Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 256817-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane"

Transkrypt

1 Lędziny: Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, Lędziny, woj. śląskie. Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: dokumentacji projektowej wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n. Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin - Plac Farski. Teren inwestycji obejmuje rejon skrzyżowania ulic Lędzińskiej i Kupilasa, otoczenie zabytkowego budynku plebanii wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 678/66 (L.dz. Kl.III-680/482/66) obecnie pełniącego funkcję Biblioteki Miejskiej, plac centralny ograniczony od zachodu budynkiem byłej stajni oraz teren przy budynku poczty wraz z terenem leżącym bezpośrednio za nim na północy. Zamówienie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, które w szczególności obejmuje: 1)Przebudowę i rozbudowę budynku stajni (parametry po przebudowie i rozbudowie: powierzchnia użytkowa ok. 810m2, kubatura ok. 3400m3, powierzchnia zabudowy ok. 530m2) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu obejmującym: Wykonanie nawierzchni z bruku klinkierowego w różnych kolorach przeplatana wstawkami z kostki granitowej na podbudowie dla ruchu średniego (min. 50 cm) - ok. 2700m2. Wykonanie fontanny o wymiarach zewnętrznych w rzucie zgodnie z koncepcją ok. 4,5x4,5m, ok. 30 dysz z podświetleniem LED ze zmienną scenerią oraz muzyką Quadro. Komora podziemna przełazowa z technologią pełną. Okładzina granitowa, kolorowa, polerowana. Wykonanie postumentu pod dzwon - granit polerowany płomieniowany + zawiesie (pod dzwon wraz z zamocowaniem dzwonu - zdjęcie dzwonu w załączeniu). 2)Murki ogrodzeniowe i oporowe oraz brama - wykonanie muru kamiennego wokół terenu inwestycji o wysokości ok. 1 m (część nadziemna - szerokość min. 25cm), wykonany z kamienia naturalnego (wapień, piaskowiec) przemurowany elementami z cegły klinkierowej, wzdłuż ulicy Kupilasa i w części ul. Lędzińskiej pełniący również funkcję ściany oporowej - ok. 210 mb długości (wysokość ściany oporowej do 2 m, ściana oporowa w części widocznej musi być ujednolicona materiałowo z częścią naziemną murku wykonaną j.w.). Należy zrekonstruować historyczną bramę przy wejściu do zabytkowego budynku byłej plebanii od strony ul. Lędzińskiej wg koncepcji (w załączeniu fotografia archiwalna

2 historycznej bramy, dekor i sztukaterie spójne z elewacją budynku zabytkowego budynku byłej plebanii - obecnie siedziby Biblioteki Miejskiej w Lędzinach). 3)Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej wielokolorowej imitującej nawierzchnie starego bruku gr. 8 cm na podbudowie dla ruchu średniego (min. 50 cm) - ok. 1400m2. 4)Ściany oporowe - różnice poziomów pomiędzy budynkiem biblioteki a nawierzchnią centralna placu należy pokonać elementami oporowymi typu Rekers lub równoważnymi (różnica poziomów ok. 2m), tworzącymi amfiteatralne uskoki ze stopniami na ciągach komunikacyjnych. Okładzina - beton architektoniczny. 5)Montaż ok. 30 latarń parkowo-ulicznych, wysokości ok. 4,5m, ze światłem podwójnym, oprawy kulowe ze światłem o mocy 70W (lampy stylizowane w stylu retro). Należy wykonać iluminację świetlną ściany frontowej budynku byłej stajni. 6)Punkt multimedialnotradycyjny do prezentacji ścieżek rowerowych w mieście (mapa), atrakcji turystycznych itp. (przeznaczony na zewnątrz, możliwość obsługi przez mieszkańców). 7)Nasadzenia drzew ozdobnych liściastych wg koncepcji o wieku min. 5 lat, trawniki, klomby kwiatowe. 8)Należy przewidzieć dostawę około 15 ławek żeliwno-drewnianych oraz 5 koszy na śmieci nawiązujących stylistycznie do ławek. 9)Należy przewidzieć przebudowę infrastruktury, kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej, gazowej oraz wodociągowej kolidującej z inwestycją - utworzenie płyty rynku przy budynku byłej stajni wymaga dużego obniżenia istniejącego terenu i robót ziemnych. Ponadto sieci napowietrzne wzdłuż ulicy Kupilasa należy zabudować w kanałach technologicznych pod drogą. 10)W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty prac i czynności związanych i niezbędne do realizacji w/w. przedmiotu zamówienia, min. takich jak: Dokonać oceny technicznej i przyjąć metodę zabezpieczenia zabytkowego budynku plebanii (np. ścianki szczelinowe, ścianki z grodzic stalowych) podczas prac związanych z wykonywaniem płyty dolnej placu od zachodniej strony budynku, umiejscowionej bezpośrednio poniżej ok. 2,0m pod budynkiem. Budynek zabytkowej plebani obecnie już posiada przechylenie w kierunku projektowanej płyty. W trakcie wykonywania robót ziemnych Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zapisy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a w szczególności w zakresie art.32 oraz art. 33 ustawy dotyczących odkrycia przedmiotów co do których, istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem lub jest zabytkiem archeologicznym. Wszystkie konieczne prace związane z przebudową infrastruktury i mediów zasilających budynek plebanii (gaz, prąd, woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa) a ingerujące w zabytkowy budynek należy wykonać należy wykonać zgodnie z art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego w oparciu o dokumentację podlegającą zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzedzoną uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej należy prowadzić w sposób umożliwiający ciągłą pracę obiektu (zapewnienie komunikacji do budynku, mediów itp.). Powyższe wymagania dotyczą również budynku z siedzibą Poczty Polskiej. Po przeprowadzeniu robót budowlanych należy odtworzyć istniejące nawierzchnie klinkierowo-granitowe oraz zieleń wokół zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej. Podczas wykonywania prac związanych w wykonaniem muru oporowego wzdłuż ulicy Lędzińskiej oraz Kupilasa należy opracować technologię zabezpieczenia w pasie rozdziału drogi z uwagi na różnicę poziomów umożliwiającą czynną komunikację w pasie ruchu drogowego. Nadzór autorski; opracowanie dokumentacji powykonawczej; przygotowanie dokumentów wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, przeprowadzenia badań i odbiorów wymaganych przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (np.:sanepid, straż pożarna, PIP, Dozór Techniczny itd);, wykonania badań, prób, testów, odbiorów technicznych, rozruchów i regulacji, badań powietrza, badań poziomu hałasu oraz badań w zakresie branży elektrycznej i sanitarnej (np.: badania skuteczności ochrony przeciwpożarowej, natężenia oświetlenia, prób szczelności instalacji, badania hydrantów, itd.); opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zakup i rozmieszczenie sprzętu p.poż. Dokumentacja kosztorysowa służącą Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do rozliczenia inwestycji w ramach środków pochodzących z funduszy unijnych. Pompowania wód gruntowych w celu wykonania robót; zapewnienia pełnej obsługi geologicznej i geodezyjnej przez uprawnione służby, obejmującej

3 nadzór nad realizacją i wytyczenia oraz bieżącej inwentaryzacji powykonawczej i wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej i geodezyjnej w trzech egzemplarzach w formie papierowej i jednej na płycie CD (format zapisu DWG oraz PDF); Zamawiający wymaga także odrębnej inwentaryzacji geodezyjnej instalacji podpłytowych; Wykonania obowiązków wynikających z pozwolenia na budowę. Wywiezienia gruzu, złomu, śmieci, eternitu i ich utylizacja; utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy; ponoszenia opłat za zajęcie terenu, energię elektryczną, cieplną, wodę i ścieki zużyte przy realizacji zamówienia; ogrzewania obiektów w okresie obniżonych temperatur i osuszania; naprawy uszkodzonych w toku robót urządzeń podziemnych oraz przebudowy wszystkich kolizji. udzielania wszelkiej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostki finansujące przy realizacji i rozliczeniu inwestycji; wykonania dokumentacji fotograficznej z realizacji przedmiotu umowy. 11)Integralną częścią SIWZ jest Program Funkcjonalno-Użytkowy zawierający szczegółowy opis zamówienia - z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów) nie gorszej jakości niż opisane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca przed zastosowaniem takich materiałów (wyrobów) musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 12)Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. 13)Wszelkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie. 14)Opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w. robót zawierającej: I faza - Projekt koncepcyjny II faza - Projekt budowlany III faza - Projekty wykonawcze Szczegółowe wytyczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zawarte są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Projekt zostanie uzupełniony przez Wykonawcę w niezbędne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy i odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, które okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy. Należy uzyskać i wykonać wszystkie dokumenty i badania niezbędne do realizacji przedmiotu, takie jak np.: wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego, wykonanie map do celów projektowych, wykonywania wszelkich niezbędnych badań i ekspertyz (w tym mykologicznej), przeprowadzenie wymaganych prawem uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonanie projektów branżowych budowlanych i wykonawczych w zakresie architektury i konstrukcji, wykonanie projektów branżowych budowlanych i wykonawczych w zakresie instalacji sanitarnych: wody zimnej, centralnej ciepłej wody, instalacji gazowej, kotłowni centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji, przyłączy sieci wod-kan., przyłącza gazowego, wykonanie projektów branżowych budowlanych i wykonawczych w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych: telefoniczna, telewizyjna, komputerowa, telewizji dozorowej, alarmowa itp., przyłącza sieci elektrycznych i teletechnicznych,. wykonanie projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie dróg, dojazdów, placów, miejsc postojowych wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem, fontanny, postumentu pod dzwon, małej architektury, zieleni, Opracowanie dokumentacji wykonawczej w tym rysunków warsztatowych w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych; Wykonania projektu zmiany organizacji ruchu i zajęcia ulic, placów, chodników, pasa drogowego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania Rewitalizacja -małe miasta Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

4 Śląskiego na lata II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego w zakresie określonym w pkt. 5 SIWZ. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1)Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na okres związania ofertą. 2)Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3)Wadium może być wniesione w następujących formach: a)w pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późń. zm.). 4)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji / poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c)kwotę gwarancji/poręczenia, d)termin ważności gwarancji/poręczenia, e)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji / poręczenia jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, 5)gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe. Gwarancja lub poręczenie winny przewidywać termin bezwarunkowej wypłaty maksymalnie do 21 dni od pierwszego pisemnego żądania wypłaty

5 wadium, 6)wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 7)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą. 8)w przypadku wniesienia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, o ile odpowiadać będzie postanowieniom niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesione zostało przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w wymaganej wysokości i wymaganym terminie. 9)Miejsce i sposób wniesienia wadium. a)wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: BS Tychy b)do oferty należy dołączyć kopię potwierdzenia wniesienia wadium. c)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika Wykonawców lub jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. 10)Termin wniesienia wadium. a)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. b)wniesienie wadium w innej formie niż pieniężnej poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem jego przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed upływem terminu do jej złożenia. 11)Zwrot wadium. a)wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. b)wadium zatrzymuje się wraz z odsetkami na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Spełniać warunek w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony, jeżeli zostanie wykazane iż: 1)Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 podobne zakresem zadania projektowe. Za podobne zakresem zadanie projektowe Zamawiający uzna wykonanie projektu budowlanego obiektu w zakresie: - budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu budynku o projektowanej kubaturze min m3 i powierzchni użytkowej min. 700 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi, nawierzchniami utwardzonymi wokół budynku o pow. min. 1500m2, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i przyłączami. Wymagane aby minimum jedno z w/w.

6 zadań projektowych dotyczyło obiektu wpisanego do rejestru zabytków bądź leżącego w strefach ochrony konserwatorskiej zapisanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 2)Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj.: min. 2 roboty budowlane obejmujące: budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi, nawierzchniami utwardzonymi wokół budynku, infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i przyłączami, o wartości min zł każda; wykonał min. 1 robotę budowlaną, której przedmiotem było: wykonanie zagospodarowania terenu, nawierzchni brukowych, małej architektury lub infrastruktury, w otoczeniu obiektów zabytkowych lub na terenach podlegających ochronie konserwatorskiej o wartości min zł. W przypadku spełnienia powyższego warunku w całości lub w części, przez Wykonawcę w ramach systemu -zaprojektuj i wybuduj, należy przedstawić realizacje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca przedstawi dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, iż w/w. prace projektowe i roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, należycie oraz prawidłowo zakończone. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Spełniać warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponował osobami o kwalifikacjach zawodowych w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, uprawniających do: Projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń; Projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; Kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; Projektowania w specjalności drogowej; Kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; Projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; Kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; Projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Ponadto Wymagane, aby każda z w/w. osób posiadała minimum 3 letnie doświadczenia w zakresie sprawowanego stanowiska. Powyższe funkcje mogą być łączone w ramach uprawnień jednej osoby.

7 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum ,00 zł słownie: dwa miliony złotych; Posiada zdolność kredytową lub wykaże się posiadaniem środków na rachunku bankowym w wysokości minimum ,00 zł słownie: jeden miliony złotych; III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

8 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie

9 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Wypełniony Załącznik Nr 1 - druk oferty, 2. Wypełniony załącznik Nr 7 - podwykonawcy, 3. Wypełniony Załącznik Nr 8- harmonogram rzeczowo-finansowy. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK

BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - - ORLIK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Roźwienica: WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012 Numer ogłoszenia: 212236-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Białystok: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia 31.01.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Ul.Postępu 17a,, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 28788 2012z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl z 8 2012-02-17 15:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Remont elewacji i przebudowa stropodachu w Domu Studenckim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital2.rzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S 072-119698. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S 072-119698. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119698-2013:text:pl:html PL-Wrocław: Roboty budowlane 2013/S 072-119698 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51 Kraśnik: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo