PODSTAWA OPRACOWANIA...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWA OPRACOWANIA..."

Transkrypt

1 Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA WODOCIĄGOWA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY PRZEWODY WODY CIEPŁEJ CENTRALNE OGRZEWANIE - BILANS CIEPŁA INSTALACJA C.O WENTYLACJA MECHANICZNA INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU PRZYBORY GAZOWE ODPROWADZENIE SPALIN I WENTYLACJA SPRAWDZENIE INSTALACJI KOTŁOWNIA GAZOWA UWAGI I ZASTRZEśENIA PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE...11 Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 1

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN, GAZ, C.O. DLA ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU REMIZY OSP, W MIEJSCOWOŚCI BOROWNIKI WIELKIE, DZ. NR 281/6 CZĘŚĆ OPISOWA INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W śabnie śabno 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt niniejszy opracowano na podstawie: Projektu budowlano architektonicznego, Uzgodnień branŝowych Obowiązujących norm i przepisów branŝowych PN-85/B Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna PN-84/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 2. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy projekt zawiera opracowanie wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodociągowej kanalizacji sanitarnej gazu c.o. wentylacja dla rozbudowywanego budynku remizy OSP, w miejscowości Borowniki Wielkie, działka nr 281/6 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej Dla obsługi obiektu zaprojektowano wewnętrzne przewody kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dn75, PVC Dn110, PVC Dn160. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 2

3 Rurociągi kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC firmy np. WAVIN-METALPLAST BUK, przeznaczonych do układania w gruncie, z określonymi spadkami dla danego typu i średnicy rury. Przestrzegać przepisów obróbki i montaŝu producenta. Wszystkie przejścia rurociągów kanalizacji podposadzkowej pod fundamentami układać w rurach ochronnych. Przejścia rur przez przegrody, w szczególności posadzkę naleŝy bezwzględnie dylatować. Poziomy i piony kanalizacyjne naleŝy wykonać z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych. Piony kanalizacyjne 1,3,4 wyprowadzić nad dach w dolnej części naleŝy zaopatrzyć w rewizję oraz w rurę wywiewną RW 100/150. Natomiast pion kanalizacyjny 2 nie wyprowadzać nad dach naleŝy zaopatrzyć go w zawór odpowietrzający. Przewidziano podejścia kanalizacyjne pod wszystkie projektowane urządzenia sanitarne. Instalację kanalizacji sanitarnej wyprowadzić do projektowanej studzienki kanalizacyjnej Instalacja wodociągowa kotłowni. Źródłem wody dla celów gospodarczych jest projektowane pomieszczenie Do obliczenia przepływu obliczeniowego przyjmuje się następujące wskaźniki i ilości: 1. umywalki 3 3 x 0,07 = 0,21 2. miski ustępowe 3 3 x 0,13 = 0,39 3. zlewozmywaki/zlewy 3 3 x 0,07 = 0,21 Razem przepływ obliczeniowy 0,81 < 20 Q = 0,682 (Σq n ) 0,45 0,14 = 0,682 * 0,81 0,45 0,14 = 0,48l/s Zapotrzebowanie wody uŝytkowej 0,48 dm 3 /s = 1,73 m 3 /h. Jako przewody wodne prowadzone nad sufitami podwieszanymi, pod tynkiem ścian lub pod posadzką projektuje się przewody z tworzyw sztucznych polipropylen - w izolacji termicznej - wymiary i grubości ścian według PN. Wszystkie zamocowania muszą zawierać ochronę antykorozyjną i akustyczną. Przewody rurowe naleŝy przepłukać w obecności kierownictwa budowy i poddać próbie ciśnienia 10 bar. Piony oraz odejścia do grup powinny być odcinane i Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 3

4 opróŝniane, przy czym naleŝy uwzględnić, Ŝe cała armatura musi być zamontowana w formie łatwej do odłączenia. Przy układaniu przewodów rurowych naleŝy uwzględnić ochronę akustyczną. Przed uruchomieniem naleŝy poddać wodę badaniom bakteriologicznym w odpowiednim instytucie specjalistycznym. Przy 1 próbce, wodę naleŝy pobrać bezpośrednio za wodomierzem i z ostatniego miejsca poboru. Wynik badania naleŝy terminowo przedłoŝyć przed otwarciem obiektu. Armatura: zawory odcinające kulowe. Nie dopuszcza się stosowania rur z tworzyw sztucznych z uwagi na funkcje p.poŝ rurociągów wody zimnej. NaleŜy stosować się do instrukcji montaŝu producentów poszczególnych typów rur Instalacja ciepłej wody Ciepła woda przygotowywana będzie na potrzeby ogólno-socjalne dostarczane do: umywalek, kuchni i pomieszczeń socjalnych. Zaprojektowano centralne rozprowadzenie wody ciepłej uŝytkowej Przewody wody ciepłej Przewody wody ciepłej prowadzone będą obok przewodów wody zimnej. Przewody zaprojektowano z rur stalowych. Przewody izolować pianką poliuretanową Thermaflex gr. 20mm. Dopuszcza się stosowanie rur z tworzyw sztucznych lub miedzianych. NaleŜy stosować się do instrukcji montaŝu producentów poszczególnych typów rur Centralne ogrzewanie - Bilans ciepła Obliczeń współczynników K przegród, oraz strat ciepła poszczególnych pomieszczeń dokonano w oparciu o obowiązujące normy. Przegrody budowlane zgodnie z normą PN-91/B Ochrona cieplna budynków winny spełniać wymagania zgodności rzeczywistych wartości współczynników przenikania ciepła k z wartościami określonymi w normie. Wartość współczynnika k przegród budowlanych istniejących bez mostków termicznych obliczono wg wzoru: 1 k= Ri + R + Rc Ri, Re R - opór przejmowania ciepła, m 2 K/W, - opór cieplny przegrody, m 2 K/W, obliczony wg wzoru: Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 4

5 R d = λ d - wymiar grubości przegrody lub warstwy, m, - λ - obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału W/mK Współczynniki K poszczególnych przegród wg obowiązującej normy z lat pięćdziesiątych znacznie odbiegają od obowiązujących obecnie. Przegrody zewnętrzne budynku naleŝy ocieplić, dostosowując do wymogów PN-91/B Zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń określa się wg wzoru: Q = Qp ( 1 + d1 + d2 ) + Qw - Qp - straty ciepła przez przenikanie, W, - Qw - zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji, W, - d1 - dodatek do strat ciepła przez przenikanie dla wyrównania wpływu niskich temperatur powierzchni przegród chłodzących pomieszczenia, - d2 - dodatek do strat ciepła przez przenikanie uwzględniający skutki nasłonecznienia przegród i pomieszczeń , Straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie Qp określa się wg wzoru: Qp = Σ Qo Qo = straty ciepła, W, poszczególnych przegród lub ich części, dla których obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła k ma jednakową wartość: Qo = k / ti - te / A k - współczynnik przenikania ciepła, W/m2*K, obliczony wg PN-91/B bez uwzględniania wpływu mostków cieplnych liniowych i punktowych, ti - obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniu, C, wg PN - 82/B- te - obliczeniowa temperatura w przestrzeni przyległej do danej przegrody, C, wg PN- 82/B-02402, PN - 82 / B , A - powierzchnia przegrody lub jej części, m 2. Zapotrzebowanie na ciepło do wentylacji Qw określa się wg wzoru: - dla pomieszczeń uŝytkowanych co najmniej 12 h w ciągu doby: Qw = ( 0,34 / ti - te / - 9 ) V - dla pomieszczeń uŝytkowanych mniej niŝ 12 h w ciągu doby: Qw = ( 0,34 / ti - te / -7 ) V V kubatura pomieszczenia, m 3 Obliczenia strat ciepła wykonano przy załoŝeniu: - ogrzewanie realizowane jest bez przerw, z osłabieniem w nocy Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 5

6 - temperatury wewnętrzne pomieszczeń zgodnie z w/w, obowiązującą PN. Projektuje się instalację c.o. z odpowietrzeniem miejscowym. Obliczeń współczynników "k" dla przegród oraz strat ciepła poszczególnych pomieszczeń dokonano w oparciu o normę PN-91/B Parametry wody 80/60. Rury izolowane Instalacja c.o. Projektowana instalacja c.o. pracować będzie w układzie zamkniętym. Parametry wody grzewczej 80/60 C. Na przewodach załoŝyć izolację "Thermaflex" FRZ o grubości 13 mm. Wykonanie instalacji naleŝy powierzyć autoryzowanej firmie dla zapewnienia odpowiedniego wykonania i uzyskania gwarancji na uŝytkowanie. Rurociągi naleŝy prowadzić pod posadzką. Dla kompensacji ruchów cieplnych rur w izolacji pod posadzką na kaŝdej zmianie kierunku (kolano, odsadzka, itp.) naleŝy zamontować izolacje o grubości min. 1,5 x izolacja zasadnicza (13mm x 1,5 ~ 20mm). Armaturę instalacyjną, tj. zawory odcinające, spustowe, odpowietrzające naleŝy stosować jednolitą, jednego producenta, np. HERZ, EFAR Poznań, Valvex Jordanów, itp. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych stalowych. W projekcie przewidziano grzejniki z zaworami do regulacji temperatury w pomieszczeniach. Do pokrywania strat cieplnych pomieszczeń przewidziano grzejniki z zaworem, zasilane z boku. Usytuowanie grzejników przedstawiono na rzucie kondygnacji. Moce cieplne grzejników wg części obliczeniowej w projekcie wykonawczym. Średnice i regulacja instalacji wg projektu wykonawczego Wentylacja mechaniczna W celu wymiany powietrza w pomieszczeniu, osiowe DECOR 100, montowane na ścianie i suficie. zaprojektowano wentylatory 3.8. Instalacja wewnętrzna gazu Projektuje się wewnętrzną instalacje gazu. Wewnętrzny odcinek gazu prowadzony jest od kurka gazu znajdującego się na ścianie budynku do kotła gazowego znajdującego się w kotłowni (pomieszczenie nr 08). Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 6

7 Do wykonania instalacji gazowej w budynku naleŝy uŝyć rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H Połączenia poszczególnych odcinków rur naleŝy wykonać przez spawanie i zabezpieczyć przed korozją. Przewody gazowe mogą być prowadzone na powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w ścianie. Wyjątkiem są przyziemia i piwnice, gdzie przewody naleŝy prowadzić w odległości 3-5cm od ściany. Bruzdy z przewodami gazowymi naleŝy wypełnić chudą zaprawą cementową, łatwą do usunięcia w razie konieczności kontroli przewodów. Zaprawy gipsowe i wapienne są niedopuszczalne. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody prowadzić w rurach ochronnych, które winny wystawać po 3cm z kaŝdej strony przegrody. Przewody na ścianach mocować za pomocą haków lub uchwytów rozmieszczonych co 1,5-2,0m. Przewodów nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Przewody gazowe (dla gazów suchych) mogą być prowadzone po zewnętrznej stronie (przewodów miedzianych na zewnątrz budynku prowadzić nie wolno). Nie zaleca się układania przewodów gazowych w pomieszczeniach mieszkalnych, a w przypadku takiej konieczności muszą być one łączone przez spawanie (stal) lub lutowanie (miedź). Przewody instalacji gazowej naleŝy lokalizować w stosunku do innych instalacji będących wyposaŝeniem budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich uŝytkowania oraz umoŝliwiający wykonywania prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej naleŝy prowadzić nad pozostałymi instalacjami w odległości co najmniej 0,1m, natomiast w miejscu skrzyŝowania z innymi instalacjami winny być oddalone co najmniej o 20mm. Przewody instalacji gazowej winny spełniać warunki samokompensacji. Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75/2002). Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 7

8 Po komisyjnym odbiorze instalacji przy udziale dostawcy gazu, całość instalacji naleŝy zakonserwować przez dwukrotne malowanie farbą rdzochronną. Wszystkie przybory winny być połączone z instalacją na sztywno. Przed przyborami gazowymi oraz gazomierzem naleŝy zamontować w miejscu łatwo dostępnym kurki odcinające Przybory gazowe Do instalacji przewiduje się podłączenie przyborów gazowych odpowiadających wymogom Zarządzenia Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia rok (M.P.Nr 20/84, poz.139) w sprawie uzgodnienia produkcji i importu urządzeń energetycznych oraz nabycia za granicą licencji na ich produkcję. W istniejących budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9m mających przewód nawiewny z wylotem 0,3m nad poziomem podłogi i wywiewny przewód wentylacyjny wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5m nad poziomem terenu z wylotem w odległości nie mniejszej niŝ 0,5m od bocznych krawędzi drzwi i okien Odprowadzenie spalin i wentylacja Pomieszczenie kotła c.o. musi posiadać dwa indywidualne przewody kominowe: spalinowy i wentylacyjny. Maksymalne obciąŝenie cieplne pomieszczenia nie moŝe przekraczać 4000 kcal/h na 1m 3 pomieszczenia (4650 W/m 3 ) w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz 300 kcal/h (350W/m 3 ) w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, o ile posiadają one odprowadzenie spalin. Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest w pomieszczeniu nr 08. i posiada kubaturę 13,94 m 3. Minimalna kubatura dla kotła 63 kw wynosi 63/4,65 = 13,5 m 3. Warunek spełniony. Połączenie aparatów gazowych z przewodami spalinowymi wykonać rurami spalinowymi. Długość całkowita rur nie moŝe przekraczać 2m długości, a pionowy Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 8

9 odcinek tej rury winien mieć, co najmniej 22cm. Przed odbiorem instalacji przewody spalinowe i wentylacyjne muszą być sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność przewodów winna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską Sprawdzenie instalacji Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odbyć się zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do Zarządzenia Nr 62 Min. Bud. I Przem. Materiałów Budowlanych z dnia roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe (Dz.Bud. Nr2 z dn r.). Instalację naleŝy uznać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie 50 kpa (0,5 kg/cm 2 ) pozostanie w ciągu 30 minut niezmienne. Po sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej przez wykonawcę, winien nastąpić ostateczny komisyjny odbiór szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej próby szczelności naleŝy sporządzić protokół komisyjny. Otwarcie dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu Kotłownia gazowa Źródłem ciepła dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody uŝytkowej dla pomieszczeń w rozbudowywanym budynku remizy będzie kocioł gazowy umieszczony w kotłowni w pomieszczeniu nr 08. Bilans ciepła dla doboru kotła: Qk = 1.1xQ/a = 1.1x38,9/0.93 = 46 kw Qcwu = 120*1,163*(55-5) = 6,90 kw Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepło Q =52,9 kw Dobrano kocioł firmy ACV typ HEATMASTER HM60N o mocy 63kW. Kocioł ten ma wbudowany zasobnik ciepłej wody uŝytkowej o pojemności 162l. Podstawowe dane: Moc kotła znamionowa 63 kw Króciec spalinowy Dn150 Sprawność 93% Odprowadzenie spalin Komin dla kotła min Dn150mm. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 9

10 Wentylacja nawiewna grawitacyjna F NW = 5[cm 2 ]*n[kw] = 5*63=315cm 2 Przyjęto otwór świeŝego powierzchni 315 cm 2. Dopływ świeŝego powietrza koniecznego do spalania zapewniony będzie z zewnątrz budynku poprzez wykonanie w ścianie zewnętrznej kratki nawiewnej 20cm nad posadzką podłogi o prześwicie netto nie mniejszym niŝ 0,0315 m 2. Według warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni gazowych powierzchnia otworu powinna wynosić minimum 300 cm 2. Przyjęto otwór nawiewny o wymiarach 15 x 21cm. W otworze zamontować nawietrzak z regulowanym napływem powietrza tak, aby wymagany wolny przekrój został zachowany. Otworów do wentylacji nie wolno zamykać i przesłaniać. Przed montaŝem kotła Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię koncesjonowanego Zakładu Kominiarskiego o prawidłowej droŝności i szczelności przewodów spalinowych i wentylacyjnych Wentylacja wywiewna grawitacyjna Powierzchnia otworu wywiewnego F WW = 0.5*F NW = 0.5*0,0315=0.0157m 2 <0.02 m 2 Przyjęto otwór i kanał F=10x20cm. Z uwagi na dostępność i uniwersalność podłączeń dopuszcza się zastosowanie innych kotłów o takich samych parametrach. 4. UWAGI I ZASTRZEśENIA Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano MontaŜowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGiK - Warszawa 1994 r., z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zaleca się stosowanie rur PE i PVC produkcji np. Wavin, PipeLife. Stosować się do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalacji Rurociągowych z PVC i PE producenta rur. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŝowymi bhp. Przy układaniu rurociągów zachowywać zasady zgodnie z instrukcją montaŝową producenta rur. Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 10

11 Sieci wewnętrzne wraz z przyłączami wykonać zgodnie z warunkami oraz projektem wykonawczym. MontaŜ urządzeń i elementów oraz uzbrojenia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszą być uzgodnione z inwestorem bądź autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji powykonawczej. 5. PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE Odbiory techniczne robót i próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych naleŝy przeprowadzić w oparciu o ustalenia: PN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze., PN-92/B Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze., PN-81/B-10725:1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze., PN-81/ Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Próby szczelności rur ciśnieniowych PE. Przy próbach szczelności naleŝy zachować następujące zasady: Zastosowane do budowy materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Wszystkie złącza i zamontowana armatura muszą być odkryte w czasie próby, a odgałęzienia zamknięte. Profil przewodu powinien umoŝliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się w najwyŝszych punktach badanego odcinka. Proste odcinki rurociągu (między złączami) muszą być przysypane i zagęszczone, a próba moŝe się odbyć nie wcześniej jak 48h po wykonaniu obsypki. Przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŝe być niŝsza niŝ 1 st. C. Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu naleŝy pozostawić go na 12h w celu ustabilizowania się ciśnienia. Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie naleŝy przez okres 30minut sprawdzać jego wielkość. W przypadku próby pneumatycznej, napełnienie przewodu powietrzem powinno się odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami. Rurociąg powinien być poddany podwyŝszonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany przez normy, nie dłuŝej jednak niŝ 24h. Po zakończeniu próby, ciśnienie naleŝy zmniejszać powoli, badany odcinek całkowicie opróŝnić z wody w sposób kontrolowany. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód naleŝy poddać płukaniu przy uŝyciu czystej wody wodociągowej. Wodę po zakończeniu płukania poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badań konieczna będzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uŝyciu roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek naleŝy przeprowadzić w zakresie sprawdzenia Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 11

12 szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejności naleŝy wykonać próbę na eksfiltrację wg następujących zasad: Próbę naleŝy przeprowadzić odcinkami o długościach równych odległości między studzienkami (około 50 m). Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca występowania łuków i dłuŝszych odgałęzień, czasowo zabezpieczyć przed rozszczelnieniem. Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej naleŝy obniŝyć co najmniej 0,5m poniŝej dna wykopu. Poziom wody w studzience wyŝej połoŝonej, powinien mieć rzędną niŝszą o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, naleŝy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1h w celu naleŝytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody w studzience górnej. Czas próby wynosi 60 minut. Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, Ŝe przewód zachowuje szczelność równieŝ na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację moŝe zostać zaniechane. Wynik prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŝytkownika Opracował a: inŝ. Anna Marcinek Tarnów, Wewnętrzne instalacje sanitarne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o. 12

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego.

PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. 1 PROJEKT ZAWIERA: I.Część opisowa 1. Spis zawartości projektu. 2. Opis techniczny do Projektu Budowlanego. II. Część graficzna 1.Rzut parteru skala 1: 50 rys.nr 1 2.Rzut I piętra - - 1: 50 - - 2 3.Rzut

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 SPIS TREŚCI: Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3 Uprawnienia budowlane projektanta 4 Zaświadczenie o opłaceniu składek projektanta 5 Uprawnienia budowlane sprawdzającego 6 Zaświadczenie o opłaceniu

Bardziej szczegółowo

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO EKO-PRO PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO GRZEGORZ PABJAN 38-200 JASŁO, ul. 17-Stycznia 68a tel./fax (13) 446 26 63, 791 926 382 www.ekopro-projekty.pl, e-mail: ekopro1@wp.pl P R O J E K T B U D O W L A N Y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej.

PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wewnętrznej gazu w budynku Kancelarii Leśniczego Leśnictwa Niebylec w Konieczkowej. P r o j e k t o w a n i e N a d z ó r K i e r o w a n i e robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego

OPIS TECHNICZNY 1.0. Podstawa opracowania 2.0 Zakres opracowania 3.0 Opis stanu istniejącego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Bukowskiej 328 w Poznaniu, działka nr 148, arkusz 04, obręb Ławica. 1.0. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI

NR DZ : 25/5, obręb 70 PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W KOTŁOWNI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA AGNIESZKA ROMANOWSKA-TARCZYNSKA 44-100, GLIWICE, UL.BEDNARSKA 4/4 T E L > 0 3 2 2 3 8 9 6 8 5 F A X < 0 3 2 2 3 0 9 6 9 2 K O M : 0 6 0 1 0 6 4 8 9 9 3 D g l i

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji.

4.3. Instalacja ciepłej wody uŝytkowej i cyrkulacji. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan, wentylacji i c.o dla przebudowy części budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy przy ul.powstańców Wlkp. 1a 1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Instalacja gazu i punkt

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie.

Projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Fontany 24 w Warszawie. inpro- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Przedmiot i zakres opracowania... 2 Instalacja c.o.... 2 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej... 3 Wewnętrzna instalacja wodociągowa... 3 Informacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice

OPIS TECHNICZNY. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Opis techniczny - instalacje sanitarne 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH DLA REMONTU MIESZKANIA SOCJALNEGO W BUDYNKU WIELORODZINNYM W MIEJSCOWOŚCI TRZĘSÓW 4a, NA DZIAŁCE NR EWID. 66/2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODNO -KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy

Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy Poczta Polska Punkt rozdzielczo przeładunkowy Ustroń, ul. Daszyńskiego 33 Strona 1 PRZEBUDOWA POCZTA POLSKA Przebudowa budynku magazynowego na punkt rozdzielczo przeładunkowy ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWALNY INSTALACJI SANITARNYCH WENĘTRZNYCH OBIEKT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH BUDYENK PORTIWRNI PADEW NARODOWA, DZ. NR 2263 INWESTOR: GMINA PADEW NARODOWA UL. GRUNWALDZKA

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT BUDOWLANY -

- PROJEKT BUDOWLANY - - PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny ADRES OBIEKTU: Leszno ul. Nowy Rynek 3/2 INWESTOR: MZBK Leszno ul. Dekana 10 TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót instalacji sanitarnych Nazwa zadania: Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ul. Ząbkowskiej 13 w Warszawie - roboty budowlane i instalacyjne - w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. - 1 - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A: CZĘŚĆ OGÓLNA. 1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Podstawa opracowania. B: OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ. 1. MontaŜ i prowadzenie przewodów. 2. Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE

INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE INSTALACJE WODNO- KANALIZACYJNE Dane do projektu http://riad.pk.edu.pl/~azastawna/ Instalacje i sieci miejskie Projekt http://archon.pl/projekty-domow/domy-male/1/1?per_page=100 Dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 3 1.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne) 3 1.2. Podstawa opracowania. 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków 2 Spis treści 1. Wstęp str 3 1.1 Zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane ogólne 2. Opis techniczny str. 4 2.1. Instalacja wody zimnej str. 4 2.2. Instalacja wody ciepłej str. 5 2.3. Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie.

OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie. OPIS TECHNICZNY Instalacje wewnętrzne c.w.u. i cyrkulacji, w obiekcie Szpitala Klinicznego nr1 (segment F) w Szczecinie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Opracowania projektu wykonawczego dokonano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY

MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; Świdnica telefon/fax. (074) ; PROJEKT BUDOWLANY MGR INś. PAWEŁ WÓJCIK PROJEKTOWANIE I NADZÓR ul. Moniuszki 20/7 ; 58-100 Świdnica telefon/fax. (074) 853-54-67 ; 0603-997-848 PROJEKT BUDOWLANY Dane ewidencyjne 1. Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ I BIBLIOTEKI.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Gimnazjum w Teresinie Projekt Instalacji c.w.u. 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Instalacje wody zimnej 4. Instalacje c.w.u. 5. Uwagi końcowe

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska

PROJEKT BUDOWLANY. Branża Sanitarna. Wewnętrzna instalacja sanitarna wod-kan. mgr inż. Wojciech Gajewski. mgr inż. Dorota Kowalska 1 PROJEKT BUDOWLANY Branża Sanitarna TEMAT: OBIEKT: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi polegająca na utworzeniu sanitariatów, Sandomierz działka nr ewid. 764/1 ul. Wojska Polskiego 22 INWESTOR: Bursa

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów.

Spis treści. 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów. Spis treści 1. Zakres opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Wentylacja sanitariatów i świetlicy 4. Zamiana materiałów Rysunki: 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 2.1. Rzut parteru - instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE. LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: REMONT ŚWIETLICY W KIEŁCZEWIE LOKALIZACJA: Kiełczew, Gmina Małkinia Górna RODZAJ OPRACOWANIA Instalacje sanitarne wewnętrzne INWESTOR: Gmina Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1,

Bardziej szczegółowo

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną.

2. Zakres opracowania. Projekt obejmuje instalację wody zimnej, ciepłej, kanalizację sanitarną, instalację c.o., i wentylację mechaniczną. 1! " # $ % & $ ' ( $ ) & * +! $ & +, & * - #. / 0 $ ( 1 1 #, ( + 2, 3 $ ( ( $ & 4 " ) " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 7 & * +. $ 3 * ( " + $ 5 $ 8 $ 2 " $ ( + $ & ( 4 2 & 4 " 7 " 0 $ 5 $ ) - ) 6 6 9 & # (, #, # (

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt : Remont węzłów sanitarnych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 Temat : Adres : Inwestor : Instalacje wod-kan i wentylacji Krotoszyn Oś. Korczaka Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. OPIS TECHNICZNY Str. 2 II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Str. 5 III. ZAŁĄCZNIKI Str. 7 Z-1- Zaświadczenie opracowującego o przynależności do Lubuskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Warunki wykonania instalacji c.o. II. SPIS RYSUNKÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt.

Projekt budowlany. Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją wewnętrzną dla budynku magazynowego przeznaczonego na sprzęt. EGZEMPLARZ nr 1, 2, 3, 4 INWESTOR: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5.

SPIS TRE 1. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 3. 3. 4. 5. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis przyjętych rozwiązań. 3.1. Opis obiektu 3.2. Instalacja gazowa. 3.3. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 4. Informacja dotycząca planu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY ZAŁĄCZNIKI - oświadczenie projektanta i sprawdzającego o wykonaniu proj. zgodnie z prawem i sztuką budowlaną, - ksero uprawnień projektanta i sprawdzającego wraz z aktualnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A Bogumił Konopka Śląska Agencja Energetyczna 41-500 Chorzów, ul. Ryszki 57/21 (0 32) 245 99 04, 601 48 04 96 Konto: PKO BP O/Chorzów nr 86 1020 2368 0000 2102 0025 8244 NIP 627-100-59-81 E-mail: saekon@wp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud.

PROJEKT BUDOWLANY. Branża : INSTALACJE SANITARNE. Obiekt : Temat: Inwestor: Projektant: mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud. PROJEKT BUDOWLANY Branża : INSTALACJE SANITARNE Obiekt : Temat: Zespół Boisk Sportowych Moje boisko Orlik 2012 ul. Szkolna, dz. nr 77/2, 77/3 obr. 3 11-220 Górowo Iławeckie Wewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo