ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE"

Transkrypt

1 ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata Leszno, maj 2011 rok

2 2 ZAWARTOŚĆ PROTOKOŁU Nr Wyszczególnienie Nr strony rozdziału A INFORMACJE WSTĘPNE 3 B USTALENIA LUSTRACJI 6 1 Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni 6 2 Stan prawny gruntów 17 3 Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami 18 4 Działalność inwestycyjna 22 5 Zagadnienia gospodarki zasobami mieszkaniowymi 23 6 Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych 36 7 Gospodarka finansowa Spółdzielni 41 8 Wyodrębnione gospodarczo zakłady 52 9 Realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 52 C ZAŁĄCZNIKI 52 D INFORMACJE KOŃCOWE 53

3 3 P R O T O K Ó Ł z lustracji pełnej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie ul. T. Rejtana 43, Leszno, przeprowadzonej w dniach od 20 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r., przez Lustratora Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Warszawa ul. Jasna 1: Andrzeja Naskręta działającej na podstawie upoważnienia wystawionego przez Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ul. Jasna 1. A. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej między Spółdzielnią Mieszkaniową Przylesie w Lesznie a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Podstawą zawarcia tej umowy są postanowienia art. 91 Ustawy z dnia r. Prawo Spółdzielcze, z późniejszymi zmianami opublikowanymi w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188 z, poz. 1848). 2. Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni w okresie od r. do r. 3. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia: 1) Organizacja Spółdzielni: - statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność i poprawność merytoryczna regulaminów), - działalność organów Spółdzielni, - struktura organizacyjna służb statutowych Spółdzielni. 2) Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nim związanych oraz racjonalność ich wykorzystania). 3) Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. 4) Działalność inwestycyjna. 5) Gospodarka zasobami mieszkaniowymi: - stan ilościowy oraz estetyczno porządkowy i techniczny budynków i ich otoczenia,

4 4 - koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz prawidłowość opłat za używanie lokali, - gospodarka lokalami użytkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem lokali wynajmowanych, - terminowość wnoszenia opłat przez użytkowników lokali i windykacja należności Spółdzielni, - treść umów o usługi komunalne i ich realizacja (wodno kanalizacyjne, wywóz śmieci, ciepło). 6) Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych: - nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań energooszczędnych, - akumulacja środków finansowych na remonty, - tryb doboru wykonawców robót remontowych, treść zawartych umów i ich realizacja. 7) Gospodarka finansowa: - stan funduszów, wielkość wolnych środków finansowych i sposób ich wykorzystania, efektywność zaangażowania finansowego Spółdzielni w zakup akcji lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych, - rozliczanie kosztów ogólnych Spółdzielni, - obsługa spłat kredytów mieszkaniowych, - terminowość regulowania zobowiązań finansowych Spółdzielni (podatki, ZUS, PFRON), - dochodzenie należności Spółdzielni, - rozliczenia finansowe z członkami z tytułu wkładów. 8) Realizacja przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią Mieszkaniową a Związkiem lustracja nie obejmowała badania sprawozdania finansowego w rozumieniu art. 89 Prawa Spółdzielczego, jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych. 4. W trakcie badań lustracyjnych informacji i wyjaśnień udzielali: Pan Jan Niewiedziała - Prezes Zarządu Spółdzielni, Pani Mirosława Fiszer - Członek Zarządu, Pani Lucyna Chalewicz - Główny Księgowy Pan Zdzisław Biernaczyk - Kierownik Działu GZM, Pani Krystyna Wojciechowska - St. Specjalista d/s organizacyjnych, Pani Alicja Rau - Szulczyńska - Specjalista ds. członkowskich, i inne osoby w miarę potrzeb.

5 5 5. W dniu r. lustrujący na spotkaniu z Zarządem omówił zakres i tematykę badań lustracyjnych. Lustrujący spotkał się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Andrzejem Jasiakiem powiadamiając o rozpoczęciu czynności lustracyjnych i prosząc o powiadomienie o tym fakcie pozostałych członków Rady Nadzorczej. Przedstawiono zakres i tematykę lustracji oraz poinformowano o możliwości rozszerzenia badań lustracyjnych w stosunku do zakresu standardowego określonego ramowym konspektem kompleksowej lustracji działalności opublikowanym w Express Informacji nr 11 wydanej w sierpniu 1996 roku. 6. W trakcie lustracji Rada Nadzorcza nie zgłosiła wniosku dotyczącego udziału jej członków w czynnościach lustracyjnych, jak również nie wyraziła życzenia rozszerzenia zakresu tematycznego badań. 7. Lustrację wpisano do książki ewidencji kontroli pod poz. 1/11 8. Układ chronologiczny protokołu lustracji dostosowano do układu porządkowego w/w ramowego konspektu kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej. 9. Poprzednia lustracja pełna działalności Spółdzielni została przeprowadzona w dniach od 12 stycznia 2009 r. do 17 marca 2009 r. i obejmowała całość działalności Spółdzielni za lata Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP dokonał oceny działalności Spółdzielni, co zostało przedstawione w liście polustracyjnym z dnia r. W liście tym stwierdzono, że działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była prawidłowo i poza koniecznością kontynuowania prowadzonych działań w zakresie windykacji opłat za używanie lokali Związek nie formułuje wniosków do przedstawienia przez Radę Nadzorczą najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli. Ustalono, że na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu r. Zarząd i Rada Nadzorcza przedstawiła wyniki lustracji działalności Spółdzielni za lata W okresie od poprzedniej lustracji pełnej została przeprowadzona w Spółdzielni przez jednostki zewnętrzne kontrola: - PKO BP S.A V Oddział w Poznaniu coroczna kontrola kredytów starego portfela..

6 6 11. Zagadnienia organizacyjne Spółdzielni i dane porządkowe. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie ma nadane następujące numery ewidencyjne: - REGON NIP oraz numery: - telefon fax Strona internetowa: - www sm-przylesie.pl Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W okresie objętym badaniem członkami Zarządu byli: - Pan Jan Niewiedziała - Prezes Zarządu od r i nadal - Pani Mirosława Fiszer - Członek Zarządu od r i nadal Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach wynikających z przedłożonych lustratorom dokumentów oraz wyjaśnień i sporządzonych przez pracowników Spółdzielni zestawień. B. USTALENIA LUSTRACJI 1. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE SPÓŁDZIELNI. STATUT ORAZ WEWNĘTRZNY SYSTEM NORMATYWNY. Spółdzielnia w latach prowadziła swoją działalność w oparciu o statut uchwalony w 2002 roku, znowelizowany w związku z ustawą z dnia 03 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany Statutu dokonane zostały na Zebraniu Przedstawicieli Członków w dniu 23 czerwca 2005 roku oraz na Zebraniu Przedstawicieli z dnia r. i wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym

7 7 Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu roku, uchwałą nr 2/2010 wprowadziło zmiany do statutu, zgodne z obowiązującą Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany zostały wpisane do KRS na podstawie w/w uchwały postanowieniem PO.IX NS-REJ.KRS/006354/10/939 Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązujący obecnie w Spółdzielni Statut jest zgodny z przepisami Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz znowelizowanej Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, iż aktualizacja wpisów w rejestrze sądowym prowadzona jest prawidłowo. W statucie przyjęte są następujące rozstrzygnięcia rozgraniczające kompetencje poszczególnych organów do ustalania norm wewnętrznych, a organami tymi zapisanymi w 88 Statutu Spółdzielni są: 1. Zebranie Przedstawicieli Członków ( do czerwca 2010 r.) Walne Zgromadzenie ( od lipca 2010 r.) 2. Rada Nadzorcza, 3. Zarząd, 4. Zebranie Grup Członkowskich (do czerwca 2010 r.). - kompetencje Zebrania Przedstawicieli Członków określał 91 Statutu, - kompetencje Rady Nadzorczej określa 104 Statutu, - kompetencje Zarządu określone są w 111 Statutu, - uprawnienia Zebrania Grup Członkowskich określone były w 116 Statutu Analiza odpowiednich zapisów statutowych o podziale oraz rozgraniczeniu kompetencji pomiędzy tymi organami nie wykazała nieprawidłowości i jest zgodna z wymogami Prawa Spółdzielczego. Regulaminy Spółdzielni Spółdzielnia dostosowywała regulaminy do obowiązującego prawa a po rejestracji Statutu do jego zapisów. W Spółdzielni obowiązują regulaminy wyszczególnione w załączniku nr 1. Stwierdza się, iż obowiązujące w Spółdzielni regulaminy nie są sprzeczne z obowiązującym w okresie objętym lustracją Statutem.

8 8 DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI Zebranie Przedstawicieli Członków. Zasada ustalania liczby przedstawicieli, ich wyboru oraz czasu trwania przedstawicielstwa zawarta została w statucie, która określała, że Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 300, Walne Zgromadzenie zastępuje się Zebraniem Przedstawicieli Członków. Wyboru przedstawicieli w liczbie od 20 do 40 dokonują Zebrania Grup Członkowskich proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory. Wyboru przedstawicieli dokonano w dniu 26 kwietnia 2007 r. na czteroletnią kadencję, zgodnie z 117 obowiązującego Statutu Spółdzielni. W okresie objętym lustracją Zebranie Przedstawicieli Członków zwoływano dwukrotnie. Dnia r. odbyło się coroczne Zebranie Przedstawicieli. Zebranie obradowało w oparciu o Regulamin obrad. Na Zebraniu rozpatrywano i podejmowano uchwały w zakresie wynikającym z kompetencji tego organu. Na uprawnionych 38 przedstawicieli obecne były 33 osoby, co stanowiło 86,8 % ogółu uprawnionych do udziału w obradach. Dnia r. - coroczne Zebranie w trybie określonym w Statucie. Na Zebraniu obecnych było 29 przedstawicieli na 38 co stanowiło to 78% ogółu uprawnionych. Dokumentację Zebrań Przedstawicieli Członków zbadano metodą pełną i ustalono, że: - tryb zwołania i zawiadomienia przedstawicieli członków oraz pozostałych członków odpowiadał warunkom określonym w statucie, - porządek obrad podany w zawiadomieniach i przyjęty przez ZPCz uwzględniał wszystkie sprawy ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji tego organu Spółdzielni, - w zebraniach uczestniczyli przedstawiciele legitymujący się ważnymi mandatami, uzyskanymi na czteroletnią kadencję w wyniku wyborów na Zebraniach Grup Członkowskich w 2007 r.

9 9 - podjęte przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwały nie budzą zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym i dotyczyły wyłącznie spraw objętych porządkiem obrad. - sposób autoryzowania dokumentacji z odbytych Zebrań Przedstawicieli zgodny był z zapisem Regulaminu Zebrania Przedstawicieli (podpisy przewodniczącego i sekretarza) - na Zebraniach w głosowaniu jawnym dokonywano wyboru komisji mandatowo - skrutacyjnej i komisji wnioskowej Komisje ze swych czynności sporządziły i podpisały protokoły, - Spółdzielnia Mieszkaniowa jest w posiadaniu pełnej dokumentacji z odbytych Zebrań Przedstawicieli, prowadzonej w układzie numerycznochronologicznym. Do sposobu prowadzenia oraz ewidencjonowania dokumentacji lustrujący zastrzeżeń nie wnosi - w latach nie wystąpił przypadek uzasadniający i nakładający na Zarząd Spółdzielni obowiązek zwołania Zebrania Przedstawicieli w trybie szczególnym przewidzianym w art i 3 Prawa spółdzielczego tj. na żądanie Rady Nadzorczej, 1/3 Przedstawicieli Członków, Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków, - Kompetencje i sposób obradowania Zebrania Przedstawicieli określały Statutu Spółdzielni, 96 zawierał obligatoryjne odesłanie do Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli w zakresie szczegółowego obradowania i podejmowania uchwał. Regulamin był zatwierdzany na Zebraniu Przedstawicieli w dniu r. - Spółdzielnia dopełniła obowiązku wynikającego z art Prawa spółdzielczego, tj. powiadamiała Krajową Radę Spółdzielczą oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie o miejscu i porządku obrad w sposób i w terminach określonych w Statucie. Zasady podziału na grupy członkowskie. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni obowiązującym w okresie badania 116 określał, iż podziału na określone grupy członkowskie dokonuje Rada Nadzorcza. Zasady działania tych grup określone zostały w Statucie Spółdzielni, szczegółowe rozwinięcie tych zasad zawiera wewnętrzny Regulamin Zebrań Grup Członkowskich uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. ze zmianami z dnia r.

10 10 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o podziale na grupy członkowskie i przyjęła harmonogram zebrań przedstawiony przez Zarząd Spółdzielni. Zawiadomienia o zebraniach grup członkowskich z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad dokonano przez umieszczenie ogłoszeń na klatkach schodowych oraz poprzez ogłoszenie w prasie lub pisemnie w przypadku członków oczekujących na ustanowienie prawa do lokalu oraz ogłoszenie na stronie internetowej. Analiza materiałów źródłowych dotyczących zebrań grup członkowskich wykazała, iż zebrania te odbyły się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i regulaminie zebrań grup członkowskich. Przeanalizowano materiały ze wszystkich grup członkowskich takie jak: Regulamin zebrań grup członkowskich, Harmonogram zebrań, Zawiadomienia o zebraniach grup członkowskich, Porządek obrad zebrań, Listy obecności, Protokoły Komisji Uchwał i Wniosków, Protokoły z zebrań grup członkowskich. Zestawienie obecności na Zebraniach Grup Członkowskich I grupa ul. Zamenhofa i Studzienna II grupa ul. Rejtana i Leśna Osada oraz członkowie oczekujący Stwierdza się, że w Spółdzielni nie występowało zaniechanie podania pod obrady zebranie grupy członkowskiej spraw objętych porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli, zatem nie występuje naruszenie przepisów art ust. 3 Prawa Spółdzielczego. Na każdym Zebraniu Grupy Członkowskiej powoływana jest Komisja Skrutacyjna i Komisja Wnioskowa. W okresie objętym badaniem podczas Zebrań Grup Członkowskich przyjęto wnioski do realizacji, które Zarząd Spółdzielni zrealizował. Na każdym zebraniu Zarząd przedstawia sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych na Zebraniu Grupy Członkowskiej w roku poprzednim. Z analizowanych materiałów wynika, że w Spółdzielni prowadzona jest pełna kontrola realizacji przyjętych wniosków.

11 11 Rada Nadzorcza Zgodnie z 99 Statutu członków Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Przedstawicieli Członków. Rada Nadzorcza zgodnie ze statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej składa się z 9 osób. Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 26 kwietnia 2007r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na kadencję w składzie: 1. Paweł Okunek 2. Andrzej Jasiak 3. Łukasz Polaszek 4. Jadwiga Mikołajczak 5. Aleksandra Domagała 6. Paweł Kowal 7. Mirosław Walkowiak 8. Kazimiera Józefowicz 9. Adam Nawrot Składu Rady Nadzorczej został wpisany do KRS postanowieniem POXXII NS- REJ KRS /009275/07/114 z dnia r. W związku ze zbyciem domu Pan Adam Nawrot złożył rezygnację z członkostwa w Spółdzielni oraz w związku z tragiczną śmiercią Pana Pawła Okunka na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 24 kwietnia 2009 roku dokonano wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej na wakujące miejsca. Zgodnie ze statutem Spółdzielni oraz Regulaminem Rady Nadzorczej na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli. Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 27 kwietnia 2010 roku dokonano wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w związku ze śmiercią dotychczasowego Członka Rady Pana Mirosława Walkowiaka. Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru Pana Jana Przybylskiego. Zmiany dokonane w składzie Rady Nadzorczej zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminu Spółdzielni. Pełna dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza pracowała zgodnie z obowiązującymi zapisami statutowymi, regulaminem Rady Nadzorczej. O czasie, miejscu, porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie powiadamiani są zgodnie z regulaminem. W przypadku podejmowania uchwał o wykluczeniu lub wykreśleniu z listy członków Spółdzielni zawiadamia się również zainteresowanego. Zadania wynikające z zakresu swych uprawnień Rada realizowała na odbywanych posiedzeniach.

12 12 W 2009 roku Rada odbyła 9 posiedzeń, na których podjęła 27 uchwał. W 2010 roku Rada odbyła 10 posiedzeń i podjęła 24 uchwały. Zgodnie z regulaminem posiedzenia Rady Nadzorczej jak i jej Komisji są protokołowane. Każdy protokół posiada kolejny numer i datę, ewidencję członków biorących udział w posiedzeniu. W posiedzeniu Rady udział biorą członkowie Zarządu Spółdzielni. Każde posiedzenie Rady rozpoczyna się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Omawiane punkty kończą się jasno określonymi wnioskami lub decyzjami. Dokumentacja pracy Rady znajduje się w biurze Spółdzielni, gdzie prowadzony jest również rejestr uchwał Rady. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zgodnie z jej kompetencjami wynikającymi ze Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej. Na podstawie analizy materiałów źródłowych Rady Nadzorczej należy stwierdzić, iż Rada w pełni sprawowała kontrolę i nadzór nad całokształtem działalności Spółdzielni. W ramach Rady Nadzorczej działają trzy komisje stałe. Komisja Rewizyjna w okresie objętym badaniem lustracyjnym odbyła po 3 posiedzenia w każdym roku. Na swoich posiedzeniach zajmowała się: - Analizą podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz analizą projektu planu finansowego, - Kontrolą sprawozdań finansowych, - Realizacją planów finansowych spółdzielni. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi w badanym okresie odbyła po trzy spotkaniu w każdym roku. Na swoich posiedzeniach Komisja zajmowała się analizą realizacji planu remontów za poprzedni rok oraz analizą projektu planu na rok bieżący, uczestniczyła w przetargach i negocjacjach cen na roboty remontowe. Komisja społeczno-wychowawcza w 2009 roku odbyła dwa posiedzenia a w 2010 roku trzy posiedzenia. Komisja zajmowała się analizą działalności Klubu oraz organizacją imprez klubowych.

13 13 Zarząd Zarząd Spółdzielni działał w oparciu o uregulowania Statutu oraz Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. Statut Spółdzielni określa, że Zarząd liczy do trzech członków, w tym Prezesa wybieranych przez Radę Nadzorczą. Szczegółowy zakres działalności Zarządu określa regulamin zarządu oraz regulamin organizacyjny uchwalone przez Radę Nadzorczą. W okresie objętym lustracją Zarząd działał w składzie dwuosobowym: Prezes Zarządu - Pan Jan Niewiedziała Członek Zarządu - Pani Mirosława Fiszer Składu Zarządu wpisano do KRS PO IX NS - REJ KRS/009990/08/461 postanowieniem Sądu z dnia r. Regulamin Zarządu określa kompetencje między członkami Zarządu i zawiera postanowienia dotyczące zakresu działania Zarządu, sposobu podejmowania decyzji, zwoływania posiedzeń i jest zgodny z postanowieniami statutu Spółdzielni. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły posiadają numer, datę posiedzenia, listę osób biorących udział w posiedzeniu, porządek obrad, opis omawianych spraw oraz treść podjętych uchwał i decyzji. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisywane są przez Prezesa Zarządu i protokolanta. Wnioski na Zarząd, plany, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad stanowią załączniki do protokołu. W okresie objętym badaniem lustracyjnym Zarząd Spółdzielni odbył w roku : protokołowanych posiedzeń protokołowanych posiedzeń Tematyka posiedzeń Zarządu dotyczyła m.in. spraw: - członkowsko mieszkaniowych, - techniczno administracyjnych, - finansowych (m.in. zaległości czynszowych), - gruntowych, - organizacyjnych, - bieżących. W trakcie lustracji analizie poddano protokoły z posiedzeń Zarządu. Do treści uchwał pod względem formalno-prawnym nie wniesiono uwag. Zarząd na Zebraniach Przedstawicieli Członków oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej składał sprawozdania ze swojej działalności. Statut Spółdzielni nie przewiduje istnienia Rad Osiedli, Komitetów Domowych i takie organy w Spółdzielni nie funkcjonują.

14 14 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻB ETATOWYCH W okresie objętym lustracją w Spółdzielni obowiązywała struktura organizacyjna wprowadzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/06/08 z dnia r. oraz 1/I/2010 z roku. Uchwały zawierają wykazy komórek organizacyjnych, ich usytuowanie w strukturze organizacyjnej oraz maksymalną liczbę etatów. Obowiązująca struktura organizacyjna zapewnia prawidłową realizację zadań i celów przyjętych przez Spółdzielnię. Zarząd Spółdzielni nie przekroczył wyznaczonego przez Radę Nadzorczą limitu zatrudnienia. Strukturę zatrudnienia i wynagradzania przedstawia poniższa tabela. Tablica 3 Zatrudnienie i wynagrodzenie Lp. Wyszczególnienie Rok 2009 Rok Zatrudnienie średnioroczne ogółem, w tym: pracownicy umysłowi dozorcy i sprzątacze konserwatorzy inni Zrealizowane wynagrodzenia ogółem w zł, w tym: - osobowy fundusz płac (z premiami i nagrodami, ale bez ZUS) bezosobowy fundusz płac Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 3.155, ,04 pracowników w zł ogółem - pracownicy umysłowi 3.204, ,93 - dozorcy i sprzątacze konserwatorzy ,04 - inni - - W Spółdzielni obowiązuje Regulamin pracy uchwalony przez Zarząd Spółdzielni w dniu r. z późn. zmianami oraz Regulamin szkolenia pracowników w dziedzinie BHP i p.poż. wprowadzony uchwałą Zarządu w dniu roku. Obowiązujące w Spółdzielni Regulaminy określają i ustalają: czas pracy, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzeń, obowiązki pracowników, pracodawcy, ogólne zasady bhp i ochrony ppoż., sposób potwierdzania obecności w pracy, usprawiedliwianie nieobecności w pracy, urlopy, wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym i kobietom,

15 15 odpowiedzialność materialną pracowników. Wprowadzone w Spółdzielni regulaminy są w pełni przestrzegane. Sprawy bhp i ppoż. zlecone zostały podmiotowi zewnętrznemu. Prowadząca je osoba posiada ukończone szkolenia wymagane do zajmowanego stanowiska. Pracownicy posiadają aktualne badania okresowe, przeszkolenia stanowiskowe. Opracowane i określone są ryzyka zawodowe dla poszczególnych stanowisk pracy. Dokumentacja osobowa pracowników Spółdzielni prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Akta osobowe są kompletne, składają się z trzech części. Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach ułożone są chronologicznie. O warunkach zatrudnienia, o których mowa w art pkt. 1-4 kodeksu pracy pracownik poinformowany jest bezpośrednio w umowie o pracę, sporządzanej najdalej w dniu podjęcia pracy. Każdy pracownik zostaje zapoznany z regulaminem pracy i fakt ten potwierdza stosownym oświadczeniem. Pracownicy mają zakresy obowiązków, które odpowiadają ustaleniom regulaminu organizacyjnego Spółdzielni. Stwierdzono, że pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie, odpowiednie zaświadczenia znajdujące się w części B akt osobowych. Spółdzielnia przestrzega przepisów kodeksu pracy w zakresie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. W Spółdzielni obowiązuje Regulamin zakładowego systemu wynagradzania uchwalony przez Zarząd w dniu r. z późniejszymi zmianami. Postanowienia przyjętych w Spółdzielni uregulowań są przestrzegane. Spółdzielnia posiada funkcjonujące systemy kontroli, które określają m.in. - regulamin organizacyjny - obiegu dokumentów - instrukcja kancelaryjna W badanej jednostce kontrola funkcjonalna przypisana jest do poszczególnych stanowisk kierowniczych, a jej podstawowy zakres i zadania wynikają z zakresu czynności pracowników. Kontrola dowodów księgowych prowadzona jest przez upoważnione osoby, które przed zatwierdzeniem dowodów księgowych do ich ujęcia w księgach rachunkowych dokonują ich kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, potwierdzając powyższe własnoręcznym podpisem. Rzeczowe składniki majątkowe kontrolowane są przez inwentaryzację przeprowadzaną zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Mienie Spółdzielni ubezpieczone jest w Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA SA od wartości odtworzeniowej. Umowy ubezpieczeniowe obejmują również odpowiedzialność cywilną.

16 16 W Spółdzielni znajduje się Rejestr Skarg i Wniosków. W sprawach bieżących oraz skarg i wniosków. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółdzielni przyjmują interesantów w godzinach urzędowania. Działalność społeczno wychowawcza. Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno-wychowawczą w Klubie Na piętrze, gdzie działają sekcje i koła zainteresowań. Działalność programowa Klubu prowadzona była w zakresie: - zespół taneczny HOP-TOP na zajęcia tego zespołu uczęszczało ok. 60 osób w 4 grupach doskonaląc się w różnych stylach tanecznych oraz w grupie najmłodszej 3-4 latków, gdzie na zajęciach rytmiczno-tanecznych dzieci bawiły się przy muzyce. Zajęcia każdej grupy wiekowej odbywały się 1 raz w tygodniu. - STUDIO PIOSENKI składa się z solistów i zespołów wokalnych Arabeska i Akapit Na zajęcia studia piosenki uczęszcza ok.20 dzieci i młodzieży - TEATR AGRAFAKA do zespołu teatralnego uczęszczało 18 osób, a zajęcia odbywały się w 2 grupach wiekowych. Celem zajęć teatralnych jest rozwijanie wyobraźni, kształtowanie poczucia estetyki, wrażliwości i współodpowiedzialności. - SEKCJA PLASTYCZNA na zajęcia plastyczne uczęszczało 25 dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych, każda z nich 1 raz w tygodniu. - MODELARNIA SZKUTNICZA do modelarni uczęszcza 14 osób w tym 6 osób startuje w Zawodach. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo w innych dniach po uzgodnieniu z młodzieżą i ich rodzicami. - MODELARNIA LOTNICZA zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. - ROZMAITOŚCI to zajęcia hobbystyczne i manualne. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu dla grupy dziecięcej i dorosłych. W Klubie Na Piętrze odbywała się gimnastyka dla Pań 2 razy w tygodniu oraz gimnastyka dla Pań raz w tygodniu. W czasie letnich wakacji i ferii zimowych odbywały się zajęcia, w których każdorazowo uczestniczyło ok.40 dzieci. Specjalna oferta programowa obejmowała zabawy świetlicowe, gry i zawody sprawnościowe, piesze wycieczki do lasu, wyjścia na basen, konkursy plastyczne, mam talent pokaz swoich umiejętności, jednodniowe wycieczki autokarowe. Na powitanie wakacji Klub przygotował imprezy plenerowe Powitanie Lata. Corocznie sierpniu tradycyjnie już zorganizowano warsztaty artystyczne Do Klubu zapraszano Studio Teatralne ART-RE z edukacyjnymi sztukami teatralnymi, które cieszyły się dużą popularnością i dlatego Klub umożliwił ich obejrzenie większej ilości dzieci organizując 2 sztuki w jednym dniu. Każdorazowo w tych przedstawieniach czynnie uczestniczyło ok. 50 dzieci.

17 r. w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert z okazji 20 - lecia istnienia Klubu. W uroczystym koncercie zaprezentowały się zespoły działające w Klubie. 2. STAN PRAWNY GRUNTÓW Charakterystykę wielkości gruntów pozostających we władaniu Spółdzielni i sposób ich wykorzystania przedstawia poniższa tabela. Tabela 2 Gospodarka gruntami Lp. Wyszczególnienie rok rok rok Powierzchnia gruntów pozostająca we władaniu spółdzielni w m 2 w tym: - zabudowana planowana do zabudowy nie nadająca się do zabudowy Powierzchnia gruntów, do których spółdzielnia ma ustanowiony tytuł prawny w m 2 w tym: - zabudowana planowana do zabudowy nie nadająca się do zabudowy Na podstawie materiałów źródłowych stwierdza się, że na dzień r. Spółdzielnia posiadała m 2 gruntu. Do wszystkich tych gruntów Spółdzielnia ma ustanowiony tytuł prawny oraz założone księgi wieczyste. W 2010 roku Spółdzielnia: zbyła aktem notarialnym Rep. A nr 14220/2010 na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lesznie prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 26/7 o powierzchni 36 m² położonej przy ul. Zamenhofa na ww. działce znajduje się część wymiennikowni ciepła będącej własnością MPEC: zbyła aktem notarialnym Rep. A nr 8474/2010 Miastu Leszno prawo wieczystego użytkowania działki gruntu nr 35/13 i 35/22, o powierzchni 412 i 22 m², położonych przy ul. Konstytucji 3 Maja w pasie drogowym w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości pod drogę publiczną; przeniosła nieodpłatnie aktem

18 18 notarialnym Rep. A nr 10254/2010 na rzecz Miasta Leszna prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 6/5, o powierzchni 71 m², położonej przy ul. Rejtana i Zamenhofa w związku z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości pod drogę publiczną. Do dokonanych czynności zastrzeżeń nie wniesiono. Grunty przeniesione w odrębną własność na rzecz członków 2009 r m² 2010 r m² Zmniejszenie powierzchni gruntów pozostających we władaniu Spółdzielni nastąpiło głównie w związku z przeniesieniem praw do lokali w odrębną własność na rzecz osób posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu. Na koniec 2010 r. Spółdzielnia posiadała grunty o pow ,49 m² w tym: grunty własne ,41 m² grunty w wieczystym użytkowaniu ,08 m² W latach Spółdzielnia nie przejmowała domów mieszkalnych od innych podmiotów. 3. SPRAWY CZŁONKOWSKIE I DYSPOZYCJA LOKALAMI ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH Zgodnie z 4 Statutu przedmiotem działania Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku, a w szczególności: - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, - zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi. CHARAKTER I STRUKTURA POTRZEB MIESZKANIOWYCH Na dzień roku liczba członków Spółdzielni wynosiła 2.016, a na koniec 2010 roku liczba ta zmniejszyła się do 1786 członków, tj. o 230 osób. Dane dotyczące spraw członkowsko lokalowych tabela przedstawia poniższa

19 19 Tabela 1 Sprawy członkowsko mieszkaniowe Lp. Wyszczególnienie rok Liczba członków ogółem na / w tym: - zamieszkali w budynkach spółdzielni 1691 rok Liczba kandydatów na członków Liczba zarejestrowanych wniosków o zamianę - - mieszkań stan na / Liczba zawartych nowych umów dot. mieszkań w 2 7 tym : - z nowego budownictwa wielorodzinnego z nowego budownictwa jednorodzinnego z odzysku Liczba zrealizowanych wniosków o zamianę - - mieszkań 6. Liczba zrealizowanych eksmisji z lokali - 6 spółdzielczych 7. Liczba dokonanych przekształceń uprawnień lokatorskich na własnościowe ( do r.) Środki finansowe pozyskane w wyniku przekształceń uprawnień w zł Liczba zawartych umów notarialnych na przeniesienie prawa na odrębną własność: z lokatorskiego - z własnościowego prawa do lokalu W Spółdzielni na dzień roku zarejestrowanych było 15 kandydatów na członków i ich liczba nie uległa zmianie. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni określone zostały w 5-10 Statutu, a szczegółowe zasady zawiera Regulamin przyjmowania członków, uzyskania ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu i zamiany mieszkań w SM Przylesie uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. Regulamin określa min.: - warunki przyjęcia w poczet członków - zasady wnoszenia udziału i wpisowego oraz zwrot udziału - zasady ustalania kolejności prawa do lokalu - wymagania dotyczące wniesienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego Zasady i kryteria doboru osób, na rzecz których mają być zaciągnięte zobowiązania mieszkaniowe określa Regulamin przyjęć w poczet członków

20 20 oraz Regulamin rozliczeń finansowych z członkami. W okresie objętym badaniem Spółdzielnia nie zaciągała takich zobowiązań. Spółdzielnia ogłasza przetarg na pierwszeństwo zawarcia umowy o prawo odrębnej własności do lokalu, pierwszeństwo w pierwszym przetargu posiadają członkowie oczekujący na mieszkanie. W razie braku zainteresowania zawarciem umowy przez członków oczekujących, Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony, w którym uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani nabyciem prawa do lokalu. Statut Spółdzielni dopuszcza stosowanie komercyjnych kryteriów ustalania przydziału mieszkań. Zapis Statutu stanowi, że odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym może być zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni w drodze przetargu na warunkach prawa odrębnej własności. Jeśli w Spółdzielni nie ma nabywców prawa do lokalu wśród członków oczekujących lub nie da wyniku przetarg ograniczony dla członków Spółdzielni, to Spółdzielnia może zorganizować przetarg otwarty. W przetargach mogą brać udział: - członkowie oczekujący na mieszkanie, - członkowie mieszkający w zasobach Spółdzielni, - osoby fizyczne i prawne. Wymagania proceduralne i sposób rozstrzygnięcia przetargu określa Regulamin przeprowadzania przetargu na pierwszeństwo ustanowienia prawa do lokalu SM Przylesie uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu roku. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia wadium i pisemnego oświadczenia, że zapoznały się z regulaminem oraz warunkami finansowymi przetargu. Komisje przetargową powołuje Zarząd Spółdzielni. W okresie objętym badaniem nie podejmowano decyzji dotyczących przyjęcia nowych członków, na rzecz których mają być zaciągnięte nowe zobowiązania mieszkaniowe. Sprawy związane z zamianą mieszkań w Spółdzielni regulują następujące akty: - statut Spółdzielni w 46-51, - regulamin przyjmowania członków, uzyskania ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu i zamiany mieszkań. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań. W zależności od rodzaju wniesionego przez członka wkładu i zgłoszonego wniosku zamiany mieszkań dokonuje zarząd na wniosek zainteresowanego członka. W badanym okresie nie wpłynął żaden wniosek o zamianę mieszkań.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami. Warszawa, dnia 20.05.2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie" ul. Rejtana 43 64-100 Leszno W wyniku umowy zawartej w dniu 19.04. 2011 r. między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w

Bardziej szczegółowo

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74

ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 KO Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (22) 620-00-28, tel. (22) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH

LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH LIST POLUSTRACYJNY Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA OKRES OD 1.01.2006 DO 31.12.2009 ROKU Z PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ W DNIACH OD 25 STYCZNIA DO 10 KWIETNIA 2010 ROKU PRZEZ ZWIĄZEK REWIZYJNY

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-013 WARSZAWA www.zrsmrp.com.pl e-mail: ul. Jasna 1 zrsmrp@zrsmrp.com.pl tel./fax (22) 827-69-31 tel./fax (22) 827-29-87 Lustracja: Warszawa, dnia 18.05.2012

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Parkitka ul. Ks. J. Popiełuszki Nr 10/ Częstochowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa Parkitka ul. Ks. J. Popiełuszki Nr 10/ Częstochowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Parkitka ul. Ks. J. Popiełuszki Nr 10/12 42-200 Częstochowa W wyniku umowy zawartej pomiędzy Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie, a Spółdzielnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. 1 REGULAMIN rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych w SM BACIECZKI. I. PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna

Regulamin. Zasad Gospodarki Finansowej. Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. ul. Wieniawskiego 1. Rozdział I. Podstawa prawna Regulamin Zasad Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach ul. Wieniawskiego 1 Rozdział I Podstawa prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. Ustawie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1 R E G U L A M I N Rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach. I. PODSTAWA PRAWNA. Niniejszy Regulamin został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa prawna

REGULAMIN. I. Podstawa prawna REGULAMIN rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz ustanowienia i przenoszenia odrębnej własności lokali Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej.

REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. 1 Załącznik do uchwały n r...^ - Rady Nadzorczej PSM z dnia REGULAM IN przeprowadzania przetargu na lokale stanowiące własność Piotrkowskiej Spółdzielni M ieszkaniowej. Regulamin określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA. Rozdział I Podstawa Prawna REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELNIA Rozdział I Podstawa Prawna 1 Działalność finansowa Spółdzielni określona jest w: 1. Ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Związek Rewizyjny

Krajowy Związek Rewizyjny Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych ul. Prosta 2/14 00-850 Warszawa tel./fax (022) 620-00-28, tel. (022) 652-32-74 PEKAO SA O/WARSZAWA nr 26 1240 6218 1111 0000 4614 4418 NIP 525-000-98-61

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej R e g u l a m i n wnoszenia i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni CHSM w Chełmie z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Regulamin opracowany został w oparciu o ustawy : - z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WYŻYNY Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity - Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat. w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Podstawa prawna: REGULAMIN Rozliczania kosztów eksploatacji i ustalania opłat w zasobach GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. oraz zasobach zarządzanych przez spółdzielnię. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały nr 41 Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 20.10.2010 r. Regulamin w sprawie przyjmowania członków, ustanawiania prawa do lokalu, ich rozdziału i zamiany lokali

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Regulamin Gospodarki Finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu I. PODSTAWA PRAWNA. Podstawę prawną gospodarki finansowej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu stanowią: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych

Tabela nr 1. 5 348,0 13 Centralne ogrzewanie 2 200,0 14 Podgrzanie wody 800,0 Razem zaliczki na zużycie ciepła Ogółem przychody lokali mieszkalnych Tabela nr 1 Planowane przychody na rok 2015 Planowane przychody lokali mieszklanych w tys.zł 1 Eksploatacja bieżąca +eksploatacja garaży+parkingi 1 021,0 2 Podatek od nieruchomości 132,0 3 Zimna woda i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

2007 r. R E G U L A M I N

2007 r. R E G U L A M I N 2007 r. R E G U L A M I N w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności do lokalu lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo

Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Regulamin wnoszenia i rozliczania wkładów na lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie postanowień 13 ust.5 Statutu Spółdzielni w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI SPÓŁDZIELNI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią : a) Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2008 z dnia r.

Protokół Nr 45/2008 z dnia r. Protokół Nr 45/2008 z dnia 18.11.2008 r. Protokół Nr 45/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Obecni: Lublinie odbytego w dniu 18.11.2008 r. Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N ZASAD PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW I USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 12/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SM. GÓRNIK W BĘDZINIE II.. ZAASSAADDYY OOGGÓÓLLNNEE 1 1. W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Złotowie z działalności za okres od 1 stycznia 2013r. do 29 maja 2014r. Rada Nadzorcza jest jednym z organów Spółdzielni, której rolę i zadania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4112-16-01/2013 S/13/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler S/13/056 Prawidłowość rozliczeń kosztów zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali. Na podstawie Statusu Spółdzielni, w związku z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona

Bardziej szczegółowo

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 9.1. Zasady ogólne 152 Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego. 153 Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI 1 REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA WŁASNOŚCI ODRĘBNEJ LOKALI A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N nabywania od Spółdzielni Mieszkaniowej DOM MARZEŃ w Grudziądzu lokali mieszkalnych i użytkowych do ponownego zasiedlenia na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

REGULAMIN. 2. Koszty gospodarki zasobami obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Załącznik do uchwały Nr 16/2015 Rady Nadzorczej z dnia 05.10.2015r. REGULAMIN Gospodarowania zasobami lokalowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka, rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok

Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Dane uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2014 rok Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu są wycenione zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI. Z DNIA r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI Z DNIA 04.06.2013r. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU A. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Regulamin rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu Uchwaliła Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu w dniu 31 marca

Bardziej szczegółowo