ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2 - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 - Rzut II piętra 1:100 Rys. nr 4 - Rzut III piętra 1:100 Rys. nr 5 - Rzut Sali gimnastycznej 1:100 Rys. nr 6 - Rozwinięcie instalacji c.o. Rys. nr 7 - Schemat kotłowni Rys. nr 8 1

2 OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: - umowa na opracowanie projektu budowlanego modernizacji instalacji c.o. i kotłowni węglowej, - inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, - uzgodnienia z Inwestorem, - normy i wytyczne projektowania, - ocena stanu technicznego urządzeń. 2. ZAKRES OPRACOWANIA Projekt budowlany swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią opalaną węglem o mocy Q = 100 kw dla budynków MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Klasztornej 1. I. WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. 1.1.Cel modernizacji instalacji c.o. Modernizacja ma na celu: - zapewnienie w jak największym stopniu bezawaryjnej pracy instalacji, - zmniejszenie zuŝycia energii cieplnej, poprzez zastosowanie zaworów termostatycznych i grzejników płytowych, konwekcyjnych, 2

3 1.2. Stan istniejący Budynek główny MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego jest budynkiem 5 kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wykonany w technologii tradycyjnej. W skład kompleksu który zasilany jest w ciepło z istniejącej kotłowni wchodzą jeszcze budynek z siłownią, garaŝem i zapleczem, oraz budynek Sali gimnastycznej Wymienione budynki zasilane są w ciepło z istniejącej kotłowni zlokalizowanej w pomieszczeniu piwnicznym budynku głównego MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego. W kotłowni zainstalowana jest armatura o połączeniach spawanych i gwintowanych. Rurociągi wykonane są z rur stalowych o połączeniach spawanych. W kotłowni są zamontowane następujące kotły: - 2 kotły Ŝeliwne wodne typu KZ-5 dziewięcioczłonowe o powierzchni ogrzewalnej 12,5m2 kaŝdy dla potrzeb c o., oraz kocioł stalowy rzemieślniczy dla potrzeb c.w.u.. W kotłowni powietrze jest odprowadzane poprzez istniejący kanał wentylacji w ścianie zewnętrznej 140 mm x 140mm. Istniejąca instalacja wykonana jest jako pompowa, wodna, z rur stalowych łączonych poprzez spawanie. W omawianym obiekcie są zainstalowane grzejniki Ŝeliwne, członowe, rurowe, oŝebrowane Ocena stanu technicznego urządzeń Istniejące grzejniki i rurociągi,kotły są w złym stanie technicznym ( zaawansowana korozja) jak równieŝ brak moŝliwości regulacji instalacji powoduje konieczność wymiany instalacji wraz z grzejnikami Opis rozwiązania projektowego instalacji c.o. Wielkość zapotrzebowania ciepła dla w/w budynków wynosi Q= 97,6 KW określono w oparciu o audyt energetyczny, normę PN-91/B Ochrona cieplna budynków oraz normy związane z instalacjami c.o. 3

4 Obieg o parametrach wody grzejnej 75/55 C, przeznaczony jest dla zasilania nowoprojektowanych grzejników stalowych płytowych. Projektowane obiegi naleŝy włączyć do nowo projektowanych rozdzielaczy. Budynek główny MOW jest obiektem częściowo podpiwniczonym, natomiast pozostałe budynki są nie podpiwniczone. Projektuje się wykonanie instalacji c.o. z rur stalowych łączonych poprzez spawanie oraz podłączenie budynku z siłownią i garaŝem i budynku Sali Gimnastycznej od studzienki c.o. rurami stalowymi preizolowanymi. W piwnicy budynku MOW w pomieszczeniu kotłowni i pozostałych pomieszczeniach instalacja c.o. jest wykonana z rur stalowych łączonych poprzez spawanie, przewody te naleŝy prowadzić pod stropem. Na parterze następnych kondygnacjach budynków MOW zaprojektowano instalacje c.o. z rur stalowych łączonych przez spaw. Rurociągi zasilające piony w korytarzu łącznika naleŝy prowadzić w kanale co. pod posadzką, natomiast poziom z drugiej strony łącznika naleŝy prowadzić pod stropem na parterze.. W przejściach przez przegrody budowlane przewody instalacji c.o. prowadzić w tulejach ochronnych. Na gałązkach zasilających zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne typu Oventrop wraz z głowicami, z regulacją wstępną, a na gałązkach powrotnych zawory odcinające 15 mm. Jako odpowietrzenie instalacji c.o. zastosować automatyczne zawory odpowietrzające, które naleŝy zamontować na końcówkach pionów instalacji c.o. na wysokości 2,50 m od podłogi. Na pionach c.o. naleŝy zamontować zawory spustowe ( patrz rys. rozwinięcie instalacji c.o.- na którym są wyszczególnione piony z projektowanymi zaworami spustowymi). Zawory odpowietrzające zabudować w skrzynkach w celu uniemoŝliwienia dostępu niepowołanym osobom. Po przeprowadzeniu montaŝu instalację naleŝy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,6 Mpa. 4

5 Gdy próba wypadnie pozytywnie instalację naleŝy poddać próbie na gorąco wraz z regulacją wstępną na zaworach grzejnikowych. Budynek główny wraz z zapleczem kuchennym w ciepłą wodę zaopatrywany będzie z pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 1000l zaopatrzonego w grzałkę elektryczną o mocy 2 kw w celu zabezpieczenia dostawy ciepłej wody poza okresem grzewczym Opis prac budowlanych W budynkach MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego naleŝy zdemontować istniejące orurowanie i grzejniki, armaturę,kotły. Dla realizacji instalacji c.o. budowlanych: przewiduje się wykonanie następujących prac - wykonać przebicia przez przegrody budowlane, - naprawić ewentualne ubytki w tynku powstałe przy demontaŝu grzejników i orurowania, - zamurować przebicia przez ściany i stropy, - naprawa tynków wnęk wraz z pomalowaniem, - trasę i średnice przewodów wykonać zgodnie z rysunkami Izolacja termiczna Rurociągi wody grzewczej zaizolować typową izolacją z pianki poliuretanowej. Do zaizolowania rurociągów moŝna równieŝ wykorzystać gotowe elementy izolacyjne wykonane ze spienionych tworzyw sztucznych i dopuszczone do stosowania w instalacjach ciepłowniczych. Grubość izolacji wg katalogów producentów. 1.7 Zabezpieczenie antykorozyjne Po przeprowadzeniu próby szczelności instalację wykonaną z rur stalowych naleŝy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz dwukrotne pomalowanie nie później niŝ po 4 godzinach farbą podkładową ( minia). Po wyschnięciu 5

6 farby podkładowej naleŝy nałoŝyć dwa razy warstwę emalii ftalowej nawierzchniowej. Kolor farby zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem. Prace te naleŝy wykonywać przy temp. powietrza min. +10 C i wilgotności max. 75%. II KOTŁOWNIA 2.1.Opis instalacji Zaprojektowano kocioł c.o. stalowy węglowy, retortowy z zasobnikiem na węgiel o mocy Q = 100 KW. Kocioł ten musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego. Dane kotła Szerokość mm Szerokość całkowita mm Długość mm Wysokość mm CięŜar kg Króciec spalin x 250 mm Pojemność zbiornika na węgiel kg 4.2.Odprowadzenie spalin i wentylacja wywiewna Spaliny z kotła odprowadzone będą czopuchem o wymiarach 250 x 250 mm ze stali stopowej do istniejącego komina ceramicznego. Czopuch naleŝy wykonać jako dwupłaszczowe (z fabryczną izolacją) lub jednopłaszczowe izolowany wełną mineralną (dla temp. 250 C) pod folią aluminiową. Grubość izolacji 50 mm. Nie dopuszcza się izolować czopuchów kształtkami izolacyjnymi ze spienionych tworzyw sztucznych. Czopuch prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku kotła. Czopuch naleŝy wyposaŝyć w króćce pomiarowe oraz wyposaŝony w wyczystki. 6

7 Nawiew powietrza do kotłowni odbywać się będzie przez projektowany kanał nawiewny o wymiarach 200 x 300 mm. Wywiew nastąpi poprzez istniejący kanał wentylacji ceramicznej grawitacyjnej wywiewnej 140 mm x 140mm. Przed oddaniem kotłowni do eksploatacji naleŝy przeprowadzić badanie kominiarskie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sprawdzić poprawność ich wykonania. Przeprowadzenie powyŝszych badań winno zostać potwierdzone protokołem Zabezpieczenie antykorozyjne Po przeprowadzeniu próby szczelności instalację naleŝy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz dwukrotne pomalowanie nie później niŝ po 4 godzinach farbą podkładową. Po wyschnięciu farby podkładowej naleŝy nałoŝyć dwa razy warstwę emalii ftalowejnawierzchniowej. Kolor farby dla instalacji grzewczej szary, dla instalacji gazowej- Ŝółty. Prace te naleŝy wykonać przy temp. Powierza min +10ºC i wilgotności max. 75 % Izolacja termiczna Rurociągi wody grzewczej zaizolować termicznie matami wełny mineralnej pod płaszczem z folii aluminiowej zbrojnej włóknem szklanym Rozdzielacze c.o. Dn 100 mm Rozdzielacze c.o. Dn 80 mm Rurociągi c.o. Dn 65 mm Rurociągi c.o. Dn 50 mm gr. izolacji 60 mm. gr. izolacji 60 mm. gr. Izolacji 60 mm gr. Izolacji 50 mm Rurociągi c.o. Dn 40 mm gr. Izolacji 50 mm W/w podane grubości izolacji spełnia normę PN_85/B Izolacja cieplna rurociągów. 7

8 Do zaizolowania rurociągów moŝna równieŝ wykorzystać gotowe elementy izolacyjne wykonane ze spienionych tworzyw sztucznych i dopuszczone do stosowania w instalacjach cieplnych. Grubość izolacji wg katalogów producentów Opis prac budowlanych Do realizacji kotłowni węglowej przewiduje się wykonanie następujących prac budowlanych: - wykonać fundament pod kocioł, - wykonać otwory wentylacyjne pod wyczystki i wyprowadzenie kominów, - wykonać wylewkę wyrównującą na posadzce pomieszczenia, - zmniejszyć otwór drzwiowy poprzez zamurowanie fragmentu ściany, - wyburzyć fragment ściany, - osadzić nadproŝe, - zamurować fragment ściany na gr. 38 cm, - jako posadzkę zastosować płytki gresowe wraz z cokolikiem, - zamontować drzwi stalowe pomiędzy kotłownią a przedsionkiem,wyposaŝone w samozamykacz o odporności ogniowej 30 min., 1 sztuka, - zamontować drzwi zewnętrzne, 1 sztuka, - uzupełnić ubytki w tynkach ułoŝonych na ścianach i suficie pomieszczenia, - ściany wewnątrz pomieszczenia( do wysokości 2 m) malować farbą olejowa, - pozostałe powierzchnie ścian i sufit kotłowni malować dwukrotnie farbą emulsyjną, - wykonać otwór pod kanał nawiewny o wymiarach 200 x 300 mm, Wytyczne wykonania prac budowlanych Tynki wewnętrzne- cementowo-wapienne gładkie kat. III Drzwi wewnętrzne stalowe jednoskrzydłowe 900 x 200 cm, o odporności ogniowej Drzwi wewnętrzne 60 min, wyposaŝone w samozamykacz. Potwierdzonej atestem stalowe jednoskrzydłowe 900 x 200 cm, o odporności ogniowej 60 min, wyposaŝone w samozamykacz. Potwierdzonej atestem 8

9 Drzwi wewnętrzne Drzwi zewnętrzne Malowanie Malowanie stalowe jednoskrzydłowe 900 x 200 cm, o odporności ogniowej 30 min, wyposaŝone w samozamykacz. Potwierdzonej atestem jednoskrzydłowe 900 x 200 mm, ściany wewnątrz kotłowni ( do wysokości 2 m) malować farba olejną ściany powyŝej 2 m malować farba emulsyjną oraz sufit, Prace budowlane wykonać zgodnie z normami i sztuką budowlaną. Przejścia rurociągów c.o. przez przegrody budowlane naleŝy prowadzić w tulejach stalowych ochronnych wypełnionych szczeliwem ognioodpornym. 4.6.Wytyczne elektryczne W pomieszczeniu kotłowni wykonać instalację oświetlenia i zasilania kotłów i pomp. Instalacja winna być wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami. Wszystkie urządzenia w kotłowni winny być uziemione, a kominy powinny posiadać ochronę odgromową. Skuteczność instalacji odgromowej i uziemiającej naleŝy potwierdzić badaniem przez uprawnionego elektryka i Odpowiednim protokołem z badań. Niniejszy projekt nie obejmuje instalacji elektrycznych. 4.7.Dane liczbowe kotłowni Moc zainstalowana w kotłowni 100 kw Sprawność kotła powyŝej 82 % 4.8. Zagadnienia poŝarowe Kotłownię zgodne z paragrafem 220 Dz. U. 10/95, poz. 46 wydzielono poŝarowo ścianami i stropem o odporności 60 min. oraz drzwiami o odporności 9

10 ogniowej 30 min. i 60 min. potwierdzonych atestem ZagroŜenie poŝarowe moŝe stwarzać: - zwarcie, przeciąŝenia, iskrzenie instalacji elektrycznej siły i światła Urządzenia i sprzęt przeciwpoŝarowy niezbędny do zabezpieczenia kotłowni Kotłownię naleŝy wyposaŝyć w podręczny sprzęt gaśniczy ( 1 gaśnica proszkowa GP 6 X, 1 gaśnica śniegowa GS 5 X oraz koc gaśniczy TPI) Sprzęt p. poz. oznakować znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr 10 i umieścić w kotłowni przy wejściu. Oznakować drogę ewakuacyjną do wyjścia zewnętrznego z kotłowni znakami wg PN-92/N /02 ( nr 1, nr 7, nr 2) Zabezpieczenia prewencje Do zapewnienia sprawnej pracy instalacji kotłowej naleŝy: - okresowo prowadzić przeglądy, konserwację i naprawy, - obsługa kotła, musi być zgodna z DTR, - w pomieszczeniu kotłowni niedopuszczalne jest gromadzenie jakichkolwiek materiałów niezwiązanych z pracą kotłowni. Wstęp do kotłowni mogą mieć tylko osoby upowaŝnione Zagadnienia BHP W modernizowanej kotłowni zaprojektowano odpowiednie rozstawienie urządzeń. Nie ma zagroŝenia od części wirujących. Rurociągi i czopuchy są izolowane Załoga Obsługę kotłowni będzie sprawował dorywczo pracownik przeszkolony w technologii kotłowni oraz dorywczo jeden elektryk. Serwis urządzeń kotłowni naleŝy zlecić wyspecjalizowanej firmie serwisowej. Opracował: Paweł Pawlicki 10

11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MŁODZIEśOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO - MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. WRAZ Z KOTŁOWNIĄ LOKALIZACJA: KUŹNIA RACIBORSKA UL. KLASZTORNA 1 INWESTOR: KŁODZIERZOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KUŹNI RACIBORSKIEJ UL.KLASZTORNA 1 PROJEKTANT: PRACOWNIA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA PAWEŁ PAWLICKI RACIBÓRZ ul. ŁĄKOWA 26K RACIBÓRZ LISTOPAD 2006 r. 11

12 1) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW; 1.1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Do zakresu robót naleŝy wykonanie instalacji c.o. z wymianą grzejników oraz kotła w istniejącym budynku MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej. Instalacja c.o. zaczyna się w kotłowni budynku. Zapotrzebowanie ciepła na budynki MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego wynosi Q= 97,620 KW. 1.2.KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW Zasadnicze roboty budowlane: DemontaŜ starej instalacji, Wykonanie przebić i przekuć, MontaŜ instalacji, MontaŜ grzejników, MontaŜ armatury, montaŝ kotła, MontaŜ izolacji poziomej, wykonanie oznakowania, Zamurowanie przebić w murze, montaŝ rozdzielaczy, próba szczelności, 2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; Inwestycja będzie realizowana w istniejących budynkach MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego usytuowanym w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 1. 3) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; Jako prace szczególnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), które wystąpią przy realizacji przedmiotowej inwestycji są: - prace przy uŝyciu materiałów niebezpiecznych, 12

13 Oprócz tego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 6 podaje zakres robót budowlanych: - których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: - przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagraŝających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: PoniŜej podano elementy zagospodarowania które w czasie budowy mogą powodować w/w zagroŝenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 4) WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROśEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA; 4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub. miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: - zagroŝenie poraŝeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie wodą, wstępujące przy prowadzeniu robót w pobliŝu kabli elektroenergetycznych, przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres prowadzenia robót w pobliŝu tych sieci, 4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagraŝających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: Wszystkie roboty, które mogą być prowadzone w temperaturze poniŝej -10 C. 5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH; 5.1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6 Prace szczególnie niebezpieczne" Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r w sprawie 13

14 ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a takŝe inne prace o zwiększonym zagroŝeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: 5.3.a) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób; 5.3.b) odpowiednie środki zabezpieczające; 5.3.c) instruktaŝ pracowników obejmujący w szczególności: > imienny podział pracy, > kolejność wykonywania zadań, > wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 5.4.Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zaliczono: V.5.a)Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montaŝowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie naraŝający pracowników na niebezpieczeństwa i uciąŝliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostroŝności. V.5.b) Prace przy uŝyciu materiałów niebezpiecznych a w szczególności substancje i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagroŝenia dla zdrowia lub Ŝycia. V.5.c) Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy napowierzchni, niezaleŝnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeŝeli powierzchnia ta: - osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi; - wyposaŝona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. 14

15 6) WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOśLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POśARU, AWARII I INNYCH ZAGROśEŃ NaleŜy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie: 6.l. a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków. 6.l. b) Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitamych i socjalnych. 6. l. c) Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego. 6. l. d) Zapewnienia właściwej wentylacji. 6. l.e) Zapewnienia łączności telefonicznej. 6. l.f) Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów W szczególności naleŝy wykonać i zastosować: 6.2.a) Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemoŝliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnym. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagroŝenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie moŝe wynosić mniej niŝ 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŝ 6 m. Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia cięŝarów, nie powinny mieć spadków większych niŝ 10%. 6.2.b) Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości l, l m lub w inny sposób. 6.2.c) Dla pojazdów uŝywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŝy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy. 6.2.d) Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych naleŝy zabudować daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niŝ 2,4 m nad terenem w najniŝszym miejscu i o nachyleniu pod kątem 45 w kierunku źródła zagroŝenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej o 0,5 m więcej z kaŝdej strony niŝ szerokość przejścia lub przejazdu. 6.2.e) Na terenie budowy naleŝy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów 15

16 i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający moŝliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 6.2.f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych naleŝy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy naleŝy przechowywać i uŝytkować zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. 6.2.g) Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą uŝywać. 6.2.h) Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów przeciwpoŝarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natęŝenie oświetlenia. 6.2.i) Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących tras mediów i zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane. 6.2.j) Teren budowy wyposaŝyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŝaru oraz, w zaleŝności od potrzeb, w system sygnalizacji poŝarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposaŝenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagroŝonych osób Całość robót naleŝy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno organizacyjne opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 16

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI

INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI INFORMACJA O PLANIE BIOZ DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI I BUDOWY KOMORY NAPOWIETRZANIA NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. GRODZISK WIELKOPOLSKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania wytycznych

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Uwagi ogólne 4. Instalacja wody zimnej i ciepłej OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania a) projekt architektoniczny opracowany przez Biuro Architektury i Urbanistyki Akcent b) własne pomiary inwentaryzacyjne c) wytyczne inwestora i użytkownika d) obowiązujące

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU 1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inŝ. Janusz Ejsmont 11-500 GiŜycko, ul. Daszyńskiego 7/8 tel 602286303 PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 3, 3a, 5, 7, 7a, 7b, 7c W GIśYCKU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo