykładowy raport: porównanie kosztów: planowany, postulowany i rzeczywisty. ekran Przykładowy raport: Analiza odchyleń pracochłonności planowanej i rzeczywistej.

8 Kontroling jest możliwy tylko wtedy gdy istnieje możliwość porównania planu i jego realizacji. W systemie plany tworzy się w sposób zunifikowany w całej firmie, tak aby dane z placów budów mogły być odniesione do preliminarza. Wszystkie dane w jednym miejscu Zintegrowany system informatyczny impuls powerproject umożliwia bieżący kontroling projektów i firmy. Stworzone do tego celu narzędzia są łatwe w obsłudze, a integracja systemu umożliwia dostęp do potrzebnych danych za przysłowiowym jednym kliknięciem. Zwiększa to w istotny sposób szybkość uzyskiwania danych i umożliwia dynamiczną reakcję na wszelkie organizacyjne lub finansowe zagrożenia na kontraktach. Analiza wartości uzyskanej W trakcie analiz wykorzystywać można proste mechanizmy porównawcze i nowoczesną metodę Analizy Wartości Uzyskanej (Earned Value Analisys) z użyciem dowolnej wersji projektu. System impuls powerproject daje możliwość porównywania różnych stanów projektu z różnych etapów realizacji stając się podstawą bieżącego szacowania wyników każdej z budów prowadzonych w przedsiębiorstwie. Porównanie stanu postulowanego z rzeczywistym tworzone jest w postaci tabelarycznych raportów zarówno dla bieżącego jak i wcześniejszych okresów. Porównanie z preliminarzem pokazuje odchylenia od planu pierwotnego i daje możliwość wczesnego podjęcia efektywnych środków zaradczych. Uwzględnione są przy tym zarówno wpływy jak i wydatki. Analiza danych historycznych W systemie impuls powerproject istnieje możliwość zbierania, porównywania i poddawania obliczeniom statystycznym danych historycznych z wszystkich prowadzonych budów w celu wyciągnięcia cen jednostkowych zarówno robót typowych jak i nietypowych. Moduł kontrolingowy systemu planistynicznego oferuje wielowymiarowe analizy wszystkich danych zebranych podczas realizacji dzięki monitorowaniu prac na placach budów. Takie dane to nieocenione źródło informacji dla działu ofertowania, który dzięki temu może z powodzeniem konkurować w przetargach. Takie informacje są również bardzo istotne dla działu kontraktacji, który udzielając upustów będzie miał najdokładniejsze możliwe dane o przewidywanych kosztach kontraktu. Kontroling realizacji kontraktów ekran Kodowanie zadań harmonogramu realizacyjnego wg KNR/ KNP/KSNR umożliwia aktualizację katalogu nakładów roboczych o wskaźniki wydajności charakterystyczne dla konkretnej firmy budowlanej Znormalizowany zapis projektów realizacji i jej parametrów w formie elektronicznej, umożliwia sprawne przeprowadzenie analiz porównawczych każdego projektu. System udostępnia wszystkie dane konieczne do stworzenia całego pakietu raportów kontrolingowych. Tworzone w systemie impuls powerproject dokumenty są podstawą do rozliczeń, tak w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji Oczywiście nie tylko porównanie kosztów planowanych i poniesionych jest ważne. Cała proces prowadzenia inwestycji od oferty, aż do końcowego rozliczenia jest istotny, wszelkie bowiem opóźnienia robót, zmiany wymagań inwestora, również warunki pogodowe mają wpływ na koszty. Z tego właśnie powodu warto jest pokusić się o posiadanie swoistej historii choroby wszystkich istotnych wydarzeń lub dokumentów od kosztorysu ofertowego poczynając, przez wszystkie wersje harmonogramów i odbiory robót, aż do ostatecznych rozliczeń powykonawczych włącznie. Finanse Księgowość i Koszty CRM Gospodarka Materiałowa Kontroling Kadry i Płace Zarządzanie Projektem Monitorowanie Produkcji Budżetowanie Planowanie Aby wdrożyć w firmie budowlanej kontroling projektów realizujemy następujące zadania organizacyjne i wdrożeniowe: standaryzację dokumentów kalkulacyjnych; zapewnienie synchronizacji kalkulacji i harmonogramów wykonawczych; standaryzację dokumentów planistycznych; wdrożenie systemu zarządzania projektami; wyeliminowanie wykonywania tych samych czynności w różnych działach; standaryzację technik raportowania z placów budów; wdrożenie skutecznej metody raportowania z budów, zarówno stanu zaawansowania robót, jak i poniesionych nakładów: pracy ludzi, pracy sprzętu oraz zabudowanych materiałów; usystematyzowanie obiegu informacji dotyczącej zarządzania projektami; podporządkowanie systemu zarządzania projektami celom nadrzędnym w firmie; wdrożenie kontrolingu operacyjnego budów; wdrożenie systemu raportowania umożliwiającego tworzenie wszelkich raportów porównawczych pozwalających na ocenę wydajności pracy, użycia zasobów, poniesionych kosztów i stanu finansowego poszczególnych i wszystkich kontraktów lub inwestycji własnych.

9 System impuls powerproject obsługuje cały proces logistyczny w przedsiębiorstwie budowlanym od stworzenia limitów nateriałowych na podstawie budżetu, przez harmonogram dostaw, generowanie zapotrzebowań z placów budów, obsługę zapytań od dostawców, ocenę ofert, aż do przyjęcia na magazyn i rejestrację zużycia materiału na placach budów Gospodarka materiałowa Inwentaryzacja Pełną kontrolę nad stanami magazynowymi ułatwia sprawne przeprowadzanie inwentaryzacji. System pozwala na realizowanie inwentaryzacji w sposób kompletny, ciągły lub wyrywkowy. Jeżeli zdecydujemy się na inwentaryzację kompletną aplikacja automatycznie zablokuje obroty na wybranym magazynie lub miejscu składowania na czas jej trwania. System generuje wszystkie związane z inwentaryzacją dokumenty arkusze spisu z natury, tabulogramy oraz protokoły różnic inwentaryzacyjnych. Automatycznie tworzy także dokumenty magazynowe dla niedoborów lub nadwyżek inwentaryzacyjnych. Gospodarka Materiałowa Moduł dostarcza informacji o aktualnym stanie, wartości oraz lokalizacji zapasów i towarów, rejestrując transakcje magazynowe i ruch związanych z nimi dokumentów. System obsługuje dowolną liczbę magazynów, także wirtualnych, i prowadzi wyceny według różnych metod. Pozwala identyfikować osoby wystawiające dokumenty, przyjmujące i wydające pozycje z magazynów. W module rejestrowane są oferty dostawców i składane zamówienia zakupu. Tu także odbywa się analiza rzeczywistej realizacji dostaw na place budów. System umożliwia budowanie schematów dekretacji dla poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych i ich dekretację do systemu finansowo księgowego w ramach poszczególnych magazynów. Gwarantuje także rzeczywiste odzwierciedlenie wielkości zapasów z uwzględnieniem placów budów dzięki sprawnemu przeprowadzeniu inwentaryzacji. Pełna Integracja modułu Gospodarka Materiałowa z pozostałymi aplikacjami systemu Impuls Powerproject pozwala na automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych w oparciu o dokumenty powstające w powiązanych modułach. Pracę z systemem znacznie ułatwia rozwinięta współpraca z zewnętrznymi urządzeniami rejestracji danych wagami, czytnikami kodów kreskowych itp. Ewidencja stanów magazynowych i wyceny Ewidencja i kontrola stanów oraz obrotów magazynowych może odbywać się z dokładnością do miejsca składowania, numeru serii i daty ważności. Dodatkowe zdefiniowanie minimalnego lub maksymalnego poziomu zapasów danego indeksu umożliwia raportowanie jego przekroczenia. Warta podkreślenia jest dostępna w systemie możliwość analizowania struktury wiekowej zapasów. Szczegóły informacji o stanach magazynowych można prześledzić przeglądając wpływające na nie dokumenty magazynowe. W zależności od potrzeb odbywa się to na różnym poziomie szczegółowości np. w relacji ilościowej lub ilościowo wartościowej, łącznie z dotarciem do podglądu dokumentu źródłowego. Aplikacja pozwala na wybór strategii ustalania wartości rozchodu. Wyceny mogą być wykonywane według wielu metod np. FIFO, cen średnich ważonych czy cen rzeczywistych. System impuls powerproject wspomaga cały proces zakupu materiałów, począwszy od wygenerowania zapotrzebowania na placu budowy poprzez rejestrację i analizę ofert dostawców w dziale zaopatrzenia, aż po kontrolę stopnia realizacji zamówień i terminów płatności zobowiązań. Aplikacja korzysta ze wspólnych dla całego systemu katalogu kontrahentów i indeksów magazynowych. Podstawą do stworzenia zamówienia zakupu mogą być zarówno potrzeby planowanej produkcji jak i tzw. zamówienia wewnętrzne, czyli zapotrzebowania na materiały poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy. Aplikacja stanowi źródło informacji na temat potencjalnych dostawców i złożonych przez nich ofert. Wykorzystując kartotekę ofert dostawców gromadzi się zagregowane dane na temat oferowanych przez nich towarów oraz proponowanych warunków handlowych. Rejestrowanie ofert otrzymanych od dostawców odbywa się według określonych przez użytkownika kryteriów i pozwala na wybór najkorzystniejszej oferty pod względem ceny, czasu realizacji, terminu płatności, wielkości partii czy kosztów transportu. Porównując oferty w łatwy sposób można wybrać dostawcę, który w danym momencie oferuje najlepsze warunki dostawy. System umożliwia, automatyczne lub manualne, utworzenie dokumentu materiałowego przyjęcia na magazyn, powstanie dokumentu księgowego, aktualizację stanów magazynowych i cen oraz rzeczywiste odzwierciedlenie kosztów zakupu. Istotnym elementem aplikacji jest kontrola jakości dostaw wybranych indeksów. Dokumenty, na których zdefiniowano pozycje podlegające kontroli mogą być zrealizowane tylko pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania wskazanego w nich parametru. Kontrola negatywna automatycznie uniemożliwia obrót danym indeksem materiałowym. Właściwie prowadzona kontrola jakości ma olbrzymie znaczenie dla sprawnej realizacji funkcji produkcji, a co z tym związane także dla dostosowania do norm jakości ISO. ekran Obsługa dokumentu RW w module Gospodarki materiałowej. Integracja danych logistycznych z informacjami pochodzącymi z pozostałych modułów systemu impuls powerproject umożliwia tworzenie wszechstronnych raportów i analiz, w tym np. raportu zużycia materiałów na placach budów. Raporty funkcjonujące w systemie Gospodarka Materiałowa podzielone są na grupy tematyczne. System umożliwia także tworzenie własnych raportów.

10 System odzwierciedla strukturę firmy, uwzględnia wszystkie potrzeby nowoczesnego przedsiębiorstwa budowlanego. Ułatwia rozwiązywanie problemów przed jakimi stają obecnie służby kadrowo-płacowe. Kadry Kartoteka gromadzi m.in.: informacje o członkach rodziny pracownika (nazwisko, imię, stopień pokrewieństwa, pobierane zasiłki, informacje o członkach rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie); informacje o przebiegu zatrudnienia (kolejne umowy zawierane z pracownikiem, w tym umowy cywilno prawne, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie, informacje o przyczynach zmian warunków zatrudnienia, wielkości i rodzaju stawki, szczególnych warunkach pracy) dla jednej osoby mogą istnieć równorzędne zatrudnienia, np. dodatkowa umowa na 1\4 etatu. Przy rejestrowaniu umów cywilno-prawnych system podpowiada, jakie ubezpieczenia są obowiązkowe; informacje o okresach pracy w bieżącym zakładzie i poza zakładem pracy wraz z ich kwalifikacją do odpowiednio zdefiniowanego stażu (program sam nalicza staże na podstawie zarejestrowanych zatrudnień); informacje o wykształceniu, uprawnieniach i kwalifikacjach pracowników. Jest też możliwość samodzielnego zdefiniowania rodzajów kwalifikacji i parametrów je charakteryzujących; dane ubezpieczeniowe pracowników (stopień niepełnosprawności, tytuł ubezpieczenia, świadczenia ZUS, ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, informacje o przekroczeniu rocznej podstawy składek); informacje o zajęciach sądowych i potrąceniach; informacje o karach i nagrodach (rodzaj i wartość kary lub nagrody, data, od której obowiązuje)i; dane o cechach pracowników - funkcja pozwala na definiowanie dowolnych, indywidualnych cech pracowników; informacje o ekwiwalentach za niewykorzystany urlop; informacje o stosunku do służby wojskowej (kategoria, numer książeczki wojskowej, WKU, przydział mobilizacyjny); Na podstawie danych z Kartoteki Osobowej możliwe jest tworzenie różnego rodzaju zestawień i raportów umożliwiających dogłębną analizę potencjału kadrowego firmy. Kadry Płace Dokumenty płacowe: w łatwy i szybki sposób tworzymy w systemie dokumenty płacowe będące zbiorami informacji o kilku elementach wynagrodzenia dla każdego lub określonej grupy pracowników, wybranej jednostki organizacyjnej lub grupy hierarchicznie uporządkowanych jednostek. Szybki dostęp do informacji o składnikach wynagrodzeń pracowników i ich analiza w różnych przekrojach umożliwia wdrożenie systemu wynagrodzeń motywacyjnych lub programów lojalnościowych. Rozliczanie kosztów: rozliczanie kosztów wynagrodzeń ułatwia planowanie kosztów osobowych. Dokładne rozliczanie wynagrodzeń pracowników odbywa się poprzez odpowiednie ich zaksięgowanie w systemie finansowo-księgowym. Każdemu pracownikowi, także każdemu składnikowi płacowemu można przypisać konta księgowe i schematy dekretacji. Każdej jednostce przypisane jest stanowisko kosztów. Kalkulację kosztów stosuje się dla roku rozrachunkowego i dla danego planu kont. Umożliwia to definiowanie pozycji kalkulacyjnej konkretnego składnika płacowego. Tworzenie i emitowanie przelewów: system ułatwia wykonywanie przelewów, zarówno dla pracowników, jak i w ramach rozliczeń podatkowych. Przelewy mogą być emitowane indywidualnie lub zbiorczo. Program generuje przelewy papierowe lub dzięki współpracy z systemami bankowymi, elektroniczne. Sposób wypłaty dla poszczególnych pracowników może być uzależniony od ich indywidualnych preferencji. Pracownik może zadeklarować maksymalną kwotę jaka ma zostać przelana na jego ROR. Kartoteka przelewów pozwala na przeglądanie przelewów w podziale na zrealizowane i niezrealizowane. Dokumenty do ZUS i Urzędu Skarbowego: na podstawie danych z systemu można automatycznie generować dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS i US. System współpracuje z programem Płatnik. Drukowanie dokumentów i raportów: w systemie impuls powerproject tworzone są różnego rodzaju dokumenty (umowy, przelewy, zeznania do ZUS i US, listy płac itp.). Na podstawie zarejestrowanych danych można generować wiele raportów. Program ułatwia drukowanie dokumentów (w tym seryjnych) i raportów. Wydruki w zależności, indywidualnych wymagań użytkownika, mogą mieć formę graficzną lub tekstową. System usprawnia planowanie i rejestrację czasu pracy. Możliwa jest codzienna rejestracja rzeczywistego czasu pracy pracowników liniowych na placach budów w postaci kart pracy. System pozwala na podział wynagrodzenia w układzie np: godziny plus premia lub rejestrację godzin nadliczbowych dając elastyczne narzędzie służące do kształtowania wynagrodzeń. Integracja z modułem monitoringu robót budowlanych OST ProjectManager skraca prace z tym związane do minimum. Płace Moduł obsługuje wszelkie zagadnienia związane z rozliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń. Na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach oblicza wartość wynagrodzenia, wysokość składek do ZUS i na ubezpieczenia zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Możliwość indywidualnego definiowania składników płacowych i wyznaczania dowolnej liczby formuł wyliczania wynagrodzeń pozwala na obsługę różnych systemów płacowych. Określone w systemie algorytmy zawierają standardowe schematy obliczania płac dla poszczególnych list. Listy można tworzyć w zależności od potrzeb, osobno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowy cywilno - prawne, a także z podziałem na pracowników fizycznych i umysłowych. Algorytmy te mogą być modyfikowane i przystosowywane do potrzeb firmy. Dla każdego pracownika możemy obliczyć jedną główną listę płac i nieograniczoną liczbę list dodatkowych. Stworzone listy przechowywane są przez dowolnie długi okres, co pozwala na analizę wynagrodzeń w czasie dla wszystkich lub wybranych pracowników. Użytkownik ma możliwość zmiany wartości składników płacowych w ramach wybranej listy płac. Zmiana może nastąpić o określoną kwotę lub o wybraną wartość procentową. Dane o wysokości wynagrodzenia, długości i przyczynie nieobecności są podstawą do obliczenia wartości przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego. Obsługa pożyczek i kasy zapomogowo-pożyczkowej System w znacznym stopniu ułatwia ewidencjonowanie i rozliczanie pożyczek udzielonych zarówno pracownikom, jak i osobom, które nie są zatrudnione w danej firmie. Rozliczanie pożyczek może odbywać poprzez listy płac lub przez ręczną rejestrację spłat kolejnych rat. W tym pierwszym przypadku program sam rozpoznaje czy dany pracownik zaciągnął pożyczkę, czy jej spłata nie została zawieszona lub umorzona. W podobny sposób odbywa się obsługa kasy zapomogowo pożyczkowej.

11 Odpowiednie wykorzystanie posiadanej wiedzy umożliwia znacznie lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów, stosowanie skuteczniejszych narzędzi marketingowych i ciągłą poprawę poziomu obsługi klienta CRM Zarządzanie relacjami z klientami i podwykonawcami Serwis Zarządzanie bazą klientów CRM rejestruje przebieg wszystkich kontaktów z klientami i podwykonawcami oraz przechowuje wszystkie dokumenty związane z ich obsługą. Gromadzone w jednym miejscu informacje odzwierciedlają cały proces współpracy z klientem począwszy od rozmów handlowych, poprzez realizację zamówienia, po opiekę serwisową. Moduł CRM znacznie usprawnia i optymalizuje pracę handlowców. Ułatwia planowanie, organizowanie i analizę wszystkich działań zachodzących w procesie sprzedaży. Współdziałanie z systemem finansowo-księgowym umożliwia także ścisłą kontrolę kosztów wszelkich działań. Dogłębnej analizie procesów sprzedaży służą ponadto zdefiniowane w systemie raporty kontrolne dotyczące np. ilości, rodzaju i jakości kontaktów z klientem w przedziale czasu, czy wartości i struktury sprzedaży. Zarządzanie zadaniami biura i pracowników działów technicznych Do najważniejszych narzędzi ułatwiających organizację pracy należą w systemie Kalendarz i Harmonogram Zasobów. W Kalendarzu rejestrowane są wszelkie informacje o planowanych spotkaniach, kontaktach i zadaniach do wykonania. Wpisy w kalendarzu mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie. Każdemu zadaniu możemy przypisać określony priorytet. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia może również dokonać wpisu do kalendarza innej osoby. Podobnie wygląda to w przypadku ustawiania przypomnień dotyczących zaplanowanych zadań, które użytkownik widzi w momencie zalogowania do systemu. Kontakty z klientami mogą być realizowane według zdefiniowanego dla danej firmy cyklu sprzedaży. Zakładając nowy projekt handlowiec określa m.in. planowaną wartość kontraktu, oraz planowaną datę zakończenia rozmów. handlowych. Informacje te wykorzystywane są później m.in. do prognozowania sprzedaży. W trakcie trwania cyklu rejestrowane są wszystkie kontakty z klientem, związane z nimi dokumenty, jak również informacje na temat działań konkurencji. W zależności od stopnia zaawansowania cyklu sprzedaży handlowiec decyduje, w jaki etap ustalonego schematu weszły negocjacje. Zamykając cykl podaje przyczynę jego zamknięcia i ew. wnioski. Kompleksowe dane na temat zdarzeń, które zaszły w danym cyklu sprzedaży umożliwiają dogłębną ocenę pracy handlowców, uwzględniającą np. częstotliwość spotkań z klientami i ich efektywność, jak również ocenę stopnia w jakim produkty firmy spełniają oczekiwania klientów. Do standardowych raportów dostępnych w systemie należą m.in.: Ocena kontaktów z klientem, Analiza zyskowności klientów, Analizy struktury i dynamiki bazy klientów, Analiza efektywności działań handlowych i marketingowych, Ocena pracy handlowców, Analiza konkurencji, Analiza reklamacji oraz kosztów serwisu. Kontakty z klientami nie kończą się z chwilą złożenia zamówienia. Warunkiem długofalowego sukcesu jest umiejętność utrzymania zadowolonego, lojalnego klienta. Służy temu prowadzenie efektywnej opieki posprzedażowej i serwisowej. System CRM pakietu impuls powerproject w dużej mierze wspomaga te działania. Aplikacja gromadzi wszystkie informacje na temat umów serwisowych i gwarancyjnych rodzaj umowy, okres ważności, opłata, treść umowy itp. Umożliwia rejestrację zamówień, problemów serwisowych i reklamacji klientów oraz zapewnia nadzór nad ich realizacją. Reklamacje są ściśle powiązane z dokumentami sprzedaży lub zleceniami produkcyjnymi, a reklamowane wyroby mogą być rejestrowane z dokładnością do elementów struktur wyrobu. Integracja z systemem finansowo-księgowym pozwala na analizę kosztów reklamacji zarówno w kontekście danego klienta, również w odniesieniu do produktu bądź usługi. Program umożliwia także gromadzenie informacji o zaproponowanych rozwiązaniach problemów klientów. Tworzona w ten sposób baza pozwala na wykorzystanie w przyszłości dotychczasowych doświadczeń serwisowych i skrócenie czasu kolejnych kontaktów. Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów i usług spełniających jego wymagania jest warunkiem sukcesu rynkowego każdej firmy. Aby jednak zrozumieć czego oczekuje klient konieczne jest posiadanie odpowiednio zarządzanego zbioru informacji o rynku, klientach, konkurencji, a także działaniach własnego przedsiębiorstwa.

12 to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. ul. Gałeczki Chorzów tel fax ul. Manifestu Lipcowego 15A Kielce tel fax impuls powerproject to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla budownictwa. Architektura systemu umożliwia zarządzanie projektami, kontroling operacyjny kontraktów aż do poszczególnych zadań na budowie w czytelnym układzie planowano-wykonano. Nasza FK jako jedna z nielicznych posiada Rekomendację Stowarzyszenia Księgowych Polskich. Aby to wszystko zobaczyć wystarczy zaprosić nas na prezentację.

............Kadry Płace.......... 1

............Kadry Płace.......... 1 1 Kadry Płace 3 Struktura organizacyjna 4 Kadry 4 Płace 6 2 Kadry Płace Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo