PODSTAWA OPRACOWANIA...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA OPRACOWANIA..."

Transkrypt

1 Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA WODOCIĄGOWA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY PRZEWODY WODY CIEPŁEJ CENTRALNE OGRZEWANIE - BILANS CIEPŁA INSTALACJA C.O WENTYLACJA MECHANICZNA INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU PRZYBORY GAZOWE ODPROWADZENIE SPALIN I WENTYLACJA SPRAWDZENIE INSTALACJI KOTŁOWNIA GAZOWA UWAGI I ZASTRZEśENIA PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE...11 Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 1

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN, GAZ, C.O. DLA ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU REMIZY OSP, W MIEJSCOWOŚCI BOROWNIKI WIELKIE, DZ. NR 281/6 CZĘŚĆ OPISOWA INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śabnie śabno 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na podstawie: Projektu budowlano architektonicznego, Uzgodnień branŝowych Obowiązujących norm i przepisów branŝowych PN-85/B Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 2. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy projekt zawiera opracowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodociągowej kanalizacji sanitarnej gazu c.o. wentylacja dla rozbudowywanego budynku remizy OSP, w miejscowości Borowniki Wielkie, działka nr 281/6 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej Dla obsługi obiektu zaprojektowano wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn75, PVC Dn110, PVC Dn160. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 2

3 Rurociągi kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC firmy np. WAVIN-METALPLAST BUK, przeznaczonych do układania w gruncie, z określonymi spadkami dla danego typu i średnicy rury. Przestrzegać przepisów obróbki i montaŝu producenta. Wszystkie przejścia rurociągów kanalizacji podposadzkowej pod fundamentami układać w rurach ochronnych. Przejścia rur przez przegrody, w szczególności posadzkę naleŝy bezwzględnie dylatować. Poziomy i piony kanalizacyjne naleŝy wykonać z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych. Piony kanalizacyjne 1,3,4 wyprowadzić nad dach w dolnej części naleŝy zaopatrzyć w rewizję oraz w rurę wywiewną RW 100/150. Natomiast pion kanalizacyjny 2 nie wyprowadzać nad dach naleŝy zaopatrzyć go w zawór odpowietrzający. Przewidziano podejścia kanalizacyjne pod wszystkie projektowane urządzenia sanitarne. Instalację kanalizacji sanitarnej wyprowadzić do projektowanej studzienki kanalizacyjnej Instalacja wodociągowa kotłowni. Źródłem wody dla celów gospodarczych jest projektowane pomieszczenie Do obliczenia przepływu obliczeniowego przyjmuje się następujące wskaźniki i ilości: 1. umywalki 3 3 x 0,07 = 0,21 2. miski ustępowe 3 3 x 0,13 = 0,39 3. zlewozmywaki/zlewy 3 3 x 0,07 = 0,21 Razem przepływ obliczeniowy 0,81 < 20 Q = 0,682 (Σq n ) 0,45 0,14 = 0,682 * 0,81 0,45 0,14 = 0,48l/s Zapotrzebowanie wody uŝytkowej 0,48 dm 3 /s = 1,73 m 3 /h. Jako przewody wodne prowadzone nad sufitami podwieszanymi, pod tynkiem ścian lub pod posadzką projektuje się przewody z tworzyw sztucznych polipropylen - w izolacji termicznej - wymiary i grubości ścian według PN. Wszystkie zamocowania muszą zawierać ochronę antykorozyjną i akustyczną. Przewody rurowe naleŝy przepłukać w obecności kierownictwa budowy i poddać próbie ciśnienia 10 bar. Piony oraz odejścia do grup powinny być odcinane i Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 3

4 opróŝniane, przy czym naleŝy uwzględnić, Ŝe cała armatura musi być zamontowana w formie łatwej do odłączenia. Przy układaniu przewodów rurowych naleŝy uwzględnić ochronę akustyczną. Przed uruchomieniem naleŝy poddać wodę badaniom bakteriologicznym w odpowiednim instytucie specjalistycznym. Przy 1 próbce, wodę naleŝy pobrać bezpośrednio za wodomierzem i z ostatniego miejsca poboru. Wynik badania naleŝy terminowo przedłoŝyć przed otwarciem obiektu. Armatura: zawory odcinające kulowe. Nie dopuszcza się stosowania rur z tworzyw sztucznych z uwagi na funkcje p.poŝ rurociągów wody zimnej. NaleŜy stosować się do instrukcji montaŝu producentów poszczególnych typów rur Instalacja ciepłej wody Ciepła woda przygotowywana będzie na potrzeby ogólno-socjalne dostarczane do: umywalek, kuchni i pomieszczeń socjalnych. Zaprojektowano centralne rozprowadzenie wody ciepłej uŝytkowej Przewody wody ciepłej Przewody wody ciepłej prowadzone będą obok przewodów wody zimnej. Przewody zaprojektowano z rur stalowych. Przewody izolować pianką poliuretanową Thermaflex gr. 20mm. Dopuszcza się stosowanie rur z tworzyw sztucznych lub miedzianych. NaleŜy stosować się do instrukcji montaŝu producentów poszczególnych typów rur Centralne ogrzewanie - Bilans ciepła Obliczeń współczynników K przegród, oraz strat ciepła poszczególnych pomieszczeń dokonano w oparciu o obowiązujące normy. Przegrody budowlane zgodnie z normą PN-91/B Ochrona cieplna budynków winny spełniać wymagania zgodności rzeczywistych wartości współczynników przenikania ciepła k z wartościami określonymi w normie. Wartość współczynnika k przegród budowlanych istniejących bez mostków termicznych obliczono wg wzoru: 1 k= Ri + R + Rc Ri, Re R - opór przejmowania ciepła, m 2 K/W, - opór cieplny przegrody, m 2 K/W, obliczony wg wzoru: Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 4

5 R d = λ d - wymiar grubości przegrody lub warstwy, m, - λ - obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału W/mK Współczynniki K poszczególnych przegród wg obowiązującej normy z lat pięćdziesiątych znacznie odbiegają od obowiązujących obecnie. Przegrody zewnętrzne budynku naleŝy ocieplić, dostosowując do wymogów PN-91/B Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń określa się wg wzoru: Q = Qp ( 1 + d1 + d2 ) + Qw - Qp - straty ciepła przez przenikanie, W, - Qw - zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji, W, - d1 - dodatek do strat ciepła przez przenikanie dla wyrównania wpływu niskich temperatur powierzchni przegród chłodzących pomieszczenia, - d2 - dodatek do strat ciepła przez przenikanie uwzględniający skutki nasłonecznienia przegród i pomieszczeń , Straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie Qp określa się wg wzoru: Qp = Σ Qo Qo = straty ciepła, W, poszczególnych przegród lub ich części, dla których obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła k ma jednakową wartość: Qo = k / ti - te / A k - współczynnik przenikania ciepła, W/m2*K, obliczony wg PN-91/B bez uwzględniania wpływu mostków cieplnych liniowych i punktowych, ti - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, C, wg PN - 82/B- te - obliczeniowa temperatura w przestrzeni przyległej do danej przegrody, C, wg PN- 82/B-02402, PN - 82 / B , A - powierzchnia przegrody lub jej części, m 2. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji Qw określa się wg wzoru: - dla pomieszczeń uŝytkowanych co najmniej 12 h w ciągu doby: Qw = ( 0,34 / ti - te / - 9 ) V - dla pomieszczeń uŝytkowanych mniej niŝ 12 h w ciągu doby: Qw = ( 0,34 / ti - te / -7 ) V V kubatura pomieszczenia, m 3 Obliczenia strat ciepła wykonano przy załoŝeniu: - ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z osłabieniem w nocy Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 5

6 - temperatury wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z w/w, obowiązującą PN. Projektuje się instalację c.o. z odpowietrzeniem miejscowym. Obliczeń współczynników "k" dla przegród oraz strat ciepła poszczególnych pomieszczeń dokonano w oparciu o normę PN-91/B Parametry wody 80/60. Rury izolowane Instalacja c.o. Projektowana instalacja c.o. pracować będzie w układzie zamkniętym. Parametry wody grzewczej 80/60 C. Na przewodach załoŝyć izolację "Thermaflex" FRZ o grubości 13 mm. Wykonanie instalacji naleŝy powierzyć autoryzowanej firmie dla zapewnienia odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na uŝytkowanie. Rurociągi naleŝy prowadzić pod posadzką. Dla kompensacji ruchów cieplnych rur w izolacji pod posadzką na kaŝdej zmianie kierunku (kolano, odsadzka, itp.) naleŝy zamontować izolacje o grubości min. 1,5 x izolacja zasadnicza (13mm x 1,5 ~ 20mm). Armaturę instalacyjną, tj. zawory odcinające, spustowe, odpowietrzające naleŝy stosować jednolitą, jednego producenta, np. HERZ, EFAR Poznań, Valvex Jordanów, itp. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych stalowych. W projekcie przewidziano grzejniki z zaworami do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Do pokrywania strat cieplnych pomieszczeń przewidziano grzejniki z zaworem, zasilane z boku. Usytuowanie grzejników przedstawiono na rzucie kondygnacji. Moce cieplne grzejników wg części obliczeniowej w projekcie wykonawczym. Średnice i regulacja instalacji wg projektu wykonawczego Wentylacja mechaniczna W celu wymiany powietrza w pomieszczeniu, osiowe DECOR 100, montowane na ścianie i suficie. zaprojektowano wentylatory 3.8. Instalacja wewnętrzna gazu Projektuje się wewnętrzną instalacje gazu. Wewnętrzny odcinek gazu prowadzony jest od kurka gazu znajdującego się na ścianie budynku do kotła gazowego znajdującego się w kotłowni (pomieszczenie nr 08). Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 6

7 Do wykonania instalacji gazowej w budynku naleŝy uŝyć rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H Połączenia poszczególnych odcinków rur naleŝy wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją. Przewody gazowe mogą być prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w ścianie. Wyjątkiem są przyziemia i piwnice, gdzie przewody naleŝy prowadzić w odległości 3-5cm od ściany. Bruzdy z przewodami gazowymi naleŝy wypełnić chudą zaprawą cementową, łatwą do usunięcia w razie konieczności kontroli przewodów. Zaprawy gipsowe i wapienne są niedopuszczalne. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody prowadzić w rurach ochronnych, które winny wystawać po 3cm z kaŝdej strony przegrody. Przewody na ścianach mocować za pomocą haków lub uchwytów rozmieszczonych co 1,5-2,0m. Przewodów nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Przewody gazowe (dla gazów suchych) mogą być prowadzone po zewnętrznej stronie (przewodów miedzianych na zewnątrz budynku prowadzić nie wolno). Nie zaleca się układania przewodów gazowych w pomieszczeniach mieszkalnych, a w przypadku takiej konieczności muszą być one łączone przez spawanie (stal) lub lutowanie (miedź). Przewody instalacji gazowej naleŝy lokalizować w stosunku do innych instalacji będących wyposaŝeniem budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŝytkowania oraz umoŝliwiający wykonywania prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej naleŝy prowadzić nad pozostałymi instalacjami w odległości co najmniej 0,1m, natomiast w miejscu skrzyŝowania z innymi instalacjami winny być oddalone co najmniej o 20mm. Przewody instalacji gazowej winny spełniać warunki samokompensacji. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75/2002). Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 7

8 Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale dostawcy gazu, całość instalacji naleŝy zakonserwować przez dwukrotne malowanie farbą rdzochronną. Wszystkie przybory winny być połączone z instalacją na sztywno. Przed przyborami gazowymi oraz gazomierzem naleŝy zamontować w miejscu łatwo dostępnym kurki odcinające Przybory gazowe Do instalacji przewiduje się podłączenie przyborów gazowych odpowiadających wymogom Zarządzenia Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia rok (M.P.Nr 20/84, poz.139) w sprawie uzgodnienia produkcji i importu urządzeń energetycznych oraz nabycia za granicą licencji na ich produkcję. W istniejących budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9m mających przewód nawiewny z wylotem 0,3m nad poziomem podłogi i wywiewny przewód wentylacyjny wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5m nad poziomem terenu z wylotem w odległości nie mniejszej niŝ 0,5m od bocznych krawędzi drzwi i okien Odprowadzenie spalin i wentylacja Pomieszczenie kotła c.o. musi posiadać dwa indywidualne przewody kominowe: spalinowy i wentylacyjny. Maksymalne obciąŝenie cieplne pomieszczenia nie moŝe przekraczać 4000 kcal/h na 1m 3 pomieszczenia (4650 W/m 3 ) w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz 300 kcal/h (350W/m 3 ) w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, o ile posiadają one odprowadzenie spalin. Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest w pomieszczeniu nr 08. i posiada kubaturę 13,94 m 3. Minimalna kubatura dla kotła 63 kw wynosi 63/4,65 = 13,5 m 3. Warunek spełniony. Połączenie aparatów gazowych z przewodami spalinowymi wykonać rurami spalinowymi. Długość całkowita rur nie moŝe przekraczać 2m długości, a pionowy Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 8

9 odcinek tej rury winien mieć, co najmniej 22cm. Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność przewodów winna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską Sprawdzenie instalacji Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odbyć się zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do Zarządzenia Nr 62 Min. Bud. I Przem. Materiałów Budowlanych z dnia roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe (Dz.Bud. Nr2 z dn r.). Instalację naleŝy uznać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie 50 kpa (0,5 kg/cm 2 ) pozostanie w ciągu 30 minut niezmienne. Po sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przez wykonawcę, winien nastąpić ostateczny komisyjny odbiór szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej próby szczelności naleŝy sporządzić protokół komisyjny. Otwarcie dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu Kotłownia gazowa Źródłem ciepła dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej dla pomieszczeń w rozbudowywanym budynku remizy będzie kocioł gazowy umieszczony w kotłowni w pomieszczeniu nr 08. Bilans ciepła dla doboru kotła: Qk = 1.1xQ/a = 1.1x38,9/0.93 = 46 kw Qcwu = 120*1,163*(55-5) = 6,90 kw Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło Q =52,9 kw Dobrano kocioł firmy ACV typ HEATMASTER HM60N o mocy 63kW. Kocioł ten ma wbudowany zasobnik ciepłej wody uŝytkowej o pojemności 162l. Podstawowe dane: Moc kotła znamionowa 63 kw Króciec spalinowy Dn150 Sprawność 93% Odprowadzenie spalin Komin dla kotła min Dn150mm. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 9

10 Wentylacja nawiewna grawitacyjna F NW = 5[cm 2 ]*n[kw] = 5*63=315cm 2 Przyjęto otwór świeŝego powierzchni 315 cm 2. Dopływ świeŝego powietrza koniecznego do spalania zapewniony będzie z zewnątrz budynku poprzez wykonanie w ścianie zewnętrznej kratki nawiewnej 20cm nad posadzką podłogi o prześwicie netto nie mniejszym niŝ 0,0315 m 2. Według warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni gazowych powierzchnia otworu powinna wynosić minimum 300 cm 2. Przyjęto otwór nawiewny o wymiarach 15 x 21cm. W otworze zamontować nawietrzak z regulowanym napływem powietrza tak, aby wymagany wolny przekrój został zachowany. Otworów do wentylacji nie wolno zamykać i przesłaniać. Przed montaŝem kotła Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię koncesjonowanego Zakładu Kominiarskiego o prawidłowej droŝności i szczelności przewodów spalinowych i wentylacyjnych Wentylacja wywiewna grawitacyjna Powierzchnia otworu wywiewnego F WW = 0.5*F NW = 0.5*0,0315=0.0157m 2 <0.02 m 2 Przyjęto otwór i kanał F=10x20cm. Z uwagi na dostępność i uniwersalność podłączeń dopuszcza się zastosowanie innych kotłów o takich samych parametrach. 4. UWAGI I ZASTRZEśENIA Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGiK - Warszawa 1994 r., z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zaleca się stosowanie rur PE i PVC produkcji np. Wavin, PipeLife. Stosować się do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociągowych z PVC i PE producenta rur. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŝowymi bhp. Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montaŝową producenta rur. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 10

11 Sieci wewnętrzne wraz z przyłączami wykonać zgodnie z warunkami oraz projektem wykonawczym. MontaŜ urządzeń i elementów oraz uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszą być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji powykonawczej. 5. PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE Odbiory techniczne robót i próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych naleŝy przeprowadzić w oparciu o ustalenia: PN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze., PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze., PN-81/B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze., PN-81/ Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Próby szczelności rur ciśnieniowych PE. Przy próbach szczelności naleŝy zachować następujące zasady: Zastosowane do budowy materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Wszystkie złącza i zamontowana armatura muszą być odkryte w czasie próby, a odgałęzienia zamknięte. Profil przewodu powinien umoŝliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się w najwyŝszych punktach badanego odcinka. Proste odcinki rurociągu (między złączami) muszą być przysypane i zagęszczone, a próba moŝe się odbyć nie wcześniej jak 48h po wykonaniu obsypki. Przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŝe być niŝsza niŝ 1 st. C. Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu naleŝy pozostawić go na 12h w celu ustabilizowania się ciśnienia. Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie naleŝy przez okres 30minut sprawdzać jego wielkość. W przypadku próby pneumatycznej, napełnienie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami. Rurociąg powinien być poddany podwyŝszonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany przez normy, nie dłuŝej jednak niŝ 24h. Po zakończeniu próby, ciśnienie naleŝy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie opróŝnić z wody w sposób kontrolowany. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód naleŝy poddać płukaniu przy uŝyciu czystej wody wodociągowej. Wodę po zakończeniu płukania poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badań konieczna będzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uŝyciu roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek naleŝy przeprowadzić w zakresie sprawdzenia Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 11

12 szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejności naleŝy wykonać próbę na eksfiltrację wg następujących zasad: Próbę naleŝy przeprowadzić odcinkami o długościach równych odległości między studzienkami (około 50 m). Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca występowania łuków i dłuŝszych odgałęzień, czasowo zabezpieczyć przed rozszczelnieniem. Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej naleŝy obniŝyć co najmniej 0,5m poniŝej dna wykopu. Poziom wody w studzience wyŝej połoŝonej, powinien mieć rzędną niŝszą o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, naleŝy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1h w celu naleŝytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody w studzience górnej. Czas próby wynosi 60 minut. Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, Ŝe przewód zachowuje szczelność równieŝ na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację moŝe zostać zaniechane. Wynik prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŝytkownika Opracował a: inŝ. Anna Marcinek Tarnów, Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 12

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO

6.2. ODBIÓR TECHNICZNY KO Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, Zagęszczenia gruntu, Usytuowanie w planie, rzędnych i głębokości ułoŝenia, Jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymogami

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Załącznik nr 1b do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE CPV 45330000-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Malbork luty 2014 1 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA BUDYNEK ZAPLECZA CPV 45111200-0 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT SANITARNYCH D.M.00.00.02 INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZCYJNA I INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA; WĘZŁA CIEPLNEGO; INSTALCJI GAZU KOD CPV 45330000-9; 45331000-6 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH im KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Instalacja wody zimnej i ciepłej ADRES: ul. Szkolna 21A 38-200 Jasło INWESTOR : ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne Nr IS 01.01 rozdział III INWEOR : AROWO POWIATOWE W LUBLIŃCU 42-700 Lubliniec Ul. Paderewskiego 7 Rozbudowa ZSZ w Lublińcu ul. Klonowej

Bardziej szczegółowo

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2

Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 Projekt aktualizacji projektu istniejącego budynku dla psów słuŝbowych StraŜy Granicznej na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach S - 2 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego

PROJEKT. sanitarny. Projekt remontu budynku mieszkalnego 1 PROJEKT sanitarny Projekt remontu budynku mieszkalnego Inwestor: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe-Nadleśnictwo Browsk. 17-220 Narewka, Gruszki 10. Adres budowy: Waśki 111 Gm.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.

IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00. IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI BUDOWLANYCH ST-04.00.00 dla PONIEC - przedszkole ul. Kościuszki Przebudowa rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A OBIEKT : Zespół Sportowy Orlik 2012. ADRES : 48-318 Łambinowice ul.powstańcó Śląskich nr działki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo