Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C"

Transkrypt

1 ul. Kościuszki 25/ IVp, Mińsk Mazowiecki tel. (25) , fax. (25) Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C Lokalizacja ul. Puscha i ul. Kazimierza Wielkiego, Kielce, dz. nr. ewid. 1339/3 Inwestor Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 5, Kielce Branża Sanitarna Tytuł opracowania Projekt wewnętrznej instalacji gazowej Projektant mgr inż. Radosław Misztal upr. nr LUB/0048/POOS/09 Sprawdził mgr inż. Grzegorz Milaniuk upr. nr MAZ/0483/PWOS/05 Opracował inż. Krzysztof Borkowski mgr inż. Magdalena Głos

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzającego 4. Zaświadczenie o przynależności do MOIIB projektanta i sprawdzającego 5. Oświadczenie o kompletności projektu wykonawczego 6. Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 8. Opis techniczny do projektu wykonawczego 9. Opinia ZUD 10. Załącznik do opinii mapa ZUD Opis techniczny 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 3.0 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 4.0 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GAZOWEJ 4.1 Rodzaj i parametry techniczne gazu 4.2 Rozwiązania techniczne projektowanego gazociągu niskiego ciśnienia oraz przyłącza gazowego 4.3 Rozwiązania techniczne projektowanej instalacji gazowej 4.4 Próba szczelności 4.5 Obliczenia instalacji gazowej 4.6 Zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowej 4.7 Sprawdzenie instalacji gazowej 4.8 Uwagi końcowe 5.0 Spis rysunków.

3 OPIS TECHNICZNY 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie i umowa z Inwestorem. Projekt architektoniczno - budowlany budynku otrzymany od Architekta Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz.U. nr 75/2002). Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U. nr 54 z dnia r. z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia r. z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z 2001r poz. 1055) Norma PN-EN 1359:2004 Gazomierze miechowe Norma PN-M /02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego na parterze i trzech piętrach powtarzalnych przy ul. Puscha i ul. Kazimierza Wielkiego, Kielce, dz. nr. ewid. 1839/3 Gaz do budynku jest dostarczany na cele przygotowania posiłków 3.0 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU Opracowywany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym zakwalifikowanym do grupy budynków niskich (N) do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. Lokale mieszkaniowe znajdują się na parterze i trzech piętrach powtarzalnych ( 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemna). W piwnicy znajdują się miejsca parkingowe oraz pomieszczenia komunalne.

4 Budynek będzie zasilany w ciepło z projektowanej sieci ciepłowniczej (wg. oddzielnego opracowania). 4.0 OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI GAZOWEJ 4.1 Rodzaj i parametry techniczne gazu. Gaz ziemny grupy E, zgodnie z PN-89/C ciśnienie gazu w sieci rozdzielczej 1,9 2,5 kpa, ciśnienie gazu na wejściu do instalacji gazowej 1,6-2,5 kpa ciepło spalania gazu ziemnego E, Q = 34 MJ/m Rozwiązania techniczne projektowanego gazociągu niskiego ciśnienia oraz przyłącza gazowego. Przewiduje się podłączenie budynku do sieci gazowej poprzez wybudowanie: gazociągu niskiego ciśnienia na odcinku od gazociągu bazowego do przyłączy gazowych, przyłącza gazowego niskiego ciśnienia na odcinku od projektowanego gazociągu do kurka głównego na ścianie budynku, punktów pomiarowych na klatce schodowej, instalacji gazowe do poszczególnych pomieszczeń. 4.3 Rozwiązania techniczne projektowanej instalacji gazowej W budynku projektuje się następujące urządzenia gazowe: kuchnie gazowe 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym w lokalach mieszkalnych szt. 51, każdy o poborze gazu 1,1 m 3 /h Przewiduje się, że gaz z sieci niskoprężnej będzie doprowadzony do budynku, gdzie na ścianie zewnętrznej w skrzynce gazowej będzie zlokalizowany kurek głównym w szafce

5 Z-1b. Kurek główny stanowi granicę własności sieci gazowej Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Tarnowie. Własnością Zakładu Gazowniczego będą również gazomierze Doprowadzenie gazu z sieci, przyłącze do budynku oraz gazociąg będą przedmiotem oddzielnego opracowania. Na rzucie piwnic pokazano lokalizację skrzynki gazowej Z-1b o orientacyjnych wymiarach (370x350x130) z oznaczeniem KG kurek główny. Skrzynka powinna być wentylowana i zamykana na klucz. Skrzynkę oznakować napis GAZ i pomalować na kolor żółty. Przejście gazociągu przez ścianę ze skrzynki do budynku wykonać, jako gazoszczelne. W związku z tym iż, budynek będzie zasilany z sieci niskoprężnej nie przewiduje się punktów redukcyjnych. Natomiast punkty pomiarowe (gazomierze miechowe G-1.6) projektuje się na klatkach schodowych indywidualnie dla każdego odbiorcy. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować zawór odcinający. Zainstalowane gazomierze powinien znajdować się na wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu podłogi do spodu gazomierza i w odległości od ściany nie mniejszej niż 20 mm. Materiały użyte do budowy gazomierzy powinny być odporne na starzenie się oraz korozję pod wpływem działania gazów, do mierzenia których są przeznaczone, a także na działanie temperatury w zakresie deklarowanych przez producenta. Projektowana instalacja będzie prowadzona od kurka głównego znajdującego na zewnętrznej ścianie budynku przez piwnicę do pionów gazowych na klatkach schodowych, gdzie będą zlokalizowane na każdej kondygnacji szafki z gazomierzami G1.6 dla mieszkań na danej kondygnacji. Od gazomierzy będzie prowadzona instalacja do urządzeń gazowych w mieszkaniach. Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H łączonych przez spawanie. Rurociągi poziome należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 2 cm ze spadkiem 4 do pionów. Dopuszcza się prowadzenie przewodów poziomej instalacji gazowej w bruzdach ścian i przykrycie ich suchym tynkiem Rury mocować do ścian za pomocą uchwytów w odstępach co 1,5 2,0 m. Zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym w odległości nie większej niż 1m od króćca przyłączeniowego. Do podłączenia kuchenek gazowych stosować szybkozłącze gazowe atestowane (R ½ cala) Kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym. Okap wentylacyjny powinien być zainstalowa-

6 ny nad kuchnią gazową w odległości co najmniej 650mm. Przekroje poprzeczne przewodów, a także kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości, długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewód poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia nie większej niż 2 m Minimalna odległość bocznych ścianek kuchni do szafek kuchennych niskich powinna wynosić 20 mm, a od szafek wysokich 150mm. Zaleca się aby zastosowane kuchenki gazowe były z wyposażeniem dodatkowym, do którego zalicza się automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu z palnika, przerywające dopływ gazu do palnika w przypadku zgaśnięcia płomienia spowodowanego spadkiem ciśnienia gazu w sieci, zalaniem palnika, gwałtownym przeciągiem itp. Przejścia przez ściany wewnętrzne wykonać w tulejach ochronnych o 2cm większych od średnicy rur, przestrzeń uszczelnić elastycznym szczeliwem. Sposób prowadzenia przewodów gazowych powinien spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002), w szczególności zawarte w dziale Instalacje gazowe". Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Pomieszczenia, w których znajdować się będą kuchenki gazowe muszą posiadać sprawną wentylację wywiewną (kanały wentylacyjne 14x14 cm). 4.4 Próba szczelności. Po wykonaniu instalacji gazowej należy ją poddać (zgodnie z Warunkami Technicznymi Dz U. nr 75 z poz. 690 z z późniejszymi zmianami) głównej próbie szczelności.

7 Główną próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej instalacji z pominięciem gazomierzy, oraz instalacji nieposiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Główna próba szczelności polega na : napełnieniu przewodów powietrzem pod ciśnieniem 1bar (pomieszczenia mieszkalne oraz zagrożone wybuchem lub 0,5 bar (przewody rozdzielcze oraz piony). Do napełnienia przewodów można także użyć azotu lub dwutlenku węgla czerpanych z butli za pośrednictwem reduktora ciśnienia, Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia, jeżeli 3-krotna próba da wynik ujemny, należy wykonać instalację na nowo, z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej, w przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności próbę tę należy przeprowadzić ponownie. UWAGA Zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej przez napełnienie jej wodą lub innymi cieczami. 4.5 Obliczenia instalacji gazowej Obliczenia instalacji gazowej polegają na określeniu dopuszczalnej straty ciśnienia w instalacji. Budynek jest zasilany gazem ziemnym E (GZ50) z gazociągu niskiego ciśnienia, to dopuszczalny spadek ciśnienia na przyłączu nie powinien przekroczyć wartości 50 Pa, a w instalacji wewnętrznej od kurka głównego do najdalej położonego urządzenia gazowego Pa. Dla tych założeń obliczono i dobrano średnicę pionów i poziomów instalacji.

8 4.6 Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, rurociągi gazowe należy oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-97052, odtłuścić i zastosować dwukrotne malowanie, zachowując niezbędny odstęp czasu na wyschnięcie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotność powietrza nie może przekraczać 75%, a temperatura otoczenia nie może być niższa od +10 C. 4.7 Sprawdzenie instalacji gazowej. Przed oddaniem do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia i odbioru wykonania instalacji w obecności przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na kontroli : - zgodności wykonania z projektem (wymiary, spaliny, prowadzenie), - jakości wykonania (jakość użytych materiałów, zgodna z przepisami), - kontroli szczelności przewodów (próba szczelności), Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza może nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu. 4.8 Uwagi końcowe Na wykonanie instalacji wewnętrznej gazu wymagane jest uzyskanie przez Inwestora decyzji na budowę wydanej przez właściwy Wydział Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Gminy. Rozpoczęcie budowy przyłącza gazowego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy O/MZG a podmiotem ubiegającym się o przyłączenie. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do budowy przyłącza i instalacji gazowej muszą posiadać stosowane aprobaty i certyfikaty, zezwalające na ich stosowanie w budownictwie. Przed wykonaniem instalacji należy uzyskać od Zakładu Kominiarskiego ocenę drożności przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

9 Sposób układania i mocowania przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Instalację gazową może wykonać osoba lub firma posiadająca stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji gazowych. Prace prowadzić zgodnie z przepisami ppoż. i BHP, Opracował : inż. Krzysztof Borkowski mgr inż. Magdalena Głos 5.0 SPIS RYSUNKÓW Plan sytuacyjny.g-1/7 1:500

10 Rzut piwnicy..g-2/7 1:100 Rzut parteru...g-3/7 1:100 Rzut piętra powtarzalnego.g-4/7 1:100 Aksonometria instalacji gazowej...g-5/7 1:100 Schemat szafki Z-1b G-6/7 - Przejście przez ścianę.g-7/7 -

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04

Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marzena Więcek Montaż instalacji gazowej 713[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci: dr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku

PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku Luty 2013r. 1 PROJEKT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Liliana Wojciechowska-Zgraja ul. Niemcewicza 1/7 58-100 Świdnica tel/fax 0 74 857 41 75 ; tel. kom.604 112 845 NIP 886-112-41-33 e-mail: lilianazgraja@wp.pl http://www.lilianazgraja.info-net.com.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45330000-9 INSTALACJE SANITARNE ST 1.0 S 45331230-7 Instalacja chłodnicza 45331200-8 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 45332000-3

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo