SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Urząd Miasta Poręba Poręba ul. Dworcowa 1 Regon: NIP: Tel.: (032) Znak: PZ-341/03/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości do 206 tys. Euro na administrację budynkami stanowiącymi własność Gminy Poręba. Zawartość specyfikacji: I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY...2 II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY...2 III. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY...3 IV. KRYTERIA OCENY OFERTY...4 V. TERMIN WYKONANIA UMOWY...4 VI. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY OFERTY...5 VII. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH...5 VIII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM...5 IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT...5 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...6 XI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT...6 XII. PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW I ODWOŁAŃ...7 XIII. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY DOSTAWY...7 Zatwierdził:

2 I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY Zamawiający: zwany dalej Zamawiającym Urząd Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, Poręba 1. Zaprasza do udziału oraz złoŝenia oferty w przetargu nieograniczonym na administrację budynkami stanowiącymi własność Gminy Poręba. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ). 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) nie będą brane pod uwagę. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 6. Ofertę naleŝy złoŝyć na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA opracowanym przez zamawiającego. Załączniki do specyfikacji naleŝy wypełnić ściśle według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, naleŝy wpisać na nich: nie dotyczy. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje oferenci mogą składać na własnych drukach, pod warunkiem, Ŝe zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do specyfikacji. 7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie nieścieralnym atramentem. 8. Oferta - pod rygorem niewaŝności - powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. UpowaŜnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 2

3 9. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŝy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 11. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony naleŝy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. ZłoŜona oferta będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), Ŝe nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 14. JeŜeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: Tajemnice przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez zamawiającego 15. Po otwarciu złoŝonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić w tej sprawie do zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu Ŝądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moŝe nastąpić przeglądanie oferty dokona zamawiający. 16. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie zamawiającego. 17. Ofertę naleŝy umieścić w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: Koperta zewnętrzna: zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ, opisana: Oferta do przetargu nieograniczonego na administrację. Nie otwierać przed: godz. 11:00 Koperta wewnętrzna: ma być zaadresowana i opisana j.w. oraz zawierać dodatkowo nazwę i adres Wykonawcy. 18. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert. III. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 1. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22. ust.1. oraz art. 24 ust. 1 i Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w opisie istotnych warunków zamówienia prac i czynności. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3

4 3. W celu realizacji postanowień art. 22. ust.1. oraz art. 24 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) Wykonawca dołącza do oferty następujące dokumenty: a) Oświadczenie potwierdzające wiarygodność Wykonawca na podstawie art. 22 ust.1, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji b) Aktualny (aktualność potwierdzona oświadczeniem przez Wykonawcę) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, Ŝe profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument uwaŝa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ wydający nie wcześniej, niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz, Ŝe przyjmuje ich treść bez zastrzeŝeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. d) Dokumenty o których mowa w pkt. 2 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. e) Kopia Licencji Zarządcy Nieruchomości (oryginał do wglądu). Brak jakiegokolwiek z wyŝej wymienionych oświadczeń i dokumentów lub złoŝenie dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty. IV. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie. LP. KRYTER IUM RAN G A 1. Cena ofertowa 100 RAZEM 100% 2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów Wartość punktowa ceny ( kryterium nr 1) jest wyliczana wg. wzoru: (S3 + S4) (S1 + S2) * 100 = waga 60% - współczynnik ekonomiczny S2 S1 * 100 = waga 40% - współczynnik eksploatacyjny a) S1 stawka za czynności administracyjne w budynkach komunalnych w zł/m 2 powierzchni uŝytkowej administrowanych lokali mieszkalnych b) S2 stawka za czynności eksploatacyjne w budynkach komunalnych w zł/m 2 powierzchni uŝytkowej administrowanych lokali mieszkalnych c) S3 stawka na Wyodrębniony Fundusz Remontowy w zł/m 2 d) S4 stawka rezerwy z tytułu nieściągalności opłat czynszowych z zasobów komunalnych w zł/m 2 powierzchni uŝytkowej administrowanych lokali Suma tych 4 stawek nie moŝe przekroczyć średniej stawki czynszowej za 1 m 2 wynoszący aktualnie 2,45 zł/m 2. 4

5 Punktacje współczynników ekonomicznego i eksploatacyjnego wyliczane są wg tego samego wzoru dla obu współczynników: współczynnik badany współczynnik najwyŝszy * 100 * waga 60% 3. Ocena końcowa oferty Jest to suma liczby punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt 1 za oba współczynniki. V. TERMIN WYKONANIA UMOWY Zamówienie będzie realizowane do dnia r., począwszy od daty wymienionej w umowie. VI. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie. 3. Cenę oferty naleŝy podać w następujący sposób: Cenę bez podatku VAT (netto) NaleŜny podatek VAT Cenę łącznie z podatkiem VAT (brutto) 4. Za cenę oferty uwaŝać się będzie cenę brutto (łącznie z naleŝnym podatkiem VAT) VII. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 2. Oferty częściowe jako sprzeczne ze specyfikacja zostaną odrzucone. VIII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM 1. Zamawiający wymaga złoŝenia wadium w wysokości zł Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić na rachunek bankowy Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie Oddział w Katowicach Filia w Porębie Nr

6 IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt I. niniejszej Specyfikacji naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca moŝe wycofać wcześniej złoŝoną ofertę i złoŝyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 3. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami ( lub fax) traktowaną na równi z formą papierową. 3. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do kontaktu z Oferentami w sprawach jw. upowaŝnieni są : Adam Szurman, tel. /0-32/ w godz przedmiot zamówienia Rafał Ajchenlaub, tel. /0-32/ w godz procedury X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu następnym po dniu składania ofert. 2. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą. XI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godzinie 11:00 w pok. 6. Otwarcie kopert jest jawne. 2. Przed otwarciem kopert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące oferty. 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje określone w pkt W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi najpierw, czy poszczególni oferenci nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1, art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, 6

7 jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferenci, którzy nie zostali wykluczeni, złoŝyli odpowiednie oferty. 7. W toku badania i oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie informując o tym Wykonawcę. Poprawa błędów w obliczeniu ceny oferty będzie się odbywała na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych art Zamawiający uniewaŝni przetarg w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ; została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru 11. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz przesyłając powyŝsze zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. XII. PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW I ODWOŁAŃ Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XIII. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY DOSTAWY. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5) 2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania. 7

8 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest administracja budynkami stanowiącymi własność Gminy Poręba, według wykazu stanowiącego wykaz Nr 1 do niniejszego opisu istotnych warunków zamówienia. A. Czynności administracyjne: 1. Naliczanie czynszów i opłat za lokale mieszkalne i uŝytkowe oraz wystawianie kwitów czynszowych, faktur VAT lub rachunków. 2. Zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych w administrowanych zasobach po otrzymaniu skierowania na lokal od Zamawiającego. 3. Prowadzenie ewidencji budynków i zasobów lokalowych oraz przekazywanie danych właścicielowi. 4. Prowadzenie dla kaŝdego lokalu teczki lokalu. 5. Sporządzenie sprawozdawczości statystycznej wg obowiązujących przepisów oraz wydawanie najemcom zaświadczeń o stanie mieszkania oraz o czynszu i opłatach za mieszkanie. 6. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie interwencji i wniosków najemców. 7. Prowadzenie obsługi w zakresie najmu i zwolnienia lokali oraz eksmisji z lokali. 8. Prowadzenie przeglądu lokali co do zgodności uŝytkowania z warunkami ustalonymi umową w przypadku stwierdzenie ich naruszenia kierowanie informacji w tym zakresie Właścicielowi. 9. Rozliczanie kosztów zarządzania zasobami oraz roczne przekazanie Właścicielowi informacji o poniesionych kosztach zarządzania. 10. Powiadamianie najemców o zmianach czynszów i opłat oraz doręczenie niezbędnych w tym celu zawiadomień. Informowanie na tablicach ogłoszeń w budynkach o wszystkich istotnych dla najemców sprawach, a w tym o godzinach i miejscu przyjmowania najemców przez Zarządcę, o miejscu i numerze telefonu prowadzenia stałego dyŝuru, o terminach planowanych w budynku napraw. 11. Przygotowanie i przedstawienie właścicielowi propozycji remontów budynków wraz ze wstępną wyceną kosztorysową robót, celem uięcia ich do rocznego planu remontów w terminie do 30 kwietnia 2007 r. 12. Prowadzenie kontroli i przeglądów stanu technicznego obiektów instalacji i urządzeń technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynków w układzie rzeczowo finansowym. 14. Uczestnictwo w realizacji zadań modernizacyjnych zleconych przez Właściciela. 15. Prowadzenie dokumentacji określonej przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego dla obiektów urządzeń technicznych: ksiąŝka obiektu budowlanego, protokół badań i odbioru urządzeń technicznych dopuszczalnych do ruchu, ksiąŝka obsługi węzłów ciepłowniczych, prowadzenie ksiąŝki bieŝącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych remontowych i ich realizacji. 16. Prowadzenie egzekucji naleŝności czynszowych: w przypadku, gdy zaległość najemcy przekracza wymiar jednomiesięcznego obciąŝenie wezwać go do zapłaty i wyznaczyć mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty chyba, Ŝe umowa zawarta z najemcą stanowi inaczej, w przypadku, gdy zaległość najemcy przekroczy wymiar dwumiesięcznego obciąŝenia wezwać najemcę do zapłaty pod groźbą wypowiedzenia umowy i wyznaczyć mu dodatkowy termin do uregulowania zaległości wraz z odsetkami, przygotowanie ugody, wynikającej z ustawy o ochronie praw lokatorów w sprawie zapłaty zaległych i bieŝących naleŝności, prowadzenie w imieniu i na rzecz Właściciela przedsądowej i sądowej windykacji naleŝności. 8

9 17. Zlecanie usług, dostaw i robót budowlanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, a następnie zawieranie umów w tym zakresie związanych z zarządzaniem nieruchomością. B. Czynności eksploatacyjne: 1. Utrzymanie w stanie gotowości urządzeń przeciwpoŝarowych budynku. 2. Usuwanie nadmiaru śniegu z dachów. 3. Przetykanie niedroŝnych kanałów kanalizacyjnych, czyszczenie kratek ściekowych. 4. Konserwacja i drobne naprawy instalacji elektrycznej i odgromowej, w tym: wymiana lub uzupełnienie Ŝarówek w lampach w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, wymiana i naprawa lamp, wyłączników i przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, wymiana i uzupełnienie brakujących pokryw w puszkach elektrycznych, wymiana gniazdek bezpiecznikowych, bezpieczników i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz z wymianą upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym danego budynku, likwidowanie nielegalnych podłączeń elektrycznych, usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów, dokonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej. 5. Konserwacja i drobne naprawy wodno-kanalizacyjne i armatury wodnej, w tym: usuwanie nieszczelności zaworów oraz likwidowanie miejscowych przecieków w instalacji wodnej i odbiorników wody w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, okresowe odczytywanie wskazań wodomierzy i liczników ciepła, czyszczenie i udraŝnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych, naprawianie rur wywietrznikowych zamontowanych w pionie kanalizacyjnym, usuwanie miejscowych przecieków na poziomach i pionach kanalizacyjnych. 6. Konserwacja i drobne naprawy instalacji gazowej, w tym: dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynku wraz z lokalizacją ewentualnych nieszczelności, przeprowadzenie kontroli szczelności podejść pod gazomierz oraz instalacji w razie podejrzeń o nieszczelność, okresowe kontrolowanie stanu technicznego skrzynki gazowej i w razie konieczności wykonania malowania antykorozyjnego. 7. Wykonywanie drobnych konserwacji ogólnobudowlanych, pokryć dachowych, elewacji, stolarki elementów budowlanych pomieszczeń i części wspólnych budynku, a w szczególności: przygotowywanie budynku do sezonu zimowego, obejmujące uzupełnienie brakujących śrub w stolarce okiennej i drzwiowej, sprawdzenie dotykalności i szczelności drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnego uŝytkowania powodujących straty ciepła w budynku, przegląd węzłów cieplnych i wewnętrznej instalacji c.o., naprawa standardowych okuć stolarskich, zamków i samozamykaczy, naprawa drobnych uszkodzeń posadzek i schodów w pomieszczeniach wspólnego uŝytkowania, drobne naprawy drzwi wejściowych, uzupełnienie nieduŝych ubytków tynków, likwidacja punktowych przecieków dachowych. 8. Przeprowadzanie przeglądów kominiarskich. 9. Ubezpieczenie budynków. 10. Przeprowadzanie planowych deratyzacji i dezynsekcji. 11. Ponoszenie kosztów opłat za energię elektryczną pomieszczeń wspólnego uŝytku. 12. Utrzymanie czystości i porządku w budynkach(nie dotyczy budynków przy ulicach Zakładowej, Cisowej, Jesionowej i Akacjowej), a w szczególności: mycie klatek schodowych oraz podchwytów poręczy i zamiatanie piwnic raz w tygodniu sprzątanie strychów i innych pomieszczeń ogólnodostępnych nie mniej niŝ raz w miesiącu mycie okien, drzwi wejściowych nie mniej niŝ raz na kwartał mycie całych poręczy i lamperii nie mniej niŝ raz w roku 9

10 niezwłoczne oczyszczenie pomieszczeń wspólnego uŝytku po wystąpieniu zanieczyszczenia zagraŝającemu stanowi sanitarnemu zamiatanie klatki schodowej i korytarzy, mycie ubikacji i łaźni w budynku Chopina Utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach, parkingach i terenach zielonych (nie dotyczy budynków przy ulicach Zakładowej, Cisowej, Jesionowej i Akacjowej), a w szczególności: zamiatanie chodnika przed posesją raz w tygodniu koszenie traw nie mniej niŝ raz na miesiąc (w okresie od 20 kwietnia do 10 października) przycinanie Ŝywopłotów nie mniej niŝ raz na dwa miesiące (w okresie od wiosny do jesieni) prześwietlanie lub wycinka drzew, po uzyskaniu zgody właściwych organów usuwanie śniegu, błota pośniegowego i lodu oraz uszorstnianie chodników i przejść dla pieszych bezpośrednio po wystąpieniu opadów śniegu, nie mniej niŝ raz na dobę w godzinach rannych (dotyczy wszystkich budynków) utrzymanie czystości w miejscu ustawienia pojemników na śmieci niezwłoczne oczyszczenie miejsc w obrębie posesji po wystąpieniu zanieczyszczenia zagraŝającego stanowi sanitarnemu C. Czynności technicznego utrzymania obiektów realizowane na oddzielne zlecenie Właściciela. 1. Przez czynności technicznego utrzymania obiektów (budynków i posesji) rozumie się przygotowanie i wykonywanie napraw, remontów i usług, które nie wchodzą w zakres opisanych wyŝej czynności eksploatacyjnych, a w szczególności: remonty poodbiorowe, usuwanie awarii i ich skutków remonty kapitalne budynków bądź ich części 2. Wykonawca winien wykonywać kwartalny plan technicznego utrzymania obiektów i przedstawić go w terminie 10 dni przed początkiem kwartału do wiadomości i akceptacji Właściciela. Wykonawca dokonuje zmian w przedstawionym planie tylko na podstawie uzgodnienia z Właścicielem lub na podstawie pisemnego polecenia Właściciela. 3. Wykonawca przygotowuje dokumentację techniczną i prawną poprzedzającą wykonanie remontów i napraw, realizując je własnymi siłami lub zlecając ją wyspecjalizowanym pomiotom w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. 4. Wykonawca prowadzi dziennik robót dla notowania istotnych spraw w zakresie remontów i napraw oraz ksiąŝki obmiaru robót a takŝe prowadzi rozliczenie materiałowe wykonywanych remontów i napraw. 5. Sprawdzone kosztorysy powykonawcze i rachunki za projekty techniczne remontów oraz ewentualne ekspertyzy powykonawcze i opinie są podstawą do przedłoŝenia rozliczenia remontów Właścicielowi. 10

11 Załącznik nr 1 WYKAZ powierzchni mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Poręba. L.p. Adres Powierzchnia ogółem (m 2 ) Lokale ogółem Pow. działki (m 2 ) 1. Chopina 6 517, Chopina 1a 705, Chopina , Armii Ludowej , Cisowa 2 158, Cisowa 3 92, Akacjowa 2 95, Akacjowa 4 88, Zakładowa 25 96, Zakładowa 13 39, Jesionowa 1 96, L.W.P , L.W.P , L.W.P , GaraŜe 26,

12 Załącznik nr 2 Nazwa Wykonawcy: OFERTA z siedzibą w... Regon... NIP... Telefon:... fax: Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przetarg nieograniczony na na administrację budynkami stanowiącymi własność Gminy Poręba. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w następujących cenach: L.p. Dane ofertowe Cena netto PLN VAT Wartość brutto 1. Suma wartości S1 + S2 + S3 + S4 2. Wartość S1 3. Wartość S2 4. Wartość S3 5. Wartość S4 Wartości słownie: a) S b) S c) S d) S Oświadczamy, Ŝe projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 12

13 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczamy, Ŝe: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w opisie istotnych warunków zamówienia prac i czynności. 3. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, iŝ: z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi szkody; 2. wykonawców w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 7. spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 13

14 10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwych zeznań. 14

15 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA Niniejszym oświadczam, Ŝe: Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami zamówienia oraz postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję je bez zastrzeŝeń. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 15

16 Załącznik nr 5 UMOWA-projekt Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Poręba z siedzibą w Porębie, ul. Dworcowa 1, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz Miasta Poręba mgr Marek Śliwa a firmą... reprezentowanym przez: Właściciel... zwanym dalej Wykonawcą zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje w administrację nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i uŝytkowymi wymienionymi w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Zmniejszenie zarządzanych powierzchni na skutek powstania wspólnot mieszkaniowych bądź sprzedania przez Gminę lokali następuje z początkiem nowego miesiąca bezpośrednio po powstaniu wspólnoty lub sprzedaniu lokalu, po powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy. 3. Przejęcie w zarząd budynków nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez upowaŝnionych przedstawicieli Właściciela i Wykonawcy. Protokół winien zawierać adnotację o rodzaju przekazywanej dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązuje się do: a) nie czynienia w powierzonym mieniu istotnych zmian, uzupełnień i przeróbek bez zgody Właściciela b) nie oddawania powierzonego mienia osobom trzecim 2. Odpowiedzialność Wykonawcy za stan techniczny zarządzonych nieruchomości rozpoczyna się z dniem ich protokolarnego przejęcia. 3 Wykonawca przyjmuje prawa i obowiązki opisane w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach i zobowiązuje się wykonywać je z naleŝytą starannością. Zarządzanie nieruchomościami objętymi niniejszą umową polega na podejmowaniu wszystkich decyzji i dokonywaniu czynności prawnych i faktycznych zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym. 4 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności administracyjne, eksploatacyjne i technicznego utrzymania związane z zarządzaniem nieruchomości wynikające z obowiązujących przepisów, a w tym z zakresu: A. Czynności administracyjne: 1. Naliczanie czynszów i opłat za lokale mieszkalne i uŝytkowe oraz wystawianie kwitów czynszowych, faktur VAT lub rachunków. 2. Zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych w administrowanych zasobach po otrzymaniu skierowania od Zamawiającego. 3. Prowadzenie ewidencji budynków i zasobów lokalowych oraz przekazywanie danych właścicielowi. 4. Prowadzenie dla kaŝdego lokalu teczki lokalu. 5. Sporządzenie sprawozdawczości statystycznej wg obowiązujących przepisów oraz wydawanie najemcom zaświadczeń o stanie mieszkania oraz o czynszu i opłatach za mieszkanie. 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP 3410/10/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 206 000 EURO na Wykonanie wielobranŝowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - którego wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1 www.pogotowie.radom.pl tel./ fax (48) 362-48-47 e-mail: pogotowie@pogotowie.radom.pl NIP: 948-16-68-643 REGON: 670206286 nr sprawy: RSPR-VIII-4PN/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo