SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - instalacja gazowa budynek A i budynek B ADRES: Piotrków, ul. Wojska Polskiego INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ADRES INWESTORA: Piotrków, Al. 3 Maja 31 PROJEKTANT: inŝ. Mieczysław śabicki 1

2 2

3 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Budynki mieszkalne wielorodzinne A i B przy ul. Wojska Polskiego 133 w Piotrkowie Trybunalskim. Instalacja gazowa Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego Zakres stosowania ST Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegółowej dotyczą prowadzenia robót określonych w pkt. 1.2 i obejmują: - roboty przygotowawcze, tymczasowe i uzupełniające - roboty montaŝowe instalacji gazowej - próby szczelności instalacji gazowej - kontrola jakości robót Zakresem niniejszego opracowania objęta jest wewnętrzna instalacja gazowa w nowo projektowanym budynku. Instalacja gazowa będzie zasilała kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym w 24 mieszkaniach budynku A i 36 mieszkaniach budynku B Określenia podstawowe, definicje Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami), z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 3

4 montaŝowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe (WTWiOR) oraz z określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV Wymagania ogólne pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej kod CPV Wymagania ogólne pkt 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego oraz ze sztuką budowlaną, z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Polskimi Normami oraz z innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliŝonej charakterystyce i trwałości. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŝenia wartości funkcjonalnych i uŝytkowych instalacji Dokumentacja instalacji gazowej Dokumentację robót montaŝowych instalacji gazowej stanowią: - projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz wraz z późniejszymi zmianami), - specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz wraz z późniejszymi zmianami), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 4

5 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŝu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uŝytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw. z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), - protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza, czyli wyŝej wymienione części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późniejszymi zmianami). Roboty naleŝy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania Nazwy i kody: - roboty instalacyjne gazowe CPV instalowanie sprzętu regulacji gazu CPV instalowanie gazomierzy CPV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Materiały stosowane do montaŝu instalacji gazowej wraz z palnikami i odbiornikami gazu powinny mieć: - oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŝeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską 5

6 lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za regionalny wyrób budowlany" Rodzaje materiałów i urządzeń Rury i kształtki stalowe przewodowe muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: - rury stalowe ze szwem przewodowe - PN-79/H rury stalowe ze szwem gwintowane - PN-H-74200: łączniki z Ŝeliwa ciągliwego - PN-76/H kuchnie gazowe uŝytku domowego - PN-79/M armatura, zawory odcinające, filtry - gazomierze miechowe. Wymagania i badania. PN-92/M-54832/02 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV Wymagania ogólne pkt 3 Do wykonania robót naleŝy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak teŝ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt uŝywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST(szczegółowa specyfikacja techniczna), PZJ (program zapewnienia jakości) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŝytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV Wymagania ogólne. pkt 4 6

7 4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur Rury naleŝy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuŝsze niŝ 1 m. JeŜeli przewoŝone są luźno ułoŝone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŝenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą połoŝenia Wymagania dotyczące przewozu urządzeń i armatury Urządzenia i armaturę naleŝy przewozić z zabezpieczeniem przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym, w opakowaniach fabrycznych o ile takie posiadają, środkami transportu dostosowanymi do ich kubatury i cięŝaru Składowanie materiałów Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. Składowanie rur stalowych wymaga przygotowania wyrównanej powierzchni składowania. Powierzchnia składowania rur winna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Rury naleŝy układać warstwowo z drewnianymi przekładkami pomiędzy kaŝdą warstwą w równomiernie rozmieszczonych miejscach. Zarówno nieodpowiednie składowanie jak i nierówne podłoŝe moŝe prowadzić do odkształcenia rur. Rury naleŝy składować w sposób zapewniający stateczność oraz umoŝliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Składowanie urządzeń, armatury i materiałów izolacyjnych w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. 7

8 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robot podane zostały w ST Kod CPV Wymagania ogólne. pkt Wymagania ogólne Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektów, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŝe w normach i wytycznych Zakres robót przygotowawczych - przejęcie placu budowy - dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń. i sprzętu budowlanego - wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem stanowiska montaŝowego - przygotowania frontu robót Zakres robót podstawowych - montaŝ odbiorników gazowych - montaŝ instalacji gazowej rurociągów z osprzętem - wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzenie działania urządzeń i instalacji Opis robót i instalacji gazowej Projektowany zakres robót Projektowana instalacja gazowa będzie zasilała kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym w 24 mieszkaniach budynku A i 36 mieszkaniach budynku B.. 8

9 Paliwo gazowe Paliwo będzie stanowić gaz ziemny wysokometanowy grupy E o Liczbie Wobbego MJ /m3, o ciśnieniu 1,6-2,5 kpa - na wejściu do instalacji Odbiorniki i rozbiór gazu Instalacja gazowa budynku projektowana jest do zasilania poniŝszych odbiorników: - Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o maksymalnym zuŝyciu gazu Bmax=1Nm3/h 24 szt. budynek A i 36 szt. budynek B. Obliczeniowy godzinowy rozbiór gazu z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności poboru dla dwóch budynków wyniesie Bh=11,2 Nm3/h) Rurociągi. Wewnętrzna instalacja została zaprojektowana z rur stalowych czarnych bez szwu, wg. PN- 80/H łączonych przez spawanie. Z połączeniami gwintowanymi przy armaturze i na podejściach do gazomierzy. Załamania przewodów naleŝy wykonać za pomocą typowych łuków gładkich o promieniu gięcia R=3d lub kolan hamburskich. Rurociągi prowadzić po wierzchu ścian w odległości min. 10cm od innych równolegle prowadzonych rurociągów i nad nimi. W miejscach skrzyŝowań odległość ta winna wynosić min. 2 cm. Szczególnie naleŝy zadbać o zachowanie właściwych odległości od instalacji wody zimnej prowadzonej we wspólnym szachcie (w zabudowie szafkowej na klatce schodowej). Rurociągi poziome prowadzić zasadniczo pod sufitami pomieszczeń. W miejscach kolizji z belkami konstrukcyjnymi wykonać obejścia typu U. Na przejściach rurociągów przez stropy i ściany nośne naleŝy zamontować tuleje ochronne wystające około 2 cm z kaŝdej strony. Przestrzeń między tuleją a rurociągiem wypełnić uszczelnieniem elastycznym Gazomierze. MontaŜ gazomierzy miechowych typu G-4 przewidziano na klatce schodowej w szachtach instalacyjnych na wysokości od około 1,3 m do max. 1,8 m. Szacht gazowy naleŝy zabudować szafkami metalowymi (panelem metalowym wg części rysunkowej) z otworami wentylacyjnymi u dołu i u góry, z zamykanymi drzwiczkami, z okienkami do odczytu. Szafki oznakować duŝą literą "G". Lokalizacja okienek odczytowych i drzwiczek musi być dostosowana do połoŝenia zamontowanych gazomierzy. Szacht gazomierzy i cała klatka schodowa winna mieć sprawnie działającą grawitacyjną wentylację wywiewną. Przed kaŝdym gazomierzem naleŝy zamontować zawór kulowy odcinający. Połączenie gazomierzy z 9

10 instalacją poprzez dwuzłączki umoŝliwiające demontaŝ gazomierza bez demontaŝu pozostałej części instalacji i poprzez standardową konsolę przyłączoną do gazomierza Szafka kurka głównego Szafkę na kurek główny zamontować na ścianie zewnętrznej budynku na wys. ca 0,5m od terenu. Szafka winna być wyposaŝona w drzwiczki zamykane na klucz, z otworami wentylacyjnymi w części dolnej i górnej MontaŜ urządzeń. Odbiorniki gazu naleŝy połączyć na stałe z instalacją gazową lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych mających stosowny certyfikat na znak bezpieczeństwa. Przed kaŝdym odbiornikiem gazu naleŝy zamontować kulowy zawór odcinający, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej jak 1.0m od króćca łączącego urządzenie z instalacją. Łatwy dostęp do zaworów odcinających musi być bezwzględnie zapewniony podczas całego okresu uŝytkowania obiektu. Urządzenia gazowego nie wolno montować w odległości mniejszej niŝ 3 m mierząc w rozwinięciu przewodu od gazomierza oraz w odległości mniejszej niŝ 1 m w rzucie poziomym (odległość palnika od gazomierza). Kuchni gazowej nie naleŝy montować w odległości mniejszej od 0,5 m od okna. Podłączane urządzenia muszą być sprawne technicznie i spełniać wymagania Polskich Norm. Urządzenia podłączane do instalacji elektrycznej muszą spełniać wymagania Polskich Norm i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych. Kotły gazowe c.o. muszą być wyposaŝone w samoczynnie działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerw w dopływie gazu. Pomieszczenia w których montowane są urządzenia gazowe, muszą spełniać wymagania w zakresie minimalnych wymiarów, minimalnej kubatury, przeznaczenia, maksymalnych obciąŝeń cieplnych pochodzących od urządzeń gazowych. Spełniać wymagania dotyczące wentylacji i odprowadzenia spalin wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia r. (Dz.U. Nr 75/2002r. wraz z późniejszymi zmianami) potwierdzone stosowną opinią kominiarską Wentylacja i odprowadzenie spalin. Pomieszczenia w których montowane są urządzenia gazowe muszą mieć sprawnie działającą wentylację grawitacyjną. 10

11 Próby, malowanie Po wykonaniu robót montaŝowych instalacji naleŝy poddać próbie szczelności za pomocą spręŝonego powietrza (opis poniŝej. pkt ) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rurociągi i elementy stalowe naleŝy zabezpieczyć przed korozją poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz malowanie nie później niŝ po 4 godzinach od czyszczenia farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej naleŝy pomalować farbą nawierzchniową. Roboty te naleŝy prowadzić przy temperaturze powietrza min.10ᵒc i wilgotności max.75%. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV Wymagania ogólne. pkt Badania jakości robót w czasie budowy Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŝy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych tom II.Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz instrukcjami zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla materiałów i urządzeń gazowych. Zakres badań odbiorczych powinien objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia przed korozją Próba szczelności Po wykonaniu robót montaŝowych instalacji naleŝy poddać próbie szczelności za pomocą spręŝonego powietrza na ciśnienie 50kPa bez urządzeń i gazomierzy w całości lub fragmentami. JeŜeli po upływie 30 min. ciśnienie nie spadnie na manometrze, instalację moŝna uznać za szczelną. Po podłączeniu urządzeń podać instalację próbie szczelności na ciśnienie 15kPa lub na maksymalne dopuszczalne ciśnienie dla zainstalowanych urządzeń jeŝeli jest ono niŝsze Kontrola działania urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wypróbowanie działania poszczególnych urządzeń gazowych i skontrolowania szczelności złączy i kurków za pomocą płynów testujących w aerozolu lub wody mydlanej. Z przeprowadzonych badań naleŝy sporządzić protokół. 11

12 Kontrola jakości wykonania instalacji gazowej Podczas przeprowadzania kontroli jakości wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodności z projektem naleŝy sprawdzi.: - zastosowanie właściwych materiałów i urządzeń, przewidzianych projektem i posiadających atesty dopuszczające do stosowania w instalacjach gazowych, - prawidłowość wykonania wszystkich połączeń gwintowanych i spawanych pomiędzy elementami instalacji gazowej, - sposób prowadzenia przewodów gazowych, w tym przede wszystkim: trwałość zamocowań rurociągów, rozstaw podpór, odwodnienie przewodów itp., - poprawność wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych, - zachowanie odpowiednich odległości przewodów gazowych od innych instalacji, szczególnie od instalacji elektrycznej, - poprawność wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy budynku, ze zwróceniem szczególnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach napręŝeń wywoływanych odkształceniami konstrukcji, - spełnienie ewentualnych, dodatkowych zaleceń projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentacji powykonawczej instalacji, - prawidłowość usytuowania urządzeń gazowych w pomieszczeniach w stosunku do otworów okiennych i drzwiowych oraz kratek wentylacyjnych. 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV Wymagania ogólne pkt Jednostki i zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektów i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu - Długość rurociągów naleŝy mierzyć wzdłuŝ ich osi, wyodrębniając ilości rurociągów w zaleŝności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania łączników i armatury. zwęŝki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. - Pozostałe elementy instalacji takie jak odbiorniki gazu, zawory, regulatory itp. oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem typu i wielkości uprzedzenia. 12

13 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV Wymagania ogólne pkt Odbiory robót i uruchomienie instalacji Podczas czynności odbiorowych podlegają sprawdzeniu: - prawidłowość montaŝu przewodów i urządzeń instalacji gazowych - przebieg tras instalacji gazowej - szczelność wykonanych podłączeń rozłącznych i nierozłącznych - sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych - wykonanie prób szczelności instalacji gazowej Odbiorowi częściowemu naleŝy poddać te elementy urządzeń instalacji które zanikają w wyniku postępu robót jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemoŝliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany wpis do dziennika budowy. Odbiór instalacji gazowej moŝna przeprowadzić po wykonaniu pozytywnych prób szczelności instalacji dokonanych w obecności inspektora nadzoru. Napełnienie instalacji gazem poprzez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza moŝe nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu. Przy odbiorze końcowym naleŝy przedłoŝyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a takŝe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. W szczególności naleŝy skontrolować: - uŝycie właściwych materiałów - prawidłowego wykonania połączeń - prawidłowego wykonania mocowań przewodów, odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych - prawidłowości zainstalowania urządzeń gazowych - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną Odbiory częściowy i kocówy, powinny by. dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 13

14 wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŝytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŝ ujawniły się jakieś usterki, naleŝy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 9.1.Ogolne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV Wymagania ogólne pkt Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót montaŝowych instalacji moŝe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pewnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŝowe instalacji i uwzględniają: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, - przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, - wykonanie ewentualnie występujących robot ziemnych, - wykonanie robot pomocniczych, - montaŝ urządzeń, rurociągów i armatury, - wykonanie prób, pomiarów i badań wymaganych w SST, - usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 14

15 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA Ustawy i Rozporządzenia [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/0l poz. 42, Nr 100/0l poz. 1085, Nr 110/0l poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/0l poz. 1439, Nr 154/0l poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada. budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 z późniejszymi zmianami) [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) [6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŝe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarza zagroŝenie albo słuŝących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŝenie albo które słuŝy ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 15

16 [8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) [9] Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 14 listopada 1995 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada. sieci gazowe ( Dz.U. nr. 139 z dnia poz. 686 ) [10] Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 14 listopada 1995 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu, oraz prowadzących roboty budowlano - montaŝowe sieci gazowych ( Dz.U. Nr 83, poz. 392 ) [11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 92 poz. 460 ) [12] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot montaŝowo - budowlanych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 ) [13] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906) Normy PN-EN 1775.Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynków. Maksymalne ciśnienie robocze 5 bar lub mniejsze zalecenia funkcjonalnych. PN-89/ Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogólne PN-EN : Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 1. Części składowe systemów kominowych PN-EN : Kominy. Wymagania dotyczące kominów metalowych. Część 2 Metalowe rury wewnętrzne i łączniki PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane PN-80/H Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-79/H Rury stalowe ze szwem przewodowe PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych. 16

17 PN-65/M Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania PN-75/M Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych PN-88/M Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali PN-85/M Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwań. PN-70/N l Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne PN-70/N Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych Czynników PN-70/N Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania PN-ISO : 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia PN-87/ Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN : 1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. PN-E-05204: 1994 Ochrona przed elektrycznością. statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania Inne dokumenty Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 17

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH Biuro Projektowo-Usługowe PROJTERM Beata Sromek 44-100 Gliwice ul. Złota 74 ZADANIE INWESTYCYJNE: INSTALACJA WODY, KANALIZACJI, ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODCIĄGÓW MIEJSCOWYCH Z DIGESTORIÓW I SZAF CHEMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE, BRANśA BUDOWLANA Remont hali warsztatowej MZK Piła z przebudową kanałów naprawczych Piła ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH APA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY MAŁGORZATY ZAKRZEWSKIEJ TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ wraz z zapleczem przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im.

Bardziej szczegółowo

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11

WERNER. Pełnowymiarowa Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 11 WERNER - ENTERPRISE mgr inŝ. Jan Jacek Werner ul. Kiepury 35/4; 64-100 Leszno tel. 039 900 17 64; kom. 607 344 114 e-mail.: werner@it.pl http://www.werner.it.pl NIP 697-168-84-91 Regon 410378043; nr ew./14037/99

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE [dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Gołdapska 22/15 19-400 Olecko Remont dachu Hali Sportowej zlokalizowanej przy publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,KONTROLI I ODBIORU 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO ) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE ESTIMA * BIURO USLUG KOSZTORYSOWYCH Leszek Rosiński 05-220 Zielonka ul. Niecala 3 tel. 771-23-18 ; Tel. kom. 602714407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo