ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996"

Transkrypt

1 ABM ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel t e m a t : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ m i e j s c e b u d o w y : MYSŁOWICE RYNEK DZIAŁKI NR : 995/0.173, 993/0.173, 1018/173, 1014/122, 1016/121, 1069/123, 1071/123, 1070/123, 662/170, 1077/121, 1076/121, 743/126, 742/127, 128, 129 i n w e s t o r : ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O MYSŁOWICE, UL. H. KOŁŁĄTAJA 8/E b r a n Ŝ a : INSTALACJE SANITARNE f a z a : PROJEKT BUDOWLANY k l a s y f i k a c j a r o b ó t w g W s p ó l n e g o S ł o w n i k a Z a m ó w i e ń : Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kanalizacja deszczowa. Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych Instalowanie urządzeń regulacji gazu o p r a c o w a ł : mgr inŝ. Wojciech BREWCZYŃSKI, nr upr. 1768/94 s p r a w d z i ł : mgr inŝ. Krystyna KEBSOL, nr upr. 374/91 s p i s z a w a r t o ś c i o p r a c o w a n i a : 1/. PB-W przyłączy kanalizacji deszczowej 2/. PB-W przyłączy zimnej wody i kanalizacji sanitarnej 3/. PB-W przyłącza gazu d a t a : czerwiec 2007 r. e g z e m p l a r z : nr 6

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU : STRONA TYTUŁOWA. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLANSZA ZBIORCZA 1: PROJEKT BUDOWL.-WYKONAW. PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1.1. Opis techniczny Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Opis kanalizacji deszczowej Dobór separatora Materiały, studzienki Studzienki kanalizacyjne SkrzyŜowania kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem Roboty ziemne Odwodnienie wykopów PodłoŜe i zasyp przewodu Próby szczelności rurociągu Uwagi końcowe Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej k 128a Karta inwentaryzacyjna studzienki kanalizacyjnej k 133a Część rysunkowa NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA 1.2 Projekt zagospodarowania działki - kanalizacja deszczowa. 1: Profil podłuŝny kanalizacji deszczowej cz. I. 1:100/ Profil podłuŝny kanalizacji deszczowej cz. II. 1:100/ Przekrój przez wykop. skala 1: Studzienka kanalizacyjna. 1.7 Studzienka kanalizacyjna, kaskadowa 2

3 1.1. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego przyłączy kanalizacji deszczowej z terenu planowanej inwestycji Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem usługowym w Mysłowicach przy ul. Rynek Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu kanalizacji deszczowej dla inwestycji jak w tytule. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie przyłączy kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku oraz z terenu przed budynkiem i placu parkingowego Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: - Umowa z Inwestorem. - Warunki techniczne wykonania przyłączy kanalizacji deszczowej. wydane przez Urząd Miasta Mysłowice. - Zaktualizowana mapa. - Raport z inspekcji sieci kanalizacji deszczowej. - Warunki i uzgodnienie wydane przez RPWiK Katowice. - Obowiązujące normy i przepisy Opis kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z dachu projektowanego budynku jak równieŝ z terenu wokół niego oraz z placu parkingowego odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej ø 400, biegnącej wzdłuŝ istniejących budynków nr 8 i 9, do studzienek: k128a i k 133a jak pokazano na planie zagospodarowania. Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku nastąpi poprzez rynny i przykanaliki do studzienki k 128a (równieŝ rynny znajdujące się od strony ul. Rynek podłączone zostaną do tej studni poprzez przykanalik PVC 250 biegnący pod schodami zewnętrznymi między projektowanym budynkiem i budynkiem nr 9). Na rynnach spustowych u dołu zamontować czyszczaki z wyjmowanym koszem. Wody z terenu przed budynkiem od strony północnej odprowadzone zostaną do w/w studzienki poprze 2 wpusty uliczne i przykanaliki łącznie z odprowadzeniem wód z rynien. Ilość wód odprowadzanych do k 128a = 8,4 l/s. 3

4 Wody opadowe z terenu parkingu prowadzone będą oddzielnym ciągiem PVC 300 mm do studzienki k133a. Przed wprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami wydanymi przez Urząd Miasta Mysłowice, muszą być one podczyszczone. W tym celu na przyłączu zaprojektowano separator ropopochodnych z odstojnikiem. Wpusty uliczne, poprzez które zbierana jest woda z terenów utwardzonych powinny być zasyfonowane, posiadać odstojniki i wiadra podczyszczające Dobór separatora. Po obliczeniu ilości wody z terenu parkingu: Qmax = F x q x ψ Qmax = 0,055 ha x 130 l/s x 0,8 = 5,7 l/s gdzie: F - powierzchnia zlewni q natęŝenie deszczu miarodajnego ψ - współczynnik spływu Wielkość znamionowa separatora NG = Qmax x fd gdzie: fd współczynnik gęstości (przyjęto fd = 1) NG = 5,7 Proponuje się zabudować separator substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem AWAS-SB, NG 6 (lub równowaŝny), o średnicy zewnętrznej ø 2300 mm. Jest to zbiornik Ŝelbetowy, od wewnątrz zabezpieczony powłoką olejoodporną, z zewnątrz substancją wodoszczelną, z pokrywą typu lekkiego i włazami B 125 kn. Producent gwarantuje skuteczność oczyszczania zgodnie z Dz.U.Nr.168 z 28 lipca 2004 r. Pozycja MoŜna zabudować separator innej firmy odpowiednio dobrany. Ilość wód opadowych odprowadzana do k 133a Q=5,7 l/s Materiały, studzienki. Materiałem do budowy kanalizacji deszczowej będą rury PVC kanalizacyjne kielichowe - z długim kielichem, łączone na uszczelki gumowe, typu cięŝkiego S (S-16,7) o średnicach: ø160 x 4,7; ø 200 mm i grubości ścianki 5,9 mm; ø250 x 7,3 mm oraz ø 315 x 9,2 mm. 4

5 Studzienki kanalizacyjne. Zabudować studzienki kanalizacyjne ø 1200 mm z kręgów betonowych osadzonych na płycie Ŝelbetonowej. Budowa studzienek zgodnie z normą PN-92/B Na wszystkich studzienkach płyta pokrywowa (Ŝelbetonowa) z otworem mimośrodowym nakrytym włazem typu cięŝkiego, wykonanego z poliuretanu wzmacnianego włóknami szklanymi, na pierścieniu odciąŝającym. Studzienki izolować zewnętrznie 2 krotnie: 1 x abizol R i P. Przejścia przez ściany studzienek wykonać za pomocą typowych przejść szczelnych. W przejściu pomiędzy budynkami zabudować studzienki tworzywowe ø 425 mm SkrzyŜowania kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem. W miejscach skrzyŝowań wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem uŝytkownika danego uzbrojenia i wykonać zabezpieczenia zgodnie z jego wymogami. Na istniejące kable teletechniczne i energetyczne załoŝyć rury dwudzielne. SkrzyŜowanie z istniejącą linią energetyczną napowietrzną wykonać zgodnie z normą PN 75/E Roboty ziemne. Wykopy pod przewody z rur PVC powinny być prowadzone zgodnie z normą branŝową BN-83/ Inwestycja prowadzona jest na terenie zabudowanym, przy głębokościach od około 1,00 do 3,00 m wobec czego stosować wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, odpowiednio odeskowanych z zastosowaniem rozpór. WzdłuŜ budynków i w miejscach skrzyŝowań z istniejącym uzbrojeniem prace wykonywać ręcznie i pod nadzorem uŝytkownika danego uzbrojenia Odwodnienie wykopów. Najczęściej stosowana jest metoda odwodnienia powierzchniowego polegająca na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę głębienia wykopu. Przy większym napływie wód (np. opadowych) na powierzchni terenu wystarczy ustawić ręczne lub spalinowe pompy membranowe i odpompować wody poza wykop PodłoŜe i zasyp przewodu. PodłoŜe. Grubość podsypki pod rurociąg nie moŝe być mniejsza niŝ 0,20 m i wykonana winna być z piasku, piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zagęszczonej. Podsypka powinna spełniać następujące wymagania: - nie powinna zawierać cząstek większych niŝ 0,002 m 5

6 - nie powinna być zmroŝona - nie moŝe zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 1/4 swojej powierzchni. Posadzka kostka brukowa. Zasypka rurociągu. Zasypka przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: - warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch rury - warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej Materiałem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy ochronnej wymaga zagęszczenia przez ubijanie. Zasypkę wykopu powyŝej tej warstwy dokonuje się gruntem rodzimym, z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką ewentualnych odeskowań i rozpór. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg PN-74/B (powinien on wynosić co najmniej 1). Na głębokości ok. 0,6-0,8 m od terenu, nad ułoŝonym rurociągiem ułoŝyć taśmę lokalizacyjną szerokości min 20 cm koloru brązowego. Posadzkę przekrycia wykonać zgodnie z projektem dróg Próby szczelności rurociągu. Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację i infiltrację wód. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z próbą szczelności w normie PN-92/B Uwagi końcowe. Całość robót wykonać zgodnie z : - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót cz.ii Instalacje sanitarne i przemysłowe, - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994, - Polskimi Normami i przepisami BHP. - Wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Dysponentów terenu i uzbrojenia. Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyŝowań z istniejącym uzbrojeniem W miejscach skrzyŝowań z istniejącym uzbrojeniem prace prowadzić pod nadzorem uŝytkownika danego uzbrojenia. 6

7 7

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE 45-429 OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax. 455-04- 69 godz. 8 oo 20 oo, e-mail: inwel@opole.mtl.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie montaż

INSTRUKCJA Projektowanie montaż INSTRUKCJA Projektowanie montaż 3 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 1.1. Rodzaj materiału... 5 1.2. Zalety i wady wyrobów KG z PVC... 5 1.3. Dane fizykochemiczne materiału... 6 1.4. Uszczelki... 6 2. ZASTOSOWANIE...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Część: BUDOWA SALI KONCERTOWEJ PRZY PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W ŻYWCU PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Adres: 34-300 Żywiec,

Bardziej szczegółowo

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Plac Zabaw z Placem Parkingowym w Cycowie oraz przyłącze hydrantu. ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO CPV 45231300-8 CPV 45220000-5 ADRES INWESTYCJI: Korczew ul. Norwida dz, nr 222/2 INWESTOR: Gmina Korczew Ul. Ks. Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Biuro Usług Inwestycyjnych PRO-IN-KOM Włocławek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR: Gmina Ciechocinek OBIEKT: Sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi ADRES : ulica

Bardziej szczegółowo

41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA

41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA 41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. 2. Zakres opracowania. Str.1

OPRACOWANIE ZAWIERA. 2. Zakres opracowania. Str.1 OPRACOWANIE ZAWIERA I Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis przyjętych rozwiązań przyłącza kanalizacyjnego. 5. Załączniki II. Rysunki : -

Bardziej szczegółowo