INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla obiektów: KARPOL Spółka z o.o. mieszczących się: w Pile, przy Al. Wojska Polskiego 66 Opracował: Zatwierdził: Piła, czerwiec 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony p.poż. II. Zasady ogólne III. Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu IV. Kwalifikacja pożarowa obiektu V. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania się VI. Zapobieganie możliwości powstania pożaru VII. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym VIII. Zasady rozmieszczania i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego IX. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń p.poż. oraz gaśnic X. Zasady prowadzenia ewakuacji XI. Postępowanie i alarmowanie na wypadek pożaru XII. Instrukcja alarmowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie XIII. Instrukcja postępowania w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. XIV. Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi XV. Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony p.poż. XVI. Zakres odpowiedzialności za nieprzestrzegania przepisów p.poż. XVII. Zasady prowadzenia szkoleń pracowników w zakresie ochrony p.poż. XVIII. Kontrola stanu ochrony p.poż. XIX. Wykaz przepisów p.poż. i innych na których oparto powyższe opracowanie

3 ZARZĄDZENIE NR Verordnung Nr.... Prezesa KARPOL sp. z o.o. w Pile, Al. Wojska Polskiego 66 Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zarządza się, co następuje: Gem. 4 des Gesetzes vom 24. August 1991 über den Brandschutz und die Verordnung des Ministers für Inneres und Verwaltung vom 7. Juni 2010 über den Schutz von Gebäuden, andere Gebäude und Grundstücke, wird sie wie folgt bestellt: 1. Wprowadza się do ścisłego stosowania Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 1. Eingeführt in die strikte Anwendung der "Anleitung für den Brandschutz". 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania z instrukcją, złożenia oświadczeń z podpisami o zapoznaniu się z jej postanowieniami i przestrzegania postanowień w niej zawartych. 2. Verpflichtet alle Mitarbeiter, um die Anweisungen zu lesen, machen Aussagen mit den Unterschriften der mit den Regeln vertraut und im Einklang mit den darin enthaltenen Bestimmungen. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3. Diese Verordnung tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft. Piła, dn. 3

4 I. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przeciwpożarowej Ochrona przeciwpożarowa - realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Pożar - to niekontrolowany proces spalania, zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne. Inne miejscowe zagrożenia - to inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia - to zapewnienie nieruchomościom koniecznych warunków ochrony technicznej oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Działania ratownicze - to każda czynność podjęta w celu ratowania życia, zdrowia i mienia, a także likwidację źródła powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Bezpieczeństwo pożarowe - to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych systemów zabezpieczeń oraz prowadzenia działań zapobiegawczych. Kategoria zagrożenia ludzi to kwalifikacja budynku, jego części lub pomieszczenia ze względu na funkcję: ZL I budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. ZL II przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych, ZL III budynki użyteczności publicznej niezakwalifikowane do ZL I i ZL II, ZL IV budynki mieszkalne, ZL V budynki zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do ZL I i ZL II. Teren przyległy - to pas terenu wokół obiektu o szerokości równej minimalnej dopuszczalnej odległości od innych obiektów ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, określonej w przepisach techniczno budowlanych. Techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych - to urządzenia, sprzęt, instalacje lub rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Stałe urządzenia gaśnicze - to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego, wyposażone w układ przechowywania i podawania środka gaśniczego, uruchamiane automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Urządzenia do usuwania dymów lub gazów pożarowych - to urządzenie montowane w górnych częściach pomieszczeń, uruchamiane w przypadku nagromadzenia się gorących gazów i dymów pożarowych w celu ich odprowadzenia drogą wentylacji naturalnej lub wymuszonej. 4

5 Sprzęt i urządzenia ratownicze - to przedmioty, narzędzia, maszyny i urządzenia na stałe związane z budynkiem, obiektem lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Odporność ogniowa jest to zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu znormalizowanych warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących nośności ogniowej i/ lub izolacyjności ogniowej i/ lub szczelności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości. Klasa odporności pożarowej budynku jest to symbol, któremu przyporządkowano wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku. Stopień rozprzestrzeniania ognia jest to umowna klasyfikacja elementu budowli ze względu na zachowanie się badanej próbki w znormalizowanych warunkach. Strefa pożarowa jest to przestrzeń wydzielona w taki sposób, aby w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej przestrzeni. Oddzielenie przeciwpożarowe element konstrukcji budynku (ściana, strop) wydzielający strefę pożarową. Warunki ewakuacji - to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Dojście ewakuacyjne jest to droga od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku albo do drzwi klatki schodowej. Przejście ewakuacyjne nie wydzielona fizycznie droga, jaką należy przebyć, aby opuścić pomieszczenie. Materiały niebezpieczne pożarowo gazy palne, ciecze palne o temp. zapłonu poniżej 55 C, materiały samorzutnie zapalające się na powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały mające skłonność do samozapalenia i inne materiały jeśli powodują powstanie pożaru. Ciecz palna - to ciecz o temperaturze zapłonu do 100ºC. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem. Zagrożenie wybuchem możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia. Strefa zagrożenia wybuchem przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Prezes właściciel, zarządca obiektów KARPOL sp. z o.o. w Pile (lub osoba wyznaczona pod nieobecność, np. Prokurent, kierownik lub inna wskazana osoba). 5

6 II. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 178, poz ) Prezes jest zobowiązany zapewnić wymagania ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności : przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt oraz otaczający teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie oraz na otaczającym terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynek, obiekt i otaczający teren do prowadzenia akcji ratowniczych, ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), Prezes ma obowiązek wprowadzić w życie instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu KARPOL sp. z o.o. Instrukcja ta powinna określać : 1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem; 2) sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 4) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 5) sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi; 6) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Wszyscy pracownicy, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją i przestrzegania jej ustaleń. Postanowienia instrukcji obowiązują również wszystkich korzystających z obiektu, prowadzących na jego terenie działalność gospodarczą oraz wykonujących jakiekolwiek prace w danym obiekcie. Prezes KARPOL sp. z o.o., osoba przez niego wyznaczona oraz osoby na stanowiskach kierowniczych mają prawo i obowiązek kontrolować przestrzeganie ustaleń zawartych w instrukcji. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektów, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami, powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia powyższych działań, nie później niż 1 tydzień przed ich przeprowadzeniem. 6

7 SCEMAT ORGANIZACYJNY ZAKŁADU: 7

8 III. Charakterystyka pożarowo techniczna obiektu 1) Nazwa obiektu i lokalizacja: Obiekty KARPOL sp. z o.o. zlokalizowane są przy ulicy Al. Wojska Polskiego 66. Przedmiotem opracowania jest określenie wymogów bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków budowlanych i instalacyjnych, jakie muszą być spełnione na terenie firmy KARPOL sp. z o.o. w Pile. W analizie przedstawiono stan faktyczny oraz wymagania wg obecnie obowiązujących przepisów. Zakres opracowania obejmuje analizę najważniejszych czynników mających wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego. Materiały, które zostały wykorzystane w opracowaniu: Książki obiektów budowlanych, Karty charakterystyki środków chemicznych stosowanych w procesie produkcji, wykazane przez firmę KARPOL sp. z o.o., Wizja lokalna obiektów i terenu, Wyjaśnienia i informacje kierownictwa zakładu. Spółka KARPOL została założona w 1994 roku. Do głównych zadań Firmy należy produkcja i dostawa kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, kwasoodpornej i czarnej. Aktualnie Firma zatrudnia przy bezpośredniej produkcji ok. 200 pracowników, którzy pracują w systemie dwuzmianowym. Taki system, jak również ciągle modernizowane wyposażenie techniczne, gwarantują zachowanie nienagannej jakości produktów oraz krótkich terminów realizacji zamówień. 2) Charakterystyka obiektów (zgodnie z załącznikiem nr 7): a) OBIEKT NR 1 A (budynek mieszkalno-biurowy) i B (budynek biurowy): Budynek mieszkalno-biurowy. Część mieszkalna piętrowa z podpiwniczeniem. Konstrukcja dachowa drewniana z pokryciem papą. Na parterze znajdują się pomieszczenia administracji i zarządu (sekretariat i dyrekcja). Ściany technologia tradycyjna - murowana. Pozostała część parterowa, murowana, bez podpiwniczenia. Konstrukcja dachowa drewniana kratownice deskowe ocieplone z podbitką z płyty kartonowo-gipsowej oraz pokryciem (papa na deskowaniu lub płyta wielowarstwowa). Opierzenia z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa typowa. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowowapienne. Posadzki zróżnicowane: cementowe, terakota, wykładziny. Powierzchnia zabudowy: A 125,3 m² + B 483,5 m² = 608,8 m²; Powierzchnia użytkowa: 84,0 m² + 371,3 m² = 455,3 m²; Kubatura: 764,7 m³ + 778,4 m³ = 1543,1 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230/400 V), wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłej wody, ogrzewanie elektryczne, wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja, telefoniczna. Teren przyległy: częściowo utwardzony. 8

9 b) OBIEKT NR 2 (budynek socjalny): Przeznaczenie na szatnie i sanitariaty. Budynek murowany (technologia tradycyjna) parterowy z częściowym podpiwniczeniem (kotłownia). Konstrukcja dachowa drewniana kratownice deskowe z podbitką oraz ociepleniem. Pokrycie z desek i papy. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne malowane. Opierzenia z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa typowa (drewniana). Powierzchnia zabudowy: 232,8 m²; Powierzchnia użytkowa: 225,2 m²; Kubatura: 913,8 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230 V), wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłej wody, centralne ogrzewanie gazowe, wentylacja naturalna grawitacyjna, Teren przyległy: częściowo utwardzony (dojścia piesze oraz droga przejazdowa). W części trawniki i nasadzenia. Teren częściowo ogrodzony i oświetlony. c) OBIEKT NR 3 (budynek wielofunkcyjny): Przeznaczenie na szatnie i sanitariaty, warsztat mechaniczny, pom. biurowe, pom. techniczne oraz trawialnia. Budynek murowany (technologia tradycyjna) parterowy bez podpiwniczenia. Konstrukcja dachowa drewniana kratownice z bali. Pokrycie dachu z desek i blachy trapezowej. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowowapienne malowane. Opierzenia z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i drzwiowa typowa (drewniana i plastikowa). Bramy zewnętrzne metalowe. Powierzchnia zabudowy: 736,7 m²; Powierzchnia użytkowa: 669,9 m²; Kubatura: 2578,5 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230/400 V), wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłej wody, centralne ogrzewanie gazowe, wentylacja naturalna grawitacyjna, Teren przyległy: częściowo utwardzony (dojścia piesze oraz droga przejazdowa). W części trawniki i nasadzenia. Teren częściowo ogrodzony i oświetlony. d) OBIEKT NR 4 (hala produkcyjna): Główna hala produkcyjna, 2-nawowa o wym. osiowych 24,0 x 10,0 m, konstrukcji stalowej. Ramy nośne o profilu zamkniętym trapezowe. Słupy pod suwnice kratowe z profili stalowych walcowanych. Stopy fundamentowe żelbetowe. Podmurówki ławy podokienne żelbetowe o wys. 1,2 m. Konstrukcja dachowa stalowa z pokryciem z blachy warstwowej - ocieplona. Świetliki dachowe konstrukcja stalowa oszklona poliwęglanem. Ściany boczne o konstrukcji szkieletowej ryglowej z płyty warstwowej, szklenie szkłem okiennym. Posadzki cementowe na podkładzie gruzowym. Kontenery wewnętrzne biurowe, socjalne z płyty warstwowej. Sanitariaty, rozdzielnia elektryczna - murowane. Powierzchnia zabudowy: 5187,3 m²; Powierzchnia użytkowa: 4948,4 m²; Kubatura: 51146,4 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230/400 V), 9

10 wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłej wody - elektryczna, kanalizacja deszczowa do zbiornika, ogrzewanie promienniki gazowe, wentylacja naturalna grawitacyjna oraz mechaniczna w wyciągiem dymów i pyłów spawalniczych oraz nawietrzaki dachowe, sprężonego powietrza, telefoniczna, gazowa, monitoring. Teren przyległy: częściowo utwardzony (dojścia piesze oraz droga przejazdowa), a także plac składowy. W części trawniki i nasadzenia. Teren ogrodzony i oświetlony. e) OBIEKT NR 5 (hala nr 3 z wiatą): Hala produkcyjna połączona z halą główną. Konstrukcja stalowa, szkieletowa, ramowa z blachownic spawanych, łączenia na śruby M-20 o rozstawie 12 m. Fundamenty żelbetowe, stopowe B-20. Ściany system KS 1000 SF firmy Kingsap typ Wave, ocieplone pianką poliuretanową grub. 6 cm. Konstrukcja dachu blacha trapezowa TR 60 na płatwiach stalowych kratowych o rozstawie 3,0 m i długości 12,0 m. Posadzka betonowa B-20 zbrojona, zatarta na gładko. Stolarka okna aluminiowe, drzwi i bramy typu segmentowego. Opierzenie stalowe malowane proszkowo. Powierzchnia zabudowy: HALA: 2200,9 m²; WIATA: 606,0 m²; Powierzchnia użytkowa: 2164,0 m²; 606,0 m², Kubatura: 16933,4 m³; 4600,1 m³. Instalacje: elektryczna (NN 230/400 V), ogrzewanie promiennikowe gazowe, wentylacja naturalna grawitacyjna przez nawietrzniki z regulacją przepływu przez wywietrzniki dachowe. Teren przyległy: częściowo utwardzony (dojścia piesze oraz droga przejazdowa). W części trawniki i nasadzenia. Teren ogrodzony i oświetlony. f) OBIEKT NR 6 (wiata SPIRO ): Wiata składa się z 4 segmentów. Segment środkowy obudowany płytą obornicką. Konstrukcja szkieletowa metalowa. Dach kratownice łukowe z pokryciem z blachy trapezowej. Posadzki utwardzone. Powierzchnia zabudowy: 686,9 m²; Powierzchnia użytkowa: 681,0 m²; Kubatura: 3434,5 m³. Instalacje: elektryczna (NN 400 V), sprężonego powietrza, ogrzewanie promienniki gazowe, wentylacja grawitacyjna, telefoniczna. Teren przyległy: częściowo utwardzony (plac magazynowy). W części trawniki i nasadzenia. Teren ogrodzony i oświetlony. 10

11 3) Ilość osób przebywająca na stałe w poszczególnych obiektach: NR OBIEKTU: PRACOWNICY KARPOL PRACOWNICY Agencji Pracy JOB 1 - administracja socjalne wielofunkcyjny hale produkcyjne SPIRO 3 - RAZEM: ) Sposób ochrony obiektów KARPOL sp. z o.o.: ochrona fizyczna przez pracownika firmy ochraniarskiej ASECURA SERVICE sp. z o.o. w Pile, monitoring terenu hali produkcyjnej oraz placu magazynowego. 5) UWAGI: Obiekty firmy KARPOL sp. z o.o. w Pile nie zostały wyposażone w instalację odgromową po przeprowadzonych pracach remontowych i modernizacjach. W książkach obiektów istnieją zapisy o wyposażeniu w taką instalację. 11

12 IV. Kwalifikacja pożarowa obiektu Zgodnie z 209, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) strefy pożarowe obiektów KARPOL sp. z o.o., ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII oraz z przeznaczeniem produkcyjno-magazynowym PM. ZL III - strefy pożarowe przeznaczone dla użyteczności publicznej, z wyjątkiem przeznaczonych przede wszystkim dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się oraz zawierających pomieszczenie dla ponad 50 osób, nie będących jego stałymi użytkownikami; obejmuje także te strefy pożarowe, które nie są ogólnodostępne, ale mają przeznaczenie biurowe lub socjalne. PM pomieszczenia wykorzystywane do celów produkcyjnych lub magazynowych związanych z produkcją. NR OBIEKTU: KWALIFIKACJA KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ 1 - administracja ZL III D 2 - socjalne ZL III D 3 - wielofunkcyjny ZL III + PM D 4+5 hale produkcyjne PM D 6 SPIRO PM D Powyższe klasyfikacje powodują przypisanie odporności pożarowej budynków w klasie D, dla których określa się następującą odporność ogniową następujących elementów budynku : - główna konstrukcja nośna R 30, - konstrukcja dachu nie stawia się wymagań, - strop REI 30, - ściany zewnętrzne EI 30, - ściany wewnętrzne nie stawia się wymagań, - przekrycie dachu nie stawia się wymagań, gdzie : R nośność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z PN E szczelność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z PN I izolacyjność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z PN W budynku brak pomieszczeń, w których występowałoby zagrożenie wybuchem. Z uwagi na rodzaj znajdujących się materiałów w budynkach nie występuje zagrożenie wybuchem i nie zaliczymy też do żadnej strefy zagrożenia wybuchem. Ze względu na jedną kondygnację nadziemną, budynki należy zaliczyć do grupy wysokości BUDYNKI NISKIE (do 4 kondygnacji lub 12m wysokości od poziomu wejścia do budynku). 12

13 V. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania Możliwości powstania pożaru mogą wynikać z: 1. Wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji urządzeń elektrycznych: - niewłaściwego wykonania, - braku bieżącej okresowej konserwacji, - stosowania prowizorycznej instalacji i urządzeń, - przeciążenia sieci zasilającej poprzez włączenie dużej ilości odbiorników energii do jednego obwodu, - stosowanie niewłaściwych urządzeń zasilających, - stosowania urządzeń ogrzewczych niezgodnie z zaleceniami producenta, - nie zachowania wymaganych odległości urządzeń ogrzewczych oraz żarowych punktów świetlnych od materiałów palnych. 2. Używania otwartego ognia: - palenia tytoniu w miejscach gdzie mogą znajdować się materiały palne, - zaprószenia ognia spowodowanego pozostawieniem żarzących się materiałów, np. papieros, zapałka, - wykorzystywania urządzeń z otwartym ogniem, urządzeń grzewczych które mogą powodować krzesanie iskier, przy jednoczesnym występowaniu w tych pomieszczeniach materiałów palnych, - prowadzenia prac remontowo-budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo. 3. Niewłaściwego magazynowania cieczy łatwopalnych oraz rozlewania ich w miejscach do tego celu nieprzystosowanych. 4. Niewłaściwego wykonywania prac w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem środków łatwopalnych i stwarzających zagrożenie powstania mieszanin wybuchowych (np. przy jednoczesnym wykonywaniu prac spawalniczych i malarskich z wykorzystaniem substancji palnych). 5. Magazynowania substancji reagujących ze sobą egzotermicznie tzn. wydzielających ciepło. 6. Przechowywania ciał stałych w sąsiedztwie materiałów posiadających zdolność samonagrzewania się. 7. Celowego działania z zamiarem dokonania podpalenia. Oprócz w/w przyczyn zagrożenia mogą powstawać w wyniku różnych trudnych do przewidzenia sytuacji, a szczególnie w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych. Rozwój pożaru w obiekcie jest uzależniony od zastosowanych rozwiązań techniczno budowlanych, które mogą sprzyjać lub ograniczać możliwość rozprzestrzeniania się ognia, dymu i gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, kondygnacjami, oraz budynkami. Na szybkość rozprzestrzeniania ognia mają wpływ: palne elementy konstrukcyjne, materiały wykończeniowe i wyposażenia wnętrz o dużym stopniu palności, systemy instalacji użytkowych: wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej, otwarte drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), nieszczelne przewody kominowe. 13

14 VI. Zapobieganie możliwości powstania pożaru W celu nie dopuszczenia do powstania pożaru na terenie obiektu wszyscy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa pożarowego. W obiektach i na terenie przylegającym do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, ułatwić jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych lub ewakuacji, a w szczególności: używanie otwartego ognia i palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi przez Prezesa, oznaczonymi napisami informacyjnymi, prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo niezgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII, spalanie śmieci i odpadów w miejscu umożliwiającym zapalenie się w pobliżu materiałów i obiektów, rozgrzewania za pomocą ognia otwartego smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 metrów od obiektu, mycia posadzek przy użyciu benzyny lub innych rozpuszczalników palnych oraz prania i czyszczenia odzieży roboczej w benzynie lub innym płynie łatwopalnym, składowania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 metra od urządzeń i instalacji których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 o C oraz kablowych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kv, przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń przeciwpożarowych (gaśnice itp.), wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu (wymagany minimalny dostęp o szerokości 1 m), ustawianie na klatkach schodowych, zejściach z suwnic jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację lub zastawiania tych dróg, samowolnego usuwania lub demolowania i niszczenia znaków ewakuacyjnych, ppoż., informacyjnych i ostrzegawczych, zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie, użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawianych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez producenta, stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 5 cm od żarówki, przeciążanie instalacji elektroenergetycznych oraz eksploatowanie instalacji i urządzeń uszkodzonych, używanie lub przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo poza miejscami wyznaczonymi i w ilościach przekraczających dopuszczalne wielkości. 14

15 WYKAZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH STOSOWANYCH W ZAKŁADZIE (ŚRODKI CZYSTOŚCI): NAZWA ŚRODKA POSTAĆ ZAGROŻENIE POŻAROWE PULISVELT MOBILI aerozol F+ (R 12) środek do czyszczenia mebli i 300 ml SKRAJNIE powierzchni drewnianych ŁATWOPALNY CILLIT KAMIEŃ I RDZA PŁYN środek do usuwania kamienia i rdzy Detergent odtłuszczający w płynie do powierzchni twardych MEGLIO WC GEL OCEAN/FOREST żel wc usuwający kamień TYTAN płyn do mycia wc WC-PLUS KONCENTRAT żel do mycia urządzeń sanitarnych TOP GLASS GT preparat do mycia szyb, luster, pow. glazurowych i ekranów komputerowych SCHEUERMILCH mleczko czyszczące do emalii, ceramiki i pow. ze stali nierdzewnej UNI CLEAN preparat do odtłuszczania powierzchni i przedmiotów TopEFEKT CITRO preparat do mycia posadzek KRET płyn do udrażniania i dezynfekcji DOMESTOS preparat myjąco- dezynfekujący URINEX zapachowy środek bakteriobójczy i grzybobójczy do czyszczenia sanitariatów mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła mieszanina ciekła temperatura zapłonu powyżej 100 C brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) brak (niepalna) UWAGI pojemnik pod ciśnieniem, nie użytkować w pobliżu źródła zapłonu

16 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU: 1. stosować należy odpowiednie środki gaśnicze dla materiałów zgromadzonych w najbliższym sąsiedztwie (rozpylony strumień wody, proszki gaśnicze), 2. niewłaściwe środki gaśnicze zwarty strumień wody powodujący niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania pożaru, 3. podczas spalania mogą tworzyć się szkodliwe/drażniące gazy zawierające tlenki węgla unikać wdychania produktów spalania, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, 4. stosować należy środki ochrony ogólnej typowe dla pożarów chemikalii (odpowiednie ubranie odporne na chemikalia oraz aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza). WYKAZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH STOSOWANYCH W ZAKŁADZIE (WYKORZYSTYWANE W PROCESACH PRODUKCYJNYCH): Lp. Nazwa środka Postać Stan magazyn. 1. Cynk+Aluminium Spray 2. Amasan (stal nierdzewna w areozolu) 3. Spaw Mix (preparat antyodpryskowy) 4. Benzyna bezołowiowa 95 Dzienne zużycie Zagrożenie pożarowe aerozol 60 szt. 2 szt. F+ (R12) SKRAJNIE ŁATWOPALNY aerozol 12 szt. 0,07 szt. F+ (R12) SKRAJNIE ŁATWOPALNY aerozol 12 szt. 0,1 szt. F+ (R12) SKRAJNIE ŁATWOPALNY ciecz 5 l 0,5 l F+ (R12) SKRAJNIE ŁATWOPALNY 5. Bonikol T-701 (klej) ciecz 66 kg 1 kg F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY 6. Zmywacz silikonu ciecz 120 l. 1 l. F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY 7. Rozcieńczalnik karbamidowy RF04 8. Klej Armaflex Adhesive 520 (klej do materiałów elastycznych, izolacyjnych firmy Armaflex) 9. Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ciecz 10 l 0,1 l F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY ciecz 24 szt. 0,1 szt. F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY ciecz 220 l. 5 l. F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY 10. Denaturat ciecz 5 l 0,1 l F (R11) WYSOCE ŁATWOPALNY 11. UREKOR S podkład antykorozyjny ciecz 10 l 0,1 l (R10) ŁATWOPALNY UWAGI tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe zagrożenia od wyładowań statycznych tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe tworzy mieszaniny wybuchowe 16

17 12. Alkimal G (emalia alkidowa szybkoschnąca modyfikowana) 13. Mobil Clean Industrial (środek czyszczący) 14. WD-40 (preparat o właściwościach czyszczących, smarnych i zapobiegających korozji) 15. Epple 37 (materiał uszczelniający do izolacji różnorodnych) 16. Den Braven Fire Sealant 1200 C uszczelniacz żaroodporny 17. Evaporative Fluid 2002 rafinowy olej bazowy 18. Olej przekładniowy Venol GL-4 80W Olej hydrauliczny Venol L-HL-46 ciecz 240 l. 5,5 l. (R10) ŁATWOPALNY ciecz 61 l. nie używany ciecz (R10) ŁATWOPALNY (R10) ŁATWOPALNY kit lepki 135 szt. 2 szt. (R10) ŁATWOPALNY pasta 24 szt. PALNY ciecz 200 l. 0,5 l. PALNY ciecz ciecz PALNY PALNY tworzy mieszaniny wybuchowe 20. Olej napędowy ciecz PALNY tworzy mieszaniny wybuchowe 21. Codexs Profi-Line- Multi (środek czyszczącoodtłuszczający) ciecz 38 szt. (x 10 l) od potrzeb do 10 l na zmianę NIEPALNY 22. Poliuretanowa masa klejącouszczelniająca pasta 400 szt. (x 600 g) 310 szt. (x 720 g) 60 szt. 55 szt. NIEPALNY 23. Wodorotlenek sodu ciało 50 kg 6 kg NIEPALNY granulowany stałe 24. Top Acid A/N (TOP płyn 1000 kg 8 kg NIEPALNY kwas a/n) 25. Silikon półpłynna 300 szt. 2 szt. NIEPALNY wysokotemperaturowy pasta 26. Pelox RP pasywator ciecz 300 kg 18 kg NIEPALNY 27. Pelox SP bejca natryskowa żel 100 kg 2 kg NIEPALNY 28. Top Oxidator ciecz 1000 kg 3 kg NIEPALNY 29. Pelox FR-D środek ciecz 140 kg 6 kg NIEPALNY czyszczący kwaśny 30. Amasan płyn do ciecz 1 1 na rok NIEPALNY lutowania miękkiego 31. Wełna kamienna ciało 1200 m m 2 NIEPALNY stałe 32. Solar Flux (proszek do osłony grani przy stalach nierdzewnych) pyłproszek 5 szt. 1/miesiąc NIEPALNY 17

18 33. Klej PC 56 (szkło spenione) 34. Ardrox 970P23 (płyn do prześwietlania spoin) płyn BRAK KART CHARAKTERYSTYKI BRAK KART CHARAKTERYSTYKI 18

19 VII. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym określa Prezes KARPOL sp. z o.o. w Pile. Pod pojęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy rozumieć wszelkie prace prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie pożarem lub wybuchem. Do prac tych zaliczamy w szczególności: prace remontowo-budowlane z użyciem ognia otwartego prowadzone wewnątrz obiektu, na przyległym do niego terenie, gdzie występują materiały palne, prace z zastosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych, przy których mogą powstawać mieszaniny wybuchowe np.: malowanie, lakierowanie, klejenie, wszelkie prace prowadzone w strefach zagrożonych wybuchem, prace z ogniem otwartym, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.: spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, lutowanie, zgrzewanie i szlifowanie, podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów substancjami palnymi, konserwacja dachów z podgrzewaniem smoły i lepików itp. spalanie materiałów, rozpalanie ognisk, używanie materiałów pirotechnicznych, suszenie materiałów i substancji palnych, prace związane z materiałami niebezpiecznymi pod względem pożarowym (wymienione w tabeli oraz inne zastosowane zamienniki). Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, osoby nadzorujące przebieg tych prac oraz użytkownicy obiektu i pomieszczeń, gdzie prace są prowadzone. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym: Przed przystąpieniem do wykonywania w/w prac poszczególne pomieszczenia oraz budynek muszą być odpowiednio przygotowane. Przygotowanie to polega na: oczyszczeniu pomieszczeń lub miejsc gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów lub zanieczyszczeń, usunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych, zabezpieczeniu przed działaniem rozprysków spawalniczych wszelkich urządzeń lub materiałów palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, poprzez osłonięcie ich np.: arkuszami blachy, kocami gaśniczymi lub innym materiałem izolacyjnym niepalnym, sprawdzeniu czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie w skutek przewodnictwa cieplnego lub rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych, dodatkowych zabezpieczeń, uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac, zabezpieczeniu przed rozpryskami lub uszkodzeniami mechanicznymi kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile znajdują się w zasięgu zagrożenia, 19

20 sprawdzeniu czy w miejscu planowania prac nie prowadzono tego dnia prac malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych, przygotowaniu w miejscu wykonywania prac między innymi: o napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp., o materiałów osłonowych izolacyjnych niezbędnych przy zabezpieczeniu toku prac, o niezbędnego sprzętu pomiarowego np. do pomiaru stężenia par i gazów palnych w rejonie prowadzenia prac, o podręcznego sprzętu gaśniczego w ilościach oraz asortymencie zależnym od wielkości występującego zagrożenia, o zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym z użyciem cieczy, gazów i pyłów mogące stworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad: w miejscu prac mogą znajdować się tylko niezbędne ilości w/w substancji z niewielkim zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości prac, zapas substancji powinien być przechowywany w niepalnych szczelnych opakowaniach, pozostawienie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione, po zakończeniu prac wszelkie pojemniki, naczynia należy szczelnie zamknąć oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, w pomieszczeniach należy zapewnić wymaganą wentylację, prace mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par, cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie powoduje podejrzenia powstania atmosfery wybuchowej. Pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (która bezpośrednio odpowiada za zespół pracowników). Powinna ona w szczególności: znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować ich przestrzeganie przez podległych pracowników, dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac zostały wykonane wszelkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu lub stanowisk, przewidziane w protokole zabezpieczenia prac załącznik nr 2, sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastowe usunięcie stwierdzonych niedociągnięć i nieprawidłowości, zezwolić na wykonywanie prac dopiero po uzyskaniu zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 3, wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzającej niebezpieczeństwo powstania pożaru do czasu usunięcia zaniedbań, brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub terenu po zakończeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Do obowiązku wykonawcy prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy w szczególności: sprawdzenie czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawnie i należycie zabezpieczone przed możliwością zainicjowania i rozprzestrzenienia się pożaru, ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac wg załączników nr 2 i 3, znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru, sprawdzenie przed przystąpieniem do prac czy zostały wykonane wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju pracy, 20

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo. ODPIS I. Cel i zakres obowiązywania instrukcji. 1. Instrukcja ma na celu określenie obowiązków pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie..

KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. KSIĄŻKA KONTROLI PRAC SPAWALICZYCH na obiekcie.. # Nazwa budynku i pomieszczenia Data i godzina rozpoczęcia prac Imiona i nazwiska spawaczy Imię i nazwisko kontrolującego Godzina przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB INSTRUKCJA Strona 1 z 6 RB Strona Numer wyd. Data Zmiana 1-6 1 15-04-11 Dostosowanie do zmian organizacyjnych GL S.A., zmiana szablonu dokumentu, zmiana definicji p. 4. Strona 2 z 6 RB 1. CEL Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 328/29/11/2013/N/Biała Podlaska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa podmiotu: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. Adres siedziby: 21-500

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SPIS TREŚCI strona 1. Przedmowa Noty autorskie Indeks

Spis treści. SPIS TREŚCI strona 1. Przedmowa Noty autorskie Indeks SPIS TREŚCI strona 1 Spis treści Przedmowa Noty autorskie Indeks 04 1 Warunki techniczne wykonania budynków 1/1 Zgodność rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH Andrzej Zalewski Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu 1 Przyczyny pożarów Przyczyny pożarów: bałagan, materiały łatwopalne

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej

BHP ochrona przeciwpożarowa. M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej BHP ochrona przeciwpożarowa M@я3k Pųð kø Urządzenia Techniki Komputerowej Definicja spalania Złożony fizykochemiczny proces wzajemnego oddziaływania materiału palnego (paliwa) i tlenu (utleniacza). Procesowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ 33/2014/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 124/22/03/2012/NO/Kędzierzyn - Koźle INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW Załącznik nr 20 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/2015/M+OC/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**

LISTA KONTROLNA. Część II - Ochrona Przeciwpożarowa. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie** LISTA KONTROLNA Część II - Ochrona Przeciwpożarowa Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Obiekty i urządzenia przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA DLA JEDNOSTKEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH GMINIE KORFANTÓW Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych Znak sprawy 7/205/M+OC/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa

Ochrona KOMPLEX. przeciwpożarowa Ochrona KOMPLEX przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa I. Zagrożenie pożarowe to zespół czynników wpływających na powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru a przez to na bezpieczeństwo życia ludzi. II.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY DYREKTO*/ SZKOŁY DYREKTOR SZKOŁY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU SZKOŁY Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytko wie Dużym Opracowała Adamek Kazimiera 1. ZASADY OGÓLNE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Spis treści:

Zakłady Chemiczne Police SA. Spis treści: Strona / stron 1 / 10 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Postanowienia wstępne...3 5.2 Postanowienia organizacyjne...3 5.3 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p. zm.)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 13 do SIWZ 4/ PN /15 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku Adres siedziby: ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk Adresy innych lokalizacji objętych

Bardziej szczegółowo

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r.

NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. NIE DLA CZADU KAMPANIA SPOŁECZNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLEŚNICY 8 październik 2014 r. KAMPANIA ROZPOCZĘTA W 2010 ROKU - W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz

mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz mł. bryg. Paweł Dyba KW PSP Kraków WOSz Swobodny rozwój pożaru Zasady wyposażenia obiektów w gaśnice Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja BHP dla wykonawców zewnętrznych

Instrukcja BHP dla wykonawców zewnętrznych Instrukcja BHP dla wykonawców zewnętrznych Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Łódź, październik 2011r. 1/25 I Wstęp. Zakres stosowania 1. Instrukcja dotyczy Wykonawców, dostawców usług i materiałów oraz

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Zagrożenia pożarowe

Temat: Zagrożenia pożarowe MODUŁ IV LEKCJA 1 Temat: Zagrożenia pożarowe Formy realizacji: ścieżka edukacyjna, lekcja techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna) w klasie pierwszej. Cele szczegółowe lekcji: uświadomienie zagrożeń pożarowych,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. Zaistnienie pożaru, czyli niekontrolowanego spalania materiałów powoduje szczególny rodzaj zagrożenia, związany z bezpieczeństwem ludzi, mogący spowodować zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

5. W którym roku harcerskie drużyny pożarnicze przekształcono w harcerskie oddziały pożarne? a) w 1916 roku b) w 1936 roku c) w 1956 roku

5. W którym roku harcerskie drużyny pożarnicze przekształcono w harcerskie oddziały pożarne? a) w 1916 roku b) w 1936 roku c) w 1956 roku Pytania z testu pisemnego dla grupy II (gimnazjum). OTWP 2011 - eliminacje gminne w Rudnej. 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze

Bardziej szczegółowo