INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla obiektów: KARPOL Spółka z o.o. mieszczących się: w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 66 Opracował: Zatwierdził: Piła, czerwiec 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony p.poż. II. Zasady ogólne III. Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu IV. Kwalifikacja pożarowa obiektu V. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się VI. Zapobieganie możliwości powstania pożaru VII. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym VIII. Zasady rozmieszczania i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego IX. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń p.poż. oraz gaśnic X. Zasady prowadzenia ewakuacji XI. Postępowanie i alarmowanie na wypadek pożaru XII. Instrukcja alarmowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie XIII. Instrukcja postępowania w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. XIV. Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi XV. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony p.poż. XVI. Zakres odpowiedzialności za nieprzestrzegania przepisów p.poż. XVII. Zasady prowadzenia szkoleń pracowników w zakresie ochrony p.poż. XVIII. Kontrola stanu ochrony p.poż. XIX. Wykaz przepisów p.poż. i innych na których oparto powyższe opracowanie

3 ZARZĄDZENIE NR Verordnung Nr.... Prezesa KARPOL sp. z o.o. w Pile, Al. Wojska Polskiego 66 Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zarządza się, co następuje: Gem. 4 des Gesetzes vom 24. August 1991 über den Brandschutz und die Verordnung des Ministers für Inneres und Verwaltung vom 7. Juni 2010 über den Schutz von Gebäuden, andere Gebäude und Grundstücke, wird sie wie folgt bestellt: 1. Wprowadza się do ścisłego stosowania Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 1. Eingeführt in die strikte Anwendung der "Anleitung für den Brandschutz". 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania z instrukcją, złożenia oświadczeń z podpisami o zapoznaniu się z jej postanowieniami i przestrzegania postanowień w niej zawartych. 2. Verpflichtet alle Mitarbeiter, um die Anweisungen zu lesen, machen Aussagen mit den Unterschriften der mit den Regeln vertraut und im Einklang mit den darin enthaltenen Bestimmungen. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Diese Verordnung tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Piła, dn. 3

4 I. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej Ochrona przeciwpożarowa - realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Pożar - to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne. Inne miejscowe zagrożenia - to inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - to zapewnienie nieruchomościom koniecznych warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Działania ratownicze - to każda czynność podjęta w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Bezpieczeństwo pożarowe - to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych. Kategoria zagrożenia ludzi to kwalifikacja budynku, jego części lub pomieszczenia ze względu na funkcję: ZL I budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. ZL II przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, ZL III budynki użyteczności publicznej niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, ZL IV budynki mieszkalne, ZL V budynki zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Teren przyległy - to pas terenu wokół obiektu o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, określonej w przepisach techniczno budowlanych. Techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych - to urządzenia, sprzęt, instalacje lub rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Stałe urządzenia gaśnicze - to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Urządzenia do usuwania dymów lub gazów pożarowych - to urządzenie montowane w górnych częściach pomieszczeń, uruchamiane w przypadku nagromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej. 4

5 Sprzęt i urządzenia ratownicze - to przedmioty, narzędzia, maszyny i urządzenia na stałe związane z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Odporność ogniowa jest to zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu znormalizowanych warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących nośności ogniowej i/ lub izolacyjności ogniowej i/ lub szczelności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości. Klasa odporności pożarowej budynku jest to symbol, któremu przyporządkowano wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku. Stopień rozprzestrzeniania ognia jest to umowna klasyfikacja elementu budowli ze względu na zachowanie się badanej próbki w znormalizowanych warunkach. Strefa pożarowa jest to przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Oddzielenie przeciwpożarowe element konstrukcji budynku (ściana, strop) wydzielający strefę pożarową. Warunki ewakuacji - to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Dojście ewakuacyjne jest to droga od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku albo do drzwi klatki schodowej. Przejście ewakuacyjne nie wydzielona fizycznie droga, jaką należy przebyć, aby opuścić pomieszczenie. Materiały niebezpieczne pożarowo gazy palne, ciecze palne o temp. zapłonu poniżej 55 C, materiały samorzutnie zapalające się na powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały mające skłonność do samozapalenia i inne materiały jeśli powodują powstanie pożaru. Ciecz palna - to ciecz o temperaturze zapłonu do 100ºC. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem. Zagrożenie wybuchem możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Strefa zagrożenia wybuchem przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Prezes właściciel, zarządca obiektów KARPOL sp. z o.o. w Pile (lub osoba wyznaczona pod nieobecność, np. Prokurent, kierownik lub inna wskazana osoba). 5

6 II. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 178, poz ) Prezes jest zobowiązany zapewnić wymagania ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności : przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt oraz otaczający teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie oraz na otaczającym terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt i otaczający teren do prowadzenia akcji ratowniczych, ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), Prezes ma obowiązek wprowadzić w życie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu KARPOL sp. z o.o. Instrukcja ta powinna określać : 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem; 2) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; 6) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń. Postanowienia instrukcji obowiązują również wszystkich korzystających z obiektu, prowadzących na jego terenie działalność gospodarczą oraz wykonujących jakiekolwiek prace w danym obiekcie. Prezes KARPOL sp. z o.o., osoba przez niego wyznaczona oraz osoby na stanowiskach kierowniczych mają prawo i obowiązek kontrolować przestrzeganie ustaleń zawartych w instrukcji. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia powyższych działań, nie później niż 1 tydzień przed ich przeprowadzeniem. 6

7 SCEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU: 7

8 III. Charakterystyka pożarowo techniczna obiektu 1) Nazwa obiektu i lokalizacja: Obiekty KARPOL sp. z o.o. zlokalizowane są przy ulicy Al. Wojska Polskiego 66. Przedmiotem opracowania jest określenie wymogów bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków budowlanych i instalacyjnych, jakie muszą być spełnione na terenie firmy KARPOL sp. z o.o. w Pile. W analizie przedstawiono stan faktyczny oraz wymagania wg obecnie obowiązujących przepisów. Zakres opracowania obejmuje analizę najważniejszych czynników mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego. Materiały, które zostały wykorzystane w opracowaniu: Książki obiektów budowlanych, Karty charakterystyki środków chemicznych stosowanych w procesie produkcji, wykazane przez firmę KARPOL sp. z o.o., Wizja lokalna obiektów i terenu, Wyjaśnienia i informacje kierownictwa zakładu. Spółka KARPOL została założona w 1994 roku. Do głównych zadań Firmy należy produkcja i dostawa kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej i czarnej. Aktualnie Firma zatrudnia przy bezpośredniej produkcji ok. 200 pracowników, którzy pracują w systemie dwuzmianowym. Taki system, jak również ciągle modernizowane wyposażenie techniczne, gwarantują zachowanie nienagannej jakości produktów oraz krótkich terminów realizacji zamówień. 2) Charakterystyka obiektów (zgodnie z załącznikiem nr 7): a) OBIEKT NR 1 A (budynek mieszkalno-biurowy) i B (budynek biurowy): Budynek mieszkalno-biurowy. Część mieszkalna piętrowa z podpiwniczeniem. Konstrukcja dachowa drewniana z pokryciem papą. Na parterze znajdują się pomieszczenia administracji i zarządu (sekretariat i dyrekcja). Ściany technologia tradycyjna - murowana. Pozostała część parterowa, murowana, bez podpiwniczenia. Konstrukcja dachowa drewniana kratownice deskowe ocieplone z podbitką z płyty kartonowo-gipsowej oraz pokryciem (papa na deskowaniu lub płyta wielowarstwowa). Opierzenia z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa typowa. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowowapienne. Posadzki zróżnicowane: cementowe, terakota, wykładziny. Powierzchnia zabudowy: A 125,3 m² + B 483,5 m² = 608,8 m²; Powierzchnia użytkowa: 84,0 m² + 371,3 m² = 455,3 m²; Kubatura: 764,7 m³ + 778,4 m³ = 1543,1 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230/400 V), wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłej wody, ogrzewanie elektryczne, wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja, telefoniczna. Teren przyległy: częściowo utwardzony. 8

9 b) OBIEKT NR 2 (budynek socjalny): Przeznaczenie na szatnie i sanitariaty. Budynek murowany (technologia tradycyjna) parterowy z częściowym podpiwniczeniem (kotłownia). Konstrukcja dachowa drewniana kratownice deskowe z podbitką oraz ociepleniem. Pokrycie z desek i papy. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne malowane. Opierzenia z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa typowa (drewniana). Powierzchnia zabudowy: 232,8 m²; Powierzchnia użytkowa: 225,2 m²; Kubatura: 913,8 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230 V), wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłej wody, centralne ogrzewanie gazowe, wentylacja naturalna grawitacyjna, Teren przyległy: częściowo utwardzony (dojścia piesze oraz droga przejazdowa). W części trawniki i nasadzenia. Teren częściowo ogrodzony i oświetlony. c) OBIEKT NR 3 (budynek wielofunkcyjny): Przeznaczenie na szatnie i sanitariaty, warsztat mechaniczny, pom. biurowe, pom. techniczne oraz trawialnia. Budynek murowany (technologia tradycyjna) parterowy bez podpiwniczenia. Konstrukcja dachowa drewniana kratownice z bali. Pokrycie dachu z desek i blachy trapezowej. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowowapienne malowane. Opierzenia z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa typowa (drewniana i plastikowa). Bramy zewnętrzne metalowe. Powierzchnia zabudowy: 736,7 m²; Powierzchnia użytkowa: 669,9 m²; Kubatura: 2578,5 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230/400 V), wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłej wody, centralne ogrzewanie gazowe, wentylacja naturalna grawitacyjna, Teren przyległy: częściowo utwardzony (dojścia piesze oraz droga przejazdowa). W części trawniki i nasadzenia. Teren częściowo ogrodzony i oświetlony. d) OBIEKT NR 4 (hala produkcyjna): Główna hala produkcyjna, 2-nawowa o wym. osiowych 24,0 x 10,0 m, konstrukcji stalowej. Ramy nośne o profilu zamkniętym trapezowe. Słupy pod suwnice kratowe z profili stalowych walcowanych. Stopy fundamentowe żelbetowe. Podmurówki ławy podokienne żelbetowe o wys. 1,2 m. Konstrukcja dachowa stalowa z pokryciem z blachy warstwowej - ocieplona. Świetliki dachowe konstrukcja stalowa oszklona poliwęglanem. Ściany boczne o konstrukcji szkieletowej ryglowej z płyty warstwowej, szklenie szkłem okiennym. Posadzki cementowe na podkładzie gruzowym. Kontenery wewnętrzne biurowe, socjalne z płyty warstwowej. Sanitariaty, rozdzielnia elektryczna - murowane. Powierzchnia zabudowy: 5187,3 m²; Powierzchnia użytkowa: 4948,4 m²; Kubatura: 51146,4 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230/400 V), 9

10 wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłej wody - elektryczna, kanalizacja deszczowa do zbiornika, ogrzewanie promienniki gazowe, wentylacja naturalna grawitacyjna oraz mechaniczna w wyciągiem dymów i pyłów spawalniczych oraz nawietrzaki dachowe, sprężonego powietrza, telefoniczna, gazowa, monitoring. Teren przyległy: częściowo utwardzony (dojścia piesze oraz droga przejazdowa), a także plac składowy. W części trawniki i nasadzenia. Teren ogrodzony i oświetlony. e) OBIEKT NR 5 (hala nr 3 z wiatą): Hala produkcyjna połączona z halą główną. Konstrukcja stalowa, szkieletowa, ramowa z blachownic spawanych, łączenia na śruby M-20 o rozstawie 12 m. Fundamenty żelbetowe, stopowe B-20. Ściany system KS 1000 SF firmy Kingsap typ Wave, ocieplone pianką poliuretanową grub. 6 cm. Konstrukcja dachu blacha trapezowa TR 60 na płatwiach stalowych kratowych o rozstawie 3,0 m i długości 12,0 m. Posadzka betonowa B-20 zbrojona, zatarta na gładko. Stolarka okna aluminiowe, drzwi i bramy typu segmentowego. Opierzenie stalowe malowane proszkowo. Powierzchnia zabudowy: HALA: 2200,9 m²; WIATA: 606,0 m²; Powierzchnia użytkowa: 2164,0 m²; 606,0 m², Kubatura: 16933,4 m³; 4600,1 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230/400 V), ogrzewanie promiennikowe gazowe, wentylacja naturalna grawitacyjna przez nawietrzniki z regulacją przepływu przez wywietrzniki dachowe. Teren przyległy: częściowo utwardzony (dojścia piesze oraz droga przejazdowa). W części trawniki i nasadzenia. Teren ogrodzony i oświetlony. f) OBIEKT NR 6 (wiata SPIRO ): Wiata składa się z 4 segmentów. Segment środkowy obudowany płytą obornicką. Konstrukcja szkieletowa metalowa. Dach kratownice łukowe z pokryciem z blachy trapezowej. Posadzki utwardzone. Powierzchnia zabudowy: 686,9 m²; Powierzchnia użytkowa: 681,0 m²; Kubatura: 3434,5 m³. Instalacje: elektryczna (NN 400 V), sprężonego powietrza, ogrzewanie promienniki gazowe, wentylacja grawitacyjna, telefoniczna. Teren przyległy: częściowo utwardzony (plac magazynowy). W części trawniki i nasadzenia. Teren ogrodzony i oświetlony. 10

11 3) Ilość osób przebywająca na stałe w poszczególnych obiektach: NR OBIEKTU: PRACOWNICY KARPOL PRACOWNICY Agencji Pracy JOB 1 - administracja socjalne wielofunkcyjny hale produkcyjne SPIRO 3 - RAZEM: ) Sposób ochrony obiektów KARPOL sp. z o.o.: ochrona fizyczna przez pracownika firmy ochraniarskiej ASECURA SERVICE sp. z o.o. w Pile, monitoring terenu hali produkcyjnej oraz placu magazynowego. 5) UWAGI: Obiekty firmy KARPOL sp. z o.o. w Pile nie zostały wyposażone w instalację odgromową po przeprowadzonych pracach remontowych i modernizacjach. W książkach obiektów istnieją zapisy o wyposażeniu w taką instalację. 11

12 IV. Kwalifikacja pożarowa obiektu Zgodnie z 209, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) strefy pożarowe obiektów KARPOL sp. z o.o., ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII oraz z przeznaczeniem produkcyjno-magazynowym PM. ZL III - strefy pożarowe przeznaczone dla użyteczności publicznej, z wyjątkiem przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz zawierających pomieszczenie dla ponad 50 osób, nie będących jego stałymi użytkownikami; obejmuje także te strefy pożarowe, które nie są ogólnodostępne, ale mają przeznaczenie biurowe lub socjalne. PM pomieszczenia wykorzystywane do celów produkcyjnych lub magazynowych związanych z produkcją. NR OBIEKTU: KWALIFIKACJA KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ 1 - administracja ZL III D 2 - socjalne ZL III D 3 - wielofunkcyjny ZL III + PM D 4+5 hale produkcyjne PM D 6 SPIRO PM D Powyższe klasyfikacje powodują przypisanie odporności pożarowej budynków w klasie D, dla których określa się następującą odporność ogniową następujących elementów budynku : - główna konstrukcja nośna R 30, - konstrukcja dachu nie stawia się wymagań, - strop REI 30, - ściany zewnętrzne EI 30, - ściany wewnętrzne nie stawia się wymagań, - przekrycie dachu nie stawia się wymagań, gdzie : R nośność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z PN E szczelność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z PN I izolacyjność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z PN W budynku brak pomieszczeń, w których występowałoby zagrożenie wybuchem. Z uwagi na rodzaj znajdujących się materiałów w budynkach nie występuje zagrożenie wybuchem i nie zaliczymy też do żadnej strefy zagrożenia wybuchem. Ze względu na jedną kondygnację nadziemną, budynki należy zaliczyć do grupy wysokości BUDYNKI NISKIE (do 4 kondygnacji lub 12m wysokości od poziomu wejścia do budynku). 12

13 V. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania Możliwości powstania pożaru mogą wynikać z: 1. Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji urządzeń elektrycznych: - niewłaściwego wykonania, - braku bieżącej okresowej konserwacji, - stosowania prowizorycznej instalacji i urządzeń, - przeciążenia sieci zasilającej poprzez włączenie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu, - stosowanie niewłaściwych urządzeń zasilających, - stosowania urządzeń ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta, - nie zachowania wymaganych odległości urządzeń ogrzewczych oraz żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych. 2. Używania otwartego ognia: - palenia tytoniu w miejscach gdzie mogą znajdować się materiały palne, - zaprószenia ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się materiałów, np. papieros, zapałka, - wykorzystywania urządzeń z otwartym ogniem, urządzeń grzewczych które mogą powodować krzesanie iskier, przy jednoczesnym występowaniu w tych pomieszczeniach materiałów palnych, - prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo. 3. Niewłaściwego magazynowania cieczy łatwopalnych oraz rozlewania ich w miejscach do tego celu nieprzystosowanych. 4. Niewłaściwego wykonywania prac w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem środków łatwopalnych i stwarzających zagrożenie powstania mieszanin wybuchowych (np. przy jednoczesnym wykonywaniu prac spawalniczych i malarskich z wykorzystaniem substancji palnych). 5. Magazynowania substancji reagujących ze sobą egzotermicznie tzn. wydzielających ciepło. 6. Przechowywania ciał stałych w sąsiedztwie materiałów posiadających zdolność samonagrzewania się. 7. Celowego działania z zamiarem dokonania podpalenia. Oprócz w/w przyczyn zagrożenia mogą powstawać w wyniku różnych trudnych do przewidzenia sytuacji, a szczególnie w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych. Rozwój pożaru w obiekcie jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań techniczno budowlanych, które mogą sprzyjać lub ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się ognia, dymu i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, kondygnacjami, oraz budynkami. Na szybkość rozprzestrzeniania ognia mają wpływ: palne elementy konstrukcyjne, materiały wykończeniowe i wyposażenia wnętrz o dużym stopniu palności, systemy instalacji użytkowych: wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej, otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), nieszczelne przewody kominowe. 13

14 VI. Zapobieganie możliwości powstania pożaru W celu nie dopuszczenia do powstania pożaru na terenie obiektu wszyscy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa pożarowego. W obiektach i na terenie przylegającym do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, ułatwić jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych lub ewakuacji, a w szczególności: używanie otwartego ognia i palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi przez Prezesa, oznaczonymi napisami informacyjnymi, prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo niezgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII, spalanie śmieci i odpadów w miejscu umożliwiającym zapalenie się w pobliżu materiałów i obiektów, rozgrzewania za pomocą ognia otwartego smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 metrów od obiektu, mycia posadzek przy użyciu benzyny lub innych rozpuszczalników palnych oraz prania i czyszczenia odzieży roboczej w benzynie lub innym płynie łatwopalnym, składowania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 metra od urządzeń i instalacji których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 o C oraz kablowych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice itp.), wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu (wymagany minimalny dostęp o szerokości 1 m), ustawianie na klatkach schodowych, zejściach z suwnic jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację lub zastawiania tych dróg, samowolnego usuwania lub demolowania i niszczenia znaków ewakuacyjnych, ppoż., informacyjnych i ostrzegawczych, zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawianych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez producenta, stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od żarówki, przeciążanie instalacji elektroenergetycznych oraz eksploatowanie instalacji i urządzeń uszkodzonych, używanie lub przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo poza miejscami wyznaczonymi i w ilościach przekraczających dopuszczalne wielkości. 14

15 WYKAZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH STOSOWANYCH W ZAKŁADZIE (ŚRODKI CZYSTOŚCI): NAZWA ŚRODKA POSTAĆ ZAGROŻENIE POŻAROWE PULISVELT MOBILI aerozol F+ (R 12) środek do czyszczenia mebli i 300 ml SKRAJNIE powierzchni drewnianych ŁATWOPALNY CILLIT KAMIEŃ I RDZA PŁYN środek do usuwania kamienia i rdzy Detergent odtłuszczający w płynie do powierzchni twardych MEGLIO WC GEL OCEAN/FOREST żel wc usuwający kamień TYTAN płyn do mycia wc WC-PLUS KONCENTRAT żel do mycia urządzeń sanitarnych TOP GLASS GT preparat do mycia szyb, luster, pow. glazurowych i ekranów komputerowych SCHEUERMILCH mleczko czyszczące do emalii, ceramiki i pow. ze stali nierdzewnej UNI CLEAN preparat do odtłuszczania powierzchni i przedmiotów TopEFEKT CITRO preparat do mycia posadzek KRET płyn do udrażniania i dezynfekcji DOMESTOS preparat myjąco- dezynfekujący URINEX zapachowy środek bakteriobójczy i grzybobójczy do czyszczenia sanitariatów mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła temperatura zapłonu powyżej 100 C brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) UWAGI pojemnik pod ciśnieniem, nie użytkować w pobliżu źródła zapłonu

16 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU: 1. stosować należy odpowiednie środki gaśnicze dla materiałów zgromadzonych w najbliższym sąsiedztwie (rozpylony strumień wody, proszki gaśnicze), 2. niewłaściwe środki gaśnicze zwarty strumień wody powodujący niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania pożaru, 3. podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe/drażniące gazy zawierające tlenki węgla unikać wdychania produktów spalania, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, 4. stosować należy środki ochrony ogólnej typowe dla pożarów chemikalii (odpowiednie ubranie odporne na chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza). WYKAZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH STOSOWANYCH W ZAKŁADZIE (WYKORZYSTYWANE W PROCESACH PRODUKCYJNYCH): Lp. Nazwa środka Postać Stan magazyn. 1. Cynk+Aluminium Spray 2. Amasan (stal nierdzewna w areozolu) 3. Spaw Mix (preparat antyodpryskowy) 4. Benzyna bezołowiowa 95 Dzienne zużycie Zagrożenie pożarowe aerozol 60 szt. 2 szt. F+ (R12) SKRAJNIE ŁATWOPALNY aerozol 12 szt. 0,07 szt. F+ (R12) SKRAJNIE ŁATWOPALNY aerozol 12 szt. 0,1 szt. F+ (R12) SKRAJNIE ŁATWOPALNY ciecz 5 l 0,5 l F+ (R12) SKRAJNIE ŁATWOPALNY 5. Bonikol T-701 (klej) ciecz 66 kg 1 kg F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY 6. Zmywacz silikonu ciecz 120 l. 1 l. F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY 7. Rozcieńczalnik karbamidowy RF04 8. Klej Armaflex Adhesive 520 (klej do materiałów elastycznych, izolacyjnych firmy Armaflex) 9. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ciecz 10 l 0,1 l F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY ciecz 24 szt. 0,1 szt. F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY ciecz 220 l. 5 l. F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY 10. Denaturat ciecz 5 l 0,1 l F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY 11. UREKOR S podkład antykorozyjny ciecz 10 l 0,1 l (R10) ŁATWOPALNY UWAGI tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe zagrożenia od wyładowań statycznych tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe 16

17 12. Alkimal G (emalia alkidowa szybkoschnąca modyfikowana) 13. Mobil Clean Industrial (środek czyszczący) 14. WD-40 (preparat o właściwościach czyszczących, smarnych i zapobiegających korozji) 15. Epple 37 (materiał uszczelniający do izolacji różnorodnych) 16. Den Braven Fire Sealant 1200 C uszczelniacz żaroodporny 17. Evaporative Fluid 2002 rafinowy olej bazowy 18. Olej przekładniowy Venol GL-4 80W Olej hydrauliczny Venol L-HL-46 ciecz 240 l. 5,5 l. (R10) ŁATWOPALNY ciecz 61 l. nie używany ciecz (R10) ŁATWOPALNY (R10) ŁATWOPALNY kit lepki 135 szt. 2 szt. (R10) ŁATWOPALNY pasta 24 szt. PALNY ciecz 200 l. 0,5 l. PALNY ciecz ciecz PALNY PALNY tworzy mieszaniny wybuchowe 20. Olej napędowy ciecz PALNY tworzy mieszaniny wybuchowe 21. Codexs Profi-Line- Multi (środek czyszczącoodtłuszczający) ciecz 38 szt. (x 10 l) od potrzeb do 10 l na zmianę NIEPALNY 22. Poliuretanowa masa klejącouszczelniająca pasta 400 szt. (x 600 g) 310 szt. (x 720 g) 60 szt. 55 szt. NIEPALNY 23. Wodorotlenek sodu ciało 50 kg 6 kg NIEPALNY granulowany stałe 24. Top Acid A/N (TOP płyn 1000 kg 8 kg NIEPALNY kwas a/n) 25. Silikon półpłynna 300 szt. 2 szt. NIEPALNY wysokotemperaturowy pasta 26. Pelox RP pasywator ciecz 300 kg 18 kg NIEPALNY 27. Pelox SP bejca natryskowa żel 100 kg 2 kg NIEPALNY 28. Top Oxidator ciecz 1000 kg 3 kg NIEPALNY 29. Pelox FR-D środek ciecz 140 kg 6 kg NIEPALNY czyszczący kwaśny 30. Amasan płyn do ciecz 1 1 na rok NIEPALNY lutowania miękkiego 31. Wełna kamienna ciało 1200 m m 2 NIEPALNY stałe 32. Solar Flux (proszek do osłony grani przy stalach nierdzewnych) pyłproszek 5 szt. 1/miesiąc NIEPALNY 17

18 33. Klej PC 56 (szkło spenione) 34. Ardrox 970P23 (płyn do prześwietlania spoin) płyn BRAK KART CHARAKTERYSTYKI BRAK KART CHARAKTERYSTYKI 18

19 VII. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym określa Prezes KARPOL sp. z o.o. w Pile. Pod pojęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie prace prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie pożarem lub wybuchem. Do prac tych zaliczamy w szczególności: prace remontowo-budowlane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, gdzie występują materiały palne, prace z zastosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe np.: malowanie, lakierowanie, klejenie, wszelkie prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem, prace z ogniem otwartym, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.: spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, lutowanie, zgrzewanie i szlifowanie, podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów substancjami palnymi, konserwacja dachów z podgrzewaniem smoły i lepików itp. spalanie materiałów, rozpalanie ognisk, używanie materiałów pirotechnicznych, suszenie materiałów i substancji palnych, prace związane z materiałami niebezpiecznymi pod względem pożarowym (wymienione w tabeli oraz inne zastosowane zamienniki). Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, osoby nadzorujące przebieg tych prac oraz użytkownicy obiektu i pomieszczeń, gdzie prace są prowadzone. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym: Przed przystąpieniem do wykonywania w/w prac poszczególne pomieszczenia oraz budynek muszą być odpowiednio przygotowane. Przygotowanie to polega na: oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów lub zanieczyszczeń, usunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych, zabezpieczeniu przed działaniem rozprysków spawalniczych wszelkich urządzeń lub materiałów palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, poprzez osłonięcie ich np.: arkuszami blachy, kocami gaśniczymi lub innym materiałem izolacyjnym niepalnym, sprawdzeniu czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie w skutek przewodnictwa cieplnego lub rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych, dodatkowych zabezpieczeń, uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac, zabezpieczeniu przed rozpryskami lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia, 19

20 sprawdzeniu czy w miejscu planowania prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych, przygotowaniu w miejscu wykonywania prac między innymi: o napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp., o materiałów osłonowych izolacyjnych niezbędnych przy zabezpieczeniu toku prac, o niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężenia par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac, o podręcznego sprzętu gaśniczego w ilościach oraz asortymencie zależnym od wielkości występującego zagrożenia, o zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym z użyciem cieczy, gazów i pyłów mogące stworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad: w miejscu prac mogą znajdować się tylko niezbędne ilości w/w substancji z niewielkim zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości prac, zapas substancji powinien być przechowywany w niepalnych szczelnych opakowaniach, pozostawienie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione, po zakończeniu prac wszelkie pojemniki, naczynia należy szczelnie zamknąć oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, w pomieszczeniach należy zapewnić wymaganą wentylację, prace mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par, cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie powoduje podejrzenia powstania atmosfery wybuchowej. Pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (która bezpośrednio odpowiada za zespół pracowników). Powinna ona w szczególności: znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować ich przestrzeganie przez podległych pracowników, dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac zostały wykonane wszelkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk, przewidziane w protokole zabezpieczenia prac załącznik nr 2, sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastowe usunięcie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości, zezwolić na wykonywanie prac dopiero po uzyskaniu zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 3, wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo powstania pożaru do czasu usunięcia zaniedbań, brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub terenu po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Do obowiązku wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy w szczególności: sprawdzenie czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawnie i należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania i rozprzestrzenienia się pożaru, ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac wg załączników nr 2 i 3, znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, sprawdzenie przed przystąpieniem do prac czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju pracy, 20

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego Opracowana dla TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Data aktualizacji: 28.08. 2012 r. Bryg.w st. spocz. inż. Antoni Filapek.. Mgr inż.pawe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski Inwestuj w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wojciech Witkowski Zakres materiału Akty prawne Rodzaje systemów przeciwpożarowych Wymagania dotyczące obiektów Szkolenia z zakresu ppoż. Ewakuacja Kontrola

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI W ENERGETYCE CIEPLNEJ Spis treści Wstęp... 4 1. Podstawowe pojęcia... 6 2. Obowiązki osób odpowiadających za eksploatację urządzeń... 8 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo