Andrzej A. Żaboklicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej A. Żaboklicki"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA ul. Kściuszki 2, Stpnica tel: (041) ,-810, tel./faks: (041) Pracwnia Prjektwa: Andrzej A. Żabklicki Kielce, ul. Urzędnicza 7a/49 tel./fax. (041) , Funkcja: Tytuł, imię i nazwisk Nr uprawnień 1. Pdpis Prjektant: Ryszard Susł GTV- 63/138/75 KL-120/89 Generalny prjektant: dr inż. Andrzej Żabklicki KL-96/94 Kielce, styczeń 2008r. 2

2 CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Wstęp 1.1. Inwestr Gmina Stpnica w Stpnicy STOPNICA ul. Kściuszki 2 tel /-810 fax Jednstka prjektwa Andrzej A. Żabklicki KIELCE Ul. Urzędnicza 7a/49 tel./fax Cel i przedmit specyfikacji technicznej Opracwanie zawiera pdstawwe wymagania w zakresie wyknywania i dbiru rbót rzbiórkwych raz budwlan-mntażwych przewidzianych d realizacji prjektem budwlanym dbudwy zabytkweg zamku w Stpnicy na ptrzeby centrum kultury Gminy Stpnica i ma n na celu umżliwienie wszystkim uczestnikm budwlaneg prcesu inwestycyjneg prawidłwe technicznie i na wymaganym pzimie wyknanie przewidzianych d realizacji rbót. Opracwanie zawiera także zasady wyknywania dbirów rbót zanikających, dbirów fragmentów realizwaneg biektu, dbirów międzyperacyjnych, a wreszcie dbirów kńcwych wyknywanych bezpśredni przed przekazaniem biektu inwestrwi i użytkwnikwi Pdstawa pracwania umwa Nr 48/2006 zawarta w dniu 5 października 2006 rku w Stpnicy pmiędzy Gminą Stpnica w Stpnicy, ul. Kściuszki 2, a Andrzejem A. Żabklicki, Kielce, ul. Urzędnicza 7a/49, inwentaryzacja budwlana i badania architektniczne pracwane przez Andrzeja A. Żabklickieg na ptrzeby prac prjektwych, wielbranżwy Prjekt budwlany dbudwy zabytkweg zamku na ptrzeby kulturalne Gminy Stpnica, Stpnica, ul. Kazimierza Wielkieg, dz. nr ewid. 32/3, pracwany styczniu 2008 r. przez Andrzeja A. Żabklickieg, Kielce, ul. Urzędnicza 7a/ Zakres stswania Specyfikacji Technicznej Specyfikacje Techniczne stanwią część Dkumentów Przetargwych i należy je stswać w zlecaniu i wyknywaniu pisanych rbót budwlan mntażwych i remntwych Zakres rbót bjętych Specyfikacją Techniczną Rbty pdstawwe, twarzyszące i tymczaswe wynikające z zakresu wielbranżwej Dkumentacji Prjektwej architektniczn-budwlanej raz wyknawczej. Niezależnie d pstanwień Warunków Szczegółwych będą stswane przez Wyknawcę Nrmy Państwwe, instrukcje i przepisy wymienine w niniejszym pracwaniu. 3

3 1.7. Ogólne wymagania dtyczące rbót Wyknawca rbót jest dpwiedzialny za jakść ich wyknania raz za ich zgdnść z Dkumentacją Prjektwą, Specyfikacją Techniczną raz pisemnymi pleceniami Nadzru Autrskieg i Inwestrskieg Przekazanie terenu budwy Zamawiający w terminie kreślnym w Umwie Realizacyjnej przekaże Wyknawcy teren budwy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgdnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budwy raz dwa egzemplarze Dkumentacji Prjektwej i dwa kmplety Specyfikacji Technicznych bejmujących cały zakres realizwanych prac Dkumentacja prjektwa Przetargwa Dkumentacja Prjektwa pwinna zawierać: prjekt budwlany wraz z rysunkami technicznymi bejmujący: TOM I Część A TOM II Część A Część B Część C Część D Część E Część F Część G Część H Część I prjekty wyknawcze, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYŁĄCZE WOD KAN PRZYŁĄCZE GAZOWE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZE ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNE OBLICZENIA STATYCZNE INSTALACJE WOD-KAN I C.W.U INSTALACJA C.O Z KOTŁOWNIĄ I WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA INSTALACJE ELEKTYCZNE INSTALACJE SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU INSTALACJA WŁAMANIA I NAPADU, CCTV, SIEĆ STRUKTURALNA, RTV/SAT Specyfikację Techniczną wyknania i dbiru rbót budwlan-mntażwych, przedmiary rbót (jeżeli w umwie realizacyjnej zawartej pmiędzy Inwestrem a Wyknawcą przyjęt wynagrdzenie ryczałtwe przetargwa dkumentacja prjektwa mże nie bejmwać przedmiarów rbót), infrmację dtyczącą bezpieczeństwa i chrny zdrwia (BiOZ), SIWZ pracwane przez Inwestra, prjekt umwy realizacyjnej. Wyknawca zbwiązany jest w cenie umwy pracwać następującą dkumentację: prjekt rganizacji ruchu na czas prwadzenia rbót, prjekt bjazdów tymczaswych na czas budwy dla pszczególnych dcinków, prjekt rganizacji i harmngram gólny rbót, prjekt zaplecza techniczneg budwy. Pwyższe prjekty winny być uzgdnine z Inwestrem, a w zakresie wyłączenia dróg i bjazdów tymczaswych uzgdnine z Miejscwym Zarządem Dróg Zgdnść rbót z Dkumentacja Prjektwą i Specyfikacją Techniczną Dkumentacja Prjektwa, Specyfikacje Techniczne raz ddatkwe dkumenty przekazane Wyknawcy przez Nadzór Inwestrski stanwią część umwy (kntraktu), a wymagania wyszczególnine chćby w jednym z nich są bwiązujące dla Wyknawcy, tak jakby zawarte były w całej dkumentacji. 4

4 Wyknawca nie mże wykrzystywać błędów lub puszczeń w Dkumentacji Prjektwej, a ich wykryciu pwinien natychmiast pwiadmić Nadzór Inwestrski, który w przumieniu z autrem pracwania dkna dpwiednich zmian lub pprawek. W przypadku rzbieżnści pis wymiarów ważniejszy jest d dczytów ze skali rysunków. Wszystkie wyknane Rbty i dstarczne materiały będą zgdne z Dkumentacją Prjektwą i Specyfikacją Techniczną. Dane kreślne w Dkumentacji Prjektwej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartści dcelwe, d których dpuszczalne są dchylenia w ramach kreślneg przedziału tlerancji. Cechy materiałów i elementów budwli muszą być jednrdne i wykazywać bliską zgdnść z kreślnymi wymaganiami, a rzrzuty tych cech nie mgą przekraczać dpuszczalneg przedziału tlerancji. W przypadku, gdy materiały lub rbty nie będą w pełni zgdne z Dkumentacją Prjektwą lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie t na niezadwalającą jakść elementu budwli, t takie materiały będą niezwłcznie zastąpine innymi, a rbty rzebrane na kszt Wyknawcy Zabezpieczenie terenu budwy Wyknawca jest zbwiązany d zabezpieczenia Terenu Budwy w kresie trwania realizacji budwy, aż d zakńczenia i dbiru stateczneg rbót. Wyknawca dstarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczaswe urządzenia zabezpieczające, w tym grdzenia, pręcze, świetlenie, sygnały i znaki strzegawcze, dzrców, wszelkie inne śrdki niezbędne d chrny rbót. Fakt przystąpienia d rbót Wyknawca bwieści publicznie przed ich rzpczęciem w spsób uzgdniny z Inwestrem raz przez umieszczenie, w miejscach i ilściach kreślnych przez Inwestra, tablic infrmacyjnych, których treść będzie przez nieg zatwierdzna. Tablice infrmacyjne będą utrzymywane przez Wyknawcę w dbrym stanie przez cały kres realizacji rbót. Kszt zabezpieczenia Terenu Budwy nie pdlega drębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączny w cenę umwną Ochrna śrdwiska w czasie wyknywania rbót Wyknawca ma bwiązek znać i stswać w czasie prwadzenia rbót wszelkie przepisy dtyczące chrny śrdwiska naturalneg. W kresie trwania budwy i wykańczania rbót Wyknawca będzie: utrzymywać Teren Budwy i wykpy w stanie bez wdy stjącej, pdejmwać wszelkie uzasadnine krki mające na celu stswanie się d przepisów i nrm dtyczących chrny śrdwiska na terenie i wkół Terenu Budwy raz będzie unikać uszkdzeń lub uciążliwści dla sób lub własnści spłecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn pwstałych w następstwie jeg spsbu działania. Stsując się d tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: lkalizację baz, warsztatów, magazynów, składwisk i dróg djazdwych, śrdki strżnści i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbirników i cieków wdnych pyłami lub substancjami tksycznymi, zanieczyszczeniem pwietrza pyłami i gazami, mżliwścią pwstania pżaru Ochrna przeciwpżarwa Wyknawca będzie przestrzegać przepisów chrny przeciwpżarwej. Wyknawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpżarwy wymagany przez dpwiednie przepisy na terenie baz prdukcyjnych, w pmieszczeniach biurwych, mieszkalnych i magazynach raz w maszynach i pjazdach. Materiały łatwpalne będą składwane w spsób zgdny z dpwiednimi przepisami i zabezpieczne przed dstępem sób trzecich. Wyknawca będzie dpwiedzialny za wszelkie straty 5

5 spwdwane pżarem wywłanym jak rezultat realizacji Rbót alb przez persnel Wyknawcy, w tym pdwyknawców Materiały szkdliwe dla tczenia Materiały, które w spsób trwały są szkdliwe dla tczenia, nie będą dpuszczne d użycia. Nie dpuszcza się użycia materiałów wywłujących szkdliwe prmieniwanie stężeniu większym d dpuszczalneg, kreślneg dpwiednimi przepisami. Wszelkie materiały dpadwe użyte d Rbót będą miały świadectwa dpuszczenia, wydane przez uprawniną jednstkę, jednznacznie kreślające brak szkdliweg ddziaływania tych materiałów na śrdwisk. Materiały, które są szkdliwe dla tczenia tylk w czasie Rbót, a p zakńczeniu Rbót ich szkdliwść zanika (np. materiały pylaste), mgą być użyte pd warunkiem przestrzegania wymagań technlgicznych wbudwania. Jeżeli wymagają teg dpwiednie przepisy Zamawiający pwinien trzymać zgdę na użycie tych materiałów d właściwych rganów administracji państwwej. Jeżeli Wyknawca użył materiałów szkdliwych dla tczenia zgdnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spwdwał jakieklwiek zagrżenie śrdwiska, t knsekwencje teg pniesie Zamawiający Ochrna własnści publicznej i prywatnej Wyknawca dpwiada za chrnę instalacji na pwierzchni ziemi i za urządzenia pdziemne, takie jak rurciągi, kable itp. raz uzyska d dpwiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, ptwierdzenie infrmacji dstarcznych mu przez Zamawiająceg w ramach planu ich lkalizacji. Wyknawca zapewni właściwe znaczenie i zabezpieczenie przed uszkdzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budwy. Wyknawca jest zbwiązany umieścić w swim harmngramie rezerwę czaswą dla wszelkieg rdzaju rbót, które mają być wyknane w zakresie przełżenia instalacji i urządzeń pdziemnych na Terenie Budwy i pwiadmić Nadzór Inwestrski i władze lkalne zamiarze rzpczęcia rbót. O fakcie przypadkweg uszkdzenia tych instalacji Wyknawca bezzwłcznie pwiadmi Nadzór Inwestrski i zaintereswane władze raz będzie z nimi współpracwał, dstarczając wszelkiej pmcy ptrzebnej przy dknywaniu napraw. Wyknawca będzie dpwiadać za wszelkie spwdwane przez jeg działania uszkdzenia instalacji na pwierzchni ziemi i urządzeń pdziemnych wykazanych w dkumentach dstarcznych mu przez Zamawiająceg Określenia pdstawwe Użyte w pracwaniu, wymienine pniżej kreślenia należy rzumieć w każdym przypadku następując: Nadzór inwestrski sba wyznaczna przez Zamawiająceg, upważnina d nadzru nad realizacją rbót i d występwania w jeg imieniu w sprawach realizacji umwy/kntraktu. Kierwnik budwy sba wyznaczna przez Wyknawcę, upważnina d kierwania rbtami i d występwania w jeg imieniu w sprawach realizacji umwy/kntraktu. Rejestr bmiarów akceptwany przez Nadzór Inwestrski rejestr z pnumerwanymi strnami, służący d wpisywania przez Wyknawcę bmiaru dknanych rbót w frmie wyliczeń, szkiców i ewentualnie ddatkwych załączników. Wpisy w rejestrze bmiarów pdlegają ptwierdzeniu przez Nadzór Inwestrski. Labratrium drgwe lub inne labratrium badawcze, zaakceptwane przez Zamawiająceg, niezbędne d przeprwadzenia wszelkich badań i prób związanych z ceną jakści materiałów raz rbót. Materiały wszelkie twrzywa niezbędne d wyknania rbót, zgdne z Dkumentacją Prjektwą i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptwane przez Nadzór Inwestrski. 6

6 Plecenie Nadzru Inwestrskieg - wszelkie plecenia przekazane Wyknawcy przez nadzór Inwestrski, w frmie pisemnej, dtyczące spsbu realizacji rbót lub innych spraw związanych z prwadzeniem budwy. Plecenie Inwestra wszelkie plecenia przekazane Wyknawcy przez Inwestra, w frmie pisemnej, dtyczące spsbu realizacji rbót lub innych spraw związanych z prwadzeniem budwy. Prjektant uprawnina sba prawna lub fizyczna będąca autrem dkumentacji prjektwej. Przetargwa dkumentacja prjektwa część dkumentacji prjektwej, która wskazuje lkalizację, charakterystykę i wymiary biektu będąceg przedmitem rbót. Przedmiar rbót wykaz rbót z pdaniem ich ilści (ślepy ksztrys) w klejnści technlgicznej ich wyknania. Dziennik budwy dziennik, wydany zgdnie z bwiązującymi przepisami, stanwiący urzędwy dkument przebiegu rbót budwlanych raz zdarzeń i klicznści zachdzących w tku wyknywania rbót. Budynek należy przez t rzumieć taki biekt budwlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielny z przestrzeni za pmcą przegród budwlanych raz psiada fundamenty i dach. Tymczaswy biekt budwlany należy przez t rzumieć biekt budwlany przeznaczny d czasweg użytkwania w kresie krótszym d jeg trwałści technicznej, przewidziany d przeniesienia w inne miejsce lub rzbiórki, a także biekt budwlany niepłączny trwale z gruntem, jak: strzelnice, kiski uliczne, pawilny sprzedaży ulicznej i wystawwe, przekrycia namitwe i pwłki pneumatyczne, urządzenia rzrywkwe, barakwzy, biekty kntenerwe. Rbty budwlane - należy przez t rzumieć budwę, a także prace plegające na przebudwie, mntażu, remncie lub rzbiórce biektu budwlaneg. Budwa - należy przez t rzumieć wyknywanie biektu budwlaneg w kreślnym miejscu, a także dbudwę, rzbudwę, nadbudwę biektu budwlaneg. Reknstrukcja czyli dbudwa, dtwrzenie zniszczneg biektu. Przebudwa jak praca dknywana w istniejącym biekcie budwlanym, prwadząca wyłącznie d zmian w ramach dtychczasweg układu funkcjnalneg, zstała zaliczna d kategrii rbót budwlanych. Rzbudwa, nadbudwa pwiększenie istniejąceg biektu, przede wszystkim jeg kubatury przez dbudwanie nwych struktur knstrukcyjnych, wykńczeniwych i instalacyjnych. Remnt - należy przez t rzumieć wyknywanie w istniejącym biekcie budwlanym rbót budwlanych plegających na dtwrzeniu stanu pierwtneg, a nie stanwiących bieżącej knserwacji, przy czym dpuszcza się stswanie wyrbów budwlanych innych niż użyt w stanie pierwtnym. Renwacja, restauracja, rewalryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewalidacja kreślenia stswane w przypadku działań mających na celu knserwacje biektów, płączną częst z pracami dtwrzeniwych ich fragmentów. Termmdernizacja przedsięwzięcie budwlane zakładające pprawę parametrów energetycznych biektów. Urządzenia budwlane - należy przez t rzumieć urządzenia techniczne związane z biektem budwlanym, zapewniające mżliwść użytkwania biektu zgdnie z jeg przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące czyszczaniu lub grmadzeniu ścieków, a także przejazdy, grdzenia, place pstjwe i place pd śmietniki. Teren budwy - należy przez t rzumieć przestrzeń, w której prwadzne są rbty budwlane wraz z przestrzenią zajmwaną przez urządzenia zaplecza budwy. Praw d dyspnwania nieruchmścią na cele budwlane należy przez t rzumieć tytuł prawny wynikający z prawa własnści, użytkwania wieczysteg, zarządu, graniczneg prawa 7

7 rzeczweg alb stsunku zbwiązaniweg, przewidująceg uprawnienia d wyknywania rbót budwlanych. Pzwlenie na budwę należy przez t rzumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rzpczęcie i prwadzenie budwy lub wyknywanie rbót budwlanych innych niż budwa biektu budwlaneg. Dkumentacja budwy należy przez t rzumieć pzwlenie na budwę wraz z załącznym prjektem budwlanym, dziennik budwy, prtkły dbirów częściwych i kńcwych, w miarę ptrzeby, rysunki i pisy służące realizacji biektu, peraty gedezyjne i książkę bmiarów, a w przypadku realizacji biektów metdą mntażu także dziennik mntażu. Dkumentacja pwyknawcza należy przez t rzumieć dkumentację budwy z naniesinymi zmianami dknanymi w tku wyknywania rbót raz gedezyjnymi pmiarami pwyknawczymi. Aprbata techniczna należy przez t rzumieć pzytywną cenę techniczną wyrbu, stwierdzającą jeg przydatnść d stswania w budwnictwie. Wyrób budwlany należy przez t rzumieć wyrób w rzumieniu przepisów cenie zgdnści, wytwrzny w celu wbudwania, wmntwania, zainstalwania lub zastswania w spsób trwały w biekcie budwlanym, wprwadzany d brtu jak wyrób pjedynczy lub jak zestaw wyrbów d stswania we wzajemnym płączeniu stanwiącym integralną całść użytkwą. Obszar ddziaływania biektu należy przez t rzumieć teren wyznaczny tczeniu biektu budwlaneg na pdstawie przepisów drębnych, wprwadzających związane z tym biektem graniczenia w zagspdarwaniu teg terenu. Opłata należy przez t rzumieć kwtę należnści wnszną przez zbwiązaneg za kreślne ustawą bwiązkwe kntrle dknywane przez właściwy rgan. Odpwiednia (bliska) zgdnść zgdnść wyknywanych rbót z dpuszcznymi tlerancjami, a jeśli przedział tlerancji nie zstał kreślny z przeciętnymi tlerancjami, przyjmwanymi zwyczajw dla daneg rdzaju rbót budwlanych. Pdłże grunt rdzimy lub nasypwy, leżący pd nawierzchnią d głębkści przemarzania. Zadanie budwlane część przedsięwzięcia budwlaneg, stanwiąca drębną całść knstrukcyjną lub technlgiczną, zdlną d samdzielneg spełnienia przewidywanych funkcji techniczn-użytkwych. Zadanie mże plegać na wyknywaniu rbót związanych z budwą, mdernizacją, utrzymaniem raz chrną budwli lub jej elementu. Instalacja elektryczna (w biekcie budwlanym) zespół współpracujących ze sbą elementów elektrycznych skrdynwanych parametrach technicznych, przeznacznych dla kreślnych celów. Złącze instalacji elektrycznej punkt, z któreg energia elektryczna jest dstarczana d instalacji elektrycznej. Przewód neutralny (zerwy) symbl N przewód płączny bezpśredni z punktem neutralnym układu sieciweg i mgący służyć d przesyłania energii elektrycznej. Napięcie znaminwe (instalacji) napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część zstała zaprjektwana (zbudwana). Napięcie dtykwe napięcie pjawiające się między częściami jedncześnie dstępnymi w przypadku uszkdzenia izlacji. Napięcie dtykwe, spdziewane najwyższe napięcie dtykwe przewidywane w instalacji elektrycznej w przypadku uszkdzenia izlacji, gdy wartść impedancji jest pmijalna. Napięcie dtykwe bezpieczne (symbl UL) najwyższa dpuszczalna wartść napięcia dtykweg, które mże się długtrwale utrzymywać w kreślnych warunkach tczenia. Część czynna przewód lub część przewdząca instalacji elektrycznej mgąca znaleźć się pd napięciem w warunkach nrmalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewdem neutralnym N lecz z wyłączeniem przewdu chrnn-neutralneg PEN. 8

8 Część przewdząca dstępna część przewdząca instalacji elektrycznej, która mże być dtknięta i która w warunkach nrmalnej pracy instalacji nie znajduje się lecz mże się znaleźć pd napięciem w wyniku uszkdzenia. Część przewdząca bca część przewdząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, która mże znaleźć się pd kreślnym ptencjałem, zazwyczaj pd ptencjałem ziemi. Prażenie prądem elektrycznym skutki patfizjlgiczne wywłane przepływem prądu elektryczneg przez ciał człwieka lub zwierzęcia. Dtyk bezpśredni dtknięcie przez człwieka lub zwierzę części czynnych. Dtyk pśredni dtknięcie przez człwieka lub zwierzę części przewdzących dstępnych, które znalazły się pd napięciem w wyniku uszkdzenia izlacji. Prąd rażeniwy prąd przepływający przez ciał człwieka lub zwierzęcia, który mże spwdwać skutki patfizjlgiczne. Prąd upływwy (instalacji elektrycznej) - prąd przepływający z bwdu elektryczneg d ziemi lub d innych części przewdzących bcych w warunkach nrmalnych. Prąd różnicwy, prąd resztkwy - algebraiczna suma wartści chwilwych prądu płynąceg przez wszystkie części czynne w kreślnym punkcie instalacji elektrycznej. Zasięg ręki przestrzeń (bszar) zawarta między dwlnym punktem pwierzchni stanwiska, na którym człwiek zwykle sti lub się prusza a pwierzchnią, którą mże dsięgnąć ręką w dwlnym kierunku bez użycia śrdków pmcniczych. Obudwa; słna element zapewniający chrnę przed niektórymi wpływami tczenia i przed dtykiem bezpśrednim z dwlnej strny. Przegrda, grdzenie element zapewniający chrnę przed dtykiem bezpśrednim ze wszystkich gólnie dstępnych strn. Bariera, przeszkda element chrniący przed niezamierznym dtykiem bezpśrednim spwdwanym działaniem rzmyślnym. Ziemia - przewdząca masa ziemi, której w każdym punkcie przyjmuje się umwnie ptencjał równy zeru. Uzim przedmit lub zespół przedmitów umieszcznych w gruncie (ziemi) twrzący elektryczne płączenie przewdów z tym gruntem (ziemią) Całkwita rezystancja uziemienia rezystancja między głównym zaciskiem uziemiającym a ziemią. Uzim niezależny uzim umieszczny w takich dległściach d siebie, że maksymalny prąd mgący przepływać w jednym uzimie nie wpływa w spsób znaczący na zmianę ptencjału w innych uzimach. Przewód chrnny (symbl PE) przewód lub żyła przewdu (wymagany przez kreślne śrdki chrny przeciwprażeniwej) przeznaczny d elektryczneg płączenia następujących części: dstępnej przewdzącej, bcej przewdzącej, głównej szyny (zacisku uziemiająceg), uzimu, uziemineg punktu neutralneg źródła zasilania lub punktu neutralneg sztuczneg. Przewód chrnn-neutralny; przewód PEN uzieminy przewód (żyła przewdu) spełniający jedncześnie funkcję przewdu chrnneg i przewdu neutralneg. Przewód uziemiający przewód chrnny łączący główną szynę (zacisk) uziemiającą z uzimem. Główna szyna (zacisk) uziemiająca szyna (zacisk) przeznaczna d przyłączenia d uzimu przewdów chrnnych, w tym przewdów płączeń wyrównawczych raz przewdów uziemień rbczych, jeśli ne występują. 9

9 Płączenia wyrównawcze elektryczne płączenie części przewdzących dstępnych lub/ i części przewdzących bcych w celu uzyskania wyrównania ptencjałów. Przewód wyrównawczy przewód chrnny zapewniający wyrównanie ptencjałów. Obwód (instalacji elektrycznej) zespół elementów instalacji elektrycznej wspólnie zasilanych i chrninych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Obwód rzdzielczy: wewnętrzna linia zasilająca w.l.z. (biektu budwlaneg) bwód elektryczny zasilający tablicę rzdzielczą (rzdzielnicę) Obwód dbirczy: bwód kńcwy (biektu budwlaneg) bwód d któreg są przyłączne bezpśredni dbirniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkwe. Prąd bliczeniwy (bwdu) prąd przewidywany w bwdzie elektrycznym pdczas nrmalnej pracy. Obciążalnść prądwa długtrwała (przewdu) maksymalna wartść prądu, który mże płynąć długtrwale w kreślnych warunkach bez przekrczenia dpuszczalnej temperatury przewdu. Prąd zwarciwy (przy zwarciu metalicznym) prąd przetężeniwy pwstały w wyniku płączenia ze sbą pprzez impedancję pmijalnej wartści przewdów, które w nrmalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne ptencjały. Oprzewdwanie przewód, przewdy lub przewdy szynwe i elementy zapewniające ich zamcwanie i chrnę przed uszkdzeniami mechanicznymi. Urządzenia elektryczne wszystkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznacznej d takich celów jak wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rdzaj lub wykrzystanie energii elektrycznej, są t np. maszyny, transfrmatry, aparaty, przyrządy pmiarwe, urządzenia zabezpieczające, przewdwanie, dbirniki. Odbirnik energii elektrycznej urządzenie przeznaczne d przetwarzania energii elektrycznej w inną frmę energii, np. w światł, ciepł, energię mechaniczną. Rzdzielnice i sterwnice; aparatura rzdzielcza i sterwnicza urządzenia, przeznaczne d włączenia w bwdy elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji; zabezpieczenie, sterwanie, dłączanie, łączenie. Urządzenie przenśne (przemieszczalne) urządzenie, które pdczas użytkwania jest przemieszczane lub mże być z łatwścią przyłączne d inneg źródła zasilania w innym miejscu użytkwania. Urządzenie ręczne urządzenie przenśne przeznaczne d trzymania w ręce pdczas jeg użytkwania, przy czym silnik (jeżeli jest) stanwi integralną część teg urządzenia. Urządzenie stacjnarne urządzenie nieruchme lub bez uchwytów mające taką masę, że nie mże być łatw przemieszczane. Urządzenie stałe urządzenie przytwierdzne d pdłża w kreślnym miejscu lub przymcwane w inny spsób. Prąd bliczeniwy (bwdu) - przy kreślaniu wartści prądu bliczeniweg należy brać pd uwagę współczynnik jednczesnści. Przy zmieniających się warunkach, jak prąd bliczeniwy przyjmuje się prąd ciągły pwdujący takie same skutki cieplne i dprwadzający elementy instalacji elektrycznej d takiej samej temperatury, jak prąd płynący w tych zmieniających się warunkach. Prąd ten znacza się symblem IB. Obciążalnść prądwa długtrwała (przewdu) prąd ten znacza się symblem Iz. Oprawa świetleniwa urządzenie służące d rzdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlneg, wysyłaneg przez źródł światła zawierające wszystkie niezbędne detale d przymcwania i płączenia z instalacją elektryczną 1.9. Obwiązujące w Plsce regulacje prawne ustawy, rzprządzenia: 1

10 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Praw budwlane (Tekst jednlity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, pz z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 27 marca 2003 r. planwaniu i zagspdarwaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, pz. 717), rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infrmacji dtyczącej bezpieczeństwa i chrny zdrwia raz planu bezpieczeństwa i chrny zdrwia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, pz. 1126), rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rdzajów biektów budwlanych, d użytkwania których mżna przystąpić p przeprwadzeniu przez właściwy rgan bwiązkwej kntrli, rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzru i spsbu prwadzenia ewidencji rzpczynanych i ddawanych d użytkwania biektów budwlanych, rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu pstępwania dtycząceg rzbiórek raz zmiany spsbu użytkwania biektu budwlaneg, rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki biektu budwlaneg, rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pdczas wyknywania rbót budwlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, pz. 401), rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, pz. 690), ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. chrnie zabytków i piece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, pz. 1568), rzprządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listpada 1992 r. w sprawie chrny przeciwprażeniwej, innych biektów budwlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, pz. 460 z późniejszymi zmianami), zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia r. w sprawie dbru przewdów i kabli elektrenergetycznych d bciążeń prądem elektrycznym (Dziennik Budwnictwa z 1974 r., Nr 7, pz. 22), ustawa z dnia r. Praw Energetyczne (Dz. U. Nr 54, pz. 348), rzprządzenie Ministra Gspdarki Przestrzennej i Budwnictwa z dnia r. w sprawie aprbat i kryteriów technicznych dtyczących wyrbów budwlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, pz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, pz. 672), rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budwy, mntażu i rzbiórki raz tablicy infrmacyjnej (Dz. U nr 198 pz. 2042), rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listpada 2001 r. w sprawie rdzajów biektów budwlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanwienie inspektra nadzru inwestrskieg (Dz. U nr 138 pz. 1554), ustawa z dnia 12 września 2002 r. nrmalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, pz. 1386), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw chrny śrdwiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, pz. 627 z późniejszymi zmianami), 1

11 ustawa z dnia 27 luteg 2003 r. zmianie ustawy chrnie przeciwpżarwej (Dz. U. z 2003, Nr 52 pz. 452). standardy, nrmy, nrmatywy i zasady sztuki budwlanej, w tym: PN-90/B Knstrukcje stalwe. Obliczenia statyczne i prjektwanie. PN-B-03264: grudzień 2002 Knstrukcje betnwe, żelbetwe i sprężne. Obliczenia statyczne i prjektwanie. PN-B-03002: 1999 Knstrukcje murwe niezbrjne. Prjektwanie i bliczanie. PN-B-03150: 2000 Knstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i prjektwanie. PN-88/B Stlarka budwlana. Okna i drzwi. PN-69/B Izlacje bitumiczne. PN-72/B Rbty kładzinwe. Suche tynki. PN-B-06050:1999 Rbty ziemne. Wymagania gólne. PN-63/B-6251 Rbty betnwe i żelbetwe. Wymagania techniczne. PN-68/B Rbty murwe z cegły. Wymagania i badania przy dbirze. PN-B-06200:2002 Knstrukcje stalwe budwlane. Warunki wyknania i dbiru. Wymagania pdstawwe. PN-61/B Rbty blacharskie budwlane z blachy stalwej cynkwanej i cynkwej. Wymagania i badania. PN-70/B Rbty tynkwe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy dbirze. PN-62/B Psadzki z betnu i zaprawy cementwej. Wymagania i badania przy dbirze. PN-86/B Knstrukcje betnwe i żelbetwe. Ochrna materiałwstrukturalna. Wymagania. PN-88/B Betn zwykły. PN-76/E Elektrenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablwe. Prjektwanie i budwa. PN-91/E /41 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna zapewniająca bezpieczeństw. Ochrna przeciwpżarwa. PN-92/E-05009/45 - Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna zapewniająca bezpieczeństw. Ochrna przed spadkiem napięcia. PN-92/E-05009/47 - Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Ochrna zapewniająca bezpieczeństw. Pstanwienia gólne. Śrdki chrny przed prażeniem prądem elektrycznym. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie dbircze. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. Instalacje placów budwy i rbót rzbiórkwych. PN EN Systemy dzrwe CCTV. PN-93/E-8390 Systemy alarmwe. PN EN Kmpatybilnść elektrmagnetyczna. PN EN Systemy Alarmwe. Kmpatybilnść elektrmagnetyczna. PN 76/E Elektrenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablwe. Prjektwanie i budwa. PN-93/E Instalacje elektryczne w biektach budwlanych. PN-E Systemy sygnalizacji pzarwej. Prjektwanie, zakładanie, dbiór, eksplatacja i knserwacja instalacji. PN EN 60849/01 Dźwiękwe systemy strzegawcze. 1

12 PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnętrzne wdciągwe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy dbirze. PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy dbirze. Instalacje kanalizacyjne. PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy dbirze. Przewdy wdy zimnej i ciepłej z rur stalwych cynkwanych. PN-72/B Wdciągi i kanalizacja. Przewdy wewnętrzne z nieplastyfikwaneg plichlrku winylu. Wymagania i badania przy dbirze. PN-70/N Wytyczne znakwania rurciągów. Pdstawwe nazwy i kreślenia. PN-92/B Kanalizacja. Przewdy kanalizacyjne. Wymagania i badania przy dbirze. PN-84/B Instalacje wewnętrzne wdciągwe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. PN-B-01706/AZ1 - Instalacje wdciągwe. Wymagania w prjektwaniu. PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w prjektwaniu. PN-92/B Instalacje wdciągwe. Wymagania w prjektwaniu. PN-74/M Zawry przeltwe. PN-82/B Temperatury grzewanych pmieszczeń w budynkach. PN-82/B Temperatury bliczeniwe zewnętrzne. PN-B Obliczenia zaptrzebwania na ciepł. PN-83/B Wentylacja w budwnictwie mieszkaniwym i użytecznści publicznej. PN-80/H Rury stalwe bez szwu walcwane na grąc gólneg zastswania. PN-79/H Rury stalwe ze szwem przewdwe. 2. Obwiązki Inwestra Przekazanie dkumentacji - Inwestr przekazuje wyknawcy 2 egzemplarze Dkumentacji Prjektwej, Pzwlenie na Budwę raz Dziennik Budwy. Przekazanie placu budwy - Inwestr przekaże plac budwy w całści lub we fragmentach w czasie uzgdninym z Wyknawcą p przedstawieniu przez Wyknawcę i zaakceptwaniu przez Inwestra prjektu zagspdarwania placu budwy i prgramu realizacji inwestycji. Ustanwienie Inspektra Nadzru Inwestrskieg. Zawiadmienie właściwych rganów raz Jednstki Prjektwej/Prjektanta c najmniej na 7 dni przed rzpczęciem rbót dłączając świadczenie Kierwnika Budwy i Inspektra Nadzru Inwestrskieg przejęciu bwiązków. Inwestr: Gmina Stpnica w Stpnicy, Stpnica, ul. Kściuszki 2 Jednstka Prjektwa: Andrzej A. Żabklicki, Kielce, ul. Urzędnicza 7a/49 3. Obwiązki Wyknawcy a) rganizacji rbót budwlanych: pracwanie prjektu zagspdarwania placu budwy, prjektu rganizacji i zabezpieczenia rbót w czasie trwania budwy. Wyknawca instaluje tymczaswe urządzenia zabezpieczające raz sprządza harmngram i terminarz wyknania rbót - zaakceptwany przez Inwestra, b) przejęcie placu budwy, zabezpieczenie i znakwanie zgdnie z wymgami prawa budwlaneg. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgdnić z Inwestrem. Wyknawca pnsi pełną dpwiedzialnść za utrzymanie placu budwy, d mmentu przejęcia placu budwy d dbiru kńcweg. W miarę pstępu rbót, plac budwy pwinien być prządkwany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia, 1

13 c) zrganizwanie terenu budwy, d) zabezpieczenie dstawy mediów, e) chrna śrdwiska: Wyknawca ma bwiązek znać i stswać w czasie prwadzenia rbót wszelkie przepisy dtyczące chrny śrdwiska naturalneg. W kresie trwania budwy i wykańczania Rbót Wyknawca będzie miał szczególny wgląd na: lkalizację baz, warsztatów, magazynów, składwisk i dróg djazdwych, śrdki strżnści i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbirników i cieków wdnych pyłami lub substancjami tksycznymi, zanieczyszczeniem pwietrza pyłami i gazami, mżliwścią pwstania pżaru. f) przed rzpczęciem rbót budwlanych Wyknawca ma bwiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkdzeniem, g) w przypadku natrafienia w czasie wykpów na przedmity mgące mieć wartść zabytkwą lub archelgiczną Wyknawca zbwiązany jest zabezpieczyć te przedmity, przerwać rbty i niezwłcznie pwiadmić tym fakcie Inwestra, Prjektanta i władze knserwatrskie, wznwić rbty stswnie d dalszych decyzji, h) zapewnienie zatrudninym na budwie pracwnikm dpwiednieg zaplecza scjalnsanitarneg, nie dpuszczać d pracy w warunkach niebezpiecznych i szkdliwych dla zdrwia, i) Wyknawca dstarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczaswe urządzenia zabezpieczające, w tym grdzenia, pręcze, świetlenie, sygnały i znaki strzegawcze, dzrców, wszelkie inne śrdki niezbędne d chrny Rbót. Kszt zabezpieczenia Terenu Budwy nie pdlega drębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączny w cenę umwną, j) Wyknawca jest zbwiązany d przywrócenia d stanu pierwtneg użytkwanych dcinków 4. Materiały dróg i chdników publicznych na kszt Wyknawcy uzyskania stswnych uzgdnień użytkwnika drgi. Wyknawca będzie usuwać na bieżąc, na własny kszt, wszelkie zanieczyszczenia spwdwane jeg pjazdami na drgach publicznych raz djazdach d Terenu Budwy. Materiały stswane d wyknywania Rbót pwinny być zgdne z dkumentacją prjektwą i bwiązującymi nrmami, psiadać dpwiednie atesty i świadectwa dpuszczenia d użycia na terenie Plski, raz akceptację Nadzru Inwestrskieg. 4.1.Źródła uzyskania materiałów c najmniej na trzy tygdnie przed zaplanwanym wykrzystaniem jakichklwiek materiałów przeznacznych d rbót Wyknawca przedstawi szczegółwe infrmacje dtyczące prpnwaneg źródła wytwarzania, zamawiania lub wydbywania tych materiałów i dpwiednie świadectwa badań labratryjnych raz próbki d zatwierdzenia przez Inwestra, zatwierdzenie partii materiałów z daneg źródła nie znacza autmatycznie, że wszelkie materiały z daneg źródła uzyskają zatwierdzenie, Wyknawca zbwiązany jest d prwadzenia badań w celu udkumentwania, że materiały uzyskane z dpuszczneg źródła w spsób ciągły spełniają wymagania warunków technicznych w czasie pstępu rbót. 1

14 4.2.Pzyskiwanie materiałów miejscwych Wyknawca dpwiada za uzyskanie pzwleń d właścicieli i dnśnych władz na pzyskanie materiałów z jakichklwiek źródeł miejscwych włączając w t źródła wskazane przez Zamawiająceg i jest zbwiązany dstarczyć Inwestrwi wymagane dkumenty przed rzpczęciem eksplatacji źródła, Wyknawca przedstawi dkumentację zawierającą raprty z badań terenwych i labratryjnych raz prpnwaną przez siebie metdę wydbycia i selekcji d zatwierdzenia Inwestrwi, Wyknawca pnsi dpwiedzialnść za spełnienie wymagań ilściwych i jakściwych materiałów z jakiegklwiek źródła, Wyknawca pniesie wszystkie kszty, a w tym: płaty, wynagrdzenia i jakieklwiek inne kszty związane z dstarczeniem materiałów d Rbót, humus i nadkład czasw zdjęte z terenu wykpów i ukpów frmwane pwinny być w hałdy i wykrzystane przy zasypce i rekultywacji terenu p ukńczeniu Rbót, wszystkie dpwiednie materiały pzyskane z wykpów na Terenie Budwy lub z innych miejsc wskazanych w dkumentach umwy będą wykrzystane d Rbót lub dwiezine na dkład dpwiedni d wymagań umwy lub wskazań Inwestra, z wyjątkiem uzyskania na t pisemnej zgdy Inwestra, Wyknawca nie będzie prwadzić żadnych wykpów w brębie Terenu Budwy pza tymi, które zstały wyszczególnine w dkumentach umwy, eksplatacja źródeł materiałów będzie zgdna z wszelkimi regulacjami prawnymi bwiązującymi na danym bszarze. 4.3.Inspekcja wytwórni materiałów wytwórnie materiałów mgą być kresw kntrlwane przez Inwestra w celu sprawdzenia zgdnści stswanych metd prdukcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mgą być pbierane w celu sprawdzenia ich właściwści. Wynik tych kntrli będzie pdstawą akceptacji kreślnej partii materiałów pd względem jakści, w przypadku, gdy Inwestr będzie przeprwadzał inspekcję wytwórni, będą zachwane następujące warunki: Inwestr będzie miał zapewniną współpracę i pmc Wyknawcy raz prducenta materiałów w czasie przeprwadzania inspekcji, Inwestr będzie miał wlny dstęp, w dwlnym czasie, d tych części wytwórni, gdzie dbywa się prdukcja materiałów przeznacznych d realizacji umwy. 4.4.Przechwywanie i składwanie materiałów przechwywanie i składwanie materiałów dbywać się musi w spsób zapewniający ich właściwą jakść i przydatnść d Rbót, składwanie materiałów dbywać się musi wg. asrtymentu z zachwaniem wymgów bezpieczeństwa i umżliwieniem pbrania reprezentatywnych próbek, wyknawca zapewni, aby tymczasw składwane materiały, d czasu gdy będą ne ptrzebne d Rbót, były zabezpieczne przed zanieczyszczeniem, zachwały swją jakść i właściwść d Rbót i były dstępne d kntrli przez Inwestra, miejsca czasweg składwania materiałów zlkalizwane w brębie terenu budwy wynikały będą z wytycznych prjektu rganizacji placu budwy, a pza terenem budwy zrganizwane zstaną przez Wyknawcę. 1

15 4.5.Materiały nie dpwiadające wymaganim materiały nie dpwiadające wymaganim zstaną przez Wyknawcę wywiezine z Terenu Budwy, bądź złżne w miejscu wskazanym przez Inwestra. Jeśli inwestr zezwli Wyknawcy na użycie tych materiałów d innych Rbót, niż te, dla których zstały zakupine, kszt tych materiałów zstanie przewartściwany przez Inwestra, każdy rdzaj Rbót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptwane materiały, Wyknawca wyknuje na własne ryzyk, licząc się z jeg nie przyjęciem i niezapłaceniem. 4.6.Materiały szkdliwe dla tczenia materiały, które w spsób trwały są szkdliwe dla tczenia, nie będą dpuszczne d użycia. Nie dpuszcza się użycia materiałów wywłujących szkdliwe prmieniwanie stężeniu większym d dpuszczalneg, kreślneg dpwiednimi przepisami, wszelkie materiały dpadwe użyte d Rbót będą miały świadectwa dpuszczenia, wydane przez uprawniną jednstkę, jednznacznie kreślające brak szkdliweg ddziaływania tych materiałów na śrdwisk. materiały, które są szkdliwe dla tczenia tylk w czasie Rbót, a p zakńczeniu Rbót ich szkdliwść zanika (np. materiały pylaste), mgą być użyte pd warunkiem przestrzegania wymagań technlgicznych wbudwania. Jeżeli wymagają teg dpwiednie przepisy, Zamawiający pwinien trzymać zgdę na użycie tych materiałów d właściwych rganów administracji państwwej. jeżeli Wyknawca użył materiałów szkdliwych dla tczenia zgdnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spwdwał jakieklwiek zagrżenie śrdwiska, t knsekwencje teg pniesie Zamawiający. 4.7.Wariantwe stswanie materiałów Jeśli Dkumentacja Prjektwa lub Specyfikacje Techniczne przewidują mżliwść wariantweg zastswania rdzaju materiału w wyknywanych Rbtach Wyknawca pwiadmi Inwestra swim zamiarze c najmniej 3 tygdnie przed użyciem materiału, alb w kresie dłuższym, jeśli będzie t wymagane dla badań prwadznych przez Inwestra. Wybrany i zaakceptwany rdzaj materiałów nie mże być później zmieniany bez zgdy Inwestra. 5. Sprzęt Wyknawca zbwiązany jest d używania tylk takieg sprzętu, który nie spwduje niekrzystneg wpływu na jakść wyknywanych Rbót. Sprzęt używany d Rbót pwinien być zgdny z fertą Wyknawcy i dpwiadać pd względem typów i ilści wskazanim zawartym w ST, PZJ lub prjekcie rganizacji rbót zaakceptwanym przez Nadzór Inwestrski. W przypadku braku ustaleń w takich dkumentach sprzęt pwinien być uzgdniny i zaakceptwany przez Nadzór Inwestrski. Liczba i wydajnść sprzętu będzie gwarantwać przeprwadzenie Rbót zgdnie z zasadami kreślnymi w Dkumentacji Prjektwej, ST i wskazaniach Nadzru Inwestrskieg w terminie przewidzianym umwą. Sprzęt będący własnścią Wyknawcy lub wynajęty d wyknania Rbót ma być utrzymywany w dbrym stanie i gtwści d pracy. Będzie n zgdny z nrmami chrny śrdwiska i przepisami dtyczącymi jeg użytkwania. Wyknawca dstarczy Nadzrwi Inwestrskiemu kpie dkumentów ptwierdzających dpuszczenie sprzętu d użytkwania, tam gdzie jest t wymagane przepisami. Jeżeli Dkumentacja Prjektwa lub Specyfikacje Techniczne przewidują mżliwść wariantweg użycia sprzętu przy wyknywanych rbtach, Wyknawca pwiadmi Inwestra swim zamiarze wybru i uzyska jeg akceptację przed 1

16 użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, p akceptacji Inwestra, nie mże być później zmieniany bez jeg zgdy. Jakiklwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachwania warunków umwy, zstaną przez Inwestra zdyskwalifikwane i nie dpuszczne d rbót. 6. Transprt Wyknawca stswać się będzie d ustawwych graniczeń bciążenia na ś przy transprcie materiałów/sprzętu na i z terenu Rbót. Uzyska n wszelkie niezbędne pzwlenia d władz c d przewzu nietypwych ładunków i w spsób ciągły będzie każdym takim przewzie pwiadamiał Nadzór Inwestrski. Wyknawca jest zbwiązany d stswania tylk takich śrdków transprtu, które nie wpłyną niekrzystnie na jakść wyknywanych Rbót i właściwści przewżnych materiałów. Liczba śrdków transprtu będzie zapewniać prwadzenie Rbót zgdnie z zasadami kreślnymi w Dkumentacji Prjektwej, ST i wskazaniach Nadzru Inwestrskieg, w terminie przewidzianym umwą. Śrdki transprtu nie dpwiadające warunkm dpuszczalnych bciążeń na sie mgą być użyte przez Wyknawcę pd warunkiem przywrócenia d stanu pierwtneg użytkwanych dcinków dróg publicznych na kszt Wyknawcy. Wyknawca będzie usuwać na bieżąc, na własny kszt, wszelkie zanieczyszczenia spwdwane jeg pjazdami na drgach publicznych raz djazdach d Terenu Budwy. 7. Wyknanie rbót Wyknawca jest dpwiedzialny za prwadzenie Rbót zgdnie z Umwą raz za jakść zastswanych materiałów i wyknywanych Rbót, za ich zgdnść z Dkumentacją Prjektwą wymaganiami ST, PZJ, prjektu rganizacji Rbót raz pleceniami Nadzru Inwestrskieg. Wyknawca pnsi dpwiedzialnść za dkładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyskści wszystkich elementów rbót zgdnie z wymiarami i rzędnymi kreślnymi w Dkumentacji Prjektwej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestrski. Następstwa jakiegklwiek błędu spwdwaneg przez Wyknawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Rbót zstaną, jeśli wymagać teg będzie Nadzór Inwestrski, pprawine przez Wyknawcę na własny kszt. Sprawdzenie wytyczenia Rbót lub wyznaczenia wyskści przez Nadzór Inwestrski nie zwalnia Wyknawcy d dpwiedzialnści za ich dkładnść. Jeżeli przedmitem umwy jest wyknanie całeg zadania inwestycyjneg, wyknawca Rbót (Generalny Wyknawca) jest gspdarzem na terenie budwy d daty jeg przejęcia d czasu ddania biektu i Rbót wyknanych w tym terenie, a w szczególnści jest n bwiązany d: krdynwania rbót pdwyknawców, chrny mienia i zabezpieczenia przeciwpżarweg, nadzru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ustalania i utrzymywania prządku, świadczenia usług. Przy wejściu lub wjeździe na budwę pwinna być ustawina tablica infrmacyjna budwy dpwiadająca warunkm kreślnym przez aktualne przepisy prawne. Wyknawca (pdwyknawca) jest zbwiązany wyknać Rbty nie bjęte umwą, jeżeli są ne niezbędne ze względu na bezpieczeństw lub zabezpieczenie wznszneg biektu przed awarią lub katastrfą. Pdstawę d pdjęcia tych Rbót stanwi wpis d Dziennika Budwy dknywany przez upważninych przedstawicieli Inwestra, Wyknawcy lub Nadzru Budwlaneg (autrskieg lub państwweg). 1

17 8. Kntrla jakści rbót 8.1.Prgram zapewnienia jakści (PZJ) D bwiązków Wyknawcy należy pracwanie i przedstawienie d aprbaty Nadzru Inwestrskieg prgramu zapewnienia jakści, w którym przedstawi n zamierzny spsób wyknywania Rbót, mżliwści techniczne, kadrwe i rganizacyjne gwarantujące wyknanie Rbót zgdnie z Dkumentacją Prjektwą, ST raz pleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestrski. Prgram zapewnienia jakści będzie zawierać: część gólną pisującą: rganizację wyknania Rbót, w tym terminy i spsób prwadzenia Rbót, rganizację ruchu na budwie wraz z znakwaniem Rbót, BHP, wykaz zespłów rbczych, ich kwalifikację i przygtwanie praktyczne, wykaz sób dpwiedzialnych za jakść i terminwść wyknania pszczególnych elementów Rbót, system (spsób i prcedurę) prpnwanej kntrli i sterwania jakścią wyknywanych Rbót, wypsażenie w sprzęt i urządzenia d pmiarów i kntrli (pis labratrium własneg lub labratrium, któremu Wyknawca zamierza zlecić prwadzenie badań), spsób raz frmę grmadzenia wyników badań labratryjnych, zapis pmiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wnisków i zastswanych krekt w prcesie technlgicznym, prpnwany spsób i frmę przekazywania tych infrmacji Nadzrwi Inwestrskiemu); część szczegółwą pisującą dla każdeg asrtymentu rbót: wykaz maszyn i urządzeń stswanych na budwie z ich parametrami technicznymi raz wypsażeniem w mechanizmy d sterwania i urządzenia pmiarw-kntrlne, rdzaje i ilść śrdków transprtu raz urządzeń d magazynwania i załadunku materiałów, spiw, lepiszczy, kruszyw itp., spsób zabezpieczenia i chrny ładunków przed utratą ich właściwści w czasie transprtu, spsób i prcedurę pmiarów i badań (rdzaj i częsttliwść, pbieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prwadznych pdczas dstaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wyknywania pszczególnych elementów Rbót, spsób pstępwania z materiałami i Rbtami nie dpwiadającymi wymaganim. 8.2.Zasady kntrli jakści rbót Celem kntrli Rbót będzie takie sterwanie ich przygtwaniem i wyknaniem, aby siągnąć załżną jakść Rbót. Wyknawca jest dpwiedzialny za pełną kntrlę Rbót i jakści materiałów. Wyknawca dstarczy Nadzrwi Inwestrskiemu świadectwa, że wszystkie stswane urządzenia i sprzęt badawczy psiadają ważną legalizację, zstały prawidłw wykalibrwane i dpwiadają wymaganim nrm kreślających prcedury badań. 8.3.Pbieranie próbek Próbki będą pbierane lsw. Zaleca się stswanie statystycznych metd pbierania próbek, partych na zasadzie, że wszystkie jednstkwe elementy prdukcji mgą być z jednakwym prawdpdbieństwem wytypwane d badań. 1

18 Nadzór Inwestrski będzie mieć zapewniną mżliwść udziału w pbieraniu próbek. Na zlecenie Nadzru Inwestrskieg Wyknawca będzie przeprwadzać ddatkwe badania tych materiałów, które budzą wątpliwści c d jakści, ile kwestinwane materiały nie zstaną przez Wyknawcę usunięte lub ulepszne z własnej wli. Kszty tych ddatkwych badań pkrywa Wyknawca tylk w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kszty te pkrywa Zamawiający. Pjemniki d pbierania próbek będą dstarczne przez Wyknawcę i zatwierdzne przez Nadzór Inwestrski. Próbki dstarczne przez Wyknawcę d badań wyknywanych przez Nadzór Inwestrski będą dpwiedni pisane i znakwane, w spsób zaakceptwany przez Nadzór Inwestrski. 8.4.Badania i pmiary Wszystkie badania i pmiary będą przeprwadzne zgdnie z wymaganiami nrm. W przypadku, gdy nrmy nie bejmują jakiegklwiek badania wymaganeg w ST, mżna stswać wytyczne krajwe, alb inne prcedury, zaakceptwane przez Nadzór Inwestrski. Przed przystąpieniem d pmiarów lub badań Wyknawca pwiadmi Nadzór Inwestrski rdzaju, miejscu i terminie pmiaru lub badania. P wyknaniu pmiaru lub badania Wyknawca przedstawi na piśmie ich wyniki d akceptacji Nadzru Inwestrskieg. 8.5.Raprty z badań Wyknawca będzie przekazywać Nadzrwi Inwestrskiemu kpie raprtów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie kreślnym w prgramie zapewnienia jakści. Wyniki badań (kpie) będą przekazywane Nadzrwi Inwestrskiemu na frmularzach według dstarczneg przez nieg wzru lub innych, zaaprbwanych przez nieg. 8.6.Badania prwadzne przez Nadzór Inwestrski Nadzór Inwestrski mże pbierać próbki materiałów i prwadzić badania niezależnie d Wyknawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raprty Wyknawcy są niewiarygdne, t Nadzór Inwestrski pleci Wyknawcy lub zleci niezależnemu labratrium przeprwadzenie pwtórnych lub ddatkwych badań, alb prze się wyłącznie na własnych badaniach przy cenie zgdnści materiałów i rbót z Dkumentacją Prjektwą i ST. W takim przypadku całkwite kszty pwtórnych lub ddatkwych badań i pbierania próbek pniesine zstaną przez Wyknawcę. 8.7.Certyfikaty i deklaracje Nadzór Inwestrski mże dpuścić d użycia tylk te materiały, które psiadają: 1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewnin zgdnść z kryteriami technicznymi kreślnymi na pdstawie Plskich Nrm, aprbat technicznych raz właściwych przepisów i dkumentów technicznych, 2) deklarację zgdnści lub certyfikat zgdnści z: Plską Nrmą lub aprbatą techniczną, w przypadku wyrbów, dla których nie ustanwin Plskiej Nrmy, jeżeli nie są bjęte certyfikacją kreślną w pkt. 1. i które spełniają wymgi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których ww. dkumenty są wymagane przez ST, każda partia dstarczna d rbót będzie psiadać te dkumenty, kreślające w spsób jednznaczny jej cechy. Prdukty przemysłwe muszą psiadać w/w dkumenty wydane przez prducenta, a w razie ptrzeby pparte wynikami badań wyknanych przez nieg. Kpie wyników tych badań będą dstarczne przez Wyknawcę Nadzrwi Inwestrskiemu. Jakieklwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą drzucne. 1

19 9. Warunki gólne wyknania rbót budwlan-mntażwych 9.1. Przepisy gólne ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Praw budwlane (Tekst jednlity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, pz z późniejszymi zmianami), rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rdzajów biektów budwlanych, d użytkwania których mżna przystąpić p przeprwadzeniu przez właściwy rgan bwiązkwej kntrli, rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzru i spsbu prwadzenia ewidencji rzpczynanych i ddawanych d użytkwania biektów budwlanych, rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu pstępwania dtycząceg rzbiórek raz zmiany spsbu użytkwania biektu budwlaneg, rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki biektu budwlaneg, rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 rku zmieniające rzprządzenie w sprawie warunków technicznych jakim pwinny dpwiadać budynki i ich usytuwanie (Dz. U. Nr 109 pz.1156), rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 luteg 2003 rku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pdczas wyknywania rbót budwlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003, Nr 47 pz.401), rzprządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 rku w sprawie infrmacji dtyczącej bezpieczeństwa i chrny zdrwia raz planu bezpieczeństwa i chrny zdrwia (Dz. U. Nr 120 pz.1126) Dkumentacja techniczna pdstawą prwadzenia rbót budwlanych jest przekazana Wyknawcy przez Inwestra uzgdnina Dkumentacja Prjektwa, w parciu którą uzyskan pzwlenie na budwę, Inwestr wywiązuje się z bwiązku dstarczenia Wyknawcy rbót budwlanych Dkumentacji Prjektwej z chwilą dręczenia świadczenia kmpletnści wraz z wykazami pracwań dkumentacji, Inwestr nie jest zbwiązany dknywać sprawdzenia jakści wyknanej Dkumentacji Prjektwej, zauważnych wadach Dkumentacji Prjektwej Inwestr pwinien zawiadmić pisemnie jednstkę prjektwą w terminie 7 dni d daty ich ujawnienia i pnsi n dpwiedzialnść za szkdę wynikłą wskutek zaniechania zawiadmienia jednstki prjektwej zauważnych wadach dkumentacji, jeżeli rbty wyknywane są w systemie generalneg wyknawstwa, t generalny wyknawca pwinien dstarczyć pdwyknawcy daneg rdzaju rbót dkumentację nie później niż na 60 dni przed umwnym terminem rzpczęcia rbót, bezpśredni Wyknawca rbót pwinien przed ich rzpczęciem przeprwadzić analizę trzymanej Dkumentacji Technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w prjekcie zawiadmić tym Inwestra, generalneg wyknawcę raz kierująceg biurem prjektów/generalneg prjektanta (lub prjektanta/prjektantów) w ciągu 7 dni d trzymania dkumentacji lub jej części, lub zawiadmić zauważnych brakach w trakcie wyknywania rbót, rbty budwlane pwinny być wyknywane na pdstawie prjektu rganizacji rbót i Specyfikacji Technicznych wyknania i dbiru rbót budwlan-mntażwych. 2

20 9.3. Dkumentacja prawna przed przystąpieniem d wyknywania Rbót budwlanych należy zgdnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyskać d właściweg rganu administracji państwwej pzwlenie na budwę biektu w zakresie bjętym uzgdninym i zatwierdznym prjektem budwlanym, Inwestr lub generalny wyknawca bwiązany jest d pinfrmwania Wyknawcę rbót stanie prawnym przejmwaneg przez Wyknawcę terenu i biektu, plac budwy pwinien być przejęty prtklarnie d Inwestra lub generalneg wyknawcy. W prtkle z przejęcia przez Wyknawcę placu budwy pwinien znajdwać się też zapis dtyczący uzbrjenia terenu w bce instalacje, stanu zagspdarwania przejmwaneg terenu i biektu, usytuwania w planie i wyskści istniejących przewdów energetycznych, przekazania gedezyjnych punktów pmiarwych itp., dkumentacja prawna pwinna zawierać takie dkumenty jak: prtkły uzgdnień, umwy, decyzje i inne. Dkumenty te mgą być w dpisach jak załączniki, prawna dkumentacja p wyknaniu biektu pwinna zawierać zaktualizwane dkumenty dzwierciedlające przebieg wyknywania rbót i aktualny stan techniczny wyknaneg biektu, a między innymi: dziennik budwy, ewentualnie również dzienniki wyknywania kreślnych rdzajów rbót, księgi bmiaru rbót, prtkły dbiru rbót zanikających, prtkły dbiru kńcweg i dbiru pgwarancyjneg, krespndencję mającą isttne znaczenie prawne lub techniczne Dkumenty budwy Dziennik Budwy Dziennik Budwy jest wymaganym dkumentem prawnym bwiązującym Zamawiająceg i Wyknawcę w kresie d przekazania Wyknawcy Terenu Budwy d kńca kresu gwarancyjneg. Odpwiedzialnść za prwadzenie Dziennika Budwy zgdnie z bwiązującymi przepisami spczywa na Wyknawcy. Zapisy w Dzienniku Budwy będą dknywane na bieżąc i będą dtyczyć przebiegu Rbót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia raz technicznej i gspdarczej strny budwy. Każdy zapis w Dzienniku Budwy będzie patrzny datą jeg dknania, pdpisem sby, która dknała zapisu, z pdaniem imienia i nazwiska raz stanwiska służbweg. Zapisy będą czytelne, dknane trwałą techniką, w prządku chrnlgicznym, bezpśredni jeden pd drugim, bez przerw. Załączne d Dziennika Budwy prtkły i inne dkumenty będą znaczne klejnym numerem załącznika i patrzne datą i pdpisem Wyknawcy i Inspektra Nadzru Inwestrskieg. D Dziennika Budwy należy wpisywać w szczególnści: datę przekazania Wyknawcy Terenu Budwy, datę przekazania przez Zamawiająceg Dkumentacji Prjektwej, uzgdnienie przez Nadzór Inwestrski prgramu zapewnienia jakści i harmngramów Rbót, terminy rzpczęcia i zakńczenia pszczególnych elementów Rbót, przebieg Rbót, trudnści i przeszkdy w ich prwadzeniu, kresy i przyczyny przerw w Rbtach, uwagi i plecenia Nadzru Inwestrskieg, daty zarządzania wstrzymania Rbót, z pdaniem pwdu, zgłszenia i daty dbirów Rbót zanikających i ulegających zakryciu, częściwych i statecznych dbirów Rbót, wyjaśnienia, uwagi i prpzycje Wyknawcy, 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE SANITARNE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA ul. Kściuszki 2,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł prjektu: PROJEKT BUDYNKU BIUROWEGO PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS PRZY UL. SŁOWACKIEGO W SANDOMIERZU DZ. NR EWID. 1510/4 Inwestr: KASA ROLNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: EGZEMPLARZ NR 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST01

INWESTOR: EGZEMPLARZ NR 1 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OST01 INWESTOR: EGZEMPLARZ NR 1 Miast Bydgszcz ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgszcz tel. 52 58 58 913, fax 52 58 58 623 e-mail: urzad@um.bydgszcz.pl OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZAMAWIAJĄCY: Gmina Kniusza, 32-104 Kniusza 55 INWESTYCJA: Odnwa Centrum Wsi Kniusza pprzez remnt Gminneg Ośrdka Kultury i wyknanie miejsc pstjwych. LOKALIZACJA : Kniusza dz. nr 83/9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sulmierzyce.biletyn.net Sulmierzyce: Zakup ciężkieg samchdu specjalneg pżarniczeg, ratwnicz gaśniczeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl Budwa agregatu prądtwórczeg, wiaty dla agregatu prądtwórczeg raz linii kablwej 0,4 kv celem zasilania rezerwweg budynku Zachdnipmrskieg Urzędu Wjewódzkieg w Szczecinie przy ul. Wały Chrbreg 4 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU w POLKOWICACH UL.MONIUSZKI 18-22 KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: POLKOWICE, UL. MONIUSZKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW PTBS SP. Z O.O POLKOWICE UL.MONIUSZKI 23-31 KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: POLKOWICE, UL.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część piswa: I. CZĘŚĆ OGÓLNA...7 1. Inwestr...7 2. Jednstka prjektwa...7 3. Przedmit prjektu budwlaneg...7 4. Zakres prjektu budwlaneg...7 5. Pdstawa pracwania:...8 II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA...17

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj. Reda: Budwę szklneg placu zabaw przy Szkle Pdstawwej Nr 2 im. Małeg Trójmiasta Kaszubskieg w Redzie ul. Zawadzkieg 12, realizwaneg w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła Numer głszenia: 355526-2014; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pawlowiczki.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pawlwiczki.pl/bip Pawłwiczki: Świadczenie usług w zakresie dwzu dzieci i młdzieży wraz z piekunami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.jawr.dlnyslask.pl/ raz www.jawr.bip.net.pl Jawr: Wymiana dcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa materiałów wszczepialnych (kardiwerterdefibrylatr jednjamwy, stymulatry,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Bielsk-Biała, dnia 31.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budwa gminneg punktu selektywnej zbiórki dpadów kmunalnych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej Numer głszenia w BZP: 195066-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA ESAL DANUTA FREDOWICZ 41-200 Ssnwiec ul. Partyzantów 9 NIP 644-101-94-28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT BUDOWY SZKOLNEGO PLACU ZABAW w Rządwym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szkolabaletowa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szklabaletwa.pl Gdańsk: Remnt pmieszczeń i przystswanie dróg ewakuacyjnych d warunków pżarwych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zari.cm.pl Zabrze: Realizacja wg. frmuły zaprjektuj i wybuduj zadania inwestycyjneg pn.: Mdernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA LABORATORIÓW ODDZIAŁU FARB I TWORZYW W GLIWICACH, UL. CHORZOWSKA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoo.poznan.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoo.poznan.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.z.pznan.pl/ Pznań: Budwa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nweg Z w Pznaniu - I etap Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.opoczno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.um.pczn.pl Opczn: Budwa świetlenia w uliczneg w Gminie Opczn w pdziale na zadania: Zadanie nr 1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPIS TREŚCI: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmit prjektu: REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkła Pdstawwa nr 10 w Łmży INWESTOR: Miast Łmża JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cos.strazgraniczna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cs.strazgraniczna.pl Kszalin: Dstawy przedmitów umundurwania: kurtki raz buwie Numer głszenia: 138343-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp., ul. Mieszka I 33, 66-400 Gorzów Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grzw-wlkp.s.gv.pl Grzów Wielkplski: ROZBIÓRKA KOMINA, ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE NOWEGO KOMINA PRZY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo