SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: Urząd Miasta Poręba Poręba ul. Dworcowa 1 Regon: NIP: Tel.: (032) Znak: PZ-341/03/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości do 206 tys. Euro na administrację budynkami stanowiącymi własność Gminy Poręba. Zawartość specyfikacji: I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY...2 II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY...2 III. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY...3 IV. KRYTERIA OCENY OFERTY...4 V. TERMIN WYKONANIA UMOWY...4 VI. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY OFERTY...5 VII. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH...5 VIII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM...5 IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT...5 X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ...6 XI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT...6 XII. PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW I ODWOŁAŃ...7 XIII. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY DOSTAWY...7 Zatwierdził:

2 I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY Zamawiający: zwany dalej Zamawiającym Urząd Miasta Poręba ul. Dworcowa 1, Poręba 1. Zaprasza do udziału oraz złoŝenia oferty w przetargu nieograniczonym na administrację budynkami stanowiącymi własność Gminy Poręba. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji 3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ). 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. Oferty niejednoznaczne (zawierające propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych) nie będą brane pod uwagę. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 6. Ofertę naleŝy złoŝyć na druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA opracowanym przez zamawiającego. Załączniki do specyfikacji naleŝy wypełnić ściśle według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, naleŝy wpisać na nich: nie dotyczy. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje oferenci mogą składać na własnych drukach, pod warunkiem, Ŝe zostaną one sporządzone według schematu druków załączonych do specyfikacji. 7. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wypełniona ręcznie nieścieralnym atramentem. 8. Oferta - pod rygorem niewaŝności - powinna być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. UpowaŜnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 2

3 9. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy. 10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŝy dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 11. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. Wszystkie strony naleŝy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. ZłoŜona oferta będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do tych informacji), Ŝe nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 14. JeŜeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być one zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: Tajemnice przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez zamawiającego 15. Po otwarciu złoŝonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi wystąpić w tej sprawie do zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu Ŝądaną ofertę/y. Wyboru dnia oraz godziny, kiedy moŝe nastąpić przeglądanie oferty dokona zamawiający. 16. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie zamawiającego. 17. Ofertę naleŝy umieścić w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: Koperta zewnętrzna: zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie SIWZ, opisana: Oferta do przetargu nieograniczonego na administrację. Nie otwierać przed: godz. 11:00 Koperta wewnętrzna: ma być zaadresowana i opisana j.w. oraz zawierać dodatkowo nazwę i adres Wykonawcy. 18. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu składania ofert. III. WARUNKI I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY 1. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22. ust.1. oraz art. 24 ust. 1 i Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w opisie istotnych warunków zamówienia prac i czynności. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 3

4 3. W celu realizacji postanowień art. 22. ust.1. oraz art. 24 ust. 1 i 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) Wykonawca dołącza do oferty następujące dokumenty: a) Oświadczenie potwierdzające wiarygodność Wykonawca na podstawie art. 22 ust.1, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji b) Aktualny (aktualność potwierdzona oświadczeniem przez Wykonawcę) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, Ŝe profil działania Wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dokument uwaŝa się za aktualny w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia przez organ wydający nie wcześniej, niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz, Ŝe przyjmuje ich treść bez zastrzeŝeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. d) Dokumenty o których mowa w pkt. 2 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. e) Kopia Licencji Zarządcy Nieruchomości (oryginał do wglądu). Brak jakiegokolwiek z wyŝej wymienionych oświadczeń i dokumentów lub złoŝenie dokumentów w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty. IV. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie. LP. KRYTER IUM RAN G A 1. Cena ofertowa 100 RAZEM 100% 2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów Wartość punktowa ceny ( kryterium nr 1) jest wyliczana wg. wzoru: (S3 + S4) (S1 + S2) * 100 = waga 60% - współczynnik ekonomiczny S2 S1 * 100 = waga 40% - współczynnik eksploatacyjny a) S1 stawka za czynności administracyjne w budynkach komunalnych w zł/m 2 powierzchni uŝytkowej administrowanych lokali mieszkalnych b) S2 stawka za czynności eksploatacyjne w budynkach komunalnych w zł/m 2 powierzchni uŝytkowej administrowanych lokali mieszkalnych c) S3 stawka na Wyodrębniony Fundusz Remontowy w zł/m 2 d) S4 stawka rezerwy z tytułu nieściągalności opłat czynszowych z zasobów komunalnych w zł/m 2 powierzchni uŝytkowej administrowanych lokali Suma tych 4 stawek nie moŝe przekroczyć średniej stawki czynszowej za 1 m 2 wynoszący aktualnie 2,45 zł/m 2. 4

5 Punktacje współczynników ekonomicznego i eksploatacyjnego wyliczane są wg tego samego wzoru dla obu współczynników: współczynnik badany współczynnik najwyŝszy * 100 * waga 60% 3. Ocena końcowa oferty Jest to suma liczby punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt 1 za oba współczynniki. V. TERMIN WYKONANIA UMOWY Zamówienie będzie realizowane do dnia r., począwszy od daty wymienionej w umowie. VI. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Cena musi być podana w PLN, cyfrowo i słownie. 3. Cenę oferty naleŝy podać w następujący sposób: Cenę bez podatku VAT (netto) NaleŜny podatek VAT Cenę łącznie z podatkiem VAT (brutto) 4. Za cenę oferty uwaŝać się będzie cenę brutto (łącznie z naleŝnym podatkiem VAT) VII. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PRZY DOPUSZCZENIU SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH 1. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 2. Oferty częściowe jako sprzeczne ze specyfikacja zostaną odrzucone. VIII. WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM 1. Zamawiający wymaga złoŝenia wadium w wysokości zł Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić na rachunek bankowy Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie Oddział w Katowicach Filia w Porębie Nr

6 IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt I. niniejszej Specyfikacji naleŝy złoŝyć do dnia r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój Celem dokonania zmian bądź poprawek - Wykonawca moŝe wycofać wcześniej złoŝoną ofertę i złoŝyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 3. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złoŝenia oferty. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania. 2. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami ( lub fax) traktowaną na równi z formą papierową. 3. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do kontaktu z Oferentami w sprawach jw. upowaŝnieni są : Adam Szurman, tel. /0-32/ w godz przedmiot zamówienia Rafał Ajchenlaub, tel. /0-32/ w godz procedury X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu następnym po dniu składania ofert. 2. Wniesienie protestu przerywa bieg terminu związania ofertą. XI. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godzinie 11:00 w pok. 6. Otwarcie kopert jest jawne. 2. Przed otwarciem kopert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia kopert z ofertami Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące oferty. 4. W przypadku, kiedy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje określone w pkt W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi najpierw, czy poszczególni oferenci nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1, art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, 6

7 jego oferta nie jest rozpatrywana. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykluczonego Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferenci, którzy nie zostali wykluczeni, złoŝyli odpowiednie oferty. 7. W toku badania i oceny złoŝonych ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie informując o tym Wykonawcę. Poprawa błędów w obliczeniu ceny oferty będzie się odbywała na zasadach określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych art Zamawiający uniewaŝni przetarg w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz 1655) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ; została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru 11. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz przesyłając powyŝsze zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. XII. PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW I ODWOŁAŃ Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XIII. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY DOSTAWY. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy (załącznik nr 5) 2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, w piśmie informującym o wyniku postępowania. 7

8 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest administracja budynkami stanowiącymi własność Gminy Poręba, według wykazu stanowiącego wykaz Nr 1 do niniejszego opisu istotnych warunków zamówienia. A. Czynności administracyjne: 1. Naliczanie czynszów i opłat za lokale mieszkalne i uŝytkowe oraz wystawianie kwitów czynszowych, faktur VAT lub rachunków. 2. Zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych w administrowanych zasobach po otrzymaniu skierowania na lokal od Zamawiającego. 3. Prowadzenie ewidencji budynków i zasobów lokalowych oraz przekazywanie danych właścicielowi. 4. Prowadzenie dla kaŝdego lokalu teczki lokalu. 5. Sporządzenie sprawozdawczości statystycznej wg obowiązujących przepisów oraz wydawanie najemcom zaświadczeń o stanie mieszkania oraz o czynszu i opłatach za mieszkanie. 6. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie interwencji i wniosków najemców. 7. Prowadzenie obsługi w zakresie najmu i zwolnienia lokali oraz eksmisji z lokali. 8. Prowadzenie przeglądu lokali co do zgodności uŝytkowania z warunkami ustalonymi umową w przypadku stwierdzenie ich naruszenia kierowanie informacji w tym zakresie Właścicielowi. 9. Rozliczanie kosztów zarządzania zasobami oraz roczne przekazanie Właścicielowi informacji o poniesionych kosztach zarządzania. 10. Powiadamianie najemców o zmianach czynszów i opłat oraz doręczenie niezbędnych w tym celu zawiadomień. Informowanie na tablicach ogłoszeń w budynkach o wszystkich istotnych dla najemców sprawach, a w tym o godzinach i miejscu przyjmowania najemców przez Zarządcę, o miejscu i numerze telefonu prowadzenia stałego dyŝuru, o terminach planowanych w budynku napraw. 11. Przygotowanie i przedstawienie właścicielowi propozycji remontów budynków wraz ze wstępną wyceną kosztorysową robót, celem uięcia ich do rocznego planu remontów w terminie do 30 kwietnia 2007 r. 12. Prowadzenie kontroli i przeglądów stanu technicznego obiektów instalacji i urządzeń technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynków w układzie rzeczowo finansowym. 14. Uczestnictwo w realizacji zadań modernizacyjnych zleconych przez Właściciela. 15. Prowadzenie dokumentacji określonej przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego dla obiektów urządzeń technicznych: ksiąŝka obiektu budowlanego, protokół badań i odbioru urządzeń technicznych dopuszczalnych do ruchu, ksiąŝka obsługi węzłów ciepłowniczych, prowadzenie ksiąŝki bieŝącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych remontowych i ich realizacji. 16. Prowadzenie egzekucji naleŝności czynszowych: w przypadku, gdy zaległość najemcy przekracza wymiar jednomiesięcznego obciąŝenie wezwać go do zapłaty i wyznaczyć mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty chyba, Ŝe umowa zawarta z najemcą stanowi inaczej, w przypadku, gdy zaległość najemcy przekroczy wymiar dwumiesięcznego obciąŝenia wezwać najemcę do zapłaty pod groźbą wypowiedzenia umowy i wyznaczyć mu dodatkowy termin do uregulowania zaległości wraz z odsetkami, przygotowanie ugody, wynikającej z ustawy o ochronie praw lokatorów w sprawie zapłaty zaległych i bieŝących naleŝności, prowadzenie w imieniu i na rzecz Właściciela przedsądowej i sądowej windykacji naleŝności. 8

9 17. Zlecanie usług, dostaw i robót budowlanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, a następnie zawieranie umów w tym zakresie związanych z zarządzaniem nieruchomością. B. Czynności eksploatacyjne: 1. Utrzymanie w stanie gotowości urządzeń przeciwpoŝarowych budynku. 2. Usuwanie nadmiaru śniegu z dachów. 3. Przetykanie niedroŝnych kanałów kanalizacyjnych, czyszczenie kratek ściekowych. 4. Konserwacja i drobne naprawy instalacji elektrycznej i odgromowej, w tym: wymiana lub uzupełnienie Ŝarówek w lampach w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, wymiana i naprawa lamp, wyłączników i przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, wymiana i uzupełnienie brakujących pokryw w puszkach elektrycznych, wymiana gniazdek bezpiecznikowych, bezpieczników i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz z wymianą upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym danego budynku, likwidowanie nielegalnych podłączeń elektrycznych, usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów, dokonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej. 5. Konserwacja i drobne naprawy wodno-kanalizacyjne i armatury wodnej, w tym: usuwanie nieszczelności zaworów oraz likwidowanie miejscowych przecieków w instalacji wodnej i odbiorników wody w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, okresowe odczytywanie wskazań wodomierzy i liczników ciepła, czyszczenie i udraŝnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych, naprawianie rur wywietrznikowych zamontowanych w pionie kanalizacyjnym, usuwanie miejscowych przecieków na poziomach i pionach kanalizacyjnych. 6. Konserwacja i drobne naprawy instalacji gazowej, w tym: dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynku wraz z lokalizacją ewentualnych nieszczelności, przeprowadzenie kontroli szczelności podejść pod gazomierz oraz instalacji w razie podejrzeń o nieszczelność, okresowe kontrolowanie stanu technicznego skrzynki gazowej i w razie konieczności wykonania malowania antykorozyjnego. 7. Wykonywanie drobnych konserwacji ogólnobudowlanych, pokryć dachowych, elewacji, stolarki elementów budowlanych pomieszczeń i części wspólnych budynku, a w szczególności: przygotowywanie budynku do sezonu zimowego, obejmujące uzupełnienie brakujących śrub w stolarce okiennej i drzwiowej, sprawdzenie dotykalności i szczelności drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnego uŝytkowania powodujących straty ciepła w budynku, przegląd węzłów cieplnych i wewnętrznej instalacji c.o., naprawa standardowych okuć stolarskich, zamków i samozamykaczy, naprawa drobnych uszkodzeń posadzek i schodów w pomieszczeniach wspólnego uŝytkowania, drobne naprawy drzwi wejściowych, uzupełnienie nieduŝych ubytków tynków, likwidacja punktowych przecieków dachowych. 8. Przeprowadzanie przeglądów kominiarskich. 9. Ubezpieczenie budynków. 10. Przeprowadzanie planowych deratyzacji i dezynsekcji. 11. Ponoszenie kosztów opłat za energię elektryczną pomieszczeń wspólnego uŝytku. 12. Utrzymanie czystości i porządku w budynkach(nie dotyczy budynków przy ulicach Zakładowej, Cisowej, Jesionowej i Akacjowej), a w szczególności: mycie klatek schodowych oraz podchwytów poręczy i zamiatanie piwnic raz w tygodniu sprzątanie strychów i innych pomieszczeń ogólnodostępnych nie mniej niŝ raz w miesiącu mycie okien, drzwi wejściowych nie mniej niŝ raz na kwartał mycie całych poręczy i lamperii nie mniej niŝ raz w roku 9

10 niezwłoczne oczyszczenie pomieszczeń wspólnego uŝytku po wystąpieniu zanieczyszczenia zagraŝającemu stanowi sanitarnemu zamiatanie klatki schodowej i korytarzy, mycie ubikacji i łaźni w budynku Chopina Utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach, parkingach i terenach zielonych (nie dotyczy budynków przy ulicach Zakładowej, Cisowej, Jesionowej i Akacjowej), a w szczególności: zamiatanie chodnika przed posesją raz w tygodniu koszenie traw nie mniej niŝ raz na miesiąc (w okresie od 20 kwietnia do 10 października) przycinanie Ŝywopłotów nie mniej niŝ raz na dwa miesiące (w okresie od wiosny do jesieni) prześwietlanie lub wycinka drzew, po uzyskaniu zgody właściwych organów usuwanie śniegu, błota pośniegowego i lodu oraz uszorstnianie chodników i przejść dla pieszych bezpośrednio po wystąpieniu opadów śniegu, nie mniej niŝ raz na dobę w godzinach rannych (dotyczy wszystkich budynków) utrzymanie czystości w miejscu ustawienia pojemników na śmieci niezwłoczne oczyszczenie miejsc w obrębie posesji po wystąpieniu zanieczyszczenia zagraŝającego stanowi sanitarnemu C. Czynności technicznego utrzymania obiektów realizowane na oddzielne zlecenie Właściciela. 1. Przez czynności technicznego utrzymania obiektów (budynków i posesji) rozumie się przygotowanie i wykonywanie napraw, remontów i usług, które nie wchodzą w zakres opisanych wyŝej czynności eksploatacyjnych, a w szczególności: remonty poodbiorowe, usuwanie awarii i ich skutków remonty kapitalne budynków bądź ich części 2. Wykonawca winien wykonywać kwartalny plan technicznego utrzymania obiektów i przedstawić go w terminie 10 dni przed początkiem kwartału do wiadomości i akceptacji Właściciela. Wykonawca dokonuje zmian w przedstawionym planie tylko na podstawie uzgodnienia z Właścicielem lub na podstawie pisemnego polecenia Właściciela. 3. Wykonawca przygotowuje dokumentację techniczną i prawną poprzedzającą wykonanie remontów i napraw, realizując je własnymi siłami lub zlecając ją wyspecjalizowanym pomiotom w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. 4. Wykonawca prowadzi dziennik robót dla notowania istotnych spraw w zakresie remontów i napraw oraz ksiąŝki obmiaru robót a takŝe prowadzi rozliczenie materiałowe wykonywanych remontów i napraw. 5. Sprawdzone kosztorysy powykonawcze i rachunki za projekty techniczne remontów oraz ewentualne ekspertyzy powykonawcze i opinie są podstawą do przedłoŝenia rozliczenia remontów Właścicielowi. 10

11 Załącznik nr 1 WYKAZ powierzchni mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Poręba. L.p. Adres Powierzchnia ogółem (m 2 ) Lokale ogółem Pow. działki (m 2 ) 1. Chopina 6 517, Chopina 1a 705, Chopina , Armii Ludowej , Cisowa 2 158, Cisowa 3 92, Akacjowa 2 95, Akacjowa 4 88, Zakładowa 25 96, Zakładowa 13 39, Jesionowa 1 96, L.W.P , L.W.P , L.W.P , GaraŜe 26,

12 Załącznik nr 2 Nazwa Wykonawcy: OFERTA z siedzibą w... Regon... NIP... Telefon:... fax: Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Przetarg nieograniczony na na administrację budynkami stanowiącymi własność Gminy Poręba. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w następujących cenach: L.p. Dane ofertowe Cena netto PLN VAT Wartość brutto 1. Suma wartości S1 + S2 + S3 + S4 2. Wartość S1 3. Wartość S2 4. Wartość S3 5. Wartość S4 Wartości słownie: a) S b) S c) S d) S Oświadczamy, Ŝe projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 12

13 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczamy, Ŝe: 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w opisie istotnych warunków zamówienia prac i czynności. 3. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, iŝ: z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienaleŝycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi szkody; 2. wykonawców w odniesieniu do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono; 3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 7. spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 13

14 10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego za składanie nieprawdziwych zeznań. 14

15 Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA Niniejszym oświadczam, Ŝe: Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami zamówienia oraz postanowieniami załączonego do specyfikacji wzoru umowy i przyjmuję je bez zastrzeŝeń. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.... (miejscowość i data)... (pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 15

16 Załącznik nr 5 UMOWA-projekt Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Poręba z siedzibą w Porębie, ul. Dworcowa 1, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz Miasta Poręba mgr Marek Śliwa a firmą... reprezentowanym przez: Właściciel... zwanym dalej Wykonawcą zawarta została umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje w administrację nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i uŝytkowymi wymienionymi w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Zmniejszenie zarządzanych powierzchni na skutek powstania wspólnot mieszkaniowych bądź sprzedania przez Gminę lokali następuje z początkiem nowego miesiąca bezpośrednio po powstaniu wspólnoty lub sprzedaniu lokalu, po powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy. 3. Przejęcie w zarząd budynków nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez upowaŝnionych przedstawicieli Właściciela i Wykonawcy. Protokół winien zawierać adnotację o rodzaju przekazywanej dokumentacji technicznej Wykonawca zobowiązuje się do: a) nie czynienia w powierzonym mieniu istotnych zmian, uzupełnień i przeróbek bez zgody Właściciela b) nie oddawania powierzonego mienia osobom trzecim 2. Odpowiedzialność Wykonawcy za stan techniczny zarządzonych nieruchomości rozpoczyna się z dniem ich protokolarnego przejęcia. 3 Wykonawca przyjmuje prawa i obowiązki opisane w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach i zobowiązuje się wykonywać je z naleŝytą starannością. Zarządzanie nieruchomościami objętymi niniejszą umową polega na podejmowaniu wszystkich decyzji i dokonywaniu czynności prawnych i faktycznych zmierzających do utrzymywania nieruchomości w stanie nie pogorszonym. 4 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności administracyjne, eksploatacyjne i technicznego utrzymania związane z zarządzaniem nieruchomości wynikające z obowiązujących przepisów, a w tym z zakresu: A. Czynności administracyjne: 1. Naliczanie czynszów i opłat za lokale mieszkalne i uŝytkowe oraz wystawianie kwitów czynszowych, faktur VAT lub rachunków. 2. Zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych w administrowanych zasobach po otrzymaniu skierowania od Zamawiającego. 3. Prowadzenie ewidencji budynków i zasobów lokalowych oraz przekazywanie danych właścicielowi. 4. Prowadzenie dla kaŝdego lokalu teczki lokalu. 5. Sporządzenie sprawozdawczości statystycznej wg obowiązujących przepisów oraz wydawanie najemcom zaświadczeń o stanie mieszkania oraz o czynszu i opłatach za mieszkanie. 16

17 6. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i załatwianie interwencji i wniosków najemców. 7. Prowadzenie obsługi w zakresie najmu i zwolnienia lokali oraz eksmisji z lokali. 8. Prowadzenie przeglądu lokali co do zgodności uŝytkowania z warunkami ustalonymi umową w przypadku stwierdzenie ich naruszenia kierowanie informacji w tym zakresie Właścicielowi. 9. Rozliczanie kosztów zarządzania zasobami oraz roczne przekazanie Właścicielowi informacji o poniesionych kosztach zarządzania. 10. Powiadamianie najemców o zmianach czynszów i opłat oraz doręczenie niezbędnych w tym celu zawiadomień. Informowanie na tablicach ogłoszeń w budynkach o wszystkich istotnych dla najemców sprawach, a w tym o godzinach i miejscu przyjmowania najemców przez Zarządcę, o miejscu i numerze telefonu prowadzenia stałego dyŝuru, o terminach planowanych w budynku napraw. 11. Przygotowanie i przedstawienie właścicielowi propozycji remontów budynków wraz ze wstępną wyceną kosztorysową robót, celem ujęcia ich do rocznego planu remontów w terminie do 30 kwietnia 2007 r. 12. Prowadzenie kontroli i przeglądów stanu technicznego obiektów instalacji i urządzeń technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. Sporządzanie bilansu potrzeb remontowych budynków w układzie rzeczowo finansowym. 14. Uczestnictwo w realizacji zadań modernizacyjnych zleconych przez Właściciela. 15. Prowadzenie dokumentacji określonej przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego dla obiektów urządzeń technicznych: a) ksiąŝka obiektu budowlanego, b) protokół badań i odbioru urządzeń technicznych dopuszczalnych do ruchu, c) ksiąŝka obsługi węzłów ciepłowniczych, d) prowadzenie ksiąŝki bieŝącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych remontowych i ich realizacji. 16. Prowadzenie egzekucji naleŝności czynszowych: a) w przypadku, gdy zaległość najemcy przekracza wymiar jednomiesięcznego obciąŝenie wezwać go do zapłaty i wyznaczyć mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty chyba, Ŝe umowa zawarta z najemcą stanowi inaczej, b) w przypadku, gdy zaległość najemcy przekroczy wymiar dwumiesięcznego obciąŝenia wezwać najemcę do zapłaty pod groźbą wypowiedzenia umowy i wyznaczyć mu dodatkowy termin do uregulowania zaległości wraz z odsetkami, c) przygotowanie ugody, wynikającej z ustawy o ochronie praw lokatorów w sprawie zapłaty zaległych i bieŝących naleŝności, d) prowadzenie w imieniu i na rzecz Właściciela przedsądowej i sądowej windykacji naleŝności. 17. Zlecanie usług, dostaw i robót budowlanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, a następnie zawieranie umów w tym zakresie związanych z zarządzaniem nieruchomością. B. Czynności eksploatacyjne: 8. Utrzymanie w stanie gotowości urządzeń przeciwpoŝarowych budynku. 9. Usuwanie nadmiaru śniegu z dachów. 10. Przetykanie niedroŝnych kanałów kanalizacyjnych, czyszczenie kratek ściekowych. 11. Konserwacja i drobne naprawy instalacji elektrycznej i odgromowej, w tym: a) wymiana lub uzupełnienie Ŝarówek w lampach w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, b) wymiana i naprawa lamp, wyłączników i przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, c) wymiana i uzupełnienie brakujących pokryw w puszkach elektrycznych, d) wymiana gniazdek bezpiecznikowych, bezpieczników i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, e) wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz z wymianą upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym danego budynku, f) likwidowanie nielegalnych podłączeń elektrycznych, g) usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów, h )dokonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej. 17

18 12. Konserwacja i drobne naprawy wodno-kanalizacyjne i armatury wodnej, w tym: a) usuwanie nieszczelności zaworów oraz likwidowanie miejscowych przecieków w instalacji wodnej i odbiorników wody w pomieszczeniach wspólnego uŝytku, b) okresowe odczytywanie wskazań wodomierzy i liczników ciepła, c) czyszczenie i udraŝnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych, d) naprawianie rur wywietrznikowych zamontowanych w pionie kanalizacyjnym, e) usuwanie miejscowych przecieków na poziomach i pionach kanalizacyjnych. 13. Konserwacja i drobne naprawy instalacji gazowej, w tym: a) dokonywanie oględzin i sprawdzanie instalacji gazowej w budynku wraz z lokalizacją ewentualnych nieszczelności, b) przeprowadzenie kontroli szczelności podejść pod gazomierz oraz instalacji w razie podejrzeń o nieszczelność, c) okresowe kontrolowanie stanu technicznego skrzynki gazowej i w razie konieczności wykonania malowania antykorozyjnego. 14. Wykonywanie drobnych konserwacji ogólnobudowlanych, pokryć dachowych, elewacji, stolarki elementów budowlanych pomieszczeń i części wspólnych budynku, a w szczególności: a) przygotowywanie budynku do sezonu zimowego, obejmujące uzupełnienie brakujących śrub w stolarce okiennej i drzwiowej, sprawdzenie dotykalności i szczelności drzwi i okien w pomieszczeniach wspólnego uŝytkowania powodujących straty ciepła w budynku, przegląd węzłów cieplnych i wewnętrznej instalacji c.o., b) naprawa standardowych okuć stolarskich, zamków i samozamykaczy, c) naprawa drobnych uszkodzeń posadzek i schodów w pomieszczeniach wspólnego uŝytkowania, d) drobne naprawy drzwi wejściowych, uzupełnienie nieduŝych ubytków tynków, e) likwidacja punktowych przecieków dachowych. 8. Przeprowadzanie przeglądów kominiarskich. 9. Ubezpieczenie budynków. 10. Przeprowadzanie planowych deratyzacji i dezynsekcji. 11. Ponoszenie kosztów opłat za energię elektryczną pomieszczeń wspólnego uŝytku. 12. Utrzymanie czystości i porządku w budynkach (nie dotyczy budynków przy ulicach Zakładowej, Cisowej, Jesionowej i Akacjowej), a w szczególności: a) mycie klatek schodowych oraz podchwytów poręczy i zamiatanie piwnic raz w tygodniu b) sprzątanie strychów i innych pomieszczeń ogólnodostępnych nie mniej niŝ raz w miesiącu c) mycie okien, drzwi wejściowych nie mniej niŝ raz na kwartał d) mycie całych poręczy i lamperii nie mniej niŝ raz w roku e) niezwłoczne oczyszczenie pomieszczeń wspólnego uŝytku po wystąpieniu zanieczyszczenia zagraŝającemu stanowi sanitarnemu f) zamiatanie klatki schodowej i korytarzy, mycie ubikacji i łaźni w budynku Chopina Utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach, parkingach i terenach zielonych (nie dotyczy budynków przy ulicach Zakładowej, Cisowej, Jesionowej i Akacjowej), a w szczególności: a) zamiatanie chodnika przed posesją raz w tygodniu b) koszenie traw nie mniej niŝ raz na miesiąc (w okresie od 20 kwietnia do 10 października) c) przycinanie Ŝywopłotów nie mniej niŝ raz na dwa miesiące (w okresie od wiosny do jesieni) d) prześwietlanie lub wycinka drzew, po uzyskaniu zgody właściwych organów e) usuwanie śniegu, błota pośniegowego i lodu oraz uszorstnianie chodników i przejść dla pieszych bezpośrednio po wystąpieniu opadów śniegu, nie mniej niŝ raz na dobę w godzinach rannych (dotyczy wszystkich budynków) f) utrzymanie czystości w miejscu ustawienia pojemników na śmieci g) niezwłoczne oczyszczenie miejsc w obrębie posesji po wystąpieniu zanieczyszczenia zagraŝającego stanowi sanitarnemu (dotyczy wszystkich budynków). 18

19 C. Czynności technicznego utrzymania obiektów realizowane na oddzielne zlecenie Właściciela. 1. Przez czynności technicznego utrzymania obiektów (budynków i posesji) rozumie się przygotowanie i wykonywanie napraw, remontów i usług, które nie wchodzą w zakres opisanych wyŝej czynności eksploatacyjnych, a w szczególności: a) remonty poodbiorowe, b) usuwanie awarii i ich skutków c) remonty kapitalne budynków bądź ich części 2. Wykonawca winien wykonywać kwartalny plan technicznego utrzymania obiektów i przedstawić go w terminie 10 dni przed początkiem kwartału do wiadomości i akceptacji Właściciela. Wykonawca dokonuje zmian w przedstawionym planie tylko na podstawie uzgodnienia z Właścicielem lub na podstawie pisemnego polecenia Właściciela. 3. Wykonawca przygotowuje dokumentację techniczną i prawną poprzedzającą wykonanie remontów i napraw, realizując je własnymi siłami lub zlecając ją wyspecjalizowanym pomiotom w drodze ustawy o zamówieniach publicznych. 4. Wykonawca prowadzi dziennik robót dla notowania istotnych spraw w zakresie remontów i napraw oraz ksiąŝki obmiaru robót a takŝe prowadzi rozliczenie materiałowe wykonywanych remontów i napraw. 5. Sprawdzone kosztorysy powykonawcze i rachunki za projekty techniczne remontów oraz ewentualne ekspertyzy powykonawcze i opinie są podstawą do przedłoŝenia rozliczenia remontów Właścicielowi Właściciel ustala stawki czynszu lokali mieszkalnych odpowiednimi Zarządzeniami Burmistrza Miasta Poręba. 2. Wykonawca uprawniony jest do pobierania od najemców lokali w zarządzanych lokalach i budynkach czynszu i opłat wynikających z obowiązujących przepisów i umów najmu i przekazywania do Gminy uzyskanych czynszów z tego tytułu w terminie do 10 następnego miesiąca. Jednocześnie z wpłatą wykonawca przedkłada zamawiającemu zestawienie osób wpłacających wraz z wyciągiem z subkonta dochodów i trzecimi odcinkami z dostarczonego przez zamawiającego kwitariusza K Wykonawca na bieŝąco przekazuje kopie zawartych umów najmu. 4. Zleceniobiorca w okresach miesięcznych przedstawia na druku Rb 27S (opracowanym zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2001 r. Dz. U. z 2001 r. nr 24, poz. 279) sprawozdanie z wykonania dochodów będących przedmiotem umowy. 5. Za nieterminowe dokonywanie wpłat wynikających z 5 pkt 2 Zleceniodawca nalicza odsetki w wysokości 0.1% wartości nieprzekazanej kwoty za kaŝdy dzień zwłoki. 6. Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania wpłat, czynszu i opłat, a w przypadku opóźnień nalicza ustawowe odsetki oraz dostarcza i doręcza dłuŝnikom upomnienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z dostawcami mediów (wody, ciepła, energii elektrycznej itp.) i podmiotami świadczącymi usługi komunalne i pośredniczenia między nimi a najemcami. 8. Zasady tego pośrednictwa regulują umowy zawierane między Wykonawcą a dostawcami tych mediów lub podmiotami świadczącymi usługi komunalne. 9. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania punktu obsługi klienta na terenie miasta Poręba. 11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowego telefonicznego dyŝuru technicznego i natychmiastowej reakcji na zgłoszone awarie i usterki Za czynności administracyjne Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe w wysokości... zł/m 2 powierzchni uŝytkowej administrowanych lokali w budynkach komunalnych miesięcznie płatne do 15-go kaŝdego miesiąca. 19

20 2. Za czynności eksploatacyjne Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe w wysokości... zł/m 2 powierzchni uŝytkowej administrowanych lokali w budynkach komunalnych miesięcznie płatne do 15-go kaŝdego miesiąca. 3. Koszty związane z czynnościami technicznego utrzymania obiektów pokrywa Zamawiający: zgodnie ze stawką na WFR wynoszący... zł/m 2 powierzchni uŝytkowej. 4. W przypadku istnienia pustostanów koszty utrzymania tych pomieszczeń (c.o.) ponosi Zamawiający. Zamawiający nie pokrywa kosztów administracji i eksploatacji pustostanów. 5. Podatek od powierzchni uŝytkowej pomieszczeń uŝytkowych wykorzystywanych pod działalność gospodarczą płaci najemca, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta. 6. Wykonawca powiadamia najemcę lokalu uŝytkowego o obowiązku podatkowym, a Referat Finansowy Urzędu Miasta Poręba o fakcie zawarcia umowy Umowa obowiązuje od dnia podpisania do r. 2. Strony dopuszczają moŝliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w drodze wzajemnego porozumienia Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca: a) spowoduje istotne zagroŝenia stanu sanitarno-porządkowego lub zagroŝenie bezpieczeństwa na terenie zarządzanej nieruchomości, b) nie wpłaci Właścicielowi w ciągu miesiąca od terminu wskazanego w 5 kwot naleŝnych Właścicielowi, c) pomimo pisemnego upomnienia Właściciela nie będzie wykonywał czynności administracyjnych, eksploatacyjnych lub remontowych tak, Ŝe spowoduje to istotne odstępstwo od zawartej umowy. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Właściciel moŝe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy naleŝy się wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania prawidłowości realizacji zadań wynikających z umowy, z w tym wglądu do wszystkich dokumentów Wykonawcy związanych z przedmiotem umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu materiałów i informacji niezbędnych do sporządzania sprawozdań i opracowań dotyczących zasobów w terminach ustalonych przez Właściciela, a w szczególności zobowiązany jest do informowania Właściciela o takich okolicznościach, których strony nie przewidziały zawierając umowę. 10 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 11 Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaŝności muszą być sporządzone na piśmie w postaci aneksu. 20

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1

Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 Oznaczenie sprawy: ORiN 272.1.2011 Załącznik nr 1 Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 19 500 GOŁDAP, ul. Krótka 1 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y WYKONAWCA ZAMAWIAJACY Pieczęć Wykonawcy Odpowiadając na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej.

Usuwanie awarii, wykonywanie remontów i prac instalacyjnych na infrastrukturze ciepłowniczej. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termal S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie realizowane na warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty

CZĘŚĆ IV. Formularz oferty i formularze załączników do oferty CZĘŚĆ IV Formularz oferty i formularze załączników do oferty Pełna nazwa Wykonawcy:...... Adres: Adres korespondencyjny: (wpisać, jeŝeli jest inny niŝ powyŝej)............ REGON... NIP... nr tel./faxu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15 Znak sprawy: ROM/K/12/07 Twardogóra dnia. 03.12.2007 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Zamawiający; Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Twardogóra ul. Wrocławska 15 Tel./Fax 071/3158060 Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe tel./fax (0-23) 6746066 e-mail skarbnik@czerniceborowe.pl www.czerniceborowe.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron

strona z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCA: 1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa:...... 2. Zarejestrowany adres przedsiębiorstwa:... 3. Nr telefonu:...; nr faxu:... Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki Przetargowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Warunki Przetargowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warunki Przetargowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca: Kompleksowego sprzątania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Warunki składania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE INTEGRA Sp. z o.o., 22-100 Chełm, ul. Obłońska 1A/8, NIP: 563-239-38-12 składa zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. przetargu nieograniczonego na:

FORMULARZ OFERTY. Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. przetargu nieograniczonego na: Załącznik nr 1do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy :... Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY): W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: Rabka-Zdrój, 2012-01-30 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA dotycząca przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22)

1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1. Warunki udziału w postępowaniu przetargowym. (art. 22) 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo