INFORMACJA. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej"

Transkrypt

1 Środa Wielkopolska, dnia 21 września 2010 r. INFORMACJA Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej w roku 2009 oraz w roku 2010 (od stycznia do sierpnia) 1

2 Od 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracji publicznej, nastąpił nowy podział kompetencji w budownictwie. Powstały : A) organy administracji architektoniczno budowlanej, ktörymi są : w powiecie Starosta B) organy nadzoru budowlanego ktörymi w powiecie są : powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego. W wyniku podziału rozdzielono czynności administracyjne od czynności kontrolnych. Do najważniejszych zadań nadzoru budowlanego należy : NadzÖr i kontrola nad przestrzeganiem przepisöw prawa budowlanego, a w szczegölności w zakresie : A) warunköw bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu roböt budowlanych, B) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym : (1) Wywiązywanie się kierownika budowy z obowiązku : zorganizowania i kierowania budową obiektu budowlanego w sposåb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; przechowywanie dokumentåw stanowiących podstawę wykonania obiektu, także certyfikatåw, deklaracje zgodności i oświadczeń, dot. wyrobåw budowlanych, przez okres wykonywania robåt. (2) Wywiązywanie się inspektora nadzoru inwestorskiego z obowiązku : sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; sprawdzania jakości wykonanych robåt, wbudowanych wyrobåw budowlanych, a w szczegålności zapobieganie zastosowaniu wyrobåw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. (3) Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w stosunku do osåb, ktåre : dopuściły się występkåw lub wykroczeń, określonych ustawą, wskutek rażących błędåw lub zaniedbań powodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody materialne; spełniają niedbale swoje obowiązki. (4) Badanie przyczyn katastrof budowlanych. (5) Wnioskowanie do Wielkopolskiej Okręgowej Izby InżynierÅw Budownictwa w sprawach odpowiedzialności zawodowej, wraz z określaniem zarzucanego czynu, uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz wskazaniem dowodåw. (6) Wprowadzenie do obrotu i stosowania wyrobåw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym : dokonywania czynności kontrolnych i podstawie protokolarnych ustaleń wydawania decyzji oraz podejmowania innych środkåw przewidzianych w przepisach Prawa Budowlanego. (7) Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu : do obiektu budowlanego, na teren budowy, zakładu pracy, na ktårym jest prowadzona działalność gospodarcza polegająca na obrocie wyrobami budowlanymi; żądania od uczestnikåw procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcy wyrobåw budowlanych, informacji i udostępnienia 2

3 dokumentöw w rozumieniu przepisöw o badaniach i certyfikacji. (8) Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, w tym : wstrzymanie postanowieniem prowadzenia roböt budowlanych wykonywanych : w sposöb mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska lub w sposöb istotnie odbiegających od ustaleń i warunköw określonych w pozwoleniu bądź przepisach; nakazanie w formie decyzji zaniechania dalszych robåt lub rozbiårkę obiektu lub jego części, albo nałożenie obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robåt do stanu zgodnego z prawem i uzyskania pozwolenia na ich wznowienia wraz z określaniem terminu wykonywania czynności; nakładanie w drodze postanowienia, na uczestnikåw procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, a także dostawcę wyrobåw budowlanych obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobåw budowlanych lub robåt budowlanych, także stanu technicznego obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 84 ustawy Prawo budowlane do zadań organåw nadzoru budowlanego należy kontrola przestrzegania i stosowania przepisåw prawa budowlanego, obejmująca kontrole zgodności wykonywania roböt budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawdzenie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyroböw budowlanych, wspåłdziałanie z organami kontroli państwowej. (9) W oparciu o przepisy karne zawarte w ustawie Prawo budowlane, organy nadzoru budowlanego są zobowiązane do : występowania z wnioskiem do organåw ścigania tj. policji i prokuratury w sprawach osåb, ktåre wykonują roboty budowlane w sposåb odbiegający od ustaleń i warunkåw określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach. (10) Występowanie z wnioskiem do SądÅw Powszechnych w sprawach osåb, ktåre przy projektowaniu lub wykonywaniu robot budowlanych w sposåb rażący nie przestrzegają przepisåw : wprowadzają do obrotu lub przy wykonywaniu robåt budowlanych stosują wyroby budowlane nie dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie; wykonują roboty budowlane w sposåb odbiegający od ustaleń i warunkåw określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiårkę, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu; nie dopełniają obowiązku udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentåw, związanych z prowadzeniem robåt, produkcją wyrobåw budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem, żądanych przez organ. Organem pierwszej instancji nadzoru budowlanego jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w stosunku do ktårego organem wyższego stopnia jest wojewådzki inspektor nadzoru budowlanego. 3

4 STAN KADRY I LOKALOWY Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego mieści się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej i swoim działaniem obejmuję powiat Średzki. Inspektorat dysponuję 6 pomieszczeniami o łącznej powierzchni użytkowej 68,96 m 2, na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 29 lutego 2008 r., pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego, a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej. W inspektoracie zatrudnienie w roku 2009 wynosiło : 6 osöb, w tym pracowniköw etatowych - pełny wymiar czasu pracy 5 osöb i w niepełnym wymiarze czasu pracy 1 osoba. W 2009 roku w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano staż dla 5 osöb oraz rob. interwencyjne dla 1 osoby. Aktualnie zatrudnionych jest 7 osöb w tym 2 osoby na czas określony do listopada 2010 r., oraz stażystöw z PUP 4 osoby i praktyk w ramach porozumienia z Politechniką Poznańską 1 osoba. Wszystkie osoby zatrudnione w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego posiadają wyższe wykształcenie, 3 osoby uprawnienia budowlane kierownicze i projektowe, oraz 1 osoba Państwową licencje na zarządzanie nieruchomościami. Inspektorat jest dobrze wyposażony w sprzęt biurowy, aparaturę kontrolno pomiarową, środki transportu (samochåd). Brak archiwum, W tutejszym inspektoracie dokumenty dotyczące budåw przechowywane są przez okres ich istnienia, posiadamy pozwolenia na budowę łącznie z projektami od lipca 2003 r. (od pozwolenia na budowę do pozwolenia na użytkowanie) ok. 800 szt projektöw rocznie. 4

5 GOSPODARKA FINANSOWA W roku 2009 : ,00 zł w tym : przyznane środki od Wojewody : ,00 zł dochody własne środki pochodzące z refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy prace interwencyjne : 2 666,00 zł Środki te wykorzystywano w następujący sposåb : 5

6 Ä Treść Plan wykonanie Zakres poniesionych wydatkéw Nagrody i wydatki 3020 niezaliczone do 747,00 746,95 wynagrodzeń Poniesiono wydatek z tytułu dofinansowania zakupu okularéw korygujacych wzrok do pracy przy obsłudze monitorçw ekranowych pracownikowi ( Łuczak Joanna ) oraz wypłacono ekwiwalent Bhp za 2009 rok ) wynagrodzenie osobowe pracownikçw wynagrodzenie osobowe członkçw korpusu służby cywilnej , , , ,36 Wypłacono wynagrodzenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz zatrudnionych w Inspektoracie inspektorçw głçwnego księgowego, referenta prawnego oraz referenta administracyjno biurowego RAZEM , dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,78 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastki za 2008 rok w wysokości 8,5 % rocznych wynagrodzeń za ten rok składki na ubezpieczenie społeczne , ,80 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń oraz trzynastki w wysokości 15,93% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 5 292, , , ,00 Odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń oraz trzynastki w wysokości 2,45% podstawy wymiaru. Wydatek związany z zawarciem umowy-zlecenie z radca prawnym, oraz księgową zastępująca pracownice przebywajaca na urlopie macierzyńskim 6

7 4210 zakup materiałçw i wyposażenia , ,60 ( zużyto znaczkåw pocztowych na kwotę 6 040,00 zł ) Poniesiono wydatek na zakup : - paliwa do samochodu służbowego - znaczkçw pocztowych, - części do samochodu służbowego, - środki czystości, -sprzętu i wyposażenie do biura, grzejnik, regały,aparat fotograficzny - materiałçw biurowych oraz publikacji i książek 4260 Zakup energii 4 500, ,26 Zakup usług ,00 170,80 remontowych Zakup usług ,00 290,00 zdrowotnych 4300 zakup usług 2 686, ,41 pozostałych 4350 Zakup usług dostępu 809,00 808,41 do sieci internetowej 4370 Opłaty z tytułu 2 360,00 zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Poniesiono koszty eksploatacyjne budynku ( zakup energii i wody oraz ciepła ) Poniesiony wydatek związany był z : - konserwacją kopiarek W związku z wygaśnięciem okresowych badan pracownikom : Joanna Łuczak,Andrzej Maleszka poniesiono wydatek związany z okresowymi badaniami ww. pracownikçw. Poniesiono wydatki z tytułu : - opłaty RTV, - wywozu nieczystości stałych ogłoszeń prasowych - wypisçw z rejestru gruntçw oraz mapek - przegląd techniczny samochodu służbowego, - wyrobu pieczątek. Dostęp do sieci internetowej abonament 2 359,90 :12 m-cy= Wydatku dokonano w związku z 196,66 zł opłatami za abonament telefoniczny ( brak służbowych oraz rozmowami telefoniczne telefonåw komårkowych, pracownicy nie pobierają kilometråwek ) 4390 Zakup usług 1 220, ,00 Poniesiono wydatek z tytułu zakupu obejmujących opinii technicznej, ktçra stanowiła wykonanie ekspertyz, niezbędny dokument w prowadzonym analiz i opinii przez tut. Inspektorat postępowaniu 4400 opłaty za 7 726, ,68 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe RÇżne opłaty i , ,00 składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 5 334, ,55 Poniesiono wydatek związany z opłatą czynszową i administrowaniem pomieszczeń biurowych użytkowanych przez Inspektorat oraz za czynsz za uzytkowany garaż Poniesiono wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Inspektoratu oraz samochodu służbowego Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczono odpis na 2009 rok i przekazano odpisu na konto ZFŚS. 7

8 Szkolenia członkåw 4550 korpusu służby 400,00 400,00 cywilnej Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 32,00 31,40 Zakup materiałüw papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego 1 466, ,44 i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriüw 4750 komputerowych, w tym programüw i , ,35 licencji RAZEM , ,84 Poniesiono wydatek związany z szkoleniem pracownika referenta prawnego Poniesiono wydatek związany z kosztami egzekucyjnymi ( umorzenie postepowania komorniczego spr. Dziekaniak Ryszard śmierć zobowiązanego ) Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem papieru do drukarek oraz kopiarek Zakupiono, tonery oraz tusze i atramenty do drukarek, dyskietki, płyty CD, zakupiono programy antywirusowe, program Serwis Budowlany, Vademecum GłÜwnego księgowego oraz Lex Polonica. Dokonano zakupu monitora oraz laptopa. Na rok 2010 : ,00 zł w tym : przyznane środki od Wojewody : ,00 zł dochody własne - środki pochodzące z refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy prace interwencyjne : 5 333,00 zł W roku 2009 wystawiono 5 mandatäw karnych na ogålną kwotę 850,00 zł. W roku 2010 (od stycznia do sierpnia) wystawiono 8 mandatöw karnych na ogölną kwotę 2100,00 zł. W roku 2009 ściągnięto z tytułu nałożonych kar (legalizacyjnych) ,00 zł. W roku 2010 ściągnięto z tytułu nałożonych kar (za użytkowanie obiektåw bez pozwolenia) ,00 zł. Za pozwolenia na użytkowanie do kasy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wpłynęła kwota 3143,75 zł w roku 2009, oraz 3306,40 zł w roku

9 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej wspöłpracuję z : Starostwem Powiatowym Wydziałem Administracji Architektoniczno Budowlanej, Wielkopolskim WojewÖdzkim Konserwatorem ZabytkÖw w Poznaniu, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu, Urzędem Dozoru Technicznego w Poznaniu, W wyniku czego niektåre kontrole PINB przeprowadza wspålnie. Zawiadomienie o rozpoczęciu robät budowlanych W roku 2009 inwestorzy zgłosili w 578 przypadkach rozpoczęcie roböt budowlanych. Pracownicy Inspektoratu w takich wypadkach zobowiązani byli sprawdzić czy inwestor posiada wszystkie wymagane dokumenty formalno - prawne potrzebne do zawiadomienia o rozpoczęciu roböt budowlanych, tj. : decyzja o pozwolenie na budowę z pieczątką ostateczności, zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, zobowiązanie o przejęciu obowiązkåw kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw budownictwa oraz uprawnienia do wykonywania zawodu, dziennik budowy zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe. W roku 2010 przyjęto 376 zawiadomień o rozpoczęciu roböt budowlanych. Zawiadomienie o zakończeniu roböt budowlanych W roku 2009 inwestorzy złożyli w tut. Inspektoracie 400 zawiadomień o zakończeniu robåt budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu, w tym przypadku pracownicy Inspektoratu zobowiązani są do sprawdzenia czy inwestor posiada wszystkie wymagane dokumenty formalno prawne potrzebne do zakończenia robåt budowlanych, w tym: do zakończenia budowy budynku : zawiadomienie o zakończeniu budowy, dziennik budowy wypełniony przez kierownika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lokalu, oświadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiałach budowlanych, 9

10 aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw Budownictwa, protokoły badań i sprawdzeń, tj. protokåł kominiarskim, protokåł elektryczny (wykonany przez osobę mającą uprawnienia do wykonania pomiaråw), protokåł z badania pråby szczelności instalacji gazowej, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicem szczegåłowym, potwierdzenie wykonanych przyłączy, tj. wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej. do zakończenia instalacji gazowej : zawiadomienie o zakończeniu robåt budowlanych, dziennik budowy wypełniony przez kierownika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania instalacji z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby InżynierÅw Budownictwa, protokåł kominiarski, pråba szczelności instalacji gazowej, potwierdzenie wykonania przyłącza gazowego. W roku bieżącym przyjęto 284 zawiadomienia o zakończenia roböt budowlanych. W przypadku nieprawidłowości podczas prowadzenia roböt budowlanych jak i użytkowych obiektöw Inspektorat wszczyna postępowanie administracyjne. W 2009 r. wszczęto 90 takich postępowań, a w roku bieżącym 57. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontroli, w tym : 102 kontrole roböt budowlanych, 71 kontroli obiektöw w użytkowaniu, 53 kontrole obowiązkowe. w roku W trakcie kontroli obowiązkowych zobowiązani byli sprawdzić : zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, zgodność obiektu budowlanego z projektem architektoniczno budowlanym, w zakresie: a) charakterystycznych parametråw technicznych obiektu budowlanego, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji, b) wykonania widocznych elementåw nośnych układu konstrukcyjnego obiektu 10

11 budowlanego, c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokości kalenicy i układ połaci dachowych), d) wykonania urządzeń budowlanych, e) wykonania zasadniczych elementöw wyposażenia budowlano instalacyjnego zapewniających użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, f) zapewnienia warunköw niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w szczegölności poruszające się na wözkach inwalidzkich w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wyroby budowlane (wbudowane w zakończony obiekt budowlany), szczegölnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego oraz dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie, czy wypełniony został obowiązek dokonania rozbiårki istniejących obiektåw budowlanych lub obiektåw tymczasowych (w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę), czy wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania, czy teren budowy oraz teren przyległy został uporządkowany i właściwie zagospodarowany. W roku bieżącym przeprowadzono 149 kontroli, w tym : 43 kontrole roböt budowlanych, 69 kontroli obiektöw w użytkowaniu, 47 kontroli obowiązkowych. Inspektorat przeprowadził röwnież kontrole problemowe i tematyczne na polecenia Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, GłÖwnego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Najwyższej Izby Kontroli (np. drög, szköł, strzelnic, stacji paliw, obiektöw służby zdrowia). W roku 2009 wystawiono 46 postanowień, w tym : 16 - wstrzymujące roboty budowlane, 6 zawieszające postępowanie, 2 sprostowanie (błąd pisarski), 2 nakładające grzywnę, 2 umarzające grzywnę, 1 odmawiające przeprowadzenie dowodu z oględzin, 6 nakładające obowiązek wykonania ekspertyzy, 4 przekazujące pismo/wniosek, 1 wstrzymujące użytkowanie, 5 podejmujące postanowienie administracyjne, 1 wysokość opłaty legalizacyjnej. W roku 2010 wystawiono 20 postanowień, w tym : 4 wstrzymujące prowadzenie roböt, 11

12 3 przekazujące pismo/wniosek, 4 nakładające obowiązek, 2 podejmujące postępowanie administracyjne, 2 wstrzymujące użytkowanie, 2 zawieszające postępowanie administracyjne, 1 sprostowanie (błąd pisarski), 1 nakazujące przeprowadzenie kontroli, 1 nakazujące przedstawienie ekspertyzy stanu technicznego. Inspektorat wydał w roku decyzje, w tym : 24 umarzające postępowanie, 15 nakładające obowiązek (projekt zamienny), 14 nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 7 postanawiające o zmianie decyzji, 7 zatwierdzające projekt budowlany zamienny, 3 nakazujące dokonania rozbiörki, 1 nakazujące wyłączenie z użytkowania budynku, 1 nakładające obowiązek wykonania prac oszkleniowych, 56 pozwolenia na użytkowanie, 5 sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania. Natomiast w roku bieżącym 95 decyzji, w tym : 10 umarzających postępowanie, 7 nakładające obowiązek (projekt zamienny), 6 nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 14 zatwierdzające projekt budowlany zamienny, 2 nakazujące dokonania rozbiörki, 1 nakazujące opröżnienie i wyłączenie z użytkowania budynku, 48 pozwolenia na użytkowanie, 4 sprzeciw w sprawie przystąpienia do użytkowania, 1 nakazujące zabezpieczenia miejsca katastrofy budowlanej, 1 nakładające obowiązek wykonania roböt w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem. Z analizy przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości i uchybień należą : wynika, że do najczęściej występujących a) w zakresie utrzymania budynkäw : zły stan przewodåw kominowych, pokryć dachowych i obråbek blacharskich, nie przeprowadzenie przez właścicieli lub zarządcåw okresowych kontroli stanu technicznego obiektåw budowlanych, brak książki obiektu, stanowiącej dokument przeznaczony do zapisåw dotyczących kontroli stanu technicznego, remontåw lub przebudowy, samowolne zmiany sposobu użytkowania, zły stan techniczny obiektåw starych i nie remontowanych przejawiający się np. zarysowaniami, odpadającymi tynkami oraz uszkodzoną stolarką okienną i drzwiową, uszkodzonymi balkonami 12

13 b) w zakresie prowadzenia budowy : brak oznakowania budowy lub rozbiårki tablicą informacyjną, niesystematyczne prowadzenie dziennika budowy, stosowanie wyroböw budowlanych bez posiadania dokumentöw świadczących o ich dopuszczeniu do stosowania : certyfikatöw na znak bezpieczeństwa, certyfikatöw lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, brak planåw BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). W roku 2010 na terenie powiatu Średzkiego doszło do 1 katastrofy budowlanej budynek inwentarski (chlewnia) w miejscowości Zwola gm. Zaniemyśl, przy ul. GłÅwnej 56. Katastrofa budowlana miała miejsce 28 stycznia 2010 r. Zawaleniu uległa cała konstrukcja dachu, pionowe elementy konstrukcyjne ściany (zewnętrzne i wewnętrzne). Przyczyny katastrofy : zbyt lekka konstrukcja stalowa dachu wiązary stalowe o dużym rozstawie + łaty drewniane i płyty faliste, dodatkowo obciążenie zlodowaciałym śniegiem ok 15 cm i do tego silny wiatr. W roku 2010 na terenie powiatu Średzkiego doszło do 1 pożaru - 13 sierpnia 2010 r. budynek hali magazynowej położony w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Brodowskiej 32. Hala wynajmowana była jako magazyn przez firmę Creativ Polska, w ktårej zapaliła się pianka służąca do celåw tapicerskich oraz drewniane stelaże mebli. W wyniku pożaru hala uległa zniszczeniu: konstrukcja stalowa dachu wsparta na słupach żelbetowych na skutek wysokiej temperatury została trwale odkształcona, pokrycie z blachy trapezowej powyginane, ściany osłonowe murowane miejscami popękane, ściana działowa z cegły popękana i groziła zawaleniem. W 2009 roku w 6 przypadkach o łamaniu prawa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiadomił prokuraturę. Sieć wodociągowa Ulejno Rusiborek gm. Dominowo, WÅjt Gminy Dominowo; garaż przy ul. PowstańcÅw Wielkopolskich 20 w miejscowości Zaniemyśl, Anna i Mieczysław Konieczni; dwa obiekty garażowe w miejscowości Lubrze 1, gm. Krzykosy, Pani Urszula Nowakowska; 13

14 roboty budowlane prowadzone w miejscowości Zaniemyśl, WÅjt Gminy Dominowo; roboty budowlane prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kilińskiego 28, Stefania Szymańska; roboty rozbiårkowe prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 12, Renata i Mirosław Piszczatowscy. W 2010 roku w 1 przypadku o łamaniu prawa Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powiadomił prokuraturę: roboty rozbiårkowe prowadzone w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 12, Renata i Mirosław Piszczatowscy. Duża poprawa w prowadzonych robotach budowlanych, Nie zadowalający stan techniczny starych budynkåw, Duża tolerancja kierownikåw budowy, inspektoråw nadzoru budowlanego i osåb sporządzających okresowe przeglądy, Nie przeprowadzanie okresowych kontroli rocznych i pöłrocznych obiektöw w użytkowaniu, Niewłaściwe prowadzenie książek obiektu budowlanego. Ustawa Prawo budowlane ulega ciągłym nowelizacją, dlatego też Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wielkopolskiej organizował spotkania z osobami pełniącymi funkcję techniczne w budownictwie, tj. kierownikami budåw, inspektorami nadzoru, mistrzami kominiarzami działającymi na terenie naszego powiatu w celu przybliżenia i omåwienia obowiązkåw wynikających z zapisåw ustawy Prawo budowlane. Jeszcze w bieżącym roku planowane jest spotkanie z dyrektorami placåwek oświatowych (szkåł, przedszkoli, itp.) oraz osobami dokonującymi okresowych kontroli obiektåw wielkopowierzchniowych, celem przybliżenia tematåw związanych z bezpiecznym użytkowaniem obiektåw. 14

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2017

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2017 ZATWIERDZAM: Stalowa Wola, dnia 21 grudnia 2016 roku podpis czytelny.... Janusz ZARZECZNY Starosta Stalowowolski P R O G R A M D Z I A Ł A N I A Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Znak: WINB-WIK.7731.3.2011 Data rozpoczęcia kontroli: 05.04.2011r. Data zakończenia kontroli: 07.04.2011r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 ZATWIERDZAM: Stalowa Wola, dnia 31 grudnia 2010 roku Starosta Stalowowolski Robert Fila P R O G R A M D Z I A Ł A N I A Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2011 Część 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r.

Warszawa, 22 października 2013 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Znak: WINB-WIK.7731.5.2011 Data rozpoczęcia kontroli: 19.04.2011r. Data zakończenia kontroli: 21.04.2011r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PINB WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

PINB WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE ... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres zamieszkania)... (nr telefonu) PINB 7411. Adnotacja o wpływie wniosku Racibórz,dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Klasztorna 6, II piętro,

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym przez

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W przyjętej uchwale Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E Nazwisko i Imię.. Piotrków Tryb.... Miejsce zamieszkania... Telefon. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W N

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Artykuł 41-60

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Artykuł 41-60 Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych. Artykuł 41-60 Dział: Prawo budowlane Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. 2.

Bardziej szczegółowo

PINB Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające)

PINB Adnotacja o wpływie wniosku. ... (wymienić jednostkę lub imię i nazwisko inwestorów lub osoby zawiadamiające) . (imię i nazwisko/ nazwa inwestora) (adres zamieszkania) (nr telefonu) PINB.7410. Adnotacja o wpływie wniosku Racibórz,dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu ul. Klasztorna 6, II

Bardziej szczegółowo

PINB WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

PINB WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE ... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres zamieszkania)... (nr telefonu) PINB 7411. Adnotacja o wpływie wniosku Racibórz,dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Klasztorna 6, II piętro,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Data rozpoczęcia kontroli: 27.04.2010r. Data zakończenia kontroli: 29.04.2010r. CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Znak: WINB-WIK.7731.2.2011 Data rozpoczęcia kontroli: 22.02.2011r. Data zakończenia kontroli: 24.02.2011r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011 dnia Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej

Bardziej szczegółowo

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.

700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE ZA ROK 2008 Zaplanowana na 2008 rok, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2008 z dnia 28 stycznia 2008, dotacja

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art )

Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art ) Prawo budowlane Rozdział 6 - Utrzymanie obiektów budowlanych (Art. 61-72) Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ......dnia......... (imię i nazwisko, nazwa inwestora) (adres i nr tel.) POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W DĘBICY Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego,

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego, Data rozpoczęcia kontroli: 03.03.2009r. Data zakończenia kontroli: 04.03.2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Czarnków, luty 2010 rok

Czarnków, luty 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, luty 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I

I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Grażyna Szafrańska

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach

Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach Plan po zmianach i wydatki narastająco od początku roku 2007 (na dzień 31.12.2007 r.) w Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach PLAN 2007 r. Narastająco od początku roku % 3020 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 4198/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2013 rok, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze ... Imię i nazwisko... Adres... Adres... Telefon..., dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE Inwestor:...... na podstawie art. 54 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r.

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r. Data utworzenia Numer aktu Kadencja Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r.

Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL. z dnia 24 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 lutego 2014 r. Poz. 628 UCHWAŁA NR II/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN FORTECZNYCH TWIERDZY PRZEMYŚL z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 Data rozpoczęcia kontroli: 20.04.2010r. Data zakończenia kontroli: 22.04.2010r. CZĘŚĆ I - USTALENIA PROTOKOŁU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do II wydania Komentarza do prawa budowlanego 21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 23

Spis treści. Wstęp do II wydania Komentarza do prawa budowlanego 21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 23 Prawo budowlane : komentarz / redakcja naukowa Marek Wierzbowski, Alicja Plucińska-Filipowicz ; [autorzy:] Kamil Buliński, Arkadiusz Despot- Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Artur Kosicki, Alicja Plucińska-

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE. Dział 852 Rozdział 85201 100000,00 zł Załącznik nr 14 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 Z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pani Urszula

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku Plac Dąbrowskiego 4

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płocku Plac Dąbrowskiego 4 ... (nazwisko i imię/nazwa Inwestora) Płock, dnia...... Nr sprawy: PINB... (adres zamieszkania/adres siedziby Inwestora)... (nr tel. umożliwiający kontakt z Inwestorem w godz. 8.00-15.00) Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa

Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa Prowadzone sprawy i wysokość opłat Co i jak załatwić w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa I. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok

Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Uzasadnienie planu wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 197 663,00 2 197 663,00 01095 Pozostała działalność 1 082 185,00 1 082 185,00 4110 Składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r.

UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. Druk nr 208 UCHWAŁA NR 249/2007 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 17.12.2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Radomiu poprzez przekształcenie likwidowanego

Bardziej szczegółowo

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku

Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku Słubice, dnia 15 stycznia 2008 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Słubicach za 2007r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach utworzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Łuków, dnia 02 sierpnia 2016 r. INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DLA KOMISJI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest inspekcją

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007

Bardziej szczegółowo

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Data rozpoczęcia kontroli: 10.03.2009r. Data zakończenia kontroli: 11.03.2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej i rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. z dnia... Nr decyzji... znak sprawy.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. z dnia... Nr decyzji... znak sprawy. PINB-4 Ruda Śląska, dn... (inwestor, imię i nazwisko lub nazwa) (adres, telefon kontaktowy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 ZARZ1\D POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim u\. Mazowiecka 10 lls-ioo Nowy Dw6rMazowlecki Uchwala Nr 247 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lipca 2009 Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 2052/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 grudnia 2008r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo 58 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 5. ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻET ZADANIOWY obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00 dzial rozdzial paragraf tresc Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Dział 801 Rozdział 80102 INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00 Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.

Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010 Pozostałość środków z roku 2009 42.786,32 Plan Wykonanie % wykonania PRZYCHODY OGÓŁEM 1.500.090,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r.

Uchwała Nr XIII/4/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia 8 października 2015 r. Uchwała Nr XIII/4/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr U636/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku Zestawienie zmian w planowanych wydatkach w budżecie 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84

Bardziej szczegółowo