SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY ul. Sędzickiego 30, Kartuzy REGON NIP TEL. (058) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.: Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrola instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: P. Aleksander Pryczkowski specjalista ds. inwestycji i remontów Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY ul. Sędzickiego Kartuzy poniedziałek od 7.00 do wtorek, środa, czwartek od 7.00 do piątek od 7.00 do nr faksu (058) ; nr telefonu (058) wew SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: Wiesław Malinowski Kartuzy

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY z siedzibą Kartuzy, ul. Sędzickiego 30, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrolę instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest roczny przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej zgodnie z wymogiem art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni wskazanych w załączniku Nr 1 niniejszej specyfikacji. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji do r. IV. OKRES GWARANCJI. Zamawiający nie wymaga gwarancji. V. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. 2. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).. 3. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, tj. ingerencję osób trzecich, należy ponumerować kolejno wszystkie strony oferty i podać łączną ilość stron. 4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 6. Złożona oferta powinna zawierać: - datę jej sporządzenia, - nazwę oferenta, adres, telefon, fax, numer konta bankowego, NIP, REGON - wypełniony formularz ofertowy (Zał. Nr 2). 7. Dokumenty składające się na ofertę (spięte w kolejności jak podano niżej) - wypełniony formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 2

3 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, - oświadczenie, że nie zostało wszczęte przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe i nie jest w stanie likwidacji, - oświadczenie, że Oferent jest płatnikiem podatku VAT, - oświadczenie, że Oferent nie pozostaje w związku faktyczno prawnym z członkami komisji przetargowej, - dokumenty potwierdzające, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania kontroli technicznej stanu przewodów kominowych oraz kontroli instalacji gazowej, - wykaz wykonywanych robót w okresie ostatnich trzech lat odpowiadający swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz przedstawieniem dokumentów, że roboty zostały wykonane należycie (referencje), - zaakceptowany (podpisany) projekt umowy. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Podana cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. 3. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Cena podana jest w następujący sposób: - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych jeden lokal - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej lokali (gaz butlowy i przewodowy) jedno urządzenie - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej (gaz przewodowy) w budynku jeden budynek Wartość przedmiotu zamówienia brutto w tym należny podatek VAT stanowi suma iloczynu sprawdzonych lokali i ceny jednostkowej jednego sprawdzenia (sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych) oraz iloczynu sprawdzonych instalacji gazowych i ceny jednostkowej jednego sprawdzenia (sprawdzenie szczelności lokali oraz budynków). Uwaga: Do każdego protokołu kominiarskiego należy załączyć szkic kontrolowanego podłączenia przewodów kominowych. W przypadku niedrożności przewodów (np. zagruzowanie, zagnieżdżenie przez ptaki) w ramach niniejszej ceny za przegląd, należy przywrócić jego drożność.. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE. 1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert : cena ofertowa 70 % doświadczenie, wiarygodność oferenta, termin realizacji 2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji z Wykonawcami. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu ofertowego bez podania przyczyny. 3

4 IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami jest: spec. ds. inwestycji i remontów Aleksander Pryczkowski w poniedziałki w godzinach od wtorku do czwartku w godzinach w piątki w godzinach tel wew. 37. XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1.Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrola instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach. prosimy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia r. do godz Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. O wyborze najkorzystniejszej oferty Spółdzielnia niezwłocznie zawiadomi wszystkich biorących udział w postępowaniu, wskazując wykonawcę. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. Zamawiający otworzy oferty w dniu 19 września 2012 r. o godz w świetlicy w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach, ul. Fr. Sędzickiego 30. XIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 1. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne informacje zawarte w ofertach, które uzna za istotne 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania ofert na posiedzeniu niejawnym. 4

5 4. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni, a ich oferty zostaną odrzucone. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez zamawiającego odrzucone. W przypadku, gdyby wpłynęła tylko jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony. 5. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą. 5

6 Załącznik Nr 1 WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH l.p. Adres Przegląd Przegląd inst. Gazowej kominiarski BUDYNKI MIESZKALNE 1 O/Derdowskiego 1 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 2 O/Derdowskiego 2 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 3 O/Derdowskiego 3 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 4 O/Derdowskiego 4 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 5 O/Sikorskiego 1 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 6 O/Sikorskiego 2 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 7 O/Sikorskiego 3 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 8 O/Sikorskiego 4 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 9 O/Sikorskiego 5 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 10 O/Sikorskiego 6 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 11 O/Sikorskiego 7 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 12 O/Sikorskiego 8 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 13 O/Sikorskiego 9 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 14 Ul. Sędzickiego 7 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 15 Ul. Sędzickiego 24 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 16 Ul. Sędzickiego 24A Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 17 O/XX Lecia 4 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 18 Ul. Jeziorna 36 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 19 Ul. Prokowska 27 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 20 Ul. Prokowska 29 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 21 Ul. Prokowska 31 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 22 O/Wichrowe Wzgórze 1 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 23 O/Wichrowe Wzgórze 2 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 24 O/Wichrowe Wzgorze 3 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 25 O/Wichrowe Wzgórze 4 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 26 O/Wichrowe Wzgórze 5 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 27 O/Wichrowe Wzgórze 6 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 28 O/Wichrowe Wzgórze 7 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 29 Ul. Armii Krajowej 17 Żukowo (gaz przewodowy) TAK TAK 30 Ul. Armii Krajowej 17A Żukowo (gaz przewodowy) TAK TAK 31 Ul. Armii Krajowej 19 Żukowo (gaz przewodowy) TAK TAK 32 Ul. Armii Krajowe 19A Żukowo (gaz przewodowy) TAK TAK 33 O/Wybickiego 1 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 34 O/Wybickiego 2 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 35 O/Wybickiego 3 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 36 O/Wybickiego 4 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 37 O/Wybickiego 5 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 38 O/Wybickiego 5A Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 39 O/Wybickiego 6 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 40 O/Wybickiego 7 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 41 O/Wybickiego 8 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 42 O/Wybickiego 9 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 43 O/Wybickiego 10 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 44 O/Wybickiego 11 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 45 O/Wybickiego 12 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 6

7 46 O/Wybickiego 12A Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 47 O/Wybickiego 13 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 48 O/Wybickiego 14 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 49 O/Wybickiego 15 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 50 O/Wybickiego 16 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 51 O/Wybickiego 17 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 52 O/Wybickiego 18 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 53 O/Wybickiego 19 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 54 O/Wybickiego 20 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 55 O/Wybickiego 21 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 56 O/Wybickiego 22 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 57 O/Wybickiego 23 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 58 O/Wybickiego 24 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 59 O/Wybickiego 25 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 60 O/Wybickiego 26 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 61 O/Wybickiego 27 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 62 O/Wybickiego 28 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 63 O/Wybickiego 29 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 64 O/Wybickiego 30 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 65 O/Wybickiego 31 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 66 O/Wybickiego 32 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK BUDYNKI NIEMIESZKALNE 67 Pawilon - Biedronka Kartuzy NIE TAK 68 Pawilon wielofunkcyjny Kartuzy NIE TAK 69 Pawilon Piłsudskiego 18 Kartuzy NIE TAK 70 Budynek magazynu - blaszany Kartuzy NIE TAK 71 Budynek kotłowni Żukowo NIE TAK 72 Budynek kotłowni Sierakowice NIE TAK 73 Pawilon handlowy Oś.Derdowskiego Kartuzy NIE TAK 74 Pawilon handlowy-wyp.kaset Derdowskiego Kartuzy NIE TAK 75 Budynek administracyjny Sędzickiego 30 Kartuzy NIE TAK 76 Pawilon Jeziorna 19 Kartuzy NIE TAK 77 Pawilon przy Wybickiego 10 (U. Cyrocka) Kartuzy NIE TAK 78 Garaże Oś. Derdowskiego box Kartuzy NIE TAK 79 Garaże Oś. Derdowskiego przy torach 68 box Kartuzy NIE TAK 80 Garaże I kompeks 10 box Sierakowice NIE TAK 81 Garaże II kompeks 10 box Sierakowice NIE TAK 82 Garaże III kompeks 5 box Sierakowice NIE TAK 83 Garaże Wybickiego11 I kompleks 52 box Kartuzy NIE TAK 84 Garaże ul. Lipowa II kompleks 57 box Kartuzy NIE TAK 85 Garaże ul. Lipowa IIA kompleks 44 box Kartuzy NIE TAK 86 Garaże Sędzickiego 24A 5+8 box Kartuzy NIE TAK 87 Garaże Sikorskiego 8 box Kartuzy NIE TAK 88 Garaże Prokowska 20 box Kartuzy NIE TAK 81 Garaze - I kompleks 51 box Żukowo NIE TAK 82 Garaże - II kompleks 4 box Żukowo NIE TAK

8 Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Ja,.. niżej podpisany reprezentujący firmę oferuję wykonanie rocznych przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji gazowej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach cenowych: Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych cena za jeden lokal brutto.. złotych /słownie:./ cena netto wynosi: złotych /słownie:./ Podatek VAT w wysokości %, tj... złotych /słownie: / Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej cena za jeden lokal brutto.. złotych /słownie:./ cena netto wynosi: złotych /słownie:./ Podatek VAT w wysokości %, tj... złotych /słownie: / Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej przewodowej w budynku cena za jeden budynek brutto.. złotych /słownie:./ cena netto wynosi: złotych /słownie:./ Podatek VAT w wysokości %, tj... złotych /słownie: / Oferowany termin wykonania prac do dnia... Oświadczenia: - oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, - oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, - oświadczam, że posiadam odpowiednie środki i uprawnienia do wykonania zakresu określonego w specyfikacji, - oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat nie dopuściłem się nienależytego wykonania usług i robót dla Zamawiającego, - oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oświadczam, że nie zostało wszczęte przeciwko podmiotowi, który reprezentuję postępowanie upadłościowe i nie jest on w stanie likwidacji, - oświadczam, że jestem płatnikiem VAT/nie jestem płatnikiem podatku VAT 8

9 Załączniki:.... Miejscowość/dnia Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 9

10 pomiędzy UMOWA Nr. Zawarta w dniu w Kartuzach Spółdzielnią Mieszkaniową Kaszuby z siedzibą Kartuzy ul. Sędzickiego 30, posiadającą NIP , Regon Reprezentowaną przez: 1. Piotr Killman Prezes Zarządu 2. Emilia Hirsz - Członek Zarządu zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a... reprezentowaną przez Zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ 1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roczne przeglądy przewodów kominowych oraz przeglądy instalacji gazowej zgodnie z załączonym wykazem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca wykona przeglądy zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, wraz z usunięciem ujawnionych drobnych usterek w budynkach i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Zamawiającego. 2. Strony ustalają, że zakres rzeczowy umowy obejmuje: 2.1.Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów kominowych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń do pomieszczeń i urządzeń Sprawdzenie drożności przewodów kominowych oraz prawidłowości wylotów przewodów. 2.3.Badanie szczelności przewodów. 2.4.Badanie prawidłowości podłączeń pomieszczeń i urządzeń do jednego przewodu. 2.5.Badanie siły ciągu (podciśnienia) przewodów kominowych przy zamkniętych oknach, za pomocą urządzeń atestowanych, w tym celu ustalenia, czy ciąg zapewnia prawidłowe funkcjonowanie podłączonych pomieszczeń i urządzeń. 2.6.Usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych przewodów kominowych polegających na: - deklowaniu przewodów po zmianie miejsca przyłączenia, - naprawie tynków po wykonaniu prac w miejscach j/w - przywracaniu drożności przewodów kominowych zagruzowanych, zagnieżdżonych, niedrożnych Wydanie opinii kominiarskiej po dokonanym przeglądzie, ze szczegółowym opisem 10

11 usterek i nieprawidłowości, podaniem przyczyn oraz propozycji ich usunięcia Uzyskanie potwierdzenia wykonania przeglądu od mieszkańca lub użytkownika lokalu Wydanie za potwierdzeniem odbioru kopii z przeglądu lokalu mieszkańcowi, (użytkownikowi) Wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych budynku o planowanym terminie przeglądów, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Koszty związane z ogłoszeniem ponosi Wykonawca. 3. Strony ustalają, że usterki wymienione w pkt przez Wykonawcę będą usuwane w zakresach niezbędnych do zapewnienia bezawaryjnej pracy przewodów kominowych. 4. Strony ustalają, że Wykonawca będzie dyspozycyjny pod numerem telefonu na wezwania Zamawiającego do usuwania usterek nie objętych umową powstałych w ciągu całego okresu trwania umowy. 5. WYKONAWCA przystąpi do realizacji umowy z dniem udostępnienia przez ZAMAWIAJACEGO terenu robót, które powinno nastąpić w terminie 7 dni od podpisania umowy; 6. WYKONAWCA wykona prace wchodzące w zakres niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia r.. 7. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością. 8. Za termin zakończenia prac uważana jest data podpisania protokołu odbioru. 9. Do każdego protokołu kominiarskiego WYKONAWCA załączy szkic kontrolowanego podłączenia przewodów kominowych. W przypadku niedrożności przewodów (np. poprzez zagruzowanie, zagnieżdżenie przez ptaki) w ramach ceny za przegląd, WYKONAWCA przywróci jego drożność. 10. Podstawę zmiany terminu zakończenia prac stanowić będą: a) uzgodnienia stron w formie pisemnej, b) decyzje odpowiednich organów, c) wystąpienie okoliczności niezależnych od stron uniemożliwiających wykonanie zakresu umowy w określonym terminie WYKONAWCA będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa bhp i p.poż.. 2. Na WYKONAWCY spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy, dotycząca pracowników własnych i osób trzecich. 3. WYKONAWCA oświadcza, że odpowiada za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do mienia oraz na osobach trzecich spowodowane w trakcie prowadzonej działalności w związku z wykonywaniem robót objętych umową. Jako dowód WYKONAWCA składa kserokopię polisy lub innego dokumentu stwierdzającego, że WYKONAWCA posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności jako załącznik do niniejszej umowy. 4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w odniesieniu do danych osobowych powierzonych WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO. Zakres powierzonych danych osobowych nie może wykraczać poza zakres niezbędny 11

12 do wykonania zlecenia, chyba, że osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. 5. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez spowodowania szkód na budynkach i w poszczególnych mieszkaniach, z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność materialna WYKONAWCA zobowiązany jest stosować się do poleceń ZAMAWIAJACEGO. Osobą reprezentującą Zamawiającego na budowie jest Pan. 2. Kierownikiem robót reprezentującym Wykonawcę jest Pan 4 1. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty na kwotę: Za wykonanie przeglądów - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych jeden lokal zł brutto (słownie:.) w tym należny podatek VAT - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej jeden lokal zł brutto (słownie:. ) w tym należny podatek VAT - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej przewodowej w budynku cena za jeden budynek zł brutto (słownie:.) w tym należny podatek VAT 2. Strony ustalają, że rozliczenie zakresu umowy przeglądu budynków na każdym osiedlu (wyszczególnionych w załączniku) nastąpi oddzielnie, fakturami częściowymi. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest wykonanie i odebranie zakresu przeglądu przewidzianego dla danego osiedla. Przy składaniu faktury Wykonawca przekaże protokóły z wykonanego przeglądu Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 2. Zapłata za wykonanie robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, nastąpi w formie przelewu na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 3. Za termin płatności przyjmuje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należną mu kwotę /data wystawienia polecenia przelewu/. 4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności WYKONAWCA może obciążyć ZAMAWIAJACEGO ustawowymi odsetkami. 5. W przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy, o którym mowa w 1 ust. 2 z winy WYKONAWCY, zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, od wartości umowy. 6. ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 7. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez WYKONAWCĘ zapłaci on ZAMAWIAJACEMU odszkodowanie w wysokości 20% wartości umowy WYKONAWCA bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO nie może dokonać cesji związanych z realizacją umowy innemu podmiotowi. 12

13 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, 3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania Cywilnego. 4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo