SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO : Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY ul. Sędzickiego 30, Kartuzy REGON NIP TEL. (058) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.: Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrola instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: P. Aleksander Pryczkowski specjalista ds. inwestycji i remontów Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY ul. Sędzickiego Kartuzy poniedziałek od 7.00 do wtorek, środa, czwartek od 7.00 do piątek od 7.00 do nr faksu (058) ; nr telefonu (058) wew SPORZĄDZIŁ: ZATWIERDZIŁ: Wiesław Malinowski Kartuzy

2 I. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa KASZUBY z siedzibą Kartuzy, ul. Sędzickiego 30, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrolę instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest roczny przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej zgodnie z wymogiem art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni wskazanych w załączniku Nr 1 niniejszej specyfikacji. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji do r. IV. OKRES GWARANCJI. Zamawiający nie wymaga gwarancji. V. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta musi być napisana w języku polskim pismem czytelnym. 2. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).. 3. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, tj. ingerencję osób trzecich, należy ponumerować kolejno wszystkie strony oferty i podać łączną ilość stron. 4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki. 5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 6. Złożona oferta powinna zawierać: - datę jej sporządzenia, - nazwę oferenta, adres, telefon, fax, numer konta bankowego, NIP, REGON - wypełniony formularz ofertowy (Zał. Nr 2). 7. Dokumenty składające się na ofertę (spięte w kolejności jak podano niżej) - wypełniony formularz oferty zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 2

3 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, - oświadczenie, że nie zostało wszczęte przeciwko Oferentowi postępowanie upadłościowe i nie jest w stanie likwidacji, - oświadczenie, że Oferent jest płatnikiem podatku VAT, - oświadczenie, że Oferent nie pozostaje w związku faktyczno prawnym z członkami komisji przetargowej, - dokumenty potwierdzające, że osoby, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia do wykonywania kontroli technicznej stanu przewodów kominowych oraz kontroli instalacji gazowej, - wykaz wykonywanych robót w okresie ostatnich trzech lat odpowiadający swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz przedstawieniem dokumentów, że roboty zostały wykonane należycie (referencje), - zaakceptowany (podpisany) projekt umowy. VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Podana cena brutto jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty, pozostaje stała przez cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. 3. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Cena podana jest w następujący sposób: - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych jeden lokal - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej lokali (gaz butlowy i przewodowy) jedno urządzenie - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej (gaz przewodowy) w budynku jeden budynek Wartość przedmiotu zamówienia brutto w tym należny podatek VAT stanowi suma iloczynu sprawdzonych lokali i ceny jednostkowej jednego sprawdzenia (sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych) oraz iloczynu sprawdzonych instalacji gazowych i ceny jednostkowej jednego sprawdzenia (sprawdzenie szczelności lokali oraz budynków). Uwaga: Do każdego protokołu kominiarskiego należy załączyć szkic kontrolowanego podłączenia przewodów kominowych. W przypadku niedrożności przewodów (np. zagruzowanie, zagnieżdżenie przez ptaki) w ramach niniejszej ceny za przegląd, należy przywrócić jego drożność.. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE. 1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert : cena ofertowa 70 % doświadczenie, wiarygodność oferenta, termin realizacji 2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z zachowaniem konkurencji z Wykonawcami. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu ofertowego bez podania przyczyny. 3

4 IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z oferentami jest: spec. ds. inwestycji i remontów Aleksander Pryczkowski w poniedziałki w godzinach od wtorku do czwartku w godzinach w piątki w godzinach tel wew. 37. XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1.Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych dymowych i grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych oraz kontrola instalacji gazowej w obiektach budowlanych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach. prosimy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia r. do godz Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. O wyborze najkorzystniejszej oferty Spółdzielnia niezwłocznie zawiadomi wszystkich biorących udział w postępowaniu, wskazując wykonawcę. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. Zamawiający otworzy oferty w dniu 19 września 2012 r. o godz w świetlicy w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Kaszuby w Kartuzach, ul. Fr. Sędzickiego 30. XIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 1. Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe oraz inne informacje zawarte w ofertach, które uzna za istotne 3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badania ofert na posiedzeniu niejawnym. 4

5 4. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni, a ich oferty zostaną odrzucone. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostaną przez zamawiającego odrzucone. W przypadku, gdyby wpłynęła tylko jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony. 5. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą. 5

6 Załącznik Nr 1 WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH l.p. Adres Przegląd Przegląd inst. Gazowej kominiarski BUDYNKI MIESZKALNE 1 O/Derdowskiego 1 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 2 O/Derdowskiego 2 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 3 O/Derdowskiego 3 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 4 O/Derdowskiego 4 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 5 O/Sikorskiego 1 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 6 O/Sikorskiego 2 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 7 O/Sikorskiego 3 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 8 O/Sikorskiego 4 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 9 O/Sikorskiego 5 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 10 O/Sikorskiego 6 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 11 O/Sikorskiego 7 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 12 O/Sikorskiego 8 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 13 O/Sikorskiego 9 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 14 Ul. Sędzickiego 7 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 15 Ul. Sędzickiego 24 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 16 Ul. Sędzickiego 24A Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 17 O/XX Lecia 4 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 18 Ul. Jeziorna 36 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 19 Ul. Prokowska 27 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 20 Ul. Prokowska 29 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 21 Ul. Prokowska 31 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 22 O/Wichrowe Wzgórze 1 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 23 O/Wichrowe Wzgórze 2 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 24 O/Wichrowe Wzgorze 3 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 25 O/Wichrowe Wzgórze 4 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 26 O/Wichrowe Wzgórze 5 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 27 O/Wichrowe Wzgórze 6 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 28 O/Wichrowe Wzgórze 7 Sierakowice (gaz butlowy) TAK TAK 29 Ul. Armii Krajowej 17 Żukowo (gaz przewodowy) TAK TAK 30 Ul. Armii Krajowej 17A Żukowo (gaz przewodowy) TAK TAK 31 Ul. Armii Krajowej 19 Żukowo (gaz przewodowy) TAK TAK 32 Ul. Armii Krajowe 19A Żukowo (gaz przewodowy) TAK TAK 33 O/Wybickiego 1 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 34 O/Wybickiego 2 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 35 O/Wybickiego 3 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 36 O/Wybickiego 4 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 37 O/Wybickiego 5 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 38 O/Wybickiego 5A Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 39 O/Wybickiego 6 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 40 O/Wybickiego 7 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 41 O/Wybickiego 8 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 42 O/Wybickiego 9 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 43 O/Wybickiego 10 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 44 O/Wybickiego 11 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 45 O/Wybickiego 12 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 6

7 46 O/Wybickiego 12A Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 47 O/Wybickiego 13 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 48 O/Wybickiego 14 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 49 O/Wybickiego 15 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 50 O/Wybickiego 16 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 51 O/Wybickiego 17 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 52 O/Wybickiego 18 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 53 O/Wybickiego 19 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 54 O/Wybickiego 20 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 55 O/Wybickiego 21 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 56 O/Wybickiego 22 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 57 O/Wybickiego 23 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 58 O/Wybickiego 24 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 59 O/Wybickiego 25 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 60 O/Wybickiego 26 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 61 O/Wybickiego 27 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 62 O/Wybickiego 28 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 63 O/Wybickiego 29 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 64 O/Wybickiego 30 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 65 O/Wybickiego 31 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK 66 O/Wybickiego 32 Kartuzy (gaz butlowy) TAK TAK BUDYNKI NIEMIESZKALNE 67 Pawilon - Biedronka Kartuzy NIE TAK 68 Pawilon wielofunkcyjny Kartuzy NIE TAK 69 Pawilon Piłsudskiego 18 Kartuzy NIE TAK 70 Budynek magazynu - blaszany Kartuzy NIE TAK 71 Budynek kotłowni Żukowo NIE TAK 72 Budynek kotłowni Sierakowice NIE TAK 73 Pawilon handlowy Oś.Derdowskiego Kartuzy NIE TAK 74 Pawilon handlowy-wyp.kaset Derdowskiego Kartuzy NIE TAK 75 Budynek administracyjny Sędzickiego 30 Kartuzy NIE TAK 76 Pawilon Jeziorna 19 Kartuzy NIE TAK 77 Pawilon przy Wybickiego 10 (U. Cyrocka) Kartuzy NIE TAK 78 Garaże Oś. Derdowskiego box Kartuzy NIE TAK 79 Garaże Oś. Derdowskiego przy torach 68 box Kartuzy NIE TAK 80 Garaże I kompeks 10 box Sierakowice NIE TAK 81 Garaże II kompeks 10 box Sierakowice NIE TAK 82 Garaże III kompeks 5 box Sierakowice NIE TAK 83 Garaże Wybickiego11 I kompleks 52 box Kartuzy NIE TAK 84 Garaże ul. Lipowa II kompleks 57 box Kartuzy NIE TAK 85 Garaże ul. Lipowa IIA kompleks 44 box Kartuzy NIE TAK 86 Garaże Sędzickiego 24A 5+8 box Kartuzy NIE TAK 87 Garaże Sikorskiego 8 box Kartuzy NIE TAK 88 Garaże Prokowska 20 box Kartuzy NIE TAK 81 Garaze - I kompleks 51 box Żukowo NIE TAK 82 Garaże - II kompleks 4 box Żukowo NIE TAK

8 Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTOWY Ja,.. niżej podpisany reprezentujący firmę oferuję wykonanie rocznych przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji gazowej w zakresie objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach cenowych: Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych cena za jeden lokal brutto.. złotych /słownie:./ cena netto wynosi: złotych /słownie:./ Podatek VAT w wysokości %, tj... złotych /słownie: / Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej cena za jeden lokal brutto.. złotych /słownie:./ cena netto wynosi: złotych /słownie:./ Podatek VAT w wysokości %, tj... złotych /słownie: / Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej przewodowej w budynku cena za jeden budynek brutto.. złotych /słownie:./ cena netto wynosi: złotych /słownie:./ Podatek VAT w wysokości %, tj... złotych /słownie: / Oferowany termin wykonania prac do dnia... Oświadczenia: - oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, - oświadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, - oświadczam, że posiadam odpowiednie środki i uprawnienia do wykonania zakresu określonego w specyfikacji, - oświadczam, że w ciągu ostatnich trzech lat nie dopuściłem się nienależytego wykonania usług i robót dla Zamawiającego, - oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy zawartymi w specyfikacji i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, oświadczam, że nie zostało wszczęte przeciwko podmiotowi, który reprezentuję postępowanie upadłościowe i nie jest on w stanie likwidacji, - oświadczam, że jestem płatnikiem VAT/nie jestem płatnikiem podatku VAT 8

9 Załączniki:.... Miejscowość/dnia Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 9

10 pomiędzy UMOWA Nr. Zawarta w dniu w Kartuzach Spółdzielnią Mieszkaniową Kaszuby z siedzibą Kartuzy ul. Sędzickiego 30, posiadającą NIP , Regon Reprezentowaną przez: 1. Piotr Killman Prezes Zarządu 2. Emilia Hirsz - Członek Zarządu zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM a... reprezentowaną przez Zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ 1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roczne przeglądy przewodów kominowych oraz przeglądy instalacji gazowej zgodnie z załączonym wykazem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca wykona przeglądy zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, wraz z usunięciem ujawnionych drobnych usterek w budynkach i lokalach użytkowych administrowanych i zarządzanych przez Zamawiającego. 2. Strony ustalają, że zakres rzeczowy umowy obejmuje: 2.1.Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów kominowych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń do pomieszczeń i urządzeń Sprawdzenie drożności przewodów kominowych oraz prawidłowości wylotów przewodów. 2.3.Badanie szczelności przewodów. 2.4.Badanie prawidłowości podłączeń pomieszczeń i urządzeń do jednego przewodu. 2.5.Badanie siły ciągu (podciśnienia) przewodów kominowych przy zamkniętych oknach, za pomocą urządzeń atestowanych, w tym celu ustalenia, czy ciąg zapewnia prawidłowe funkcjonowanie podłączonych pomieszczeń i urządzeń. 2.6.Usunięcie usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych przewodów kominowych polegających na: - deklowaniu przewodów po zmianie miejsca przyłączenia, - naprawie tynków po wykonaniu prac w miejscach j/w - przywracaniu drożności przewodów kominowych zagruzowanych, zagnieżdżonych, niedrożnych Wydanie opinii kominiarskiej po dokonanym przeglądzie, ze szczegółowym opisem 10

11 usterek i nieprawidłowości, podaniem przyczyn oraz propozycji ich usunięcia Uzyskanie potwierdzenia wykonania przeglądu od mieszkańca lub użytkownika lokalu Wydanie za potwierdzeniem odbioru kopii z przeglądu lokalu mieszkańcowi, (użytkownikowi) Wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych budynku o planowanym terminie przeglądów, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Koszty związane z ogłoszeniem ponosi Wykonawca. 3. Strony ustalają, że usterki wymienione w pkt przez Wykonawcę będą usuwane w zakresach niezbędnych do zapewnienia bezawaryjnej pracy przewodów kominowych. 4. Strony ustalają, że Wykonawca będzie dyspozycyjny pod numerem telefonu na wezwania Zamawiającego do usuwania usterek nie objętych umową powstałych w ciągu całego okresu trwania umowy. 5. WYKONAWCA przystąpi do realizacji umowy z dniem udostępnienia przez ZAMAWIAJACEGO terenu robót, które powinno nastąpić w terminie 7 dni od podpisania umowy; 6. WYKONAWCA wykona prace wchodzące w zakres niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia r.. 7. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością. 8. Za termin zakończenia prac uważana jest data podpisania protokołu odbioru. 9. Do każdego protokołu kominiarskiego WYKONAWCA załączy szkic kontrolowanego podłączenia przewodów kominowych. W przypadku niedrożności przewodów (np. poprzez zagruzowanie, zagnieżdżenie przez ptaki) w ramach ceny za przegląd, WYKONAWCA przywróci jego drożność. 10. Podstawę zmiany terminu zakończenia prac stanowić będą: a) uzgodnienia stron w formie pisemnej, b) decyzje odpowiednich organów, c) wystąpienie okoliczności niezależnych od stron uniemożliwiających wykonanie zakresu umowy w określonym terminie WYKONAWCA będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa bhp i p.poż.. 2. Na WYKONAWCY spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności w związku z wykonywaniem zakresu niniejszej umowy, dotycząca pracowników własnych i osób trzecich. 3. WYKONAWCA oświadcza, że odpowiada za wszelkie szkody spowodowane w stosunku do mienia oraz na osobach trzecich spowodowane w trakcie prowadzonej działalności w związku z wykonywaniem robót objętych umową. Jako dowód WYKONAWCA składa kserokopię polisy lub innego dokumentu stwierdzającego, że WYKONAWCA posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności jako załącznik do niniejszej umowy. 4. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w odniesieniu do danych osobowych powierzonych WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO. Zakres powierzonych danych osobowych nie może wykraczać poza zakres niezbędny 11

12 do wykonania zlecenia, chyba, że osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę w formie pisemnej. 5. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez spowodowania szkód na budynkach i w poszczególnych mieszkaniach, z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność materialna WYKONAWCA zobowiązany jest stosować się do poleceń ZAMAWIAJACEGO. Osobą reprezentującą Zamawiającego na budowie jest Pan. 2. Kierownikiem robót reprezentującym Wykonawcę jest Pan 4 1. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty na kwotę: Za wykonanie przeglądów - sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych jeden lokal zł brutto (słownie:.) w tym należny podatek VAT - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej jeden lokal zł brutto (słownie:. ) w tym należny podatek VAT - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej przewodowej w budynku cena za jeden budynek zł brutto (słownie:.) w tym należny podatek VAT 2. Strony ustalają, że rozliczenie zakresu umowy przeglądu budynków na każdym osiedlu (wyszczególnionych w załączniku) nastąpi oddzielnie, fakturami częściowymi. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest wykonanie i odebranie zakresu przeglądu przewidzianego dla danego osiedla. Przy składaniu faktury Wykonawca przekaże protokóły z wykonanego przeglądu Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 2. Zapłata za wykonanie robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, nastąpi w formie przelewu na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury. 3. Za termin płatności przyjmuje się dzień, w którym ZAMAWIAJĄCY polecił swojemu bankowi przelać na konto Wykonawcy należną mu kwotę /data wystawienia polecenia przelewu/. 4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności WYKONAWCA może obciążyć ZAMAWIAJACEGO ustawowymi odsetkami. 5. W przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy, o którym mowa w 1 ust. 2 z winy WYKONAWCY, zapłaci on ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, od wartości umowy. 6. ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 7. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez WYKONAWCĘ zapłaci on ZAMAWIAJACEMU odszkodowanie w wysokości 20% wartości umowy WYKONAWCA bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO nie może dokonać cesji związanych z realizacją umowy innemu podmiotowi. 12

13 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, 3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu postępowania Cywilnego. 4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 13

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

IV. WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 55-100 Trzebnica, ul. Obornicka 1 Trzebnica, dnia 23.10.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie okresowych przeglądów gazowych

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE

Wycena nieruchomości w 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.71..015 ZAPYTANIE OFERTOWE Bolesławiec, dnia 08 stycznia 015 r. Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie, powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ w Słupsku ul. Braci Gierymskich 1 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli przewodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.)

KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Nr spr. 44/GM/12 KONKURS OFERT na świadczenie usługi (bez obowiązku stosowania ustawy P.z.p.) Łódź, dnia 10.10.2012r. I. Miasto Łódź Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Zakątna zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dodatkowo wykonawca wskaże miejsce przed salą na umieszczenie banera oraz udostępni miejsce na catering i miejsce do dyskusji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dodatkowo wykonawca wskaże miejsce przed salą na umieszczenie banera oraz udostępni miejsce na catering i miejsce do dyskusji. STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 10.09.2009r. ZDM - 79/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT. na transport medyczny w zakresie przewozu pacjentów karetką typu S SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a Tel. 22 599-11-20 tel. / fax: 22 599-20-33 Warszawa dn. 04.12.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 58-530 Kowary ul. Dworcowa 11 tel. (075) 71823-08 NIP 611-02-04-391 Regon 230505414 Instrukcja dla oferentów postępowania przy zamówieniu o wysokości do 14.000 euro

Bardziej szczegółowo

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015

L.Dz.ZGK Sp.z o.o.../2015 Ostrów Mazowiecka 03-06-2015 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Ostrowi Mazowieckiej SP. Z O.O. 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. B. Prusa 66 tel.: 29/645-73-01, fax; 29/645-73-02; WWW: www.gkostrow.pl L.Dz.ZGK Sp.z o.o..../2015 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach, 34-100 Wadowice, os. M. Kopernika 10, tel. 033-82-349-22, 033-82-335-43, fax 033-82-349-22. REGON 000486340; NIP 551-00-70-38

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony - 2014 rok.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony - 2014 rok. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg nieograniczony - 2014 rok. Obliczenia Zapotrzebowania Ciepła

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Numer sprawy: OSI 622 31 10 / 10 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto i nie przekracza kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 Nysa, 22.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 na Dostawę skanera Plustek SmartOffice PS456U. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZDM. 31 / Z / 11 Kalisz, dn. 31.05.2011r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 4/1 obręb

Bardziej szczegółowo

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15

na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na kompleksową obsługę w zakresie służb BHP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 99/ZA/15 Zatwierdzam: Świętochłowice, dnia 07.12.2015 r. ul. Chorzowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33. - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Remontu nawierzchni parkingu na zapleczu budynku PSM L-W w Pile przy ul. Sikorskiego 33. Zamawiający: Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 Zabrze, dnia 09.06.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DEMONTAŻ POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA PODST. ART 130A PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.7135.2.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO II. III. IV. POWIAT RYCKI UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 10A

Bardziej szczegółowo

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ...

3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym ... ( imię i nazwisko/ nazwa firmy) ... ( adres /siedziba wykonawcy) ... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY 1) Przedmiot zamówienia : Remont placu o nawierzchni asfaltowej, związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej na terenie Zespołu 2) Zamawiający: Zespół Gimnazjalno

Bardziej szczegółowo

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań.

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, 32 650 Kęty. Tel. 33/845-20-36 Fax 33/845-27-12 www.gzoz-kety.pl

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę:

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II składamy poniższą ofertę: ... (miejscowość, data) Gmina Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 57-400 Nowa Ruda Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa drogi transportu rolnego w Jugowie etap II

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. słownie:.

FORMULARZ OFERTOWY. słownie:. Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP W związku z ubieganiem się o realizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Focha 7, 80-156 GDAŃSK REGON: 001097964 NIP: 584 03 57 474 tel.: Sekretariat- (58) 306-39-21, Fax (58) 306-39-21, e-mail: asm@asm.gdansk.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dnia 26.08.2009r. ZDM.- 7/Z/09 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 6 października 2015 r Spółdzielnia Mieszkaniowa "Plon" ul Pawlaczyka 1, 02-790 Warszawa tel: (22) 649 30 84, 698 878 662 e-mail: biuro@smplonpl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI

SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI Kraków 07.07.2015 r. SM OŚWIECENIA 31-636 Kraków, os. Oświecenia 45 ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO NEGOCJACJI w sprawie wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej sporządzeniem i złożeniem u Zamawiającego.

6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i ponosi wszystkie koszty związane z jej sporządzeniem i złożeniem u Zamawiającego. C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C ZN E J DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA 4/PO/usługi kominiarskie/2015 - WZÓR

UMOWA 4/PO/usługi kominiarskie/2015 - WZÓR Zał. nr 10 do zaproszenia 4/PO/usługi kominiarskie/2013 UMOWA 4/PO/usługi kominiarskie/2015 - WZÓR Zawarta w dniu...... 2015 roku w Zamościu pomiędzy : Zakładem Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

2 Zobowiązania Wykonawcy

2 Zobowiązania Wykonawcy Istotne postanowienia umowy nr.( wzór) Załącznik nr 4 do SWZ W dniu.. 2014 roku w Turku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, zarejestrowanym w Sądzie Rejestrowym

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn....

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.... Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

W postepowaniu konkursowym mogą brać udział wyłącznie podmioty, które spełniają następujące warunki:

W postepowaniu konkursowym mogą brać udział wyłącznie podmioty, które spełniają następujące warunki: Załącznik nr 2 Wymagania dotyczące oferentów na: Kompleksowe sprzątanie Hali Widowiskowo-Sportowej, przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu o łącznej powierzchni 3700 m.kw. W postepowaniu konkursowym mogą brać

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Znak: 4/PO/usługi kominiarskie/20145 Zamość, 6.03.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8, 22-400 Zamość zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zapytanie ofertowe ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku zaprasza Państwa do składania oferty cenowej na realizację zadania: Wymiana stolarki okiennej w budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Płońsk, dnia 21.07.2014 roku Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk tel: 23 662 21 45 fax: 23 662 26 85 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego z zakresu polityki równych szans kobiet i mężczyzn dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na usługę podłączenia okapów oraz dostawę i montaż klimatyzatorów Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: PE/KOMINIARZE/2012 Numer ogłoszenia: 527028-2012; data zamieszczenia: 24.12.2012

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów dla Uczelni Łazarskiego w ramach projektu Kompetencje i Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 %

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo