INFORMACJA. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej"

Transkrypt

1 Środa Wielkopolska, dnia 21 września 2010 r. INFORMACJA Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej w roku 2009 oraz w roku 2010 (od stycznia do sierpnia) 1

2 Od 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracji publicznej, nastąpił nowy podział kompetencji w budownictwie. Powstały : A) organy administracji architektoniczno budowlanej, ktörymi są : w powiecie Starosta B) organy nadzoru budowlanego ktörymi w powiecie są : powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego. W wyniku podziału rozdzielono czynności administracyjne od czynności kontrolnych. Do najważniejszych zadań nadzoru budowlanego należy : NadzÖr i kontrola nad przestrzeganiem przepisöw prawa budowlanego, a w szczegölności w zakresie : A) warunköw bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu roböt budowlanych, B) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym : (1) Wywiązywanie się kierownika budowy z obowiązku : zorganizowania i kierowania budową obiektu budowlanego w sposåb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; przechowywanie dokumentåw stanowiących podstawę wykonania obiektu, także certyfikatåw, deklaracje zgodności i oświadczeń, dot. wyrobåw budowlanych, przez okres wykonywania robåt. (2) Wywiązywanie się inspektora nadzoru inwestorskiego z obowiązku : sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzania jakości wykonanych robåt, wbudowanych wyrobåw budowlanych, a w szczegålności zapobieganie zastosowaniu wyrobåw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. (3) Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w stosunku do osåb, ktåre : dopuściły się występkåw lub wykroczeń, określonych ustawą, wskutek rażących błędåw lub zaniedbań powodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne; spełniają niedbale swoje obowiązki. (4) Badanie przyczyn katastrof budowlanych. (5) Wnioskowanie do Wielkopolskiej Okręgowej Izby InżynierÅw Budownictwa w sprawach odpowiedzialności zawodowej, wraz z określaniem zarzucanego czynu, uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz wskazaniem dowodåw. (6) Wprowadzenie do obrotu i stosowania wyrobåw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym : dokonywania czynności kontrolnych i podstawie protokolarnych ustaleń wydawania decyzji oraz podejmowania innych środkåw przewidzianych w przepisach Prawa Budowlanego. (7) Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu : do obiektu budowlanego, na teren budowy, zakładu pracy, na ktårym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi; żądania od uczestnikåw procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobåw budowlanych, informacji i udostępnienia 2

3 dokumentöw w rozumieniu przepisöw o badaniach i certyfikacji. (8) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, w tym : wstrzymanie postanowieniem prowadzenia roböt budowlanych wykonywanych : w sposöb mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska lub w sposöb istotnie odbiegających od ustaleń i warunköw określonych w pozwoleniu bądź przepisach; nakazanie w formie decyzji zaniechania dalszych robåt lub rozbiårkę obiektu lub jego części, albo nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robåt do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienia wraz z określaniem terminu wykonywania czynności; nakładanie w drodze postanowienia, na uczestnikåw procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcę wyrobåw budowlanych obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobåw budowlanych lub robåt budowlanych, także stanu technicznego obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 84 ustawy Prawo budowlane do zadań organåw nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisåw prawa budowlanego, obejmująca kontrole zgodności wykonywania roböt budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawdzenie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroböw budowlanych, wspåłdziałanie z organami kontroli państwowej. (9) W oparciu o przepisy karne zawarte w ustawie Prawo budowlane, organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do : występowania z wnioskiem do organåw ścigania tj. policji i prokuratury w sprawach osåb, ktåre wykonują roboty budowlane w sposåb odbiegający od ustaleń i warunkåw określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. (10) Występowanie z wnioskiem do SądÅw Powszechnych w sprawach osåb, ktåre przy projektowaniu lub wykonywaniu robot budowlanych w sposåb rażący nie przestrzegają przepisåw : wprowadzają do obrotu lub przy wykonywaniu robåt budowlanych stosują wyroby budowlane nie dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie; wykonują roboty budowlane w sposåb odbiegający od ustaleń i warunkåw określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiårkę, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu; nie dopełniają obowiązku udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentåw, związanych z prowadzeniem robåt, produkcją wyrobåw budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, żądanych przez organ. Organem pierwszej instancji nadzoru budowlanego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w stosunku do ktårego organem wyższego stopnia jest wojewådzki inspektor nadzoru budowlanego. 3

4 STAN KADRY I LOKALOWY Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego mieści się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej i swoim działaniem obejmuję powiat Średzki. Inspektorat dysponuję 6 pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 68,96 m 2, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 29 lutego 2008 r., pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej. W inspektoracie zatrudnienie w roku 2009 wynosiło : 6 osöb, w tym pracowniköw etatowych - pełny wymiar czasu pracy 5 osöb i w niepełnym wymiarze czasu pracy 1 osoba. W 2009 roku w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano staż dla 5 osöb oraz rob. interwencyjne dla 1 osoby. Aktualnie zatrudnionych jest 7 osöb w tym 2 osoby na czas określony do listopada 2010 r., oraz stażystöw z PUP 4 osoby i praktyk w ramach porozumienia z Politechniką Poznańską 1 osoba. Wszystkie osoby zatrudnione w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego posiadają wyższe wykształcenie, 3 osoby uprawnienia budowlane kierownicze i projektowe, oraz 1 osoba Państwową licencje na zarządzanie nieruchomościami. Inspektorat jest dobrze wyposażony w sprzęt biurowy, aparaturę kontrolno pomiarową, środki transportu (samochåd). Brak archiwum, W tutejszym inspektoracie dokumenty dotyczące budåw przechowywane są przez okres ich istnienia, posiadamy pozwolenia na budowę łącznie z projektami od lipca 2003 r. (od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie) ok. 800 szt projektöw rocznie. 4

5 GOSPODARKA FINANSOWA W roku 2009 : ,00 zł w tym : przyznane środki od Wojewody : ,00 zł dochody własne środki pochodzące z refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy prace interwencyjne : 2 666,00 zł Środki te wykorzystywano w następujący sposåb : 5

6 Ä Treść Plan wykonanie Zakres poniesionych wydatkéw Nagrody i wydatki 3020 niezaliczone do 747,00 746,95 wynagrodzeń Poniesiono wydatek z tytułu dofinansowania zakupu okularéw korygujacych wzrok do pracy przy obsłudze monitorçw ekranowych pracownikowi ( Łuczak Joanna ) oraz wypłacono ekwiwalent Bhp za 2009 rok ) wynagrodzenie osobowe pracownikçw wynagrodzenie osobowe członkçw korpusu służby cywilnej , , , ,36 Wypłacono wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zatrudnionych w Inspektoracie inspektorçw głçwnego księgowego, referenta prawnego oraz referenta administracyjno biurowego RAZEM , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastki za 2008 rok w wysokości 8,5 % rocznych wynagrodzeń za ten rok składki na ubezpieczenie społeczne , ,80 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz trzynastki w wysokości 15,93% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 5 292, , , ,00 Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń oraz trzynastki w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Wydatek związany z zawarciem umowy-zlecenie z radca prawnym, oraz księgową zastępująca pracownice przebywajaca na urlopie macierzyńskim 6

7 4210 zakup materiałçw i wyposażenia , ,60 ( zużyto znaczkåw pocztowych na kwotę 6 040,00 zł ) Poniesiono wydatek na zakup : - paliwa do samochodu służbowego - znaczkçw pocztowych, - części do samochodu służbowego, - środki czystości, -sprzętu i wyposażenie do biura, grzejnik, regały,aparat fotograficzny - materiałçw biurowych oraz publikacji i książek 4260 Zakup energii 4 500, ,26 Zakup usług ,00 170,80 remontowych Zakup usług ,00 290,00 zdrowotnych 4300 zakup usług 2 686, ,41 pozostałych 4350 Zakup usług dostępu 809,00 808,41 do sieci internetowej 4370 Opłaty z tytułu 2 360,00 zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Poniesiono koszty eksploatacyjne budynku ( zakup energii i wody oraz ciepła ) Poniesiony wydatek związany był z : - konserwacją kopiarek W związku z wygaśnięciem okresowych badan pracownikom : Joanna Łuczak,Andrzej Maleszka poniesiono wydatek związany z okresowymi badaniami ww. pracownikçw. Poniesiono wydatki z tytułu : - opłaty RTV, - wywozu nieczystości stałych ogłoszeń prasowych - wypisçw z rejestru gruntçw oraz mapek - przegląd techniczny samochodu służbowego, - wyrobu pieczątek. Dostęp do sieci internetowej abonament 2 359,90 :12 m-cy= Wydatku dokonano w związku z 196,66 zł opłatami za abonament telefoniczny ( brak służbowych oraz rozmowami telefoniczne telefonåw komårkowych, pracownicy nie pobierają kilometråwek ) 4390 Zakup usług 1 220, ,00 Poniesiono wydatek z tytułu zakupu obejmujących opinii technicznej, ktçra stanowiła wykonanie ekspertyz, niezbędny dokument w prowadzonym analiz i opinii przez tut. Inspektorat postępowaniu 4400 opłaty za 7 726, ,68 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe RÇżne opłaty i , ,00 składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 5 334, ,55 Poniesiono wydatek związany z opłatą czynszową i administrowaniem pomieszczeń biurowych użytkowanych przez Inspektorat oraz za czynsz za uzytkowany garaż Poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Inspektoratu oraz samochodu służbowego Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczono odpis na 2009 rok i przekazano odpisu na konto ZFŚS. 7

8 Szkolenia członkåw 4550 korpusu służby 400,00 400,00 cywilnej Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 32,00 31,40 Zakup materiałüw papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 1 466, ,44 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriüw 4750 komputerowych, w tym programüw i , ,35 licencji RAZEM , ,84 Poniesiono wydatek związany z szkoleniem pracownika referenta prawnego Poniesiono wydatek związany z kosztami egzekucyjnymi ( umorzenie postepowania komorniczego spr. Dziekaniak Ryszard śmierć zobowiązanego ) Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem papieru do drukarek oraz kopiarek Zakupiono, tonery oraz tusze i atramenty do drukarek, dyskietki, płyty CD, zakupiono programy antywirusowe, program Serwis Budowlany, Vademecum GłÜwnego księgowego oraz Lex Polonica. Dokonano zakupu monitora oraz laptopa. Na rok 2010 : ,00 zł w tym : przyznane środki od Wojewody : ,00 zł dochody własne - środki pochodzące z refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy prace interwencyjne : 5 333,00 zł W roku 2009 wystawiono 5 mandatäw karnych na ogålną kwotę 850,00 zł. W roku 2010 (od stycznia do sierpnia) wystawiono 8 mandatöw karnych na ogölną kwotę 2100,00 zł. W roku 2009 ściągnięto z tytułu nałożonych kar (legalizacyjnych) ,00 zł. W roku 2010 ściągnięto z tytułu nałożonych kar (za użytkowanie obiektåw bez pozwolenia) ,00 zł. Za pozwolenia na użytkowanie do kasy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wpłynęła kwota 3143,75 zł w roku 2009, oraz 3306,40 zł w roku

9 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej wspöłpracuję z : Starostwem Powiatowym Wydziałem Administracji Architektoniczno Budowlanej, Wielkopolskim WojewÖdzkim Konserwatorem ZabytkÖw w Poznaniu, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu, Urzędem Dozoru Technicznego w Poznaniu, W wyniku czego niektåre kontrole PINB przeprowadza wspålnie. Zawiadomienie o rozpoczęciu robät budowlanych W roku 2009 inwestorzy zgłosili w 578 przypadkach rozpoczęcie roböt budowlanych. Pracownicy Inspektoratu w takich wypadkach zobowiązani byli sprawdzić czy inwestor posiada wszystkie wymagane dokumenty formalno - prawne potrzebne do zawiadomienia o rozpoczęciu roböt budowlanych, tj. : decyzja o pozwolenie na budowę z pieczątką ostateczności, zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, zobowiązanie o przejęciu obowiązkåw kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw budownictwa oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, dziennik budowy zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe. W roku 2010 przyjęto 376 zawiadomień o rozpoczęciu roböt budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu roböt budowlanych W roku 2009 inwestorzy złożyli w tut. Inspektoracie 400 zawiadomień o zakończeniu robåt budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, w tym przypadku pracownicy Inspektoratu zobowiązani są do sprawdzenia czy inwestor posiada wszystkie wymagane dokumenty formalno prawne potrzebne do zakończenia robåt budowlanych, w tym: do zakończenia budowy budynku : zawiadomienie o zakończeniu budowy, dziennik budowy wypełniony przez kierownika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lokalu, oświadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiałach budowlanych, 9

10 aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw Budownictwa, protokoły badań i sprawdzeń, tj. protokåł kominiarskim, protokåł elektryczny (wykonany przez osobę mającą uprawnienia do wykonania pomiaråw), protokåł z badania pråby szczelności instalacji gazowej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicem szczegåłowym, potwierdzenie wykonanych przyłączy, tj. wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej. do zakończenia instalacji gazowej : zawiadomienie o zakończeniu robåt budowlanych, dziennik budowy wypełniony przez kierownika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw Budownictwa, protokåł kominiarski, pråba szczelności instalacji gazowej, potwierdzenie wykonania przyłącza gazowego. W roku bieżącym przyjęto 284 zawiadomienia o zakończenia roböt budowlanych. W przypadku nieprawidłowości podczas prowadzenia roböt budowlanych jak i użytkowych obiektöw Inspektorat wszczyna postępowanie administracyjne. W 2009 r. wszczęto 90 takich postępowań, a w roku bieżącym 57. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontroli, w tym : 102 kontrole roböt budowlanych, 71 kontroli obiektöw w użytkowaniu, 53 kontrole obowiązkowe. w roku W trakcie kontroli obowiązkowych zobowiązani byli sprawdzić : zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym, w zakresie: a) charakterystycznych parametråw technicznych obiektu budowlanego, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji, b) wykonania widocznych elementåw nośnych układu konstrukcyjnego obiektu 10

11 budowlanego, c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokości kalenicy i układ połaci dachowych), d) wykonania urządzeń budowlanych, e) wykonania zasadniczych elementöw wyposażenia budowlano instalacyjnego zapewniających użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, f) zapewnienia warunköw niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w szczegölności poruszające się na wözkach inwalidzkich w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wyroby budowlane (wbudowane w zakończony obiekt budowlany), szczegölnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, czy wypełniony został obowiązek dokonania rozbiårki istniejących obiektåw budowlanych lub obiektåw tymczasowych (w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę), czy wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania, czy teren budowy oraz teren przyległy został uporządkowany i właściwie zagospodarowany. W roku bieżącym przeprowadzono 149 kontroli, w tym : 43 kontrole roböt budowlanych, 69 kontroli obiektöw w użytkowaniu, 47 kontroli obowiązkowych. Inspektorat przeprowadził röwnież kontrole problemowe i tematyczne na polecenia Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GłÖwnego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Najwyższej Izby Kontroli (np. drög, szköł, strzelnic, stacji paliw, obiektöw służby zdrowia). W roku 2009 wystawiono 46 postanowień, w tym : 16 - wstrzymujące roboty budowlane, 6 zawieszające postępowanie, 2 sprostowanie (błąd pisarski), 2 nakładające grzywnę, 2 umarzające grzywnę, 1 odmawiające przeprowadzenie dowodu z oględzin, 6 nakładające obowiązek wykonania ekspertyzy, 4 przekazujące pismo/wniosek, 1 wstrzymujące użytkowanie, 5 podejmujące postanowienie administracyjne, 1 wysokość opłaty legalizacyjnej. W roku 2010 wystawiono 20 postanowień, w tym : 4 wstrzymujące prowadzenie roböt, 11

12 3 przekazujące pismo/wniosek, 4 nakładające obowiązek, 2 podejmujące postępowanie administracyjne, 2 wstrzymujące użytkowanie, 2 zawieszające postępowanie administracyjne, 1 sprostowanie (błąd pisarski), 1 nakazujące przeprowadzenie kontroli, 1 nakazujące przedstawienie ekspertyzy stanu technicznego. Inspektorat wydał w roku decyzje, w tym : 24 umarzające postępowanie, 15 nakładające obowiązek (projekt zamienny), 14 nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 7 postanawiające o zmianie decyzji, 7 zatwierdzające projekt budowlany zamienny, 3 nakazujące dokonania rozbiörki, 1 nakazujące wyłączenie z użytkowania budynku, 1 nakładające obowiązek wykonania prac oszkleniowych, 56 pozwolenia na użytkowanie, 5 sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania. Natomiast w roku bieżącym 95 decyzji, w tym : 10 umarzających postępowanie, 7 nakładające obowiązek (projekt zamienny), 6 nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 14 zatwierdzające projekt budowlany zamienny, 2 nakazujące dokonania rozbiörki, 1 nakazujące opröżnienie i wyłączenie z użytkowania budynku, 48 pozwolenia na użytkowanie, 4 sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania, 1 nakazujące zabezpieczenia miejsca katastrofy budowlanej, 1 nakładające obowiązek wykonania roböt w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Z analizy przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości i uchybień należą : wynika, że do najczęściej występujących a) w zakresie utrzymania budynkäw : zły stan przewodåw kominowych, pokryć dachowych i obråbek blacharskich, nie przeprowadzenie przez właścicieli lub zarządcåw okresowych kontroli stanu technicznego obiektåw budowlanych, brak książki obiektu, stanowiącej dokument przeznaczony do zapisåw dotyczących kontroli stanu technicznego, remontåw lub przebudowy, samowolne zmiany sposobu użytkowania, zły stan techniczny obiektåw starych i nie remontowanych przejawiający się np. zarysowaniami, odpadającymi tynkami oraz uszkodzoną stolarką okienną i drzwiową, uszkodzonymi balkonami 12

13 b) w zakresie prowadzenia budowy : brak oznakowania budowy lub rozbiårki tablicą informacyjną, niesystematyczne prowadzenie dziennika budowy, stosowanie wyroböw budowlanych bez posiadania dokumentöw świadczących o ich dopuszczeniu do stosowania : certyfikatöw na znak bezpieczeństwa, certyfikatöw lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, brak planåw BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). W roku 2010 na terenie powiatu Średzkiego doszło do 1 katastrofy budowlanej budynek inwentarski (chlewnia) w miejscowości Zwola gm. Zaniemyśl, przy ul. GłÅwnej 56. Katastrofa budowlana miała miejsce 28 stycznia 2010 r. Zawaleniu uległa cała konstrukcja dachu, pionowe elementy konstrukcyjne ściany (zewnętrzne i wewnętrzne). Przyczyny katastrofy : zbyt lekka konstrukcja stalowa dachu wiązary stalowe o dużym rozstawie + łaty drewniane i płyty faliste, dodatkowo obciążenie zlodowaciałym śniegiem ok 15 cm i do tego silny wiatr. W roku 2010 na terenie powiatu Średzkiego doszło do 1 pożaru - 13 sierpnia 2010 r. budynek hali magazynowej położony w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Brodowskiej 32. Hala wynajmowana była jako magazyn przez firmę Creativ Polska, w ktårej zapaliła się pianka służąca do celåw tapicerskich oraz drewniane stelaże mebli. W wyniku pożaru hala uległa zniszczeniu: konstrukcja stalowa dachu wsparta na słupach żelbetowych na skutek wysokiej temperatury została trwale odkształcona, pokrycie z blachy trapezowej powyginane, ściany osłonowe murowane miejscami popękane, ściana działowa z cegły popękana i groziła zawaleniem. W 2009 roku w 6 przypadkach o łamaniu prawa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiadomił prokuraturę. Sieć wodociągowa Ulejno Rusiborek gm. Dominowo, WÅjt Gminy Dominowo; garaż przy ul. PowstańcÅw Wielkopolskich 20 w miejscowości Zaniemyśl, Anna i Mieczysław Konieczni; dwa obiekty garażowe w miejscowości Lubrze 1, gm. Krzykosy, Pani Urszula Nowakowska; 13

14 roboty budowlane prowadzone w miejscowości Zaniemyśl, WÅjt Gminy Dominowo; roboty budowlane prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kilińskiego 28, Stefania Szymańska; roboty rozbiårkowe prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 12, Renata i Mirosław Piszczatowscy. W 2010 roku w 1 przypadku o łamaniu prawa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiadomił prokuraturę: roboty rozbiårkowe prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 12, Renata i Mirosław Piszczatowscy. Duża poprawa w prowadzonych robotach budowlanych, Nie zadowalający stan techniczny starych budynkåw, Duża tolerancja kierownikåw budowy, inspektoråw nadzoru budowlanego i osåb sporządzających okresowe przeglądy, Nie przeprowadzanie okresowych kontroli rocznych i pöłrocznych obiektöw w użytkowaniu, Niewłaściwe prowadzenie książek obiektu budowlanego. Ustawa Prawo budowlane ulega ciągłym nowelizacją, dlatego też Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej organizował spotkania z osobami pełniącymi funkcję techniczne w budownictwie, tj. kierownikami budåw, inspektorami nadzoru, mistrzami kominiarzami działającymi na terenie naszego powiatu w celu przybliżenia i omåwienia obowiązkåw wynikających z zapisåw ustawy Prawo budowlane. Jeszcze w bieżącym roku planowane jest spotkanie z dyrektorami placåwek oświatowych (szkåł, przedszkoli, itp.) oraz osobami dokonującymi okresowych kontroli obiektåw wielkopowierzchniowych, celem przybliżenia tematåw związanych z bezpiecznym użytkowaniem obiektåw. 14

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Wersja obowiązująca od 9 marca 2015 r. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 2014.01.19 zm. Dz.U.2014.40 art. 57 2014.08.10 zm. Dz.U.2014.768 art. 1 2014.12.25 zm. Dz.U.2014.822 art. 3 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1133 art. 3 2015.02.25 zm. Dz.U.2015.200 art. 2 2015.03.09

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157,

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo