Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: publiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.pl/start/46-zamówienia publiczne"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: publiczne Bełchatów: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego. Zakres prac będzie obejmował zewnętrzne roboty instalacyjne oraz prace budowlane w budynkach A i B. 1) Szczegółowy zakres robót zewnętrznych: a) Budowa zewnętrznej instalacji teletechnicznej dla budynku A i B. b) Wymiana słupów energetycznych wewnętrznej linii napowietrznej niskiego napięcia. W ramach robót zewnętrznych należy wykonać następujące prace: - rozebranie krawężników betonowych, - rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, - ręczne wykonanie trawników dywanowych, - ręczne kopanie rowów do kabli, - wykonanie podsypek piaskowych, - wykonanie przepustów, - układanie rur ochronnych PCV, - budowa studni kablowych prefabrykowanych, - ręczne wciąganie przewodów, - ręczne układanie folii, - ręczne zasypywanie wykopów, - demontaż ręczny słupów żelbetowych, - montaż i ręczne stawianie słupów - słup krańcowy z ustojem, - montaż i ręczne stawianie słupów - słup przelotowy. 2) Szczegółowy zakres robót w budynku A Branża konstrukcyjno - budowlana a) Roboty rozbiórkowe: - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, - wykucie z muru ościeżnic stalowych, - rozebranie ścianek działowych z płyt g- k, - rozebranie wiatrołapu, - zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, - rozebranie posadzek z płytek, - rozebranie sufitu podwieszanego, - rozebranie okładzin ściennych. b) Nadproża: - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, nadproży z ceowników. c) Ściany: - wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego, - uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach, - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, - wykonanie ścianek działowych z płyt g- k, - wykonywanie gładzi gipsowych, - gruntowanie podłoża, - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, - dwukrotne malowanie powierzchni podłozy gipsowych, - licowanie ścian płytkami terakatowymi. d) Posadzki: - wykonanie posadzek samopoziomujących, - wykonanie posadzek z płytek gresowych, - wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych PCV, -

2 czyszczenie okładzin ceramicznych klinkierowych i kamiennych. e) Stolarka: - montaż drzwi z PVC, - obsadzanie ościeżnic drewnianych i montaż skrzydeł drzwiowych, - montaż drzwi antywłamaniowych, - montaż witryn aluminiowych, - zabezpieczenie okien folią antywłamaniową. f) Sufity: - ręczne czyszczenie i mycie sufitów podwieszanych, - montaż sufitów podwieszanych z rastrami, z płytami dekoracyjnymi. g) Schody: - wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej. h) Platforma dla niepełnosprawnych: - wykonanie wykopów pod fundament, - podkłady betonowe na podłożu gruntowym, - wykonanie deskowań stóp i płyt fundamentowych, - zbrojenie konstrukcji monolitycznych, - dostawa i montaż platformy. i) Elewacje: - naprawa elewacji budynku, - gruntowanie podłoża, - malowanie elewacji farbą silikonową, - wykonanie tynków mozaikowych. j) Konstrukcja wsporcza pod centralę: - montaż konstrukcji podparć, zawieszeń i osłon. k) Inne ewentualne prace np.: - wymiana lub naprawa uszkodzonych obróbek rynien, rur spustowych, parapetów, elementów sufitu podwieszanego, pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja rynien i rur spustowych, uprzątnięcie terenu, ustawienie i przestawianie rusztowań. Branża sanitarna - instalacja wodna i kanalizacja sanitarna: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - demontaż podejścia odpływowego z rur PCV, - demontaż rurociągu z PCW, - demontaż zaworu czerpalnego, baterii umywalkowej i zmywakowej, - demontaż demolacyjny rurociągu o połączeniach grzewczych. b) Instalacja kanalizacyjna: - montaż rurociągów z PCV kanalizacyjnych kielichowych, - montaż wpustów z tworzywa sztucznego, - montaż stelaży, umywalek, zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, misek ustępowych, pisuarów. c) instalacja wody użytkowej: - montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zgrzewanych, - wykonanie izolacji rurociągów, - montaż zaworów czerpalnych, baterii umywalkowych, - wykonanie prób szczelności. Branża sanitarna - instalacja centralnego ogrzewania: a) Roboty demontażowe: - demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej. b) Montaż rurociągów: - układanie rurociągów miedzianych i montaż szafek z rozdzielaczami. c) Próby szczelności, płukanie rurociągów i grzejników, uruchomienie instalacji: - płukanie zdemontowanych grzejników, - próba szczelności instalacji c.o. - płukanie, - próba szczelności instalacji c.o. - próba wodna, - próba na gorąco. d) Montaż grzejników: - montaż zdemontowanych grzejników, grzejniki stalowe dwu i trzypłytowe. Branża sanitarna - instalacja ciepła technologicznego: - montaż rurociągów miedzianych, - próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu, - przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych, - napełnienie urządzeń instalacji obiegu freonu. Branża sanitarna - węzeł cieplny: a) Roboty technologicznego: - montaż urządzeń technologicznych węzła ( wymiennika, zaworów regulacyjnych, czujników temperatury, regulatora pogodowego, naczynia wzbiorczego, filtra siatkowego, zaworów kulowych, zaworów bezpieczeństwa, pompy cyrkulacyjnej, manometrów, rurociągów stalowych, zwężek stalowych, kolan stalowych itp. - uruchomienie węzła cieplnego. b) Roboty antykorozyjne - czyszczenie rurociągów wraz z ich odłuszczaniem, - malowanie rurociągów farbą chlorokauczukową. c) Roboty izolacyjne: - Izolowanie rurociągów. Branża sanitarna - wentylacja: a) Wentylacja mechaniczna: - montaż centrali, przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej, anemostatów wirowych, elastycznych przewodów wentylacyjnych z blachy aluminiowej, automatyki centrali wentylacyjnej, - wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej. b) Instalacja chłodnicza zasilania centrali wentylacyjnej: - montaż agregatu wody lodowej chłodzony powietrzem ze zbiornikiem i pompą obiegową wraz z regulatorem ciśnienia skraplania i gumowymi podstawkami antywibracyjnymi, - montaż rurociągów miedzianych, - próba szczelności, - przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych, - napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym, - wykonanie izolacji rurociągów, - uruchomienie agregatu. Branża sanitarna - klimatyzacja: a) Instalacja klimatyzacji VRF - parter budynku: - montaż agregatu, jednostek wewnętrznych, trójników, zaworów odcinających, maskownic. b) Klimatyzacja serwerowni i piętra: - montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, c) Instalacja odprowadzenia skroplin: - montaż pompki skroplin, - montaż rurociągu z PVC. d) Instalacja freonowa: - montaż rurociągów miedzianych o średnicach 6-22 mm, lutowanych, - montaż otuliny z kauczuku syntetycznego. Branża elektryczna: a) instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd 230V ogólnego przeznaczenia, instalacja gniazd 230V do zasilania komputerów: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur

3 windurowych, przewodów kablowych, - montaż puszek rozgałęźnych, łączników instalacyjnych, - montaż opraw świetlówkowych, gniazd wtyczkowych. b) instalacje techniczne (sieć komputerowa i telefoniczna): Wykonanie części pasywnej okablowania strukturalnego w oparciu o technologię (komponenty) jednego producenta przez certyfikowanego instalatora danego systemu a w tym: - montaż koryt instalacyjnych oraz innych elementów nośnych - rozprowadzenie kabli transmisyjnych okablowania poziomego - montaż gniazd RJ45, - instalacja szaf krosowniczych wraz z wyposażeniem - wykonanie specjalistycznych pomiarów kluczowych parametrów poszczególnych łączy (kanałów transmisji) - wykonanie dokumentacji powykonawczej - uzyskanie certyfikatu producenta i jego gwarancji na całość instalacji na min. 20 lat (wybrany system musi umożliwiać uzyskanie takiej gwarancji) Uwaga: Dla przedmiotowych prac nie należy wyceniać pozycji nr 39,40,41, zawartych w przedmiarze robót. W/w prace zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie. c) Monitoring cctv parkingu: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - instalowanie czujek, - instalowanie wolnostojących stanowisk odtwarzająco - nagrywających. d) instalacja SAP: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - instalowanie centralek sygnalizacyjnych pożaru CSP, - instalowanie gniazd do samoczynnych ostrzegaczy - pożarowych - czujek, - instalowanie optycznych czujek dymu, - instalowanie dodatkowych urządzeń SAP, - instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, - sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych. e) Instalacja antywłamaniowa: - demontaż łączników w obudowie, - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - zainstalowanie centralek sygnalizacji alarmowej, - instalowanie czujek w obudowach, - zainstalowanie dodatkowych urządzeń, - programowanie linii dozorowych w centralkach i przystawkach. f.) Tablica dodatkowego węzła cieplnego: - mocowanie na gotowym podłożu aparatów, - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniki nadprądowe, przeciwporażeniowe. g.) Instalacje elektryczne - zasilanie urządzeń wentylacji: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych. h.) Rozdzielnice: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniki nadprądowe. i) Pomiary elektryczne: - pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, - badanie wyłącznika przeciwporażeniowego, różnicowo - prądowego, - badanie zerowania odbiornika. 3) Szczegółowy zakres robót w budynku B: Branża konstrukcyjno - budowlana a) Roboty rozbiórkowe: - wykucie z muru ościeżnic stalowych, - wykucie z muru ościeżnic drewnianych, - rozebranie okładzin ściennych, - rozebranie ścianek działowych z płyt g- k, - rozebranie ścianek z betonu komórkowego, - rozebranie posadzek z płytek, - zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych. b) Nadproża: - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, nadproży z ceowników. c) Usztywnienie ścianki działowej: - wykonanie deskowania ław fundamentowych, - wykonanie zbrojenia konstrukcji monolitycznych, - betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych, - ściany budynków murowane z bloczków z betonu komórkowego, - dostarczenie i obsadzenie słupów stalowych. d) Ściany: - uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach, - wykonanie ścianek działowych z płyt g- k, - wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, - wykonywanie gładzi gipsowych, - przecieranie tynków, - licowanie ścian płytkami terakatowymi, - docieplenie ścian płytami styropianowymi + tynk + malowanie, - gruntowanie podłoża, - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych, - dwukrotne malowanie powierzchni podłoży gipsowych. e) Posadzki: - jednowarstwowe izolacje poziome z płyt styropianowych, - podkłady betonowe pod podłogi i posadzki, - zbrojenie posadzek, - wykonanie posadzek samopoziomujących, - wykonanie posadzek z płytek gresowych, - wykonanie posadzek z wykładzin rulonowych PCV, - czyszczenie okładzin ceramicznych klinkierowych i kamiennych. f) Stolarka: - montaż okien, - montaż drzwi antywłamaniowych, - świetliki i klapy dymowe wraz z obsadzeniem i obróbką, - montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, - montaż ościeżnic stalowych, - montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, - montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, - zabezpieczenie okien folią antywłamaniową. g) Sufity podwieszane: - montaż sufitów

4 podwieszanych, - montaż sufitów z płyt G - K, - dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, - ręczne czyszczenie i mycie sufitów podwieszanych. h) Schody: - wykonanie deskowania schodów, - wykonanie zbrojenia schodów, - betonowanie schodów. i) Platforma dla niepełnosprawnych: - wykonanie wykopów pod fundament, - podkłady betonowe na podłożu gruntowym, - wykonanie deskowań stóp i płyt fundamentowych, - zbrojenie konstrukcji monolitycznych, - betonowanie konstrukcji zbrojonych, - dostawa i montaż platformy. j) Elewacje: - naprawa elewacji budynku, - malowanie elewacji farbą silikonową, - wykonanie tynków mozaikowych. k) Inne ewentualne prace np.: - wymiana lub naprawa uszkodzonych obróbek rynien, rur spustowych, parapetów, elementów sufitu podwieszanego, pokrycia dachowego, wywóz i utylizacja rynien i rur spustowych, uprzątnięcie terenu, ustawienie i przestawianie rusztowań. - Uwaga: W ofercie należy dokonać wyceny dostawy i montażu regałów w pomieszczeniu archiwum zakładowego, na podstawie przedmiaru robót. Branża sanitarna - instalacja wodna i kanalizacja sanitarna: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe: - demontaż podejścia odpływowego z rur PCV, - demontaż rurociągu z PCW, - demontaż zaworu czerpalnego, baterii umywalkowej i zmywakowej, pisuaru itp., - demontaż demolacyjny rurociągu o połączeniach grzewczych. b) Instalacja kanalizacyjna: - montaż rurociągów z PCV kanalizacyjnych kielichowych, - montaż wpustów z tworzywa sztucznego, - montaż stelaży, umywalek, zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, misek ustępowych, pisuarów, brodzików natryskowych. c) instalacja wody użytkowej: - montaż rurociągów z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o połączeniach zaciskanych, - wykonanie izolacji rurociągów, - montaż zaworów przelotowych, zwrotnych, odcinających czerpalnych, baterii umywalkowych, zmywakowych, natryskowych, - wykonanie prób szczelności, - przebicie otworów w ścianach. Branża sanitarna - instalacja centralnego ogrzewania: a) Roboty demontażowe: - demontaż grzejników dwupłytowych z blachy stalowej. b) Montaż rurociągów: - układanie rurociągów miedzianych i zaworów grzejnikowych, - systemowe zabezpieczenie przeciwogniowe przejść przez strop. c) Montaż grzejników: - montaż grzejników stalowych, jednopłytowych, dwupłytowych, trzypłytowych. d) Próby szczelności, płukanie rurociągów i grzejników, uruchomienie instalacji: - płukanie zdemontowanych grzejników, - próba szczelności instalacji c.o. - płukanie, - próba szczelności instalacji c.o. - próba wodna, - próba na gorąco. Branża sanitarna - wentylacja: a) Wentylacja archiwum: - montaż szafy klimatyzacyjnej, - montaż prostokątnych przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej, - montaż kołowych przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, - montaż elastycznych przewodów z blachy aluminiowej, - montaż anemostatów wirowych, - wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej. b) Instalacja chłodnicza zasilania centrali wentylacyjnej: - montaż skraplacza z włącznikiem głównym, - montaż rurociągów miedzianych, - próba szczelności, - przedmuchanie sprężonym urządzeń i instalacji chłodniczych, - napełnienie urządzeń czynnikiem chłodniczym, - wykonanie izolacji rurociągów, - uruchomienie szafy klimatyzacyjnej, - montaż automatyki szafy klimatyzacji. c) Wentylacja wywiewna: - montaż przewodów elastycznych z blachy aluminiowej, - montaż zaworów wywiewnych, - montaż wentylatorów kanałowych, - montaż klap p.poż., - montaż regulatorów. Branża sanitarna - klimatyzacja: a) Instalacja klimatyzacji VRF - parter budynku: - montaż agregatu, jednostek wewnętrznych, trójników, zaworów odcinających, maskownic. b) Klimatyzacja parteru i serwerowni: - montaż jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, c) Instalacja odprowadzenia skroplin: - montaż pompki skroplin, - montaż rurociągu z PVC. d) Instalacja freonowa: - montaż rurociągów miedzianych o średnicach 6-22 mm, lutowanych, - montaż otuliny z kauczuku syntetycznego. Branża elektryczna: a) instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd 230V ogólnego przeznaczenia, instalacja gniazd 230V do zasilania komputerów: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - montaż puszek rozgałęźnych, łączników instalacyjnych, - montaż opraw oświetleniowych, świetlówkowych, gniazd wtyczkowych. b) instalacje techniczne sieć (komputerowa i telefoniczna): Wykonanie części pasywnej okablowania strukturalnego w oparciu o technologię (komponenty) jednego producenta przez certyfikowanego instalatora danego systemu a w tym: - montaż koryt instalacyjnych oraz innych elementów nośnych - rozprowadzenie kabli transmisyjnych okablowania poziomego - montaż gniazd RJ45, - instalacja szaf krosowniczych wraz z wyposażeniem - wykonanie

5 specjalistycznych pomiarów kluczowych parametrów poszczególnych łączy (kanałów transmisji) - wykonanie dokumentacji podwykonawczej - uzyskanie certyfikatu producenta i jego gwarancji na całość instalacji na min. 20 lat (wybrany system musi umożliwiać uzyskanie takiej gwarancji) Uwaga: Dla przedmiotowych prac nie należy wyceniać pozycji nr 39,40, zawartych w przedmiarze robót. W/w prace zostaną wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie. c) instalacja SAP: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - instalowanie gniazd do samoczynnych ostrzegaczy - pożarowych - czujek, - instalowanie optycznych czujek dymu, - instalowanie centralek sygnalizacyjnych pożaru CSP, - instalowanie dodatkowych urządzeń SAP, - programowanie linii dozorowych SAP, - instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych - przycisków, - sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych. d) Instalacja antywłamaniowa: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - zainstalowanie podcentralki i manipulatora zewnętrznego sygnalizacji alarmowej, - instalowanie czujek w obudowach ze sprawdzeniem, - zainstalowanie dodatkowych urządzeń, - programowanie linii dozorowych w centralach i przystawkach. e.) Instalacje elektryczne - zasilanie urządzeń wentylacji: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych. f.) Rozdzielnice: - mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, - układanie rur windurowych, przewodów kablowych, - montaż aparatów elektrycznych, - montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłączniki nadprądowe. g) Pomiary elektryczne: - pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, - badanie wyłącznika przeciwporażeniowego, różnicowo - prądowego, - badanie zerowania odbiornika. UWAGA: Szczegółowe opisy i dane techniczne dotyczące zakresu prac zawarte są w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Do obowiązków oferenta jest szczegółowe zapoznanie się z w/w dokumentami oraz dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu potwierdzenia posiadanych danych i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku rozbieżności oferent w trakcie procedury przetargowej winien wystąpić do Zamawiającego z zapytaniem w terminie określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w celu wyjaśnienia treści SIWZ. Wykonawca winien w swej ofercie uwzględnić koszty ustawienia, przestawienia oraz czas pracy rusztowań, wywóz odpadów, uprzątnięcie terenu budowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiar robót należy traktować jako orientacyjny, a wynagrodzenie Wykonawcy ma być przez niego skalkulowane przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych prac do wykonania. Wynagrodzenie Wykonawcy ma bowiem charakter ryczałtu.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

6 III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie z adnotacją: WADIUM PRZETARGOWE: Przebudowa i rozbudowa budynków Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego. 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn, zm.). Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanej wpłaty. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Wadium udzielone w innej formie niż pieniężna winno być wystawione na: Powiat Bełchatowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. Pabianicka 17/19, Bełchatów. Oryginał dokumentu wadium udzielonego w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. według wzoru w załączniku nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy, budynków przy realizacji których w ramach prac były wykonywane roboty budowlane w branży konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,telekomunikacyjnej o całkowitej wartości co najmniej ,00 zł brutto każda budowa (słownie: siedemset tysięcy złotych) z załączeniem dowodów np.: poświadczeń, potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (załącznik nr 3 do SIWZ).Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

7 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 2 do SIWZ), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Warunek w zakresie uprawnień zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że co najmniej jedna osoba (z każdej branży), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane tj. 1) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 4) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. UWAGA: Zakres uprawnień z ograniczeniami winien umożliwiać kierowanie pracami przy ww. obiekcie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie z art. 44 P.z.p. (załącznik nr 2 do SIWZ), wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Warunek w zakresie uprawnień zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że co najmniej jedna osoba (z każdej branży), która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane tj. 1) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 2) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej 4) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. UWAGA: Zakres uprawnień z ograniczeniami winien umożliwiać kierowanie pracami przy ww. obiekcie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególnych warunków na podstawie przedłożonych wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ww. warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży: 1) oświadczenie z art. 44 P.z.p. (według wzoru jak w załączniku nr 2 do SIWZ) oraz 2) przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (OC deliktowe i OC kontraktowe) związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż zł (słownie: jeden milion złotych), (załącznik nr 6 do

8 SIWZ) oraz 3) przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż zł (słownie: jeden milion złotych), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 7 do SIWZ). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.01.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Białystok: Budowa siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, składającej się z budynku biurowego, położonego przy ul. Rybaki Górne/Wałowa w Gdańsku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Trzebnica: Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe

Bardziej szczegółowo

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE Gdańsk: Przebudowa pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, na potrzeby stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach projektu System Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES 1 Olsztyn: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw dla uczniów klas I-III realizowanego w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, faks 0-42 6845488. Łódź: MODERNIZACJA INFORMATORIUM I SALI SZKOLENIOWEJ, ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI SIECI KOMPUTEROWEJ LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ DOSTAWA URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna - Zawady - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: Roboty budowlane dostosowawcze pomieszczeń serwerowni budynku OMEGA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sulikow.pl Sulików: Przebudowa drogi w Sulikowie Łącznik ul. Dworcowa - Nowe Miasto

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-07-15 13:16 Kalisz: Remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku Domu Studenta BULIONIK przy ulicy Łódzkiej 149 w Kaliszu Numer ogłoszenia: 178006-2015; data zamieszczenia: 15.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gryfino: Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Krzywoustego 5 w Gryfinie do wymogów ppoż OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane ZAMAWIAJĄCY: 22-400 Zamość, ul. Pereca 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- roboty budowlane Remont wnętrza budynku dydaktycznego PWSZ w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej 24 Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W

Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA PROJEKTU DLA PROJEKTU PN. ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2015-02-10 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Aranżacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umkrasnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=51 Kraśnik: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych

Bardziej szczegółowo