INFORMACJA. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej"

Transkrypt

1 Środa Wielkopolska, dnia 21 września 2010 r. INFORMACJA Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej w roku 2009 oraz w roku 2010 (od stycznia do sierpnia) 1

2 Od 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracji publicznej, nastąpił nowy podział kompetencji w budownictwie. Powstały : A) organy administracji architektoniczno budowlanej, ktörymi są : w powiecie Starosta B) organy nadzoru budowlanego ktörymi w powiecie są : powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego. W wyniku podziału rozdzielono czynności administracyjne od czynności kontrolnych. Do najważniejszych zadań nadzoru budowlanego należy : NadzÖr i kontrola nad przestrzeganiem przepisöw prawa budowlanego, a w szczegölności w zakresie : A) warunköw bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu roböt budowlanych, B) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym : (1) Wywiązywanie się kierownika budowy z obowiązku : zorganizowania i kierowania budową obiektu budowlanego w sposåb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; przechowywanie dokumentåw stanowiących podstawę wykonania obiektu, także certyfikatåw, deklaracje zgodności i oświadczeń, dot. wyrobåw budowlanych, przez okres wykonywania robåt. (2) Wywiązywanie się inspektora nadzoru inwestorskiego z obowiązku : sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzania jakości wykonanych robåt, wbudowanych wyrobåw budowlanych, a w szczegålności zapobieganie zastosowaniu wyrobåw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. (3) Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w stosunku do osåb, ktåre : dopuściły się występkåw lub wykroczeń, określonych ustawą, wskutek rażących błędåw lub zaniedbań powodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne; spełniają niedbale swoje obowiązki. (4) Badanie przyczyn katastrof budowlanych. (5) Wnioskowanie do Wielkopolskiej Okręgowej Izby InżynierÅw Budownictwa w sprawach odpowiedzialności zawodowej, wraz z określaniem zarzucanego czynu, uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz wskazaniem dowodåw. (6) Wprowadzenie do obrotu i stosowania wyrobåw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym : dokonywania czynności kontrolnych i podstawie protokolarnych ustaleń wydawania decyzji oraz podejmowania innych środkåw przewidzianych w przepisach Prawa Budowlanego. (7) Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu : do obiektu budowlanego, na teren budowy, zakładu pracy, na ktårym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi; żądania od uczestnikåw procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobåw budowlanych, informacji i udostępnienia 2

3 dokumentöw w rozumieniu przepisöw o badaniach i certyfikacji. (8) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, w tym : wstrzymanie postanowieniem prowadzenia roböt budowlanych wykonywanych : w sposöb mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska lub w sposöb istotnie odbiegających od ustaleń i warunköw określonych w pozwoleniu bądź przepisach; nakazanie w formie decyzji zaniechania dalszych robåt lub rozbiårkę obiektu lub jego części, albo nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robåt do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienia wraz z określaniem terminu wykonywania czynności; nakładanie w drodze postanowienia, na uczestnikåw procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcę wyrobåw budowlanych obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobåw budowlanych lub robåt budowlanych, także stanu technicznego obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 84 ustawy Prawo budowlane do zadań organåw nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisåw prawa budowlanego, obejmująca kontrole zgodności wykonywania roböt budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawdzenie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroböw budowlanych, wspåłdziałanie z organami kontroli państwowej. (9) W oparciu o przepisy karne zawarte w ustawie Prawo budowlane, organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do : występowania z wnioskiem do organåw ścigania tj. policji i prokuratury w sprawach osåb, ktåre wykonują roboty budowlane w sposåb odbiegający od ustaleń i warunkåw określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. (10) Występowanie z wnioskiem do SądÅw Powszechnych w sprawach osåb, ktåre przy projektowaniu lub wykonywaniu robot budowlanych w sposåb rażący nie przestrzegają przepisåw : wprowadzają do obrotu lub przy wykonywaniu robåt budowlanych stosują wyroby budowlane nie dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie; wykonują roboty budowlane w sposåb odbiegający od ustaleń i warunkåw określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiårkę, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu; nie dopełniają obowiązku udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentåw, związanych z prowadzeniem robåt, produkcją wyrobåw budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, żądanych przez organ. Organem pierwszej instancji nadzoru budowlanego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w stosunku do ktårego organem wyższego stopnia jest wojewådzki inspektor nadzoru budowlanego. 3

4 STAN KADRY I LOKALOWY Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego mieści się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej i swoim działaniem obejmuję powiat Średzki. Inspektorat dysponuję 6 pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 68,96 m 2, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 29 lutego 2008 r., pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej. W inspektoracie zatrudnienie w roku 2009 wynosiło : 6 osöb, w tym pracowniköw etatowych - pełny wymiar czasu pracy 5 osöb i w niepełnym wymiarze czasu pracy 1 osoba. W 2009 roku w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano staż dla 5 osöb oraz rob. interwencyjne dla 1 osoby. Aktualnie zatrudnionych jest 7 osöb w tym 2 osoby na czas określony do listopada 2010 r., oraz stażystöw z PUP 4 osoby i praktyk w ramach porozumienia z Politechniką Poznańską 1 osoba. Wszystkie osoby zatrudnione w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego posiadają wyższe wykształcenie, 3 osoby uprawnienia budowlane kierownicze i projektowe, oraz 1 osoba Państwową licencje na zarządzanie nieruchomościami. Inspektorat jest dobrze wyposażony w sprzęt biurowy, aparaturę kontrolno pomiarową, środki transportu (samochåd). Brak archiwum, W tutejszym inspektoracie dokumenty dotyczące budåw przechowywane są przez okres ich istnienia, posiadamy pozwolenia na budowę łącznie z projektami od lipca 2003 r. (od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie) ok. 800 szt projektöw rocznie. 4

5 GOSPODARKA FINANSOWA W roku 2009 : ,00 zł w tym : przyznane środki od Wojewody : ,00 zł dochody własne środki pochodzące z refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy prace interwencyjne : 2 666,00 zł Środki te wykorzystywano w następujący sposåb : 5

6 Ä Treść Plan wykonanie Zakres poniesionych wydatkéw Nagrody i wydatki 3020 niezaliczone do 747,00 746,95 wynagrodzeń Poniesiono wydatek z tytułu dofinansowania zakupu okularéw korygujacych wzrok do pracy przy obsłudze monitorçw ekranowych pracownikowi ( Łuczak Joanna ) oraz wypłacono ekwiwalent Bhp za 2009 rok ) wynagrodzenie osobowe pracownikçw wynagrodzenie osobowe członkçw korpusu służby cywilnej , , , ,36 Wypłacono wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zatrudnionych w Inspektoracie inspektorçw głçwnego księgowego, referenta prawnego oraz referenta administracyjno biurowego RAZEM , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastki za 2008 rok w wysokości 8,5 % rocznych wynagrodzeń za ten rok składki na ubezpieczenie społeczne , ,80 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz trzynastki w wysokości 15,93% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 5 292, , , ,00 Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń oraz trzynastki w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Wydatek związany z zawarciem umowy-zlecenie z radca prawnym, oraz księgową zastępująca pracownice przebywajaca na urlopie macierzyńskim 6

7 4210 zakup materiałçw i wyposażenia , ,60 ( zużyto znaczkåw pocztowych na kwotę 6 040,00 zł ) Poniesiono wydatek na zakup : - paliwa do samochodu służbowego - znaczkçw pocztowych, - części do samochodu służbowego, - środki czystości, -sprzętu i wyposażenie do biura, grzejnik, regały,aparat fotograficzny - materiałçw biurowych oraz publikacji i książek 4260 Zakup energii 4 500, ,26 Zakup usług ,00 170,80 remontowych Zakup usług ,00 290,00 zdrowotnych 4300 zakup usług 2 686, ,41 pozostałych 4350 Zakup usług dostępu 809,00 808,41 do sieci internetowej 4370 Opłaty z tytułu 2 360,00 zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Poniesiono koszty eksploatacyjne budynku ( zakup energii i wody oraz ciepła ) Poniesiony wydatek związany był z : - konserwacją kopiarek W związku z wygaśnięciem okresowych badan pracownikom : Joanna Łuczak,Andrzej Maleszka poniesiono wydatek związany z okresowymi badaniami ww. pracownikçw. Poniesiono wydatki z tytułu : - opłaty RTV, - wywozu nieczystości stałych ogłoszeń prasowych - wypisçw z rejestru gruntçw oraz mapek - przegląd techniczny samochodu służbowego, - wyrobu pieczątek. Dostęp do sieci internetowej abonament 2 359,90 :12 m-cy= Wydatku dokonano w związku z 196,66 zł opłatami za abonament telefoniczny ( brak służbowych oraz rozmowami telefoniczne telefonåw komårkowych, pracownicy nie pobierają kilometråwek ) 4390 Zakup usług 1 220, ,00 Poniesiono wydatek z tytułu zakupu obejmujących opinii technicznej, ktçra stanowiła wykonanie ekspertyz, niezbędny dokument w prowadzonym analiz i opinii przez tut. Inspektorat postępowaniu 4400 opłaty za 7 726, ,68 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe RÇżne opłaty i , ,00 składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 5 334, ,55 Poniesiono wydatek związany z opłatą czynszową i administrowaniem pomieszczeń biurowych użytkowanych przez Inspektorat oraz za czynsz za uzytkowany garaż Poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Inspektoratu oraz samochodu służbowego Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczono odpis na 2009 rok i przekazano odpisu na konto ZFŚS. 7

8 Szkolenia członkåw 4550 korpusu służby 400,00 400,00 cywilnej Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 32,00 31,40 Zakup materiałüw papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 1 466, ,44 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriüw 4750 komputerowych, w tym programüw i , ,35 licencji RAZEM , ,84 Poniesiono wydatek związany z szkoleniem pracownika referenta prawnego Poniesiono wydatek związany z kosztami egzekucyjnymi ( umorzenie postepowania komorniczego spr. Dziekaniak Ryszard śmierć zobowiązanego ) Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem papieru do drukarek oraz kopiarek Zakupiono, tonery oraz tusze i atramenty do drukarek, dyskietki, płyty CD, zakupiono programy antywirusowe, program Serwis Budowlany, Vademecum GłÜwnego księgowego oraz Lex Polonica. Dokonano zakupu monitora oraz laptopa. Na rok 2010 : ,00 zł w tym : przyznane środki od Wojewody : ,00 zł dochody własne - środki pochodzące z refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy prace interwencyjne : 5 333,00 zł W roku 2009 wystawiono 5 mandatäw karnych na ogålną kwotę 850,00 zł. W roku 2010 (od stycznia do sierpnia) wystawiono 8 mandatöw karnych na ogölną kwotę 2100,00 zł. W roku 2009 ściągnięto z tytułu nałożonych kar (legalizacyjnych) ,00 zł. W roku 2010 ściągnięto z tytułu nałożonych kar (za użytkowanie obiektåw bez pozwolenia) ,00 zł. Za pozwolenia na użytkowanie do kasy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wpłynęła kwota 3143,75 zł w roku 2009, oraz 3306,40 zł w roku

9 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej wspöłpracuję z : Starostwem Powiatowym Wydziałem Administracji Architektoniczno Budowlanej, Wielkopolskim WojewÖdzkim Konserwatorem ZabytkÖw w Poznaniu, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu, Urzędem Dozoru Technicznego w Poznaniu, W wyniku czego niektåre kontrole PINB przeprowadza wspålnie. Zawiadomienie o rozpoczęciu robät budowlanych W roku 2009 inwestorzy zgłosili w 578 przypadkach rozpoczęcie roböt budowlanych. Pracownicy Inspektoratu w takich wypadkach zobowiązani byli sprawdzić czy inwestor posiada wszystkie wymagane dokumenty formalno - prawne potrzebne do zawiadomienia o rozpoczęciu roböt budowlanych, tj. : decyzja o pozwolenie na budowę z pieczątką ostateczności, zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, zobowiązanie o przejęciu obowiązkåw kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw budownictwa oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, dziennik budowy zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe. W roku 2010 przyjęto 376 zawiadomień o rozpoczęciu roböt budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu roböt budowlanych W roku 2009 inwestorzy złożyli w tut. Inspektoracie 400 zawiadomień o zakończeniu robåt budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, w tym przypadku pracownicy Inspektoratu zobowiązani są do sprawdzenia czy inwestor posiada wszystkie wymagane dokumenty formalno prawne potrzebne do zakończenia robåt budowlanych, w tym: do zakończenia budowy budynku : zawiadomienie o zakończeniu budowy, dziennik budowy wypełniony przez kierownika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lokalu, oświadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiałach budowlanych, 9

10 aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw Budownictwa, protokoły badań i sprawdzeń, tj. protokåł kominiarskim, protokåł elektryczny (wykonany przez osobę mającą uprawnienia do wykonania pomiaråw), protokåł z badania pråby szczelności instalacji gazowej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicem szczegåłowym, potwierdzenie wykonanych przyłączy, tj. wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej. do zakończenia instalacji gazowej : zawiadomienie o zakończeniu robåt budowlanych, dziennik budowy wypełniony przez kierownika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw Budownictwa, protokåł kominiarski, pråba szczelności instalacji gazowej, potwierdzenie wykonania przyłącza gazowego. W roku bieżącym przyjęto 284 zawiadomienia o zakończenia roböt budowlanych. W przypadku nieprawidłowości podczas prowadzenia roböt budowlanych jak i użytkowych obiektöw Inspektorat wszczyna postępowanie administracyjne. W 2009 r. wszczęto 90 takich postępowań, a w roku bieżącym 57. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontroli, w tym : 102 kontrole roböt budowlanych, 71 kontroli obiektöw w użytkowaniu, 53 kontrole obowiązkowe. w roku W trakcie kontroli obowiązkowych zobowiązani byli sprawdzić : zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym, w zakresie: a) charakterystycznych parametråw technicznych obiektu budowlanego, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji, b) wykonania widocznych elementåw nośnych układu konstrukcyjnego obiektu 10

11 budowlanego, c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokości kalenicy i układ połaci dachowych), d) wykonania urządzeń budowlanych, e) wykonania zasadniczych elementöw wyposażenia budowlano instalacyjnego zapewniających użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, f) zapewnienia warunköw niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w szczegölności poruszające się na wözkach inwalidzkich w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wyroby budowlane (wbudowane w zakończony obiekt budowlany), szczegölnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, czy wypełniony został obowiązek dokonania rozbiårki istniejących obiektåw budowlanych lub obiektåw tymczasowych (w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę), czy wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania, czy teren budowy oraz teren przyległy został uporządkowany i właściwie zagospodarowany. W roku bieżącym przeprowadzono 149 kontroli, w tym : 43 kontrole roböt budowlanych, 69 kontroli obiektöw w użytkowaniu, 47 kontroli obowiązkowych. Inspektorat przeprowadził röwnież kontrole problemowe i tematyczne na polecenia Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GłÖwnego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Najwyższej Izby Kontroli (np. drög, szköł, strzelnic, stacji paliw, obiektöw służby zdrowia). W roku 2009 wystawiono 46 postanowień, w tym : 16 - wstrzymujące roboty budowlane, 6 zawieszające postępowanie, 2 sprostowanie (błąd pisarski), 2 nakładające grzywnę, 2 umarzające grzywnę, 1 odmawiające przeprowadzenie dowodu z oględzin, 6 nakładające obowiązek wykonania ekspertyzy, 4 przekazujące pismo/wniosek, 1 wstrzymujące użytkowanie, 5 podejmujące postanowienie administracyjne, 1 wysokość opłaty legalizacyjnej. W roku 2010 wystawiono 20 postanowień, w tym : 4 wstrzymujące prowadzenie roböt, 11

12 3 przekazujące pismo/wniosek, 4 nakładające obowiązek, 2 podejmujące postępowanie administracyjne, 2 wstrzymujące użytkowanie, 2 zawieszające postępowanie administracyjne, 1 sprostowanie (błąd pisarski), 1 nakazujące przeprowadzenie kontroli, 1 nakazujące przedstawienie ekspertyzy stanu technicznego. Inspektorat wydał w roku decyzje, w tym : 24 umarzające postępowanie, 15 nakładające obowiązek (projekt zamienny), 14 nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 7 postanawiające o zmianie decyzji, 7 zatwierdzające projekt budowlany zamienny, 3 nakazujące dokonania rozbiörki, 1 nakazujące wyłączenie z użytkowania budynku, 1 nakładające obowiązek wykonania prac oszkleniowych, 56 pozwolenia na użytkowanie, 5 sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania. Natomiast w roku bieżącym 95 decyzji, w tym : 10 umarzających postępowanie, 7 nakładające obowiązek (projekt zamienny), 6 nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 14 zatwierdzające projekt budowlany zamienny, 2 nakazujące dokonania rozbiörki, 1 nakazujące opröżnienie i wyłączenie z użytkowania budynku, 48 pozwolenia na użytkowanie, 4 sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania, 1 nakazujące zabezpieczenia miejsca katastrofy budowlanej, 1 nakładające obowiązek wykonania roböt w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Z analizy przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości i uchybień należą : wynika, że do najczęściej występujących a) w zakresie utrzymania budynkäw : zły stan przewodåw kominowych, pokryć dachowych i obråbek blacharskich, nie przeprowadzenie przez właścicieli lub zarządcåw okresowych kontroli stanu technicznego obiektåw budowlanych, brak książki obiektu, stanowiącej dokument przeznaczony do zapisåw dotyczących kontroli stanu technicznego, remontåw lub przebudowy, samowolne zmiany sposobu użytkowania, zły stan techniczny obiektåw starych i nie remontowanych przejawiający się np. zarysowaniami, odpadającymi tynkami oraz uszkodzoną stolarką okienną i drzwiową, uszkodzonymi balkonami 12

13 b) w zakresie prowadzenia budowy : brak oznakowania budowy lub rozbiårki tablicą informacyjną, niesystematyczne prowadzenie dziennika budowy, stosowanie wyroböw budowlanych bez posiadania dokumentöw świadczących o ich dopuszczeniu do stosowania : certyfikatöw na znak bezpieczeństwa, certyfikatöw lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, brak planåw BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). W roku 2010 na terenie powiatu Średzkiego doszło do 1 katastrofy budowlanej budynek inwentarski (chlewnia) w miejscowości Zwola gm. Zaniemyśl, przy ul. GłÅwnej 56. Katastrofa budowlana miała miejsce 28 stycznia 2010 r. Zawaleniu uległa cała konstrukcja dachu, pionowe elementy konstrukcyjne ściany (zewnętrzne i wewnętrzne). Przyczyny katastrofy : zbyt lekka konstrukcja stalowa dachu wiązary stalowe o dużym rozstawie + łaty drewniane i płyty faliste, dodatkowo obciążenie zlodowaciałym śniegiem ok 15 cm i do tego silny wiatr. W roku 2010 na terenie powiatu Średzkiego doszło do 1 pożaru - 13 sierpnia 2010 r. budynek hali magazynowej położony w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Brodowskiej 32. Hala wynajmowana była jako magazyn przez firmę Creativ Polska, w ktårej zapaliła się pianka służąca do celåw tapicerskich oraz drewniane stelaże mebli. W wyniku pożaru hala uległa zniszczeniu: konstrukcja stalowa dachu wsparta na słupach żelbetowych na skutek wysokiej temperatury została trwale odkształcona, pokrycie z blachy trapezowej powyginane, ściany osłonowe murowane miejscami popękane, ściana działowa z cegły popękana i groziła zawaleniem. W 2009 roku w 6 przypadkach o łamaniu prawa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiadomił prokuraturę. Sieć wodociągowa Ulejno Rusiborek gm. Dominowo, WÅjt Gminy Dominowo; garaż przy ul. PowstańcÅw Wielkopolskich 20 w miejscowości Zaniemyśl, Anna i Mieczysław Konieczni; dwa obiekty garażowe w miejscowości Lubrze 1, gm. Krzykosy, Pani Urszula Nowakowska; 13

14 roboty budowlane prowadzone w miejscowości Zaniemyśl, WÅjt Gminy Dominowo; roboty budowlane prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kilińskiego 28, Stefania Szymańska; roboty rozbiårkowe prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 12, Renata i Mirosław Piszczatowscy. W 2010 roku w 1 przypadku o łamaniu prawa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiadomił prokuraturę: roboty rozbiårkowe prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 12, Renata i Mirosław Piszczatowscy. Duża poprawa w prowadzonych robotach budowlanych, Nie zadowalający stan techniczny starych budynkåw, Duża tolerancja kierownikåw budowy, inspektoråw nadzoru budowlanego i osåb sporządzających okresowe przeglądy, Nie przeprowadzanie okresowych kontroli rocznych i pöłrocznych obiektöw w użytkowaniu, Niewłaściwe prowadzenie książek obiektu budowlanego. Ustawa Prawo budowlane ulega ciągłym nowelizacją, dlatego też Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej organizował spotkania z osobami pełniącymi funkcję techniczne w budownictwie, tj. kierownikami budåw, inspektorami nadzoru, mistrzami kominiarzami działającymi na terenie naszego powiatu w celu przybliżenia i omåwienia obowiązkåw wynikających z zapisåw ustawy Prawo budowlane. Jeszcze w bieżącym roku planowane jest spotkanie z dyrektorami placåwek oświatowych (szkåł, przedszkoli, itp.) oraz osobami dokonującymi okresowych kontroli obiektåw wielkopowierzchniowych, celem przybliżenia tematåw związanych z bezpiecznym użytkowaniem obiektåw. 14

Warszawa, 22 października 2013 r.

Warszawa, 22 października 2013 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Znak: WINB-WIK.7731.3.2011 Data rozpoczęcia kontroli: 05.04.2011r. Data zakończenia kontroli: 07.04.2011r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 Zaplanowana na 2008 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008, dotacja

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku Plac Dąbrowskiego 4

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku Plac Dąbrowskiego 4 ... (nazwisko i imię/nazwa Inwestora) Płock, dnia...... Nr sprawy: PINB... (adres zamieszkania/adres siedziby Inwestora)... (nr tel. umożliwiający kontakt z Inwestorem w godz. 8.00-15.00) Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Grażyna Szafrańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2013 rok, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa Prowadzone sprawy i wysokość opłat Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa I. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego

Bardziej szczegółowo

Czarnków, luty 2010 rok

Czarnków, luty 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, luty 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r.

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Data rozpoczęcia kontroli: 20.04.2010r. Data zakończenia kontroli: 22.04.2010r. CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

Bardziej szczegółowo

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2007r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach utworzony

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie

P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie Olsztyn, dnia listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/115 LOL-410-30-03/08 Pan Tomasz Patorski Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku

Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku Zarządzenie Nr 22./2008 Burmistrz Miasta w Pieszycach z dnia 18 lutego 2008 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrz Miasta Pieszycach z dnia 27.XII.2002 dotyczącego Zakładowego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015 851 Oświata i wychowanie 85195 2010 Pozostała działalność Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznuch z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz.1027

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Informacja z realizacji programów z udziałem środków UE ZAŁĄCZNIK NR 4 na dzień 31 grudnia 2011 r. Strona 175 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja programu COMENIUS - Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok przyjęto dochody

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr...

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul... nr... Miejscowość, dnia -... -... PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PRZEJĘCIA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ budynku przy ul.... nr... 1. Dotychczasowy zarząd wspólnoty mieszkaniowej (przekazujący funkcje) w składzie a)...

Bardziej szczegółowo

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23.

Dział II. Organy administracji publicznej. Rozdział 1. Art. 23. Wariant II Dział II Organy administracji publicznej Rozdział 1 Organy właściwe w zakresie procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych Art. 23. 1. Zadania administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce data rozpoczęcia kontroli: 14.02.2008r. data zakończenia kontroli: 15.02.2008r. STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające)

PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające) . (imię i nazwisko/ nazwa inwestora) (adres zamieszkania) (nr telefonu) PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku Racibórz,dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu ul. Klasztorna 6, II

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę Informacje ogólne Zmiana pozwolenia na budowę Zmiana pozwolenia na budowę jest decyzją administracyjną, zezwalającą na istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA USŁUGI Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Wersja: 1 ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA USŁUG NR WB/04 WYDZIAŁ ACHITEKTURY, BUDOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Strona nr 1 Stron 2 Wydanie nr 8 1. Nazwa usługi: WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego. Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku mieszkalnego Uwaga: Kontrola powinna być przeprowadzona w porze wiosennej Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość:

Art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4. Miejscowość: Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1 Data wpływu wniosku: 2 WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem wypełnia się stawiając

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie na budowę uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 220/07. Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 220/07 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 20 grudnia 2007 roku W sprawie: wprowadzenia aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr 31/02 Burmistrza Miasta w Pieszycach z dnia 27.XII. 2002 dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) Wydział Architektury pok. 304 tel. 32 283 63 04 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl Urząd Miejski w Bytomiu... Bytom, dnia... / nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Zlawieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego

PROTOKÓŁ. z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego PROTOKÓŁ z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA

DECYZJA NR 345/12. AB.XII.6740.268.2012.S-rzA ( nazwa i adres organu wydającego decyzję) Sandomierz, dnia 04.07.2012 r. ( miejscowość i data) AB.XII.6740.268.2012.S-rzA (nr rejestru organu wydającego decyzję) DECYZJA NR 345/12 Na podstawie art. 28,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo