SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ ul. Zamoyskiego Janów Lubelski ZESPÓŁ SZKÓŁ ul. Zamoyskiego Janów Lubelski BRANŻA: Sanitarna DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2013 r. Nazwisko i imię projektantów: Pieczątka i podpis: Egz. nr 1 Nr upr. Specjalność Zdzisław Bobruk 64/Tgb/79 Instalacje Sanitarne mgr inż. Piotr Bobruk LUB/0004/PWOS/05 Instalacje i sieci sanitarne 1

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD. KAN. i C.W.U., ORAZ WENTYLACJI SPIS TREŚCI l. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Słownik główny: Roboty sanitarne Hydraulika i roboty sanitarne Instalowanie centralnego ogrzewania Instalowanie kotłów Prace dotyczące wykonania izolacji termicznej Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych 2

3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej i wentylacji pomieszczenia gastronomicznego budynku. Przedmiotem robót budowlano-instalacyjnych obiekcie. jest wykonanie instalacji wewnętrznych w W zakres tych robót wchodzą: demontaż i montaż urządzeń, demontaż i montaż rurociągów, demontaż i montaż armatury odcinającej, regulującej i zabezpieczającej, montaż izolacji termicznej, wykonanie prób i pomiarów 1.2. Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem robót przewidzianych w dokumentacji projektowej Ogólne wymaganie robót Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów robót wchodzących w zakres wykonania robót wymienionych w pkt Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo Budowlane". Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Dokumentacja projektowa Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy będzie zawierać następujące informacje: 1 Harmonogram i kolejność prac 2 Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru 3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania. 4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 3

4 1.5. Zgodność z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w,,ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważne za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego normatywnie przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość robot, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych do zakończenia robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 4

5 1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401) i innych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. W przypadku powoływania się na normy, będą to normy najnowszych zharmonizowanych z normami europejskimi. 2. MATERIAŁY 2.1. Stosowane materiały Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty lub Aprobaty. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane Ogólne wymagania techniczne i jakościowe użytych materiałów instalacyjnych: - Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, - Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, 2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia 4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 5

6 - Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. - Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST Urządzenia Urządzenia do instalacji wg wykazów Dokumentacji Technicznej Rurociągi Należy zastosować rury wg dokumentacji projektowej. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami Armatura odcinająca, regulująca i zabezpieczająca Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do Dokumentacji Projektowej Układ odprowadzania spalin Brak 2.6. Izolacja termiczna Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin i kształtek z pianki poliuretanowej o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej Automatyka i sterowanie Brak 2.8. Wentylacja nawiewno-wywiewna Do wykonania instalacji nawiewne-wywiewnej w pomieszczeniu pracowni należy stosować istniejące kanały grawitacyjne oraz nowoprojektowane przewody 6

7 3. SPRZĘT Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne technicznie, nie powodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia obsługujących. Należy używać narzędzi i sprzętu który zapewni odpowiednią jakość wykonanych robót. Przy wykonywaniu prac montażowych stosować narzędzia zalecane przez producentów materiałów i urządzeń oraz zgodnych z technologią wykonania np. zgrzewarki do zgrzewania polifuzyjnego, prasy elektryczne, giętarki. Sprzęt i maszyny muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru i inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki prawidłowego transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich wymaganej jakości Urządzenia Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie kotłów, podgrzewaczy oraz grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety z elementami kotłów, grzejnikami oraz podgrzewaczami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie. Pozostałe drobnowymiarowe urządzenia dopuszcza się transportować luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, że zabezpieczone zostaną na środkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem Rury Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia Armatura Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkodzeniami. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 7

8 Armatura specjalna, taka jak zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, pompy, armatura sterująca, urządzenia automatyki, pompy itp. powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta Izolacja termiczna Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w normach przedmiotowych. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w specyfikacji nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane instalację i montaż urządzeń. Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Roboty ziemne Wykonawca wykona zgodnie z PN-B :1999 Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z RMPiPMB z dnia r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97), oraz zgodnie ze standardami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych t. II Instalacje sanitarne i przemysłowe i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. Należy także zwracać uwagę na zalecenia producentów materiałów przy ich montowaniu. Montażysta powinien posiadać certyfikat upoważniający do wykonywania instalacji w danym systemie wydany przez producenta rur. Posadzkę nad rurami należy za zbroić siatką tynkarska na szerokości 20cm. Roboty spawalnicze powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kilkuletnie doświadczenie. Przed przystąpienie do montażu instalacji należy: -wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, -wykonać otwory i obsadzać uchwyty, podpory i podwieszenia -wykonać bryzdy w ścianach -wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 8

9 W miejscach przejść wszystkich rur przez przegrody budowlane (także ścianki działowe) powinny one być osadzone w tulejach ochronnych wystających 2cm poza lico ściany, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym Montaż instalacji technologicznej pracowni WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ Instalacja wodociągowa Rozprowadzenie z rur miedzianych o połączeniach lutem twardym. Przewody instalacji z rur miedzianych projektuje się: prowadzone po wierzchu ścian (poziomy, piony ) z rur miedzianych twardych R 290 łączonych przy zastosowaniu łączników do lutowania kapilarnego. prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacji na stropach) z rur miedzianych miękkich R 220 Poziomy w pomieszczeniach piwnic prowadzić po ścianach pod stropem właściwym budynku. W podejściach w pomieszczeniach parteru na ścianie budynku. Przewody prowadzić ze spadkiem i = 0,3% w kierunku pionów. Trasa prowadzenia rurociągów oraz ich średnice zgodnie z częścią rysunkową. Główne ciągi instalacji wodociągowej oraz podejścia pod przybory sanitarne będą prowadzone stropem właściwym piwnic, na ścianach parteru oraz w bruzdach pod podejścia wodociągowe. Przy prowadzeniu przewodów należy zwrócić szczególną uwagę na wydłużenia termiczne. W zależności od stosowanych rur stosować kompensatory wg wytycznych producenta rur. Armatura stosowana w instalacjach miedzianych powinna być wykonana z mosiądzu lub brązu. Pion wodociągowy na piętro prowadzić natynkowo obok pionu kanalizacji sanitarnej i wspólnie zabudować ścianką z płyt g/k. Na podejściach do grupy urządzeń montować zawory odcinające kulowe o średnicy zgodnej z wielkością projektowanej instalacji wodociągowej. Zawory odcinające w pomieszczeniach użytkowych montować pod płytkami glazury, mocowanymi w tym miejscu na magnez. Bezpośrednio przy każdym odejściu lokalówek i przy armaturze czerpalnej oraz odcinającej umieścić punkt stały Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych końców przewodu. Projektowana armatura to zawory mufowe kulowe, bateria umywalkowa, zlewozmywakowa stojące, oraz zawory czerpalne ze złączką do węża. Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym, o średnicy o dwie dymensje większych od przewodu wody. Całość instalacji wykonać ściśle wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodów. Instalację wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej. Przewody zimnej zakończyć w ścianie zaworami odcinającymi kulowymi. Podłączenie do stojących baterii umywalkowych i zlewozmywakowych, nastąpi poprzez elastyczne węże opancerzone dn 1/2 długości 500mm. Podejście do baterii czerpalnych prowadzić tak, by przewód z zimną wodą znajdował się po prawej stronie. 9

10 W przypadku przejść przewodów przez przegrody budowlane pionowe stosować masę ognioodporną. Przewody poziome rozprowadzające zabezpieczyć izolacją z pianki poliuretanowej grubość izolacji 9 mm (dla zapobieżenia kondensacji pary wodnej). Podejścia pod punkty czerpalne prowadzić w bruzdach ściennych pod warstwą tynku w rurze osłonowej typu,,peszel". Instalacja ciepłej wody użytkowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie poprzez zamontowane pojemnościowego podgrzewacza cwu. dla pomieszczenia pracowni gastronomicznej na parterze budynku o pojemności 220 litrów. W celu pokrycia zapotrzebowania ciepłej wody proponuje się wymiennik ciepła: np. Wymiennik Mega Solar Klasa A W-E A - dwie wężownice do systemów solarnych ewentualnie inny typ dobrany przez Inwestora w uzgodnieniu z projektantem. Wymiennik należy zamontować w pomieszczeniu piwnicy zgodnie P.T oraz DTR producenta. Dla pomieszczenia sali obsługi konsumenta w celu pokrycia zapotrzebowania ciepłej wody proponuje się: -ogrzewacz przeznaczony jest do szybkiego podgrzewania wody dla potrzeb sanitarnych np. OP seria Kaskada 2 o mocy 18, kw. zainstalowany pod zlewozmywakiem Może być instalowany wszędzie tam, gdzie jest doprowadzenie wody (ciśnienie od 0,2 do 0,6 MPa) i energii elektrycznej (wymagane zasilanie 3-fazowe). Ogrzewacze przepływowe to sterowane hydraulicznie, trójfazowe, ciśnieniowe urządzenia obsługujące punkt poboru wody. Dla zapewnienia regulacji optymalnych warunków pracy projektuje się pompy cyrkulacyjne wg części rysunkowej. Przyjęto pompę np. Wilo Star-Z 20/4 Instalację c.w.u. wykonać w tym samym systemie co wody zimnej, o średnicy wg części rysunkowej na ścianie oraz bruzdach ściennych pod podejścia. W armaturze mieszającej zamontować termostatyczny zawór mieszający trójdrogowy, Przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony na wysokości 0,5m nad posadzką. Przewody zimnej i ciepłej wody zakończyć zaworami odcinającymi kulowymi. Wszystkie przewody c.w.u i cyrkulacji prowadzone po ścianach i w bruzdach należy zaizolować otulinami PE. Przed podgrzewaczem zamontować zawory odcinające przelotowe kulowe jak w załączniku. Rury w podejściach należy montować w bruzdach. Kompensację naturalna wydłużeń liniowych przewodów uzyskuje się przez zmianę kierunku prowadzenia przewodów i właściwe rozmieszczenie punktów stałych. Należy zamontować naczynie wzbiorcze do zawieszania na ścianie o pojemności 12 litrów, systemu zamkniętego zamontowanym na wznośnej rurze bezpieczeństwa Dn 22 mm. Na przyłączu zamontować membranowy zawór bezpieczeństwa np. SYR 2115 ustawiony na ciśnienie zadziałania 6,0 bar. oraz manometr tarczowy. Miejsce montowania armatury pomiarowej zgodnie z rozwinięciem. Po wykonaniu próby szczelności, przewody miedziane prowadzone po wierzchu ścian zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej spełniającej wymagania ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami normy PNB02421/

11 Instalacja kanalizacji sanitarnej Istniejący pion kanalizacyjny żeliwny należy zdemontować i wykonać nowy. Pion kanalizacji sanitarnej, wykonać z rur i kształtek NPCV /SWW /.łącznie z rewizją i podejściami. Poziome ciągi kanalizacji sanitarnej budynku zostały dostosowane do projektowanych urządzeń i prowadzone będą w pomieszczeniu piwnicy i do nich będą doprowadzane projektowane podejścia nowych urządzeń. Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, klasy S np. prod. WAWIN lub równoważną. Rury o gładkich ściankach (tradycyjne), kielichowe z prostokątnym rowkiem kielicha ( zgodnie z normąpn-en 1401:1999 ). Przewody wyprowadzane będą do poszczególnych przyborów, na wysokości 0,5m nad posadzką. Przewody wykonać z rur kanalizacyjnych PVC na uszczelki gumowe. Na podejściach fi 50 pod urządzenia sanitarne wbudować zawory odpowietrzająco - napowietrzające. Zaprojektowano wpust podłogowy Dn-100 z rusztem ze stali nierdzewnej. Na podejściach odpływowych z urządzeń sanitarnych należy montować syfony, odpływowe. Odpływy od zlewozmywaków i umywalek usytuować na wysokości 0,50m nad posadzką. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W pomieszczeniu pracowni gastronomicznej na parterze budynku projektuje się sześć kuchni gazowych czteropalnikowych bez piekarnika. Wewnętrzną instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN - 74/H łączonych przez spawanie gazowe. Rury powinny posiadać świadectwo dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem zgodnie z wymaganiami Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji - ( MP nr 39 z dn r.). Od miejsca podłączenia w wewnątrz, przewody prowadzić w pomieszczeniu pracowni gastronomicznej. Połączenia rur z armaturą i przyborami gazowymi wykonać na sztywno (dwuzłączka). Przed każdym przyborem gazowym winna być zamontowana armatura odcinająca przepływ gazu. Wysokość zamontowania kurka winna być dostosowana do przyłącza aparatu gazowego, z tym że kurek odcinający powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym. Kuchenki gazowe należy umieścić przy ścianie w odległości co najmniej 0,5 m od okien (licząc do najbliższego boku kuchenki), w miejscach łatwo dostępnych. Przynajmniej z jednej strony odległość między tyłem i bokami kuchenki gazowej, a ścianą powinna wynosić co najmniej 5 cm. Przy połączeniach gwintowanych stosować teflon lub pastę uszczelniającą grafitową. Przewody prowadzić w pomieszczeniach rurami o średnicach jak na rysunkach. Przewody gazowe prowadzić 2 cm od ściany tynkowej oraz w następujących odległościach od innych instalacji wewnętrznych : 15cm od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i CO, umieszczając je nad przewodami wod-kan i pod rurami CO. 10cm od pionowych przewodów wod-kan i CO. 20cm od przewodów telekomunikacyjnych. 10cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej. 60cm od urządzeń elektrycznych (włączników, opraw itp.) jeżeli nie są umieszczone we wnękach oddzielonych od siebie przegrodą z materiałów niepalnych. 11

12 Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany) przewody należy prowadzić w rurach ochronnych, wypełnionych pianką uszczelniającą. Przewody gazowe należy mocować na całej długości za pomocą uchwytów, wykonanych z materiałów niepalnych. Odległość między uchwytami nie powinna być większa niż 2,0 m. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI-OKAPY Wyciąg znad kuchni gazowych będzie realizowany poprzez okapy kuchenne przyścienne i centralne o wymiarach 700mm*800mm ze stali kwasoodpornej wyposażone w filtry tłuszczowe, wentylator i oświetlenie. Wyciąg znad pieca konwekcyjno-parowego będzie realizowany poprzez okap przyścienny o wymiarach 1000mm*1000mm ze stali kwasoodpornej wyposażony w filtr tłuszczowy, wentylator i oświetlenie. Krawędzie dolnego otworu okapu umieszcza się mm nad powierzchnią podłogi. Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne atesty oraz świadectwa jakości stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymogi dla wyrobu budowlanego. Okapy kuchenne powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w sposób zgodny z instrukcją przekazaną przez producenta zapewniając odpowiednią szczelność oraz wytrzymałość W celu zrównoważenia wywiewanej ilości powietrza przez okap kuchenny, należy wykonać dwa otwory nawiewne o wymiarach 200x150mm, w ścianie zewnętrznej wg części graficznej. Otwory zabezpieczyć siatką oraz typowymi kratkami wentylacyjnymi Zaprojektowano sieć przewodów wentylacyjnych wykonanych z rur stalowych z blachy nierdzewnej -system jednościenny w pomieszczeniu pracownia gastronomicznej ; system składa się z elementów rurowych, podłączeniowych, wyczystkowych, mocujących, kolan oraz zakończeń kominowych. Podstawowe elementy wkładów kominowych produkowane są ze stali o grubości 0,5; 0,8 w zakresie typowych średnic od 100 do 300 mm. oraz system dwuścienny, izolowany 300/400, stosowany jako samodzielny komin zewnętrzny np.firmy Komin Flex lub równoważną Komin wyrzutowy umieszczony na elewacji budynku należy zakończyć wyrzutnią o D- 300 mm. Przewody wewnętrzne należy prowadzić w obszarze technicznym pod stropem pomieszczeń zgodnie z graficzną częścią niniejszego opracowania. Kanały podwiesić do stropu za pomocą obejm mocujących w odstępach nie większych niż 10 średnic kanałów. Mocowania muszą występować przy każdym rozwidleniu przewodów. Przejścia przez ściany wykonać jako szczelne. Lokalizacja przewodów, wyciągowych zgodnie z częścią graficzną niniejszego opracowania. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Zastosowane materiały, armatura i urządzenia muszą posiadać stosowane certyfikaty do stosowania w budownictwie. Kontrola, badanie oraz obiór wyrobów powinny być dokonane według wymagań i w sposób określony przez PN. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 12

13 Przy odbiorze zwrócić szczególną uwagę na: - jakość połączeń gwintowanych, lutowanych,zgrzewanych i spawanych. -zabezpieczenie rur przed korozją a szczególności sprawdzenie jakości oczyszczenia i grubości powłok malarskich. Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i wymaganiami poszczególnych norm. materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty zgodności i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem układania kanału Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów przekładając do oceny Inspektorowi nadzoru próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość. Z przeprowadzonych badań sporządzić protokoły. Kontrole i badania związane z odbiorem wyrobów oraz robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz II Instalacje sanitarne i przemysłowe, normami projektem technicznym i specyfikacją. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną zastosowane i wbudowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: a) część ogólną opisującą: - organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - bhp, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i Sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 13

14 przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Badanie, pomiary i próby szczelności Próby i odbiór instalacji gazowej Próbą przeprowadza wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu, przed pomalowaniem. Przewody sprawdzić przy użyciu powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kpa. Każde połączenie sprawdzić wodnym roztworem mydła. Jeżeli w czasie 30 minut nie zaobserwujemy spadku ciśnienia, instalację można uznać za szczelną. Po dokonaniu próby instalację dokładnie oczyścić i pomalować farbą podkładową antykorozyjną Anticor 1027 i dwa razy nawierzchniową koloru żółtego. Przewody stalowe należy oczyścić do II-stopnia czystości, a następnie pomalować: - 2 x farbą podkładową do gruntowania - 2 x farbą ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania. Próby i odbiór instalacji wodociągowej Płukanie należy prowadzić pełnym dyspozycyjnym ciśnieniem przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Płukanie musi być wykonane wodą przepuszczoną przez filtr siatkowy. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej ni 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. Przy rozprowadzaniu rur wodociągowych w przegrodach (ścianach, posadzkach podłóg), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawać pod zalecanym przez producenta ciśnieniem 6 bar. Całość robót wykonać zgodnie z projektem i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - Cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Oraz warunkami B.H.P. i P. Poż Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak ni w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inspektor Nadzoru prowadzi badania dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 14

15 u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę Dokumenty budowy Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 15

16 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Książka obmiarów Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: a) pozwolenie na budowę, b) protokoły przekazania terenu budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad i ustaleń, f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego Dokumentacja techniczna powykonawcza Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać: 1) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego, 2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną, 3) projekt techniczny powykonawczy, potwierdzony przez kierownika robót instalacyjnych i Inspektora Nadzoru, odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji, rozwinięcia, konieczne schematy, rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, itp.), 4) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji, są zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami, 16

17 5) instrukcję obsługi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne, 6) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora, 7) obmiar robót powykonawczy Dokumentacja dostarczana Inspektorowi Nadzoru Dostarczenie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania Protokołu Odbioru Części lub Etapu Robót, do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - Dokumentację Projektową i Roboczą z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), - Specyfikacje Techniczne, - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, - recepty i ustalenia technologiczne, - Dziennik Budowy, - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, - atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, - sprawozdanie techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: - zakres i lokalizację wykonywanych robót, - wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, - uwagi dotyczące warunków realizacji robót, - datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robót. Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co na mniej o 3 dni Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 17

18 robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi są: 1 m 3 kubatury wykopów, 1 m ułożenia rur, 1 m prób i dezynfekcji, 1 szt. - zawory, wpusty, baterie umywalkowe, hydrantu, kształtek, grzejniki itp 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót Czas przeprowadzania obmiarów Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektorem Nadzoru. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. Dokumenty potrzebne dla zyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty zostaną opisane i przedstawione w dokumentach umownych między Zamawiającym a Wykonawcą. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów wbudowanych materiałów i urządzeń Zasady odbioru robót Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania Robót przez cały okres trwania realizacji robót, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, lecz Inspektor Nadzoru nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjęcia Robót, oprócz Świadectwa Wypełnienia Gwarancji. 18

19 8.2. Odbiór części robót Inspektor Nadzoru wyda Protokół Odbioru Części lub Etapu Robót objętych Kontraktem po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu Robót dla tej Części lub Etapu wykonanych w sposób zadowalający Inspektora Nadzoru Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później ni 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy Odbiór końcowy Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu Okresu Gwarancyjnego. Inspektor Nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych Robót. W wypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor Nadzoru może powołać komisję odbioru złoconą z przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiającym, będą mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 9. PODSTAWY PŁATNOŚCI Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują koszt: - wykonanie robót przygotowawczych - dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, - materiałów pomocniczych, - przygotowanie i montaż materiałów i urządzeń wbudowanych - wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, umocnień, zabezpieczeń, kładek i innych tymczasowych robót, - wszelkie niezbędne próby, - prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych z placu budowy, 19

20 - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej - poprawki, uzgodnienia, pomiary geodezyjne naniesienie na mapy. 10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące przy realizacji inwestycji. Ustala się, że mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem ostatnio wydanym. Dokumenty odniesienia a) Projekt wykonawczy b) Przedmiar robót c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacje. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. PN-ISO :1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania. PN-88/M PN-85/M Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. PN-EN 1717:2002 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. PN-B lipiec 2000 PN-82/M PN-80/H PN-79/H PN-H-74200:1998 PN-EN :1999 PN-78/M Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania. Terminologia. Armatura przemysłowa Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania Rury stalowe ze szwem przewodowe Rury stalowe ze szwem gwintowane Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe 20

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Instalacja gazu KOD CPV 45333000-0 1.1. Wstęp -Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy

Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy Wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Libuszy SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalowanie wentylacji (Kod CPV 45331210-1) ST S3 Remont i przebudowa sanitariatów w Olsztyńskim Teatrze Lalek INWESTOR: Olsztyński Teatr Lalek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 38-460 JEDLICZE UL. TOKARSKICH 5 TEMAT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r.

TOM IV WYMIANA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ- INTERNAT. Warszawa r. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYKONANIE INSTALACJI C.O. GRZEJNIKOWEJ I C.W. Z UWZGLĘDNIENIEM PARAMATRÓW NOWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WYKONANEJ NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ TERENÓW ZIELENI W RADZYMINIE WYMIANA INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja hydrantowa w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1/12/2007 ROBÓT BUDOWLANYCH - MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ POD BRZOZAMI" PRZY UL. BOHATERÓW 46/48 W WARSZAWIE Kod

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miasta w Sochaczewie Adres inwestycji: 96-500 Sochaczew ul. 1Maja 16 Projekt : Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA . 3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU URZĘDU GMINY W SKOŁYSZYNIE Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor : GMINA SKOŁYSZYN. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski Jasło,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: II 2010 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 r 45 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4. Nazwa zadania. Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-4 Nazwa zadania Adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor INSTALACJA GAZOWA (Kod CPV 45333000-0) 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA: PRZEBUDOWY INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU MUZEUM W LĘBORKU PRZY UL. MŁYNARSKIEJ 14/15 OBR. LĘBORK 8 BRANśA SANITARNA ADRES: ul. Młynarska 14/15 dz.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom

Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE Szczecin ul. Jasna 51/29 tel kom Tomasz Paszczak USŁUGI PROJEKTOWE 70-777 Szczecin ul. Jasna 1/29 tel. 91-464-24-86 kom. 02-097- 329 Zadanie: Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Inwestor: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Bardziej szczegółowo

arch. Jerzy Solarek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 2

arch. Jerzy Solarek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 2 SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI P R O J E K T Y N A D Z O R Y W Y K O N A W S T W O 02-816 Warszawa tel/fax 022 643-76 -77 ul. Rajskich Ptaków 17 sol-ar@qdnet.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁÓWA OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT OPRACOWA- NIA: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN DLA OBIEKTU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO-ADMINISTRACYJNYM 41-500 CHORZÓW UL. ODLEGŁA 41-500 CHORZÓW UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ STWiOR- roboty instalacji wod kan SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ Nazwa zamówienia Zabudowa balkonów w budynku przy ul Śniadeckich 10 w Krakowie Klinika Leczenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH KLIMATYZACJA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych przy wykonywaniu:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja wewnętrzna wod-kan w wydzielonych zespołach sanitarnych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE 1. WSTĘP

INSTALACJE SANITARNE 1. WSTĘP INSTALACJE SANITARNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST jest określenie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót instalacyjnych w zakresie objętym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH 1. Budowa : Budowa warsztatu Szkolnego z Salą Wykładową. Plomba pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacja wod. kan. w budynku A Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI SANITARNEJ NAZWA ZADANIA: SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5, UL. GRANICZNA 1, 63-800 GOSTYŃ INWESTOR: URZĄD GMINY W GOSTYNIU RYNEK nr 2, 93-800

Bardziej szczegółowo

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE

- 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE - 1- SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. PUNKT OBŁUGI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZTYNIE 1. Podstawowe dane o przedsięwzięciu. 1.1. Lokalizacja, opis stanu istniejącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST S SIECI I INSTALACJE SANITARNE Roboty konserwacyjno naprawcze budynku portierni Centrum Logistyki w Zamościu. ul. Namysłowskiego 6, 22-400

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Szerokiej 4 w Inowrocławiu

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania na potrzeby budynku mieszkalnego z częścią usługową przy ul. Szerokiej 4 w Inowrocławiu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POTRZEBY BUDYNKU MIESZKALNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ PRZY UL. SZEROKIEJ 4 W INOWROCŁAWIU Wszelkie zmiany bez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Usługi Inżynieryjne NOVUMINś NOVUMINś Piotr Witkowski 87-300 Brodnica, ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail:novuminz@vp.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

1.3. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. PRZEDMIOT i ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 1.2. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Instalacji wewnętrznej wod-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i centralnego ogrzewania w budynku administracji. 1. CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTOR: ZAKŁAD INŻYNIERII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST WK 01.00.00 REMONTU INSTALACJI WOD-KAN I C.W.U. W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM OBIEKTU PIONU OPERACJI LOGISTYCZNYCH INWESTOR: Poczta Polska S.A.,

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE :

INSTALACJE SANITARNE : SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Łączniku Szkoły w m Czarna Woda, dz. nr 104, 105 INSTALACJE SANITARNE INWESTOR : GMINA MIEJSKA Czarna Woda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16

PROJEKT WYKONAWCZY REGIONALNE TOWARZYSTWO RPLNO-PRZEMYSŁOWE,,DOLINA STRUGU BŁAZOWA UL. MYŚLIWSKA 16 USŁUGI PROJEKTOWE Bober Mieczysław 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 31a/20; tel. 509 669938, e-mail: mietekbober@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA W-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU PRALNI W ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ przy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Część 02 PRZEBUDOWA I REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU SZKOLNEGO NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ROZDZIAŁ V Wymiana wewnętrznej instalacji wod. kan. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. 1. Ogólne zasady wykonania robót 2. Warunki szczegółowe wykonania robót 84 1. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii OBIEKT: Budynek Szpitala Miejskiego w Rzeszowie LOKALIZACJA INWESTYCJI: ul.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Kwalifikacja K2 B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.9. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP

Warszawa Hoża 72/33 tel kom NIP inpro-- projektowanie, nadzory, wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa Hoża 72/33 tel. 625-40-85 kom. 0602-190-624 e-mail: inpro52@go2.pl NIP 527-015-66-83 Projekt budowlano-wykonawczy wymiany

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA K-1 INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Obiekt: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI W OLSZTYNIE Opracował: mgr inż. Robert Błażek upr. nr 199/94/OL 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU 23-400 BIŁGORAJ UL. CEGIELNIANA 24 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU SZKOŁY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI GAZOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI. REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI REMONT S Z A T N I W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 20 CPV 45330000-9 CPV - 45331100-1 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE CENTRALNE OGRZEWANIE WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

Leszno, marzec 2008 r.

Leszno, marzec 2008 r. SPECYFIKACJA PROJEKT BUDOWY TECHNICZNA ŚWIETLICY BUDOWLANYCH WYKONANIA WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM I ODBIORU DLA OSP ROBÓT Inwestor: Adres CPV obiektu: INSTALACJE Mierzejewo, działka nr ewid. SANITARNE CPV Urząd

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstania i rozchodzenia hałasu i drgań. Poziom dżwięku od instalacji nie powini

Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstania i rozchodzenia hałasu i drgań. Poziom dżwięku od instalacji nie powini Olsztyn.kwiecień.2014r SPECYFIKACJA TECHNICZNA -------------------------------------------- DLA INSTALACJI WOD-KAN, C.W.U. DOTYCZY MODERNIZACJI NA POTRZEBY STOWARZYSZENIA REGIONALNEGO OŚRODKA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wod-kan dla celu realizacji zadania: Przebudowa pomieszczeń pływalni

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo