ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE"

Transkrypt

1 ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata Leszno, maj 2011 rok

2 2 ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁU Nr Wyszczególnienie Nr strony rozdziału A INFORMACJE WSTĘPNE 3 B USTALENIA LUSTRACJI 6 1 Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni 6 2 Stan prawny gruntów 17 3 Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami 18 4 Działalność inwestycyjna 22 5 Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi 23 6 Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych 36 7 Gospodarka finansowa Spółdzielni 41 8 Wyodrębnione gospodarczo zakłady 52 9 Realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 52 C ZAŁĄCZNIKI 52 D INFORMACJE KOŃCOWE 53

3 3 P R O T O K Ó Ł z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie ul. T. Rejtana 43, Leszno, przeprowadzonej w dniach od 20 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r., przez Lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Warszawa ul. Jasna 1: Andrzeja Naskręta działającej na podstawie upoważnienia wystawionego przez Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1. A. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej między Spółdzielnią Mieszkaniową Przylesie w Lesznie a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Podstawą zawarcia tej umowy są postanowienia art. 91 Ustawy z dnia r. Prawo Spółdzielcze, z późniejszymi zmianami opublikowanymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188 z, poz. 1848). 2. Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni w okresie od r. do r. 3. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia: 1) Organizacja Spółdzielni: - statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów), - działalność organów Spółdzielni, - struktura organizacyjna służb statutowych Spółdzielni. 2) Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nim związanych oraz racjonalność ich wykorzystania). 3) Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. 4) Działalność inwestycyjna. 5) Gospodarka zasobami mieszkaniowymi: - stan ilościowy oraz estetyczno porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia,

4 4 - koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prawidłowość opłat za używanie lokali, - gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych, - terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności Spółdzielni, - treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno kanalizacyjne, wywóz śmieci, ciepło). 6) Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych: - nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych, - akumulacja środków finansowych na remonty, - tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja. 7) Gospodarka finansowa: - stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych, - rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni, - obsługa spłat kredytów mieszkaniowych, - terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS, PFRON), - dochodzenie należności Spółdzielni, - rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów. 8) Realizacja przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią Mieszkaniową a Związkiem lustracja nie obejmowała badania sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 89 Prawa Spółdzielczego, jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych. 4. W trakcie badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali: Pan Jan Niewiedziała - Prezes Zarządu Spółdzielni, Pani Mirosława Fiszer - Członek Zarządu, Pani Lucyna Chalewicz - Główny Księgowy Pan Zdzisław Biernaczyk - Kierownik Działu GZM, Pani Krystyna Wojciechowska - St. Specjalista d/s organizacyjnych, Pani Alicja Rau - Szulczyńska - Specjalista ds. członkowskich, i inne osoby w miarę potrzeb.

5 5 5. W dniu r. lustrujący na spotkaniu z Zarządem omówił zakres i tematykę badań lustracyjnych. Lustrujący spotkał się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Andrzejem Jasiakiem powiadamiając o rozpoczęciu czynności lustracyjnych i prosząc o powiadomienie o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Przedstawiono zakres i tematykę lustracji oraz poinformowano o możliwości rozszerzenia badań lustracyjnych w stosunku do zakresu standardowego określonego ramowym konspektem kompleksowej lustracji działalności opublikowanym w Express Informacji nr 11 wydanej w sierpniu 1996 roku. 6. W trakcie lustracji Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku dotyczącego udziału jej członków w czynnościach lustracyjnych, jak również nie wyraziła życzenia rozszerzenia zakresu tematycznego badań. 7. Lustrację wpisano do książki ewidencji kontroli pod poz. 1/11 8. Układ chronologiczny protokołu lustracji dostosowano do układu porządkowego w/w ramowego konspektu kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej. 9. Poprzednia lustracja pełna działalności Spółdzielni została przeprowadzona w dniach od 12 stycznia 2009 r. do 17 marca 2009 r. i obejmowała całość działalności Spółdzielni za lata Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał oceny działalności Spółdzielni, co zostało przedstawione w liście polustracyjnym z dnia r. W liście tym stwierdzono, że działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo i poza koniecznością kontynuowania prowadzonych działań w zakresie windykacji opłat za używanie lokali Związek nie formułuje wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli. Ustalono, że na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu r. Zarząd i Rada Nadzorcza przedstawiła wyniki lustracji działalności Spółdzielni za lata W okresie od poprzedniej lustracji pełnej została przeprowadzona w Spółdzielni przez jednostki zewnętrzne kontrola: - PKO BP S.A V Oddział w Poznaniu coroczna kontrola kredytów starego portfela..

6 6 11. Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni i dane porządkowe. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie ma nadane następujące numery ewidencyjne: - REGON NIP oraz numery: - telefon fax Strona internetowa: - www sm-przylesie.pl Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W okresie objętym badaniem członkami Zarządu byli: - Pan Jan Niewiedziała - Prezes Zarządu od r i nadal - Pani Mirosława Fiszer - Członek Zarządu od r i nadal Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach wynikających z przedłożonych lustratorom dokumentów oraz wyjaśnień i sporządzonych przez pracowników Spółdzielni zestawień. B. USTALENIA LUSTRACJI 1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE SPÓŁDZIELNI. STATUT ORAZ WEWNĘTRZNY SYSTEM NORMATYWNY. Spółdzielnia w latach prowadziła swoją działalność w oparciu o statut uchwalony w 2002 roku, znowelizowany w związku z ustawą z dnia 03 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany Statutu dokonane zostały na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 23 czerwca 2005 roku oraz na Zebraniu Przedstawicieli z dnia r. i wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym

7 7 Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu roku, uchwałą nr 2/2010 wprowadziło zmiany do statutu, zgodne z obowiązującą Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany zostały wpisane do KRS na podstawie w/w uchwały postanowieniem PO.IX NS-REJ.KRS/006354/10/939 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązujący obecnie w Spółdzielni Statut jest zgodny z przepisami Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, iż aktualizacja wpisów w rejestrze sądowym prowadzona jest prawidłowo. W statucie przyjęte są następujące rozstrzygnięcia rozgraniczające kompetencje poszczególnych organów do ustalania norm wewnętrznych, a organami tymi zapisanymi w 88 Statutu Spółdzielni są: 1. Zebranie Przedstawicieli Członków ( do czerwca 2010 r.) Walne Zgromadzenie ( od lipca 2010 r.) 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd, 4. Zebranie Grup Członkowskich (do czerwca 2010 r.). - kompetencje Zebrania Przedstawicieli Członków określał 91 Statutu, - kompetencje Rady Nadzorczej określa 104 Statutu, - kompetencje Zarządu określone są w 111 Statutu, - uprawnienia Zebrania Grup Członkowskich określone były w 116 Statutu Analiza odpowiednich zapisów statutowych o podziale oraz rozgraniczeniu kompetencji pomiędzy tymi organami nie wykazała nieprawidłowości i jest zgodna z wymogami Prawa Spółdzielczego. Regulaminy Spółdzielni Spółdzielnia dostosowywała regulaminy do obowiązującego prawa a po rejestracji Statutu do jego zapisów. W Spółdzielni obowiązują regulaminy wyszczególnione w załączniku nr 1. Stwierdza się, iż obowiązujące w Spółdzielni regulaminy nie są sprzeczne z obowiązującym w okresie objętym lustracją Statutem.

8 8 DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI Zebranie Przedstawicieli Członków. Zasada ustalania liczby przedstawicieli, ich wyboru oraz czasu trwania przedstawicielstwa zawarta została w statucie, która określała, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 300, Walne Zgromadzenie zastępuje się Zebraniem Przedstawicieli Członków. Wyboru przedstawicieli w liczbie od 20 do 40 dokonują Zebrania Grup Członkowskich proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory. Wyboru przedstawicieli dokonano w dniu 26 kwietnia 2007 r. na czteroletnią kadencję, zgodnie z 117 obowiązującego Statutu Spółdzielni. W okresie objętym lustracją Zebranie Przedstawicieli Członków zwoływano dwukrotnie. Dnia r. odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli. Zebranie obradowało w oparciu o Regulamin obrad. Na Zebraniu rozpatrywano i podejmowano uchwały w zakresie wynikającym z kompetencji tego organu. Na uprawnionych 38 przedstawicieli obecne były 33 osoby, co stanowiło 86,8 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach. Dnia r. - coroczne Zebranie w trybie określonym w Statucie. Na Zebraniu obecnych było 29 przedstawicieli na 38 co stanowiło to 78% ogółu uprawnionych. Dokumentację Zebrań Przedstawicieli Członków zbadano metodą pełną i ustalono, że: - tryb zwołania i zawiadomienia przedstawicieli członków oraz pozostałych członków odpowiadał warunkom określonym w statucie, - porządek obrad podany w zawiadomieniach i przyjęty przez ZPCz uwzględniał wszystkie sprawy ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji tego organu Spółdzielni, - w zebraniach uczestniczyli przedstawiciele legitymujący się ważnymi mandatami, uzyskanymi na czteroletnią kadencję w wyniku wyborów na Zebraniach Grup Członkowskich w 2007 r.

9 9 - podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwały nie budzą zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym i dotyczyły wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad. - sposób autoryzowania dokumentacji z odbytych Zebrań Przedstawicieli zgodny był z zapisem Regulaminu Zebrania Przedstawicieli (podpisy przewodniczącego i sekretarza) - na Zebraniach w głosowaniu jawnym dokonywano wyboru komisji mandatowo - skrutacyjnej i komisji wnioskowej Komisje ze swych czynności sporządziły i podpisały protokoły, - Spółdzielnia Mieszkaniowa jest w posiadaniu pełnej dokumentacji z odbytych Zebrań Przedstawicieli, prowadzonej w układzie numerycznochronologicznym. Do sposobu prowadzenia oraz ewidencjonowania dokumentacji lustrujący zastrzeżeń nie wnosi - w latach nie wystąpił przypadek uzasadniający i nakładający na Zarząd Spółdzielni obowiązek zwołania Zebrania Przedstawicieli w trybie szczególnym przewidzianym w art i 3 Prawa spółdzielczego tj. na żądanie Rady Nadzorczej, 1/3 Przedstawicieli Członków, Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków, - Kompetencje i sposób obradowania Zebrania Przedstawicieli określały Statutu Spółdzielni, 96 zawierał obligatoryjne odesłanie do Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli w zakresie szczegółowego obradowania i podejmowania uchwał. Regulamin był zatwierdzany na Zebraniu Przedstawicieli w dniu r. - Spółdzielnia dopełniła obowiązku wynikającego z art Prawa spółdzielczego, tj. powiadamiała Krajową Radę Spółdzielczą oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie o miejscu i porządku obrad w sposób i w terminach określonych w Statucie. Zasady podziału na grupy członkowskie. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni obowiązującym w okresie badania 116 określał, iż podziału na określone grupy członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza. Zasady działania tych grup określone zostały w Statucie Spółdzielni, szczegółowe rozwinięcie tych zasad zawiera wewnętrzny Regulamin Zebrań Grup Członkowskich uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. ze zmianami z dnia r.

10 10 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o podziale na grupy członkowskie i przyjęła harmonogram zebrań przedstawiony przez Zarząd Spółdzielni. Zawiadomienia o zebraniach grup członkowskich z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad dokonano przez umieszczenie ogłoszeń na klatkach schodowych oraz poprzez ogłoszenie w prasie lub pisemnie w przypadku członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu oraz ogłoszenie na stronie internetowej. Analiza materiałów źródłowych dotyczących zebrań grup członkowskich wykazała, iż zebrania te odbyły się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i regulaminie zebrań grup członkowskich. Przeanalizowano materiały ze wszystkich grup członkowskich takie jak: Regulamin zebrań grup członkowskich, Harmonogram zebrań, Zawiadomienia o zebraniach grup członkowskich, Porządek obrad zebrań, Listy obecności, Protokoły Komisji Uchwał i Wniosków, Protokoły z zebrań grup członkowskich. Zestawienie obecności na Zebraniach Grup Członkowskich I grupa ul. Zamenhofa i Studzienna II grupa ul. Rejtana i Leśna Osada oraz członkowie oczekujący Stwierdza się, że w Spółdzielni nie występowało zaniechanie podania pod obrady zebranie grupy członkowskiej spraw objętych porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli, zatem nie występuje naruszenie przepisów art ust. 3 Prawa Spółdzielczego. Na każdym Zebraniu Grupy Członkowskiej powoływana jest Komisja Skrutacyjna i Komisja Wnioskowa. W okresie objętym badaniem podczas Zebrań Grup Członkowskich przyjęto wnioski do realizacji, które Zarząd Spółdzielni zrealizował. Na każdym zebraniu Zarząd przedstawia sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na Zebraniu Grupy Członkowskiej w roku poprzednim. Z analizowanych materiałów wynika, że w Spółdzielni prowadzona jest pełna kontrola realizacji przyjętych wniosków.

11 11 Rada Nadzorcza Zgodnie z 99 Statutu członków Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Przedstawicieli Członków. Rada Nadzorcza zgodnie ze statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej składa się z 9 osób. Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 26 kwietnia 2007r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na kadencję w składzie: 1. Paweł Okunek 2. Andrzej Jasiak 3. Łukasz Polaszek 4. Jadwiga Mikołajczak 5. Aleksandra Domagała 6. Paweł Kowal 7. Mirosław Walkowiak 8. Kazimiera Józefowicz 9. Adam Nawrot Składu Rady Nadzorczej został wpisany do KRS postanowieniem POXXII NS- REJ KRS /009275/07/114 z dnia r. W związku ze zbyciem domu Pan Adam Nawrot złożył rezygnację z członkostwa w Spółdzielni oraz w związku z tragiczną śmiercią Pana Pawła Okunka na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 24 kwietnia 2009 roku dokonano wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej na wakujące miejsca. Zgodnie ze statutem Spółdzielni oraz Regulaminem Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli. Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 27 kwietnia 2010 roku dokonano wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w związku ze śmiercią dotychczasowego Członka Rady Pana Mirosława Walkowiaka. Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru Pana Jana Przybylskiego. Zmiany dokonane w składzie Rady Nadzorczej zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminu Spółdzielni. Pełna dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza pracowała zgodnie z obowiązującymi zapisami statutowymi, regulaminem Rady Nadzorczej. O czasie, miejscu, porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie powiadamiani są zgodnie z regulaminem. W przypadku podejmowania uchwał o wykluczeniu lub wykreśleniu z listy członków Spółdzielni zawiadamia się również zainteresowanego. Zadania wynikające z zakresu swych uprawnień Rada realizowała na odbywanych posiedzeniach.

12 12 W 2009 roku Rada odbyła 9 posiedzeń, na których podjęła 27 uchwał. W 2010 roku Rada odbyła 10 posiedzeń i podjęła 24 uchwały. Zgodnie z regulaminem posiedzenia Rady Nadzorczej jak i jej Komisji są protokołowane. Każdy protokół posiada kolejny numer i datę, ewidencję członków biorących udział w posiedzeniu. W posiedzeniu Rady udział biorą członkowie Zarządu Spółdzielni. Każde posiedzenie Rady rozpoczyna się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Omawiane punkty kończą się jasno określonymi wnioskami lub decyzjami. Dokumentacja pracy Rady znajduje się w biurze Spółdzielni, gdzie prowadzony jest również rejestr uchwał Rady. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zgodnie z jej kompetencjami wynikającymi ze Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej. Na podstawie analizy materiałów źródłowych Rady Nadzorczej należy stwierdzić, iż Rada w pełni sprawowała kontrolę i nadzór nad całokształtem działalności Spółdzielni. W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komisje stałe. Komisja Rewizyjna w okresie objętym badaniem lustracyjnym odbyła po 3 posiedzenia w każdym roku. Na swoich posiedzeniach zajmowała się: - Analizą podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz analizą projektu planu finansowego, - Kontrolą sprawozdań finansowych, - Realizacją planów finansowych spółdzielni. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w badanym okresie odbyła po trzy spotkaniu w każdym roku. Na swoich posiedzeniach Komisja zajmowała się analizą realizacji planu remontów za poprzedni rok oraz analizą projektu planu na rok bieżący, uczestniczyła w przetargach i negocjacjach cen na roboty remontowe. Komisja społeczno-wychowawcza w 2009 roku odbyła dwa posiedzenia a w 2010 roku trzy posiedzenia. Komisja zajmowała się analizą działalności Klubu oraz organizacją imprez klubowych.

13 13 Zarząd Zarząd Spółdzielni działał w oparciu o uregulowania Statutu oraz Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. Statut Spółdzielni określa, że Zarząd liczy do trzech członków, w tym Prezesa wybieranych przez Radę Nadzorczą. Szczegółowy zakres działalności Zarządu określa regulamin zarządu oraz regulamin organizacyjny uchwalone przez Radę Nadzorczą. W okresie objętym lustracją Zarząd działał w składzie dwuosobowym: Prezes Zarządu - Pan Jan Niewiedziała Członek Zarządu - Pani Mirosława Fiszer Składu Zarządu wpisano do KRS PO IX NS - REJ KRS/009990/08/461 postanowieniem Sądu z dnia r. Regulamin Zarządu określa kompetencje między członkami Zarządu i zawiera postanowienia dotyczące zakresu działania Zarządu, sposobu podejmowania decyzji, zwoływania posiedzeń i jest zgodny z postanowieniami statutu Spółdzielni. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły posiadają numer, datę posiedzenia, listę osób biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, opis omawianych spraw oraz treść podjętych uchwał i decyzji. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisywane są przez Prezesa Zarządu i protokolanta. Wnioski na Zarząd, plany, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad stanowią załączniki do protokołu. W okresie objętym badaniem lustracyjnym Zarząd Spółdzielni odbył w roku : protokołowanych posiedzeń protokołowanych posiedzeń Tematyka posiedzeń Zarządu dotyczyła m.in. spraw: - członkowsko mieszkaniowych, - techniczno administracyjnych, - finansowych (m.in. zaległości czynszowych), - gruntowych, - organizacyjnych, - bieżących. W trakcie lustracji analizie poddano protokoły z posiedzeń Zarządu. Do treści uchwał pod względem formalno-prawnym nie wniesiono uwag. Zarząd na Zebraniach Przedstawicieli Członków oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej składał sprawozdania ze swojej działalności. Statut Spółdzielni nie przewiduje istnienia Rad Osiedli, Komitetów Domowych i takie organy w Spółdzielni nie funkcjonują.

14 14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻB ETATOWYCH W okresie objętym lustracją w Spółdzielni obowiązywała struktura organizacyjna wprowadzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/06/08 z dnia r. oraz 1/I/2010 z roku. Uchwały zawierają wykazy komórek organizacyjnych, ich usytuowanie w strukturze organizacyjnej oraz maksymalną liczbę etatów. Obowiązująca struktura organizacyjna zapewnia prawidłową realizację zadań i celów przyjętych przez Spółdzielnię. Zarząd Spółdzielni nie przekroczył wyznaczonego przez Radę Nadzorczą limitu zatrudnienia. Strukturę zatrudnienia i wynagradzania przedstawia poniższa tabela. Tablica 3 Zatrudnienie i wynagrodzenie Lp. Wyszczególnienie Rok 2009 Rok Zatrudnienie średnioroczne ogółem, w tym: pracownicy umysłowi dozorcy i sprzątacze konserwatorzy inni Zrealizowane wynagrodzenia ogółem w zł, w tym: - osobowy fundusz płac (z premiami i nagrodami, ale bez ZUS) bezosobowy fundusz płac Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 3.155, ,04 pracowników w zł ogółem - pracownicy umysłowi 3.204, ,93 - dozorcy i sprzątacze konserwatorzy ,04 - inni - - W Spółdzielni obowiązuje Regulamin pracy uchwalony przez Zarząd Spółdzielni w dniu r. z późn. zmianami oraz Regulamin szkolenia pracowników w dziedzinie BHP i p.poż. wprowadzony uchwałą Zarządu w dniu roku. Obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy określają i ustalają: czas pracy, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzeń, obowiązki pracowników, pracodawcy, ogólne zasady bhp i ochrony ppoż., sposób potwierdzania obecności w pracy, usprawiedliwianie nieobecności w pracy, urlopy, wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom,

15 15 odpowiedzialność materialną pracowników. Wprowadzone w Spółdzielni regulaminy są w pełni przestrzegane. Sprawy bhp i ppoż. zlecone zostały podmiotowi zewnętrznemu. Prowadząca je osoba posiada ukończone szkolenia wymagane do zajmowanego stanowiska. Pracownicy posiadają aktualne badania okresowe, przeszkolenia stanowiskowe. Opracowane i określone są ryzyka zawodowe dla poszczególnych stanowisk pracy. Dokumentacja osobowa pracowników Spółdzielni prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Akta osobowe są kompletne, składają się z trzech części. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach ułożone są chronologicznie. O warunkach zatrudnienia, o których mowa w art pkt. 1-4 kodeksu pracy pracownik poinformowany jest bezpośrednio w umowie o pracę, sporządzanej najdalej w dniu podjęcia pracy. Każdy pracownik zostaje zapoznany z regulaminem pracy i fakt ten potwierdza stosownym oświadczeniem. Pracownicy mają zakresy obowiązków, które odpowiadają ustaleniom regulaminu organizacyjnego Spółdzielni. Stwierdzono, że pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, odpowiednie zaświadczenia znajdujące się w części B akt osobowych. Spółdzielnia przestrzega przepisów kodeksu pracy w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. W Spółdzielni obowiązuje Regulamin zakładowego systemu wynagradzania uchwalony przez Zarząd w dniu r. z późniejszymi zmianami. Postanowienia przyjętych w Spółdzielni uregulowań są przestrzegane. Spółdzielnia posiada funkcjonujące systemy kontroli, które określają m.in. - regulamin organizacyjny - obiegu dokumentów - instrukcja kancelaryjna W badanej jednostce kontrola funkcjonalna przypisana jest do poszczególnych stanowisk kierowniczych, a jej podstawowy zakres i zadania wynikają z zakresu czynności pracowników. Kontrola dowodów księgowych prowadzona jest przez upoważnione osoby, które przed zatwierdzeniem dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych dokonują ich kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, potwierdzając powyższe własnoręcznym podpisem. Rzeczowe składniki majątkowe kontrolowane są przez inwentaryzację przeprowadzaną zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Mienie Spółdzielni ubezpieczone jest w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA SA od wartości odtworzeniowej. Umowy ubezpieczeniowe obejmują również odpowiedzialność cywilną.

16 16 W Spółdzielni znajduje się Rejestr Skarg i Wniosków. W sprawach bieżących oraz skarg i wniosków. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółdzielni przyjmują interesantów w godzinach urzędowania. Działalność społeczno wychowawcza. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-wychowawczą w Klubie Na piętrze, gdzie działają sekcje i koła zainteresowań. Działalność programowa Klubu prowadzona była w zakresie: - zespół taneczny HOP-TOP na zajęcia tego zespołu uczęszczało ok. 60 osób w 4 grupach doskonaląc się w różnych stylach tanecznych oraz w grupie najmłodszej 3-4 latków, gdzie na zajęciach rytmiczno-tanecznych dzieci bawiły się przy muzyce. Zajęcia każdej grupy wiekowej odbywały się 1 raz w tygodniu. - STUDIO PIOSENKI składa się z solistów i zespołów wokalnych Arabeska i Akapit Na zajęcia studia piosenki uczęszcza ok.20 dzieci i młodzieży - TEATR AGRAFAKA do zespołu teatralnego uczęszczało 18 osób, a zajęcia odbywały się w 2 grupach wiekowych. Celem zajęć teatralnych jest rozwijanie wyobraźni, kształtowanie poczucia estetyki, wrażliwości i współodpowiedzialności. - SEKCJA PLASTYCZNA na zajęcia plastyczne uczęszczało 25 dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych, każda z nich 1 raz w tygodniu. - MODELARNIA SZKUTNICZA do modelarni uczęszcza 14 osób w tym 6 osób startuje w Zawodach. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo w innych dniach po uzgodnieniu z młodzieżą i ich rodzicami. - MODELARNIA LOTNICZA zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. - ROZMAITOŚCI to zajęcia hobbystyczne i manualne. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu dla grupy dziecięcej i dorosłych. W Klubie Na Piętrze odbywała się gimnastyka dla Pań 2 razy w tygodniu oraz gimnastyka dla Pań raz w tygodniu. W czasie letnich wakacji i ferii zimowych odbywały się zajęcia, w których każdorazowo uczestniczyło ok.40 dzieci. Specjalna oferta programowa obejmowała zabawy świetlicowe, gry i zawody sprawnościowe, piesze wycieczki do lasu, wyjścia na basen, konkursy plastyczne, mam talent pokaz swoich umiejętności, jednodniowe wycieczki autokarowe. Na powitanie wakacji Klub przygotował imprezy plenerowe Powitanie Lata. Corocznie sierpniu tradycyjnie już zorganizowano warsztaty artystyczne Do Klubu zapraszano Studio Teatralne ART-RE z edukacyjnymi sztukami teatralnymi, które cieszyły się dużą popularnością i dlatego Klub umożliwił ich obejrzenie większej ilości dzieci organizując 2 sztuki w jednym dniu. Każdorazowo w tych przedstawieniach czynnie uczestniczyło ok. 50 dzieci.

17 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert z okazji 20 - lecia istnienia Klubu. W uroczystym koncercie zaprezentowały się zespoły działające w Klubie. 2. STAN PRAWNY GRUNTÓW Charakterystykę wielkości gruntów pozostających we władaniu Spółdzielni i sposób ich wykorzystania przedstawia poniższa tabela. Tabela 2 Gospodarka gruntami Lp. Wyszczególnienie rok rok rok Powierzchnia gruntów pozostająca we władaniu spółdzielni w m 2 w tym: - zabudowana planowana do zabudowy nie nadająca się do zabudowy Powierzchnia gruntów, do których spółdzielnia ma ustanowiony tytuł prawny w m 2 w tym: - zabudowana planowana do zabudowy nie nadająca się do zabudowy Na podstawie materiałów źródłowych stwierdza się, że na dzień r. Spółdzielnia posiadała m 2 gruntu. Do wszystkich tych gruntów Spółdzielnia ma ustanowiony tytuł prawny oraz założone księgi wieczyste. W 2010 roku Spółdzielnia: zbyła aktem notarialnym Rep. A nr 14220/2010 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 26/7 o powierzchni 36 m² położonej przy ul. Zamenhofa na ww. działce znajduje się część wymiennikowni ciepła będącej własnością MPEC: zbyła aktem notarialnym Rep. A nr 8474/2010 Miastu Leszno prawo wieczystego użytkowania działki gruntu nr 35/13 i 35/22, o powierzchni 412 i 22 m², położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja w pasie drogowym w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości pod drogę publiczną; przeniosła nieodpłatnie aktem

18 18 notarialnym Rep. A nr 10254/2010 na rzecz Miasta Leszna prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/5, o powierzchni 71 m², położonej przy ul. Rejtana i Zamenhofa w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości pod drogę publiczną. Do dokonanych czynności zastrzeżeń nie wniesiono. Grunty przeniesione w odrębną własność na rzecz członków 2009 r m² 2010 r m² Zmniejszenie powierzchni gruntów pozostających we władaniu Spółdzielni nastąpiło głównie w związku z przeniesieniem praw do lokali w odrębną własność na rzecz osób posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu. Na koniec 2010 r. Spółdzielnia posiadała grunty o pow ,49 m² w tym: grunty własne ,41 m² grunty w wieczystym użytkowaniu ,08 m² W latach Spółdzielnia nie przejmowała domów mieszkalnych od innych podmiotów. 3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE I DYSPOZYCJA LOKALAMI ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH Zgodnie z 4 Statutu przedmiotem działania Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku, a w szczególności: - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, - zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi. CHARAKTER I STRUKTURA POTRZEB MIESZKANIOWYCH Na dzień roku liczba członków Spółdzielni wynosiła 2.016, a na koniec 2010 roku liczba ta zmniejszyła się do 1786 członków, tj. o 230 osób. Dane dotyczące spraw członkowsko lokalowych tabela przedstawia poniższa

19 19 Tabela 1 Sprawy członkowsko mieszkaniowe Lp. Wyszczególnienie rok Liczba członków ogółem na / w tym: - zamieszkali w budynkach spółdzielni 1691 rok Liczba kandydatów na członków Liczba zarejestrowanych wniosków o zamianę - - mieszkań stan na / Liczba zawartych nowych umów dot. mieszkań w 2 7 tym : - z nowego budownictwa wielorodzinnego z nowego budownictwa jednorodzinnego z odzysku Liczba zrealizowanych wniosków o zamianę - - mieszkań 6. Liczba zrealizowanych eksmisji z lokali - 6 spółdzielczych 7. Liczba dokonanych przekształceń uprawnień lokatorskich na własnościowe ( do r.) Środki finansowe pozyskane w wyniku przekształceń uprawnień w zł Liczba zawartych umów notarialnych na przeniesienie prawa na odrębną własność: z lokatorskiego - z własnościowego prawa do lokalu W Spółdzielni na dzień roku zarejestrowanych było 15 kandydatów na członków i ich liczba nie uległa zmianie. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni określone zostały w 5-10 Statutu, a szczegółowe zasady zawiera Regulamin przyjmowania członków, uzyskania ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu i zamiany mieszkań w SM Przylesie uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. Regulamin określa min.: - warunki przyjęcia w poczet członków - zasady wnoszenia udziału i wpisowego oraz zwrot udziału - zasady ustalania kolejności prawa do lokalu - wymagania dotyczące wniesienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego Zasady i kryteria doboru osób, na rzecz których mają być zaciągnięte zobowiązania mieszkaniowe określa Regulamin przyjęć w poczet członków

20 20 oraz Regulamin rozliczeń finansowych z członkami. W okresie objętym badaniem Spółdzielnia nie zaciągała takich zobowiązań. Spółdzielnia ogłasza przetarg na pierwszeństwo zawarcia umowy o prawo odrębnej własności do lokalu, pierwszeństwo w pierwszym przetargu posiadają członkowie oczekujący na mieszkanie. W razie braku zainteresowania zawarciem umowy przez członków oczekujących, Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony, w którym uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani nabyciem prawa do lokalu. Statut Spółdzielni dopuszcza stosowanie komercyjnych kryteriów ustalania przydziału mieszkań. Zapis Statutu stanowi, że odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni w drodze przetargu na warunkach prawa odrębnej własności. Jeśli w Spółdzielni nie ma nabywców prawa do lokalu wśród członków oczekujących lub nie da wyniku przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, to Spółdzielnia może zorganizować przetarg otwarty. W przetargach mogą brać udział: - członkowie oczekujący na mieszkanie, - członkowie mieszkający w zasobach Spółdzielni, - osoby fizyczne i prawne. Wymagania proceduralne i sposób rozstrzygnięcia przetargu określa Regulamin przeprowadzania przetargu na pierwszeństwo ustanowienia prawa do lokalu SM Przylesie uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu roku. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia wadium i pisemnego oświadczenia, że zapoznały się z regulaminem oraz warunkami finansowymi przetargu. Komisje przetargową powołuje Zarząd Spółdzielni. W okresie objętym badaniem nie podejmowano decyzji dotyczących przyjęcia nowych członków, na rzecz których mają być zaciągnięte nowe zobowiązania mieszkaniowe. Sprawy związane z zamianą mieszkań w Spółdzielni regulują następujące akty: - statut Spółdzielni w 46-51, - regulamin przyjmowania członków, uzyskania ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu i zamiany mieszkań. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań. W zależności od rodzaju wniesionego przez członka wkładu i zgłoszonego wniosku zamiany mieszkań dokonuje zarząd na wniosek zainteresowanego członka. W badanym okresie nie wpłynął żaden wniosek o zamianę mieszkań.

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 139 MAJ - LIPIEC 2012 r. ATRAKCYJNE NOWE LOKALE MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ BIELANY BIS w Skierniewicach ul. Mireckiego 7 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 135 MAJ - LIPIEC 2011 r. W majowo - lipcowym numerze przedstawiamy:

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Zasady Ładu Korporacyjnego w Twojej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Uchwała Zarządu Twojej SKOK Podpisy członków Zarządu Twojej SKOK Nr 5 z dnia 16 grudnia 2014 r. M. Styczyński /---/ M.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo